Den store resynkronisering: Resonansens betydning for liv og politik

I den­ne opføl­ger til vores arti­kel “Gode vibra­tio­ner: Om Hartmut Rosa som naturfilosof”1Martin Hauberg-Lund Laugesen & Peter Clement Lund, “Gode vibra­tio­ner: Om Hartmut Rosa som natur­fi­lo­sof”, Tidsskriftet Paradoks, 11. august 2022. giver vi nog­le lit­teræ­re eksemp­ler på reso­nans for at kom­me tæt­te­re på, hvori resonsan­ser­fa­rin­gen i eller med natu­ren kan siges at bestå. Teksten udgør såle­des en illu­stra­tiv eksem­pli­fi­ce­ring af den prin­ci­pi­el­le godt­gø­rel­se af reso­nans og frem­med­gø­rel­se som natur­fi­lo­so­fi­ske kate­go­ri­er, som vi frem­lag­de i den fore­gå­en­de arti­kel. Vi run­der tek­sten af med et læn­ge­re afsnit om muli­ge poli­ti­ske kon­se­kven­ser af Rosas sam­funds­di­ag­no­se og reso­nans­be­greb.

Som vi viste i “Gode vibra­tio­ner”, har Rosa leve­ret en gen­nem­gri­ben­de kri­tisk diag­no­se af ver­den af i dag – en ver­den karak­te­ri­se­ret ved til­ta­gen­de acce­le­ra­tion, der i sid­ste ende umu­lig­gør en til­væ­rel­se præ­get af reso­nans. Verden, og med den også vi, der lever i den, er fan­get i en selv­kø­ren­de acce­le­ra­tions­cy­klus, der ubøn­hør­ligt dri­ves frem af tre under­lig­gen­de moto­rer, som gen­nem­sy­rer sam­fun­det omkring os og gør et impe­ra­tiv om kon­ti­nu­er­lig vækst, nyt­te­mak­si­me­ring og sta­dig mere kon­trol og til­gæn­ge­lig­hed gæl­den­de. På grund af det­te impe­ra­tivs kon­kre­te magt over os frem­med­gø­res vi, for­di vi ved­va­ren­de udfor­dres i vores pri­mært indi­vi­du­el­le for­søg på at ska­be kohæ­ren­te iden­ti­te­ter, der er ori­en­te­ret mod frem­ti­den på en menings­fuld måde. Vi er med andre ord alle ski­b­brud­ne, der dri­ver rundt på havet i en ugen­nem­sig­tig storm – og stormens navn er acce­le­ra­tion. Hvem vi er, hvem vi ger­ne vil være, hvad vi ger­ne vil gøre, forta­bes i en ver­den af usam­men­hæn­gen­de epi­so­di­ske hæn­del­ser, og frem­med­gø­rel­sen gør kon­kret sit ind­t­og i man­ge men­ne­skers liv i form af stress, angst, burn-out, depres­sion, skam og afvæb­nen­de ydmy­gel­ser. For Rosa kan den­ne højst uønsk­vær­di­ge situ­a­tion bedst ændres igen­nem til­ve­je­brin­gel­sen af langt gun­sti­ge­re betin­gel­ser for mere reso­nans i til­væ­rel­sen.

Resonans er et grund­læg­gen­de men­ne­ske­ligt behov – et behov, der hand­ler om rela­tio­ner. Mennesket er et væsen, der som udgangs­punkt ved­hol­den­de søger reso­nan­ser­fa­rin­ger igen­nem sine rela­tio­ner til ver­den ved at ind­gå i men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge fæl­les­ska­ber og ved at dyr­ke eksi­sten­ti­el­le facet­ter af til­væ­rel­sen som reli­gion, kunst og natu­ren. Disse tre akti­vi­tets­om­rå­der ind­pla­ce­rer Rosa på den såkaldt ver­ti­ka­le reso­nansak­se, der har at gøre med det, som men­ne­sker erfa­rer som stør­re end sig selv – eller tek­nisk sagt: trans­cen­dens. Resonans er en rela­tions­mo­dus, hvor beg­ge par­ter “taler med deres egen stem­me” og sva­rer hin­an­den menings­fuldt. Det hand­ler om de gode vibra­tio­ner; om at man som men­ne­ske hører et kald fra et andet men­ne­ske, et fæl­les­skab, en musi­kalsk kom­po­si­tion eller fra natu­ren i en kon­kret mil­jø­mæs­sig til­skik­kel­se, og at man der­på sva­rer det­te kald – at man påvir­kes og aktivt respon­de­rer på den­ne påvirk­ning. Det emo­tio­nel­le ind­hold af rela­tio­nen er ikke afgø­ren­de, og vidt for­skel­li­ge til­stan­de som kær­lig­hed, sorg, melan­ko­li og fryd kan alle være udtryk for reso­nan­ser­fa­rin­ger. Resonans skal der­for ikke for­stås som Rosas begreb for lyk­ke, men som nav­net for et helt grund­læg­gen­de men­ne­ske­ligt behov, der er med til at gøre os til den slags væse­ner, vi nu engang er. Samtidigt er reso­nans frem­med­gø­rel­sens dia­lek­ti­ske mod­part, og beg­ge til­stan­de eksi­ste­rer i et uad­skil­le­ligt gen­si­digt for­hold. Derfor kan reso­nans kun brin­ges i stand i kraft af frem­med­gø­rel­se og vice ver­sa. Vi træ­der så at sige ind i et reso­nant for­hold via et frem­med­gjort for­hold. Det er ikke muligt at befin­de sig i et ved­va­ren­de, uaf­brudt reso­nant for­hold til noget eller nogen. Fordi erfa­rin­gen af reso­nans er kon­sti­tu­e­ret af en grund­læg­gen­de ukon­trol­ler­bar­hed, kan den hver­ken påtvin­ges, garan­te­res eller fast­hol­des – vi kan som men­ne­sker kun påvir­ke betin­gel­ser­ne for, at den mulig­vis vil ind­fin­de sig, men der­u­d­over blot håbe på det bed­ste.

Rosa kob­ler nu den­ne filo­so­fi­ske ind­kreds­ning af reso­nans­be­gre­bet sam­men med sin for­ud­gå­en­de kri­ti­ske ana­ly­se af acce­le­ra­tions­sam­fun­det og gør reso­nans til et nor­ma­tivt ide­al, der kan sig­tes efter som en udgang af den mas­si­ve frem­med­gjort­hed, der præ­ger ver­dens sen­mo­der­ne sam­fund. En “kur”, som Svend Brinkmann har beskre­vet Rosas resonansteori.2Svend Brinkmann, Mit år med gud (København: Gyldendal, 2021). Den histo­ri­ske mise­re skyl­des, iføl­ge Rosa, kort for­talt, at mulig­he­der­ne for reso­nan­ser­fa­rin­ger er gle­det os af hæn­de, for­di vores indstil­ling til både hin­an­den og til ver­den omkring os nu i så høj grad er base­ret på at adly­de kra­vet om evigt øget vækst, nyt­te og kon­trol. Som vi viste i den fore­gå­en­de arti­kel, er der ikke noget andet akti­vi­tets­om­rå­de, hvor det­te kom­mer tyde­li­ge­re til udtryk, end i vores for­hold til natu­ren og pla­ne­ten. I sid­ste instans hvi­ler mulig­he­den for reso­nan­ser­fa­rin­ger på vores for­hold til natu­ren, for­di vi men­ne­sker som sådan er i og af natu­ren. Uden rea­li­se­rin­gen af bære­dyg­ti­ge, cir­ku­læ­re produktions‑, for­brugs- og sam­funds­for­hold vil det sim­pelt­hen ikke være muligt for de nuvæ­ren­de sen­mo­der­ne sam­fund at und­gå prak­tisk talt at udryd­de mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for reso­nan­ser­fa­rin­ger i natu­ren. De moto­rer, der i dag dri­ver de sen­mo­der­ne sam­fund, har alle­re­de for man­ges ved­kom­men­de til­in­tet­gjort betin­gel­ser­ne for et menings­fyldt for­hold til natu­ren, for de fle­ste ser den nu kun som en nyt­tig res­sour­ce eller som en kon­trol­le­ret oase, vi kan træ­de ind i og ud af efter vores eget fri­tids­mæs­si­ge for­godt­be­fin­den­de. Derfor mener vi, at man bør for­stå Rosa som natur­fi­lo­sof, og at hans tænk­ning og ana­ly­ser til­by­der nog­le frugt­ba­re for­stå­el­ser af den fata­le klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, der udspil­ler sig for øjne­ne af os.

Vi vil nu gå vide­re til at kig­ge nær­me­re på, hvad det rent ind­holds­mæs­sigt bety­der at have et reso­nant for­hold til natu­ren, for der­næst at kaste lys over, hvad vi med afsæt i Rosas kri­ti­ske sam­tids­di­ag­no­se og reso­nans­be­greb kan gøre poli­tisk for at til­ve­je­brin­ge bed­re betin­gel­ser for mere reso­nan­te liv.

Resonansens til­sy­ne­komst: Litterære eksemp­ler

Vi star­ter med to spørgs­mål: Hvad er egent­lig et reso­nant for­hold til natu­ren? Og hvor­for er et sådant over­ho­ve­det ønsk­vær­digt? Mange af de eksi­sten­ti­el­le pro­ble­mer i sen­mo­der­ni­te­ten skyl­des for­sø­get på at kon­trol­le­re natu­ren i alle fire dimen­sio­ner af kon­trol: syn­lig­gø­rel­se, opnå­e­lig­hed, beher­skel­se og nyt­tig­gø­rel­se, som vi beskrev det i den fore­gå­en­de arti­kel. Det er ikke nok, at natu­ren er syn­lig for mig, jeg skal også have adgang til den. Men den­ne adgang skal være beher­sket; natu­ren skal ikke være ude af kon­trol, den skal være allo­ke­ret en plads, som er defi­ne­ret af os og slut­te­ligt skal den nyt­tig­gø­res – hvad enten vi for­står den­ne nyt­tig­gø­rel­se i form af de res­sour­cer i natu­ren, som vi dri­ver rov­drift på i pro­duk­tions­ø­je­med, eller som det enkel­te men­ne­skes instru­men­ta­li­se­re­de for­hold til natu­ren som en oase, vi besø­ger for at geno­p­la­de vores bat­te­ri­er. Naturen til­læg­ges der­med stort set kun vær­di, såfremt vi kan sty­re den og for­stå den som noget, vi som men­ne­sker kan dra­ge nyt­te af, hvad enten nyt­ten er rent mone­tær eller har at gøre med “vil­de ople­vel­ser” (f.eks. bjergbestig­ning, over­le­vel­sestur, krydstogt, osv.).3Hartmut Rosa, Resonans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (København: Eksistensen, 2021), 320.

Det er, ved at vi begyn­der at opfat­te, erfa­re og for­stå natu­ren som kun halv­kon­trol­ler­bar og alt­så ikke som fuldt ud under vores kon­trol, at vi i prak­sis øger sand­syn­lig­he­den for menings­ska­ben­de reso­nan­ser­fa­rin­ger. Dette radi­ka­le per­spek­tivskift inde­bæ­rer, at vi omfav­ner natu­ren som et abso­lut uden­for, der lig­ger til grund for vores væren i ver­den. En objek­tiv magt, der sæt­ter græn­ser, giver gaver, tager liv og føl­ger sine egne omskif­te­li­ge logik­ker, cyk­ler og ryt­mer uaf­hæn­gigt af men­ne­skers mere eller min­dre art­s­spe­ci­fik­ke særin­ter­es­ser. Vi må med andre ord for­sø­ge at fostre en ydmyg og andæg­tig til­knyt­ning til natu­ren, der i høje­re grad base­rer sig på en åben­hed over for det reso­nans­mu­lig­gø­ren­de kald, som natu­ren poten­ti­elt ofte til­by­der os. Med en poe­tisk for­mu­le­ring lånt af dig­te­ren Louise Glück, kan natu­ren fra Rosas filo­so­fi­ske per­spek­tiv opfat­tes på føl­gen­de måde:

Come to me, said the wor­ld
This is not to say
it spo­ke in exa­ct sen­ten­ces
but that I per­cei­ved beauty in this manner.4Louise Glück, Averno (Oxford: Carcanet Press Limited, 2006), 9.

Her ople­ver dig­te­ren skøn­hed i ver­den, men uden at det er klart for hen­de, hvad kal­dets mening i sig selv kan siges at være. Verden, natu­ren, kal­der, for­di dig­te­ren lyt­ter til den, for­di hun for­hol­der sig åben over for den inspira­tion og de for­skel­lig­ar­te­de ind­tryk, som gene­røst strøm­mer hen­de i møde, mulig­gjort af hen­des nys­ger­ri­ge ydmyg­hed over for, at der kun­ne være noget at kom­me efter på ste­der, som er skabt af noget andet og stør­re end sådan nogen som hen­de selv. Den reso­nan­ser­fa­ring, som dig­te­ren skri­ver frem på linjer­ne oven­for, spej­ler den dob­belt­hed, som for Rosa lig­ger i reso­nans med natu­ren: Naturen siger mig noget (“I per­cei­ved beauty”), men uden at den taler til mig (“not to say / it spo­ke in exa­ct sen­ten­ces”). Vi skal hver­ken til­skri­ve natu­ren ibo­en­de inten­tio­ner, vil­je og bevidst­hed eller for­fal­de til ensi­di­ge roman­ti­se­rin­ger af den, hvor den udlæg­ges som alkær­lig Moder Jord, Gaia eller lig­nen­de. Dette vil­le være udtryk for en både for­kert og vul­gær udlæg­ning af Rosas posi­tion.

Et andet lit­terært eksem­pel på natur­re­so­nans leve­res af Josefine Klougart i hen­des roman Alt det­te kun­ne du få fra 2021. Her gen­nem­le­ver hoved­per­so­nen Barbara en vold­som natu­rer­fa­ring, som med sam­ti­dig skøn­hed og til­in­tet­gø­rel­se, ikke ulig erfa­rin­gen af det subli­me, illu­stre­rer reso­nan­sens ind­brud i til­væ­rel­sen:

Barbara lig­ger stil­le i sen­gen, lyt­ter til den ris­len fra røre­ne ude på den anden side, bag bræd­der­ne og iso­le­rin­gen, lyt­ter til den mur­ren­de lyd af tor­den, der kom­mer og går ude over havet et sted, og hun synes, det hele taler sam­men og for­bin­der sig i hen­de. Hun lig­ger og prø­ver at lade være med at røre på sig, selv den mind­ste bevæ­gel­se, fore­kom­mer det hen­de, vil­le være nok til at øde­læg­ge den fint vibre­ren­de erfa­ring af altings sam­ti­dig­hed og for­bin­del­se, som hun ikke har sprog for, men mær­ker så tyde­ligt nu, drå­ber­ne der fal­der i lyn­gen, i sand­jor­den langt væk, bug­ten der lyses op, når lynet slår ned et sted langt ude over havet, tor­den­vej­ret der rul­ler ind over dem og lyser hele stu­en op. Hun lig­ger og mær­ker, hvor­dan hun næsten for­svin­der, næsten ingen­ting er, og hvor­dan hun til gen­gæld nær­mest bli­ver lyn­gens rød­der og hugor­me­ne, lynet og reg­nen og drå­ber­ne, der slås i styk­ker og bevæ­ger sig ned gen­nem den tør­re jord.

Men så, lige så plud­se­ligt som den opstod, for­svin­der den følelse.5Josefine Klougart, Alt det­te kun­ne du få (København: Gladiator, 2021), 28.

I Barbaras reso­nan­ser­fa­ring opfat­ter hun intenst natu­ren og sig selv som én og den sam­me igen­nem en “vibre­ren­de erfa­ring” af alting omkring sig. Barbara har gode vibra­tio­ner med natu­ren. Der er fle­re væsent­li­ge ele­men­ter i det­te eksem­pel, der gør, at vi kan for­stå det som en reso­nan­ser­fa­ring: For det før­ste opstår den plud­se­ligt og utvun­get. Barbara våg­ner midt om nat­ten og hører tor­de­nen, der igang­sæt­ter erfa­rin­gen – erfa­rin­gen er, med andre ord, umid­del­bar. For det andet kan hun ikke beher­ske eller kon­trol­le­re det, der sker. Nok er tor­den­vej­ret og natu­ren omkring hen­de syn­lig­gjor­te og på den måde san­se­ligt til­gæn­ge­li­ge, men de er på ingen måde muli­ge at beher­ske eller nyt­tig­gø­re. For det tred­je erfa­res tor­den­vej­ret som noget, der kal­der på hen­de og som hun kun erfa­rer, for­di hun er åben og ydmyg over for det kald, hun hører. Mulighedsbetingelserne for erfa­rin­gen er til ste­de – Barbara, lige­som i eksemp­let fra Glück, gen­nem­le­ver erfa­rin­gen, for­di hun hører natu­rens kald som noget, der kom­mer til hen­de ude­fra i form af et gave­ag­tigt ind­brud. Og for det fjer­de er hen­des erfa­ring abso­lut skrø­be­lig og for­gæn­ge­lig. Hun er bevidst om erfa­rin­gens flyg­tig­hed og for­sø­ger ikke at for­styr­re rela­tio­nen ved kramp­ag­tigt at for­læn­ge ople­vel­sen. Den for­svin­der bare igen, lige så hur­tigt som den opstod. Naturen er nøj­ag­tigt uden for Barbaras ræk­ke­vid­de, men til­pas tæt nok på til, at den berø­rer hen­de, trans­for­me­rer hen­de og bevidst­gør hen­de om den grund­læg­gen­de for­bin­del­se mel­lem hen­de selv og natu­ren som ukon­trol­ler­bar og hin­si­des vil­jes­mæs­sig beher­skel­se.

