Indsend bidrag

Paradoks udgi­ver ori­gi­na­le artik­ler af høj kva­li­tet inden for alle filo­so­fi­ske gre­ne og tra­di­tio­ner.

Vi mod­ta­ger alt fra det filo­so­fi­ske essay, som frem­sæt­ter en ori­gi­nal, men ikke nød­ven­dig­vis fuldt udfol­det idé, til den aka­de­mi­ske arti­kel, som føl­ger gængse stan­dar­der for struk­tur, argu­men­ta­tion og refe­ren­cer til den nye­ste forsk­ning.

Artikelbidrag vur­de­res uaf­hæn­gigt af for­fat­te­rens insti­tu­tio­nel­le til­knyt­ning og uddan­nel­ses­bag­grund. Det afgø­ren­de er, at artik­len er ind­holds­mæs­sigt vel­af­græn­set, at der argu­men­te­res klart for de cen­tra­le påstan­de, og – ikke mindst – at den for­mid­ler en selv­stæn­dig tan­ke.

Sådan fore­går det

Dit arti­kel­bi­drag ind­sen­des via for­mu­la­ren her­un­der. Bidraget skal have karak­ter af fær­dig arti­kel, når du sen­der det afsted, lige­som du bedes sør­ge for, at artik­len føl­ger vores skri­ve­vej­led­ning.

Vi for­be­hol­der os ret­ten til i min­dre omfang at til­pas­se artik­len retskriv­nings- og for­ma­li­a­mæs­sigt, hvis vi vur­de­rer, at det vil let­te udgi­vel­ses­pro­ces­sen – ved sub­stan­ti­el­le ændrings­for­slag sen­der vi selv­føl­ge­lig artik­len retur med kom­men­ta­rer.

Når redak­tio­nen har vur­de­ret din arti­kel, får du at vide, om din arti­kel er god­ta­get, afvist eller god­ta­get med ændrings­for­slag. I sid­ste til­fæl­de sen­der vi dig feed­ba­ck, som du kan bru­ge til en ny udga­ve.

Har du opkla­ren­de spørgs­mål, er du vel­kom­men til at skri­ve til os på kontakt@paradoks.nu.

Vi ser frem til at mod­ta­ge dit bidrag!


    Upload din arti­kel i et Word-kom­pa­ti­belt for­mat (.docx, .doc, .odt)