Den store resynkronisering: Resonansens betydning for liv og politik

I den­ne opføl­ger til vores arti­kel “Gode vibra­tio­ner: Om Hart­mut Rosa som naturfilosof”1Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen & Peter Cle­ment Lund, “Gode vibra­tio­ner: Om Hart­mut Rosa som natur­fi­lo­sof”, Tids­skrif­tet Para­doks, 11. august 2022. giver vi nog­le lit­teræ­re eksemp­ler på reso­nans for at kom­me tæt­te­re på, hvori resonsan­ser­fa­rin­gen i eller med natu­ren kan siges at bestå. Tek­sten udgør såle­des en illu­stra­tiv eksem­pli­fi­ce­ring af den prin­ci­pi­el­le godt­gø­rel­se af reso­nans og frem­med­gø­rel­se som natur­fi­lo­so­fi­ske kate­go­ri­er, som vi frem­lag­de i den fore­gå­en­de arti­kel. Vi run­der tek­sten af med et læn­ge­re afsnit om muli­ge poli­ti­ske kon­se­kven­ser af Rosas sam­funds­di­ag­no­se og reso­nans­be­greb.

Som vi viste i “Gode vibra­tio­ner”, har Rosa leve­ret en gen­nem­gri­ben­de kri­tisk diag­no­se af ver­den af i dag – en ver­den karak­te­ri­se­ret ved til­ta­gen­de acce­le­ra­tion, der i sid­ste ende umu­lig­gør en til­væ­rel­se præ­get af reso­nans. Ver­den, og med den også vi, der lever i den, er fan­get i en selv­kø­ren­de acce­le­ra­tions­cy­klus, der ubøn­hør­ligt dri­ves frem af tre under­lig­gen­de moto­rer, som gen­nem­sy­rer sam­fun­det omkring os og gør et impe­ra­tiv om kon­ti­nu­er­lig vækst, nyt­te­mak­si­me­ring og sta­dig mere kon­trol og til­gæn­ge­lig­hed gæl­den­de. På grund af det­te impe­ra­tivs kon­kre­te magt over os frem­med­gø­res vi, for­di vi ved­va­ren­de udfor­dres i vores pri­mært indi­vi­du­el­le for­søg på at ska­be kohæ­ren­te iden­ti­te­ter, der er ori­en­te­ret mod frem­ti­den på en menings­fuld måde. Vi er med andre ord alle ski­b­brud­ne, der dri­ver rundt på havet i en ugen­nem­sig­tig storm – og stormens navn er acce­le­ra­tion. Hvem vi er, hvem vi ger­ne vil være, hvad vi ger­ne vil gøre, forta­bes i en ver­den af usam­men­hæn­gen­de epi­so­di­ske hæn­del­ser, og frem­med­gø­rel­sen gør kon­kret sit ind­t­og i man­ge men­ne­skers liv i form af stress, angst, burn-out, depres­sion, skam og afvæb­nen­de ydmy­gel­ser. For Rosa kan den­ne højst uønsk­vær­di­ge situ­a­tion bedst ændres igen­nem til­ve­je­brin­gel­sen af langt gun­sti­ge­re betin­gel­ser for mere reso­nans i til­væ­rel­sen.

Reso­nans er et grund­læg­gen­de men­ne­ske­ligt behov – et behov, der hand­ler om rela­tio­ner. Men­ne­sket er et væsen, der som udgangs­punkt ved­hol­den­de søger reso­nans­er­fa­ring­er igen­nem sine rela­tio­ner til ver­den ved at ind­gå i men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge fæl­les­ska­ber og ved at dyr­ke eksi­sten­ti­el­le facet­ter af til­væ­rel­sen som reli­gion, kunst og natu­ren. Dis­se tre akti­vi­tets­om­rå­der ind­pla­ce­rer Rosa på den såkaldt ver­ti­ka­le reso­nansak­se, der har at gøre med det, som men­ne­sker erfa­rer som stør­re end sig selv – eller tek­nisk sagt: trans­cen­dens. Reso­nans er en rela­tions­mo­dus, hvor beg­ge par­ter “taler med deres egen stem­me” og sva­rer hin­an­den menings­fuldt. Det hand­ler om de gode vibra­tio­ner; om at man som men­ne­ske hører et kald fra et andet men­ne­ske, et fæl­les­skab, en musi­kalsk kom­po­si­tion eller fra natu­ren i en kon­kret mil­jø­mæs­sig til­skik­kel­se, og at man der­på sva­rer det­te kald – at man påvir­kes og aktivt respon­de­rer på den­ne påvirk­ning. Det emo­tio­nel­le ind­hold af rela­tio­nen er ikke afgø­ren­de, og vidt for­skel­li­ge til­stan­de som kær­lig­hed, sorg, melan­ko­li og fryd kan alle være udtryk for reso­nans­er­fa­ring­er. Reso­nans skal der­for ikke for­stås som Rosas begreb for lyk­ke, men som nav­net for et helt grund­læg­gen­de men­ne­ske­ligt behov, der er med til at gøre os til den slags væse­ner, vi nu engang er. Sam­ti­digt er reso­nans frem­med­gø­rel­sens dia­lek­ti­ske mod­part, og beg­ge til­stan­de eksi­ste­rer i et uad­skil­le­ligt gen­si­digt for­hold. Der­for kan reso­nans kun brin­ges i stand i kraft af frem­med­gø­rel­se og vice ver­sa. Vi træ­der så at sige ind i et reso­nant for­hold via et frem­med­gjort for­hold. Det er ikke muligt at befin­de sig i et ved­va­ren­de, uaf­brudt reso­nant for­hold til noget eller nogen. For­di erfa­rin­gen af reso­nans er kon­sti­tu­e­ret af en grund­læg­gen­de ukon­trol­ler­bar­hed, kan den hver­ken påtvin­ges, garan­te­res eller fast­hol­des – vi kan som men­ne­sker kun påvir­ke betin­gel­ser­ne for, at den mulig­vis vil ind­fin­de sig, men der­u­d­over blot håbe på det bed­ste.

Rosa kob­ler nu den­ne filo­so­fi­ske ind­kreds­ning af reso­nans­be­gre­bet sam­men med sin for­ud­gå­en­de kri­ti­ske ana­ly­se af acce­le­ra­tions­sam­fun­det og gør reso­nans til et nor­ma­tivt ide­al, der kan sig­tes efter som en udgang af den mas­si­ve frem­med­gjort­hed, der præ­ger ver­dens sen­mo­der­ne sam­fund. En “kur”, som Svend Brink­mann har beskre­vet Rosas resonansteori.2Svend Brink­mann, Mit år med gud (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2021). Den histo­ri­ske mise­re skyl­des, iføl­ge Rosa, kort for­talt, at mulig­he­der­ne for reso­nans­er­fa­ring­er er gle­det os af hæn­de, for­di vores indstil­ling til både hin­an­den og til ver­den omkring os nu i så høj grad er base­ret på at adly­de kra­vet om evigt øget vækst, nyt­te og kon­trol. Som vi viste i den fore­gå­en­de arti­kel, er der ikke noget andet akti­vi­tets­om­rå­de, hvor det­te kom­mer tyde­li­ge­re til udtryk, end i vores for­hold til natu­ren og pla­ne­ten. I sid­ste instans hvi­ler mulig­he­den for reso­nans­er­fa­ring­er på vores for­hold til natu­ren, for­di vi men­ne­sker som sådan er i og af natu­ren. Uden rea­li­se­rin­gen af bære­dyg­ti­ge, cir­ku­læ­re produktions‑, for­brugs- og sam­funds­for­hold vil det sim­pelt­hen ikke være muligt for de nuvæ­ren­de sen­mo­der­ne sam­fund at und­gå prak­tisk talt at udryd­de mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for reso­nans­er­fa­ring­er i natu­ren. De moto­rer, der i dag dri­ver de sen­mo­der­ne sam­fund, har alle­re­de for man­ges ved­kom­men­de til­in­tet­gjort betin­gel­ser­ne for et menings­fyldt for­hold til natu­ren, for de fle­ste ser den nu kun som en nyt­tig res­sour­ce eller som en kon­trol­le­ret oase, vi kan træ­de ind i og ud af efter vores eget fri­tids­mæs­si­ge for­godt­be­fin­den­de. Der­for mener vi, at man bør for­stå Rosa som natur­fi­lo­sof, og at hans tænk­ning og ana­ly­ser til­by­der nog­le frugt­ba­re for­stå­el­ser af den fata­le klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, der udspil­ler sig for øjne­ne af os.

Vi vil nu gå vide­re til at kig­ge nær­me­re på, hvad det rent ind­holds­mæs­sigt bety­der at have et reso­nant for­hold til natu­ren, for der­næst at kaste lys over, hvad vi med afsæt i Rosas kri­ti­ske sam­tids­di­ag­no­se og reso­nans­be­greb kan gøre poli­tisk for at til­ve­je­brin­ge bed­re betin­gel­ser for mere reso­nan­te liv.

Reso­nan­sens til­sy­ne­komst: Lit­teræ­re eksemp­ler

Vi star­ter med to spørgs­mål: Hvad er egent­lig et reso­nant for­hold til natu­ren? Og hvor­for er et sådant over­ho­ve­det ønsk­vær­digt? Man­ge af de eksi­sten­ti­el­le pro­ble­mer i sen­mo­der­ni­te­ten skyl­des for­sø­get på at kon­trol­le­re natu­ren i alle fire dimen­sio­ner af kon­trol: syn­lig­gø­rel­se, opnå­e­lig­hed, beher­skel­se og nyt­tig­gø­rel­se, som vi beskrev det i den fore­gå­en­de arti­kel. Det er ikke nok, at natu­ren er syn­lig for mig, jeg skal også have adgang til den. Men den­ne adgang skal være beher­sket; natu­ren skal ikke være ude af kon­trol, den skal være allo­ke­ret en plads, som er defi­ne­ret af os og slut­te­ligt skal den nyt­tig­gø­res – hvad enten vi for­står den­ne nyt­tig­gø­rel­se i form af de res­sour­cer i natu­ren, som vi dri­ver rov­drift på i pro­duk­tions­ø­je­med, eller som det enkel­te men­ne­skes instru­men­ta­li­se­re­de for­hold til natu­ren som en oase, vi besø­ger for at geno­p­la­de vores bat­te­ri­er. Natu­ren til­læg­ges der­med stort set kun vær­di, såfremt vi kan sty­re den og for­stå den som noget, vi som men­ne­sker kan dra­ge nyt­te af, hvad enten nyt­ten er rent mone­tær eller har at gøre med “vil­de ople­vel­ser” (f.eks. bjergbestig­ning, over­le­vel­sestur, krydstogt, osv.).3Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 320.

Det er, ved at vi begyn­der at opfat­te, erfa­re og for­stå natu­ren som kun halv­kon­trol­ler­bar og alt­så ikke som fuldt ud under vores kon­trol, at vi i prak­sis øger sand­syn­lig­he­den for menings­ska­ben­de reso­nans­er­fa­ring­er. Det­te radi­ka­le per­spek­tivskift inde­bæ­rer, at vi omfav­ner natu­ren som et abso­lut uden­for, der lig­ger til grund for vores væren i ver­den. En objek­tiv magt, der sæt­ter græn­ser, giver gaver, tager liv og føl­ger sine egne omskif­te­li­ge logik­ker, cyk­ler og ryt­mer uaf­hæn­gigt af men­ne­skers mere eller min­dre art­s­spe­ci­fik­ke særin­ter­es­ser. Vi må med andre ord for­sø­ge at fostre en ydmyg og andæg­tig til­knyt­ning til natu­ren, der i høje­re grad base­rer sig på en åben­hed over for det reso­nans­mu­lig­gø­ren­de kald, som natu­ren poten­ti­elt ofte til­by­der os. Med en poe­tisk for­mu­le­ring lånt af dig­te­ren Lou­i­se Glück, kan natu­ren fra Rosas filo­so­fi­ske per­spek­tiv opfat­tes på føl­gen­de måde:

Come to me, said the world
This is not to say
it spo­ke in exa­ct sen­ten­ces
but that I per­cei­ved beauty in this manner.4Louise Glück, Aver­no (Oxford: Carca­net Press Limi­ted, 2006), 9.

Her ople­ver dig­te­ren skøn­hed i ver­den, men uden at det er klart for hen­de, hvad kal­dets mening i sig selv kan siges at være. Ver­den, natu­ren, kal­der, for­di dig­te­ren lyt­ter til den, for­di hun for­hol­der sig åben over for den inspira­tion og de for­skel­lig­ar­te­de ind­tryk, som gene­røst strøm­mer hen­de i møde, mulig­gjort af hen­des nys­ger­ri­ge ydmyg­hed over for, at der kun­ne være noget at kom­me efter på ste­der, som er skabt af noget andet og stør­re end sådan nogen som hen­de selv. Den reso­nans­er­fa­ring, som dig­te­ren skri­ver frem på linjer­ne oven­for, spej­ler den dob­belt­hed, som for Rosa lig­ger i reso­nans med natu­ren: Natu­ren siger mig noget (“I per­cei­ved beauty”), men uden at den taler til mig (“not to say / it spo­ke in exa­ct sen­ten­ces”). Vi skal hver­ken til­skri­ve natu­ren ibo­en­de inten­tio­ner, vil­je og bevidst­hed eller for­fal­de til ensi­di­ge roman­ti­se­rin­ger af den, hvor den udlæg­ges som alkær­lig Moder Jord, Gaia eller lig­nen­de. Det­te vil­le være udtryk for en både for­kert og vul­gær udlæg­ning af Rosas posi­tion.

Et andet lit­terært eksem­pel på natur­re­so­nans leve­res af Jose­fi­ne Klou­g­art i hen­des roman Alt det­te kun­ne du få fra 2021. Her gen­nem­le­ver hoved­per­so­nen Bar­ba­ra en vold­som natu­rer­fa­ring, som med sam­ti­dig skøn­hed og til­in­tet­gø­rel­se, ikke ulig erfa­rin­gen af det subli­me, illu­stre­rer reso­nan­sens ind­brud i til­væ­rel­sen:

Bar­ba­ra lig­ger stil­le i sen­gen, lyt­ter til den ris­len fra røre­ne ude på den anden side, bag bræd­der­ne og iso­le­rin­gen, lyt­ter til den mur­ren­de lyd af tor­den, der kom­mer og går ude over havet et sted, og hun synes, det hele taler sam­men og for­bin­der sig i hen­de. Hun lig­ger og prø­ver at lade være med at røre på sig, selv den mind­ste bevæ­gel­se, fore­kom­mer det hen­de, vil­le være nok til at øde­læg­ge den fint vibre­ren­de erfa­ring af altings sam­ti­dig­hed og for­bin­del­se, som hun ikke har sprog for, men mær­ker så tyde­ligt nu, drå­ber­ne der fal­der i lyn­gen, i sand­jor­den langt væk, bug­ten der lyses op, når lynet slår ned et sted langt ude over havet, tor­den­vej­ret der rul­ler ind over dem og lyser hele stu­en op. Hun lig­ger og mær­ker, hvor­dan hun næsten for­svin­der, næsten ingen­ting er, og hvor­dan hun til gen­gæld nær­mest bli­ver lyn­gens rød­der og hugor­me­ne, lynet og reg­nen og drå­ber­ne, der slås i styk­ker og bevæ­ger sig ned gen­nem den tør­re jord.

Men så, lige så plud­se­ligt som den opstod, for­svin­der den følelse.5Josefine Klou­g­art, Alt det­te kun­ne du få (Køben­havn: Gla­di­a­tor, 2021), 28.

I Bar­ba­ras reso­nans­er­fa­ring opfat­ter hun intenst natu­ren og sig selv som én og den sam­me igen­nem en “vibre­ren­de erfa­ring” af alting omkring sig. Bar­ba­ra har gode vibra­tio­ner med natu­ren. Der er fle­re væsent­li­ge ele­men­ter i det­te eksem­pel, der gør, at vi kan for­stå det som en reso­nans­er­fa­ring: For det før­ste opstår den plud­se­ligt og utvun­get. Bar­ba­ra våg­ner midt om nat­ten og hører tor­de­nen, der igang­sæt­ter erfa­rin­gen – erfa­rin­gen er, med andre ord, umid­del­bar. For det andet kan hun ikke beher­ske eller kon­trol­le­re det, der sker. Nok er tor­den­vej­ret og natu­ren omkring hen­de syn­lig­gjor­te og på den måde san­se­ligt til­gæn­ge­li­ge, men de er på ingen måde muli­ge at beher­ske eller nyt­tig­gø­re. For det tred­je erfa­res tor­den­vej­ret som noget, der kal­der på hen­de og som hun kun erfa­rer, for­di hun er åben og ydmyg over for det kald, hun hører. Mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for erfa­rin­gen er til ste­de – Bar­ba­ra, lige­som i eksemp­let fra Glück, gen­nem­le­ver erfa­rin­gen, for­di hun hører natu­rens kald som noget, der kom­mer til hen­de ude­fra i form af et gave­ag­tigt ind­brud. Og for det fjer­de er hen­des erfa­ring abso­lut skrø­be­lig og for­gæn­ge­lig. Hun er bevidst om erfa­rin­gens flyg­tig­hed og for­sø­ger ikke at for­styr­re rela­tio­nen ved kramp­ag­tigt at for­læn­ge ople­vel­sen. Den for­svin­der bare igen, lige så hur­tigt som den opstod. Natu­ren er nøj­ag­tigt uden for Bar­ba­ras ræk­ke­vid­de, men til­pas tæt nok på til, at den berø­rer hen­de, trans­for­me­rer hen­de og bevidst­gør hen­de om den grund­læg­gen­de for­bin­del­se mel­lem hen­de selv og natu­ren som ukon­trol­ler­bar og hin­si­des vil­jes­mæs­sig beher­skel­se.