Andre eksemp­ler på reso­nan­ser­fa­rin­ger fin­der vi hos eksi­stenstæn­ke­ren Albert Camus, hvis hoved­per­so­ner ofte erfa­rer natu­ren som noget, der på én og sam­me tid er far­ligt eller ukon­trol­ler­bart og kil­de til sto­re san­se­ligt hen­giv­ne og poe­tisk mæt­te­de ople­vel­ser. Og præ­cis det­te dob­bel­te for­hold viser, hvor­for natu­ren er reso­nan­sens onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­se: Den er på den ene side far­lig, frem­med­gø­ren­de og ukon­trol­ler­bar og på den anden side gene­røs, stor­slå­et, smuk og kos­misk vel­gø­ren­de. Hovedpersonerne i både Den frem­me­de, Den lyk­ke­li­ge død og Pesten er under­lagt omstæn­dig­he­der, der er frem­med­gø­ren­de og lidel­ses­ful­de for dem. Men sam­ti­dig erfa­rer de alle van­det og mere spe­ci­fikt det at svøm­me som resonans.6Jon Auring Grimm, “At svøm­me med Camus”, i Studier i Camus: Solen og skyg­ger­ne, red. Jon Auring Grimm & Mads Hansen (København: Philosophia, 2014). Som når Janine i Camus’ novel­le Den utro hustru løber bort fra sin mand i ly af nat­ten og plud­se­lig står over for ørke­nens mør­ke uen­de­lig­hed og selv­forg­lem­men­de betrag­ter stjer­ne­him­len over sig:

Hun dre­je­de rundt sam­men med [stjer­ner­ne], og den­ne bevæ­gel­se på ste­det brag­te hen­de lang­somt i har­moni med hen­des inder­ste væsen, hvor kul­de og attrå kæm­pe­de med hin­an­den. Hun så, hvor­dan stjer­ner­ne en for en dale­de ned og sluk­ke­des blandt ørke­nens sten, og hver gang det ske­te, åbne­de hun sig lidt mere for nat­ten. Nu kun­ne hun træk­ke vej­ret og glem­me kul­den, glem­me til­væ­rel­sens byr­de, glem­me det afsin­di­ge eller størk­ne­de liv og den evi­ge angst for at leve og for at dø. I åre­vis var hun flyg­tet for ang­sten og styr­tet af sted som en van­vit­tig uden mål og med, nu stand­se­de hun endelig.7Albert Camus, Eksil og kon­ge­døm­me (København: Gyldendal, 2013), 23.

Ligesom i eksemp­let fra Klougarts roman har vi her at gøre med en reso­nan­ser­fa­ring, der er bun­det til natu­ren. Janine er ikke ude på at beher­ske eller kon­trol­le­re natu­ren, der kos­misk omslut­ter hen­de, og erfa­rin­gen er hel­ler ikke frem­pro­vo­ke­ret på hen­des eget ini­ti­a­tiv. Den kom­mer, for­di hun af omstæn­dig­he­der­ne er ble­vet åbnet op og gjort lyt­ten­de mod­ta­ge­lig for det, der omgi­ver hen­de. Lige så plud­se­ligt og vold­somt som reso­nan­ser­fa­rin­gen opstår, for­svin­der den igen – men først efter at have trans­for­me­ret hen­de eksi­sten­ti­elt. Svaret på spørgs­må­let om, hvor­for det skul­le være ønsk­vær­digt at have et reso­nant for­hold til natu­ren, er alt­så i sid­ste ende, at et sådan for­hold mulig­gør kon­tak­ten til den ophø­je­de skøn­hed ved at erfa­re sel­ve livets fremvækst som en auto­nom kraft i uni­ver­set, der gene­røst har frem­bragt os men­ne­sker, og hvis ibo­en­de mang­fol­dig­hed af arter og dis­ses ind­byr­des semista­bi­le balan­cer og ryt­mer vi skyl­der de fort­sat­te leve­dyg­ti­ge betin­gel­ser for vores eget ve og vel.

Det er den­ne dybe erken­del­se og dens vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser, som lang­somt er ved at gå op for leder­ne af det, der i nyhe­der­ne af og til omta­les som ver­dens­sam­fun­det. Vi må håbe, at kri­sens sving­nin­ger efter­hån­den run­ger højt nok til, at kal­det kan høres helt ind i de loka­ler, hvor beslut­nin­ger­ne tages og frem­ti­den afgø­res. Vi går nu vide­re til at kig­ge nær­me­re på, hvad det kun­ne være for poli­ti­ske til­tag og nybrud, der vil­le skul­le til for at for­bed­re betin­gel­ser­ne for reso­nan­te liv.

Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring: Mod en pla­ne­tær kro­nopo­li­tik

Ifølge Rosa må og skal natu­ren ikke redu­ce­res til et mid­ler­ti­digt sva­len­de opholds­sted for dece­le­ra­tion, som vi i en overop­he­det hver­dag kan nyde godt af med hen­blik på igen at kun­ne kla­re mosten på stu­di­et, i fami­li­en, på arbejds­mar­ke­det, i kul­tur­li­vet, i fit­nes­scen­te­ret, osv. Vi må i ste­det på et mere grund­læg­gen­de plan omkal­fa­tre sel­ve vores måde at opfat­te og behand­le natu­ren på, så vi redis­po­ne­res til at kun­ne være san­se­ligt hen­giv­ne, opmærk­somt lyt­ten­de og lade natu­ren kal­de på os og sva­re den som et led i en eksi­sten­ti­el rea­li­se­ring af den grøn­ne omstil­ling. Men mindst lige så pres­se­ren­de er det, at vi også for­an­drer det sam­fund, vi lever i, på et struk­tu­relt niveau; at vi insti­tu­tio­nelt bevæ­ger os vide­re fra og udover moder­ni­te­tens vil­kårs­mæs­si­ge for­dring om dyna­misk sta­bi­li­se­ring, der ved­va­ren­de for­drer, at alting væk­ster, for­an­dres og i det hele taget “føl­ger med udvik­lin­gen”. Ifølge Rosa kan det cen­tra­le pro­blem, der som symp­tom er kul­mi­ne­ret i klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen, beskri­ves med begre­bet desyn­kro­ni­se­ring. Både kva­li­te­ten og kvan­ti­te­ten af OECD-lan­de­nes for­brug og den indu­stri­el­le pro­duk­tion, som den­ne hvi­ler på i lan­de som Kina, Japan, Brasilien, Indien og Tyskland, har med­ført en regu­lær desyn­kro­ni­se­ring af men­ne­ske­li­ge sam­fund på den ene side og natu­ren på den anden. Det tem­po, der har karak­te­ri­se­ret hoved­sa­ge­lig vest­lig konsump­tion igen­nem de sid­ste godt 250 år, er sim­pelt­hen stuk­ket af fra det tem­po, som karak­te­ri­se­rer natu­rens egne rege­ne­ra­ti­ve pro­ces­ser: Træerne kan ikke nå at vok­se til­ba­ge i sko­ve­ne efter maski­nel fæld­ning, fiske­be­stan­de­ne i have­ne kan ikke føl­ge med traw­ler­nes fangstra­ter, osv. Det er i den sam­men­hæng værd at bemær­ke, at det er med hen­vis­ning til net­op klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen, at Rosa selv begrun­der det histo­ri­ske behov for radi­ka­le poli­ti­ske til­tag for at sik­re den nød­ven­di­ge resyn­kro­ni­se­ring af sen­mo­der­ne sam­fund med natu­ren, det vil sige afstem­me sam­funds­ud­vik­lin­gen med respekt for de såkald­te pla­ne­tæ­re græn­ser:8Johan Rockström, Will Steffen, Kevin Noone, Åsa Persson, F. Stuart III Chapin, Eric Lambin, Timothy M. Lenton, Marten Scheffer, Carl Folke, Hans Joachim Schellnhuber, Björn Nykvist, Cynthia A. de Wit , Terry Hughes, Sander van der Leeuw, Henning Rodhe, Sverker Sörlin, Peter K. Snyder, Robert Costanza, Uno Svedin, Malin Falkenmark, Louise Karlberg, Robert W. Corell, Victoria J. Fabry, James … Continue reading

Således bety­der dyna­misk sta­bi­li­se­ring først og frem­mest: for­brug, neds­lid­ning og del­vis øde­læg­gel­se af pla­ne­ten. Den fremtvin­ger uund­gå­e­ligt og ubøn­hør­ligt tings­lig­gø­rel­sen af men­ne­ske­li­ge rela­tio­ner til plan­ter og dyr, sko­ve og bjer­ge, flo­der og have, som bli­ver ind­dra­get i den acce­le­re­re­de mate­ri­el­le cir­ku­la­tions­pro­ces og der­ved kom­mer under sti­gen­de udnyttelsespres.9Rosa, Resonans, 488.

I sid­ste ende er Rosas kri­ti­ske teo­ri ikke et for­søg på at roman­ti­se­re reso­nans og udlæg­ge den som en sim­pel og enty­dig løs­ning på de pro­ble­mer – både pla­ne­tæ­re, poli­ti­ske og eksi­sten­ti­el­le – som vores natur­frem­med­gjor­te måder at leve på afsted­kom­mer i sen­mo­der­ni­te­ten. Tværtimod er Rosas over­ord­ne­de argu­ment, at vi må og skal ændre den øko­no­mi­ske motor, der dri­ver acce­le­ra­tio­nen af råsto­f­ud­vin­ding, pro­duk­tion og for­brug, og den kul­tu­rel­le motor, der mulig­gør vores (ofte ube­vid­ste) adfærds­mæs­si­ge bidrag og støt­te til den eska­le­ren­de klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, vi står i. Den dyna­mi­ske sta­bi­li­se­ring har, som Rosa beskri­ver det, over tid med­ført en kata­stro­fe i reso­nan­ser­fa­rin­ger for men­ne­sker. Den har gjort ver­den stum, for­di dens ibo­en­de pro­fitsø­gen­de og nyt­te­mak­si­me­ren­de driv­kraft, der nærer udvi­del­sen af vores ræk­ke­vid­de for kon­trol over ver­den, har som util­sig­tet mas­siv bivirk­ning, at den kor­rum­pe­rer vores både indi­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve rela­tio­ner til natu­ren, så den­ne ikke kan andet end opfat­tes som mid­del til vores ubæ­re­dyg­ti­ge sam­funds­mæs­si­ge for­mål.

Den vre­de og fru­stra­tion, som ani­me­rer moder­ne men­ne­skers aggres­si­ve natur­for­hold, stam­mer iføl­ge Rosa fra det fun­da­men­tale tab af reso­nans med natu­ren: “Vreden og fru­stra­tio­nen bun­der ikke i det, som vi end­nu ikke kan få fat i, men i det, som vi har mistet, for­di vi kon­trol­le­rer det og her­sker over det”.10Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 99. Med dis­se ord afslut­ter Rosa bogen Det ukon­trol­ler­ba­re. Naturen frem­står her som det, vi i høje­ste grad har mistet i kraft af vores histo­ri­ske bestræ­bel­ser på at kon­trol­le­re, beher­ske og til­eg­ne os ver­den. For kon­kre­te histo­ri­ske ana­ly­ser, af i hvor høj grad og hvor bevidst natu­ren er ble­vet plyn­dret og øde­lagt af (vis­se) men­ne­ske­li­ge hæn­der, kan man blot kon­sul­te­re Andreas Malms Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming fra 2016.11Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (London: Verso, 2016). Det dia­lek­ti­ske omslag fra til­sy­ne­la­den­de kon­trol­ler­bar til fak­tisk ukon­trol­ler­bar natur, der oveni­kø­bet kan frem­træ­de plud­se­ligt fjendt­lig og tru­en­de, har den ene af os sat på begreb og ana­ly­se­ret i anden sam­men­hæng under over­skrif­ten Det antro­po­cæ­ne para­doks.12Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Planetære frak­tu­rer: Humanistiske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (København: Multivers, 2022); Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Turbulens, 5. decem­ber 2018.

Men hvad fore­slår Rosa så, at der kan og skal gøres? Hvad karak­te­ri­se­rer det, vi i under­over­skrif­ten oven­for kal­der for en pla­ne­tær kro­nopo­li­tik? En væsent­lig poin­te for Rosa er, at der er behov for ikke én, men to for­mer for dece­le­ra­tions­re­for­me­ring af sen­mo­der­ne sam­fund: 1) top-down poli­cy-til­tag, der til­ve­je­brin­ger nye struk­tu­rel­le vil­kår for øko­no­mi, tek­no­lo­gi og kul­tur, der gør op med vækst­pa­ra­dig­met og 2) bot­tom-up soci­o­kul­tu­rel­le til­tag i form af fol­ke­be­væ­gel­ser, lokal mobi­li­se­ring og udbre­del­sen af nye ide­a­ler for det gode liv, der til­sam­men kan hjæl­pe til med at afva­re­lig­gø­re resonserfaringer.13Rosa, Resonans, 505. Samtidens kul­tu­rel­le arbej­de på at væk­ke et uto­pisk håb til live igen kom­mer blandt andet til udtryk gen­nem opblom­strin­gen af inter­es­sen for sci-fi, solar punk og økokri­tik i dansk og nor­disk lit­te­ra­tur.

Rosa selv fore­slår bor­ger­løn, for­stå­et som “en garan­te­ret, for­ud­sæt­nings­løs grundindkomst”,14Rosa, Resonans, 502. som et kon­kret poli­tisk eksem­pel på en dece­le­ra­tions­re­form. En sådan poli­tik vil, iføl­ge Rosa, kun­ne fun­ge­re som den nød­ven­di­ge bro, der skal byg­ges mel­lem den øko­no­mi­ske motor og den kul­tu­rel­le motor, og såle­des kun­ne ændre beg­ges effekt i ver­den, det vil sige ændre den domi­ne­re­de, aggres­si­ve rela­tions­mo­dus, der næres af fryg­ten for at sak­ke agter­ud og det der­af afled­te begær efter at opnå mak­si­mal kon­trol over ver­den. Men udover sådan­ne enkelt­stå­en­de for­slag, så afstår Rosa fra at for­mu­le­re en deci­de­ret hand­le­plan eller stra­te­gi for nogen stor dece­le­ra­tions­re­vo­lu­tion, da han med hen­vis­ning til for eksem­pel over­gan­gen fra mid­delal­der til moder­ni­tet ikke mener, man på sag­lig basis kan eller bør spå om sådan­ne histo­ri­ske udvik­lin­ger, da de vir­ker alt­om­kal­fa­tren­de ind på men­ne­skers sam­funds­mæs­si­ge livs­ver­den med en sådan kom­plek­si­tets­grad, at ingen men­ne­sker kan hånd­te­re dem ana­ly­tisk. I ste­det for­hol­der Rosa sig til kon­tu­rer­ne af nye måder at leve på, der alle­re­de viser sig nu og her – blandt andet med eksemp­ler på nye for­mer for byin­dret­ning, der ikke luk­ker natu­ren “ude” eller skær­mer den af i der­til ind­ret­te­de par­ker og zoo­lo­gi­ske haver, men i ste­det inkorpo­re­rer natu­ren i byen, ska­ber “spi­se­li­ge byer” og lig­nen­de, der åbner op for en ny og aktiv måde at rela­te­re til natu­ren på. Den før­om­tal­te bor­ger­løn vil som ét af for­ment­lig man­ge nød­ven­di­ge til­tag kun­ne mulig­gø­re andre måder at være i ver­den på, som ikke i sam­me grad som nu er domi­ne­ret af præ­sta­tion, indi­vi­du­el selv­re­a­li­se­ring, kon­kur­ren­ce, vækst, acce­le­ra­tion og frem­med­gø­rel­se, men der­i­mod “en mere reso­nant form for natur- såvel som socialrelation”.15Rosa, Resonans, 506.

