Hvad er Paradoks?

Paradoks er et nyt onli­ne tids­skrift for filo­so­fi og teo­ri, der udgi­ver ori­gi­na­le artik­ler af høj kva­li­tet inden for alle filo­so­fi­ske gre­ne og tra­di­tio­ner. Formålet er at kata­ly­se­re den filo­so­fi­ske debat og idé­ud­vik­ling i Danmark og mind­ske afstan­den mel­lem uni­ver­si­te­tets pro­fes­sio­nel­le filo­so­fi og den, der fore­går uden for mure­ne.

Følg Paradoks: Facebook · Instagram · Twitter · Nyhedsbrev