Andre eksemp­ler på reso­nans­er­fa­ring­er fin­der vi hos eksi­stenstæn­ke­ren Albert Camus, hvis hoved­per­so­ner ofte erfa­rer natu­ren som noget, der på én og sam­me tid er far­ligt eller ukon­trol­ler­bart og kil­de til sto­re san­se­ligt hen­giv­ne og poe­tisk mæt­te­de ople­vel­ser. Og præ­cis det­te dob­bel­te for­hold viser, hvor­for natu­ren er reso­nan­sens onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­se: Den er på den ene side far­lig, frem­med­gø­ren­de og ukon­trol­ler­bar og på den anden side gene­røs, stor­slå­et, smuk og kos­misk vel­gø­ren­de. Hoved­per­so­ner­ne i både Den frem­me­de, Den lyk­ke­li­ge død og Pesten er under­lagt omstæn­dig­he­der, der er frem­med­gø­ren­de og lidel­ses­ful­de for dem. Men sam­ti­dig erfa­rer de alle van­det og mere spe­ci­fikt det at svøm­me som resonans.6Jon Auring Grimm, “At svøm­me med Camus”, i Stu­di­er i Camus: Solen og skyg­ger­ne, red. Jon Auring Grimm & Mads Han­sen (Køben­havn: Phi­los­op­hia, 2014). Som når Jani­ne i Camus’ novel­le Den utro hustru løber bort fra sin mand i ly af nat­ten og plud­se­lig står over for ørke­nens mør­ke uen­de­lig­hed og selv­forg­lem­men­de betrag­ter stjer­ne­him­len over sig:

Hun dre­je­de rundt sam­men med [stjer­ner­ne], og den­ne bevæ­gel­se på ste­det brag­te hen­de lang­somt i har­moni med hen­des inder­ste væsen, hvor kul­de og attrå kæm­pe­de med hin­an­den. Hun så, hvor­dan stjer­ner­ne en for en dale­de ned og sluk­ke­des blandt ørke­nens sten, og hver gang det ske­te, åbne­de hun sig lidt mere for nat­ten. Nu kun­ne hun træk­ke vej­ret og glem­me kul­den, glem­me til­væ­rel­sens byr­de, glem­me det afsin­di­ge eller størk­ne­de liv og den evi­ge angst for at leve og for at dø. I åre­vis var hun flyg­tet for ang­sten og styr­tet af sted som en van­vit­tig uden mål og med, nu stand­se­de hun endelig.7Albert Camus, Eksil og kon­ge­døm­me (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2013), 23.

Lige­som i eksemp­let fra Klou­g­arts roman har vi her at gøre med en reso­nans­er­fa­ring, der er bun­det til natu­ren. Jani­ne er ikke ude på at beher­ske eller kon­trol­le­re natu­ren, der kos­misk omslut­ter hen­de, og erfa­rin­gen er hel­ler ikke frem­pro­vo­ke­ret på hen­des eget ini­ti­a­tiv. Den kom­mer, for­di hun af omstæn­dig­he­der­ne er ble­vet åbnet op og gjort lyt­ten­de mod­ta­ge­lig for det, der omgi­ver hen­de. Lige så plud­se­ligt og vold­somt som reso­nan­ser­fa­rin­gen opstår, for­svin­der den igen – men først efter at have trans­for­me­ret hen­de eksi­sten­ti­elt. Sva­ret på spørgs­må­let om, hvor­for det skul­le være ønsk­vær­digt at have et reso­nant for­hold til natu­ren, er alt­så i sid­ste ende, at et sådan for­hold mulig­gør kon­tak­ten til den ophø­je­de skøn­hed ved at erfa­re sel­ve livets fremvækst som en auto­nom kraft i uni­ver­set, der gene­røst har frem­bragt os men­ne­sker, og hvis ibo­en­de mang­fol­dig­hed af arter og dis­ses ind­byr­des semista­bi­le balan­cer og ryt­mer vi skyl­der de fort­sat­te leve­dyg­ti­ge betin­gel­ser for vores eget ve og vel.

Det er den­ne dybe erken­del­se og dens vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser, som lang­somt er ved at gå op for leder­ne af det, der i nyhe­der­ne af og til omta­les som ver­dens­sam­fun­det. Vi må håbe, at kri­sens sving­nin­ger efter­hån­den run­ger højt nok til, at kal­det kan høres helt ind i de loka­ler, hvor beslut­nin­ger­ne tages og frem­ti­den afgø­res. Vi går nu vide­re til at kig­ge nær­me­re på, hvad det kun­ne være for poli­ti­ske til­tag og nybrud, der vil­le skul­le til for at for­bed­re betin­gel­ser­ne for reso­nan­te liv.

Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring: Mod en pla­ne­tær kro­nopo­li­tik

Iføl­ge Rosa må og skal natu­ren ikke redu­ce­res til et mid­ler­ti­digt sva­len­de opholds­sted for dece­le­ra­tion, som vi i en overop­he­det hver­dag kan nyde godt af med hen­blik på igen at kun­ne kla­re mosten på stu­di­et, i fami­li­en, på arbejds­mar­ke­det, i kul­tur­li­vet, i fit­nes­scen­te­ret, osv. Vi må i ste­det på et mere grund­læg­gen­de plan omkal­fa­tre sel­ve vores måde at opfat­te og behand­le natu­ren på, så vi redis­po­ne­res til at kun­ne være san­se­ligt hen­giv­ne, opmærk­somt lyt­ten­de og lade natu­ren kal­de på os og sva­re den som et led i en eksi­sten­ti­el rea­li­se­ring af den grøn­ne omstil­ling. Men mindst lige så pres­se­ren­de er det, at vi også for­an­drer det sam­fund, vi lever i, på et struk­tu­relt niveau; at vi insti­tu­tio­nelt bevæ­ger os vide­re fra og udover moder­ni­te­tens vil­kårs­mæs­si­ge for­dring om dyna­misk sta­bi­li­se­ring, der ved­va­ren­de for­drer, at alting væk­ster, for­an­dres og i det hele taget “føl­ger med udvik­lin­gen”. Iføl­ge Rosa kan det cen­tra­le pro­blem, der som symp­tom er kul­mi­ne­ret i klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen, beskri­ves med begre­bet desyn­kro­ni­se­ring. Både kva­li­te­ten og kvan­ti­te­ten af OECD-lan­de­nes for­brug og den indu­stri­el­le pro­duk­tion, som den­ne hvi­ler på i lan­de som Kina, Japan, Bra­si­li­en, Indi­en og Tys­kland, har med­ført en regu­lær desyn­kro­ni­se­ring af men­ne­ske­li­ge sam­fund på den ene side og natu­ren på den anden. Det tem­po, der har karak­te­ri­se­ret hoved­sa­ge­lig vest­lig konsump­tion igen­nem de sid­ste godt 250 år, er sim­pelt­hen stuk­ket af fra det tem­po, som karak­te­ri­se­rer natu­rens egne rege­ne­ra­ti­ve pro­ces­ser: Træ­er­ne kan ikke nå at vok­se til­ba­ge i sko­ve­ne efter maski­nel fæld­ning, fiske­be­stan­de­ne i have­ne kan ikke føl­ge med traw­ler­nes fangstra­ter, osv. Det er i den sam­men­hæng værd at bemær­ke, at det er med hen­vis­ning til net­op klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen, at Rosa selv begrun­der det histo­ri­ske behov for radi­ka­le poli­ti­ske til­tag for at sik­re den nød­ven­di­ge resyn­kro­ni­se­ring af sen­mo­der­ne sam­fund med natu­ren, det vil sige afstem­me sam­funds­ud­vik­lin­gen med respekt for de såkald­te pla­ne­tæ­re græn­ser:8Johan Rock­ström, Will Stef­fen, Kevin Noo­ne, Åsa Per­s­son, F. Stu­art III Cha­pin, Eric Lam­bin, Timo­t­hy M. Len­ton, Mar­ten Sch­ef­fer, Carl Fol­ke, Hans Joa­chim Schel­ln­hu­ber, Björn Nyk­vist, Cynt­hia A. de Wit , Ter­ry Hug­hes, San­der van der Leeuw, Hen­ning Rod­he, Sver­ker Sör­lin, Peter K. Sny­der, Robert Costan­za, Uno Sve­din, Malin … Continue reading

Såle­des bety­der dyna­misk sta­bi­li­se­ring først og frem­mest: for­brug, neds­lid­ning og del­vis øde­læg­gel­se af pla­ne­ten. Den fremtvin­ger uund­gå­e­ligt og ubøn­hør­ligt tings­lig­gø­rel­sen af men­ne­ske­li­ge rela­tio­ner til plan­ter og dyr, sko­ve og bjer­ge, flo­der og have, som bli­ver ind­dra­get i den acce­le­re­re­de mate­ri­el­le cir­ku­la­tions­pro­ces og der­ved kom­mer under sti­gen­de udnyttelsespres.9Rosa, Reso­nans, 488.

I sid­ste ende er Rosas kri­ti­ske teo­ri ikke et for­søg på at roman­ti­se­re reso­nans og udlæg­ge den som en sim­pel og enty­dig løs­ning på de pro­ble­mer – både pla­ne­tæ­re, poli­ti­ske og eksi­sten­ti­el­le – som vores natur­frem­med­gjor­te måder at leve på afsted­kom­mer i sen­mo­der­ni­te­ten. Tvær­ti­mod er Rosas over­ord­ne­de argu­ment, at vi må og skal ændre den øko­no­mi­ske motor, der dri­ver acce­le­ra­tio­nen af råsto­f­ud­vin­ding, pro­duk­tion og for­brug, og den kul­tu­rel­le motor, der mulig­gør vores (ofte ube­vid­ste) adfærds­mæs­si­ge bidrag og støt­te til den eska­le­ren­de klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, vi står i. Den dyna­mi­ske sta­bi­li­se­ring har, som Rosa beskri­ver det, over tid med­ført en kata­stro­fe i reso­nans­er­fa­ring­er for men­ne­sker. Den har gjort ver­den stum, for­di dens ibo­en­de pro­fitsø­gen­de og nyt­te­mak­si­me­ren­de driv­kraft, der nærer udvi­del­sen af vores ræk­ke­vid­de for kon­trol over ver­den, har som util­sig­tet mas­siv bivirk­ning, at den kor­rum­pe­rer vores både indi­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve rela­tio­ner til natu­ren, så den­ne ikke kan andet end opfat­tes som mid­del til vores ubæ­re­dyg­ti­ge sam­funds­mæs­si­ge for­mål.

Den vre­de og fru­stra­tion, som ani­me­rer moder­ne men­ne­skers aggres­si­ve natur­for­hold, stam­mer iføl­ge Rosa fra det fun­da­men­tale tab af reso­nans med natu­ren: “Vre­den og fru­stra­tio­nen bun­der ikke i det, som vi end­nu ikke kan få fat i, men i det, som vi har mistet, for­di vi kon­trol­le­rer det og her­sker over det”.10Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 99. Med dis­se ord afslut­ter Rosa bogen Det ukon­trol­ler­ba­re. Natu­ren frem­står her som det, vi i høje­ste grad har mistet i kraft af vores histo­ri­ske bestræ­bel­ser på at kon­trol­le­re, beher­ske og til­eg­ne os ver­den. For kon­kre­te histo­ri­ske ana­ly­ser, af i hvor høj grad og hvor bevidst natu­ren er ble­vet plyn­dret og øde­lagt af (vis­se) men­ne­ske­li­ge hæn­der, kan man blot kon­sul­te­re Andreas Malms Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing fra 2016.11Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (Lon­don: Ver­so, 2016). Det dia­lek­ti­ske omslag fra til­sy­ne­la­den­de kon­trol­ler­bar til fak­tisk ukon­trol­ler­bar natur, der oveni­kø­bet kan frem­træ­de plud­se­ligt fjendt­lig og tru­en­de, har den ene af os sat på begreb og ana­ly­se­ret i anden sam­men­hæng under over­skrif­ten Det antro­po­cæ­ne para­doks.12Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne … Continue reading

Men hvad fore­slår Rosa så, at der kan og skal gøres? Hvad karak­te­ri­se­rer det, vi i under­over­skrif­ten oven­for kal­der for en pla­ne­tær kro­nopo­li­tik? En væsent­lig poin­te for Rosa er, at der er behov for ikke én, men to for­mer for dece­le­ra­tions­re­for­me­ring af sen­mo­der­ne sam­fund: 1) top-down poli­cy-til­tag, der til­ve­je­brin­ger nye struk­tu­rel­le vil­kår for øko­no­mi, tek­no­lo­gi og kul­tur, der gør op med vækst­pa­ra­dig­met og 2) bot­tom-up soci­o­kul­tu­rel­le til­tag i form af fol­ke­be­væ­gel­ser, lokal mobi­li­se­ring og udbre­del­sen af nye ide­a­ler for det gode liv, der til­sam­men kan hjæl­pe til med at afva­re­lig­gø­re resonserfaringer.13Rosa, Reso­nans, 505. Sam­ti­dens kul­tu­rel­le arbej­de på at væk­ke et uto­pisk håb til live igen kom­mer blandt andet til udtryk gen­nem opblom­strin­gen af inter­es­sen for sci-fi, solar punk og økokri­tik i dansk og nor­disk lit­te­ra­tur.

Rosa selv fore­slår bor­ger­løn, for­stå­et som “en garan­te­ret, for­ud­sæt­nings­løs grundindkomst”,14Rosa, Reso­nans, 502. som et kon­kret poli­tisk eksem­pel på en dece­le­ra­tions­re­form. En sådan poli­tik vil, iføl­ge Rosa, kun­ne fun­ge­re som den nød­ven­di­ge bro, der skal byg­ges mel­lem den øko­no­mi­ske motor og den kul­tu­rel­le motor, og såle­des kun­ne ændre beg­ges effekt i ver­den, det vil sige ændre den domi­ne­re­de, aggres­si­ve rela­tions­mo­dus, der næres af fryg­ten for at sak­ke agter­ud og det der­af afled­te begær efter at opnå mak­si­mal kon­trol over ver­den. Men udover sådan­ne enkelt­stå­en­de for­slag, så afstår Rosa fra at for­mu­le­re en deci­de­ret hand­le­plan eller stra­te­gi for nogen stor dece­le­ra­tions­re­vo­lu­tion, da han med hen­vis­ning til for eksem­pel over­gan­gen fra mid­delal­der til moder­ni­tet ikke mener, man på sag­lig basis kan eller bør spå om sådan­ne histo­ri­ske udvik­lin­ger, da de vir­ker alt­om­kal­fa­tren­de ind på men­ne­skers sam­funds­mæs­si­ge livs­ver­den med en sådan kom­plek­si­tets­grad, at ingen men­ne­sker kan hånd­te­re dem ana­ly­tisk. I ste­det for­hol­der Rosa sig til kon­tu­rer­ne af nye måder at leve på, der alle­re­de viser sig nu og her – blandt andet med eksemp­ler på nye for­mer for byin­dret­ning, der ikke luk­ker natu­ren “ude” eller skær­mer den af i der­til ind­ret­te­de par­ker og zoo­lo­gi­ske haver, men i ste­det inkorpo­re­rer natu­ren i byen, ska­ber “spi­se­li­ge byer” og lig­nen­de, der åbner op for en ny og aktiv måde at rela­te­re til natu­ren på. Den før­om­tal­te bor­ger­løn vil som ét af for­ment­lig man­ge nød­ven­di­ge til­tag kun­ne mulig­gø­re andre måder at være i ver­den på, som ikke i sam­me grad som nu er domi­ne­ret af præ­sta­tion, indi­vi­du­el selv­re­a­li­se­ring, kon­kur­ren­ce, vækst, acce­le­ra­tion og frem­med­gø­rel­se, men der­i­mod “en mere reso­nant form for natur- såvel som socialrelation”.15Rosa, Reso­nans, 506.

Løs­nin­gen på højha­stig­heds­sam­fun­de­nes struk­tu­rel­le pro­ble­mer og eksi­sten­ti­el­le kva­ler kan ikke løses i kraft af hver­dags­li­ge dece­le­ra­tions­prak­sis­ser såsom yoga, mind­ful­ness, medi­ta­tion, tai chi, osv. Nok kan dis­se prak­sis­ser hjæl­pe den enkel­te og den lil­le grup­pe til i høje­re grad at være reso­nans­pa­ra­te og resi­li­en­te, men den mere grund­læg­gen­de for­an­dring af situ­a­tio­nens til­stand kan ikke løses ale­ne ad den vej. Der må stør­re ind­greb til i form af poli­ti­ske dece­le­ra­tions­re­for­mer af de sen­mo­der­ne sam­fund på et mere over­ord­net og struk­tu­relt niveau: rea­li­se­rin­gen af den bære­dyg­ti­ge stat,16Rasmus Wil­lig & Anders Blok, Den bære­dyg­ti­ge stat (Køben­havn: Hans Reitzels For­lag, 2020). revi­ta­li­se­rin­gen af nor­disk socialisme17Pel­le Drag­sted, “Pel­le Drag­sted: Vi skal ikke have nød­ven­dig­he­dens poli­tik til­ba­ge”, Dag­bla­det Infor­ma­tion, 22. juli 2021. eller opgø­ret med kapi­ta­lis­mens stum­me tvang.18Søren Mau, Stum tvang (Aar­hus: Klim, 2021). Som vi nævn­te i den fore­gå­en­de arti­kel med hen­vis­ning til Žižek og Rosa, så er oven­stå­en­de dece­le­re­ren­de hver­dags­prak­sis­ser fak­tisk lige­frem poten­ti­elt ska­de­li­ge for det poli­ti­ske refor­m­ar­bej­de med at resyn­kro­ni­se­re sam­fun­de­ne med natu­ren, da de net­op i man­ge til­fæl­de mulig­gør og under­støt­ter, at men­ne­ske­ne bli­ver i stand til at kaste sig desto mere ihær­digt ind i de acce­le­ra­tions­pro­ces­ser, de del­ta­ger i både i arbejds- og pri­vat­liv. Hvad der for en over­fla­disk betragt­ning kan vir­ke som en sund ten­dens, er måske i vir­ke­lig­he­den ide­o­lo­gisk for­dækt og pla­ne­tært destruk­tiv.