Løsningen på højha­stig­heds­sam­fun­de­nes struk­tu­rel­le pro­ble­mer og eksi­sten­ti­el­le kva­ler kan ikke løses i kraft af hver­dags­li­ge dece­le­ra­tions­prak­sis­ser såsom yoga, mind­ful­ness, medi­ta­tion, tai chi, osv. Nok kan dis­se prak­sis­ser hjæl­pe den enkel­te og den lil­le grup­pe til i høje­re grad at være reso­nans­pa­ra­te og resi­li­en­te, men den mere grund­læg­gen­de for­an­dring af situ­a­tio­nens til­stand kan ikke løses ale­ne ad den vej. Der må stør­re ind­greb til i form af poli­ti­ske dece­le­ra­tions­re­for­mer af de sen­mo­der­ne sam­fund på et mere over­ord­net og struk­tu­relt niveau: rea­li­se­rin­gen af den bære­dyg­ti­ge stat,16Rasmus Willig & Anders Blok, Den bære­dyg­ti­ge stat (København: Hans Reitzels Forlag, 2020). revi­ta­li­se­rin­gen af nor­disk socialisme17Pelle Dragsted, “Pelle Dragsted: Vi skal ikke have nød­ven­dig­he­dens poli­tik til­ba­ge”, Dagbladet Information, 22. juli 2021. eller opgø­ret med kapi­ta­lis­mens stum­me tvang.18Søren Mau, Stum tvang (Aarhus: Klim, 2021). Som vi nævn­te i den fore­gå­en­de arti­kel med hen­vis­ning til Žižek og Rosa, så er oven­stå­en­de dece­le­re­ren­de hver­dags­prak­sis­ser fak­tisk lige­frem poten­ti­elt ska­de­li­ge for det poli­ti­ske refor­m­ar­bej­de med at resyn­kro­ni­se­re sam­fun­de­ne med natu­ren, da de net­op i man­ge til­fæl­de mulig­gør og under­støt­ter, at men­ne­ske­ne bli­ver i stand til at kaste sig desto mere ihær­digt ind i de acce­le­ra­tions­pro­ces­ser, de del­ta­ger i både i arbejds- og pri­vat­liv. Hvad der for en over­fla­disk betragt­ning kan vir­ke som en sund ten­dens, er måske i vir­ke­lig­he­den ide­o­lo­gisk for­dækt og pla­ne­tært destruk­tiv.

Resonans er som erfa­ring kva­li­ta­tivt ander­le­des end dece­le­re­ren­de hver­dags­prak­sis­ser såsom hoved­bunds­mas­sa­ge og medi­ta­tions-retre­ats. Resonans kan i høje­re grad siges at hand­le om mening i til­væ­rel­sen. Det er vig­tigt at under­stre­ge, at reso­nan­ser­fa­rin­gens eksi­sten­ti­elt menings­gi­ven­de kva­li­te­ter ikke kun afhæn­ger af til­fæl­di­ge per­son­li­ge for­ud­sæt­nin­ger, men i høj grad er betin­get af de struk­tu­rel­le omstæn­dig­he­der, et men­ne­ske fødes ind i og vok­ser op og lever under. Vi kan, med andre ord, ikke alle lig­ge i sen­gen, som i eksemp­let med Barbara, og bare ven­te på, at natu­ren kal­der på os og der­ef­ter lade reso­nan­ser­fa­rin­gen skyl­le ind over os, hvis ikke vi i fæl­les­skab ska­ber de mulig­heds­be­tin­gel­ser, der skal til for, at det­te kan ske. Samtidigt inde­bæ­rer reso­nans en kro­p­s­lig for­bun­det­hed med ver­den, og det er præ­cis det­te fokus på men­ne­ske­krop­pens mate­ri­a­li­tet og dens rela­tion til ver­den som hel­hed, der er nybrud­det i Rosas ver­sion af den kri­ti­ske teo­ri og der­for, at hans arbej­de er sær­ligt frugt­bart i en ver­den, hvor natu­ren som reso­nans­sfæ­re er i fare for at for­svin­de. Hvis reso­nan­sen­ser­fa­rin­ger­nes gode vibra­tio­ner skal udbre­des end­nu mere i sam­fun­det, så skal de mere eller min­dre frem­med­gjor­te indi­vi­der bry­de ud af deres indi­vi­du­el­le inde­luk­ker og i ste­det hel­li­ge sig den fæl­les kamp for en mere balan­ce­ret til­væ­rel­se i sam­fun­det hin­si­des sam­ti­dens hid­si­ge vækst‑, kon­trol- og for­an­drings­im­pe­ra­tiv. For at øge reso­nan­sen i sam­fun­det må indi­vi­der­ne fin­de sam­men og i fæl­les­skab skaf­fe tid og plads til nyt­te­løs poesi, sans­ning, mening og roman­tik – samt til menings­ful­de, sym­pa­ti­ske erfa­rin­ger med natu­ren på natu­rens egne præ­mis­ser og i over­ens­stem­mel­se med natu­rens egne tem­pi. Sådanne erfa­rin­ger er selv mulig­gjort af et skif­te i sub­jek­tiv indstil­ling i ret­nin­gen af åben­hed, påvirk­nings­pa­rat­hed og lyst til at mær­ke ver­den og natu­ren på krop og sjæl. Vi lader i den for­bin­del­se vores arti­kel om Rosa som natur­fi­lo­sof slut­te med et citat af en grup­pe ame­ri­kan­ske “filo­sof­fer”, som til­ba­ge i 1960’erne bed­re end nogen andre besang net­op de gode vibra­tio­ner:

I love the col­or­ful clo­t­hes she wears
And the way the sun­light plays upon her hair
I hear the sound of a gent­le word
On the wind that lifts her per­fu­me through the air
I’m pick­in’ up good vibra­tions
She’s giving me the excitations19Beach Boys, Good Vibrations (Hollywood, Capitol Records, 2006).

1. Martin Hauberg-Lund Laugesen & Peter Clement Lund, “Gode vibra­tio­ner: Om Hartmut Rosa som natur­fi­lo­sof”, Tidsskriftet Paradoks, 11. august 2022.
2. Svend Brinkmann, Mit år med gud (København: Gyldendal, 2021).
3. Hartmut Rosa, Resonans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (København: Eksistensen, 2021), 320.
4. Louise Glück, Averno (Oxford: Carcanet Press Limited, 2006), 9.
5. Josefine Klougart, Alt det­te kun­ne du få (København: Gladiator, 2021), 28.
6. Jon Auring Grimm, “At svøm­me med Camus”, i Studier i Camus: Solen og skyg­ger­ne, red. Jon Auring Grimm & Mads Hansen (København: Philosophia, 2014).
7. Albert Camus, Eksil og kon­ge­døm­me (København: Gyldendal, 2013), 23.
8. Johan Rockström, Will Steffen, Kevin Noone, Åsa Persson, F. Stuart III Chapin, Eric Lambin, Timothy M. Lenton, Marten Scheffer, Carl Folke, Hans Joachim Schellnhuber, Björn Nykvist, Cynthia A. de Wit , Terry Hughes, Sander van der Leeuw, Henning Rodhe, Sverker Sörlin, Peter K. Snyder, Robert Costanza, Uno Svedin, Malin Falkenmark, Louise Karlberg, Robert W. Corell, Victoria J. Fabry, James Hansen, Brian Walker, Diana Liverman, Katherine Richardson, Paul Crutzen & Jonathan Foley, “Planetary Boundaries: Exploring the safe ope­rat­ing spa­ce for huma­ni­ty”, Ecology and Society 14, nr. 2 (2009).
9. Rosa, Resonans, 488.
10. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 99.
11. Andreas Malm, Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming (London: Verso, 2016).
12. Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Planetære frak­tu­rer: Humanistiske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (København: Multivers, 2022); Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Turbulens, 5. decem­ber 2018.
13. Rosa, Resonans, 505.
14. Rosa, Resonans, 502.
15. Rosa, Resonans, 506.
16. Rasmus Willig & Anders Blok, Den bære­dyg­ti­ge stat (København: Hans Reitzels Forlag, 2020).
17. Pelle Dragsted, “Pelle Dragsted: Vi skal ikke have nød­ven­dig­he­dens poli­tik til­ba­ge”, Dagbladet Information, 22. juli 2021.
18. Søren Mau, Stum tvang (Aarhus: Klim, 2021).
19. Beach Boys, Good Vibrations (Hollywood, Capitol Records, 2006).

Gode vibrationer: Om Hartmut Rosa som naturfilosof

Kritisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi er typisk ikke noget, man for­bin­der med hin­an­den. Kritisk teo­ri har histo­risk set pri­mært beskæf­ti­get sig med kul­turin­du­stri, poli­ti­ske for­hold og ide­o­lo­gik­ri­tik og har der­med været rela­tivt antro­po­cen­trisk. Naturfilosofi har for sin del mani­feste­ret sig på man­ge for­skel­li­ge måder op igen­nem histo­ri­en, men fæl­les for megen vest­lig natur­fi­lo­so­fi er en grund­læg­gen­de inter­es­se for vir­ke­lig­he­dens mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner. Den har alt­så været rela­tivt ikke-antro­po­cen­trisk. I den­ne og den opføl­gen­de arti­kel hæv­der vi imid­ler­tid, at der på trods af de åben­ly­se for­skel­le fak­tisk er god grund til at sam­men­tæn­ke de to filo­so­fi­gen­rer: kri­tisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi. Det er i den for­bin­del­se værd at hæf­te sig ved, at sel­ve­ste Theodor Adorno og Max Horkheimer for­mu­le­re­de den flig af håb, som fak­tisk fin­des i deres famø­se hoved­værk Oplysningens dia­lek­tik fra 1946, med hen­vis­ning til net­op natu­ren og dens ihukom­mel­se. De pas­sa­ger i deres fæl­les­mo­no­gra­fi – der på man­ge måder ind­vars­le­de den kri­ti­ske teo­ri – som mest mar­kant tyde­lig­gør det­te håb knyt­tet til natu­ren, lyder som føl­ger:

At beher­ske natur græn­se­løst, at for­vand­le kos­mos til et uen­de­ligt jagt­ter­ræn, var årtu­sin­ders ønskedrøm. […] [H]ele det moder­ne indu­stri­sam­funds udpøn­se­de maski­ne­ri er blot natur, som søn­der­ri­ver sig selv. […] Det er ikke natu­ren, som tru­er den her­sken­de prak­sis og dens uund­gå­e­li­ge alter­na­ti­ver – den fal­der tvær­ti­mod sam­men med den­ne prak­sis -; det er det­te: at natu­ren erindres.1Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Oplysningens dia­lek­tik (København: Gyldendal, 2003), 336–344.

 Oplysningens dia­lek­tik er et værk, som man­ge sta­dig den dag i dag affe­jer som brutal og ren­dyr­ket kul­tur­pe­s­si­mis­me græn­sen­de til selv­pi­ne­ri, men som vi vil hæv­de fak­tisk rum­mer et radi­kalt håb2Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation (Harvard University Press, 2008). i form af en dør på klem ud til natu­ren for­stå­et som det sto­re uden­for.3Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (Continuum Publishing, 2009). Dette håb kon­stru­e­rer Adorno og Horkheimer på bag­grund af et dob­belt­ty­digt natur­be­greb: 1) natur som onto­lo­gisk tota­li­tet for al vir­ke­lig­hed, men­ne­skets sam­funds­mæs­si­ge gøren og laden inklu­si­ve, og 2) natur som de mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner af vir­ke­lig­he­den (f.eks. kon­ti­nen­tal­pla­de­be­væ­gel­ser, bios­fæ­ren, bjør­ne­dyr, kos­mos, bak­te­ri­er, pla­ne­ten, …). I og med ind­vars­lin­gen af den antro­po­cæ­ne epo­ke er det imid­ler­tid ble­vet nød­ven­digt at sam­men­tæn­ke de to aspek­ter af natur­be­gre­bet, da men­ne­sket nu selv er gået hen og ble­vet en geo­lo­gisk kraft. Denne onto­lo­gi­ske sam­men­flet­ning af det men­ne­ske­li­ge og det mere-end-men­ne­ske­li­ge har i løbet af de sid­ste par årti­er givet anled­ning til en hur­tigt vok­sen­de teo­re­tisk inter­es­se for men­ne­skets stil­ling i og rela­tion til natu­ren. I den­ne arti­kel sæt­ter vi fokus på, hvor­dan Hartmut Rosas begre­ber om reso­nans og frem­med­gø­rel­se rum­mer natur­fi­lo­so­fisk rele­van­te per­spek­ti­ver, der kan bidra­ge til for­stå­el­sen af sen­mo­der­ne men­ne­skers natur­for­hold den dag i dag.

Vi har valgt at ind­le­de vores arti­kel om Rosa som natur­fi­lo­sof med Adorno og Horkheimers citat, for­di det i kon­cen­tre­ret form præ­sen­te­rer den kri­ti­ske teo­ris grund­læg­gen­de ner­ve af håb eller opti­mis­me om, at et andet liv fak­tisk er muligt for men­ne­ske­dy­ret. Et liv præ­get af reso­nans, mening og bære­dyg­tig samek­si­stens med pla­ne­tens myl­der af liv i ste­det for neder­dræg­ti­ge vari­a­tio­ner af et liv gen­nem­sty­ret af frem­med­gø­ren­de kapi­tal­lo­gik­ker, uvær­di­ge arbejds­for­hold og indu­stri­ens umen­ne­ske­li­ge æste­tik. Eksempler på sidst­nævn­te kan man møde i Ane Cortzens under­sø­gel­se af arki­tek­tur og byplan­læg­ning i pro­gram­ræk­ken Er der en arki­tekt til ste­de? fra 2021.4Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).

Det gam­le Storm P.-maleri Tilbage til natu­ren fra 1945 viser meget godt, hvad det er for en ana­ly­tisk distink­tion, der lig­ger til grund for det håb eller den opti­mis­me, som, vi hæv­der, fin­des i sel­ve Frankfurterskolens udgangs­punkt for tænk­ning og kri­tik og i sær­lig grad i Rosas socio­lo­gi om men­ne­skets for­hold til ver­den:

Storm P., Tilbage til natu­ren (1945)

Selvom Rosa posi­tio­ne­rer sig selv i mod­sæt­ning til “filo­sof­fer og psy­ko­lo­ger eller teo­lo­ger, der pro­fes­sio­nelt kæm­per med spørgs­må­let om men­ne­skets plads i kos­mos eller vores for­hold til uni­ver­set eller til naturen”,5Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 11. så udlæg­ger han ikke desto min­dre en rele­vant (social)filosofi om, hvor­dan det for men­ne­sket qua natur­væ­sen er muligt at opnå reso­nans i til­væ­rel­sen for­stå­et som udgan­gen af den grund­læg­gen­de frem­med­gø­rel­se, der rid­der sen­mo­der­ne men­ne­sker som en mare. En frem­med­gø­rel­se, der mani­feste­rer sig ved, at ver­den frem­står “stum og grå og farveløs”,6Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24. net­op som i ven­stre side af Storm P.‘s bil­le­de oven­for. Ifølge Adorno og Horkheimer domi­ne­rer den kapi­ta­li­sti­ske logik natu­ren i takt med, at den domi­ne­rer men­ne­sket – men siden udgi­vel­sen af Oplysningens dia­lek­tik har efter­føl­gen­de tæn­ke­re fra Frankfurterskolen ikke beskæf­ti­get sig syn­der­ligt med destruk­tio­nen af ver­den omkring os. Naturen, hæv­der vi, spil­ler til gen­gæld en cen­tral rol­le i Rosas kri­ti­ske teo­ri, og vi vil i det føl­gen­de frem­skri­ve en læs­ning af Rosa som natur­fi­lo­sof, præ­cis for­di han adskil­ler sig fra tid­li­ge­re for­mu­le­rin­ger af kri­tisk teo­ri, der ikke eks­pli­cit har for­søgt at for­stå vores rela­tion til natu­ren som afgø­ren­de afsæt for eman­ci­pa­to­risk kri­tik. Vi vil såle­des både for­sø­ge at vise, 1) hvor­dan Storm P.‘s male­ri illu­stre­rer den kri­ti­ske teo­ris egen ven­den til­ba­ge til natu­ren, og 2) Rosas håbe­ful­de skit­se­ring af højha­stig­heds­sam­funds­men­ne­ske­nes mulig­hed for gen­nem reso­nan­ser­fa­rin­ger at ven­de til­ba­ge til natu­ren og der­i­gen­nem vin­de eksi­sten­ti­elt og samvær­s­mæs­sigt rige­re liv. Vi vil såle­des igen­nem artik­len godt­gø­re en dob­belt retur til natu­ren.

Økonomi, kul­tur, struk­tur: Højhastighedssamfundets tre moto­rer

Rosa udmær­ker sig som sam­tids­di­ag­nosti­ker ved at dyr­ke det, som Charles Wright Mills kald­te for socio­lo­gisk fan­ta­si.7Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (København: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22. Sociologisk fan­ta­si hand­ler om at være i stand til at kob­le over­ord­ne­de sam­funds­mæs­si­ge struk­tu­rer, ten­den­ser og udvik­lin­ger med indi­vi­du­el­le men­ne­skers kon­kre­te hver­dags­li­ge og soci­alt kon­tek­stu­a­li­se­re­de erfa­rin­ger. Rosas ana­ly­ser bestræ­ber sig på den­ne måde på at inte­gre­re det per­son­li­ge og det struk­tu­rel­le i en hel­heds­frem­stil­ling. Som vi kom­mer ind på heni­mod slut­nin­gen af den­ne arti­kels opføl­ger, “Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring”, så for­står Rosa vej­en ud af det kri­se­kom­pleks, som sam­ti­den befin­der sig i, som en pro­g­res­siv dob­belt­be­væ­gel­se, der ska­ber for­an­drin­ger på både det per­son­ligt-indi­vi­du­el­le og sam­funds­mæs­sigt-struk­tu­rel­le niveau.

