• Print
Denne artikel er en del af serien “

Gode vibrationer: Om Hartmut Rosa som naturfilosof

Kritisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi er typisk ikke noget, man for­bin­der med hin­an­den. Kritisk teo­ri har histo­risk set pri­mært beskæf­ti­get sig med kul­turin­du­stri, poli­ti­ske for­hold og ide­o­lo­gik­ri­tik og har der­med været rela­tivt antro­po­cen­trisk. Naturfilosofi har for sin del mani­feste­ret sig på man­ge for­skel­li­ge måder op igen­nem histo­ri­en, men fæl­les for megen vest­lig natur­fi­lo­so­fi er en grund­læg­gen­de inter­es­se for vir­ke­lig­he­dens mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner. Den har alt­så været rela­tivt ikke-antro­po­cen­trisk. I den­ne og den opføl­gen­de arti­kel hæv­der vi imid­ler­tid, at der på trods af de åben­ly­se for­skel­le fak­tisk er god grund til at sam­men­tæn­ke de to filo­so­fi­gen­rer: kri­tisk teo­ri og natur­fi­lo­so­fi. Det er i den for­bin­del­se værd at hæf­te sig ved, at sel­ve­ste Theodor Adorno og Max Horkheimer for­mu­le­re­de den flig af håb, som fak­tisk fin­des i deres famø­se hoved­værk Oplysningens dia­lek­tik fra 1946, med hen­vis­ning til net­op natu­ren og dens ihukom­mel­se. De pas­sa­ger i deres fæl­les­mo­no­gra­fi – der på man­ge måder ind­vars­le­de den kri­ti­ske teo­ri – som mest mar­kant tyde­lig­gør det­te håb knyt­tet til natu­ren, lyder som føl­ger:

At beher­ske natur græn­se­løst, at for­vand­le kos­mos til et uen­de­ligt jagt­ter­ræn, var årtu­sin­ders ønskedrøm. […] [H]ele det moder­ne indu­stri­sam­funds udpøn­se­de maski­ne­ri er blot natur, som søn­der­ri­ver sig selv. […] Det er ikke natu­ren, som tru­er den her­sken­de prak­sis og dens uund­gå­e­li­ge alter­na­ti­ver – den fal­der tvær­ti­mod sam­men med den­ne prak­sis -; det er det­te: at natu­ren erindres.1Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Oplysningens dia­lek­tik (København: Gyldendal, 2003), 336–344.

 Oplysningens dia­lek­tik er et værk, som man­ge sta­dig den dag i dag affe­jer som brutal og ren­dyr­ket kul­tur­pe­s­si­mis­me græn­sen­de til selv­pi­ne­ri, men som vi vil hæv­de fak­tisk rum­mer et radi­kalt håb2Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation (Harvard University Press, 2008). i form af en dør på klem ud til natu­ren for­stå­et som det sto­re uden­for.3Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (Continuum Publishing, 2009). Dette håb kon­stru­e­rer Adorno og Horkheimer på bag­grund af et dob­belt­ty­digt natur­be­greb: 1) natur som onto­lo­gisk tota­li­tet for al vir­ke­lig­hed, men­ne­skets sam­funds­mæs­si­ge gøren og laden inklu­si­ve, og 2) natur som de mere-end-men­ne­ske­li­ge dimen­sio­ner af vir­ke­lig­he­den (f.eks. kon­ti­nen­tal­pla­de­be­væ­gel­ser, bios­fæ­ren, bjør­ne­dyr, kos­mos, bak­te­ri­er, pla­ne­ten, …). I og med ind­vars­lin­gen af den antro­po­cæ­ne epo­ke er det imid­ler­tid ble­vet nød­ven­digt at sam­men­tæn­ke de to aspek­ter af natur­be­gre­bet, da men­ne­sket nu selv er gået hen og ble­vet en geo­lo­gisk kraft. Denne onto­lo­gi­ske sam­men­flet­ning af det men­ne­ske­li­ge og det mere-end-men­ne­ske­li­ge har i løbet af de sid­ste par årti­er givet anled­ning til en hur­tigt vok­sen­de teo­re­tisk inter­es­se for men­ne­skets stil­ling i og rela­tion til natu­ren. I den­ne arti­kel sæt­ter vi fokus på, hvor­dan Hartmut Rosas begre­ber om reso­nans og frem­med­gø­rel­se rum­mer natur­fi­lo­so­fisk rele­van­te per­spek­ti­ver, der kan bidra­ge til for­stå­el­sen af sen­mo­der­ne men­ne­skers natur­for­hold den dag i dag.