Reso­nans er som erfa­ring kva­li­ta­tivt ander­le­des end dece­le­re­ren­de hver­dags­prak­sis­ser såsom hoved­bunds­mas­sa­ge og medi­ta­tions-retre­ats. Reso­nans kan i høje­re grad siges at hand­le om mening i til­væ­rel­sen. Det er vig­tigt at under­stre­ge, at reso­nan­ser­fa­rin­gens eksi­sten­ti­elt menings­gi­ven­de kva­li­te­ter ikke kun afhæn­ger af til­fæl­di­ge per­son­li­ge for­ud­sæt­nin­ger, men i høj grad er betin­get af de struk­tu­rel­le omstæn­dig­he­der, et men­ne­ske fødes ind i og vok­ser op og lever under. Vi kan, med andre ord, ikke alle lig­ge i sen­gen, som i eksemp­let med Bar­ba­ra, og bare ven­te på, at natu­ren kal­der på os og der­ef­ter lade reso­nan­ser­fa­rin­gen skyl­le ind over os, hvis ikke vi i fæl­les­skab ska­ber de mulig­heds­be­tin­gel­ser, der skal til for, at det­te kan ske. Sam­ti­digt inde­bæ­rer reso­nans en krops­lig for­bun­det­hed med ver­den, og det er præ­cis det­te fokus på men­ne­ske­krop­pens mate­ri­a­li­tet og dens rela­tion til ver­den som hel­hed, der er nybrud­det i Rosas ver­sion af den kri­ti­ske teo­ri og der­for, at hans arbej­de er sær­ligt frugt­bart i en ver­den, hvor natu­ren som reso­nans­sfæ­re er i fare for at for­svin­de. Hvis reso­nan­sen­ser­fa­rin­ger­nes gode vibra­tio­ner skal udbre­des end­nu mere i sam­fun­det, så skal de mere eller min­dre frem­med­gjor­te indi­vi­der bry­de ud af deres indi­vi­du­el­le inde­luk­ker og i ste­det hel­li­ge sig den fæl­les kamp for en mere balan­ce­ret til­væ­rel­se i sam­fun­det hin­si­des sam­ti­dens hid­si­ge vækst‑, kon­trol- og for­an­drings­im­pe­ra­tiv. For at øge reso­nan­sen i sam­fun­det må indi­vi­der­ne fin­de sam­men og i fæl­les­skab skaf­fe tid og plads til nyt­te­løs poesi, sans­ning, mening og roman­tik – samt til menings­ful­de, sym­pa­ti­ske erfa­ring­er med natu­ren på natu­rens egne præ­mis­ser og i over­ens­stem­mel­se med natu­rens egne tem­pi. Sådan­ne erfa­ring­er er selv mulig­gjort af et skif­te i sub­jek­tiv indstil­ling i ret­nin­gen af åben­hed, påvirk­nings­pa­rat­hed og lyst til at mær­ke ver­den og natu­ren på krop og sjæl. Vi lader i den for­bin­del­se vores arti­kel om Rosa som natur­fi­lo­sof slut­te med et citat af en grup­pe ame­ri­kan­ske “filo­sof­fer”, som til­ba­ge i 1960’erne bed­re end nogen andre besang net­op de gode vibra­tio­ner:

I love the col­or­ful clo­t­hes she wears
And the way the sun­light plays upon her hair
I hear the sound of a gent­le word
On the wind that lifts her per­fu­me through the air
I’m pick­in’ up good vibra­tions
She’s giving me the excitations19Beach Boys, Good Vibra­tions (Hol­lywood, Capi­tol Records, 2006).

1. Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen & Peter Cle­ment Lund, “Gode vibra­tio­ner: Om Hart­mut Rosa som natur­fi­lo­sof”, Tids­skrif­tet Para­doks, 11. august 2022.
2. Svend Brink­mann, Mit år med gud (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2021).
3. Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 320.
4. Louise Glück, Aver­no (Oxford: Carca­net Press Limi­ted, 2006), 9.
5. Josefine Klou­g­art, Alt det­te kun­ne du få (Køben­havn: Gla­di­a­tor, 2021), 28.
6. Jon Auring Grimm, “At svøm­me med Camus”, i Stu­di­er i Camus: Solen og skyg­ger­ne, red. Jon Auring Grimm & Mads Han­sen (Køben­havn: Phi­los­op­hia, 2014).
7. Albert Camus, Eksil og kon­ge­døm­me (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2013), 23.
8. Johan Rock­ström, Will Stef­fen, Kevin Noo­ne, Åsa Per­s­son, F. Stu­art III Cha­pin, Eric Lam­bin, Timo­t­hy M. Len­ton, Mar­ten Sch­ef­fer, Carl Fol­ke, Hans Joa­chim Schel­ln­hu­ber, Björn Nyk­vist, Cynt­hia A. de Wit , Ter­ry Hug­hes, San­der van der Leeuw, Hen­ning Rod­he, Sver­ker Sör­lin, Peter K. Sny­der, Robert Costan­za, Uno Sve­din, Malin Fal­ken­mark, Lou­i­se Kar­l­berg, Robert W. Corell, Victo­ria J. Fabry, James Han­sen, Bri­an Wal­ker, Dia­na Liver­man, Kat­he­ri­ne Richards­on, Paul Crutzen & Jonat­han Foley, “Pla­ne­tary Boun­da­ri­es: Expl­or­ing the safe ope­rat­ing spa­ce for huma­ni­ty”, Eco­lo­gy and Socie­ty 14, nr. 2 (2009).
9. Rosa, Reso­nans, 488.
10. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 99.
11. Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (Lon­don: Ver­so, 2016).
12. Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Tur­bu­lens, 5. decem­ber 2018.
13. Rosa, Reso­nans, 505.
14. Rosa, Reso­nans, 502.
15. Rosa, Reso­nans, 506.
16. Rasmus Wil­lig & Anders Blok, Den bære­dyg­ti­ge stat (Køben­havn: Hans Reitzels For­lag, 2020).
17. Pel­le Drag­sted, “Pel­le Drag­sted: Vi skal ikke have nød­ven­dig­he­dens poli­tik til­ba­ge”, Dag­bla­det Infor­ma­tion, 22. juli 2021.
18. Søren Mau, Stum tvang (Aar­hus: Klim, 2021).
19. Beach Boys, Good Vibra­tions (Hol­lywood, Capi­tol Records, 2006).

Gode vibrationer: Om Hartmut Rosa som naturfilosof

Kri­tisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi er typisk ikke noget, man for­bin­der med hin­an­den. Kri­tisk teo­ri har histo­risk set pri­mært beskæf­ti­get sig med kul­turin­du­stri, poli­ti­ske for­hold og ide­o­lo­gik­ri­tik og har der­med været rela­tivt antro­po­cen­trisk. Natur­fi­lo­so­fi har for sin del mani­feste­ret sig på man­ge for­skel­li­ge måder op igen­nem histo­ri­en, men fæl­les for megen vest­lig natur­fi­lo­so­fi er en grund­læg­gen­de inte­res­se for vir­ke­lig­he­dens mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner. Den har alt­så været rela­tivt ikke-antro­po­cen­trisk. I den­ne og den opføl­gen­de arti­kel hæv­der vi imid­ler­tid, at der på trods af de åben­ly­se for­skel­le fak­tisk er god grund til at sam­men­tæn­ke de to filo­so­fi­gen­rer: kri­tisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi. Det er i den for­bin­del­se værd at hæf­te sig ved, at sel­ve­ste Theo­dor Ador­no og Max Hor­k­hei­mer for­mu­le­re­de den flig af håb, som fak­tisk fin­des i deres famø­se hoved­værk Oplys­nin­gens dia­lek­tik fra 1946, med hen­vis­ning til net­op natu­ren og dens ihukom­mel­se. De pas­sa­ger i deres fæl­les­mo­no­gra­fi – der på man­ge måder ind­vars­le­de den kri­ti­ske teo­ri – som mest mar­kant tyde­lig­gør det­te håb knyt­tet til natu­ren, lyder som føl­ger:

At beher­ske natur græn­se­løst, at for­vand­le kos­mos til et uen­de­ligt jagt­ter­ræn, var årtu­sin­ders ønskedrøm. […] [H]ele det moder­ne indu­stri­sam­funds udpøn­se­de maski­ne­ri er blot natur, som søn­der­ri­ver sig selv. […] Det er ikke natu­ren, som tru­er den her­sken­de prak­sis og dens uund­gå­e­li­ge alter­na­ti­ver – den fal­der tvær­ti­mod sam­men med den­ne prak­sis -; det er det­te: at natu­ren erindres.1Theodor W. Ador­no & Max Hor­k­hei­mer, Oplys­nin­gens dia­lek­tik (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2003), 336–344.

 Oplys­nin­gens dia­lek­tik er et værk, som man­ge sta­dig den dag i dag affe­jer som brutal og ren­dyr­ket kul­tur­pe­s­si­mis­me græn­sen­de til selv­pi­ne­ri, men som vi vil hæv­de fak­tisk rum­mer et radi­kalt håb2Jonathan Lear, Radi­cal Hope: Eth­ics in the Face of Cul­tu­ral Deva­sta­tion (Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 2008). i form af en dør på klem ud til natu­ren for­stå­et som det sto­re uden­for.3Quentin Meil­las­soux, After Fini­tu­de: An Essay on the Neces­si­ty of Con­tin­gen­cy (Con­ti­nuum Publis­hing, 2009). Det­te håb kon­stru­e­rer Ador­no og Hor­k­hei­mer på bag­grund af et dob­belt­ty­digt natur­be­greb: 1) natur som onto­lo­gisk tota­li­tet for al vir­ke­lig­hed, men­ne­skets sam­funds­mæs­si­ge gøren og laden inklu­si­ve, og 2) natur som de mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner af vir­ke­lig­he­den (f.eks. kon­ti­nen­tal­pla­de­be­væ­gel­ser, bios­fæ­ren, bjør­ne­dyr, kos­mos, bak­te­ri­er, pla­ne­ten, …). I og med ind­vars­lin­gen af den antro­po­cæ­ne epo­ke er det imid­ler­tid ble­vet nød­ven­digt at sam­men­tæn­ke de to aspek­ter af natur­be­gre­bet, da men­ne­sket nu selv er gået hen og ble­vet en geo­lo­gisk kraft. Den­ne onto­lo­gi­ske sam­men­flet­ning af det men­ne­ske­li­ge og det mere-end-men­ne­ske­li­ge har i løbet af de sid­ste par årti­er givet anled­ning til en hur­tigt vok­sen­de teo­re­tisk inte­res­se for men­ne­skets stil­ling i og rela­tion til natu­ren. I den­ne arti­kel sæt­ter vi fokus på, hvor­dan Hart­mut Rosas begre­ber om reso­nans og frem­med­gø­rel­se rum­mer natur­fi­lo­so­fisk rele­van­te per­spek­ti­ver, der kan bidra­ge til for­stå­el­sen af sen­mo­der­ne men­ne­skers natur­for­hold den dag i dag.

Vi har valgt at ind­le­de vores arti­kel om Rosa som natur­fi­lo­sof med Ador­no og Hor­k­hei­mers citat, for­di det i kon­cen­tre­ret form præ­sen­te­rer den kri­ti­ske teo­ris grund­læg­gen­de ner­ve af håb eller opti­mis­me om, at et andet liv fak­tisk er muligt for men­ne­ske­dy­ret. Et liv præ­get af reso­nans, mening og bære­dyg­tig samek­si­stens med pla­ne­tens myl­der af liv i ste­det for neder­dræg­ti­ge vari­a­tio­ner af et liv gen­nem­sty­ret af frem­med­gø­ren­de kapi­tal­lo­gik­ker, uvær­di­ge arbejds­for­hold og indu­stri­ens umen­ne­ske­li­ge æste­tik. Eksemp­ler på sidst­nævn­te kan man møde i Ane Cortzens under­sø­gel­se af arki­tek­tur og byplan­læg­ning i pro­gram­ræk­ken Er der en arki­tekt til ste­de? fra 2021.4Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).

Det gam­le Storm P.-maleri Til­ba­ge til natu­ren fra 1945 viser meget godt, hvad det er for en ana­ly­tisk distink­tion, der lig­ger til grund for det håb eller den opti­mis­me, som, vi hæv­der, fin­des i sel­ve Frank­fur­ter­sko­lens udgangs­punkt for tænk­ning og kri­tik og i sær­lig grad i Rosas socio­lo­gi om men­ne­skets for­hold til ver­den:

Storm P., Til­ba­ge til natu­ren (1945)

Selv­om Rosa posi­tio­ne­rer sig selv i mod­sæt­ning til “filo­sof­fer og psy­ko­lo­ger eller teo­lo­ger, der pro­fes­sio­nelt kæm­per med spørgs­må­let om men­ne­skets plads i kos­mos eller vores for­hold til uni­ver­set eller til naturen”,5Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 11. så udlæg­ger han ikke desto min­dre en rele­vant (social)filosofi om, hvor­dan det for men­ne­sket qua natur­væ­sen er muligt at opnå reso­nans i til­væ­rel­sen for­stå­et som udgan­gen af den grund­læg­gen­de frem­med­gø­rel­se, der rid­der sen­mo­der­ne men­ne­sker som en mare. En frem­med­gø­rel­se, der mani­feste­rer sig ved, at ver­den frem­står “stum og grå og farveløs”,6Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24. net­op som i ven­stre side af Storm P.‘s bil­le­de oven­for. Iføl­ge Ador­no og Hor­k­hei­mer domi­ne­rer den kapi­ta­li­sti­ske logik natu­ren i takt med, at den domi­ne­rer men­ne­sket – men siden udgi­vel­sen af Oplys­nin­gens dia­lek­tik har efter­føl­gen­de tæn­ke­re fra Frank­fur­ter­sko­len ikke beskæf­ti­get sig syn­der­ligt med destruk­tio­nen af ver­den omkring os. Natu­ren, hæv­der vi, spil­ler til gen­gæld en cen­tral rol­le i Rosas kri­ti­ske teo­ri, og vi vil i det føl­gen­de frem­skri­ve en læs­ning af Rosa som natur­fi­lo­sof, præ­cis for­di han adskil­ler sig fra tid­li­ge­re for­mu­le­rin­ger af kri­tisk teo­ri, der ikke eks­pli­cit har for­søgt at for­stå vores rela­tion til natu­ren som afgø­ren­de afsæt for eman­ci­pa­to­risk kri­tik. Vi vil såle­des både for­sø­ge at vise, 1) hvor­dan Storm P.‘s male­ri illu­stre­rer den kri­ti­ske teo­ris egen ven­den til­ba­ge til natu­ren, og 2) Rosas håbe­ful­de skit­se­ring af højha­stig­heds­sam­funds­men­ne­ske­nes mulig­hed for gen­nem reso­nans­er­fa­ring­er at ven­de til­ba­ge til natu­ren og der­i­gen­nem vin­de eksi­sten­ti­elt og samvær­s­mæs­sigt rige­re liv. Vi vil såle­des igen­nem artik­len godt­gø­re en dob­belt retur til natu­ren.

Øko­no­mi, kul­tur, struk­tur: Højha­stig­heds­sam­fun­dets tre moto­rer

Rosa udmær­ker sig som sam­tids­di­ag­nosti­ker ved at dyr­ke det, som Char­les Wright Mills kald­te for socio­lo­gisk fan­ta­si.7Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22. Socio­lo­gisk fan­ta­si hand­ler om at være i stand til at kob­le over­ord­ne­de sam­funds­mæs­si­ge struk­tu­rer, ten­den­ser og udvik­lin­ger med indi­vi­du­el­le men­ne­skers kon­kre­te hver­dags­li­ge og soci­alt kon­tek­stu­a­li­se­re­de erfa­ring­er. Rosas ana­ly­ser bestræ­ber sig på den­ne måde på at inte­gre­re det per­son­li­ge og det struk­tu­rel­le i en hel­heds­frem­stil­ling. Som vi kom­mer ind på heni­mod slut­nin­gen af den­ne arti­kels opføl­ger, “Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring”, så for­står Rosa vej­en ud af det kri­se­kom­pleks, som sam­ti­den befin­der sig i, som en pro­gres­siv dob­belt­be­væ­gel­se, der ska­ber for­an­dring­er på både det per­son­ligt-indi­vi­du­el­le og sam­funds­mæs­sigt-struk­tu­rel­le niveau.

Gen­stan­den for Rosas kri­ti­ske ana­ly­ser er den sen­mo­der­ne sam­funds­form, som han for­melt defi­ne­rer ved, at den “kun for­mår at sta­bi­li­se­re sig dyna­misk” igen­nem øko­no­misk vækst, tek­no­lo­gisk acce­le­ra­tion og kul­tu­rel innovation.8Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Moder­ne sam­funds dyna­mi­ske sta­bi­li­se­ring udfol­der sig som en acce­le­ra­tions­cy­klus, der dri­ves af tre moto­rer: A) den øko­no­mi­ske, B) den struk­tu­rel­le og C) den kul­tu­rel­le motor:9Hartmut Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.

De tre accelerations­motorer10Hartmut Rosa, “Soci­al Acce­le­ra­tion: Ethi­cal and Poli­ti­cal Con­sequen­ces of a Desyn­chro­nized High-Spe­ed Socie­ty”, Con­stel­la­tions 10, nr. 1 (2003), 12).