Genstanden for Rosas kri­ti­ske ana­ly­ser er den sen­mo­der­ne sam­funds­form, som han for­melt defi­ne­rer ved, at den “kun for­mår at sta­bi­li­se­re sig dyna­misk” igen­nem øko­no­misk vækst, tek­no­lo­gisk acce­le­ra­tion og kul­tu­rel innovation.8Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Moderne sam­funds dyna­mi­ske sta­bi­li­se­ring udfol­der sig som en acce­le­ra­tions­cy­klus, der dri­ves af tre moto­rer: A) den øko­no­mi­ske, B) den struk­tu­rel­le og C) den kul­tu­rel­le motor:9Hartmut Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion (København: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.

De tre accelerations­motorer10Hartmut Rosa, “Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society”, Constellations 10, nr. 1 (2003), 12).

De tre moto­rer med­fø­rer, at ver­den i dag er fan­get i en acce­le­ra­tions­cy­klus, der er løbet løbsk og nu er ble­vet selvkørende.11Hartmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity (Columbia University Press, 2015), 151. Ifølge Rosa er acce­le­ra­tions­pro­ces­ser­ne ikke dre­vet af et olym­pisk begær hos moder­ne men­ne­sker efter “høje­re, hur­ti­ge­re, stær­ke­re”, men sna­re­re af en kon­stant “apo­ka­lyp­tisk-klau­stro­fo­bi­sk trus­sel” for­stå­et som “ang­sten for sta­digt-min­dre”.12Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14. Dette omta­ler han også andet­steds som et gli­de­ba­ne­mo­ment i sen­mo­der­ne men­ne­skers selv­for­stå­el­se: “[D]et at stå stil­le er ens­be­ty­den­de med at sak­ke agter­ud”.13Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 39. Man kan høre poli­ti­ke­res for­mu­le­rin­ger a la: “Hvis ikke, vi gør sådan og sådan, så kom­mer vi bag om dan­sen i den glo­ba­le kon­kur­ren­ce, hvil­ket vil stæk­ke Danmarks chan­cer for at bli­ve ved med at være blandt ver­dens rige­ste lan­de” som symp­to­ma­ti­ske for den­ne trus­lens og ang­stens moti­ve­ren­de funk­tion i højha­stig­heds­sam­fun­de­nes poli­ti­ske selv­for­valt­ning.

Accelerationscyklussen og dens sub­jek­tivt pro­du­ce­re­de frygt og nervø­si­tet instal­le­rer et impe­ra­tiv hos men­ne­ske­ne i sen­mo­der­ne sam­fund, der kræ­ver, at de ved­va­ren­de hand­ler såle­des, at deres ræk­ke­vid­de i ver­den mak­si­me­res, og at så meget som muligt gøres opnå­e­ligt for dem.14Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16. Dette med­fø­rer i sin egen ret, at ver­den som sådan frem­træ­der som det, Rosa med et ram­men­de udtryk kal­der for et aggres­sions­punkt – det vil sige som noget, der skal undertvin­ges, kon­trol­le­res og i det hele taget angri­bes med en offen­siv energi.15Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17. Den aggres­si­ve beher­skel­se af ver­den sker gen­nem fire ope­ra­tio­ner: “syn­lig­gø­rel­se, opnå­e­lig­hed, beher­skel­se og nyttiggørelse”.16Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20. At ver­den ople­ves som et aggres­sions­punkt kom­mer blandt andet til udtryk gen­nem den udbred­te brug af to-do-lister som eksi­sten­ti­elt management-værktøj.17Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Denne poin­te kan yder­li­ge­re illu­stre­res af de såkald­te mil­len­ni­als, alt­så den gene­ra­tion af nu voks­ne men­ne­sker, som er født mel­lem 1981 og 1996. For man­ge af dem er det at være vok­sen ikke læn­ge­re en for­holds­vis sta­bil iden­ti­tet­stil­stand, men ople­ves sna­re­re som en serie af kon­kre­te hand­lin­ger, der udfø­res for at lyk­kes med pro­jek­tet om at voks­ne – en ræk­ke kon­ti­nu­er­li­ge hand­lin­ger, der må og skal gøres for net­op at føl­ge med. At være vok­sen er alt­så for man­ge i højha­stig­heds­sam­fun­det gået hen og ble­vet en selv­be­vidst akti­vi­tet, man selek­tivt kan træ­de ind og ud af. Som den ame­ri­kan­ske kul­turjour­na­list Anne Helen Petersen har for­mu­le­ret det: “ ‘To adult’ is to com­ple­te your to-do list — but eve­ryt­hing goes on the list, and the list never ends”, med risi­ko for at kul­mi­ne­re i det, hun kal­der for “ærin­de­lam­mel­se [errand para­ly­sis]”.18Ann Helen Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”, BuzzFeedNews, 5. janu­ar 2019.

I ste­det for et liv base­ret på en sam­men­hæn­gen­de frem­tids­o­ri­en­te­ret selv­for­tæl­ling, fun­de­res det leve­de liv i høje­re grad på en flos­set iden­ti­tet, der løben­de kon­stru­e­res af vra­gre­ster­ne fra alver­dens epi­so­di­ske hændelser.19Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 53. Senmoderne karak­ter­dan­nel­se sker som vil­kår i et krydspres af trus­ler, og mil­len­ni­als mister nemt ret­nings­san­sen fan­get i højha­stig­heds­sam­fun­dets krydsild. Udfordringen bli­ver der­for at und­gå at bræn­de ud, alt­så at lide af burn-out:

Derude er alting dødt, gråt, koldt og tomt, og også i mig er alting stumt og goldt. Denne til­stand, der i dag i form af burn-outs er ble­vet til en tids­ty­pisk mode- og mas­se­syg­dom, røber i vir­ke­lig­he­den meget om for­hol­det til ver­den i moderniteten.20Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.

At moder­ni­te­ten helt grund­læg­gen­de er lagt an på hele tiden at skul­le væk­ste fle­re pen­ge, udvik­le ny tek­no­lo­gi og gen­tæn­ke sig selv kul­tu­relt gør sam­let set, at sen­mo­der­ne men­ne­sker bræn­der ud på grund af et frem­med­gjort for­hold til både ver­den og sig selv. En tragisk logik ind­træf­fer i og med, at sen­mo­der­ne men­ne­skers egne eksi­sten­ti­el­le stra­te­gi­er ikke kan bru­ges til at hel­bre­de deres til­væ­rel­ses­mæs­si­ge pato­lo­gi­er: “You don’t fix it with vaca­tion, or an adult col­or­ing book, or ‘anxie­ty baking,’ or the Pomodoro Technique, or over­night fuck­ing oats”.21Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”. En poin­te, som også Slavoj Žižek har for­mu­le­ret i form af en ide­o­lo­gik­ri­tik af bud­dhis­mens popu­læ­re udbre­del­se i vest­li­ge sam­fund op igen­nem anden halv­del af det 20. århund­re­de og til i dag, hvor snart sagt alle dan­ske­re har et for­hold til yoga, medi­ta­tion og/eller mind­ful­ness. Ifølge Žižek er vest­lig bud­dhis­me ide­o­lo­gisk dybt pro­ble­ma­tisk, for­di den får men­ne­sker til at foku­se­re deres ener­gi indad og på et indi­vi­du­elt plan gøre de sen­mo­der­ne højha­stig­heds­sam­funds eksi­stensvil­kår tåle­li­ge, i ste­det for at de selv­sam­me men­ne­sker del­ta­ger i det omvæl­ten­de arbej­de med at lave fun­da­men­talt om på de pro­ble­ma­ti­ske og smerte­li­ge for­hold: “The ‘Western Buddhist’ medi­ta­ti­ve stan­ce is argu­ably the most effi­ci­ent way for us to ful­ly par­ti­ci­pa­te in capi­ta­list dyna­mi­cs whi­le retai­ning the appea­ran­ce of men­tal sanity”.22Slavoj Žižek, “From Western Marxism to Western Buddhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabinet Magazine 2 (for­år 2001). I sid­ste instans leder Rosas moder­ni­tets­di­ag­no­se til den kon­klu­sion, at frem­med­gø­rel­sen fra ver­den og natu­ren er mas­siv i kraft af den aggres­si­ve vil­je til kon­trol, der gen­nem­sy­rer moder­ne men­ne­skers møde med ver­den. Udgangen af stress, fra­vær, depres­sion og burn-out giver Rosa nav­net reso­nans, og vi går nu vide­re til at se nær­me­re på det­te begreb for at vise, hvil­ken rol­le natu­ren kan siges at spil­le for Rosas håb og opti­mis­me ved­rø­ren­de mulig­he­den for andre og bed­re liv end dem, som man­ge men­ne­sker i dag lever.

Det ukon­trol­ler­ba­re: Om reso­nans og frem­med­gø­rel­se som natur­fi­lo­so­fi­ske begre­ber

Det er vig­tigt som en før­ste poin­te at frem­hæ­ve, at Rosa ikke for­står reso­nans som en spe­ci­fik følel­se. Resonans skal der­i­mod opfat­tes som en rela­tions­mo­dus med en sær­lig kva­li­tet, der “for­bli­ver åben over­for det emo­tio­nel­le indhold”.23Hartmut Rosa, Resonans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (København: Eksistensen, 2021), 191. Denne rela­tion dan­nes, som Rosa beskri­ver det, igen­nem af←fekt og e→motion og har i sid­ste ende en trans­for­ma­tiv karak­ter for rela­tio­nens parter.24Rosa, Resonans, 203. Det vil alt­så sige, at reso­nans er en sær­lig slags for­hold mel­lem men­ne­sker eller mel­lem men­ne­sker og objek­ter, der i alle til­fæl­de inde­bæ­rer, at et sub­jekt hører et kald og sva­rer på det­te kald, eller med andre ord at man som men­ne­ske berø­res eller påvir­kes og aktivt respon­de­rer på den­ne berø­ring eller påvirkning.25Rosa, Resonans, 201. Ydermere inde­bæ­rer reso­nans et ele­ment af ukon­trol­ler­bar­hed, som gør, at reso­nan­ser­fa­rin­ger altid rum­mer et aspekt af over­ra­skel­se eller plud­se­lig­hed. Sat på for­mel kan man sige, at reso­nans opstår når men­ne­skers erfa­rin­ger af noget eller nogen sker i overenstem­mel­se med fire kon­sti­tu­e­ren­de træk: 1) affi­ce­ring, 2) svar, 3) trans­for­ma­tion og 4) ukontrollerbarhed.26Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.

Resonans er, som vi kal­der det i over­skrif­ten på den­ne arti­kel, gode vibra­tio­ner, og det, der sæt­tes i vibre­ren­de bevæ­gel­se i reso­nans­re­la­tio­nen er sel­ve eksi­sten­sens menings­ska­ben­de stren­ge – i mod­sæt­ning til dis­so­nans, som avler frem­med­gø­rel­se, for­vir­ring og poten­ti­elt fortviv­lel­se. Resonans skal såle­des ikke for­stås som Rosas navn for lyk­ke. Et reso­nant for­hold kan nem­lig godt være ulyk­ke­ligt i form af et for­hold præ­get af afsavn eller tab, men rela­tio­nen kan sta­dig være både trans­for­ma­tiv og dybt menings­fuld. Resonans er på den­ne måde tæt­te­re på et menings­be­greb end et lyk­ke­be­greb – men ikke for­stå­et som en mening, der kan instal­le­res per­ma­nent i til­væ­rel­sen. Snarere er der tale om en for­holds­vis flyg­tig til­stand, der kun opnås epi­so­disk.

Ydermere teo­re­ti­se­rer Rosa for­hol­det mel­lem frem­med­gø­rel­se og reso­nans som dia­lek­tisk. Det vil sige, at beg­ge til­stan­de er betin­get af deres egen respek­ti­ve mod­sæt­ning. Hvordan det? Resonans kan kun fore­kom­me ved, at man træ­der ind i en gen­si­digt vibre­ren­de rela­tion med et givet fæno­men, som man før ind­gan­gen i rela­tio­nen var mere eller min­dre frem­med over for, hvor­for frem­med­gø­rel­se fun­ge­rer som en mulig­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for reso­nan­ser­fa­rin­ger og alt­så ikke som reso­nan­sens abso­lut­te modsætning.27Simon Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, International Journal of Politics, Culture, and Society 33, nr. 3 (2020): 309–344. Fremmedgørelse beteg­ner iføl­ge Rosa “en til­stand af en rela­tions­løs rela­tion, hvor sub­jekt og ver­den står over for hin­an­den uden inder­lig forbundethed”.28Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. Mennesket er grund­læg­gen­de et reso­nans­sø­gen­de væsen,29Rosa, Resonans, 199–200. men reso­nans kan under ingen omstæn­dig­he­der være en varig til­stand. Den er flyg­tig og for­bi­gå­en­de. Af sam­me årsag giver det ikke mening at fore­slå, at vi altid bør befin­de os i et reso­nant for­hold til natu­ren – frem­med­gø­rel­se er nød­ven­dig, når vi skal under­sø­ge, udfor­ske og mani­p­u­le­re natu­ren som en uom­gæn­ge­lig del af men­ne­ske­li­vet, for eksem­pel i for­bin­del­se med frem­brin­gel­sen af mad, tøj og tag over hove­d­et. På sam­me måde vil natu­ren, i kraft af sin ukon­trol­ler­bar­hed, oftest være frem­med­gø­ren­de og end­da til tider fjendt­ligt stil­let over for men­ne­skets gøre­mål og mere eller min­dre art­s­spe­ci­fik­ke inter­es­ser. Tænk blot på natu­rens vold­som­me storme, frost om vin­te­r­en, hedebøl­ger om som­me­ren og far­li­ge dyr i jung­len. Pointen er og bli­ver imid­ler­tid, at vi ikke fuld­stæn­digt kan udryd­de natu­rens ibo­en­de ukon­trol­ler­bar­hed uden sam­ti­dig at fjer­ne sel­ve mulig­heds­be­tin­gel­sen for reso­nans. I sid­ste instans er reso­nans karak­te­ri­se­ret ved en radi­kal kon­tin­gens med hen­syn til dens opstå­en på grund af reso­nans­re­la­tio­nens afhæn­gig­hed af det ukon­trol­ler­ba­re. Det bety­der, at den hver­ken kan for­ce­res eller for­hin­dres, men opstår spon­tant under de ret­te omstæn­dig­he­der. Vi kan nok købe os til ople­vel­ser, hvori­gen­nem vi for­ven­ter at opnå reso­nans med natu­ren, men reso­nan­sen kan ikke sik­res på for­hånd: “Vi kan købe os til den dyre safa­ri til Sahara eller til et kryd­stogt, men ikke til reso­nans i for­hold til naturen”,30Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36. som Rosa selv for­mu­le­rer det. Sådanne for­mer for kom­merci­elt til­ve­je­brag­te vil­de ople­vel­ser er blot og bar reso­nans­si­mu­le­ring.

Rosas arbej­de udgør sam­let set et for­søg på “at udvik­le en socio­lo­gi om for­hol­det til verden”.31Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11. Naturen, hæv­der vi, udgør den pri­mæ­re onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­se for reso­nan­te rela­tio­ner for men­ne­sket. For Rosa er men­ne­skets væsen til fort­fa­ren­de histo­risk for­hand­ling og der­for præ­get af en grund­læg­gen­de soci­o­kul­tu­rel omskif­te­lig­hed. Menneskets natur­for­hold må såle­des også betrag­tes som histo­risk for­an­der­ligt i tråd med den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker Lynn White Jr.‘s klas­si­ske tese om den øko­lo­gi­ske kri­ses kul­tu­rel­le rødder.32Lynn Townsend White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207. Dette er væsent­ligt, for når vi taler om sen­mo­der­ne men­ne­skers nuvæ­ren­de for­hold til natu­ren – oftest ita­le­sat som et kald fra natu­ren eller længs­len efter, at natu­ren taler til os – er det­te selv en moder­ne opfin­del­se fra en kul­tur­hi­sto­risk betragt­ning. En opfin­del­se, der kun lader sig gøre, for­di vi i moder­ni­te­ten for­står natu­ren og men­ne­ske­he­den som i udgangs­punk­tet adskil­te stør­rel­ser, der står over for hin­an­den som værens­mæs­sigt for­skel­li­ge og uden indre for­bin­del­se. Og det er kun, for­di vi til dels har for­må­et at bil­de os selv og hin­an­den ind, at pla­ne­tens mere-end-men­ne­ske­li­ge natur og men­ne­ske­nes gen­nem­kul­tu­ra­li­se­re­de sam­funds­liv er fun­da­men­talt adskil­te, at vi den dag i dag er i stand til at opfat­te natu­ren som en af sen­mo­der­ni­te­tens pri­mæ­re reso­nansoa­ser.33Rosa, Resonans, 311. Rosa vil for­ment­lig være enig med Bruno Latour i, at vi aldrig i onto­lo­gisk for­stand fak­tisk har været moder­ne, og sam­ti­dig være enig med ham i, at vi i vesten er lyk­ke­des med på et ide­o­lo­gisk plan at for­stå os selv og hele ver­den gen­nem moder­ni­te­tens besnæ­ren­de adskil­lel­ses- og separationsoptik.34Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (København: Hans Reitzels for­lag, 2006).

