Den store resynkronisering: Resonansens betydning for liv og politik

I den­ne opføl­ger til vores arti­kel “Gode vibra­tio­ner: Om Hart­mut Rosa som naturfilosof”1Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen & Peter Cle­ment Lund, “Gode vibra­tio­ner: Om Hart­mut Rosa som natur­fi­lo­sof”, Tids­skrif­tet Para­doks, 11. august 2022. giver vi nog­le lit­teræ­re eksemp­ler på reso­nans for at kom­me tæt­te­re på, hvori resonsan­ser­fa­rin­gen i eller med natu­ren kan siges at bestå. Tek­sten udgør såle­des en illu­stra­tiv eksem­pli­fi­ce­ring af den prin­ci­pi­el­le godt­gø­rel­se af reso­nans og frem­med­gø­rel­se som natur­fi­lo­so­fi­ske kate­go­ri­er, som vi frem­lag­de i den fore­gå­en­de arti­kel. Vi run­der tek­sten af med et læn­ge­re afsnit om muli­ge poli­ti­ske kon­se­kven­ser af Rosas sam­funds­di­ag­no­se og reso­nans­be­greb.

Som vi viste i “Gode vibra­tio­ner”, har Rosa leve­ret en gen­nem­gri­ben­de kri­tisk diag­no­se af ver­den af i dag – en ver­den karak­te­ri­se­ret ved til­ta­gen­de acce­le­ra­tion, der i sid­ste ende umu­lig­gør en til­væ­rel­se præ­get af reso­nans. Ver­den, og med den også vi, der lever i den, er fan­get i en selv­kø­ren­de acce­le­ra­tions­cy­klus, der ubøn­hør­ligt dri­ves frem af tre under­lig­gen­de moto­rer, som gen­nem­sy­rer sam­fun­det omkring os og gør et impe­ra­tiv om kon­ti­nu­er­lig vækst, nyt­te­mak­si­me­ring og sta­dig mere kon­trol og til­gæn­ge­lig­hed gæl­den­de. På grund af det­te impe­ra­tivs kon­kre­te magt over os frem­med­gø­res vi, for­di vi ved­va­ren­de udfor­dres i vores pri­mært indi­vi­du­el­le for­søg på at ska­be kohæ­ren­te iden­ti­te­ter, der er ori­en­te­ret mod frem­ti­den på en menings­fuld måde. Vi er med andre ord alle ski­b­brud­ne, der dri­ver rundt på havet i en ugen­nem­sig­tig storm – og stormens navn er acce­le­ra­tion. Hvem vi er, hvem vi ger­ne vil være, hvad vi ger­ne vil gøre, forta­bes i en ver­den af usam­men­hæn­gen­de epi­so­di­ske hæn­del­ser, og frem­med­gø­rel­sen gør kon­kret sit ind­t­og i man­ge men­ne­skers liv i form af stress, angst, burn-out, depres­sion, skam og afvæb­nen­de ydmy­gel­ser. For Rosa kan den­ne højst uønsk­vær­di­ge situ­a­tion bedst ændres igen­nem til­ve­je­brin­gel­sen af langt gun­sti­ge­re betin­gel­ser for mere reso­nans i til­væ­rel­sen.

Reso­nans er et grund­læg­gen­de men­ne­ske­ligt behov – et behov, der hand­ler om rela­tio­ner. Men­ne­sket er et væsen, der som udgangs­punkt ved­hol­den­de søger reso­nans­er­fa­ring­er igen­nem sine rela­tio­ner til ver­den ved at ind­gå i men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge fæl­les­ska­ber og ved at dyr­ke eksi­sten­ti­el­le facet­ter af til­væ­rel­sen som reli­gion, kunst og natu­ren. Dis­se tre akti­vi­tets­om­rå­der ind­pla­ce­rer Rosa på den såkaldt ver­ti­ka­le reso­nansak­se, der har at gøre med det, som men­ne­sker erfa­rer som stør­re end sig selv – eller tek­nisk sagt: trans­cen­dens. Reso­nans er en rela­tions­mo­dus, hvor beg­ge par­ter “taler med deres egen stem­me” og sva­rer hin­an­den menings­fuldt. Det hand­ler om de gode vibra­tio­ner; om at man som men­ne­ske hører et kald fra et andet men­ne­ske, et fæl­les­skab, en musi­kalsk kom­po­si­tion eller fra natu­ren i en kon­kret mil­jø­mæs­sig til­skik­kel­se, og at man der­på sva­rer det­te kald – at man påvir­kes og aktivt respon­de­rer på den­ne påvirk­ning. Det emo­tio­nel­le ind­hold af rela­tio­nen er ikke afgø­ren­de, og vidt for­skel­li­ge til­stan­de som kær­lig­hed, sorg, melan­ko­li og fryd kan alle være udtryk for reso­nans­er­fa­ring­er. Reso­nans skal der­for ikke for­stås som Rosas begreb for lyk­ke, men som nav­net for et helt grund­læg­gen­de men­ne­ske­ligt behov, der er med til at gøre os til den slags væse­ner, vi nu engang er. Sam­ti­digt er reso­nans frem­med­gø­rel­sens dia­lek­ti­ske mod­part, og beg­ge til­stan­de eksi­ste­rer i et uad­skil­le­ligt gen­si­digt for­hold. Der­for kan reso­nans kun brin­ges i stand i kraft af frem­med­gø­rel­se og vice ver­sa. Vi træ­der så at sige ind i et reso­nant for­hold via et frem­med­gjort for­hold. Det er ikke muligt at befin­de sig i et ved­va­ren­de, uaf­brudt reso­nant for­hold til noget eller nogen. For­di erfa­rin­gen af reso­nans er kon­sti­tu­e­ret af en grund­læg­gen­de ukon­trol­ler­bar­hed, kan den hver­ken påtvin­ges, garan­te­res eller fast­hol­des – vi kan som men­ne­sker kun påvir­ke betin­gel­ser­ne for, at den mulig­vis vil ind­fin­de sig, men der­u­d­over blot håbe på det bed­ste.

Rosa kob­ler nu den­ne filo­so­fi­ske ind­kreds­ning af reso­nans­be­gre­bet sam­men med sin for­ud­gå­en­de kri­ti­ske ana­ly­se af acce­le­ra­tions­sam­fun­det og gør reso­nans til et nor­ma­tivt ide­al, der kan sig­tes efter som en udgang af den mas­si­ve frem­med­gjort­hed, der præ­ger ver­dens sen­mo­der­ne sam­fund. En “kur”, som Svend Brink­mann har beskre­vet Rosas resonansteori.2Svend Brink­mann, Mit år med gud (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2021). Den histo­ri­ske mise­re skyl­des, iføl­ge Rosa, kort for­talt, at mulig­he­der­ne for reso­nans­er­fa­ring­er er gle­det os af hæn­de, for­di vores indstil­ling til både hin­an­den og til ver­den omkring os nu i så høj grad er base­ret på at adly­de kra­vet om evigt øget vækst, nyt­te og kon­trol. Som vi viste i den fore­gå­en­de arti­kel, er der ikke noget andet akti­vi­tets­om­rå­de, hvor det­te kom­mer tyde­li­ge­re til udtryk, end i vores for­hold til natu­ren og pla­ne­ten. I sid­ste instans hvi­ler mulig­he­den for reso­nans­er­fa­ring­er på vores for­hold til natu­ren, for­di vi men­ne­sker som sådan er i og af natu­ren. Uden rea­li­se­rin­gen af bære­dyg­ti­ge, cir­ku­læ­re produktions‑, for­brugs- og sam­funds­for­hold vil det sim­pelt­hen ikke være muligt for de nuvæ­ren­de sen­mo­der­ne sam­fund at und­gå prak­tisk talt at udryd­de mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for reso­nans­er­fa­ring­er i natu­ren. De moto­rer, der i dag dri­ver de sen­mo­der­ne sam­fund, har alle­re­de for man­ges ved­kom­men­de til­in­tet­gjort betin­gel­ser­ne for et menings­fyldt for­hold til natu­ren, for de fle­ste ser den nu kun som en nyt­tig res­sour­ce eller som en kon­trol­le­ret oase, vi kan træ­de ind i og ud af efter vores eget fri­tids­mæs­si­ge for­godt­be­fin­den­de. Der­for mener vi, at man bør for­stå Rosa som natur­fi­lo­sof, og at hans tænk­ning og ana­ly­ser til­by­der nog­le frugt­ba­re for­stå­el­ser af den fata­le klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, der udspil­ler sig for øjne­ne af os.

Vi vil nu gå vide­re til at kig­ge nær­me­re på, hvad det rent ind­holds­mæs­sigt bety­der at have et reso­nant for­hold til natu­ren, for der­næst at kaste lys over, hvad vi med afsæt i Rosas kri­ti­ske sam­tids­di­ag­no­se og reso­nans­be­greb kan gøre poli­tisk for at til­ve­je­brin­ge bed­re betin­gel­ser for mere reso­nan­te liv.

Reso­nan­sens til­sy­ne­komst: Lit­teræ­re eksemp­ler

Vi star­ter med to spørgs­mål: Hvad er egent­lig et reso­nant for­hold til natu­ren? Og hvor­for er et sådant over­ho­ve­det ønsk­vær­digt? Man­ge af de eksi­sten­ti­el­le pro­ble­mer i sen­mo­der­ni­te­ten skyl­des for­sø­get på at kon­trol­le­re natu­ren i alle fire dimen­sio­ner af kon­trol: syn­lig­gø­rel­se, opnå­e­lig­hed, beher­skel­se og nyt­tig­gø­rel­se, som vi beskrev det i den fore­gå­en­de arti­kel. Det er ikke nok, at natu­ren er syn­lig for mig, jeg skal også have adgang til den. Men den­ne adgang skal være beher­sket; natu­ren skal ikke være ude af kon­trol, den skal være allo­ke­ret en plads, som er defi­ne­ret af os og slut­te­ligt skal den nyt­tig­gø­res – hvad enten vi for­står den­ne nyt­tig­gø­rel­se i form af de res­sour­cer i natu­ren, som vi dri­ver rov­drift på i pro­duk­tions­ø­je­med, eller som det enkel­te men­ne­skes instru­men­ta­li­se­re­de for­hold til natu­ren som en oase, vi besø­ger for at geno­p­la­de vores bat­te­ri­er. Natu­ren til­læg­ges der­med stort set kun vær­di, såfremt vi kan sty­re den og for­stå den som noget, vi som men­ne­sker kan dra­ge nyt­te af, hvad enten nyt­ten er rent mone­tær eller har at gøre med “vil­de ople­vel­ser” (f.eks. bjergbestig­ning, over­le­vel­sestur, krydstogt, osv.).3Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 320.

Det er, ved at vi begyn­der at opfat­te, erfa­re og for­stå natu­ren som kun halv­kon­trol­ler­bar og alt­så ikke som fuldt ud under vores kon­trol, at vi i prak­sis øger sand­syn­lig­he­den for menings­ska­ben­de reso­nans­er­fa­ring­er. Det­te radi­ka­le per­spek­tivskift inde­bæ­rer, at vi omfav­ner natu­ren som et abso­lut uden­for, der lig­ger til grund for vores væren i ver­den. En objek­tiv magt, der sæt­ter græn­ser, giver gaver, tager liv og føl­ger sine egne omskif­te­li­ge logik­ker, cyk­ler og ryt­mer uaf­hæn­gigt af men­ne­skers mere eller min­dre art­s­spe­ci­fik­ke særin­ter­es­ser. Vi må med andre ord for­sø­ge at fostre en ydmyg og andæg­tig til­knyt­ning til natu­ren, der i høje­re grad base­rer sig på en åben­hed over for det reso­nans­mu­lig­gø­ren­de kald, som natu­ren poten­ti­elt ofte til­by­der os. Med en poe­tisk for­mu­le­ring lånt af dig­te­ren Lou­i­se Glück, kan natu­ren fra Rosas filo­so­fi­ske per­spek­tiv opfat­tes på føl­gen­de måde:

Come to me, said the world
This is not to say
it spo­ke in exa­ct sen­ten­ces
but that I per­cei­ved beauty in this manner.4Louise Glück, Aver­no (Oxford: Carca­net Press Limi­ted, 2006), 9.