De tre moto­rer med­fø­rer, at ver­den i dag er fan­get i en acce­le­ra­tions­cy­klus, der er løbet løbsk og nu er ble­vet selvkørende.11Hartmut Rosa, Soci­al Acce­le­ra­tion: A New The­ory of Moder­ni­ty (Colum­bia Uni­ver­si­ty Press, 2015), 151. Iføl­ge Rosa er acce­le­ra­tions­pro­ces­ser­ne ikke dre­vet af et olym­pisk begær hos moder­ne men­ne­sker efter “høje­re, hur­ti­ge­re, stær­ke­re”, men sna­re­re af en kon­stant “apo­ka­lyp­tisk-klau­stro­fo­bi­sk trus­sel” for­stå­et som “ang­sten for sta­digt-min­dre”.12Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14. Det­te omta­ler han også andet­steds som et gli­de­ba­ne­mo­ment i sen­mo­der­ne men­ne­skers selv­for­stå­el­se: “[D]et at stå stil­le er ens­be­ty­den­de med at sak­ke agter­ud”.13Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 39. Man kan høre poli­ti­ke­res for­mu­le­rin­ger a la: “Hvis ikke, vi gør sådan og sådan, så kom­mer vi bag om dan­sen i den glo­ba­le kon­kur­ren­ce, hvil­ket vil stæk­ke Dan­marks chan­cer for at bli­ve ved med at være blandt ver­dens rige­ste lan­de” som symp­to­ma­ti­ske for den­ne trus­lens og ang­stens moti­ve­ren­de funk­tion i højha­stig­heds­sam­fun­de­nes poli­ti­ske selv­for­valt­ning.

Acce­le­ra­tions­cy­klus­sen og dens sub­jek­tivt pro­du­ce­re­de frygt og nervø­si­tet instal­le­rer et impe­ra­tiv hos men­ne­ske­ne i sen­mo­der­ne sam­fund, der kræ­ver, at de ved­va­ren­de hand­ler såle­des, at deres ræk­ke­vid­de i ver­den mak­si­me­res, og at så meget som muligt gøres opnå­e­ligt for dem.14Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16. Det­te med­fø­rer i sin egen ret, at ver­den som sådan frem­træ­der som det, Rosa med et ram­men­de udtryk kal­der for et aggres­sions­punkt – det vil sige som noget, der skal undertvin­ges, kon­trol­le­res og i det hele taget angri­bes med en offen­siv energi.15Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17. Den aggres­si­ve beher­skel­se af ver­den sker gen­nem fire ope­ra­tio­ner: “syn­lig­gø­rel­se, opnå­e­lig­hed, beher­skel­se og nyttiggørelse”.16Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20. At ver­den ople­ves som et aggres­sions­punkt kom­mer blandt andet til udtryk gen­nem den udbred­te brug af to-do-lister som eksi­sten­ti­elt management-værktøj.17Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Den­ne poin­te kan yder­li­ge­re illu­stre­res af de såkald­te mil­len­ni­als, alt­så den gene­ra­tion af nu voks­ne men­ne­sker, som er født mel­lem 1981 og 1996. For man­ge af dem er det at være vok­sen ikke læn­ge­re en for­holds­vis sta­bil iden­ti­tet­stil­stand, men ople­ves sna­re­re som en serie af kon­kre­te handling­er, der udfø­res for at lyk­kes med pro­jek­tet om at voks­ne – en ræk­ke kon­ti­nu­er­li­ge handling­er, der må og skal gøres for net­op at føl­ge med. At være vok­sen er alt­så for man­ge i højha­stig­heds­sam­fun­det gået hen og ble­vet en selv­be­vidst akti­vi­tet, man selek­tivt kan træ­de ind og ud af. Som den ame­ri­kan­ske kul­turjour­na­list Anne Helen Peter­sen har for­mu­le­ret det: “ ‘To adult’ is to com­ple­te your to-do list — but eve­ryt­hing goes on the list, and the list never ends”, med risi­ko for at kul­mi­ne­re i det, hun kal­der for “ærin­de­lam­mel­se [errand para­ly­sis]”.18Ann Helen Peter­sen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Gene­ra­tion”, Buzz­Fe­ed­News, 5. janu­ar 2019.

I ste­det for et liv base­ret på en sam­men­hæn­gen­de frem­tids­o­ri­en­te­ret selv­for­tæl­ling, fun­de­res det leve­de liv i høje­re grad på en flos­set iden­ti­tet, der løben­de kon­stru­e­res af vra­gre­ster­ne fra alver­dens epi­so­di­ske hændelser.19Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 53. Sen­mo­der­ne karak­ter­dan­nel­se sker som vil­kår i et krydspres af trus­ler, og mil­len­ni­als mister nemt ret­nings­san­sen fan­get i højha­stig­heds­sam­fun­dets krydsild. Udfor­drin­gen bli­ver der­for at und­gå at bræn­de ud, alt­så at lide af burn-out:

Der­u­de er alting dødt, gråt, koldt og tomt, og også i mig er alting stumt og goldt. Den­ne til­stand, der i dag i form af burn-outs er ble­vet til en tids­ty­pisk mode- og mas­se­syg­dom, røber i vir­ke­lig­he­den meget om for­hol­det til ver­den i moderniteten.20Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.

At moder­ni­te­ten helt grund­læg­gen­de er lagt an på hele tiden at skul­le væk­ste fle­re pen­ge, udvik­le ny tek­no­lo­gi og gen­tæn­ke sig selv kul­tu­relt gør sam­let set, at sen­mo­der­ne men­ne­sker bræn­der ud på grund af et frem­med­gjort for­hold til både ver­den og sig selv. En tragisk logik ind­træf­fer i og med, at sen­mo­der­ne men­ne­skers egne eksi­sten­ti­el­le stra­te­gi­er ikke kan bru­ges til at hel­bre­de deres til­væ­rel­ses­mæs­si­ge pato­lo­gi­er: “You don’t fix it with vaca­tion, or an adult col­or­ing book, or ‘anxie­ty baking,’ or the Pomo­doro Tech­nique, or over­night fuck­ing oats”.21Petersen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Generation”. En poin­te, som også Sla­voj Žižek har for­mu­le­ret i form af en ide­o­lo­gik­ri­tik af bud­dhis­mens popu­læ­re udbre­del­se i vest­li­ge sam­fund op igen­nem anden halv­del af det 20. århund­re­de og til i dag, hvor snart sagt alle dan­ske­re har et for­hold til yoga, medi­ta­tion og/eller mind­ful­ness. Iføl­ge Žižek er vest­lig bud­dhis­me ide­o­lo­gisk dybt pro­ble­ma­tisk, for­di den får men­ne­sker til at foku­se­re deres ener­gi indad og på et indi­vi­du­elt plan gøre de sen­mo­der­ne højha­stig­heds­sam­funds eksi­stensvil­kår tåle­li­ge, i ste­det for at de selv­sam­me men­ne­sker del­ta­ger i det omvæl­ten­de arbej­de med at lave fun­da­men­talt om på de pro­ble­ma­ti­ske og smerte­li­ge for­hold: “The ‘Western Bud­dhist’ medi­ta­ti­ve stan­ce is argu­ably the most effi­ci­ent way for us to ful­ly par­ti­ci­pa­te in capi­ta­list dyna­mi­cs whi­le retai­ning the appea­ran­ce of men­tal sanity”.22Sla­voj Žižek, “From Western Marxism to Western Bud­dhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabi­net Maga­zi­ne 2 (for­år 2001). I sid­ste instans leder Rosas moder­ni­tets­di­ag­no­se til den kon­klu­sion, at frem­med­gø­rel­sen fra ver­den og natu­ren er mas­siv i kraft af den aggres­si­ve vil­je til kon­trol, der gen­nem­sy­rer moder­ne men­ne­skers møde med ver­den. Udgan­gen af stress, fra­vær, depres­sion og burn-out giver Rosa nav­net reso­nans, og vi går nu vide­re til at se nær­me­re på det­te begreb for at vise, hvil­ken rol­le natu­ren kan siges at spil­le for Rosas håb og opti­mis­me ved­rø­ren­de mulig­he­den for andre og bed­re liv end dem, som man­ge men­ne­sker i dag lever.

Det ukon­trol­ler­ba­re: Om reso­nans og frem­med­gø­rel­se som natur­fi­lo­so­fi­ske begre­ber

Det er vig­tigt som en før­ste poin­te at frem­hæ­ve, at Rosa ikke for­står reso­nans som en spe­ci­fik følel­se. Reso­nans skal der­i­mod opfat­tes som en rela­tions­mo­dus med en sær­lig kva­li­tet, der “for­bli­ver åben over­for det emo­tio­nel­le indhold”.23Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 191. Den­ne rela­tion dan­nes, som Rosa beskri­ver det, igen­nem af←fekt og e→motion og har i sid­ste ende en trans­for­ma­tiv karak­ter for rela­tio­nens parter.24Rosa, Reso­nans, 203. Det vil alt­så sige, at reso­nans er en sær­lig slags for­hold mel­lem men­ne­sker eller mel­lem men­ne­sker og objek­ter, der i alle til­fæl­de inde­bæ­rer, at et sub­jekt hører et kald og sva­rer på det­te kald, eller med andre ord at man som men­ne­ske berø­res eller påvir­kes og aktivt respon­de­rer på den­ne berø­ring eller påvirkning.25Rosa, Reso­nans, 201. Yder­me­re inde­bæ­rer reso­nans et ele­ment af ukon­trol­ler­bar­hed, som gør, at reso­nans­er­fa­ring­er altid rum­mer et aspekt af over­ra­skel­se eller plud­se­lig­hed. Sat på for­mel kan man sige, at reso­nans opstår når men­ne­skers erfa­ring­er af noget eller nogen sker i overenstem­mel­se med fire kon­sti­tu­e­ren­de træk: 1) affi­ce­ring, 2) svar, 3) trans­for­ma­tion og 4) ukontrollerbarhed.26Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.

Reso­nans er, som vi kal­der det i over­skrif­ten på den­ne arti­kel, gode vibra­tio­ner, og det, der sæt­tes i vibre­ren­de bevæ­gel­se i reso­nans­re­la­tio­nen er sel­ve eksi­sten­sens menings­ska­ben­de stren­ge – i mod­sæt­ning til dis­so­nans, som avler frem­med­gø­rel­se, for­vir­ring og poten­ti­elt fortviv­lel­se. Reso­nans skal såle­des ikke for­stås som Rosas navn for lyk­ke. Et reso­nant for­hold kan nem­lig godt være ulyk­ke­ligt i form af et for­hold præ­get af afsavn eller tab, men rela­tio­nen kan sta­dig være både trans­for­ma­tiv og dybt menings­fuld. Reso­nans er på den­ne måde tæt­te­re på et menings­be­greb end et lyk­ke­be­greb – men ikke for­stå­et som en mening, der kan instal­le­res per­ma­nent i til­væ­rel­sen. Sna­re­re er der tale om en for­holds­vis flyg­tig til­stand, der kun opnås epi­so­disk.

Yder­me­re teo­re­ti­se­rer Rosa for­hol­det mel­lem frem­med­gø­rel­se og reso­nans som dia­lek­tisk. Det vil sige, at beg­ge til­stan­de er betin­get af deres egen respek­ti­ve mod­sæt­ning. Hvor­dan det? Reso­nans kan kun fore­kom­me ved, at man træ­der ind i en gen­si­digt vibre­ren­de rela­tion med et givet fæno­men, som man før ind­gan­gen i rela­tio­nen var mere eller min­dre frem­med over for, hvor­for frem­med­gø­rel­se fun­ge­rer som en mulig­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for reso­nans­er­fa­ring­er og alt­så ikke som reso­nan­sens abso­lut­te modsætning.27Simon Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, Inter­na­tio­nal Jour­nal of Poli­ti­cs, Cul­tu­re, and Socie­ty 33, nr. 3 (2020): 309–344. Frem­med­gø­rel­se beteg­ner iføl­ge Rosa “en til­stand af en rela­tions­løs rela­tion, hvor sub­jekt og ver­den står over for hin­an­den uden inder­lig forbundethed”.28Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. Men­ne­sket er grund­læg­gen­de et reso­nans­sø­gen­de væsen,29Rosa, Reso­nans, 199–200. men reso­nans kan under ingen omstæn­dig­he­der være en varig til­stand. Den er flyg­tig og for­bi­gå­en­de. Af sam­me årsag giver det ikke mening at fore­slå, at vi altid bør befin­de os i et reso­nant for­hold til natu­ren – frem­med­gø­rel­se er nød­ven­dig, når vi skal under­sø­ge, udfor­ske og mani­pule­re natu­ren som en uom­gæn­ge­lig del af men­ne­ske­li­vet, for eksem­pel i for­bin­del­se med frem­brin­gel­sen af mad, tøj og tag over hove­d­et. På sam­me måde vil natu­ren, i kraft af sin ukon­trol­ler­bar­hed, oftest være frem­med­gø­ren­de og end­da til tider fjendt­ligt stil­let over for men­ne­skets gøre­mål og mere eller min­dre art­s­spe­ci­fik­ke inte­res­ser. Tænk blot på natu­rens vold­som­me storme, frost om vin­te­r­en, hedebøl­ger om som­me­ren og far­li­ge dyr i jung­len. Poin­ten er og bli­ver imid­ler­tid, at vi ikke fuld­stæn­digt kan udryd­de natu­rens ibo­en­de ukon­trol­ler­bar­hed uden sam­ti­dig at fjer­ne sel­ve mulig­heds­be­tin­gel­sen for reso­nans. I sid­ste instans er reso­nans karak­te­ri­se­ret ved en radi­kal kon­tin­gens med hen­syn til dens opstå­en på grund af reso­nans­re­la­tio­nens afhæn­gig­hed af det ukon­trol­ler­ba­re. Det bety­der, at den hver­ken kan for­ce­res eller for­hin­dres, men opstår spon­tant under de ret­te omstæn­dig­he­der. Vi kan nok købe os til ople­vel­ser, hvori­gen­nem vi for­ven­ter at opnå reso­nans med natu­ren, men reso­nan­sen kan ikke sik­res på for­hånd: “Vi kan købe os til den dyre safa­ri til Saha­ra eller til et kryd­stogt, men ikke til reso­nans i for­hold til naturen”,30Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36. som Rosa selv for­mu­le­rer det. Sådan­ne for­mer for kom­merci­elt til­ve­je­brag­te vil­de ople­vel­ser er blot og bar reso­nans­si­mu­le­ring.

Rosas arbej­de udgør sam­let set et for­søg på “at udvik­le en socio­lo­gi om for­hol­det til verden”.31Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11. Natu­ren, hæv­der vi, udgør den pri­mæ­re onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­se for reso­nan­te rela­tio­ner for men­ne­sket. For Rosa er men­ne­skets væsen til fort­fa­ren­de histo­risk for­hand­ling og der­for præ­get af en grund­læg­gen­de soci­o­kul­tu­rel omskif­te­lig­hed. Men­ne­skets natur­for­hold må såle­des også betrag­tes som histo­risk for­an­der­ligt i tråd med den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker Lynn Whi­te Jr.‘s klas­si­ske tese om den øko­lo­gi­ske kri­ses kul­tu­rel­le rødder.32Lynn Town­send Whi­te Jr., “The Histo­ri­cal Roots of Our Eco­lo­gi­cal Cri­sis”, Sci­en­ce 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207. Det­te er væsent­ligt, for når vi taler om sen­mo­der­ne men­ne­skers nuvæ­ren­de for­hold til natu­ren – oftest ita­le­sat som et kald fra natu­ren eller længs­len efter, at natu­ren taler til os – er det­te selv en moder­ne opfin­del­se fra en kul­tur­hi­sto­risk betragt­ning. En opfin­del­se, der kun lader sig gøre, for­di vi i moder­ni­te­ten for­står natu­ren og men­ne­ske­he­den som i udgangs­punk­tet adskil­te stør­rel­ser, der står over for hin­an­den som værens­mæs­sigt for­skel­li­ge og uden indre for­bin­del­se. Og det er kun, for­di vi til dels har for­må­et at bil­de os selv og hin­an­den ind, at pla­ne­tens mere-end-men­ne­ske­li­ge natur og men­ne­ske­nes gen­nem­kul­tu­ra­li­se­re­de sam­funds­liv er fun­da­men­talt adskil­te, at vi den dag i dag er i stand til at opfat­te natu­ren som en af sen­mo­der­ni­te­tens pri­mæ­re reso­nansoa­ser.33Rosa, Reso­nans, 311. Rosa vil for­ment­lig være enig med Bru­no Latour i, at vi aldrig i onto­lo­gisk for­stand fak­tisk har været moder­ne, og sam­ti­dig være enig med ham i, at vi i vesten er lyk­ke­des med på et ide­o­lo­gisk plan at for­stå os selv og hele ver­den gen­nem moder­ni­te­tens besnæ­ren­de adskil­lel­ses- og separationsoptik.34Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2006).

Som kur mod den­ne sen­mo­der­ne ide­o­lo­gis øko­lo­gisk destruk­ti­ve kon­se­kven­ser fore­slår Rosa ikke en eller anden vul­gær­ro­man­tisk retræte til en fore­stil­let oprin­de­lig natur­til­stand. I ste­det udlæg­ger Rosa men­ne­sket som et væsen, der altid er af ver­den – uan­set hvad det så i øvrigt gør sig af fore­stil­lin­ger om sit eget ophav.35Rosa, Reso­nans, 67. Med andre ord: Vi er natur. Som han også skri­ver andet­steds, så er det men­ne­ske­li­ge sub­jekt rela­tio­nelt, eller øko­lo­gisk, kon­sti­tu­e­ret: “Sub­jek­ter er altid i ver­den eller ‘af ver­den’; de befin­der sig alle­re­de inden­for, omgi­vet af og i rela­tion til en ver­den som helhed”.36Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. På den­ne måde går der en lige linje fra den tid­li­ge Karl Marx’ for­stå­el­se af men­ne­skets natur­for­hold til Rosas reso­nanste­o­ri og hans begreb om det ukon­trol­ler­ba­re. Såle­des skri­ver Marx i sine øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter fra 1844:

Natu­ren er men­ne­skets uor­ga­ni­ske lege­me – dvs. for så vidt den ikke selv er men­ne­ske­le­ge­me. Men­ne­sket lever af natu­ren – det bety­der: natu­ren er dets lege­me, med hvil­ket det må for­bli­ve i sta­dig vek­sel­virk­ning, hvis det ikke ønsker at dø. At men­ne­skets fysi­ske og ånde­li­ge liv er knyt­tet til natu­ren bety­der sim­pelt­hen, at natu­ren er knyt­tet til sig selv, for men­ne­sket er en del af naturen.37Karl Marx, “Øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Ver­den rundt, nr. 2 (1965): 54–63.