Vi har valgt at ind­le­de vores arti­kel om Rosa som natur­fi­lo­sof med Adorno og Horkheimers citat, for­di det i kon­cen­tre­ret form præ­sen­te­rer den kri­ti­ske teo­ris grund­læg­gen­de ner­ve af håb eller opti­mis­me om, at et andet liv fak­tisk er muligt for men­ne­ske­dy­ret. Et liv præ­get af reso­nans, mening og bære­dyg­tig samek­si­stens med pla­ne­tens myl­der af liv i ste­det for neder­dræg­ti­ge vari­a­tio­ner af et liv gen­nem­sty­ret af frem­med­gø­ren­de kapi­tal­lo­gik­ker, uvær­di­ge arbejds­for­hold og indu­stri­ens umen­ne­ske­li­ge æste­tik. Eksempler på sidst­nævn­te kan man møde i Ane Cortzens under­sø­gel­se af arki­tek­tur og byplan­læg­ning i pro­gram­ræk­ken Er der en arki­tekt til ste­de? fra 2021.4Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).

Det gam­le Storm P.-maleri Tilbage til natu­ren fra 1945 viser meget godt, hvad det er for en ana­ly­tisk distink­tion, der lig­ger til grund for det håb eller den opti­mis­me, som, vi hæv­der, fin­des i sel­ve Frankfurterskolens udgangs­punkt for tænk­ning og kri­tik og i sær­lig grad i Rosas socio­lo­gi om men­ne­skets for­hold til ver­den:

Storm P., Tilbage til natu­ren (1945)

Selvom Rosa posi­tio­ne­rer sig selv i mod­sæt­ning til “filo­sof­fer og psy­ko­lo­ger eller teo­lo­ger, der pro­fes­sio­nelt kæm­per med spørgs­må­let om men­ne­skets plads i kos­mos eller vores for­hold til uni­ver­set eller til naturen”,5Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 11. så udlæg­ger han ikke desto min­dre en rele­vant (social)filosofi om, hvor­dan det for men­ne­sket qua natur­væ­sen er muligt at opnå reso­nans i til­væ­rel­sen for­stå­et som udgan­gen af den grund­læg­gen­de frem­med­gø­rel­se, der rid­der sen­mo­der­ne men­ne­sker som en mare. En frem­med­gø­rel­se, der mani­feste­rer sig ved, at ver­den frem­står “stum og grå og farveløs”,6Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24. net­op som i ven­stre side af Storm P.‘s bil­le­de oven­for. Ifølge Adorno og Horkheimer domi­ne­rer den kapi­ta­li­sti­ske logik natu­ren i takt med, at den domi­ne­rer men­ne­sket – men siden udgi­vel­sen af Oplysningens dia­lek­tik har efter­føl­gen­de tæn­ke­re fra Frankfurterskolen ikke beskæf­ti­get sig syn­der­ligt med destruk­tio­nen af ver­den omkring os. Naturen, hæv­der vi, spil­ler til gen­gæld en cen­tral rol­le i Rosas kri­ti­ske teo­ri, og vi vil i det føl­gen­de frem­skri­ve en læs­ning af Rosa som natur­fi­lo­sof, præ­cis for­di han adskil­ler sig fra tid­li­ge­re for­mu­le­rin­ger af kri­tisk teo­ri, der ikke eks­pli­cit har for­søgt at for­stå vores rela­tion til natu­ren som afgø­ren­de afsæt for eman­ci­pa­to­risk kri­tik. Vi vil såle­des både for­sø­ge at vise, 1) hvor­dan Storm P.‘s male­ri illu­stre­rer den kri­ti­ske teo­ris egen ven­den til­ba­ge til natu­ren, og 2) Rosas håbe­ful­de skit­se­ring af højha­stig­heds­sam­funds­men­ne­ske­nes mulig­hed for gen­nem reso­nan­ser­fa­rin­ger at ven­de til­ba­ge til natu­ren og der­i­gen­nem vin­de eksi­sten­ti­elt og samvær­s­mæs­sigt rige­re liv. Vi vil såle­des igen­nem artik­len godt­gø­re en dob­belt retur til natu­ren.