Her ople­ver dig­te­ren skøn­hed i ver­den, men uden at det er klart for hen­de, hvad kal­dets mening i sig selv kan siges at være. Ver­den, natu­ren, kal­der, for­di dig­te­ren lyt­ter til den, for­di hun for­hol­der sig åben over for den inspira­tion og de for­skel­lig­ar­te­de ind­tryk, som gene­røst strøm­mer hen­de i møde, mulig­gjort af hen­des nys­ger­ri­ge ydmyg­hed over for, at der kun­ne være noget at kom­me efter på ste­der, som er skabt af noget andet og stør­re end sådan nogen som hen­de selv. Den reso­nans­er­fa­ring, som dig­te­ren skri­ver frem på linjer­ne oven­for, spej­ler den dob­belt­hed, som for Rosa lig­ger i reso­nans med natu­ren: Natu­ren siger mig noget (“I per­cei­ved beauty”), men uden at den taler til mig (“not to say / it spo­ke in exa­ct sen­ten­ces”). Vi skal hver­ken til­skri­ve natu­ren ibo­en­de inten­tio­ner, vil­je og bevidst­hed eller for­fal­de til ensi­di­ge roman­ti­se­rin­ger af den, hvor den udlæg­ges som alkær­lig Moder Jord, Gaia eller lig­nen­de. Det­te vil­le være udtryk for en både for­kert og vul­gær udlæg­ning af Rosas posi­tion.

Et andet lit­terært eksem­pel på natur­re­so­nans leve­res af Jose­fi­ne Klou­g­art i hen­des roman Alt det­te kun­ne du få fra 2021. Her gen­nem­le­ver hoved­per­so­nen Bar­ba­ra en vold­som natu­rer­fa­ring, som med sam­ti­dig skøn­hed og til­in­tet­gø­rel­se, ikke ulig erfa­rin­gen af det subli­me, illu­stre­rer reso­nan­sens ind­brud i til­væ­rel­sen:

Bar­ba­ra lig­ger stil­le i sen­gen, lyt­ter til den ris­len fra røre­ne ude på den anden side, bag bræd­der­ne og iso­le­rin­gen, lyt­ter til den mur­ren­de lyd af tor­den, der kom­mer og går ude over havet et sted, og hun synes, det hele taler sam­men og for­bin­der sig i hen­de. Hun lig­ger og prø­ver at lade være med at røre på sig, selv den mind­ste bevæ­gel­se, fore­kom­mer det hen­de, vil­le være nok til at øde­læg­ge den fint vibre­ren­de erfa­ring af altings sam­ti­dig­hed og for­bin­del­se, som hun ikke har sprog for, men mær­ker så tyde­ligt nu, drå­ber­ne der fal­der i lyn­gen, i sand­jor­den langt væk, bug­ten der lyses op, når lynet slår ned et sted langt ude over havet, tor­den­vej­ret der rul­ler ind over dem og lyser hele stu­en op. Hun lig­ger og mær­ker, hvor­dan hun næsten for­svin­der, næsten ingen­ting er, og hvor­dan hun til gen­gæld nær­mest bli­ver lyn­gens rød­der og hugor­me­ne, lynet og reg­nen og drå­ber­ne, der slås i styk­ker og bevæ­ger sig ned gen­nem den tør­re jord.

Men så, lige så plud­se­ligt som den opstod, for­svin­der den følelse.5Josefine Klou­g­art, Alt det­te kun­ne du få (Køben­havn: Gla­di­a­tor, 2021), 28.

I Bar­ba­ras reso­nans­er­fa­ring opfat­ter hun intenst natu­ren og sig selv som én og den sam­me igen­nem en “vibre­ren­de erfa­ring” af alting omkring sig. Bar­ba­ra har gode vibra­tio­ner med natu­ren. Der er fle­re væsent­li­ge ele­men­ter i det­te eksem­pel, der gør, at vi kan for­stå det som en reso­nans­er­fa­ring: For det før­ste opstår den plud­se­ligt og utvun­get. Bar­ba­ra våg­ner midt om nat­ten og hører tor­de­nen, der igang­sæt­ter erfa­rin­gen – erfa­rin­gen er, med andre ord, umid­del­bar. For det andet kan hun ikke beher­ske eller kon­trol­le­re det, der sker. Nok er tor­den­vej­ret og natu­ren omkring hen­de syn­lig­gjor­te og på den måde san­se­ligt til­gæn­ge­li­ge, men de er på ingen måde muli­ge at beher­ske eller nyt­tig­gø­re. For det tred­je erfa­res tor­den­vej­ret som noget, der kal­der på hen­de og som hun kun erfa­rer, for­di hun er åben og ydmyg over for det kald, hun hører. Mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for erfa­rin­gen er til ste­de – Bar­ba­ra, lige­som i eksemp­let fra Glück, gen­nem­le­ver erfa­rin­gen, for­di hun hører natu­rens kald som noget, der kom­mer til hen­de ude­fra i form af et gave­ag­tigt ind­brud. Og for det fjer­de er hen­des erfa­ring abso­lut skrø­be­lig og for­gæn­ge­lig. Hun er bevidst om erfa­rin­gens flyg­tig­hed og for­sø­ger ikke at for­styr­re rela­tio­nen ved kramp­ag­tigt at for­læn­ge ople­vel­sen. Den for­svin­der bare igen, lige så hur­tigt som den opstod. Natu­ren er nøj­ag­tigt uden for Bar­ba­ras ræk­ke­vid­de, men til­pas tæt nok på til, at den berø­rer hen­de, trans­for­me­rer hen­de og bevidst­gør hen­de om den grund­læg­gen­de for­bin­del­se mel­lem hen­de selv og natu­ren som ukon­trol­ler­bar og hin­si­des vil­jes­mæs­sig beher­skel­se.

Andre eksemp­ler på reso­nans­er­fa­ring­er fin­der vi hos eksi­stenstæn­ke­ren Albert Camus, hvis hoved­per­so­ner ofte erfa­rer natu­ren som noget, der på én og sam­me tid er far­ligt eller ukon­trol­ler­bart og kil­de til sto­re san­se­ligt hen­giv­ne og poe­tisk mæt­te­de ople­vel­ser. Og præ­cis det­te dob­bel­te for­hold viser, hvor­for natu­ren er reso­nan­sens onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­se: Den er på den ene side far­lig, frem­med­gø­ren­de og ukon­trol­ler­bar og på den anden side gene­røs, stor­slå­et, smuk og kos­misk vel­gø­ren­de. Hoved­per­so­ner­ne i både Den frem­me­de, Den lyk­ke­li­ge død og Pesten er under­lagt omstæn­dig­he­der, der er frem­med­gø­ren­de og lidel­ses­ful­de for dem. Men sam­ti­dig erfa­rer de alle van­det og mere spe­ci­fikt det at svøm­me som resonans.6Jon Auring Grimm, “At svøm­me med Camus”, i Stu­di­er i Camus: Solen og skyg­ger­ne, red. Jon Auring Grimm & Mads Han­sen (Køben­havn: Phi­los­op­hia, 2014). Som når Jani­ne i Camus’ novel­le Den utro hustru løber bort fra sin mand i ly af nat­ten og plud­se­lig står over for ørke­nens mør­ke uen­de­lig­hed og selv­forg­lem­men­de betrag­ter stjer­ne­him­len over sig:

Hun dre­je­de rundt sam­men med [stjer­ner­ne], og den­ne bevæ­gel­se på ste­det brag­te hen­de lang­somt i har­moni med hen­des inder­ste væsen, hvor kul­de og attrå kæm­pe­de med hin­an­den. Hun så, hvor­dan stjer­ner­ne en for en dale­de ned og sluk­ke­des blandt ørke­nens sten, og hver gang det ske­te, åbne­de hun sig lidt mere for nat­ten. Nu kun­ne hun træk­ke vej­ret og glem­me kul­den, glem­me til­væ­rel­sens byr­de, glem­me det afsin­di­ge eller størk­ne­de liv og den evi­ge angst for at leve og for at dø. I åre­vis var hun flyg­tet for ang­sten og styr­tet af sted som en van­vit­tig uden mål og med, nu stand­se­de hun endelig.7Albert Camus, Eksil og kon­ge­døm­me (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2013), 23.

Lige­som i eksemp­let fra Klou­g­arts roman har vi her at gøre med en reso­nans­er­fa­ring, der er bun­det til natu­ren. Jani­ne er ikke ude på at beher­ske eller kon­trol­le­re natu­ren, der kos­misk omslut­ter hen­de, og erfa­rin­gen er hel­ler ikke frem­pro­vo­ke­ret på hen­des eget ini­ti­a­tiv. Den kom­mer, for­di hun af omstæn­dig­he­der­ne er ble­vet åbnet op og gjort lyt­ten­de mod­ta­ge­lig for det, der omgi­ver hen­de. Lige så plud­se­ligt og vold­somt som reso­nan­ser­fa­rin­gen opstår, for­svin­der den igen – men først efter at have trans­for­me­ret hen­de eksi­sten­ti­elt. Sva­ret på spørgs­må­let om, hvor­for det skul­le være ønsk­vær­digt at have et reso­nant for­hold til natu­ren, er alt­så i sid­ste ende, at et sådan for­hold mulig­gør kon­tak­ten til den ophø­je­de skøn­hed ved at erfa­re sel­ve livets fremvækst som en auto­nom kraft i uni­ver­set, der gene­røst har frem­bragt os men­ne­sker, og hvis ibo­en­de mang­fol­dig­hed af arter og dis­ses ind­byr­des semista­bi­le balan­cer og ryt­mer vi skyl­der de fort­sat­te leve­dyg­ti­ge betin­gel­ser for vores eget ve og vel.

Det er den­ne dybe erken­del­se og dens vid­træk­ken­de kon­se­kven­ser, som lang­somt er ved at gå op for leder­ne af det, der i nyhe­der­ne af og til omta­les som ver­dens­sam­fun­det. Vi må håbe, at kri­sens sving­nin­ger efter­hån­den run­ger højt nok til, at kal­det kan høres helt ind i de loka­ler, hvor beslut­nin­ger­ne tages og frem­ti­den afgø­res. Vi går nu vide­re til at kig­ge nær­me­re på, hvad det kun­ne være for poli­ti­ske til­tag og nybrud, der vil­le skul­le til for at for­bed­re betin­gel­ser­ne for reso­nan­te liv.

Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring: Mod en pla­ne­tær kro­nopo­li­tik

Iføl­ge Rosa må og skal natu­ren ikke redu­ce­res til et mid­ler­ti­digt sva­len­de opholds­sted for dece­le­ra­tion, som vi i en overop­he­det hver­dag kan nyde godt af med hen­blik på igen at kun­ne kla­re mosten på stu­di­et, i fami­li­en, på arbejds­mar­ke­det, i kul­tur­li­vet, i fit­nes­scen­te­ret, osv. Vi må i ste­det på et mere grund­læg­gen­de plan omkal­fa­tre sel­ve vores måde at opfat­te og behand­le natu­ren på, så vi redis­po­ne­res til at kun­ne være san­se­ligt hen­giv­ne, opmærk­somt lyt­ten­de og lade natu­ren kal­de på os og sva­re den som et led i en eksi­sten­ti­el rea­li­se­ring af den grøn­ne omstil­ling. Men mindst lige så pres­se­ren­de er det, at vi også for­an­drer det sam­fund, vi lever i, på et struk­tu­relt niveau; at vi insti­tu­tio­nelt bevæ­ger os vide­re fra og udover moder­ni­te­tens vil­kårs­mæs­si­ge for­dring om dyna­misk sta­bi­li­se­ring, der ved­va­ren­de for­drer, at alting væk­ster, for­an­dres og i det hele taget “føl­ger med udvik­lin­gen”. Iføl­ge Rosa kan det cen­tra­le pro­blem, der som symp­tom er kul­mi­ne­ret i klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen, beskri­ves med begre­bet desyn­kro­ni­se­ring. Både kva­li­te­ten og kvan­ti­te­ten af OECD-lan­de­nes for­brug og den indu­stri­el­le pro­duk­tion, som den­ne hvi­ler på i lan­de som Kina, Japan, Bra­si­li­en, Indi­en og Tys­kland, har med­ført en regu­lær desyn­kro­ni­se­ring af men­ne­ske­li­ge sam­fund på den ene side og natu­ren på den anden. Det tem­po, der har karak­te­ri­se­ret hoved­sa­ge­lig vest­lig konsump­tion igen­nem de sid­ste godt 250 år, er sim­pelt­hen stuk­ket af fra det tem­po, som karak­te­ri­se­rer natu­rens egne rege­ne­ra­ti­ve pro­ces­ser: Træ­er­ne kan ikke nå at vok­se til­ba­ge i sko­ve­ne efter maski­nel fæld­ning, fiske­be­stan­de­ne i have­ne kan ikke føl­ge med traw­ler­nes fangstra­ter, osv. Det er i den sam­men­hæng værd at bemær­ke, at det er med hen­vis­ning til net­op klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen, at Rosa selv begrun­der det histo­ri­ske behov for radi­ka­le poli­ti­ske til­tag for at sik­re den nød­ven­di­ge resyn­kro­ni­se­ring af sen­mo­der­ne sam­fund med natu­ren, det vil sige afstem­me sam­funds­ud­vik­lin­gen med respekt for de såkald­te pla­ne­tæ­re græn­ser:8Johan Rock­ström, Will Stef­fen, Kevin Noo­ne, Åsa Per­s­son, F. Stu­art III Cha­pin, Eric Lam­bin, Timo­t­hy M. Len­ton, Mar­ten Sch­ef­fer, Carl Fol­ke, Hans Joa­chim Schel­ln­hu­ber, Björn Nyk­vist, Cynt­hia A. de Wit , Ter­ry Hug­hes, San­der van der Leeuw, Hen­ning Rod­he, Sver­ker Sör­lin, Peter K. Sny­der, Robert Costan­za, Uno Sve­din, Malin … Continue reading

Såle­des bety­der dyna­misk sta­bi­li­se­ring først og frem­mest: for­brug, neds­lid­ning og del­vis øde­læg­gel­se af pla­ne­ten. Den fremtvin­ger uund­gå­e­ligt og ubøn­hør­ligt tings­lig­gø­rel­sen af men­ne­ske­li­ge rela­tio­ner til plan­ter og dyr, sko­ve og bjer­ge, flo­der og have, som bli­ver ind­dra­get i den acce­le­re­re­de mate­ri­el­le cir­ku­la­tions­pro­ces og der­ved kom­mer under sti­gen­de udnyttelsespres.9Rosa, Reso­nans, 488.

I sid­ste ende er Rosas kri­ti­ske teo­ri ikke et for­søg på at roman­ti­se­re reso­nans og udlæg­ge den som en sim­pel og enty­dig løs­ning på de pro­ble­mer – både pla­ne­tæ­re, poli­ti­ske og eksi­sten­ti­el­le – som vores natur­frem­med­gjor­te måder at leve på afsted­kom­mer i sen­mo­der­ni­te­ten. Tvær­ti­mod er Rosas over­ord­ne­de argu­ment, at vi må og skal ændre den øko­no­mi­ske motor, der dri­ver acce­le­ra­tio­nen af råsto­f­ud­vin­ding, pro­duk­tion og for­brug, og den kul­tu­rel­le motor, der mulig­gør vores (ofte ube­vid­ste) adfærds­mæs­si­ge bidrag og støt­te til den eska­le­ren­de klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, vi står i. Den dyna­mi­ske sta­bi­li­se­ring har, som Rosa beskri­ver det, over tid med­ført en kata­stro­fe i reso­nans­er­fa­ring­er for men­ne­sker. Den har gjort ver­den stum, for­di dens ibo­en­de pro­fitsø­gen­de og nyt­te­mak­si­me­ren­de driv­kraft, der nærer udvi­del­sen af vores ræk­ke­vid­de for kon­trol over ver­den, har som util­sig­tet mas­siv bivirk­ning, at den kor­rum­pe­rer vores både indi­vi­du­el­le og kol­lek­ti­ve rela­tio­ner til natu­ren, så den­ne ikke kan andet end opfat­tes som mid­del til vores ubæ­re­dyg­ti­ge sam­funds­mæs­si­ge for­mål.

Den vre­de og fru­stra­tion, som ani­me­rer moder­ne men­ne­skers aggres­si­ve natur­for­hold, stam­mer iføl­ge Rosa fra det fun­da­men­tale tab af reso­nans med natu­ren: “Vre­den og fru­stra­tio­nen bun­der ikke i det, som vi end­nu ikke kan få fat i, men i det, som vi har mistet, for­di vi kon­trol­le­rer det og her­sker over det”.10Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 99. Med dis­se ord afslut­ter Rosa bogen Det ukon­trol­ler­ba­re. Natu­ren frem­står her som det, vi i høje­ste grad har mistet i kraft af vores histo­ri­ske bestræ­bel­ser på at kon­trol­le­re, beher­ske og til­eg­ne os ver­den. For kon­kre­te histo­ri­ske ana­ly­ser, af i hvor høj grad og hvor bevidst natu­ren er ble­vet plyn­dret og øde­lagt af (vis­se) men­ne­ske­li­ge hæn­der, kan man blot kon­sul­te­re Andreas Malms Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing fra 2016.11Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (Lon­don: Ver­so, 2016). Det dia­lek­ti­ske omslag fra til­sy­ne­la­den­de kon­trol­ler­bar til fak­tisk ukon­trol­ler­bar natur, der oveni­kø­bet kan frem­træ­de plud­se­ligt fjendt­lig og tru­en­de, har den ene af os sat på begreb og ana­ly­se­ret i anden sam­men­hæng under over­skrif­ten Det antro­po­cæ­ne para­doks.12Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne … Continue reading

Men hvad fore­slår Rosa så, at der kan og skal gøres? Hvad karak­te­ri­se­rer det, vi i under­over­skrif­ten oven­for kal­der for en pla­ne­tær kro­nopo­li­tik? En væsent­lig poin­te for Rosa er, at der er behov for ikke én, men to for­mer for dece­le­ra­tions­re­for­me­ring af sen­mo­der­ne sam­fund: 1) top-down poli­cy-til­tag, der til­ve­je­brin­ger nye struk­tu­rel­le vil­kår for øko­no­mi, tek­no­lo­gi og kul­tur, der gør op med vækst­pa­ra­dig­met og 2) bot­tom-up soci­o­kul­tu­rel­le til­tag i form af fol­ke­be­væ­gel­ser, lokal mobi­li­se­ring og udbre­del­sen af nye ide­a­ler for det gode liv, der til­sam­men kan hjæl­pe til med at afva­re­lig­gø­re resonserfaringer.13Rosa, Reso­nans, 505. Sam­ti­dens kul­tu­rel­le arbej­de på at væk­ke et uto­pisk håb til live igen kom­mer blandt andet til udtryk gen­nem opblom­strin­gen af inter­es­sen for sci-fi, solar punk og økokri­tik i dansk og nor­disk lit­te­ra­tur.

Rosa selv fore­slår bor­ger­løn, for­stå­et som “en garan­te­ret, for­ud­sæt­nings­løs grundindkomst”,14Rosa, Reso­nans, 502. som et kon­kret poli­tisk eksem­pel på en dece­le­ra­tions­re­form. En sådan poli­tik vil, iføl­ge Rosa, kun­ne fun­ge­re som den nød­ven­di­ge bro, der skal byg­ges mel­lem den øko­no­mi­ske motor og den kul­tu­rel­le motor, og såle­des kun­ne ændre beg­ges effekt i ver­den, det vil sige ændre den domi­ne­re­de, aggres­si­ve rela­tions­mo­dus, der næres af fryg­ten for at sak­ke agter­ud og det der­af afled­te begær efter at opnå mak­si­mal kon­trol over ver­den. Men udover sådan­ne enkelt­stå­en­de for­slag, så afstår Rosa fra at for­mu­le­re en deci­de­ret hand­le­plan eller stra­te­gi for nogen stor dece­le­ra­tions­re­vo­lu­tion, da han med hen­vis­ning til for eksem­pel over­gan­gen fra mid­delal­der til moder­ni­tet ikke mener, man på sag­lig basis kan eller bør spå om sådan­ne histo­ri­ske udvik­lin­ger, da de vir­ker alt­om­kal­fa­tren­de ind på men­ne­skers sam­funds­mæs­si­ge livs­ver­den med en sådan kom­plek­si­tets­grad, at ingen men­ne­sker kan hånd­te­re dem ana­ly­tisk. I ste­det for­hol­der Rosa sig til kon­tu­rer­ne af nye måder at leve på, der alle­re­de viser sig nu og her – blandt andet med eksemp­ler på nye for­mer for byin­dret­ning, der ikke luk­ker natu­ren “ude” eller skær­mer den af i der­til ind­ret­te­de par­ker og zoo­lo­gi­ske haver, men i ste­det inkorpo­re­rer natu­ren i byen, ska­ber “spi­se­li­ge byer” og lig­nen­de, der åbner op for en ny og aktiv måde at rela­te­re til natu­ren på. Den før­om­tal­te bor­ger­løn vil som ét af for­ment­lig man­ge nød­ven­di­ge til­tag kun­ne mulig­gø­re andre måder at være i ver­den på, som ikke i sam­me grad som nu er domi­ne­ret af præ­sta­tion, indi­vi­du­el selv­re­a­li­se­ring, kon­kur­ren­ce, vækst, acce­le­ra­tion og frem­med­gø­rel­se, men der­i­mod “en mere reso­nant form for natur- såvel som socialrelation”.15Rosa, Reso­nans, 506.