Det dob­bel­te natur­be­greb, som vi i intro­duk­tio­nen oven­for til­skrev Ador­no og Hor­k­hei­mer, viser Marx sig alle­re­de at have for­mu­le­ret ret præ­cist 100 år før udgi­vel­sen af Oplys­nin­gens dia­lek­tik. Rosa synes såle­des i over­ens­stem­mel­se med Marx at abon­ne­re på et natur­be­greb, der både rum­mer 1) sen­mo­der­ne men­ne­skers frem­med­gjor­te opfat­tel­se af at stå over­for natu­ren, og 2) den onto­lo­gi­ske rea­li­tet, at men­ne­ske og natur er ét og det sam­me. Med Rosas ord: at men­ne­sket ikke bare er i ver­den, men til­li­ge er af ver­den. Det sto­re pro­blem, kun­ne man sige, består i, at vi i sen­mo­der­ni­te­ten tror, at vi kun er det før­ste og har glemt, at vi også er det andet. Reso­nans med natu­ren inde­bæ­rer imid­ler­tid, at vi over­går fra at erfa­re os selv som ude­luk­ken­de i ver­den til også at erfa­re os selv som af ver­den.

For yder­li­ge­re at ind­kred­se reso­nan­sens væsen skel­ner Rosa mel­lem tre såkald­te reso­nansak­ser, nem­lig en hori­son­tal, en dia­go­nal og en ver­ti­kal. Mens den hori­son­tale reso­nansak­se kom­mer til udtryk gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til andre men­ne­sker gen­nem fami­li­e­liv, ven­ska­ber og poli­ti­ske sam­men­slut­nin­ger, mani­feste­rer den dia­go­na­le reso­nansak­se sig gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til uddan­nel­se, arbej­de og for­brug. Den ver­ti­ka­le reso­nansak­se udmær­ker sig som den, der har at gøre med men­ne­skets intenst menings­ful­de erfa­ring­er inden­for reli­gion, kunst, histo­rie og net­op natur.38Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, 315–316; Rosa, Reso­nans, 226.  Uan­set hvil­ken akse reso­nan­sen fin­der sted på, så er reso­nan­te rela­tio­ner i alle til­fæl­de karak­te­ri­se­ret ved, at de invol­ve­re­de par­ter taler med deres egen stem­me,39Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44. og at de såle­des ind­går i et for­hold, hvor de sva­rer hin­an­den og gen­nem den­ne dia­log transformeres.40Rosa, Reso­nans, 203. Rosa skel­ner der­for også mel­lem reso­nans og en anden type svar, nem­lig ekko­et,41Rosa, Reso­nans, 194. som nok kan lig­ne reso­nans, men fak­tisk ikke er det. Man ind­går for eksem­pel ikke i en reso­nant rela­tion med et men­ne­ske, der hele tiden plea­sen­de taler en efter mun­den: “At den anden per­son også kan sige ‘nej’ eller ‘ikke nu’, er en for­ud­sæt­ning for, at man kan kom­me i reso­nans med ham eller hende”.42Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Reso­nans er såle­des betin­get af den grund­læg­gen­de ukon­trol­ler­bar­hed, der fin­des i den eller det, vi træ­der i rela­tion med. En ukon­trol­ler­bar­hed med trans­for­ma­ti­ve poten­ti­a­ler, vel at mær­ke:

Reso­nans­er­fa­ring­er for­vand­ler os, og net­op deri lig­ger der en erfa­ring af leven­de­gø­rel­se. […] [O]gså objek­ter­ne for­an­drer sig sig­ni­fi­kant (for os) med reso­nan­ser­fa­rin­gen. Bjer­get, som jeg har beste­get, er (for mig) et andet end det, jeg kun så på lang afstand eller kend­te fra fjern­sy­net.43Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.

I for­hold til den alt­om­slut­ten­de klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, ver­den befin­der sig i, og hvis kon­se­kven­ser år for år, måned for måned, kun bli­ver mere mærk­ba­re og alvor­li­ge, til­by­der Rosas reso­nanste­o­ri et kri­tisk spejl for sen­mo­der­ne men­ne­sker at kig­ge ind i og skue både pro­ble­mer og muli­ge løs­nin­ger i for­hold til deres aggres­si­ve natur­for­hold. Øko­lo­gi­ske filo­sof­fer har læn­ge været eni­ge om, at de udvindings‑, fældnings‑, udled­nings- og foru­re­ning­s­år­sa­ger til klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen i høj grad har været mulig­gjort af de ide­o­lo­gi­ske fore­stil­lin­ger om natu­ren som for­rå­dskam­mer og res­sour­ce­re­ser­voir, som har defi­ne­ret OECD-lan­de­nes histo­ri­ske rov­drifts­ag­ti­ge og kolo­ni­a­le pro­duk­tion og for­brug. Kort for­talt til­by­der Rosas teo­re­ti­se­ring af reso­nans­er­fa­ring­er en ander­le­des til­gang til at ople­ve, opfat­te og omgås ver­den, pla­ne­ten og natu­ren i al sin væl­de.

Rosa giver i sine vær­ker adskil­li­ge eksemp­ler på reso­nans, som net­op inde­bæ­rer rela­tio­ner til natur­for­hold og ‑fæno­me­ner, f.eks. sne­fald, land­ska­ber, bjer­ge og søer.44Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89. Dis­se er alle karak­te­ri­se­re­de ved, at deres her­komst og væren som udgangs­punkt lig­ger uden­for men­ne­skets ræk­ke­vid­de for kon­trol. Selv­føl­ge­lig kan man bru­ge sne­ka­no­ner på skis­port­s­ste­der for at leve­re “sne­ga­ran­ti” til de besø­gen­de ski­turi­ster. Selv­føl­ge­lig kan man spræn­ge sig vej gen­nem et bjerg­mas­siv for at kon­stru­e­re en tun­nel med hen­blik på at udbyg­ge vej­net­tet for pri­vat­bi­lis­men. Og selv­føl­ge­lig kan man med grav­kø­er anlæg­ge en sø i nær­he­den af et nybyg­ger­om­rå­de for at gøre de anlag­te huse end­nu mere attrak­ti­ve for muli­ge købe­re på bolig­mar­ke­det. Men sagen er den, at den­ne slags men­ne­ske­ligt mani­p­u­le­ren­de ind­greb i natu­ren ikke lader os ind­gå i menings­ful­de, reso­nan­te for­hold til natu­ren, men i ste­det kun lader os angri­be den som et aggres­sions­punkt, der skal undertvin­ges og ind­ord­nes men­ne­ske­li­ge inte­res­ser, pla­ner og begær samt de glo­ba­le kapi­tal­lo­gik­ker, som sen­mo­der­ne men­ne­skers adfærd histo­risk for­val­ter rea­li­se­rin­gen af. I den for­bin­del­se består sen­mo­der­ni­te­tens grund­læg­gen­de vild­fa­rel­se og indre kon­flikt i, at den for­veks­ler opnå­e­lig­hed og kon­trol­ler­bar­hed. Hvis natu­ren går hen og bli­ver noget, man kon­stant for­sø­ger at beher­ske, kon­trol­le­re og under­ka­ste en men­ne­ske­lig og mar­keds­mæs­sigt kom­mer­ciel logik, så er det til sidst over­ho­ve­det ikke natu­ren selv, man opnår adgang til og omgang med, men sna­re­re en kun­stigt til­ve­je­bragt og fal­met udga­ve af noget, man kul­tu­relt har valgt at bru­ge ordet “natur” til at benævne.45Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne … Continue reading Rosa frem­hæ­ver i den sam­men­hæng, at sen­mo­der­ni­te­tens frem­med­gjor­te ambi­va­lens over for natu­ren ikke kom­mer af en frygt for at miste natu­ren som res­sour­ce, men i ste­det af en mere eller min­dre ube­vidst frygt for at miste natu­ren som en sfæ­re for reso­nans­er­fa­ring­er:

Det vir­ker til, at vi destru­e­rer den ver­den, vi ger­ne vil gøre til­gæn­ge­lig: Destruk­tio­nen af vores natur­li­ge mil­jø er det mod­sat­te af, hvad vi drøm­te om, og som kon­se­kvens bli­ver natu­ren en trus­sel mod os. […] Vi øger vores greb om natu­ren, livet og ver­den, men dis­se sfæ­rer for­an­drer karak­ter net­op gen­nem den­ne pro­ces. Sel­vet og ver­den bli­ver ble­ge, kol­de og ligegyldige.46Bjørn Schier­mer, & Hart­mut Rosa, “Acce­le­ra­tion and Reso­nan­ce: An inter­view with Hart­mut Rosa”, Acta Socio­lo­gi­ca Spe­ci­al Issue: Four Gene­ra­tions of Cri­ti­cal The­ory (2017): 1–7 (vores oversættelse).

Vi ved alle­sam­men godt et eller andet sted, at det vil­le være godt for både os selv og for kli­ma­et, mil­jø­et og pla­ne­tens myl­der af liv, hvis vi i høje­re grad end nu til­lod natu­ren at være den natur, den nu engang er uaf­hæn­gigt af men­ne­skets kul­tu­relt betin­ge­de opfat­tel­ser og tek­no­lo­gisk mulig­gjor­te mani­pula­tion af den. I sen­mo­der­ni­te­ten lever der en æng­ste­lig og ofte uud­talt bekym­ring for, at natu­ren gli­der os helt af hæn­de og dens ihukom­mel­se umu­lig­gø­res, hvor­ved erin­drin­gen om natu­ren mister det øko­lo­gisk revo­lu­tio­næ­re poten­ti­a­le, som Ador­no og Hor­k­hei­mer omtal­te i cita­tet i begyn­del­sen af vores arti­kel. Den tek­nisk-instru­men­tel­le og øko­no­misk-ratio­nel­le omgang med natu­ren posi­tio­ne­rer men­ne­sket med en sel­vop­fat­tel­se af at være rela­tivt usår­lig over­for natu­rens kræf­ter; af at være onto­lo­gisk uaf­hæn­gig og suveræn, hvil­ket besvær­lig­gør eller lige­frem umu­lig­gør reso­nans: “[D]en, der gør sig i den grad usår­lig […] bli­ver ikke i stand til at ople­ve reso­nans. Han eller hun kan måske nok bli­ve sti­mu­le­ret, men helt sik­kert ikke berørt”.47Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67. Sti­mu­lan­sen kun­ne så bestå i at fræ­se ned af den kun­sti­ge skiløjpe, at acce­le­re­re i sin bil gen­nem bjer­gets hul­rum eller at gå tur med sin hund for­bi kunstsø­en i nabo­la­get. Men pro­ble­met med alle dis­se for­søg på at til­eg­ne sig natu­ren er net­op, at de er dre­vet og/eller mulig­gjort af vilj­en til at kon­trol­le­re den: “Var det tid­li­ge­re (slet og ret) vig­tigt at respek­te­re natu­rens vil­je, så bli­ver natu­rens vil­je nu under­ka­stet vores vilje”.48Rosa, Reso­nans, 316. For Rosa er moder­ne sam­funds vold­som­me for­søg på aggres­siv omska­bel­se af natu­ren en logisk kon­se­kvens af en ver­dens­re­la­tions­mo­dus, der på en pro­ble­ma­tisk ensi­dig måde er domi­ne­ret af reso­nan­sens dia­lek­ti­ske mod­pol: frem­med­gø­rel­sen. Den­ne ensi­dig­hed affø­der et stumt for­hold til ver­den og afsted­kom­mer, at vi eks­klu­sivt opfat­ter den som mid­del til vores egne for­mål, alt­så som helt igen­nem tings­lig­gjort:

Sen­mo­der­ne sub­jek­ter taber ver­den som et talen­de og sva­ren­de over­for­stå­en­de i sam­me udstræk­ning som de udvi­der deres instru­men­tel­le ræk­ke­vid­de. De erfa­rer ikke egen for­må­en i betyd­nin­gen af reso­nans­sen­si­bel opnå­en, men i betyd­nin­gen af tings­lig­gø­ren­de beherskelse.49Rosa, Reso­nans, 490.

Vi erfa­rer såle­des ver­den, og i sær­lig grad natu­ren, igen­nem frem­med­gø­rel­sens rela­tions­mo­dus og som noget, der må og skal beher­skes eller besej­res, når vi mere eller min­dre bevidst insi­ste­rer på, at vores kul­tu­rel­le prak­sis­ser og sen­mo­der­ne sam­funds uer­kendt øko­lo­gisk destruk­ti­ve inte­res­ser skal bestå.

Som vi har set i udlæg­nin­gen af Rosa oven­for, så er den meta­fy­si­ske for­ud­sæt­ning for, at men­ne­sket kan opnå reso­nans­er­fa­ring­er i til­væ­rel­sen, at ver­den som natur er ska­ben­de og spon­tant given­de på en til sta­dig­hed over­ra­sken­de og ukon­trol­ler­bar måde, det vil sige, at ver­den for­stås igen­nem Spi­nozas dob­bel­te begreb om natu­ren som sam­ti­digt ska­ben­de (natu­ra natu­rans) og skabt (natu­ra natu­ra­ta).50Baruch Spi­noza, Eth­ics (Lon­don: Pengu­in Clas­si­cs, 1996 [1677]), 20–21. Ikke at Rosa løser de filo­so­fisk prin­ci­pi­el­le pro­ble­mer omkring den såkald­te myth of the given, men hans kri­ti­ske teo­ri hvi­ler i hvert fald på den filo­so­fi­ske præ­mis, at natu­ren er onto­lo­gisk defi­ne­ret ved ener­gi, kraft, for­an­dring, kre­a­ti­vi­tet og given. Med andre ord: at natu­ren ikke er død mate­rie. Den­ne meta­fy­si­ske grund­præ­mis kom­mer indi­rek­te til udtryk, når Rosa for­mu­le­rer føl­gen­de: “Det er ikke til­stræk­ke­ligt, at jeg gri­ber ud efter ver­den, for reso­nans for­ud­sæt­ter, at jeg lader mig kal­de på, at jeg bli­ver påvir­ket, at der er noget, ude­fra, der når mig”.51Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41. Rosa skel­ner i den sam­men­hæng mel­lem, at et natur­fæ­no­men “vil sige mig noget” og at det selv­sam­me fæno­men “taler til mig”.52Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Mens den før­ste påstand inde­bæ­rer tro­en på en i natu­ren ibo­en­de inten­tion og der­med hvi­ler på en vild meta­fy­sisk teo­ri (ani­mis­me eller pan­p­sy­kis­me), inde­bæ­rer den anden påstand blot en nøg­tern fæno­meno­lo­gisk kon­sta­te­ring af, at noget i natu­ren har betyd­ning for den, som udta­ler sig: “Når men­ne­sker får en reso­nans­op­le­vel­se med det før­ste sne­fald eller med bjer­get […] bety­der det, at de bli­ver mødt af noget og mær­ker, at det angår dem, at det har betyd­ning for dem”.53Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Reso­nan­ser­fa­rin­gen hvi­ler på, at man som men­ne­ske “hører en kalden”54Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. og at man for­hol­der sig “åben for det uventede”.55Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Det er ved at accep­te­re det fak­tum, at det kun er ved at omfav­ne natu­ren som halv­kon­trol­ler­bar, at man som men­ne­ske bli­ver i stand til at ind­gå i reso­nan­te for­hold til den.

Afrun­ding

Her­med når vi afslut­nin­gen på vores før­ste af to artik­ler om Hart­mut Rosa som natur­fi­lo­sof. I den­ne arti­kel har vi pri­mært haft fokus på at moti­ve­re en natur­fi­lo­so­fisk læs­ning af Rosas socio­lo­gi­ske arbej­de. Den­ne læs­ning led­te os hen til at opfat­te reso­nans og frem­med­gø­rel­se som et ana­ly­tisk vig­tigt begrebs­par til at for­stå men­ne­skets for­hold til natu­ren i sen­mo­der­ne acce­le­ra­tions­sam­fund. I den kom­men­de arti­kel går vi vide­re og illu­stre­rer kon­kret, hvor­dan Rosas udlæg­ning af natu­ren som (kun) halv­kon­trol­ler­bar har både eksi­sten­ti­el­le og poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Med afsæt i blandt andre Jose­fi­ne Klou­g­arts og Albert Camus’ lit­teræ­re skil­drin­ger samt Rosas egne idéer til poli­ti­ske til­tag på et struk­tu­relt plan viser vi, hvor­dan reso­nans kan inspi­re­re både men­ne­ske­li­ge eksi­stens­for­sky­del­ser og poli­tisk sam­funds­re­for­me­ring.