Som kur mod den­ne sen­mo­der­ne ide­o­lo­gis øko­lo­gisk destruk­ti­ve kon­se­kven­ser fore­slår Rosa ikke en eller anden vul­gær­ro­man­tisk retræte til en fore­stil­let oprin­de­lig natur­til­stand. I ste­det udlæg­ger Rosa men­ne­sket som et væsen, der altid er af ver­den – uan­set hvad det så i øvrigt gør sig af fore­stil­lin­ger om sit eget ophav.35Rosa, Resonans, 67. Med andre ord: Vi er natur. Som han også skri­ver andet­steds, så er det men­ne­ske­li­ge sub­jekt rela­tio­nelt, eller øko­lo­gisk, kon­sti­tu­e­ret: “Subjekter er altid i ver­den eller ‘af ver­den’; de befin­der sig alle­re­de inden­for, omgi­vet af og i rela­tion til en ver­den som helhed”.36Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. På den­ne måde går der en lige linje fra den tid­li­ge Karl Marx’ for­stå­el­se af men­ne­skets natur­for­hold til Rosas reso­nanste­o­ri og hans begreb om det ukon­trol­ler­ba­re. Således skri­ver Marx i sine øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter fra 1844:

Naturen er men­ne­skets uor­ga­ni­ske lege­me – dvs. for så vidt den ikke selv er men­ne­ske­le­ge­me. Mennesket lever af natu­ren – det bety­der: natu­ren er dets lege­me, med hvil­ket det må for­bli­ve i sta­dig vek­sel­virk­ning, hvis det ikke ønsker at dø. At men­ne­skets fysi­ske og ånde­li­ge liv er knyt­tet til natu­ren bety­der sim­pelt­hen, at natu­ren er knyt­tet til sig selv, for men­ne­sket er en del af naturen.37Karl Marx, “Økonomisk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Verden rundt, nr. 2 (1965): 54–63.

Det dob­bel­te natur­be­greb, som vi i intro­duk­tio­nen oven­for til­skrev Adorno og Horkheimer, viser Marx sig alle­re­de at have for­mu­le­ret ret præ­cist 100 år før udgi­vel­sen af Oplysningens dia­lek­tik. Rosa synes såle­des i over­ens­stem­mel­se med Marx at abon­ne­re på et natur­be­greb, der både rum­mer 1) sen­mo­der­ne men­ne­skers frem­med­gjor­te opfat­tel­se af at stå over­for natu­ren, og 2) den onto­lo­gi­ske rea­li­tet, at men­ne­ske og natur er ét og det sam­me. Med Rosas ord: at men­ne­sket ikke bare er i ver­den, men til­li­ge er af ver­den. Det sto­re pro­blem, kun­ne man sige, består i, at vi i sen­mo­der­ni­te­ten tror, at vi kun er det før­ste og har glemt, at vi også er det andet. Resonans med natu­ren inde­bæ­rer imid­ler­tid, at vi over­går fra at erfa­re os selv som ude­luk­ken­de i ver­den til også at erfa­re os selv som af ver­den.

For yder­li­ge­re at ind­kred­se reso­nan­sens væsen skel­ner Rosa mel­lem tre såkald­te reso­nansak­ser, nem­lig en hori­son­tal, en dia­go­nal og en ver­ti­kal. Mens den hori­son­tale reso­nansak­se kom­mer til udtryk gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til andre men­ne­sker gen­nem fami­li­e­liv, ven­ska­ber og poli­ti­ske sam­men­slut­nin­ger, mani­feste­rer den dia­go­na­le reso­nansak­se sig gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til uddan­nel­se, arbej­de og for­brug. Den ver­ti­ka­le reso­nansak­se udmær­ker sig som den, der har at gøre med men­ne­skets intenst menings­ful­de erfa­rin­ger inden­for reli­gion, kunst, histo­rie og net­op natur.38Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, 315–316; Rosa, Resonans, 226.  Uanset hvil­ken akse reso­nan­sen fin­der sted på, så er reso­nan­te rela­tio­ner i alle til­fæl­de karak­te­ri­se­ret ved, at de invol­ve­re­de par­ter taler med deres egen stem­me,39Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44. og at de såle­des ind­går i et for­hold, hvor de sva­rer hin­an­den og gen­nem den­ne dia­log transformeres.40Rosa, Resonans, 203. Rosa skel­ner der­for også mel­lem reso­nans og en anden type svar, nem­lig ekko­et,41Rosa, Resonans, 194. som nok kan lig­ne reso­nans, men fak­tisk ikke er det. Man ind­går for eksem­pel ikke i en reso­nant rela­tion med et men­ne­ske, der hele tiden plea­sen­de taler en efter mun­den: “At den anden per­son også kan sige ‘nej’ eller ‘ikke nu’, er en for­ud­sæt­ning for, at man kan kom­me i reso­nans med ham eller hende”.42Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Resonans er såle­des betin­get af den grund­læg­gen­de ukon­trol­ler­bar­hed, der fin­des i den eller det, vi træ­der i rela­tion med. En ukon­trol­ler­bar­hed med trans­for­ma­ti­ve poten­ti­a­ler, vel at mær­ke:

Resonanserfaringer for­vand­ler os, og net­op deri lig­ger der en erfa­ring af leven­de­gø­rel­se. […] [O]gså objek­ter­ne for­an­drer sig sig­ni­fi­kant (for os) med reso­nan­ser­fa­rin­gen. Bjerget, som jeg har beste­get, er (for mig) et andet end det, jeg kun så på lang afstand eller kend­te fra fjern­sy­net.43Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.

I for­hold til den alt­om­slut­ten­de klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, ver­den befin­der sig i, og hvis kon­se­kven­ser år for år, måned for måned, kun bli­ver mere mærk­ba­re og alvor­li­ge, til­by­der Rosas reso­nanste­o­ri et kri­tisk spejl for sen­mo­der­ne men­ne­sker at kig­ge ind i og skue både pro­ble­mer og muli­ge løs­nin­ger i for­hold til deres aggres­si­ve natur­for­hold. Økologiske filo­sof­fer har læn­ge været eni­ge om, at de udvindings‑, fældnings‑, udled­nings- og foru­re­ning­s­år­sa­ger til klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen i høj grad har været mulig­gjort af de ide­o­lo­gi­ske fore­stil­lin­ger om natu­ren som for­rå­dskam­mer og res­sour­ce­re­ser­voir, som har defi­ne­ret OECD-lan­de­nes histo­ri­ske rov­drifts­ag­ti­ge og kolo­ni­a­le pro­duk­tion og for­brug. Kort for­talt til­by­der Rosas teo­re­ti­se­ring af reso­nan­ser­fa­rin­ger en ander­le­des til­gang til at ople­ve, opfat­te og omgås ver­den, pla­ne­ten og natu­ren i al sin væl­de.

Rosa giver i sine vær­ker adskil­li­ge eksemp­ler på reso­nans, som net­op inde­bæ­rer rela­tio­ner til natur­for­hold og ‑fæno­me­ner, f.eks. sne­fald, land­ska­ber, bjer­ge og søer.44Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89. Disse er alle karak­te­ri­se­re­de ved, at deres her­komst og væren som udgangs­punkt lig­ger uden­for men­ne­skets ræk­ke­vid­de for kon­trol. Selvfølgelig kan man bru­ge sne­ka­no­ner på skis­port­s­ste­der for at leve­re “sne­ga­ran­ti” til de besø­gen­de ski­turi­ster. Selvfølgelig kan man spræn­ge sig vej gen­nem et bjerg­mas­siv for at kon­stru­e­re en tun­nel med hen­blik på at udbyg­ge vej­net­tet for pri­vat­bi­lis­men. Og selv­føl­ge­lig kan man med grav­kø­er anlæg­ge en sø i nær­he­den af et nybyg­ger­om­rå­de for at gøre de anlag­te huse end­nu mere attrak­ti­ve for muli­ge købe­re på bolig­mar­ke­det. Men sagen er den, at den­ne slags men­ne­ske­ligt mani­p­u­le­ren­de ind­greb i natu­ren ikke lader os ind­gå i menings­ful­de, reso­nan­te for­hold til natu­ren, men i ste­det kun lader os angri­be den som et aggres­sions­punkt, der skal undertvin­ges og ind­ord­nes men­ne­ske­li­ge inter­es­ser, pla­ner og begær samt de glo­ba­le kapi­tal­lo­gik­ker, som sen­mo­der­ne men­ne­skers adfærd histo­risk for­val­ter rea­li­se­rin­gen af. I den for­bin­del­se består sen­mo­der­ni­te­tens grund­læg­gen­de vild­fa­rel­se og indre kon­flikt i, at den for­veks­ler opnå­e­lig­hed og kon­trol­ler­bar­hed. Hvis natu­ren går hen og bli­ver noget, man kon­stant for­sø­ger at beher­ske, kon­trol­le­re og under­ka­ste en men­ne­ske­lig og mar­keds­mæs­sigt kom­merci­el logik, så er det til sidst over­ho­ve­det ikke natu­ren selv, man opnår adgang til og omgang med, men sna­re­re en kun­stigt til­ve­je­bragt og fal­met udga­ve af noget, man kul­tu­relt har valgt at bru­ge ordet “natur” til at benævne.45Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Planetære frak­tu­rer: Humanistiske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (København: Multivers, 2022); Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Turbulens, 5. decem­ber 2018. Rosa frem­hæ­ver i den sam­men­hæng, at sen­mo­der­ni­te­tens frem­med­gjor­te ambi­va­lens over for natu­ren ikke kom­mer af en frygt for at miste natu­ren som res­sour­ce, men i ste­det af en mere eller min­dre ube­vidst frygt for at miste natu­ren som en sfæ­re for reso­nan­ser­fa­rin­ger:

Det vir­ker til, at vi destru­e­rer den ver­den, vi ger­ne vil gøre til­gæn­ge­lig: Destruktionen af vores natur­li­ge mil­jø er det mod­sat­te af, hvad vi drøm­te om, og som kon­se­kvens bli­ver natu­ren en trus­sel mod os. […] Vi øger vores greb om natu­ren, livet og ver­den, men dis­se sfæ­rer for­an­drer karak­ter net­op gen­nem den­ne pro­ces. Selvet og ver­den bli­ver ble­ge, kol­de og ligegyldige.46Bjørn Schiermer, & Hartmut Rosa, “Acceleration and Resonance: An inter­view with Hartmut Rosa”, Acta Sociologica Special Issue: Four Generations of Critical Theory (2017): 1–7 (vores oversættelse).

Vi ved alle­sam­men godt et eller andet sted, at det vil­le være godt for både os selv og for kli­ma­et, mil­jø­et og pla­ne­tens myl­der af liv, hvis vi i høje­re grad end nu til­lod natu­ren at være den natur, den nu engang er uaf­hæn­gigt af men­ne­skets kul­tu­relt betin­ge­de opfat­tel­ser og tek­no­lo­gisk mulig­gjor­te mani­pu­la­tion af den. I sen­mo­der­ni­te­ten lever der en æng­ste­lig og ofte uud­talt bekym­ring for, at natu­ren gli­der os helt af hæn­de og dens ihukom­mel­se umu­lig­gø­res, hvor­ved erin­drin­gen om natu­ren mister det øko­lo­gisk revo­lu­tio­næ­re poten­ti­a­le, som Adorno og Horkheimer omtal­te i cita­tet i begyn­del­sen af vores arti­kel. Den tek­nisk-instru­men­tel­le og øko­no­misk-ratio­nel­le omgang med natu­ren posi­tio­ne­rer men­ne­sket med en sel­vop­fat­tel­se af at være rela­tivt usår­lig over­for natu­rens kræf­ter; af at være onto­lo­gisk uaf­hæn­gig og suveræn, hvil­ket besvær­lig­gør eller lige­frem umu­lig­gør reso­nans: “[D]en, der gør sig i den grad usår­lig […] bli­ver ikke i stand til at ople­ve reso­nans. Han eller hun kan måske nok bli­ve sti­mu­le­ret, men helt sik­kert ikke berørt”.47Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67. Stimulansen kun­ne så bestå i at fræ­se ned af den kun­sti­ge skiløjpe, at acce­le­re­re i sin bil gen­nem bjer­gets hul­rum eller at gå tur med sin hund for­bi kunstsø­en i nabo­la­get. Men pro­ble­met med alle dis­se for­søg på at til­eg­ne sig natu­ren er net­op, at de er dre­vet og/eller mulig­gjort af vilj­en til at kon­trol­le­re den: “Var det tid­li­ge­re (slet og ret) vig­tigt at respek­te­re natu­rens vil­je, så bli­ver natu­rens vil­je nu under­ka­stet vores vilje”.48Rosa, Resonans, 316. For Rosa er moder­ne sam­funds vold­som­me for­søg på aggres­siv omska­bel­se af natu­ren en logisk kon­se­kvens af en ver­dens­re­la­tions­mo­dus, der på en pro­ble­ma­tisk ensi­dig måde er domi­ne­ret af reso­nan­sens dia­lek­ti­ske mod­pol: frem­med­gø­rel­sen. Denne ensi­dig­hed affø­der et stumt for­hold til ver­den og afsted­kom­mer, at vi eks­klu­sivt opfat­ter den som mid­del til vores egne for­mål, alt­så som helt igen­nem tings­lig­gjort:

Senmoderne sub­jek­ter taber ver­den som et talen­de og sva­ren­de over­for­stå­en­de i sam­me udstræk­ning som de udvi­der deres instru­men­tel­le ræk­ke­vid­de. De erfa­rer ikke egen for­må­en i betyd­nin­gen af reso­nans­sen­si­bel opnå­en, men i betyd­nin­gen af tings­lig­gø­ren­de beherskelse.49Rosa, Resonans, 490.

Vi erfa­rer såle­des ver­den, og i sær­lig grad natu­ren, igen­nem frem­med­gø­rel­sens rela­tions­mo­dus og som noget, der må og skal beher­skes eller besej­res, når vi mere eller min­dre bevidst insi­ste­rer på, at vores kul­tu­rel­le prak­sis­ser og sen­mo­der­ne sam­funds uer­kendt øko­lo­gisk destruk­ti­ve inter­es­ser skal bestå.

Som vi har set i udlæg­nin­gen af Rosa oven­for, så er den meta­fy­si­ske for­ud­sæt­ning for, at men­ne­sket kan opnå reso­nan­ser­fa­rin­ger i til­væ­rel­sen, at ver­den som natur er ska­ben­de og spon­tant given­de på en til sta­dig­hed over­ra­sken­de og ukon­trol­ler­bar måde, det vil sige, at ver­den for­stås igen­nem Spinozas dob­bel­te begreb om natu­ren som sam­ti­digt ska­ben­de (natu­ra natu­rans) og skabt (natu­ra natu­ra­ta).50Baruch Spinoza, Ethics (London: Penguin Classics, 1996 [1677]), 20–21. Ikke at Rosa løser de filo­so­fisk prin­ci­pi­el­le pro­ble­mer omkring den såkald­te myth of the given, men hans kri­ti­ske teo­ri hvi­ler i hvert fald på den filo­so­fi­ske præ­mis, at natu­ren er onto­lo­gisk defi­ne­ret ved ener­gi, kraft, for­an­dring, kre­a­ti­vi­tet og given. Med andre ord: at natu­ren ikke er død mate­rie. Denne meta­fy­si­ske grund­præ­mis kom­mer indi­rek­te til udtryk, når Rosa for­mu­le­rer føl­gen­de: “Det er ikke til­stræk­ke­ligt, at jeg gri­ber ud efter ver­den, for reso­nans for­ud­sæt­ter, at jeg lader mig kal­de på, at jeg bli­ver påvir­ket, at der er noget, ude­fra, der når mig”.51Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41. Rosa skel­ner i den sam­men­hæng mel­lem, at et natur­fæ­no­men “vil sige mig noget” og at det selv­sam­me fæno­men “taler til mig”.52Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Mens den før­ste påstand inde­bæ­rer tro­en på en i natu­ren ibo­en­de inten­tion og der­med hvi­ler på en vild meta­fy­sisk teo­ri (ani­mis­me eller pan­p­sy­kis­me), inde­bæ­rer den anden påstand blot en nøg­tern fæno­meno­lo­gisk kon­sta­te­ring af, at noget i natu­ren har betyd­ning for den, som udta­ler sig: “Når men­ne­sker får en reso­nans­op­le­vel­se med det før­ste sne­fald eller med bjer­get […] bety­der det, at de bli­ver mødt af noget og mær­ker, at det angår dem, at det har betyd­ning for dem”.53Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Resonanserfaringen hvi­ler på, at man som men­ne­ske “hører en kalden”54Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. og at man for­hol­der sig “åben for det uventede”.55Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Det er ved at accep­te­re det fak­tum, at det kun er ved at omfav­ne natu­ren som halv­kon­trol­ler­bar, at man som men­ne­ske bli­ver i stand til at ind­gå i reso­nan­te for­hold til den.