Løs­nin­gen på højha­stig­heds­sam­fun­de­nes struk­tu­rel­le pro­ble­mer og eksi­sten­ti­el­le kva­ler kan ikke løses i kraft af hver­dags­li­ge dece­le­ra­tions­prak­sis­ser såsom yoga, mind­ful­ness, medi­ta­tion, tai chi, osv. Nok kan dis­se prak­sis­ser hjæl­pe den enkel­te og den lil­le grup­pe til i høje­re grad at være reso­nans­pa­ra­te og resi­li­en­te, men den mere grund­læg­gen­de for­an­dring af situ­a­tio­nens til­stand kan ikke løses ale­ne ad den vej. Der må stør­re ind­greb til i form af poli­ti­ske dece­le­ra­tions­re­for­mer af de sen­mo­der­ne sam­fund på et mere over­ord­net og struk­tu­relt niveau: rea­li­se­rin­gen af den bære­dyg­ti­ge stat,16Rasmus Wil­lig & Anders Blok, Den bære­dyg­ti­ge stat (Køben­havn: Hans Reitzels For­lag, 2020). revi­ta­li­se­rin­gen af nor­disk socialisme17Pel­le Drag­sted, “Pel­le Drag­sted: Vi skal ikke have nød­ven­dig­he­dens poli­tik til­ba­ge”, Dag­bla­det Infor­ma­tion, 22. juli 2021. eller opgø­ret med kapi­ta­lis­mens stum­me tvang.18Søren Mau, Stum tvang (Aar­hus: Klim, 2021). Som vi nævn­te i den fore­gå­en­de arti­kel med hen­vis­ning til Žižek og Rosa, så er oven­stå­en­de dece­le­re­ren­de hver­dags­prak­sis­ser fak­tisk lige­frem poten­ti­elt ska­de­li­ge for det poli­ti­ske refor­m­ar­bej­de med at resyn­kro­ni­se­re sam­fun­de­ne med natu­ren, da de net­op i man­ge til­fæl­de mulig­gør og under­støt­ter, at men­ne­ske­ne bli­ver i stand til at kaste sig desto mere ihær­digt ind i de acce­le­ra­tions­pro­ces­ser, de del­ta­ger i både i arbejds- og pri­vat­liv. Hvad der for en over­fla­disk betragt­ning kan vir­ke som en sund ten­dens, er måske i vir­ke­lig­he­den ide­o­lo­gisk for­dækt og pla­ne­tært destruk­tiv.

Reso­nans er som erfa­ring kva­li­ta­tivt ander­le­des end dece­le­re­ren­de hver­dags­prak­sis­ser såsom hoved­bunds­mas­sa­ge og medi­ta­tions-retre­ats. Reso­nans kan i høje­re grad siges at hand­le om mening i til­væ­rel­sen. Det er vig­tigt at under­stre­ge, at reso­nan­ser­fa­rin­gens eksi­sten­ti­elt menings­gi­ven­de kva­li­te­ter ikke kun afhæn­ger af til­fæl­di­ge per­son­li­ge for­ud­sæt­nin­ger, men i høj grad er betin­get af de struk­tu­rel­le omstæn­dig­he­der, et men­ne­ske fødes ind i og vok­ser op og lever under. Vi kan, med andre ord, ikke alle lig­ge i sen­gen, som i eksemp­let med Bar­ba­ra, og bare ven­te på, at natu­ren kal­der på os og der­ef­ter lade reso­nan­ser­fa­rin­gen skyl­le ind over os, hvis ikke vi i fæl­les­skab ska­ber de mulig­heds­be­tin­gel­ser, der skal til for, at det­te kan ske. Sam­ti­digt inde­bæ­rer reso­nans en krops­lig for­bun­det­hed med ver­den, og det er præ­cis det­te fokus på men­ne­ske­krop­pens mate­ri­a­li­tet og dens rela­tion til ver­den som hel­hed, der er nybrud­det i Rosas ver­sion af den kri­ti­ske teo­ri og der­for, at hans arbej­de er sær­ligt frugt­bart i en ver­den, hvor natu­ren som reso­nans­sfæ­re er i fare for at for­svin­de. Hvis reso­nan­sen­ser­fa­rin­ger­nes gode vibra­tio­ner skal udbre­des end­nu mere i sam­fun­det, så skal de mere eller min­dre frem­med­gjor­te indi­vi­der bry­de ud af deres indi­vi­du­el­le inde­luk­ker og i ste­det hel­li­ge sig den fæl­les kamp for en mere balan­ce­ret til­væ­rel­se i sam­fun­det hin­si­des sam­ti­dens hid­si­ge vækst‑, kon­trol- og for­an­drings­im­pe­ra­tiv. For at øge reso­nan­sen i sam­fun­det må indi­vi­der­ne fin­de sam­men og i fæl­les­skab skaf­fe tid og plads til nyt­te­løs poesi, sans­ning, mening og roman­tik – samt til menings­ful­de, sym­pa­ti­ske erfa­ring­er med natu­ren på natu­rens egne præ­mis­ser og i over­ens­stem­mel­se med natu­rens egne tem­pi. Sådan­ne erfa­ring­er er selv mulig­gjort af et skif­te i sub­jek­tiv indstil­ling i ret­nin­gen af åben­hed, påvirk­nings­pa­rat­hed og lyst til at mær­ke ver­den og natu­ren på krop og sjæl. Vi lader i den for­bin­del­se vores arti­kel om Rosa som natur­fi­lo­sof slut­te med et citat af en grup­pe ame­ri­kan­ske “filo­sof­fer”, som til­ba­ge i 1960’erne bed­re end nogen andre besang net­op de gode vibra­tio­ner:

I love the col­or­ful clo­t­hes she wears
And the way the sun­light plays upon her hair
I hear the sound of a gent­le word
On the wind that lifts her per­fu­me through the air
I’m pick­in’ up good vibra­tions
She’s giving me the excitations19Beach Boys, Good Vibra­tions (Hol­lywood, Capi­tol Records, 2006).

1. Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen & Peter Cle­ment Lund, “Gode vibra­tio­ner: Om Hart­mut Rosa som natur­fi­lo­sof”, Tids­skrif­tet Para­doks, 11. august 2022.
2. Svend Brink­mann, Mit år med gud (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2021).
3. Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 320.
4. Louise Glück, Aver­no (Oxford: Carca­net Press Limi­ted, 2006), 9.
5. Josefine Klou­g­art, Alt det­te kun­ne du få (Køben­havn: Gla­di­a­tor, 2021), 28.
6. Jon Auring Grimm, “At svøm­me med Camus”, i Stu­di­er i Camus: Solen og skyg­ger­ne, red. Jon Auring Grimm & Mads Han­sen (Køben­havn: Phi­los­op­hia, 2014).
7. Albert Camus, Eksil og kon­ge­døm­me (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2013), 23.
8. Johan Rock­ström, Will Stef­fen, Kevin Noo­ne, Åsa Per­s­son, F. Stu­art III Cha­pin, Eric Lam­bin, Timo­t­hy M. Len­ton, Mar­ten Sch­ef­fer, Carl Fol­ke, Hans Joa­chim Schel­ln­hu­ber, Björn Nyk­vist, Cynt­hia A. de Wit , Ter­ry Hug­hes, San­der van der Leeuw, Hen­ning Rod­he, Sver­ker Sör­lin, Peter K. Sny­der, Robert Costan­za, Uno Sve­din, Malin Fal­ken­mark, Lou­i­se Kar­l­berg, Robert W. Corell, Victo­ria J. Fabry, James Han­sen, Bri­an Wal­ker, Dia­na Liver­man, Kat­he­ri­ne Richards­on, Paul Crutzen & Jonat­han Foley, “Pla­ne­tary Boun­da­ri­es: Expl­or­ing the safe ope­rat­ing spa­ce for huma­ni­ty”, Eco­lo­gy and Socie­ty 14, nr. 2 (2009).
9. Rosa, Reso­nans, 488.
10. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 99.
11. Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (Lon­don: Ver­so, 2016).
12. Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Tur­bu­lens, 5. decem­ber 2018.
13. Rosa, Reso­nans, 505.
14. Rosa, Reso­nans, 502.
15. Rosa, Reso­nans, 506.
16. Rasmus Wil­lig & Anders Blok, Den bære­dyg­ti­ge stat (Køben­havn: Hans Reitzels For­lag, 2020).
17. Pel­le Drag­sted, “Pel­le Drag­sted: Vi skal ikke have nød­ven­dig­he­dens poli­tik til­ba­ge”, Dag­bla­det Infor­ma­tion, 22. juli 2021.
18. Søren Mau, Stum tvang (Aar­hus: Klim, 2021).
19. Beach Boys, Good Vibra­tions (Hol­lywood, Capi­tol Records, 2006).

Gode vibrationer: Om Hartmut Rosa som naturfilosof

Kri­tisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi er typisk ikke noget, man for­bin­der med hin­an­den. Kri­tisk teo­ri har histo­risk set pri­mært beskæf­ti­get sig med kul­turin­du­stri, poli­ti­ske for­hold og ide­o­lo­gik­ri­tik og har der­med været rela­tivt antro­po­cen­trisk. Natur­fi­lo­so­fi har for sin del mani­feste­ret sig på man­ge for­skel­li­ge måder op igen­nem histo­ri­en, men fæl­les for megen vest­lig natur­fi­lo­so­fi er en grund­læg­gen­de inte­res­se for vir­ke­lig­he­dens mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner. Den har alt­så været rela­tivt ikke-antro­po­cen­trisk. I den­ne og den opføl­gen­de arti­kel hæv­der vi imid­ler­tid, at der på trods af de åben­ly­se for­skel­le fak­tisk er god grund til at sam­men­tæn­ke de to filo­so­fi­gen­rer: kri­tisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi. Det er i den for­bin­del­se værd at hæf­te sig ved, at sel­ve­ste Theo­dor Ador­no og Max Hor­k­hei­mer for­mu­le­re­de den flig af håb, som fak­tisk fin­des i deres famø­se hoved­værk Oplys­nin­gens dia­lek­tik fra 1946, med hen­vis­ning til net­op natu­ren og dens ihukom­mel­se. De pas­sa­ger i deres fæl­les­mo­no­gra­fi – der på man­ge måder ind­vars­le­de den kri­ti­ske teo­ri – som mest mar­kant tyde­lig­gør det­te håb knyt­tet til natu­ren, lyder som føl­ger:

At beher­ske natur græn­se­løst, at for­vand­le kos­mos til et uen­de­ligt jagt­ter­ræn, var årtu­sin­ders ønskedrøm. […] [H]ele det moder­ne indu­stri­sam­funds udpøn­se­de maski­ne­ri er blot natur, som søn­der­ri­ver sig selv. […] Det er ikke natu­ren, som tru­er den her­sken­de prak­sis og dens uund­gå­e­li­ge alter­na­ti­ver – den fal­der tvær­ti­mod sam­men med den­ne prak­sis -; det er det­te: at natu­ren erindres.1Theodor W. Ador­no & Max Hor­k­hei­mer, Oplys­nin­gens dia­lek­tik (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2003), 336–344.

 Oplys­nin­gens dia­lek­tik er et værk, som man­ge sta­dig den dag i dag affe­jer som brutal og ren­dyr­ket kul­tur­pe­s­si­mis­me græn­sen­de til selv­pi­ne­ri, men som vi vil hæv­de fak­tisk rum­mer et radi­kalt håb2Jonathan Lear, Radi­cal Hope: Eth­ics in the Face of Cul­tu­ral Deva­sta­tion (Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 2008). i form af en dør på klem ud til natu­ren for­stå­et som det sto­re uden­for.3Quentin Meil­las­soux, After Fini­tu­de: An Essay on the Neces­si­ty of Con­tin­gen­cy (Con­ti­nuum Publis­hing, 2009). Det­te håb kon­stru­e­rer Ador­no og Hor­k­hei­mer på bag­grund af et dob­belt­ty­digt natur­be­greb: 1) natur som onto­lo­gisk tota­li­tet for al vir­ke­lig­hed, men­ne­skets sam­funds­mæs­si­ge gøren og laden inklu­si­ve, og 2) natur som de mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner af vir­ke­lig­he­den (f.eks. kon­ti­nen­tal­pla­de­be­væ­gel­ser, bios­fæ­ren, bjør­ne­dyr, kos­mos, bak­te­ri­er, pla­ne­ten, …). I og med ind­vars­lin­gen af den antro­po­cæ­ne epo­ke er det imid­ler­tid ble­vet nød­ven­digt at sam­men­tæn­ke de to aspek­ter af natur­be­gre­bet, da men­ne­sket nu selv er gået hen og ble­vet en geo­lo­gisk kraft. Den­ne onto­lo­gi­ske sam­men­flet­ning af det men­ne­ske­li­ge og det mere-end-men­ne­ske­li­ge har i løbet af de sid­ste par årti­er givet anled­ning til en hur­tigt vok­sen­de teo­re­tisk inte­res­se for men­ne­skets stil­ling i og rela­tion til natu­ren. I den­ne arti­kel sæt­ter vi fokus på, hvor­dan Hart­mut Rosas begre­ber om reso­nans og frem­med­gø­rel­se rum­mer natur­fi­lo­so­fisk rele­van­te per­spek­ti­ver, der kan bidra­ge til for­stå­el­sen af sen­mo­der­ne men­ne­skers natur­for­hold den dag i dag.