1. Theodor W. Ador­no & Max Hor­k­hei­mer, Oplys­nin­gens dia­lek­tik (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2003), 336–344.
2. Jonathan Lear, Radi­cal Hope: Eth­ics in the Face of Cul­tu­ral Deva­sta­tion (Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 2008).
3. Quentin Meil­las­soux, After Fini­tu­de: An Essay on the Neces­si­ty of Con­tin­gen­cy (Con­ti­nuum Publis­hing, 2009).
4. Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).
5. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 11.
6. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24.
7. Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22.
8. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
9. Hartmut Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.
10. Hartmut Rosa, “Soci­al Acce­le­ra­tion: Ethi­cal and Poli­ti­cal Con­sequen­ces of a Desyn­chro­nized High-Spe­ed Socie­ty”, Con­stel­la­tions 10, nr. 1 (2003), 12).
11. Hartmut Rosa, Soci­al Acce­le­ra­tion: A New The­ory of Moder­ni­ty (Colum­bia Uni­ver­si­ty Press, 2015), 151.
12. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14.
13. Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 39.
14. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16.
15. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17.
16. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20.
17. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
18. Ann Helen Peter­sen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Gene­ra­tion”, Buzz­Fe­ed­News, 5. janu­ar 2019.
19. Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 53.
20. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.
21. Petersen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Generation”.
22. Sla­voj Žižek, “From Western Marxism to Western Bud­dhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabi­net Maga­zi­ne 2 (for­år 2001).
23. Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 191.
24. Rosa, Reso­nans, 203.
25. Rosa, Reso­nans, 201.
26. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.
27. Simon Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, Inter­na­tio­nal Jour­nal of Poli­ti­cs, Cul­tu­re, and Socie­ty 33, nr. 3 (2020): 309–344.
28. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
29. Rosa, Reso­nans, 199–200.
30. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36.
31. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11.
32. Lynn Town­send Whi­te Jr., “The Histo­ri­cal Roots of Our Eco­lo­gi­cal Cri­sis”, Sci­en­ce 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207.
33. Rosa, Reso­nans, 311.
34. Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2006).
35. Rosa, Reso­nans, 67.
36. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
37. Karl Marx, “Øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Ver­den rundt, nr. 2 (1965): 54–63.
38. Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, 315–316; Rosa, Reso­nans, 226.
39. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44.
40. Rosa, Reso­nans, 203.
41. Rosa, Reso­nans, 194.
42. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.
43. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.
44. Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89.
45. Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Tur­bu­lens, 5. decem­ber 2018.
46. Bjørn Schier­mer, & Hart­mut Rosa, “Acce­le­ra­tion and Reso­nan­ce: An inter­view with Hart­mut Rosa”, Acta Socio­lo­gi­ca Spe­ci­al Issue: Four Gene­ra­tions of Cri­ti­cal The­ory (2017): 1–7 (vores oversættelse).
47. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67.
48. Rosa, Reso­nans, 316.
49. Rosa, Reso­nans, 490.
50. Baruch Spi­noza, Eth­ics (Lon­don: Pengu­in Clas­si­cs, 1996 [1677]), 20–21.
51. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41.
52. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
53. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
54. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
55. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.

Tænkning i planetens skygge: Eugene Thacker og kosmisk pessimisme

Ame­ri­kan­ske Euge­ne Tha­ck­er er nihi­list og kos­misk pes­si­mist; to filo­so­fi­ske beteg­nel­ser, som i øje­blik­ket vin­der ind­pas i vis­se intel­lek­tu­el­le og kunst­ne­ri­ske mil­jø­er. Beteg­nel­ser­ne navn­gi­ver en aktu­el ten­dens i tidsån­den og beto­ner sam­ti­dens opmærk­som­hed på pla­ne­ten Jor­den som selv­stæn­dig eksi­stens og det ikke-men­ne­ske­li­ge i det hele taget. Inden for både filo­so­fi, film, kunst og lit­te­ra­tur har vi i løbet af de sid­ste 10–15 år været vid­ne til en eks­plo­sion af udgi­vel­ser, som beskæf­ti­ger sig med emner, der tra­di­tio­nelt har befun­det sig på natur­vi­den­ska­ber­nes revir. Den grun­der­fa­ring, som de huma­ni­sti­ske og kunst­ne­ri­ske disci­pli­ner nu for alvor er begyndt at beskæf­ti­ge sig med, har Tha­ck­er pro­gram­ma­tisk for­mu­le­ret såle­des:

Men i det mind­ste inden for natur­vi­den­ska­ber­ne og vores hver­dags­li­ge inter­ak­tio­ner er der en mini­mal aner­ken­del­se af noget andet der­u­de, som ikke bare er os eller vores. De mest ekstre­me eksemp­ler på, at vi bli­ver min­det om det­te, er natur­ka­ta­stro­fer, som ikke er plan­lagt, ikke er ønsket og som åben­lyst portræt­te­rer en form for ond­s­in­det destruk­tiv kva­li­tet ved den ver­den, som vi har skabt eller byg­get op. Selv­føl­ge­lig er natur­ka­ta­stro­fer ikke ond­s­in­de­de, men de bare er og er indif­fe­ren­te, og det er det svæ­re­ste for os at fatte.1Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Vi lever på en pla­net, som ikke giver en fuck – inter­view med Euge­ne Tha­ck­er”, Bag­grund, 27. okto­ber 2017.

Tha­ck­ers udgi­vel­ses­ka­na­ler har ind­til vide­re ikke pri­mært været de tra­di­tio­nel­le tids­skrif­ter, som uni­ver­si­tets­fi­lo­sof­fer på det glo­ba­li­se­re­de videns­mar­ked ori­en­te­rer sig efter, men der­i­mod aka­de­misk uaf­hæn­gi­ge under­grunds­for­lag som Zero Books, Uni­vo­cal Publis­hing, Schism Press2 og Repe­a­ter Books. Han har des­u­den givet en ræk­ke inter­views i mere eller min­dre under­grunds­ag­ti­ge onli­ne tids­skrif­ter, hvor han som regel har for­mu­le­ret sine filo­so­fi­ske, kunst­kri­ti­ske og neo-eksi­sten­ti­a­lis­tisk mysti­ske per­spek­ti­ver med en for ham van­lig mørk begej­string, karak­te­ri­stisk for hans psy­ke og sjæl. I anled­ning af, at Tha­ck­ers til dato vig­tig­ste og mest udbred­te bog I den­ne pla­nets støv: Filo­so­fi­ens hor­ror net­op er udkom­met i dansk over­sæt­tel­se på For­la­get Mindspace,2Eugene Tha­ck­er, I den­ne pla­nets støv (For­la­get Mind­s­pa­ce, 2020). I artik­len hen­vi­ses der til den engel­ske udga­ve: Euge­ne Tha­ck­er, In the Dust of this Pla­net (Zero Books, 2011). vil jeg i det føl­gen­de for­sø­ge at åbne døren på klem ind til Tha­ck­ers filo­so­fi­ske mare­ridts­ver­den, hvor vir­ke­lig­he­den er ligeg­lad med men­ne­ske­ne, og men­ne­ske­ne selv skri­ves frem som ube­ty­de­ligt omkrings­væ­ven­de støvfnug et til­fæl­digt sted i udkan­ten af ver­densal­tets labyrint. I The Matrix fra 1999 siger Morp­heus i et Jean Baud­ril­lard-inspi­re­ret øje­blik til Neo: “Welco­me to the desert of the real.” Til sam­men­lig­ning synes læse­ren i Tha­ck­ers dystre bøger ved­hol­den­de at bli­ve mødt med et H.P. Lovecraft-inspi­re­ret: “Welco­me to the void of the cos­mos.” Der er såle­des tale om en ini­ti­e­ring i det egent­ligt vir­ke­li­ge, en skrift­lig frem­ma­ning af en filo­so­fisk grun­der­fa­ring, som i læse­rens møde med Tha­ck­ers tekst, lige­som i Neos møde med Morp­heus’ tale, har poten­ti­a­let til at udgø­re et hor­ri­belt meta­fy­sisk chok. Jeg er af den over­be­vis­ning, at der i bed­ste fald vil være tale om en veri­ta­bel rystel­se af fle­re af de fun­da­men­ter, som karak­te­ri­se­rer vor sam­tids hold­nings­mæs­si­ge stå­ste­der, men måske i sær­de­les­hed den dov­ne soci­al­kon­struk­ti­vis­me, som lig­ger til grund for f.eks. den vol­de­ligt ignor­an­te kli­ma­skep­ti­cis­me og de umo­dent kramp­ag­ti­ge mani­fe­sta­tio­ner af iden­ti­tetspo­li­tik. Inden jeg imid­ler­tid intro­du­ce­rer yder­li­ge­re til Tha­ck­ers tan­ke­ver­den og for­kla­rer, hvad vi nær­me­re skal for­stå ved nihi­lis­me og kos­misk pes­si­mis­me, samt hvor­dan dis­se kom­mer til udtryk i I den­ne pla­nets støv, vil jeg lade mit essay begyn­de med en kort bag­grunds­for­tæl­ling om kon­tek­sten for Tha­ck­ers opkomst og popu­la­ri­tet for både at moti­ve­re og kon­tek­stu­a­li­se­re hans rele­vans og aktu­a­li­tet.

“Uphol­ding the Auto­no­my of Reality”3Udtrykket stam­mer fra pla­ka­ten for den oprin­de­li­ge 2007-kon­fe­ren­ce ved Golds­mit­h’s Col­le­ge i Lon­don, som kata­pul­te­re­de spe­ku­la­tiv rea­lis­me ind på filo­so­fi­ens scene.

Siden den filo­so­fi­ske paraply­be­væ­gel­se spe­ku­la­tiv rea­lis­me entre­re­de ånds­li­vets sce­ne i 2007,4Se Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, Jonas Andrea­sen Lys­gaard & Kri­stof­fer Lolk Fjeld­sted, Spe­ku­la­tiv rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Sam­funds­vi­den­ska­ber­ne, 2017). har Tha­ck­er været en med­rej­sen­de, en rand­fi­gur, som ikke af den grund har ydet min­dre ind­fly­del­se end bevæ­gel­sens cen­tra­le med­lem­mer. Mens Quen­tin Meil­las­soux, Gra­ham Har­man, Timo­t­hy Mor­ton og andre har nydt godt af en sta­dig sti­gen­de aka­de­misk opmærk­som­hed og behand­ling inden for uni­ver­si­te­ter­nes væg­ge, har Tha­ck­ers impa­ct i høj grad ladet sig bemær­ke uden for den aka­de­mi­ske ver­den, nem­lig inden for (populær)kulturens domæ­ne. Nic Pizzo­lat­to, ophavs­man­den til HBO-suc­ce­sen True Detecti­ve med Woo­dy Har­rel­son og Mat­t­hew Mac­Co­naug­hey i hoved­rol­ler­ne som det uma­ge poli­ti­mak­ker­par Mar­ty og Rust, har frem­hæ­vet, at han i høj grad var inspi­re­ret af net­op det værk af Tha­ck­er, som nu fore­lig­ger på dansk: I den­ne pla­nets støv.5Micha­el Calia, “Wri­ter Nic Pizzo­lat­to on Tho­mas Ligot­ti and the Weird Secrects of ‘True Detecti­ve’ ”, The Wall Stre­et Jour­nal, 2. febru­ar 2014. Den­ne ind­fly­del­se er langt­fra til­fæl­dig og giver for så vidt god mening, såfremt man besin­der sig på, hvor­dan tidsån­den ellers har udvik­let sig i løbet af de sid­ste to årti­er. Præ­get af omsig­gri­ben­de kli­maangst, kata­stro­fe­be­vidst­hed samt under­gangs­dysto­pi­ske og posta­po­ka­lyp­ti­ske fan­ta­si­er har tidsån­den siden årtu­sin­de­skif­tet frem­bragt en lang ræk­ke kul­tu­rel­le suc­ce­ser, som har indstif­tet nye koor­di­na­ter for men­ne­ske­ne at ori­en­te­re sig efter. Tænk blot på Roland Emme­ri­chs film The Day after Tomor­row fra 2004, Cor­mac McCart­hys roman The Road fra 2006, Björks album Biop­hi­lia fra 2011 og Jeff Van­der­me­ers roman Anni­hi­la­tion fra 2014, som blev fil­ma­ti­se­ret af Alex Gar­land i 2018. Fra den ame­ri­kan­ske popu­lær- og hol­lywood­kul­tur har vi des­u­den set en stri­be af stjer­ner så for­holds­vist for­skel­li­ge som Pamela Ander­son, Joaquin Pho­e­nix, før­nævn­te Woo­dy Har­rel­son, Leo­nar­do DiCaprio og Bil­lie Eilish råbe op på soci­a­le medi­er og til awards­hows om den pla­ne­tæ­re kli­ma­kri­se og det pres­se­ren­de behov for grøn omstil­ling på alle fron­ter. Tænk også på de i dansk sam­men­hæng man­ge digtsam­lin­ger og roma­ner, der i løbet af 10’erne har beskæf­ti­get sig ind­gå­en­de med men­ne­skets ind­fæl­det­hed i en natur­sam­men­hæng, som vi på for­skel­li­ge måder kapi­ta­li­stisk-øko­no­misk og tek­nisk-viden­ska­be­ligt er ble­vet frem­med­gjort fra.6For eksem­pel Olga Ravns Jeg æder mig selv som lyng (Gyl­den­dal, 2012), Ama­lie Smit­hs I civil (Gyl­den­dal, 2012), Theis Ørn­tofts Dig­te 2014 (Gyl­den­dal, 2014), Ida Marie Hede og Sig­ne Sch­midt Kjøl­ner Han­sens Infer­no (Are­na, 2014), Liv Sej­r­bo Lide­gaards Fæl­leden (Gyl­den­dal, 2015), Vik­tor Boy Lind­holms Jeg elsker natu­ren og alt omkring mig (OVO … Continue reading Sene­st har vi i Dan­mark, Eng­land og andre lan­de været vid­ner til en vok­sen­de offent­lig til­ste­de­væ­rel­se af akti­vi­ster­ne i Extin­ction Rebel­li­on og deres kunst­ne­ri­ske og per­for­man­ce­præ­ge­de form for aktivisme.7Se for eksem­pel video­en, hvor med­lem­mer af Extin­ction Rebel­li­on ind­ta­ger Kli­ma­mi­ni­ste­ri­ets for­hal og smø­rer sig ind i olie, mens de vri­der sig rundt på gul­vet: Maya Teke­li, “Se video­en: Halv­nøg­ne kli­maak­ti­vi­ster smø­rer sig ind i olie i Kli­ma­mi­ni­ste­ri­ets for­hal”, Ber­ling­s­ke, 18. novem­ber 2019. Der er ingen tvivl om, at tidsån­den er i grø­de og meget er under opsej­ling. Jeg vil hæv­de, at Tha­ck­er har vist sig at være en af de filo­so­fi­ske see­re eller mysti­ke­re, der vir­ke­lig har for­må­et at frem­skri­ve en af sam­ti­dens cen­tra­le grundstem­nin­ger: sørg­mo­dig­he­den over, at pla­ne­tens livs­grund­lag svin­der ind og går bort. Melan­ko­li­en over, at Jor­dens bios­fæ­re er syg pga. men­ne­ske­nes århund­re­delan­ge tek­no­lo­gisk-viden­ska­be­li­ge og kapi­ta­li­stisk-pro­duk­ti­ve rov­drifts­ag­ti­ge udpi­ning. Det­te gen­nem­gå­en­de tema i Tha­ck­ers tænk­ning kom­mer bl.a. til udtryk i hans mobi­li­se­ring af begre­bet “ver­den-uden-os”, et udtryk lånt fra viden­skabsjour­na­li­sten Alan Wei­s­man, som han bru­ger til at ita­le­sæt­te vir­ke­lig­he­den uden hen­syn til eller inte­res­se for, hvor­dan vi som men­ne­sker tæn­ker, føler og hand­ler i den. Tha­ck­ers I den­ne pla­nets støv kan såle­des siges at rum­me en for­håb­nings­løs, umen­ne­ske­lig filo­so­fi, der kon­cep­tu­elt mod­sva­rer den udsigts­løs­hed, som man­ge men­ne­sker ople­ver som reak­tion på spæn­din­gen mel­lem, på den ene side, en kun pseu­do-hand­len­de poli­tisk-øko­no­misk eli­te og, på den anden side, et histo­risk pres­se­ren­de pro­blem­kom­pleks bestå­en­de af bl.a. glo­bal opvarm­ning, sti­gen­de øko­no­misk ulig­hed, svæk­kel­se af demo­kra­ti­ske insti­tu­tio­ner og kapi­ta­li­stisk infil­tre­ring af offent­li­ge orga­ner (neoli­be­ra­lis­me).