Afrunding

Hermed når vi afslut­nin­gen på vores før­ste af to artik­ler om Hartmut Rosa som natur­fi­lo­sof. I den­ne arti­kel har vi pri­mært haft fokus på at moti­ve­re en natur­fi­lo­so­fisk læs­ning af Rosas socio­lo­gi­ske arbej­de. Denne læs­ning led­te os hen til at opfat­te reso­nans og frem­med­gø­rel­se som et ana­ly­tisk vig­tigt begrebs­par til at for­stå men­ne­skets for­hold til natu­ren i sen­mo­der­ne acce­le­ra­tions­sam­fund. I den kom­men­de arti­kel går vi vide­re og illu­stre­rer kon­kret, hvor­dan Rosas udlæg­ning af natu­ren som (kun) halv­kon­trol­ler­bar har både eksi­sten­ti­el­le og poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Med afsæt i blandt andre Josefine Klougarts og Albert Camus’ lit­teræ­re skil­drin­ger samt Rosas egne idéer til poli­ti­ske til­tag på et struk­tu­relt plan viser vi, hvor­dan reso­nans kan inspi­re­re både men­ne­ske­li­ge eksi­stens­for­sky­del­ser og poli­tisk sam­funds­re­for­me­ring.

1. Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Oplysningens dia­lek­tik (København: Gyldendal, 2003), 336–344.
2. Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation (Harvard University Press, 2008).
3. Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (Continuum Publishing, 2009).
4. Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).
5. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 11.
6. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24.
7. Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (København: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22.
8. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
9. Hartmut Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion (København: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.
10. Hartmut Rosa, “Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society”, Constellations 10, nr. 1 (2003), 12).
11. Hartmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity (Columbia University Press, 2015), 151.
12. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14.
13. Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 39.
14. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16.
15. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17.
16. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20.
17. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
18. Ann Helen Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”, BuzzFeedNews, 5. janu­ar 2019.
19. Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 53.
20. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.
21. Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”.
22. Slavoj Žižek, “From Western Marxism to Western Buddhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabinet Magazine 2 (for­år 2001).
23. Hartmut Rosa, Resonans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (København: Eksistensen, 2021), 191.
24. Rosa, Resonans, 203.
25. Rosa, Resonans, 201.
26. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.
27. Simon Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, International Journal of Politics, Culture, and Society 33, nr. 3 (2020): 309–344.
28. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
29. Rosa, Resonans, 199–200.
30. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36.
31. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11.
32. Lynn Townsend White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207.
33. Rosa, Resonans, 311.
34. Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (København: Hans Reitzels for­lag, 2006).
35. Rosa, Resonans, 67.
36. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
37. Karl Marx, “Økonomisk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Verden rundt, nr. 2 (1965): 54–63.
38. Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, 315–316; Rosa, Resonans, 226.
39. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44.
40. Rosa, Resonans, 203.
41. Rosa, Resonans, 194.
42. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.
43. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.
44. Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89.
45. Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Planetære frak­tu­rer: Humanistiske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (København: Multivers, 2022); Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Turbulens, 5. decem­ber 2018.
46. Bjørn Schiermer, & Hartmut Rosa, “Acceleration and Resonance: An inter­view with Hartmut Rosa”, Acta Sociologica Special Issue: Four Generations of Critical Theory (2017): 1–7 (vores oversættelse).
47. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67.
48. Rosa, Resonans, 316.
49. Rosa, Resonans, 490.
50. Baruch Spinoza, Ethics (London: Penguin Classics, 1996 [1677]), 20–21.
51. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41.
52. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
53. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
54. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
55. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.

Tænkning i planetens skygge: Eugene Thacker og kosmisk pessimisme

Amerikanske Eugene Thacker er nihi­list og kos­misk pes­si­mist; to filo­so­fi­ske beteg­nel­ser, som i øje­blik­ket vin­der ind­pas i vis­se intel­lek­tu­el­le og kunst­ne­ri­ske mil­jø­er. Betegnelserne navn­gi­ver en aktu­el ten­dens i tidsån­den og beto­ner sam­ti­dens opmærk­som­hed på pla­ne­ten Jorden som selv­stæn­dig eksi­stens og det ikke-men­ne­ske­li­ge i det hele taget. Inden for både filo­so­fi, film, kunst og lit­te­ra­tur har vi i løbet af de sid­ste 10–15 år været vid­ne til en eks­plo­sion af udgi­vel­ser, som beskæf­ti­ger sig med emner, der tra­di­tio­nelt har befun­det sig på natur­vi­den­ska­ber­nes revir. Den grun­der­fa­ring, som de huma­ni­sti­ske og kunst­ne­ri­ske disci­pli­ner nu for alvor er begyndt at beskæf­ti­ge sig med, har Thacker pro­gram­ma­tisk for­mu­le­ret såle­des:

Men i det mind­ste inden for natur­vi­den­ska­ber­ne og vores hver­dags­li­ge inter­ak­tio­ner er der en mini­mal aner­ken­del­se af noget andet der­u­de, som ikke bare er os eller vores. De mest ekstre­me eksemp­ler på, at vi bli­ver min­det om det­te, er natur­ka­ta­stro­fer, som ikke er plan­lagt, ikke er ønsket og som åben­lyst portræt­te­rer en form for ond­s­in­det destruk­tiv kva­li­tet ved den ver­den, som vi har skabt eller byg­get op. Selvfølgelig er natur­ka­ta­stro­fer ikke ond­s­in­de­de, men de bare er og er indif­fe­ren­te, og det er det svæ­re­ste for os at fatte.1Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Vi lever på en pla­net, som ikke giver en fuck – inter­view med Eugene Thacker”, Baggrund, 27. okto­ber 2017.

Thackers udgi­vel­ses­ka­na­ler har ind­til vide­re ikke pri­mært været de tra­di­tio­nel­le tids­skrif­ter, som uni­ver­si­tets­fi­lo­sof­fer på det glo­ba­li­se­re­de videns­mar­ked ori­en­te­rer sig efter, men der­i­mod aka­de­misk uaf­hæn­gi­ge under­grunds­for­lag som Zero Books, Univocal Publishing, Schism Press2 og Repeater Books. Han har des­u­den givet en ræk­ke inter­views i mere eller min­dre under­grunds­ag­ti­ge onli­ne tids­skrif­ter, hvor han som regel har for­mu­le­ret sine filo­so­fi­ske, kunst­kri­ti­ske og neo-eksi­sten­ti­a­lis­tisk mysti­ske per­spek­ti­ver med en for ham van­lig mørk begej­string, karak­te­ri­stisk for hans psy­ke og sjæl. I anled­ning af, at Thackers til dato vig­tig­ste og mest udbred­te bog I den­ne pla­nets støv: Filosofiens hor­ror net­op er udkom­met i dansk over­sæt­tel­se på Forlaget Mindspace,2Eugene Thacker, I den­ne pla­nets støv (Forlaget Mindspace, 2020). I artik­len hen­vi­ses der til den engel­ske udga­ve: Eugene Thacker, In the Dust of this Planet (Zero Books, 2011). vil jeg i det føl­gen­de for­sø­ge at åbne døren på klem ind til Thackers filo­so­fi­ske mare­ridts­ver­den, hvor vir­ke­lig­he­den er ligeg­lad med men­ne­ske­ne, og men­ne­ske­ne selv skri­ves frem som ube­ty­de­ligt omkrings­væ­ven­de støvfnug et til­fæl­digt sted i udkan­ten af ver­densal­tets labyrint. I The Matrix fra 1999 siger Morpheus i et Jean Baudrillard-inspi­re­ret øje­blik til Neo: “Welcome to the desert of the real.” Til sam­men­lig­ning synes læse­ren i Thackers dystre bøger ved­hol­den­de at bli­ve mødt med et H.P. Lovecraft-inspi­re­ret: “Welcome to the void of the cos­mos.” Der er såle­des tale om en ini­ti­e­ring i det egent­ligt vir­ke­li­ge, en skrift­lig frem­ma­ning af en filo­so­fisk grun­der­fa­ring, som i læse­rens møde med Thackers tekst, lige­som i Neos møde med Morpheus’ tale, har poten­ti­a­let til at udgø­re et hor­ri­belt meta­fy­sisk chok. Jeg er af den over­be­vis­ning, at der i bed­ste fald vil være tale om en veri­ta­bel rystel­se af fle­re af de fun­da­men­ter, som karak­te­ri­se­rer vor sam­tids hold­nings­mæs­si­ge stå­ste­der, men måske i sær­de­les­hed den dov­ne soci­al­kon­struk­ti­vis­me, som lig­ger til grund for f.eks. den vol­de­ligt ignor­an­te kli­ma­skep­ti­cis­me og de umo­dent kramp­ag­ti­ge mani­fe­sta­tio­ner af iden­ti­tetspo­li­tik. Inden jeg imid­ler­tid intro­du­ce­rer yder­li­ge­re til Thackers tan­ke­ver­den og for­kla­rer, hvad vi nær­me­re skal for­stå ved nihi­lis­me og kos­misk pes­si­mis­me, samt hvor­dan dis­se kom­mer til udtryk i I den­ne pla­nets støv, vil jeg lade mit essay begyn­de med en kort bag­grunds­for­tæl­ling om kon­tek­sten for Thackers opkomst og popu­la­ri­tet for både at moti­ve­re og kon­tek­stu­a­li­se­re hans rele­vans og aktu­a­li­tet.

“Upholding the Autonomy of Reality”3Udtrykket stam­mer fra pla­ka­ten for den oprin­de­li­ge 2007-kon­fe­ren­ce ved Goldsmith’s College i London, som kata­pul­te­re­de spe­ku­la­tiv rea­lis­me ind på filo­so­fi­ens scene.

Siden den filo­so­fi­ske paraply­be­væ­gel­se spe­ku­la­tiv rea­lis­me entre­re­de ånds­li­vets sce­ne i 2007,4Se Martin Hauberg-Lund Laugesen, Jonas Andreasen Lysgaard & Kristoffer Lolk Fjeldsted, Spekulativ rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2017). har Thacker været en med­rej­sen­de, en rand­fi­gur, som ikke af den grund har ydet min­dre ind­fly­del­se end bevæ­gel­sens cen­tra­le med­lem­mer. Mens Quentin Meillassoux, Graham Harman, Timothy Morton og andre har nydt godt af en sta­dig sti­gen­de aka­de­misk opmærk­som­hed og behand­ling inden for uni­ver­si­te­ter­nes væg­ge, har Thackers impa­ct i høj grad ladet sig bemær­ke uden for den aka­de­mi­ske ver­den, nem­lig inden for (populær)kulturens domæ­ne. Nic Pizzolatto, ophavs­man­den til HBO-suc­ce­sen True Detective med Woody Harrelson og Matthew MacConaughey i hoved­rol­ler­ne som det uma­ge poli­ti­mak­ker­par Marty og Rust, har frem­hæ­vet, at han i høj grad var inspi­re­ret af net­op det værk af Thacker, som nu fore­lig­ger på dansk: I den­ne pla­nets støv.5Michael Calia, “Writer Nic Pizzolatto on Thomas Ligotti and the Weird Secrects of ‘True Detective’ ”, The Wall Street Journal, 2. febru­ar 2014. Denne ind­fly­del­se er langt­fra til­fæl­dig og giver for så vidt god mening, såfremt man besin­der sig på, hvor­dan tidsån­den ellers har udvik­let sig i løbet af de sid­ste to årti­er. Præget af omsig­gri­ben­de kli­maangst, kata­stro­fe­be­vidst­hed samt under­gangs­dysto­pi­ske og posta­po­ka­lyp­ti­ske fan­ta­si­er har tidsån­den siden årtu­sin­de­skif­tet frem­bragt en lang ræk­ke kul­tu­rel­le suc­ce­ser, som har indstif­tet nye koor­di­na­ter for men­ne­ske­ne at ori­en­te­re sig efter. Tænk blot på Roland Emmerichs film The Day after Tomorrow fra 2004, Cormac McCarthys roman The Road fra 2006, Björks album Biophilia fra 2011 og Jeff Vandermeers roman Annihilation fra 2014, som blev fil­ma­ti­se­ret af Alex Garland i 2018. Fra den ame­ri­kan­ske popu­lær- og hol­lywood­kul­tur har vi des­u­den set en stri­be af stjer­ner så for­holds­vist for­skel­li­ge som Pamela Anderson, Joaquin Phoenix, før­nævn­te Woody Harrelson, Leonardo DiCaprio og Billie Eilish råbe op på soci­a­le medi­er og til awards­hows om den pla­ne­tæ­re kli­ma­kri­se og det pres­se­ren­de behov for grøn omstil­ling på alle fron­ter. Tænk også på de i dansk sam­men­hæng man­ge digtsam­lin­ger og roma­ner, der i løbet af 10’erne har beskæf­ti­get sig ind­gå­en­de med men­ne­skets ind­fæl­det­hed i en natur­sam­men­hæng, som vi på for­skel­li­ge måder kapi­ta­li­stisk-øko­no­misk og tek­nisk-viden­ska­be­ligt er ble­vet frem­med­gjort fra.6For eksem­pel Olga Ravns Jeg æder mig selv som lyng (Gyldendal, 2012), Amalie Smiths I civil (Gyldendal, 2012), Theis Ørntofts Digte 2014 (Gyldendal, 2014), Ida Marie Hede og Signe Schmidt Kjølner Hansens Inferno (Arena, 2014), Liv Sejrbo Lidegaards Fælleden (Gyldendal, 2015), Viktor Boy Lindholms Jeg elsker natu­ren og alt omkring mig (OVO Press, 2015), Rasmus Nikolajsens Tilbage til … Continue reading Senest har vi i Danmark, England og andre lan­de været vid­ner til en vok­sen­de offent­lig til­ste­de­væ­rel­se af akti­vi­ster­ne i Extinction Rebellion og deres kunst­ne­ri­ske og per­for­man­ce­præ­ge­de form for aktivisme.7Se for eksem­pel video­en, hvor med­lem­mer af Extinction Rebellion ind­ta­ger Klimaministeriets for­hal og smø­rer sig ind i olie, mens de vri­der sig rundt på gul­vet: Maya Tekeli, “Se video­en: Halvnøgne kli­maak­ti­vi­ster smø­rer sig ind i olie i Klimaministeriets for­hal”, Berlingske, 18. novem­ber 2019. Der er ingen tvivl om, at tidsån­den er i grø­de og meget er under opsej­ling. Jeg vil hæv­de, at Thacker har vist sig at være en af de filo­so­fi­ske see­re eller mysti­ke­re, der vir­ke­lig har for­må­et at frem­skri­ve en af sam­ti­dens cen­tra­le grundstem­nin­ger: sørg­mo­dig­he­den over, at pla­ne­tens livs­grund­lag svin­der ind og går bort. Melankolien over, at Jordens bios­fæ­re er syg pga. men­ne­ske­nes århund­re­delan­ge tek­no­lo­gisk-viden­ska­be­li­ge og kapi­ta­li­stisk-pro­duk­ti­ve rov­drifts­ag­ti­ge udpi­ning. Dette gen­nem­gå­en­de tema i Thackers tænk­ning kom­mer bl.a. til udtryk i hans mobi­li­se­ring af begre­bet “ver­den-uden-os”, et udtryk lånt fra viden­skabsjour­na­li­sten Alan Weisman, som han bru­ger til at ita­le­sæt­te vir­ke­lig­he­den uden hen­syn til eller inter­es­se for, hvor­dan vi som men­ne­sker tæn­ker, føler og hand­ler i den. Thackers I den­ne pla­nets støv kan såle­des siges at rum­me en for­håb­nings­løs, umen­ne­ske­lig filo­so­fi, der kon­cep­tu­elt mod­sva­rer den udsigts­løs­hed, som man­ge men­ne­sker ople­ver som reak­tion på spæn­din­gen mel­lem, på den ene side, en kun pseu­do-hand­len­de poli­tisk-øko­no­misk eli­te og, på den anden side, et histo­risk pres­se­ren­de pro­blem­kom­pleks bestå­en­de af bl.a. glo­bal opvarm­ning, sti­gen­de øko­no­misk ulig­hed, svæk­kel­se af demo­kra­ti­ske insti­tu­tio­ner og kapi­ta­li­stisk infil­tre­ring af offent­li­ge orga­ner (neoli­be­ra­lis­me).

