Filosofisk-teoretisk årbog 2020-2021

I anled­ning af Paradoks’ 1‑års fød­sels­dag d. 27. august 2021 udgi­ver vi Filosofisk-teo­re­tisk årbog. Årbogen, der er 488 sider lang, er en sam­ling af de artik­ler, der er udkom­met i løbet af Paradoks’ før­ste leve­år. Forrest i årbo­gen fin­des des­u­den et for­ord fra redak­tio­nen.

Download Filosofisk-teo­re­tisk årbog. Udgivelser i Paradoks 2020–2021 (PDF)

Indhold