Vi har valgt at ind­le­de vores arti­kel om Rosa som natur­fi­lo­sof med Ador­no og Hor­k­hei­mers citat, for­di det i kon­cen­tre­ret form præ­sen­te­rer den kri­ti­ske teo­ris grund­læg­gen­de ner­ve af håb eller opti­mis­me om, at et andet liv fak­tisk er muligt for men­ne­ske­dy­ret. Et liv præ­get af reso­nans, mening og bære­dyg­tig samek­si­stens med pla­ne­tens myl­der af liv i ste­det for neder­dræg­ti­ge vari­a­tio­ner af et liv gen­nem­sty­ret af frem­med­gø­ren­de kapi­tal­lo­gik­ker, uvær­di­ge arbejds­for­hold og indu­stri­ens umen­ne­ske­li­ge æste­tik. Eksemp­ler på sidst­nævn­te kan man møde i Ane Cortzens under­sø­gel­se af arki­tek­tur og byplan­læg­ning i pro­gram­ræk­ken Er der en arki­tekt til ste­de? fra 2021.4Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).

Det gam­le Storm P.-maleri Til­ba­ge til natu­ren fra 1945 viser meget godt, hvad det er for en ana­ly­tisk distink­tion, der lig­ger til grund for det håb eller den opti­mis­me, som, vi hæv­der, fin­des i sel­ve Frank­fur­ter­sko­lens udgangs­punkt for tænk­ning og kri­tik og i sær­lig grad i Rosas socio­lo­gi om men­ne­skets for­hold til ver­den:

Storm P., Til­ba­ge til natu­ren (1945)

Selv­om Rosa posi­tio­ne­rer sig selv i mod­sæt­ning til “filo­sof­fer og psy­ko­lo­ger eller teo­lo­ger, der pro­fes­sio­nelt kæm­per med spørgs­må­let om men­ne­skets plads i kos­mos eller vores for­hold til uni­ver­set eller til naturen”,5Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 11. så udlæg­ger han ikke desto min­dre en rele­vant (social)filosofi om, hvor­dan det for men­ne­sket qua natur­væ­sen er muligt at opnå reso­nans i til­væ­rel­sen for­stå­et som udgan­gen af den grund­læg­gen­de frem­med­gø­rel­se, der rid­der sen­mo­der­ne men­ne­sker som en mare. En frem­med­gø­rel­se, der mani­feste­rer sig ved, at ver­den frem­står “stum og grå og farveløs”,6Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24. net­op som i ven­stre side af Storm P.‘s bil­le­de oven­for. Iføl­ge Ador­no og Hor­k­hei­mer domi­ne­rer den kapi­ta­li­sti­ske logik natu­ren i takt med, at den domi­ne­rer men­ne­sket – men siden udgi­vel­sen af Oplys­nin­gens dia­lek­tik har efter­føl­gen­de tæn­ke­re fra Frank­fur­ter­sko­len ikke beskæf­ti­get sig syn­der­ligt med destruk­tio­nen af ver­den omkring os. Natu­ren, hæv­der vi, spil­ler til gen­gæld en cen­tral rol­le i Rosas kri­ti­ske teo­ri, og vi vil i det føl­gen­de frem­skri­ve en læs­ning af Rosa som natur­fi­lo­sof, præ­cis for­di han adskil­ler sig fra tid­li­ge­re for­mu­le­rin­ger af kri­tisk teo­ri, der ikke eks­pli­cit har for­søgt at for­stå vores rela­tion til natu­ren som afgø­ren­de afsæt for eman­ci­pa­to­risk kri­tik. Vi vil såle­des både for­sø­ge at vise, 1) hvor­dan Storm P.‘s male­ri illu­stre­rer den kri­ti­ske teo­ris egen ven­den til­ba­ge til natu­ren, og 2) Rosas håbe­ful­de skit­se­ring af højha­stig­heds­sam­funds­men­ne­ske­nes mulig­hed for gen­nem reso­nans­er­fa­ring­er at ven­de til­ba­ge til natu­ren og der­i­gen­nem vin­de eksi­sten­ti­elt og samvær­s­mæs­sigt rige­re liv. Vi vil såle­des igen­nem artik­len godt­gø­re en dob­belt retur til natu­ren.

Øko­no­mi, kul­tur, struk­tur: Højha­stig­heds­sam­fun­dets tre moto­rer

Rosa udmær­ker sig som sam­tids­di­ag­nosti­ker ved at dyr­ke det, som Char­les Wright Mills kald­te for socio­lo­gisk fan­ta­si.7Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22. Socio­lo­gisk fan­ta­si hand­ler om at være i stand til at kob­le over­ord­ne­de sam­funds­mæs­si­ge struk­tu­rer, ten­den­ser og udvik­lin­ger med indi­vi­du­el­le men­ne­skers kon­kre­te hver­dags­li­ge og soci­alt kon­tek­stu­a­li­se­re­de erfa­ring­er. Rosas ana­ly­ser bestræ­ber sig på den­ne måde på at inte­gre­re det per­son­li­ge og det struk­tu­rel­le i en hel­heds­frem­stil­ling. Som vi kom­mer ind på heni­mod slut­nin­gen af den­ne arti­kels opføl­ger, “Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring”, så for­står Rosa vej­en ud af det kri­se­kom­pleks, som sam­ti­den befin­der sig i, som en pro­gres­siv dob­belt­be­væ­gel­se, der ska­ber for­an­dring­er på både det per­son­ligt-indi­vi­du­el­le og sam­funds­mæs­sigt-struk­tu­rel­le niveau.

Gen­stan­den for Rosas kri­ti­ske ana­ly­ser er den sen­mo­der­ne sam­funds­form, som han for­melt defi­ne­rer ved, at den “kun for­mår at sta­bi­li­se­re sig dyna­misk” igen­nem øko­no­misk vækst, tek­no­lo­gisk acce­le­ra­tion og kul­tu­rel innovation.8Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Moder­ne sam­funds dyna­mi­ske sta­bi­li­se­ring udfol­der sig som en acce­le­ra­tions­cy­klus, der dri­ves af tre moto­rer: A) den øko­no­mi­ske, B) den struk­tu­rel­le og C) den kul­tu­rel­le motor:9Hartmut Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.

De tre accelerations­motorer10Hartmut Rosa, “Soci­al Acce­le­ra­tion: Ethi­cal and Poli­ti­cal Con­sequen­ces of a Desyn­chro­nized High-Spe­ed Socie­ty”, Con­stel­la­tions 10, nr. 1 (2003), 12).

De tre moto­rer med­fø­rer, at ver­den i dag er fan­get i en acce­le­ra­tions­cy­klus, der er løbet løbsk og nu er ble­vet selvkørende.11Hartmut Rosa, Soci­al Acce­le­ra­tion: A New The­ory of Moder­ni­ty (Colum­bia Uni­ver­si­ty Press, 2015), 151. Iføl­ge Rosa er acce­le­ra­tions­pro­ces­ser­ne ikke dre­vet af et olym­pisk begær hos moder­ne men­ne­sker efter “høje­re, hur­ti­ge­re, stær­ke­re”, men sna­re­re af en kon­stant “apo­ka­lyp­tisk-klau­stro­fo­bi­sk trus­sel” for­stå­et som “ang­sten for sta­digt-min­dre”.12Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14. Det­te omta­ler han også andet­steds som et gli­de­ba­ne­mo­ment i sen­mo­der­ne men­ne­skers selv­for­stå­el­se: “[D]et at stå stil­le er ens­be­ty­den­de med at sak­ke agter­ud”.13Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 39. Man kan høre poli­ti­ke­res for­mu­le­rin­ger a la: “Hvis ikke, vi gør sådan og sådan, så kom­mer vi bag om dan­sen i den glo­ba­le kon­kur­ren­ce, hvil­ket vil stæk­ke Dan­marks chan­cer for at bli­ve ved med at være blandt ver­dens rige­ste lan­de” som symp­to­ma­ti­ske for den­ne trus­lens og ang­stens moti­ve­ren­de funk­tion i højha­stig­heds­sam­fun­de­nes poli­ti­ske selv­for­valt­ning.

Acce­le­ra­tions­cy­klus­sen og dens sub­jek­tivt pro­du­ce­re­de frygt og nervø­si­tet instal­le­rer et impe­ra­tiv hos men­ne­ske­ne i sen­mo­der­ne sam­fund, der kræ­ver, at de ved­va­ren­de hand­ler såle­des, at deres ræk­ke­vid­de i ver­den mak­si­me­res, og at så meget som muligt gøres opnå­e­ligt for dem.14Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16. Det­te med­fø­rer i sin egen ret, at ver­den som sådan frem­træ­der som det, Rosa med et ram­men­de udtryk kal­der for et aggres­sions­punkt – det vil sige som noget, der skal undertvin­ges, kon­trol­le­res og i det hele taget angri­bes med en offen­siv energi.15Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17. Den aggres­si­ve beher­skel­se af ver­den sker gen­nem fire ope­ra­tio­ner: “syn­lig­gø­rel­se, opnå­e­lig­hed, beher­skel­se og nyttiggørelse”.16Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20. At ver­den ople­ves som et aggres­sions­punkt kom­mer blandt andet til udtryk gen­nem den udbred­te brug af to-do-lister som eksi­sten­ti­elt management-værktøj.17Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Den­ne poin­te kan yder­li­ge­re illu­stre­res af de såkald­te mil­len­ni­als, alt­så den gene­ra­tion af nu voks­ne men­ne­sker, som er født mel­lem 1981 og 1996. For man­ge af dem er det at være vok­sen ikke læn­ge­re en for­holds­vis sta­bil iden­ti­tet­stil­stand, men ople­ves sna­re­re som en serie af kon­kre­te handling­er, der udfø­res for at lyk­kes med pro­jek­tet om at voks­ne – en ræk­ke kon­ti­nu­er­li­ge handling­er, der må og skal gøres for net­op at føl­ge med. At være vok­sen er alt­så for man­ge i højha­stig­heds­sam­fun­det gået hen og ble­vet en selv­be­vidst akti­vi­tet, man selek­tivt kan træ­de ind og ud af. Som den ame­ri­kan­ske kul­turjour­na­list Anne Helen Peter­sen har for­mu­le­ret det: “ ‘To adult’ is to com­ple­te your to-do list — but eve­ryt­hing goes on the list, and the list never ends”, med risi­ko for at kul­mi­ne­re i det, hun kal­der for “ærin­de­lam­mel­se [errand para­ly­sis]”.18Ann Helen Peter­sen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Gene­ra­tion”, Buzz­Fe­ed­News, 5. janu­ar 2019.