I skri­ven­de stund er Danmark end­nu del­vist luk­ket ned som poli­tisk reak­tion på COVID-19-pan­de­mi­en, der i for­å­ret 2020 hær­ge­de i man­ge af ver­dens lan­de. Den mas­si­ve medi­e­dæk­ning af det­te cor­o­navirus, som uden stem­me, bevidst­hed og prok­la­me­ret idé spre­der sig vildt og blindt blandt men­ne­ske­ne, er end­nu et eksem­pel på, hvor­dan vi lever i en tid med en vok­sen­de bevidst­hed om, at vores eksi­stens­grund­lag i vir­ke­lig­he­den er usik­kert og dybt kon­tin­gens­præ­get, samt at ræds­ler­ne altid lurer i kulis­sen uaf­hæn­gigt af kon­ven­tio­ner og kon­trak­ter. Det er i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at under­stre­ge, at det i vis­se til­fæl­de ikke så meget er de ude­frakom­men­de trus­ler selv, der udgør ræds­ler­ne, men at det der­i­mod i høje­re grad er de mid­ler, som men­ne­ske­ne poli­tisk og sam­funds­mæs­sigt tager i brug for at afvær­ge trus­ler­ne, der væk­ker den egent­li­ge ræd­sel. Hvordan tidsån­den vil vise sig at respon­de­re på cor­ona­kri­sen, har vi end­nu til gode at fin­de ud af, men sik­kert er det, at der nok skal kom­me både film, roma­ner, tea­ter, poesi, filo­so­fi og musik ud af de vold­som­me erfa­rin­ger, som man­ge gør sig for tiden: erfa­rin­ger, som i sti­gen­de grad tvin­ger bor­ger­ne i lan­de som Danmark til at besin­de sig på det fak­tum, at den ver­den, som de ken­der, ikke udgør hele ver­den, og at ver­den der­for i vir­ke­lig­he­den altid er mere og andet end det, som de til enhver tid er over­be­vi­ste om og føl­ge­lig hæv­der, at den er. Denne frem­skridts­op­ti­mis­mens onto­lo­gi­ske selvsik­ker­hed og dens urok­ke­li­ge tro på, at sam­ti­den på alle måder udgør histo­ri­ens høj­de­punkt, og at nuti­dens men­ne­ske er sel­ve the crown of cre­a­tion, udfor­dres radi­kalt af det vold­som­me ind­brud i vor tids men­ne­ske­li­ge, alt for men­ne­ske­li­ge, til­ba­ge­læ­net­hed og afslap­pe­de man­gel på nys­ger­rig­hed, hvad angår den sto­re beret­ti­ge­de undren over, hvad vir­ke­lig­he­den måt­te være hin­si­des vores dis­kur­sivt betin­ge­de tan­ke­ba­ner og erfa­rings­må­der. Dette over­rum­p­len­de fak­tum, at ver­den i vir­ke­lig­he­den er præ­get af en mystisk, uud­grun­de­lig til­ba­ge­truk­ket­hed og en fun­da­men­tal uudtøm­me­lig­hed er en grun­didé, som præ­ger Thackers tænk­ning, og som han deler med f.eks. Harman og den­nes objekt­o­ri­en­te­re­de filosofi.8For ind­fø­ring i Harmans filo­so­fi kan jeg hen­vi­se til kapit­let om Harman i Martin Hauberg-Lund Laugesen, Jonas Andreasen Lysgaard & Kristoffer Lolk Fjeldsted, Spekulativ rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2017) samt til min arti­kel om Spinoza, Hegel og Harman (sær­ligt side 45–58): Martin Hauberg-Lund Laugesen, “The Nature of Freedom: On … Continue reading COVID-19-pan­de­mi­en kan i den sam­men­hæng siges at illu­stre­re, at den­ne grun­didé udtryk­ker et deci­de­ret onto­lo­gisk vil­kår for­stå­et som et uom­gæn­ge­ligt træk ved sel­ve vir­ke­lig­he­den. Vi bør der­for vide os sik­re på, at der i frem­ti­den vil kom­me andre og fle­re COVID-19’er – under andre nav­ne og i andre skik­kel­ser.

Planetarisering af tænk­nin­gen

Thacker er pro­fes­sor i medi­e­vi­den­skab ved The New School for Social Research i New York, USA. Han har en bag­grund i kom­pa­ra­tiv lit­te­ra­tur, men beskæf­ti­ge­de sig igen­nem hele sin stu­di­e­tid med filo­so­fisk tænk­ning af mesten­dels eksi­sten­ti­a­lis­tisk og pes­si­mi­stisk til­snit. Fra en ung alder var han opta­get af tæn­ke­re som Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Bataille og Cioran, og siden sin barn­dom har han dyr­ket “hor­ror” som (populær)kulturelt fæno­men, både i form af Edgar Allan Poes gotisk-roman­ti­ske novel­ler, Howard Phillips Lovecrafts kos­misk bizar­re skræk­for­tæl­lin­ger og John Carpenters uhyg­ge­li­ge film, f.eks. The Thing fra 1982. Thacker bru­ger i sit for­fat­ter­skab hor­r­oren som en ikke-tek­nisk, intu­i­tiv måde at beskæf­ti­ge sig med filo­so­fi­ske spørgs­mål på. Hans skrift­li­ge frem­stil­ling af sin tænk­ning bærer der­for præg af en mørk og for­dunk­let vel­o­p­lagt­hed, som æste­tisk isce­ne­sæt­ter hans filo­so­fi­ske per­spek­ti­ver på en måde, som man inden for uni­ver­si­tets­ver­de­nens fag­fi­lo­so­fi ofte går for­gæ­ves efter. Thackers tek­ster er pågå­en­de og eksi­sten­ti­elt pro­vo­ke­ren­de læs­ning, og som læser kan man næp­pe und­gå at føle sig til­talt og adres­se­ret af de udfor­dren­de per­spek­ti­ver, som befol­ker Thackers bøger. For Thacker dre­jer det sig som oftest om at frem­kal­de vir­ke­lig­he­dens auto­no­mi og skrift­ligt iværk­sæt­te dens ibo­en­de indif­fe­ren­ce over for men­ne­skets gøren og laden. Hvad det­te angår, deler han den grundam­bi­tion, som er defi­ne­ren­de for den spe­ku­la­ti­ve rea­lis­me: opgø­ret med den såkald­te kor­re­la­tio­nis­me.

Den over­ord­ne­de fæl­lesnæv­ner for de tæn­ke­re og for­fat­te­re, der affi­li­e­rer sig med spe­ku­la­tiv rea­lis­me, er, at de på for­skel­li­ge måder pro­ble­ma­ti­se­rer det kor­re­la­tio­ni­ske dog­me, som har ken­de­teg­net det meste af den post-kan­ti­an­ske filo­so­fi­hi­sto­rie. Kort for­talt er kor­re­la­tio­nis­me en begræn­sen­de præ­mis for tænk­nin­gen, der fore­skri­ver, at tænk­nin­gen kun kan og bør beskæf­ti­ge sig med de aspek­ter af vir­ke­lig­he­den, som kan brin­ges til menings­fuld og for­stå­e­lig frem­træ­del­se for men­ne­ske­ne, dvs. vir­ke­lig­he­den kun som den er “for-os” og aldrig som den måt­te være “i‑sig-selv” og “uden-os”.9Se Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (London/New York: Continuum International Publishing Group Coorporation, 2006). Korrelationisme optræ­der som begreb også i Thackers I den­ne pla­nets støv, og er nav­net på den epi­ste­mo­lo­gi­ske præ­mis, at men­ne­sker og deres ver­den ikke kan for­stås uaf­hæn­gigt af hin­an­den, men kun … Continue reading Imidlertid er den udbred­te ople­vel­se af, at ver­den i vir­ke­lig­he­den ikke er et sted, der som sådan er ind­ret­tet efter men­ne­ske­li­ge inter­es­ser, behov og for­håb­nin­ger, kun ble­vet mere og mere præ­sent og aktu­el i takt med, at erken­del­sen af den glo­ba­le opvarm­nings og den sjet­te mas­seud­dø­ens frem­skred­ne udvik­ling er ble­vet offent­ligt trans­mit­te­ret og gjort til alment eje. Politikere og virk­som­heds­le­de­re kan ikke læn­ge­re på sam­me måde som tid­li­ge­re benæg­te de dystre udsig­ter for pla­ne­ten Jordens mang­fol­dig­hed af liv og leve­ste­der, og de afkræ­ves nu at tage et histo­risk nyt og stort ansvar. Med andre ord: Samtiden er karak­te­ri­se­ret ved til­ta­gen­de pla­ne­tær bevidst­hed. Og det er den­ne fore­stil­ling om pla­ne­ten som ikke-men­ne­ske­ligt ska­le­ret geo­lo­gisk, kemisk, fysisk, bio­lo­gisk og for­hi­sto­risk rea­li­tet, hvis vir­ke­lig­hed er uaf­hæn­gig af og ligeg­lad med vores, men­ne­ske­nes, for­skel­li­ge fore­ha­ven­der, som får man­ge men­ne­sker, men især børn, unge og nyvoks­ne, til at skæl­ve og æng­stes. Som Thacker har for­mu­le­ret det i sin bog Infinite Resignation fra 2018: “Optimisme, pes­si­mis­me – sim­pelt­hen et spørgs­mål om skala.”10Eugene Thacker, Infinite Resignation (Watkins Media, 2018), 79. Den glo­ba­le opvarm­ning og dens neme­sis-agti­ge udslag i hedebøl­ger med tør­ke, mas­si­ve sko­v­bran­de og hunger­s­nød til føl­ge kan siges at udgø­re et bagtæp­pe for Thackers udlæg­ning af “ver­den-uden-os”. Meningen med det­te cen­tra­le begreb for Thacker lod jeg mig inspi­re­re af, da jeg for­mu­le­re­de tit­len til udgi­vel­sen af det inter­view, jeg lave­de med ham til­ba­ge i 2016: Vi lever på en pla­net, som ikke giver en fuck.11På dr.dk kun­ne man d. 23. august 2020 læse en arti­kel om kli­ma­for­ske­ren Konrad Steffens dra­ma­ti­ske død på Grønland (Emilie Aagaard, “Jason var med, da berømt kli­ma­for­sker for­svandt i isen: ‘Det utæn­ke­li­ge blev til vir­ke­lig­hed’ ”, DR, 23. august 2020). Steffen, som i sin aka­de­mi­ske kar­ri­e­re har fore­ta­get vig­tig og … Continue reading

Man må fore­stil­le sig, at for­di Thacker i sit for­fat­ter­skab beskæf­ti­ger sig med emner som livets grund­læg­gen­de menings­løs­hed, eksi­sten­sens mang­len­de ibo­en­de vær­di og uni­ver­sets radi­ka­le indif­fe­ren­ce, reso­ne­rer hans tænk­ning med de bekym­re­de erfa­rin­ger, som man­ge men­ne­sker gør sig i dis­se år. Samtiden betrag­tet som geo­lo­gisk epo­ke kal­des for­søgs­vis for Antropocænen, dvs. epo­ken hvor frem­ti­den for pla­ne­ten Jorden og alt dens liv i over­væl­den­de grad domi­ne­res og bestem­mes af arten homo sapi­ens’ gøren og laden. En skal­ten og val­ten, der i fare­tru­en­de udstræk­ning synes at skub­be os alle sam­men nær­me­re den afgrund, der udgø­res af for­ø­get acce­le­ra­tion af tab af bio­di­ver­si­tet og leve­ste­der, kata­stro­fa­le føl­ger af fort­sat­te glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­nin­ger, ube­bo­e­lig­hed af lan­d­om­rå­der, mas­si­ve fol­ke­van­drin­ger, res­sour­ce­kon­flik­ter, ter­ri­to­ri­al­kri­ge og død og atter død. Det er ikke noget under, at Thackers tek­ster i lyset af erken­del­sen af sam­ti­dens omi­nø­se tegn og ten­den­ser vir­ker som et æggen­de sort spejl for den grundstem­ning, som her­sker i man­ges for­mør­ke­de sind. Et mør­ke, som er opstå­et på bag­grund af den mysti­ske erfa­ring af, at ver­dens egen indif­fe­ren­ce, dens umen­ne­ske­li­ge skjult­hed (ver­den-uden-os), har bragt sig selv til vold­som vis­ning i den ver­den, som er til­gæn­ge­lig for os (ver­den-for-os). Thacker taler i den for­bin­del­se om “[…] the enig­ma­tic mani­festing of the wor­ld-wit­hout-us into the wor­ld-for-us, the intru­sion of the Planet into the World”.12Eugene Thacker, In the Dust of this Planet (Zero Books, 2011), 82. Disse onto­lo­gi­ske ind­brud i men­ne­ske­nes kul­tu­relt for­ord­ne­de livs­ver­de­ner (ver­denerne-for-os) tje­ner fort­fa­ren­de som uomt­vi­ste­li­ge vid­nes­byrd om vir­ke­lig­he­dens auto­no­mi og indif­fe­ren­ce, dens til­ba­ge­truk­ket­hed og menings­løs­hed. Og for at bli­ve i stand til at begri­be det­te må tænk­nin­gen lade sig planetarisere.13I Information kun­ne man d. 25. juli 2020 under over­skrif­ten “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at dø” læse en vold­som og velskre­vet beret­ning af Johanne Pontoppidan Tuxen (Johanne Pontoppidan Tuxen, “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at dø”, Information, … Continue reading

Helt grund­læg­gen­de kan I den­ne pla­nets støv ses som en filo­so­fisk medi­ta­tion over spørgs­må­let: “[W]hat hap­pens when we as human beings con­front a wor­ld that is radi­cal­ly unhu­man, imper­so­nal, and even indif­fe­rent to the human?”.14Thacker, In the Dust, 96. I mit inter­view med Thacker fra 2016 for­kla­re­de han selv sin inter­es­se for det­te fun­da­men­tale spørgs­mål såle­des:

Altså, jeg vok­se­de op med at læse eksi­sten­ti­a­lis­me som stu­de­ren­de, selv­føl­ge­lig, og jeg fandt altid dens pro­ble­mer fasci­ne­ren­de, men dens løs­nin­ger fandt jeg fuld­kom­men ubær­li­ge, tåbe­li­ge og nai­ve. Det er der­for, at nog­le af de bed­re vær­ker, for eksem­pel inden for det absur­des lit­te­ra­tur, end ikke besvæ­rer sig med at give et svar. Det er arti­ku­la­tio­nen af pro­ble­met og apo­ri­en, som er inter­es­sant for mig, og ikke den mere eller min­dre nai­ve bekræf­tel­se af det her­oi­ske valg og at for­mu­le­re en sådan i et tek­nisk sprog. Den slags synes at kun­ne koges ned til selv­hjælp og desvær­re, i det mind­ste i Vesten, er det sådan, at eksi­sten­ti­a­lis­men ofte er ble­vet læst – som en slags maske­ret selv­hjælp for intel­lek­tu­el­le, der er for stol­te til at gå hen til selv­hjælps­sek­tio­nen i bog­hand­len. Det inter­es­san­te ved eksi­sten­ti­a­lis­men er for det før­ste aner­ken­del­sen af en indif­fe­rent, umen­ne­ske­lig ver­den, i over­ens­stem­mel­se med Kierkegaards og Pascals fore­stil­lin­ger om det absur­de. Den her form for aner­ken­del­se af ver­dens lige­gyl­dig­hed. Hertil kom­mer så den eksi­sten­ti­el­le eller måske eti­ske udfor­dring, der består i at være afstemt efter det­te for­hold. Hvad vil­le det bety­de, ikke bare at aner­ken­de det, men lige­frem at accep­te­re det?15Laugesen, “Vi lever på en planet”.

Thackers neo-eksi­sten­ti­a­lis­ti­ske tænk­ning kred­ser såle­des om, hvor­dan sel­ve ver­dens indif­fe­ren­ce betin­ger men­ne­skets til­væ­rel­ses­mæs­si­ge vil­kår og om, hvor­dan den­ne ligeg­lad­hed er kom­met både lit­terært, filo­so­fisk og kunst­ne­risk til udtryk gen­nem ånds­hi­sto­ri­en. Han træk­ker i den for­bin­del­se på en ræk­ke på over­fla­den tem­me­lig for­skel­li­ge eksemp­ler såsom ita­li­ensk renæs­san­ce­digt­ning (Dante Alighieris Den gud­dom­me­li­ge kome­die), japansk man­ga (Junji Itos Uzumaki) og norsk bla­ck metal (Mayhems album De Mysteriis Dom Sathanas). Thackers nihi­lis­me, som han med afsæt i sin læs­ning af Lovecraft kal­der for kos­misk pes­si­mis­me, består i den for­bin­del­se i, at han for­fæg­ter en opfat­tel­se af vir­ke­lig­he­den som i alt væsent­ligt vær­di­for­ladt og berø­vet enhver form for for­ud­gi­vet mening. Som han for­mu­le­rer det i I den­ne pla­nets støv:

The view of Cosmic Pessimism is a stran­ge mysti­cism of the wor­ld-wit­hout-us, a her­me­ti­cism of the aby­ss, a nou­me­nal occul­tism. It is the dif­fi­cult thought of the wor­ld as abso­lu­te­ly unhu­man, and indif­fe­rent to the hopes, desi­res, and strug­g­les of human indi­vi­du­als and groups.16Thacker, In the Dust, 17.