I skri­ven­de stund er Dan­mark end­nu del­vist luk­ket ned som poli­tisk reak­tion på COVID-19-pan­de­mi­en, der i for­å­ret 2020 hær­ge­de i man­ge af ver­dens lan­de. Den mas­si­ve medi­e­dæk­ning af det­te cor­o­navirus, som uden stem­me, bevidst­hed og prok­la­me­ret idé spre­der sig vildt og blindt blandt men­ne­ske­ne, er end­nu et eksem­pel på, hvor­dan vi lever i en tid med en vok­sen­de bevidst­hed om, at vores eksi­stens­grund­lag i vir­ke­lig­he­den er usik­kert og dybt kon­tin­gens­præ­get, samt at ræds­ler­ne altid lurer i kulis­sen uaf­hæn­gigt af kon­ven­tio­ner og kon­trak­ter. Det er i den­ne sam­men­hæng vig­tigt at under­stre­ge, at det i vis­se til­fæl­de ikke så meget er de ude­frakom­men­de trus­ler selv, der udgør ræds­ler­ne, men at det der­i­mod i høje­re grad er de mid­ler, som men­ne­ske­ne poli­tisk og sam­funds­mæs­sigt tager i brug for at afvær­ge trus­ler­ne, der væk­ker den egent­li­ge ræd­sel. Hvor­dan tidsån­den vil vise sig at respon­de­re på cor­ona­kri­sen, har vi end­nu til gode at fin­de ud af, men sik­kert er det, at der nok skal kom­me både film, roma­ner, tea­ter, poesi, filo­so­fi og musik ud af de vold­som­me erfa­ring­er, som man­ge gør sig for tiden: erfa­ring­er, som i sti­gen­de grad tvin­ger bor­ger­ne i lan­de som Dan­mark til at besin­de sig på det fak­tum, at den ver­den, som de ken­der, ikke udgør hele ver­den, og at ver­den der­for i vir­ke­lig­he­den altid er mere og andet end det, som de til enhver tid er over­be­vi­ste om og føl­ge­lig hæv­der, at den er. Den­ne frem­skridts­op­ti­mis­mens onto­lo­gi­ske selvsik­ker­hed og dens urok­ke­li­ge tro på, at sam­ti­den på alle måder udgør histo­ri­ens høj­de­punkt, og at nuti­dens men­ne­ske er sel­ve the crown of cre­a­tion, udfor­dres radi­kalt af det vold­som­me ind­brud i vor tids men­ne­ske­li­ge, alt for men­ne­ske­li­ge, til­ba­ge­læ­net­hed og afslap­pe­de man­gel på nys­ger­rig­hed, hvad angår den sto­re beret­ti­ge­de undren over, hvad vir­ke­lig­he­den måt­te være hin­si­des vores dis­kur­sivt betin­ge­de tan­ke­ba­ner og erfa­rings­må­der. Det­te over­rum­p­len­de fak­tum, at ver­den i vir­ke­lig­he­den er præ­get af en mystisk, uud­grun­de­lig til­ba­ge­truk­ket­hed og en fun­da­men­tal uudtøm­me­lig­hed er en grun­didé, som præ­ger Tha­ck­ers tænk­ning, og som han deler med f.eks. Har­man og den­nes objekt­o­ri­en­te­re­de filosofi.8For ind­fø­ring i Har­mans filo­so­fi kan jeg hen­vi­se til kapit­let om Har­man i Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, Jonas Andrea­sen Lys­gaard & Kri­stof­fer Lolk Fjeld­sted, Spe­ku­la­tiv rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Sam­funds­vi­den­ska­ber­ne, 2017) samt til min arti­kel om Spi­noza, Hegel og Har­man (sær­ligt side 45–58): Mar­tin … Continue reading COVID-19-pan­de­mi­en kan i den sam­men­hæng siges at illu­stre­re, at den­ne grun­didé udtryk­ker et deci­de­ret onto­lo­gisk vil­kår for­stå­et som et uom­gæn­ge­ligt træk ved sel­ve vir­ke­lig­he­den. Vi bør der­for vide os sik­re på, at der i frem­ti­den vil kom­me andre og fle­re COVID-19’er – under andre nav­ne og i andre skik­kel­ser.

Pla­ne­ta­ri­se­ring af tænk­nin­gen

Tha­ck­er er pro­fes­sor i medi­e­vi­den­skab ved The New School for Soci­al Research i New York, USA. Han har en bag­grund i kom­pa­ra­tiv lit­te­ra­tur, men beskæf­ti­ge­de sig igen­nem hele sin stu­di­e­tid med filo­so­fisk tænk­ning af mesten­dels eksi­sten­ti­a­lis­tisk og pes­si­mi­stisk til­snit. Fra en ung alder var han opta­get af tæn­ke­re som Scho­pen­hau­er, Kier­ke­gaard, Nietz­sche, Bata­il­le og Cio­r­an, og siden sin barn­dom har han dyr­ket “hor­ror” som (populær)kulturelt fæno­men, både i form af Edgar Allan Poes gotisk-roman­ti­ske novel­ler, Howard Phil­lips Lovecrafts kos­misk bizar­re skræk­for­tæl­lin­ger og John Car­pen­ters uhyg­ge­li­ge film, f.eks. The Thing fra 1982. Tha­ck­er bru­ger i sit for­fat­ter­skab hor­r­oren som en ikke-tek­nisk, intu­i­tiv måde at beskæf­ti­ge sig med filo­so­fi­ske spørgs­mål på. Hans skrift­li­ge frem­stil­ling af sin tænk­ning bærer der­for præg af en mørk og for­dunk­let vel­o­p­lagt­hed, som æste­tisk isce­ne­sæt­ter hans filo­so­fi­ske per­spek­ti­ver på en måde, som man inden for uni­ver­si­tets­ver­de­nens fag­fi­lo­so­fi ofte går for­gæ­ves efter. Tha­ck­ers tek­ster er pågå­en­de og eksi­sten­ti­elt pro­vo­ke­ren­de læs­ning, og som læser kan man næp­pe und­gå at føle sig til­talt og adres­se­ret af de udfor­dren­de per­spek­ti­ver, som befol­ker Tha­ck­ers bøger. For Tha­ck­er dre­jer det sig som oftest om at frem­kal­de vir­ke­lig­he­dens auto­no­mi og skrift­ligt iværk­sæt­te dens ibo­en­de indif­fe­ren­ce over for men­ne­skets gøren og laden. Hvad det­te angår, deler han den grundam­bi­tion, som er defi­ne­ren­de for den spe­ku­la­ti­ve rea­lis­me: opgø­ret med den såkald­te kor­re­la­tio­nis­me.

Den over­ord­ne­de fæl­lesnæv­ner for de tæn­ke­re og for­fat­te­re, der affi­li­e­rer sig med spe­ku­la­tiv rea­lis­me, er, at de på for­skel­li­ge måder pro­ble­ma­ti­se­rer det kor­re­la­tio­ni­ske dog­me, som har ken­de­teg­net det meste af den post-kan­ti­an­ske filo­so­fi­hi­sto­rie. Kort for­talt er kor­re­la­tio­nis­me en begræn­sen­de præ­mis for tænk­nin­gen, der fore­skri­ver, at tænk­nin­gen kun kan og bør beskæf­ti­ge sig med de aspek­ter af vir­ke­lig­he­den, som kan brin­ges til menings­fuld og for­stå­e­lig frem­træ­del­se for men­ne­ske­ne, dvs. vir­ke­lig­he­den kun som den er “for-os” og aldrig som den måt­te være “i‑sig-selv” og “uden-os”.9Se Quen­tin Meil­las­soux, After Fini­tu­de: An Essay on the Neces­si­ty of Con­tin­gen­cy (London/New York: Con­ti­nuum Inter­na­tio­nal Publis­hing Group Coor­pora­tion, 2006). Kor­re­la­tio­nis­me optræ­der som begreb også i Tha­ck­ers I den­ne pla­nets støv, og er nav­net på den epi­ste­mo­lo­gi­ske præ­mis, at men­ne­sker og deres ver­den ikke kan … Continue reading Imid­ler­tid er den udbred­te ople­vel­se af, at ver­den i vir­ke­lig­he­den ikke er et sted, der som sådan er ind­ret­tet efter men­ne­ske­li­ge inte­res­ser, behov og for­håb­nin­ger, kun ble­vet mere og mere præ­sent og aktu­el i takt med, at erken­del­sen af den glo­ba­le opvarm­nings og den sjet­te mas­seud­dø­ens frem­skred­ne udvik­ling er ble­vet offent­ligt trans­mit­te­ret og gjort til alment eje. Poli­ti­ke­re og virk­som­heds­le­de­re kan ikke læn­ge­re på sam­me måde som tid­li­ge­re benæg­te de dystre udsig­ter for pla­ne­ten Jor­dens mang­fol­dig­hed af liv og leve­ste­der, og de afkræ­ves nu at tage et histo­risk nyt og stort ansvar. Med andre ord: Sam­ti­den er karak­te­ri­se­ret ved til­ta­gen­de pla­ne­tær bevidst­hed. Og det er den­ne fore­stil­ling om pla­ne­ten som ikke-men­ne­ske­ligt ska­le­ret geo­lo­gisk, kemisk, fysisk, bio­lo­gisk og for­hi­sto­risk rea­li­tet, hvis vir­ke­lig­hed er uaf­hæn­gig af og ligeg­lad med vores, men­ne­ske­nes, for­skel­li­ge fore­ha­ven­der, som får man­ge men­ne­sker, men især børn, unge og nyvoks­ne, til at skæl­ve og æng­stes. Som Tha­ck­er har for­mu­le­ret det i sin bog Infi­ni­te Resig­na­tion fra 2018: “Opti­mis­me, pes­si­mis­me – sim­pelt­hen et spørgs­mål om skala.”10Eugene Tha­ck­er, Infi­ni­te Resig­na­tion (Wat­kins Media, 2018), 79. Den glo­ba­le opvarm­ning og dens neme­sis-agti­ge udslag i hedebøl­ger med tør­ke, mas­si­ve sko­v­bran­de og hun­gers­nød til føl­ge kan siges at udgø­re et bagtæp­pe for Tha­ck­ers udlæg­ning af “ver­den-uden-os”. Menin­gen med det­te cen­tra­le begreb for Tha­ck­er lod jeg mig inspi­re­re af, da jeg for­mu­le­re­de tit­len til udgi­vel­sen af det inter­view, jeg lave­de med ham til­ba­ge i 2016: Vi lever på en pla­net, som ikke giver en fuck.11På dr.dk kun­ne man d. 23. august 2020 læse en arti­kel om kli­ma­for­ske­ren Kon­rad Stef­fens dra­ma­ti­ske død på Grøn­land (Emi­lie Aagaard, “Jason var med, da berømt kli­ma­for­sker for­svandt i isen: ‘Det utæn­ke­li­ge blev til vir­ke­lig­hed’ ”, DR, 23. august 2020). Stef­fen, som i sin aka­de­mi­ske kar­ri­e­re har fore­ta­get vig­tig … Continue reading

Man må fore­stil­le sig, at for­di Tha­ck­er i sit for­fat­ter­skab beskæf­ti­ger sig med emner som livets grund­læg­gen­de menings­løs­hed, eksi­sten­sens mang­len­de ibo­en­de vær­di og uni­ver­sets radi­ka­le indif­fe­ren­ce, reso­ne­rer hans tænk­ning med de bekym­re­de erfa­ring­er, som man­ge men­ne­sker gør sig i dis­se år. Sam­ti­den betrag­tet som geo­lo­gisk epo­ke kal­des for­søgs­vis for Antro­po­cæ­nen, dvs. epo­ken hvor frem­ti­den for pla­ne­ten Jor­den og alt dens liv i over­væl­den­de grad domi­ne­res og bestem­mes af arten homo sapi­ens’ gøren og laden. En skal­ten og val­ten, der i fare­tru­en­de udstræk­ning synes at skub­be os alle sam­men nær­me­re den afgrund, der udgø­res af for­ø­get acce­le­ra­tion af tab af bio­di­ver­si­tet og leve­ste­der, kata­stro­fa­le føl­ger af fort­sat­te glo­ba­le tem­pe­ra­turstig­nin­ger, ube­bo­e­lig­hed af lan­d­om­rå­der, mas­si­ve fol­ke­van­drin­ger, res­sour­ce­kon­flik­ter, ter­ri­to­ri­al­kri­ge og død og atter død. Det er ikke noget under, at Tha­ck­ers tek­ster i lyset af erken­del­sen af sam­ti­dens omi­nø­se tegn og ten­den­ser vir­ker som et æggen­de sort spejl for den grundstem­ning, som her­sker i man­ges for­mør­ke­de sind. Et mør­ke, som er opstå­et på bag­grund af den mysti­ske erfa­ring af, at ver­dens egen indif­fe­ren­ce, dens umen­ne­ske­li­ge skjult­hed (ver­den-uden-os), har bragt sig selv til vold­som vis­ning i den ver­den, som er til­gæn­ge­lig for os (ver­den-for-os). Tha­ck­er taler i den for­bin­del­se om “[…] the enig­ma­tic mani­festing of the world-wit­hout-us into the world-for-us, the intru­sion of the Pla­net into the World”.12Eugene Tha­ck­er, In the Dust of this Pla­net (Zero Books, 2011), 82. Dis­se onto­lo­gi­ske ind­brud i men­ne­ske­nes kul­tu­relt for­ord­ne­de livs­ver­de­ner (ver­denerne-for-os) tje­ner fort­fa­ren­de som uomt­vi­ste­li­ge vid­nes­byrd om vir­ke­lig­he­dens auto­no­mi og indif­fe­ren­ce, dens til­ba­ge­truk­ket­hed og menings­løs­hed. Og for at bli­ve i stand til at begri­be det­te må tænk­nin­gen lade sig planetarisere.13I Infor­ma­tion kun­ne man d. 25. juli 2020 under over­skrif­ten “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at dø” læse en vold­som og velskre­vet beret­ning af Johan­ne Pon­top­pi­dan Tuxen (Johan­ne Pon­top­pi­dan Tuxen, “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at … Continue reading

Helt grund­læg­gen­de kan I den­ne pla­nets støv ses som en filo­so­fisk medi­ta­tion over spørgs­må­let: “[W]hat hap­pens when we as human beings con­front a world that is radi­cal­ly unhu­man, imper­so­nal, and even indif­fe­rent to the human?”.14Thacker, In the Dust, 96. I mit inter­view med Tha­ck­er fra 2016 for­kla­re­de han selv sin inte­res­se for det­te fun­da­men­tale spørgs­mål såle­des:

Alt­så, jeg vok­se­de op med at læse eksi­sten­ti­a­lis­me som stu­de­ren­de, selv­føl­ge­lig, og jeg fandt altid dens pro­ble­mer fasci­ne­ren­de, men dens løs­nin­ger fandt jeg fuld­kom­men ubær­li­ge, tåbe­li­ge og nai­ve. Det er der­for, at nog­le af de bed­re vær­ker, for eksem­pel inden for det absur­des lit­te­ra­tur, end ikke besvæ­rer sig med at give et svar. Det er arti­ku­la­tio­nen af pro­ble­met og apo­ri­en, som er inter­es­sant for mig, og ikke den mere eller min­dre nai­ve bekræf­tel­se af det her­oi­ske valg og at for­mu­le­re en sådan i et tek­nisk sprog. Den slags synes at kun­ne koges ned til selv­hjælp og desvær­re, i det mind­ste i Vesten, er det sådan, at eksi­sten­ti­a­lis­men ofte er ble­vet læst – som en slags maske­ret selv­hjælp for intel­lek­tu­el­le, der er for stol­te til at gå hen til selv­hjælps­sek­tio­nen i bog­hand­len. Det inter­es­san­te ved eksi­sten­ti­a­lis­men er for det før­ste aner­ken­del­sen af en indif­fe­rent, umen­ne­ske­lig ver­den, i over­ens­stem­mel­se med Kier­ke­gaards og Pascals fore­stil­lin­ger om det absur­de. Den her form for aner­ken­del­se af ver­dens lige­gyl­dig­hed. Her­til kom­mer så den eksi­sten­ti­el­le eller måske eti­ske udfor­dring, der består i at være afstemt efter det­te for­hold. Hvad vil­le det bety­de, ikke bare at aner­ken­de det, men lige­frem at accep­te­re det?15Laugesen, “Vi lever på en planet”.

Tha­ck­ers neo-eksi­sten­ti­a­lis­ti­ske tænk­ning kred­ser såle­des om, hvor­dan sel­ve ver­dens indif­fe­ren­ce betin­ger men­ne­skets til­væ­rel­ses­mæs­si­ge vil­kår og om, hvor­dan den­ne ligeg­lad­hed er kom­met både lit­terært, filo­so­fisk og kunst­ne­risk til udtryk gen­nem ånds­hi­sto­ri­en. Han træk­ker i den for­bin­del­se på en ræk­ke på over­fla­den tem­me­lig for­skel­li­ge eksemp­ler såsom ita­li­ensk renæs­san­ce­digt­ning (Dan­te Alig­hie­ris Den gud­dom­me­li­ge kome­die), japansk man­ga (Junji Itos Uzu­maki) og norsk bla­ck metal (Mayhems album De Myste­ri­is Dom Sat­ha­nas). Tha­ck­ers nihi­lis­me, som han med afsæt i sin læs­ning af Lovecraft kal­der for kos­misk pes­si­mis­me, består i den for­bin­del­se i, at han for­fæg­ter en opfat­tel­se af vir­ke­lig­he­den som i alt væsent­ligt vær­di­for­ladt og berø­vet enhver form for for­ud­gi­vet mening. Som han for­mu­le­rer det i I den­ne pla­nets støv:

The view of Cos­mic Pes­si­mism is a stran­ge mysti­cism of the world-wit­hout-us, a her­me­ti­cism of the aby­ss, a nou­me­nal occul­tism. It is the dif­fi­cult thought of the world as abso­lu­te­ly unhu­man, and indif­fe­rent to the hopes, desi­res, and strug­g­les of human indi­vi­du­als and groups.16Thacker, In the Dust, 17.

Hans kos­mi­ske pes­si­mis­me inde­bæ­rer des­u­den, at vir­ke­lig­he­den ikke i næv­ne­vær­dig grad til­la­der eller under­støt­ter, at men­ne­sket kan lyk­kes med at til­ve­je­brin­ge en menings- og vær­di­fuld eksi­stens for sig selv og sine med­skab­nin­ger. Vir­ke­lig­he­den kan med andre ord fore­kom­me fjendt­lig, far­lig og uvel­kom­men, iføl­ge Tha­ck­er. Ver­den er befol­ket af dæmo­ner, kun­ne man også sige med et myto­lo­gisk udtryk, når vi med “dæmo­ner” for­står “[…] an ant­hro­po­lo­gi­cal motif through which we human beings pro­ject, exter­na­lize, and rep­re­sent the dar­ker side of the human to ourselves”.17Thacker, In the Dust, 26. I den for­bin­del­se bør det næv­nes, at Tha­ck­er under­stre­ger, at “hor­ror” som sådan ikke er knyt­tet til fryg­ten for døden, men der­i­mod sna­re­re til ræds­len ved livet.18Jf. Tha­ck­er, In the Dust, 98. Mere radi­kalt tema­ti­se­rer han også sel­ve ræds­len ved væren, ved sel­ve det fak­tum, at “der er…”.19Jf. Tha­ck­er, In the Dust, 129. Det er såle­des ikke døden, der er dæmo­nisk, men sel­ve det at være i live i ordets dob­bel­te betyd­ning af 1) bio­lo­gisk orga­nis­me og krop (objekt) og 2) ånde­ligt kul­tur­væ­sen (sub­jekt). Han spids­for­mu­le­rer selv den­ne poin­te såle­des: “[H]orror expres­ses the logic of incom­men­su­ra­bi­li­ty betwe­en Life and the living”.20Thacker, In the Dust, 117. Livet selv lever nok vide­re, men de enkel­te liv er dømt til at leve under væg­ten af døde­ns åg. Det­te for­hold instal­le­rer en vis uom­gæn­ge­lig tragik i livet – sær­ligt men­ne­skets på grund af dets art­s­spe­ci­fik­ke hang til eksi­sten­ti­el selv­re­flek­sion og meta­fy­sisk spe­ku­la­tion.