I ste­det for et liv base­ret på en sam­men­hæn­gen­de frem­tids­o­ri­en­te­ret selv­for­tæl­ling, fun­de­res det leve­de liv i høje­re grad på en flos­set iden­ti­tet, der løben­de kon­stru­e­res af vra­gre­ster­ne fra alver­dens epi­so­di­ske hændelser.19Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 53. Sen­mo­der­ne karak­ter­dan­nel­se sker som vil­kår i et krydspres af trus­ler, og mil­len­ni­als mister nemt ret­nings­san­sen fan­get i højha­stig­heds­sam­fun­dets krydsild. Udfor­drin­gen bli­ver der­for at und­gå at bræn­de ud, alt­så at lide af burn-out:

Der­u­de er alting dødt, gråt, koldt og tomt, og også i mig er alting stumt og goldt. Den­ne til­stand, der i dag i form af burn-outs er ble­vet til en tids­ty­pisk mode- og mas­se­syg­dom, røber i vir­ke­lig­he­den meget om for­hol­det til ver­den i moderniteten.20Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.

At moder­ni­te­ten helt grund­læg­gen­de er lagt an på hele tiden at skul­le væk­ste fle­re pen­ge, udvik­le ny tek­no­lo­gi og gen­tæn­ke sig selv kul­tu­relt gør sam­let set, at sen­mo­der­ne men­ne­sker bræn­der ud på grund af et frem­med­gjort for­hold til både ver­den og sig selv. En tragisk logik ind­træf­fer i og med, at sen­mo­der­ne men­ne­skers egne eksi­sten­ti­el­le stra­te­gi­er ikke kan bru­ges til at hel­bre­de deres til­væ­rel­ses­mæs­si­ge pato­lo­gi­er: “You don’t fix it with vaca­tion, or an adult col­or­ing book, or ‘anxie­ty baking,’ or the Pomo­doro Tech­nique, or over­night fuck­ing oats”.21Petersen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Generation”. En poin­te, som også Sla­voj Žižek har for­mu­le­ret i form af en ide­o­lo­gik­ri­tik af bud­dhis­mens popu­læ­re udbre­del­se i vest­li­ge sam­fund op igen­nem anden halv­del af det 20. århund­re­de og til i dag, hvor snart sagt alle dan­ske­re har et for­hold til yoga, medi­ta­tion og/eller mind­ful­ness. Iføl­ge Žižek er vest­lig bud­dhis­me ide­o­lo­gisk dybt pro­ble­ma­tisk, for­di den får men­ne­sker til at foku­se­re deres ener­gi indad og på et indi­vi­du­elt plan gøre de sen­mo­der­ne højha­stig­heds­sam­funds eksi­stensvil­kår tåle­li­ge, i ste­det for at de selv­sam­me men­ne­sker del­ta­ger i det omvæl­ten­de arbej­de med at lave fun­da­men­talt om på de pro­ble­ma­ti­ske og smerte­li­ge for­hold: “The ‘Western Bud­dhist’ medi­ta­ti­ve stan­ce is argu­ably the most effi­ci­ent way for us to ful­ly par­ti­ci­pa­te in capi­ta­list dyna­mi­cs whi­le retai­ning the appea­ran­ce of men­tal sanity”.22Sla­voj Žižek, “From Western Marxism to Western Bud­dhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabi­net Maga­zi­ne 2 (for­år 2001). I sid­ste instans leder Rosas moder­ni­tets­di­ag­no­se til den kon­klu­sion, at frem­med­gø­rel­sen fra ver­den og natu­ren er mas­siv i kraft af den aggres­si­ve vil­je til kon­trol, der gen­nem­sy­rer moder­ne men­ne­skers møde med ver­den. Udgan­gen af stress, fra­vær, depres­sion og burn-out giver Rosa nav­net reso­nans, og vi går nu vide­re til at se nær­me­re på det­te begreb for at vise, hvil­ken rol­le natu­ren kan siges at spil­le for Rosas håb og opti­mis­me ved­rø­ren­de mulig­he­den for andre og bed­re liv end dem, som man­ge men­ne­sker i dag lever.

Det ukon­trol­ler­ba­re: Om reso­nans og frem­med­gø­rel­se som natur­fi­lo­so­fi­ske begre­ber

Det er vig­tigt som en før­ste poin­te at frem­hæ­ve, at Rosa ikke for­står reso­nans som en spe­ci­fik følel­se. Reso­nans skal der­i­mod opfat­tes som en rela­tions­mo­dus med en sær­lig kva­li­tet, der “for­bli­ver åben over­for det emo­tio­nel­le indhold”.23Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 191. Den­ne rela­tion dan­nes, som Rosa beskri­ver det, igen­nem af←fekt og e→motion og har i sid­ste ende en trans­for­ma­tiv karak­ter for rela­tio­nens parter.24Rosa, Reso­nans, 203. Det vil alt­så sige, at reso­nans er en sær­lig slags for­hold mel­lem men­ne­sker eller mel­lem men­ne­sker og objek­ter, der i alle til­fæl­de inde­bæ­rer, at et sub­jekt hører et kald og sva­rer på det­te kald, eller med andre ord at man som men­ne­ske berø­res eller påvir­kes og aktivt respon­de­rer på den­ne berø­ring eller påvirkning.25Rosa, Reso­nans, 201. Yder­me­re inde­bæ­rer reso­nans et ele­ment af ukon­trol­ler­bar­hed, som gør, at reso­nans­er­fa­ring­er altid rum­mer et aspekt af over­ra­skel­se eller plud­se­lig­hed. Sat på for­mel kan man sige, at reso­nans opstår når men­ne­skers erfa­ring­er af noget eller nogen sker i overenstem­mel­se med fire kon­sti­tu­e­ren­de træk: 1) affi­ce­ring, 2) svar, 3) trans­for­ma­tion og 4) ukontrollerbarhed.26Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.

Reso­nans er, som vi kal­der det i over­skrif­ten på den­ne arti­kel, gode vibra­tio­ner, og det, der sæt­tes i vibre­ren­de bevæ­gel­se i reso­nans­re­la­tio­nen er sel­ve eksi­sten­sens menings­ska­ben­de stren­ge – i mod­sæt­ning til dis­so­nans, som avler frem­med­gø­rel­se, for­vir­ring og poten­ti­elt fortviv­lel­se. Reso­nans skal såle­des ikke for­stås som Rosas navn for lyk­ke. Et reso­nant for­hold kan nem­lig godt være ulyk­ke­ligt i form af et for­hold præ­get af afsavn eller tab, men rela­tio­nen kan sta­dig være både trans­for­ma­tiv og dybt menings­fuld. Reso­nans er på den­ne måde tæt­te­re på et menings­be­greb end et lyk­ke­be­greb – men ikke for­stå­et som en mening, der kan instal­le­res per­ma­nent i til­væ­rel­sen. Sna­re­re er der tale om en for­holds­vis flyg­tig til­stand, der kun opnås epi­so­disk.

Yder­me­re teo­re­ti­se­rer Rosa for­hol­det mel­lem frem­med­gø­rel­se og reso­nans som dia­lek­tisk. Det vil sige, at beg­ge til­stan­de er betin­get af deres egen respek­ti­ve mod­sæt­ning. Hvor­dan det? Reso­nans kan kun fore­kom­me ved, at man træ­der ind i en gen­si­digt vibre­ren­de rela­tion med et givet fæno­men, som man før ind­gan­gen i rela­tio­nen var mere eller min­dre frem­med over for, hvor­for frem­med­gø­rel­se fun­ge­rer som en mulig­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for reso­nans­er­fa­ring­er og alt­så ikke som reso­nan­sens abso­lut­te modsætning.27Simon Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, Inter­na­tio­nal Jour­nal of Poli­ti­cs, Cul­tu­re, and Socie­ty 33, nr. 3 (2020): 309–344. Frem­med­gø­rel­se beteg­ner iføl­ge Rosa “en til­stand af en rela­tions­løs rela­tion, hvor sub­jekt og ver­den står over for hin­an­den uden inder­lig forbundethed”.28Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. Men­ne­sket er grund­læg­gen­de et reso­nans­sø­gen­de væsen,29Rosa, Reso­nans, 199–200. men reso­nans kan under ingen omstæn­dig­he­der være en varig til­stand. Den er flyg­tig og for­bi­gå­en­de. Af sam­me årsag giver det ikke mening at fore­slå, at vi altid bør befin­de os i et reso­nant for­hold til natu­ren – frem­med­gø­rel­se er nød­ven­dig, når vi skal under­sø­ge, udfor­ske og mani­pule­re natu­ren som en uom­gæn­ge­lig del af men­ne­ske­li­vet, for eksem­pel i for­bin­del­se med frem­brin­gel­sen af mad, tøj og tag over hove­d­et. På sam­me måde vil natu­ren, i kraft af sin ukon­trol­ler­bar­hed, oftest være frem­med­gø­ren­de og end­da til tider fjendt­ligt stil­let over for men­ne­skets gøre­mål og mere eller min­dre art­s­spe­ci­fik­ke inte­res­ser. Tænk blot på natu­rens vold­som­me storme, frost om vin­te­r­en, hedebøl­ger om som­me­ren og far­li­ge dyr i jung­len. Poin­ten er og bli­ver imid­ler­tid, at vi ikke fuld­stæn­digt kan udryd­de natu­rens ibo­en­de ukon­trol­ler­bar­hed uden sam­ti­dig at fjer­ne sel­ve mulig­heds­be­tin­gel­sen for reso­nans. I sid­ste instans er reso­nans karak­te­ri­se­ret ved en radi­kal kon­tin­gens med hen­syn til dens opstå­en på grund af reso­nans­re­la­tio­nens afhæn­gig­hed af det ukon­trol­ler­ba­re. Det bety­der, at den hver­ken kan for­ce­res eller for­hin­dres, men opstår spon­tant under de ret­te omstæn­dig­he­der. Vi kan nok købe os til ople­vel­ser, hvori­gen­nem vi for­ven­ter at opnå reso­nans med natu­ren, men reso­nan­sen kan ikke sik­res på for­hånd: “Vi kan købe os til den dyre safa­ri til Saha­ra eller til et kryd­stogt, men ikke til reso­nans i for­hold til naturen”,30Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36. som Rosa selv for­mu­le­rer det. Sådan­ne for­mer for kom­merci­elt til­ve­je­brag­te vil­de ople­vel­ser er blot og bar reso­nans­si­mu­le­ring.

Rosas arbej­de udgør sam­let set et for­søg på “at udvik­le en socio­lo­gi om for­hol­det til verden”.31Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11. Natu­ren, hæv­der vi, udgør den pri­mæ­re onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­se for reso­nan­te rela­tio­ner for men­ne­sket. For Rosa er men­ne­skets væsen til fort­fa­ren­de histo­risk for­hand­ling og der­for præ­get af en grund­læg­gen­de soci­o­kul­tu­rel omskif­te­lig­hed. Men­ne­skets natur­for­hold må såle­des også betrag­tes som histo­risk for­an­der­ligt i tråd med den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker Lynn Whi­te Jr.‘s klas­si­ske tese om den øko­lo­gi­ske kri­ses kul­tu­rel­le rødder.32Lynn Town­send Whi­te Jr., “The Histo­ri­cal Roots of Our Eco­lo­gi­cal Cri­sis”, Sci­en­ce 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207. Det­te er væsent­ligt, for når vi taler om sen­mo­der­ne men­ne­skers nuvæ­ren­de for­hold til natu­ren – oftest ita­le­sat som et kald fra natu­ren eller længs­len efter, at natu­ren taler til os – er det­te selv en moder­ne opfin­del­se fra en kul­tur­hi­sto­risk betragt­ning. En opfin­del­se, der kun lader sig gøre, for­di vi i moder­ni­te­ten for­står natu­ren og men­ne­ske­he­den som i udgangs­punk­tet adskil­te stør­rel­ser, der står over for hin­an­den som værens­mæs­sigt for­skel­li­ge og uden indre for­bin­del­se. Og det er kun, for­di vi til dels har for­må­et at bil­de os selv og hin­an­den ind, at pla­ne­tens mere-end-men­ne­ske­li­ge natur og men­ne­ske­nes gen­nem­kul­tu­ra­li­se­re­de sam­funds­liv er fun­da­men­talt adskil­te, at vi den dag i dag er i stand til at opfat­te natu­ren som en af sen­mo­der­ni­te­tens pri­mæ­re reso­nansoa­ser.33Rosa, Reso­nans, 311. Rosa vil for­ment­lig være enig med Bru­no Latour i, at vi aldrig i onto­lo­gisk for­stand fak­tisk har været moder­ne, og sam­ti­dig være enig med ham i, at vi i vesten er lyk­ke­des med på et ide­o­lo­gisk plan at for­stå os selv og hele ver­den gen­nem moder­ni­te­tens besnæ­ren­de adskil­lel­ses- og separationsoptik.34Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2006).