Hans kos­mi­ske pes­si­mis­me inde­bæ­rer des­u­den, at vir­ke­lig­he­den ikke i næv­ne­vær­dig grad til­la­der eller under­støt­ter, at men­ne­sket kan lyk­kes med at til­ve­je­brin­ge en menings- og vær­di­fuld eksi­stens for sig selv og sine med­skab­nin­ger. Virkeligheden kan med andre ord fore­kom­me fjendt­lig, far­lig og uvel­kom­men, iføl­ge Thacker. Verden er befol­ket af dæmo­ner, kun­ne man også sige med et myto­lo­gisk udtryk, når vi med “dæmo­ner” for­står “[…] an ant­hro­po­lo­gi­cal motif through which we human beings pro­ject, exter­na­lize, and rep­re­sent the dar­ker side of the human to ourselves”.17Thacker, In the Dust, 26. I den for­bin­del­se bør det næv­nes, at Thacker under­stre­ger, at “hor­ror” som sådan ikke er knyt­tet til fryg­ten for døden, men der­i­mod sna­re­re til ræds­len ved livet.18Jf. Thacker, In the Dust, 98. Mere radi­kalt tema­ti­se­rer han også sel­ve ræds­len ved væren, ved sel­ve det fak­tum, at “der er…”.19Jf. Thacker, In the Dust, 129. Det er såle­des ikke døden, der er dæmo­nisk, men sel­ve det at være i live i ordets dob­bel­te betyd­ning af 1) bio­lo­gisk orga­nis­me og krop (objekt) og 2) ånde­ligt kul­tur­væ­sen (sub­jekt). Han spids­for­mu­le­rer selv den­ne poin­te såle­des: “[H]orror expres­ses the logic of incom­men­su­ra­bi­li­ty betwe­en Life and the living”.20Thacker, In the Dust, 117. Livet selv lever nok vide­re, men de enkel­te liv er dømt til at leve under væg­ten af døde­ns åg. Dette for­hold instal­le­rer en vis uom­gæn­ge­lig tragik i livet – sær­ligt men­ne­skets på grund af dets art­s­spe­ci­fik­ke hang til eksi­sten­ti­el selv­re­flek­sion og meta­fy­sisk spe­ku­la­tion.

Theodor Adorno og Max Horkheimers kri­tisk teo­re­ti­ske klas­si­ker Oplysningens dia­lek­tik fra 1947 går for at være en af kul­tur­pe­s­si­mis­mens hjør­ne­sten – et værk, som lig­ger Thacker nær, og som han af adskil­li­ge omgan­ge har under­vist de stu­de­ren­de i ved New School i New York. De fle­ste over­ser imid­ler­tid, at vær­ket også rum­mer en flig af håb, hvil­ket sær­ligt og kun indi­rek­te kom­mer til udtryk gen­nem Adorno og Horkheimers flyg­ti­ge kva­li­fi­ce­ring af gene­rin­drin­gen af natu­ren som poten­ti­elt fri­gø­ren­de begivenhed.21Jf. Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Oplysningens dia­lek­tik (Gyldendal, 2003 [1947]), 344. Men man har ikke for­stå­et Adorno og Horkheimers dob­belt­ty­di­ge natur­be­greb: natur som mani­fest vir­ke­lig­hed (det skab­te, natu­ra natu­ra­ta) og som mani­feste­ren­de vir­ke­lig­hed (det ska­ben­de, natu­ra natu­rans).22Jf. §29 i Spinozas Etikken. Baruch de Spinoza, Ethics (Penguin, (1996 [1677]), 20–21. Det er på lig­nen­de vis svært at fin­de et glimt af håb i Thackers kos­misk pes­si­mi­sti­ske tan­ke­ver­den, men hvis det skal lyk­kes, må det ske i for­bin­del­se med hans filo­so­fi­ske mysti­cis­mes poten­ti­elt opbyg­ge­li­ge per­spek­tiv. I spørgs­måls­form for­mu­le­rer han mulig­he­den af en ander­le­des eksi­stens­form såle­des:

[C]an the­re exist today a mysti­cism of the unhu­man, one that has as its focus the cli­ma­to­lo­gi­cal, mete­o­r­o­lo­gi­cal, and geo­lo­gi­cal wor­ld-in-itself, and, more­over, one that does not resort to eit­her reli­gion or sci­en­ce?23Thacker, In the Dust, 133.

Svaret må natur­lig­vis være et tre­fol­digt “Ja, ja, ja!”, og jeg vil mene, at man kan betrag­te per­for­man­ce­grup­per og udgi­vel­ses­ka­na­ler som Laboratoriet for Æstetik og Økologi og Mycelium som sam­ti­di­ge eksemp­ler på en sådan ikke-men­ne­ske­lig mysti­cis­me, der hyl­der og dyr­ker Jorden, bio­di­ver­si­tet, for­bun­det­hed, afhæn­gig­hed og i det hele taget natu­ren som nekro­bi­o­tisk ska­ber­kraft i bre­de­ste forstand.24Andre eksemp­ler kun­ne være Hotel Proformas kli­ma- og mil­jøo­pe­ra NeoArctic fra 2016 og bil­led­kunst­ne­ren Pinar Yoldas’ spe­ku­la­ti­ve livs­for­mer i pla­stic (se hen­des udstil­ling An Ecosystem of Excess fra 2017). I poli­tisk kon­tekst kan man tæn­ke på Extinction Rebellions akti­vis­me og deres ritu­el­le brug af per­for­man­ce­kunst og poesi. I et øje­blik af filo­so­fisk akti­vis­me sæt­ter Thacker selv beho­vet for sådan­ne til­gan­ge på spid­sen ved at frem­hæ­ve, at “[…] the core pro­ble­ma­tic in the cli­ma­te chan­ge discour­se is the extent to which human beings are at issue at all”.25Thacker, In the Dust, 158. Men det er så også så meget håb, man kan vri­de ud af Thackers ellers nok så sor­te bog, for som han selv under­stre­ger i bogens udgangs­replik, så kan enhver sådan ikke-men­ne­ske­lig mysti­cis­me “[…] only be expres­sed in the dust of this planet”.26Thacker, In the Dust, 159.

Afslutningsvist skal det frem­hæ­ves, at Thacker for­hol­der sig meto­do­lo­gisk kon­si­stent til sit skrift­li­ge vir­ke i og med, at hans egen poe­tik, dvs. hans opfat­tel­se af hvor­for og hvor­dan han skri­ver, afspej­ler net­op den kos­mi­ske pes­si­mis­me, som i stor stil udgør ind­hol­det af hans lit­terært vel­o­p­lag­te om end ned­slå­en­de tænk­ning. Form og ind­hold går med andre ord op i en høje­re enhed. Som han selv med slet skjult foragt for­mu­le­re­de det, da jeg tal­te med ham i 2016:

Helt gene­relt så skri­ver jeg ikke for at hjæl­pe folk. En del af det, jeg har skre­vet, er skrift omhand­len­de pro­ble­mer eller bekym­rin­ger, som er karak­te­ri­se­ret ved i nogen grad at være pres­se­ren­de. Men jeg har aldrig været en af de der for­fat­te­re, som er ind­bild­ske nok til at tæn­ke, at eli­tær intel­lek­tu­a­li­se­ren i form af bøger kom­mer til at have nogen som helst effekt på den måde, hvor­på tin­ge­ne for­hol­der sig.27Laugesen, “Vi lever på en planet”.

Derfor, kære læser, er det til slut op til dig selv, hvad Thackers tænk­ning og skri­ve­ri­er ender med at bety­de for dig samt hvil­ken mening (eller menings­løs­hed), du bærer med dig efter endt læs­ning. Og med dis­se ord vil jeg ønske dig god for­nø­jel­se på din vej gen­nem Thackers dunk­le stu­er, trø­stes­lø­se kor­ri­do­rer og labyrin­ti­ske bibli­o­tek. Der er skyg­ger nok til alle, så bare rag til dig af kos­mos’ mør­ke, mens tid end­nu er.

1. Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Vi lever på en pla­net, som ikke giver en fuck – inter­view med Eugene Thacker”, Baggrund, 27. okto­ber 2017.
2. Eugene Thacker, I den­ne pla­nets støv (Forlaget Mindspace, 2020). I artik­len hen­vi­ses der til den engel­ske udga­ve: Eugene Thacker, In the Dust of this Planet (Zero Books, 2011).
3. Udtrykket stam­mer fra pla­ka­ten for den oprin­de­li­ge 2007-kon­fe­ren­ce ved Goldsmith’s College i London, som kata­pul­te­re­de spe­ku­la­tiv rea­lis­me ind på filo­so­fi­ens scene.
4. Se Martin Hauberg-Lund Laugesen, Jonas Andreasen Lysgaard & Kristoffer Lolk Fjeldsted, Spekulativ rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2017).
5. Michael Calia, “Writer Nic Pizzolatto on Thomas Ligotti and the Weird Secrects of ‘True Detective’ ”, The Wall Street Journal, 2. febru­ar 2014.
6. For eksem­pel Olga Ravns Jeg æder mig selv som lyng (Gyldendal, 2012), Amalie Smiths I civil (Gyldendal, 2012), Theis Ørntofts Digte 2014 (Gyldendal, 2014), Ida Marie Hede og Signe Schmidt Kjølner Hansens Inferno (Arena, 2014), Liv Sejrbo Lidegaards Fælleden (Gyldendal, 2015), Viktor Boy Lindholms Jeg elsker natu­ren og alt omkring mig (OVO Press, 2015), Rasmus Nikolajsens Tilbage til una­tu­ren (Samleren, 2016), Theis Ørntofts Solar (Gyldendal, 2018), Jonas Eikas Efter solen (Basilisk, 2018) samt Forlaget Virkeligs Ny jord-udgi­vel­ser, der siden 2015 ind­til vide­re er udkom­met i fire num­re. Se des­u­den Martin Gregersen og Tobias Skiverens fag­lit­teræ­re Den mate­ri­el­le drej­ning: Natur, tek­no­lo­gi og krop i (nye­re) dansk lit­te­ra­tur (Syddansk Universitetsforlag, 2016) og sene­st Dagbladet Informations sto­re som­mer­bog­til­læg om natu­re wri­ting, m.m., “I øjen­høj­de med natu­ren” (Information, fre­dag d. 26. juni 2020).
7. Se for eksem­pel video­en, hvor med­lem­mer af Extinction Rebellion ind­ta­ger Klimaministeriets for­hal og smø­rer sig ind i olie, mens de vri­der sig rundt på gul­vet: Maya Tekeli, “Se video­en: Halvnøgne kli­maak­ti­vi­ster smø­rer sig ind i olie i Klimaministeriets for­hal”, Berlingske, 18. novem­ber 2019.
8. For ind­fø­ring i Harmans filo­so­fi kan jeg hen­vi­se til kapit­let om Harman i Martin Hauberg-Lund Laugesen, Jonas Andreasen Lysgaard & Kristoffer Lolk Fjeldsted, Spekulativ rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 2017) samt til min arti­kel om Spinoza, Hegel og Harman (sær­ligt side 45–58): Martin Hauberg-Lund Laugesen, “The Nature of Freedom: On the ethi­cal poten­ti­al of the know­led­ge of the non-human ori­gins of human being”, Res Cogitans, 2016.
9. Se Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (London/New York: Continuum International Publishing Group Coorporation, 2006). Korrelationisme optræ­der som begreb også i Thackers I den­ne pla­nets støv, og er nav­net på den epi­ste­mo­lo­gi­ske præ­mis, at men­ne­sker og deres ver­den ikke kan for­stås uaf­hæn­gigt af hin­an­den, men kun i egen­skab af at være gen­si­digt betin­ge­de af hin­an­den. Normativt føl­ger det af kor­re­la­tio­nis­men, at man ikke bør for­sø­ge sig med at for­stå ver­den uden at rela­te­re (og der­med rela­ti­ve­re) den til men­ne­ske­nes følel­ser, tan­ker og hand­lin­ger og, omvendt, at man ikke bør for­sø­ge at for­stå men­ne­ske­ne uden at rela­te­re (og der­med rela­ti­ve­re) dem til ver­dens objek­ti­ve kva­li­te­ter. Såfremt man lader sin tænk­ning hvi­le loy­alt på det­te kor­re­la­tio­ni­sti­ske cen­tral­dog­me, kan man slet ikke tæn­ke “ver­den-uden-os”, og er man, omvendt for­mu­le­ret, begyndt at beskæf­ti­ge sig seri­øst med ver­den-uden-os som gen­stand for filo­so­fisk tænk­ning, da har man – impli­cit eller eks­pli­cit – alle­re­de kastet kor­re­la­tio­nis­men bort og bevæ­get sig ud på spe­ku­la­tio­nens bund­lø­se hav, hvor sand­he­den i høje­re grad er karak­te­ri­se­ret ved at være kre­a­tivt poe­tisk (dvs. sti­pu­la­tiv) end repræ­sen­ta­tivt kor­re­spon­de­ren­de (dvs. imi­ta­tiv). Det er i den for­bin­del­se vig­tigt at bemær­ke, at det­te skift i filo­so­fi­ens kva­li­tet ikke nød­ven­dig­vis inde­bæ­rer, at tænk­nin­gens syste­ma­tik og streng­hed opgi­ves, hvil­ket klart frem­går af adskil­li­ge af Meillassouxs og Harmans respek­ti­ve vær­ker. Spekulativ rea­lis­me kan såle­des ikke med rime­lig­hed karak­te­ri­se­res som en sti­li­stisk betrag­tet arbi­trær og/eller anti-infe­ren­ti­el filo­so­fi, sådan som den er ble­vet beskyldt for at være af adskil­li­ge mere eller min­dre pro­mi­nen­te sam­ti­di­ge filo­sof­fer – for eksem­pel af Markus Gabriel, der i sin key note-fore­læs­ning ved Dansk Filosofisk Selskabs års­mø­de på RUC i 2018 gjor­de sig mor­som ved at hæv­de, at “Arguments in specu­la­ti­ve rea­lism” er et eksem­pel på noget, som ikke fand­tes. Men både han og de øvri­ge tager fejl.
10. Eugene Thacker, Infinite Resignation (Watkins Media, 2018), 79.
11. På dr.dk kun­ne man d. 23. august 2020 læse en arti­kel om kli­ma­for­ske­ren Konrad Steffens dra­ma­ti­ske død på Grønland (Emilie Aagaard, “Jason var med, da berømt kli­ma­for­sker for­svandt i isen: ‘Det utæn­ke­li­ge blev til vir­ke­lig­hed’ ”, DR, 23. august 2020). Steffen, som i sin aka­de­mi­ske kar­ri­e­re har fore­ta­get vig­tig og ind­fly­del­ses­rig forsk­ning om de men­ne­ske­skab­te kli­ma­for­an­drin­ger, end­te med selv at bli­ve slugt af den is, der gen­nem 30 år hav­de under­støt­tet forsk­nings­sta­tio­nen Swiss Camp i Vestgrønland. Som en karak­ter fra en Lovecraft-for­tæl­ling udtal­te Konrads elev og kol­le­ga Jason Box: “Det er ube­skri­ve­ligt. Det hele var sur­re­a­li­stisk.” Selv de, der pro­fes­sio­nelt og på fuld tid for­sø­ger at til­ve­je­brin­ge vig­tig viden om, at far­li­ge kli­ma­for­an­drin­ger pågår og hvad der evt. kan gøres for at for­hin­dre en fort­sat for­vær­ring af dis­se, kan dø i pla­ne­tens indif­fe­ren­te favn­tag. Den bedrø­ve­li­ge nyhed om Konrads død fore­kom­mer i den sam­men­hæng dybt symbolsk.
12. Eugene Thacker, In the Dust of this Planet (Zero Books, 2011), 82.
13. I Information kun­ne man d. 25. juli 2020 under over­skrif­ten “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at dø” læse en vold­som og velskre­vet beret­ning af Johanne Pontoppidan Tuxen (Johanne Pontoppidan Tuxen, “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at dø”, Information, 25. juli 2020). Johanne var sam­men med sin kære­ste taget på en éndags­van­dre­tur i Canyonlands natio­nal­park, men opda­ge­de så et godt styk­ke ude på ruten, at de hav­de kom­plet under­vur­de­ret rutens svær­heds­grad og stra­bad­se­ren­de for­hold, hvor­for de både løb tør for vand, fór vild og fle­re gan­ge var på besvi­mel­sens rand pga. dehy­dre­ring og solstik i heden. Hendes selv­bi­o­gra­fisk gene­rø­se for­tæl­ling kan læses som en præ­cis og pæda­go­gisk illu­stra­tion af, hvor­dan men­ne­skets ver­den plud­se­ligt og over­ra­sken­de kan bry­de sam­men pga. pla­ne­tæ­re ind­brud i det skyg­ge­ag­ti­ge møde med verden-uden-os.
14. Thacker, In the Dust, 96.
15. Laugesen, “Vi lever på en planet”.
16. Thacker, In the Dust, 17.
17. Thacker, In the Dust, 26.
18. Jf. Thacker, In the Dust, 98.
19. Jf. Thacker, In the Dust, 129.
20. Thacker, In the Dust, 117.
21. Jf. Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Oplysningens dia­lek­tik (Gyldendal, 2003 [1947]), 344.
22. Jf. §29 i Spinozas Etikken. Baruch de Spinoza, Ethics (Penguin, (1996 [1677]), 20–21.
23. Thacker, In the Dust, 133.
24. Andre eksemp­ler kun­ne være Hotel Proformas kli­ma- og mil­jøo­pe­ra NeoArctic fra 2016 og bil­led­kunst­ne­ren Pinar Yoldas’ spe­ku­la­ti­ve livs­for­mer i pla­stic (se hen­des udstil­ling An Ecosystem of Excess fra 2017).
25. Thacker, In the Dust, 158.
26. Thacker, In the Dust, 159.
27. Laugesen, “Vi lever på en planet”.