Theo­dor Ador­no og Max Hor­k­hei­mers kri­tisk teo­re­ti­ske klas­si­ker Oplys­nin­gens dia­lek­tik fra 1947 går for at være en af kul­tur­pe­s­si­mis­mens hjør­ne­sten – et værk, som lig­ger Tha­ck­er nær, og som han af adskil­li­ge omgan­ge har under­vist de stu­de­ren­de i ved New School i New York. De fle­ste over­ser imid­ler­tid, at vær­ket også rum­mer en flig af håb, hvil­ket sær­ligt og kun indi­rek­te kom­mer til udtryk gen­nem Ador­no og Hor­k­hei­mers flyg­ti­ge kva­li­fi­ce­ring af gene­rin­drin­gen af natu­ren som poten­ti­elt fri­gø­ren­de begivenhed.21Jf. Theo­dor W. Ador­no & Max Hor­k­hei­mer, Oplys­nin­gens dia­lek­tik (Gyl­den­dal, 2003 [1947]), 344. Men man har ikke for­stå­et Ador­no og Hor­k­hei­mers dob­belt­ty­di­ge natur­be­greb: natur som mani­fest vir­ke­lig­hed (det skab­te, natu­ra natu­ra­ta) og som mani­feste­ren­de vir­ke­lig­hed (det ska­ben­de, natu­ra natu­rans).22Jf. §29 i Spi­nozas Etik­ken. Baruch de Spi­noza, Eth­ics (Pengu­in, (1996 [1677]), 20–21. Det er på lig­nen­de vis svært at fin­de et glimt af håb i Tha­ck­ers kos­misk pes­si­mi­sti­ske tan­ke­ver­den, men hvis det skal lyk­kes, må det ske i for­bin­del­se med hans filo­so­fi­ske mysti­cis­mes poten­ti­elt opbyg­ge­li­ge per­spek­tiv. I spørgs­måls­form for­mu­le­rer han mulig­he­den af en ander­le­des eksi­stens­form såle­des:

[C]an the­re exist today a mysti­cism of the unhu­man, one that has as its focus the cli­ma­to­lo­gi­cal, mete­o­r­o­lo­gi­cal, and geo­lo­gi­cal world-in-itself, and, more­over, one that does not resort to eit­her reli­gion or sci­en­ce?23Thacker, In the Dust, 133.

Sva­ret må natur­lig­vis være et tre­fol­digt “Ja, ja, ja!”, og jeg vil mene, at man kan betrag­te per­for­man­ce­grup­per og udgi­vel­ses­ka­na­ler som Labo­ra­to­ri­et for Æste­tik og Øko­lo­gi og Myce­li­um som sam­ti­di­ge eksemp­ler på en sådan ikke-men­ne­ske­lig mysti­cis­me, der hyl­der og dyr­ker Jor­den, bio­di­ver­si­tet, for­bun­det­hed, afhæn­gig­hed og i det hele taget natu­ren som nekro­bi­o­tisk ska­ber­kraft i bre­de­ste forstand.24Andre eksemp­ler kun­ne være Hotel Pro­for­mas kli­ma- og mil­jøo­pe­ra NeoArctic fra 2016 og bil­led­kunst­ne­ren Pinar Yol­das’ spe­ku­la­ti­ve livs­for­mer i pla­stic (se hen­des udstil­ling An Eco­sy­stem of Excess fra 2017). I poli­tisk kon­tekst kan man tæn­ke på Extin­ction Rebel­li­ons akti­vis­me og deres ritu­el­le brug af per­for­man­ce­kunst og poesi. I et øje­blik af filo­so­fisk akti­vis­me sæt­ter Tha­ck­er selv beho­vet for sådan­ne til­gan­ge på spid­sen ved at frem­hæ­ve, at “[…] the core pro­ble­ma­tic in the cli­ma­te chan­ge discour­se is the extent to which human beings are at issue at all”.25Thacker, In the Dust, 158. Men det er så også så meget håb, man kan vri­de ud af Tha­ck­ers ellers nok så sor­te bog, for som han selv under­stre­ger i bogens udgangs­replik, så kan enhver sådan ikke-men­ne­ske­lig mysti­cis­me “[…] only be expres­sed in the dust of this planet”.26Thacker, In the Dust, 159.

Afslut­nings­vist skal det frem­hæ­ves, at Tha­ck­er for­hol­der sig meto­do­lo­gisk kon­si­stent til sit skrift­li­ge vir­ke i og med, at hans egen poe­tik, dvs. hans opfat­tel­se af hvor­for og hvor­dan han skri­ver, afspej­ler net­op den kos­mi­ske pes­si­mis­me, som i stor stil udgør ind­hol­det af hans lit­terært vel­o­p­lag­te om end ned­slå­en­de tænk­ning. Form og ind­hold går med andre ord op i en høje­re enhed. Som han selv med slet skjult foragt for­mu­le­re­de det, da jeg tal­te med ham i 2016:

Helt gene­relt så skri­ver jeg ikke for at hjæl­pe folk. En del af det, jeg har skre­vet, er skrift omhand­len­de pro­ble­mer eller bekym­rin­ger, som er karak­te­ri­se­ret ved i nogen grad at være pres­se­ren­de. Men jeg har aldrig været en af de der for­fat­te­re, som er ind­bild­ske nok til at tæn­ke, at eli­tær intel­lek­tu­a­li­se­ren i form af bøger kom­mer til at have nogen som helst effekt på den måde, hvor­på tin­ge­ne for­hol­der sig.27Laugesen, “Vi lever på en planet”.

Der­for, kære læser, er det til slut op til dig selv, hvad Tha­ck­ers tænk­ning og skri­ve­ri­er ender med at bety­de for dig samt hvil­ken mening (eller menings­løs­hed), du bærer med dig efter endt læs­ning. Og med dis­se ord vil jeg ønske dig god for­nø­jel­se på din vej gen­nem Tha­ck­ers dunk­le stu­er, trø­stes­lø­se kor­ri­do­rer og labyrin­ti­ske bibli­o­tek. Der er skyg­ger nok til alle, så bare rag til dig af kos­mos’ mør­ke, mens tid end­nu er.

1. Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Vi lever på en pla­net, som ikke giver en fuck – inter­view med Euge­ne Tha­ck­er”, Bag­grund, 27. okto­ber 2017.
2. Eugene Tha­ck­er, I den­ne pla­nets støv (For­la­get Mind­s­pa­ce, 2020). I artik­len hen­vi­ses der til den engel­ske udga­ve: Euge­ne Tha­ck­er, In the Dust of this Pla­net (Zero Books, 2011).
3. Udtrykket stam­mer fra pla­ka­ten for den oprin­de­li­ge 2007-kon­fe­ren­ce ved Golds­mit­h’s Col­le­ge i Lon­don, som kata­pul­te­re­de spe­ku­la­tiv rea­lis­me ind på filo­so­fi­ens scene.
4. Se Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, Jonas Andrea­sen Lys­gaard & Kri­stof­fer Lolk Fjeld­sted, Spe­ku­la­tiv rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Sam­funds­vi­den­ska­ber­ne, 2017).
5. Micha­el Calia, “Wri­ter Nic Pizzo­lat­to on Tho­mas Ligot­ti and the Weird Secrects of ‘True Detecti­ve’ ”, The Wall Stre­et Jour­nal, 2. febru­ar 2014.
6. For eksem­pel Olga Ravns Jeg æder mig selv som lyng (Gyl­den­dal, 2012), Ama­lie Smit­hs I civil (Gyl­den­dal, 2012), Theis Ørn­tofts Dig­te 2014 (Gyl­den­dal, 2014), Ida Marie Hede og Sig­ne Sch­midt Kjøl­ner Han­sens Infer­no (Are­na, 2014), Liv Sej­r­bo Lide­gaards Fæl­leden (Gyl­den­dal, 2015), Vik­tor Boy Lind­holms Jeg elsker natu­ren og alt omkring mig (OVO Press, 2015), Ras­mus Niko­la­j­sens Til­ba­ge til una­tu­ren (Sam­le­ren, 2016), Theis Ørn­tofts Solar (Gyl­den­dal, 2018), Jonas Eikas Efter solen (Basi­lisk, 2018) samt For­la­get Vir­ke­ligs Ny jord-udgi­vel­ser, der siden 2015 ind­til vide­re er udkom­met i fire num­re. Se des­u­den Mar­tin Gre­ger­sen og Tobi­as Ski­ve­rens fag­lit­teræ­re Den mate­ri­el­le drej­ning: Natur, tek­no­lo­gi og krop i (nye­re) dansk lit­te­ra­tur (Syd­dansk Uni­ver­si­tets­for­lag, 2016) og sene­st Dag­bla­det Infor­ma­tions sto­re som­mer­bog­til­læg om natu­re wri­ting, m.m., “I øjen­høj­de med natu­ren” (Infor­ma­tion, fre­dag d. 26. juni 2020).
7. Se for eksem­pel video­en, hvor med­lem­mer af Extin­ction Rebel­li­on ind­ta­ger Kli­ma­mi­ni­ste­ri­ets for­hal og smø­rer sig ind i olie, mens de vri­der sig rundt på gul­vet: Maya Teke­li, “Se video­en: Halv­nøg­ne kli­maak­ti­vi­ster smø­rer sig ind i olie i Kli­ma­mi­ni­ste­ri­ets for­hal”, Ber­ling­s­ke, 18. novem­ber 2019.
8. For ind­fø­ring i Har­mans filo­so­fi kan jeg hen­vi­se til kapit­let om Har­man i Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, Jonas Andrea­sen Lys­gaard & Kri­stof­fer Lolk Fjeld­sted, Spe­ku­la­tiv rea­lis­me: En intro­duk­tion (Nyt fra Sam­funds­vi­den­ska­ber­ne, 2017) samt til min arti­kel om Spi­noza, Hegel og Har­man (sær­ligt side 45–58): Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “The Natu­re of Fre­edom: On the ethi­cal poten­ti­al of the know­led­ge of the non-human ori­gins of human being”, Res Cogi­tans, 2016.
9. Se Quen­tin Meil­las­soux, After Fini­tu­de: An Essay on the Neces­si­ty of Con­tin­gen­cy (London/New York: Con­ti­nuum Inter­na­tio­nal Publis­hing Group Coor­pora­tion, 2006). Kor­re­la­tio­nis­me optræ­der som begreb også i Tha­ck­ers I den­ne pla­nets støv, og er nav­net på den epi­ste­mo­lo­gi­ske præ­mis, at men­ne­sker og deres ver­den ikke kan for­stås uaf­hæn­gigt af hin­an­den, men kun i egen­skab af at være gen­si­digt betin­ge­de af hin­an­den. Nor­ma­tivt føl­ger det af kor­re­la­tio­nis­men, at man ikke bør for­sø­ge sig med at for­stå ver­den uden at rela­te­re (og der­med rela­ti­ve­re) den til men­ne­ske­nes følel­ser, tan­ker og handling­er og, omvendt, at man ikke bør for­sø­ge at for­stå men­ne­ske­ne uden at rela­te­re (og der­med rela­ti­ve­re) dem til ver­dens objek­ti­ve kva­li­te­ter. Såfremt man lader sin tænk­ning hvi­le loy­alt på det­te kor­re­la­tio­ni­sti­ske cen­tral­dog­me, kan man slet ikke tæn­ke “ver­den-uden-os”, og er man, omvendt for­mu­le­ret, begyndt at beskæf­ti­ge sig seri­øst med ver­den-uden-os som gen­stand for filo­so­fisk tænk­ning, da har man – impli­cit eller eks­pli­cit – alle­re­de kastet kor­re­la­tio­nis­men bort og bevæ­get sig ud på spe­ku­la­tio­nens bund­lø­se hav, hvor sand­he­den i høje­re grad er karak­te­ri­se­ret ved at være kre­a­tivt poe­tisk (dvs. sti­pu­la­tiv) end repræ­sen­ta­tivt kor­re­spon­de­ren­de (dvs. imi­ta­tiv). Det er i den for­bin­del­se vig­tigt at bemær­ke, at det­te skift i filo­so­fi­ens kva­li­tet ikke nød­ven­dig­vis inde­bæ­rer, at tænk­nin­gens syste­ma­tik og streng­hed opgi­ves, hvil­ket klart frem­går af adskil­li­ge af Meil­las­souxs og Har­mans respek­ti­ve vær­ker. Spe­ku­la­tiv rea­lis­me kan såle­des ikke med rime­lig­hed karak­te­ri­se­res som en sti­li­stisk betrag­tet arbi­trær og/eller anti-infe­ren­ti­el filo­so­fi, sådan som den er ble­vet beskyldt for at være af adskil­li­ge mere eller min­dre pro­mi­nen­te sam­ti­di­ge filo­sof­fer – for eksem­pel af Mar­kus Gabri­el, der i sin key note-fore­læs­ning ved Dansk Filo­so­fisk Sel­skabs års­mø­de på RUC i 2018 gjor­de sig mor­som ved at hæv­de, at “Argu­ments in specu­la­ti­ve rea­lism” er et eksem­pel på noget, som ikke fand­tes. Men både han og de øvri­ge tager fejl.
10. Eugene Tha­ck­er, Infi­ni­te Resig­na­tion (Wat­kins Media, 2018), 79.
11. På dr.dk kun­ne man d. 23. august 2020 læse en arti­kel om kli­ma­for­ske­ren Kon­rad Stef­fens dra­ma­ti­ske død på Grøn­land (Emi­lie Aagaard, “Jason var med, da berømt kli­ma­for­sker for­svandt i isen: ‘Det utæn­ke­li­ge blev til vir­ke­lig­hed’ ”, DR, 23. august 2020). Stef­fen, som i sin aka­de­mi­ske kar­ri­e­re har fore­ta­get vig­tig og ind­fly­del­ses­rig forsk­ning om de men­ne­ske­skab­te kli­ma­for­an­drin­ger, end­te med selv at bli­ve slugt af den is, der gen­nem 30 år hav­de under­støt­tet forsk­nings­sta­tio­nen Swiss Camp i Vest­grøn­land. Som en karak­ter fra en Lovecraft-for­tæl­ling udtal­te Kon­rads elev og kol­le­ga Jason Box: “Det er ube­skri­ve­ligt. Det hele var sur­re­a­li­stisk.” Selv de, der pro­fes­sio­nelt og på fuld tid for­sø­ger at til­ve­je­brin­ge vig­tig viden om, at far­li­ge kli­ma­for­an­drin­ger pågår og hvad der evt. kan gøres for at for­hin­dre en fort­sat for­vær­ring af dis­se, kan dø i pla­ne­tens indif­fe­ren­te favn­tag. Den bedrø­ve­li­ge nyhed om Kon­rads død fore­kom­mer i den sam­men­hæng dybt symbolsk.
12. Eugene Tha­ck­er, In the Dust of this Pla­net (Zero Books, 2011), 82.
13. I Infor­ma­tion kun­ne man d. 25. juli 2020 under over­skrif­ten “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at dø” læse en vold­som og velskre­vet beret­ning af Johan­ne Pon­top­pi­dan Tuxen (Johan­ne Pon­top­pi­dan Tuxen, “Med en naiv fore­stil­ling om natu­ren gik min kære­ste og jeg ud i ørke­nen og var ved at dø”, Infor­ma­tion, 25. juli 2020). Johan­ne var sam­men med sin kære­ste taget på en éndags­van­dre­tur i Cany­on­lands natio­nal­park, men opda­ge­de så et godt styk­ke ude på ruten, at de hav­de kom­plet under­vur­de­ret rutens svær­heds­grad og stra­bad­se­ren­de for­hold, hvor­for de både løb tør for vand, fór vild og fle­re gan­ge var på besvi­mel­sens rand pga. dehy­dre­ring og solstik i heden. Hen­des selv­bi­o­gra­fisk gene­rø­se for­tæl­ling kan læses som en præ­cis og pæda­go­gisk illu­stra­tion af, hvor­dan men­ne­skets ver­den plud­se­ligt og over­ra­sken­de kan bry­de sam­men pga. pla­ne­tæ­re ind­brud i det skyg­ge­ag­ti­ge møde med verden-uden-os.
14. Thacker, In the Dust, 96.
15. Laugesen, “Vi lever på en planet”.
16. Thacker, In the Dust, 17.
17. Thacker, In the Dust, 26.
18. Jf. Tha­ck­er, In the Dust, 98.
19. Jf. Tha­ck­er, In the Dust, 129.
20. Thacker, In the Dust, 117.
21. Jf. Theo­dor W. Ador­no & Max Hor­k­hei­mer, Oplys­nin­gens dia­lek­tik (Gyl­den­dal, 2003 [1947]), 344.
22. Jf. §29 i Spi­nozas Etik­ken. Baruch de Spi­noza, Eth­ics (Pengu­in, (1996 [1677]), 20–21.
23. Thacker, In the Dust, 133.
24. Andre eksemp­ler kun­ne være Hotel Pro­for­mas kli­ma- og mil­jøo­pe­ra NeoArctic fra 2016 og bil­led­kunst­ne­ren Pinar Yol­das’ spe­ku­la­ti­ve livs­for­mer i pla­stic (se hen­des udstil­ling An Eco­sy­stem of Excess fra 2017).
25. Thacker, In the Dust, 158.
26. Thacker, In the Dust, 159.
27. Laugesen, “Vi lever på en planet”.