Som kur mod den­ne sen­mo­der­ne ide­o­lo­gis øko­lo­gisk destruk­ti­ve kon­se­kven­ser fore­slår Rosa ikke en eller anden vul­gær­ro­man­tisk retræte til en fore­stil­let oprin­de­lig natur­til­stand. I ste­det udlæg­ger Rosa men­ne­sket som et væsen, der altid er af ver­den – uan­set hvad det så i øvrigt gør sig af fore­stil­lin­ger om sit eget ophav.35Rosa, Reso­nans, 67. Med andre ord: Vi er natur. Som han også skri­ver andet­steds, så er det men­ne­ske­li­ge sub­jekt rela­tio­nelt, eller øko­lo­gisk, kon­sti­tu­e­ret: “Sub­jek­ter er altid i ver­den eller ‘af ver­den’; de befin­der sig alle­re­de inden­for, omgi­vet af og i rela­tion til en ver­den som helhed”.36Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. På den­ne måde går der en lige linje fra den tid­li­ge Karl Marx’ for­stå­el­se af men­ne­skets natur­for­hold til Rosas reso­nanste­o­ri og hans begreb om det ukon­trol­ler­ba­re. Såle­des skri­ver Marx i sine øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter fra 1844:

Natu­ren er men­ne­skets uor­ga­ni­ske lege­me – dvs. for så vidt den ikke selv er men­ne­ske­le­ge­me. Men­ne­sket lever af natu­ren – det bety­der: natu­ren er dets lege­me, med hvil­ket det må for­bli­ve i sta­dig vek­sel­virk­ning, hvis det ikke ønsker at dø. At men­ne­skets fysi­ske og ånde­li­ge liv er knyt­tet til natu­ren bety­der sim­pelt­hen, at natu­ren er knyt­tet til sig selv, for men­ne­sket er en del af naturen.37Karl Marx, “Øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Ver­den rundt, nr. 2 (1965): 54–63.

Det dob­bel­te natur­be­greb, som vi i intro­duk­tio­nen oven­for til­skrev Ador­no og Hor­k­hei­mer, viser Marx sig alle­re­de at have for­mu­le­ret ret præ­cist 100 år før udgi­vel­sen af Oplys­nin­gens dia­lek­tik. Rosa synes såle­des i over­ens­stem­mel­se med Marx at abon­ne­re på et natur­be­greb, der både rum­mer 1) sen­mo­der­ne men­ne­skers frem­med­gjor­te opfat­tel­se af at stå over­for natu­ren, og 2) den onto­lo­gi­ske rea­li­tet, at men­ne­ske og natur er ét og det sam­me. Med Rosas ord: at men­ne­sket ikke bare er i ver­den, men til­li­ge er af ver­den. Det sto­re pro­blem, kun­ne man sige, består i, at vi i sen­mo­der­ni­te­ten tror, at vi kun er det før­ste og har glemt, at vi også er det andet. Reso­nans med natu­ren inde­bæ­rer imid­ler­tid, at vi over­går fra at erfa­re os selv som ude­luk­ken­de i ver­den til også at erfa­re os selv som af ver­den.

For yder­li­ge­re at ind­kred­se reso­nan­sens væsen skel­ner Rosa mel­lem tre såkald­te reso­nansak­ser, nem­lig en hori­son­tal, en dia­go­nal og en ver­ti­kal. Mens den hori­son­tale reso­nansak­se kom­mer til udtryk gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til andre men­ne­sker gen­nem fami­li­e­liv, ven­ska­ber og poli­ti­ske sam­men­slut­nin­ger, mani­feste­rer den dia­go­na­le reso­nansak­se sig gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til uddan­nel­se, arbej­de og for­brug. Den ver­ti­ka­le reso­nansak­se udmær­ker sig som den, der har at gøre med men­ne­skets intenst menings­ful­de erfa­ring­er inden­for reli­gion, kunst, histo­rie og net­op natur.38Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, 315–316; Rosa, Reso­nans, 226.  Uan­set hvil­ken akse reso­nan­sen fin­der sted på, så er reso­nan­te rela­tio­ner i alle til­fæl­de karak­te­ri­se­ret ved, at de invol­ve­re­de par­ter taler med deres egen stem­me,39Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44. og at de såle­des ind­går i et for­hold, hvor de sva­rer hin­an­den og gen­nem den­ne dia­log transformeres.40Rosa, Reso­nans, 203. Rosa skel­ner der­for også mel­lem reso­nans og en anden type svar, nem­lig ekko­et,41Rosa, Reso­nans, 194. som nok kan lig­ne reso­nans, men fak­tisk ikke er det. Man ind­går for eksem­pel ikke i en reso­nant rela­tion med et men­ne­ske, der hele tiden plea­sen­de taler en efter mun­den: “At den anden per­son også kan sige ‘nej’ eller ‘ikke nu’, er en for­ud­sæt­ning for, at man kan kom­me i reso­nans med ham eller hende”.42Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Reso­nans er såle­des betin­get af den grund­læg­gen­de ukon­trol­ler­bar­hed, der fin­des i den eller det, vi træ­der i rela­tion med. En ukon­trol­ler­bar­hed med trans­for­ma­ti­ve poten­ti­a­ler, vel at mær­ke:

Reso­nans­er­fa­ring­er for­vand­ler os, og net­op deri lig­ger der en erfa­ring af leven­de­gø­rel­se. […] [O]gså objek­ter­ne for­an­drer sig sig­ni­fi­kant (for os) med reso­nan­ser­fa­rin­gen. Bjer­get, som jeg har beste­get, er (for mig) et andet end det, jeg kun så på lang afstand eller kend­te fra fjern­sy­net.43Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.

I for­hold til den alt­om­slut­ten­de klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, ver­den befin­der sig i, og hvis kon­se­kven­ser år for år, måned for måned, kun bli­ver mere mærk­ba­re og alvor­li­ge, til­by­der Rosas reso­nanste­o­ri et kri­tisk spejl for sen­mo­der­ne men­ne­sker at kig­ge ind i og skue både pro­ble­mer og muli­ge løs­nin­ger i for­hold til deres aggres­si­ve natur­for­hold. Øko­lo­gi­ske filo­sof­fer har læn­ge været eni­ge om, at de udvindings‑, fældnings‑, udled­nings- og foru­re­ning­s­år­sa­ger til klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen i høj grad har været mulig­gjort af de ide­o­lo­gi­ske fore­stil­lin­ger om natu­ren som for­rå­dskam­mer og res­sour­ce­re­ser­voir, som har defi­ne­ret OECD-lan­de­nes histo­ri­ske rov­drifts­ag­ti­ge og kolo­ni­a­le pro­duk­tion og for­brug. Kort for­talt til­by­der Rosas teo­re­ti­se­ring af reso­nans­er­fa­ring­er en ander­le­des til­gang til at ople­ve, opfat­te og omgås ver­den, pla­ne­ten og natu­ren i al sin væl­de.

Rosa giver i sine vær­ker adskil­li­ge eksemp­ler på reso­nans, som net­op inde­bæ­rer rela­tio­ner til natur­for­hold og ‑fæno­me­ner, f.eks. sne­fald, land­ska­ber, bjer­ge og søer.44Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89. Dis­se er alle karak­te­ri­se­re­de ved, at deres her­komst og væren som udgangs­punkt lig­ger uden­for men­ne­skets ræk­ke­vid­de for kon­trol. Selv­føl­ge­lig kan man bru­ge sne­ka­no­ner på skis­port­s­ste­der for at leve­re “sne­ga­ran­ti” til de besø­gen­de ski­turi­ster. Selv­føl­ge­lig kan man spræn­ge sig vej gen­nem et bjerg­mas­siv for at kon­stru­e­re en tun­nel med hen­blik på at udbyg­ge vej­net­tet for pri­vat­bi­lis­men. Og selv­føl­ge­lig kan man med grav­kø­er anlæg­ge en sø i nær­he­den af et nybyg­ger­om­rå­de for at gøre de anlag­te huse end­nu mere attrak­ti­ve for muli­ge købe­re på bolig­mar­ke­det. Men sagen er den, at den­ne slags men­ne­ske­ligt mani­p­u­le­ren­de ind­greb i natu­ren ikke lader os ind­gå i menings­ful­de, reso­nan­te for­hold til natu­ren, men i ste­det kun lader os angri­be den som et aggres­sions­punkt, der skal undertvin­ges og ind­ord­nes men­ne­ske­li­ge inte­res­ser, pla­ner og begær samt de glo­ba­le kapi­tal­lo­gik­ker, som sen­mo­der­ne men­ne­skers adfærd histo­risk for­val­ter rea­li­se­rin­gen af. I den for­bin­del­se består sen­mo­der­ni­te­tens grund­læg­gen­de vild­fa­rel­se og indre kon­flikt i, at den for­veks­ler opnå­e­lig­hed og kon­trol­ler­bar­hed. Hvis natu­ren går hen og bli­ver noget, man kon­stant for­sø­ger at beher­ske, kon­trol­le­re og under­ka­ste en men­ne­ske­lig og mar­keds­mæs­sigt kom­mer­ciel logik, så er det til sidst over­ho­ve­det ikke natu­ren selv, man opnår adgang til og omgang med, men sna­re­re en kun­stigt til­ve­je­bragt og fal­met udga­ve af noget, man kul­tu­relt har valgt at bru­ge ordet “natur” til at benævne.45Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne … Continue reading Rosa frem­hæ­ver i den sam­men­hæng, at sen­mo­der­ni­te­tens frem­med­gjor­te ambi­va­lens over for natu­ren ikke kom­mer af en frygt for at miste natu­ren som res­sour­ce, men i ste­det af en mere eller min­dre ube­vidst frygt for at miste natu­ren som en sfæ­re for reso­nans­er­fa­ring­er:

Det vir­ker til, at vi destru­e­rer den ver­den, vi ger­ne vil gøre til­gæn­ge­lig: Destruk­tio­nen af vores natur­li­ge mil­jø er det mod­sat­te af, hvad vi drøm­te om, og som kon­se­kvens bli­ver natu­ren en trus­sel mod os. […] Vi øger vores greb om natu­ren, livet og ver­den, men dis­se sfæ­rer for­an­drer karak­ter net­op gen­nem den­ne pro­ces. Sel­vet og ver­den bli­ver ble­ge, kol­de og ligegyldige.46Bjørn Schier­mer, & Hart­mut Rosa, “Acce­le­ra­tion and Reso­nan­ce: An inter­view with Hart­mut Rosa”, Acta Socio­lo­gi­ca Spe­ci­al Issue: Four Gene­ra­tions of Cri­ti­cal The­ory (2017): 1–7 (vores oversættelse).

