Filosofisk-teoretisk årbog 1 (2020-2021)

Filosofisk-teo­re­tisk årbog er en opsam­ling af de artik­ler, der er udgi­vet i Tidsskriftet Paradoks i løbet af et år. Dette er 1. årgang, som dæk­ker peri­o­den 27. august 2020 til 26. august 2021.

Vis mere

Filosofisk-teo­re­tisk årbog 1. Udgivelser i Paradoks 2020–2021

Udgivet: 27. august 2021
Sidetal:
488

Bidragsydere: Andreas Beck Holm, Andreas Beyer Gregersen, Anne Marie Kragh Pahuus, Anne-Cathrine Wackerhausen, Anne-Sophie Sørup Nielsen, Brian Benjamin Hansen, Charlotte Bonnevie Mwakitalu, Esther Oluffa Pedersen, Frederik Appel Olsen, Frederik Boris Hylstrup Olsen, Frederik-Emil Friis Jakobsen, Hans Erichsen, Hans Fink, Henrik Jøker Bjerre, Henrik Kaare Nielsen, Jakob Foli, Jan Faye, Johan Poulsen, Jon Auring Grimm, Jonas Holst, Kirsten Hyldgaard, Kristoffer Balslev Willert, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Mikkel Bolt, Morten Dige, Morten Ebbe Juul Nielsen, Nicolai von Eggers, Niels Wilde, Per Aage Brandt, Søren Gosvig Olesen, Søren Hørning Hansen, Thomas Schwarz Wentzer, Vincent F. Hendricks

Redaktion: Martin Bjerre Bygballe, August Bille Demescko, Anders Hansen, Frederik-Emil Friis Jakobsen, William Mathorne, Maria Kjær Rasmussen, Mathias Rølle, Kristian Olesen Toft, Kristoffer Balslev Willert

Indhold

Forord

Kommunistisk libe­ra­lis­me

Hvad er der ble­vet af de radi­ka­le kvin­der i filo­so­fi­hi­sto­ri­en?

Tænkning i pla­ne­tens skyg­ge: Eugene Thacker og kos­misk pes­si­mis­me

Under en him­mel plet­tet af ild og mud­der: Nekrologen over Gud

Genopdagelsen af etik­ken i Heideggers tid­li­ge Aristoteles-fore­læs­nin­ger

Modsigelsens sprog den­gang og nu

Lyse næt­ter, mør­ke dage: Det gud­dom­me­li­ges gen­komst

En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet

Om at være en epi­ste­mo­lo­gisk gæst i en anden onto­lo­gi

Til for­svar for øvel­sen

Det per­fek­te offer: Overføringens tra­ge­die

La que­rel­le des fem­mes og de kvin­de­li­ge filo­sof­fers antik­ke histo­rie

Er moral­ske dom­me objek­ti­ve?

Et spørgs­mål om hyper­mora­li­tet

Hvad kan etik­ken lære af moral­ske uenig­he­der?

Den radio­ak­ti­vi­sti­ske for­sker

Solar ple­xus: Solare sam­men­flet­nin­ger hos Georges Bataille og Inger Christensen

Hvad er soci­a­le iden­ti­te­ter?

Samtidige gen­færd af os selv

Mit Insta-feed er Nietzsches sla­ve­op­stand live

Er der nogen der­u­de?

Erkendelsens øko­no­mi

Kan moral­ske fana­ti­ke­re være med­bor­ge­re?

Hadet og hem­me­lig­he­den bag de gyld­ne æg

Frihed som begreb og erfa­ring. Med et appen­diks om fri kær­lig­hed

Videnskab og poli­tik

Viden og magt i det illi­be­ra­le demo­kra­ti. Ni teser om viden­skab og poli­tik

Filosofi i – og til – ver­den

Tænkning til tiden

Filosofi og fag­fi­lo­so­fi

Findes filo­so­fi­en om 50 år?

Filosofien som insti­tu­tion og filo­so­fi­en som tænk­ning

Filosofiens insti­tu­tio­nel­le kri­se og evi­ge over­le­vel­se

Filosofiens fort­sat­te opga­ve og over­le­vel­se

Er filo­so­fi­en blot død?

Filosofiens død i histo­ri­en

Implikationer bag spørgs­må­let om filo­so­fi­ens død

Længe leve den kri­ti­ske og kon­struk­ti­ve eftertan­ke om det alme­ne!