Vi ved alle­sam­men godt et eller andet sted, at det vil­le være godt for både os selv og for kli­ma­et, mil­jø­et og pla­ne­tens myl­der af liv, hvis vi i høje­re grad end nu til­lod natu­ren at være den natur, den nu engang er uaf­hæn­gigt af men­ne­skets kul­tu­relt betin­ge­de opfat­tel­ser og tek­no­lo­gisk mulig­gjor­te mani­pula­tion af den. I sen­mo­der­ni­te­ten lever der en æng­ste­lig og ofte uud­talt bekym­ring for, at natu­ren gli­der os helt af hæn­de og dens ihukom­mel­se umu­lig­gø­res, hvor­ved erin­drin­gen om natu­ren mister det øko­lo­gisk revo­lu­tio­næ­re poten­ti­a­le, som Ador­no og Hor­k­hei­mer omtal­te i cita­tet i begyn­del­sen af vores arti­kel. Den tek­nisk-instru­men­tel­le og øko­no­misk-ratio­nel­le omgang med natu­ren posi­tio­ne­rer men­ne­sket med en sel­vop­fat­tel­se af at være rela­tivt usår­lig over­for natu­rens kræf­ter; af at være onto­lo­gisk uaf­hæn­gig og suveræn, hvil­ket besvær­lig­gør eller lige­frem umu­lig­gør reso­nans: “[D]en, der gør sig i den grad usår­lig […] bli­ver ikke i stand til at ople­ve reso­nans. Han eller hun kan måske nok bli­ve sti­mu­le­ret, men helt sik­kert ikke berørt”.47Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67. Sti­mu­lan­sen kun­ne så bestå i at fræ­se ned af den kun­sti­ge skiløjpe, at acce­le­re­re i sin bil gen­nem bjer­gets hul­rum eller at gå tur med sin hund for­bi kunstsø­en i nabo­la­get. Men pro­ble­met med alle dis­se for­søg på at til­eg­ne sig natu­ren er net­op, at de er dre­vet og/eller mulig­gjort af vilj­en til at kon­trol­le­re den: “Var det tid­li­ge­re (slet og ret) vig­tigt at respek­te­re natu­rens vil­je, så bli­ver natu­rens vil­je nu under­ka­stet vores vilje”.48Rosa, Reso­nans, 316. For Rosa er moder­ne sam­funds vold­som­me for­søg på aggres­siv omska­bel­se af natu­ren en logisk kon­se­kvens af en ver­dens­re­la­tions­mo­dus, der på en pro­ble­ma­tisk ensi­dig måde er domi­ne­ret af reso­nan­sens dia­lek­ti­ske mod­pol: frem­med­gø­rel­sen. Den­ne ensi­dig­hed affø­der et stumt for­hold til ver­den og afsted­kom­mer, at vi eks­klu­sivt opfat­ter den som mid­del til vores egne for­mål, alt­så som helt igen­nem tings­lig­gjort:

Sen­mo­der­ne sub­jek­ter taber ver­den som et talen­de og sva­ren­de over­for­stå­en­de i sam­me udstræk­ning som de udvi­der deres instru­men­tel­le ræk­ke­vid­de. De erfa­rer ikke egen for­må­en i betyd­nin­gen af reso­nans­sen­si­bel opnå­en, men i betyd­nin­gen af tings­lig­gø­ren­de beherskelse.49Rosa, Reso­nans, 490.

Vi erfa­rer såle­des ver­den, og i sær­lig grad natu­ren, igen­nem frem­med­gø­rel­sens rela­tions­mo­dus og som noget, der må og skal beher­skes eller besej­res, når vi mere eller min­dre bevidst insi­ste­rer på, at vores kul­tu­rel­le prak­sis­ser og sen­mo­der­ne sam­funds uer­kendt øko­lo­gisk destruk­ti­ve inte­res­ser skal bestå.

Som vi har set i udlæg­nin­gen af Rosa oven­for, så er den meta­fy­si­ske for­ud­sæt­ning for, at men­ne­sket kan opnå reso­nans­er­fa­ring­er i til­væ­rel­sen, at ver­den som natur er ska­ben­de og spon­tant given­de på en til sta­dig­hed over­ra­sken­de og ukon­trol­ler­bar måde, det vil sige, at ver­den for­stås igen­nem Spi­nozas dob­bel­te begreb om natu­ren som sam­ti­digt ska­ben­de (natu­ra natu­rans) og skabt (natu­ra natu­ra­ta).50Baruch Spi­noza, Eth­ics (Lon­don: Pengu­in Clas­si­cs, 1996 [1677]), 20–21. Ikke at Rosa løser de filo­so­fisk prin­ci­pi­el­le pro­ble­mer omkring den såkald­te myth of the given, men hans kri­ti­ske teo­ri hvi­ler i hvert fald på den filo­so­fi­ske præ­mis, at natu­ren er onto­lo­gisk defi­ne­ret ved ener­gi, kraft, for­an­dring, kre­a­ti­vi­tet og given. Med andre ord: at natu­ren ikke er død mate­rie. Den­ne meta­fy­si­ske grund­præ­mis kom­mer indi­rek­te til udtryk, når Rosa for­mu­le­rer føl­gen­de: “Det er ikke til­stræk­ke­ligt, at jeg gri­ber ud efter ver­den, for reso­nans for­ud­sæt­ter, at jeg lader mig kal­de på, at jeg bli­ver påvir­ket, at der er noget, ude­fra, der når mig”.51Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41. Rosa skel­ner i den sam­men­hæng mel­lem, at et natur­fæ­no­men “vil sige mig noget” og at det selv­sam­me fæno­men “taler til mig”.52Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Mens den før­ste påstand inde­bæ­rer tro­en på en i natu­ren ibo­en­de inten­tion og der­med hvi­ler på en vild meta­fy­sisk teo­ri (ani­mis­me eller pan­p­sy­kis­me), inde­bæ­rer den anden påstand blot en nøg­tern fæno­meno­lo­gisk kon­sta­te­ring af, at noget i natu­ren har betyd­ning for den, som udta­ler sig: “Når men­ne­sker får en reso­nans­op­le­vel­se med det før­ste sne­fald eller med bjer­get […] bety­der det, at de bli­ver mødt af noget og mær­ker, at det angår dem, at det har betyd­ning for dem”.53Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Reso­nan­ser­fa­rin­gen hvi­ler på, at man som men­ne­ske “hører en kalden”54Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. og at man for­hol­der sig “åben for det uventede”.55Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Det er ved at accep­te­re det fak­tum, at det kun er ved at omfav­ne natu­ren som halv­kon­trol­ler­bar, at man som men­ne­ske bli­ver i stand til at ind­gå i reso­nan­te for­hold til den.

Afrun­ding

Her­med når vi afslut­nin­gen på vores før­ste af to artik­ler om Hart­mut Rosa som natur­fi­lo­sof. I den­ne arti­kel har vi pri­mært haft fokus på at moti­ve­re en natur­fi­lo­so­fisk læs­ning af Rosas socio­lo­gi­ske arbej­de. Den­ne læs­ning led­te os hen til at opfat­te reso­nans og frem­med­gø­rel­se som et ana­ly­tisk vig­tigt begrebs­par til at for­stå men­ne­skets for­hold til natu­ren i sen­mo­der­ne acce­le­ra­tions­sam­fund. I den kom­men­de arti­kel går vi vide­re og illu­stre­rer kon­kret, hvor­dan Rosas udlæg­ning af natu­ren som (kun) halv­kon­trol­ler­bar har både eksi­sten­ti­el­le og poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Med afsæt i blandt andre Jose­fi­ne Klou­g­arts og Albert Camus’ lit­teræ­re skil­drin­ger samt Rosas egne idéer til poli­ti­ske til­tag på et struk­tu­relt plan viser vi, hvor­dan reso­nans kan inspi­re­re både men­ne­ske­li­ge eksi­stens­for­sky­del­ser og poli­tisk sam­funds­re­for­me­ring.

1. Theodor W. Ador­no & Max Hor­k­hei­mer, Oplys­nin­gens dia­lek­tik (Køben­havn: Gyl­den­dal, 2003), 336–344.
2. Jonathan Lear, Radi­cal Hope: Eth­ics in the Face of Cul­tu­ral Deva­sta­tion (Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 2008).
3. Quentin Meil­las­soux, After Fini­tu­de: An Essay on the Neces­si­ty of Con­tin­gen­cy (Con­ti­nuum Publis­hing, 2009).
4. Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).
5. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Fre­de­riks­berg: Eksi­sten­sen, 2020), 11.
6. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24.
7. Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22.
8. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
9. Hartmut Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.
10. Hartmut Rosa, “Soci­al Acce­le­ra­tion: Ethi­cal and Poli­ti­cal Con­sequen­ces of a Desyn­chro­nized High-Spe­ed Socie­ty”, Con­stel­la­tions 10, nr. 1 (2003), 12).
11. Hartmut Rosa, Soci­al Acce­le­ra­tion: A New The­ory of Moder­ni­ty (Colum­bia Uni­ver­si­ty Press, 2015), 151.
12. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14.
13. Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 39.
14. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16.
15. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17.
16. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20.
17. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
18. Ann Helen Peter­sen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Gene­ra­tion”, Buzz­Fe­ed­News, 5. janu­ar 2019.
19. Rosa, Frem­med­gø­rel­se og acce­le­ra­tion, 53.
20. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.
21. Petersen, “How Mil­len­ni­als Beca­me the Bur­nout Generation”.
22. Sla­voj Žižek, “From Western Marxism to Western Bud­dhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabi­net Maga­zi­ne 2 (for­år 2001).
23. Hartmut Rosa, Reso­nans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (Køben­havn: Eksi­sten­sen, 2021), 191.
24. Rosa, Reso­nans, 203.
25. Rosa, Reso­nans, 201.
26. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.
27. Simon Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, Inter­na­tio­nal Jour­nal of Poli­ti­cs, Cul­tu­re, and Socie­ty 33, nr. 3 (2020): 309–344.
28. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
29. Rosa, Reso­nans, 199–200.
30. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36.
31. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11.
32. Lynn Town­send Whi­te Jr., “The Histo­ri­cal Roots of Our Eco­lo­gi­cal Cri­sis”, Sci­en­ce 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207.
33. Rosa, Reso­nans, 311.
34. Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (Køben­havn: Hans Reitzels for­lag, 2006).
35. Rosa, Reso­nans, 67.
36. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
37. Karl Marx, “Øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Ver­den rundt, nr. 2 (1965): 54–63.
38. Susen, “The Reso­nan­ce of Reso­nan­ce: Cri­ti­cal The­ory as a Socio­lo­gy of World-Rela­tions?”, 315–316; Rosa, Reso­nans, 226.
39. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44.
40. Rosa, Reso­nans, 203.
41. Rosa, Reso­nans, 194.
42. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.
43. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.
44. Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89.
45. Martin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Pla­ne­tæ­re frak­tu­rer: Huma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert (Køben­havn: Mul­ti­vers, 2022); Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Tur­bu­lens, 5. decem­ber 2018.
46. Bjørn Schier­mer, & Hart­mut Rosa, “Acce­le­ra­tion and Reso­nan­ce: An inter­view with Hart­mut Rosa”, Acta Socio­lo­gi­ca Spe­ci­al Issue: Four Gene­ra­tions of Cri­ti­cal The­ory (2017): 1–7 (vores oversættelse).
47. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67.
48. Rosa, Reso­nans, 316.
49. Rosa, Reso­nans, 490.
50. Baruch Spi­noza, Eth­ics (Lon­don: Pengu­in Clas­si­cs, 1996 [1677]), 20–21.
51. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41.
52. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
53. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
54. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
55. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.