Økonomi, kul­tur, struk­tur: Højhastighedssamfundets tre moto­rer

Rosa udmær­ker sig som sam­tids­di­ag­nosti­ker ved at dyr­ke det, som Charles Wright Mills kald­te for socio­lo­gisk fan­ta­si.7Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (København: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22. Sociologisk fan­ta­si hand­ler om at være i stand til at kob­le over­ord­ne­de sam­funds­mæs­si­ge struk­tu­rer, ten­den­ser og udvik­lin­ger med indi­vi­du­el­le men­ne­skers kon­kre­te hver­dags­li­ge og soci­alt kon­tek­stu­a­li­se­re­de erfa­rin­ger. Rosas ana­ly­ser bestræ­ber sig på den­ne måde på at inte­gre­re det per­son­li­ge og det struk­tu­rel­le i en hel­heds­frem­stil­ling. Som vi kom­mer ind på heni­mod slut­nin­gen af den­ne arti­kels opføl­ger, “Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring”, så for­står Rosa vej­en ud af det kri­se­kom­pleks, som sam­ti­den befin­der sig i, som en pro­g­res­siv dob­belt­be­væ­gel­se, der ska­ber for­an­drin­ger på både det per­son­ligt-indi­vi­du­el­le og sam­funds­mæs­sigt-struk­tu­rel­le niveau.

Genstanden for Rosas kri­ti­ske ana­ly­ser er den sen­mo­der­ne sam­funds­form, som han for­melt defi­ne­rer ved, at den “kun for­mår at sta­bi­li­se­re sig dyna­misk” igen­nem øko­no­misk vækst, tek­no­lo­gisk acce­le­ra­tion og kul­tu­rel innovation.8Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Moderne sam­funds dyna­mi­ske sta­bi­li­se­ring udfol­der sig som en acce­le­ra­tions­cy­klus, der dri­ves af tre moto­rer: A) den øko­no­mi­ske, B) den struk­tu­rel­le og C) den kul­tu­rel­le motor:9Hartmut Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion (København: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.

De tre accelerations­motorer10Hartmut Rosa, “Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society”, Constellations 10, nr. 1 (2003), 12).

De tre moto­rer med­fø­rer, at ver­den i dag er fan­get i en acce­le­ra­tions­cy­klus, der er løbet løbsk og nu er ble­vet selvkørende.11Hartmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity (Columbia University Press, 2015), 151. Ifølge Rosa er acce­le­ra­tions­pro­ces­ser­ne ikke dre­vet af et olym­pisk begær hos moder­ne men­ne­sker efter “høje­re, hur­ti­ge­re, stær­ke­re”, men sna­re­re af en kon­stant “apo­ka­lyp­tisk-klau­stro­fo­bi­sk trus­sel” for­stå­et som “ang­sten for sta­digt-min­dre”.12Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14. Dette omta­ler han også andet­steds som et gli­de­ba­ne­mo­ment i sen­mo­der­ne men­ne­skers selv­for­stå­el­se: “[D]et at stå stil­le er ens­be­ty­den­de med at sak­ke agter­ud”.13Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 39. Man kan høre poli­ti­ke­res for­mu­le­rin­ger a la: “Hvis ikke, vi gør sådan og sådan, så kom­mer vi bag om dan­sen i den glo­ba­le kon­kur­ren­ce, hvil­ket vil stæk­ke Danmarks chan­cer for at bli­ve ved med at være blandt ver­dens rige­ste lan­de” som symp­to­ma­ti­ske for den­ne trus­lens og ang­stens moti­ve­ren­de funk­tion i højha­stig­heds­sam­fun­de­nes poli­ti­ske selv­for­valt­ning.

Accelerationscyklussen og dens sub­jek­tivt pro­du­ce­re­de frygt og nervø­si­tet instal­le­rer et impe­ra­tiv hos men­ne­ske­ne i sen­mo­der­ne sam­fund, der kræ­ver, at de ved­va­ren­de hand­ler såle­des, at deres ræk­ke­vid­de i ver­den mak­si­me­res, og at så meget som muligt gøres opnå­e­ligt for dem.14Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16. Dette med­fø­rer i sin egen ret, at ver­den som sådan frem­træ­der som det, Rosa med et ram­men­de udtryk kal­der for et aggres­sions­punkt – det vil sige som noget, der skal undertvin­ges, kon­trol­le­res og i det hele taget angri­bes med en offen­siv energi.15Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17. Den aggres­si­ve beher­skel­se af ver­den sker gen­nem fire ope­ra­tio­ner: “syn­lig­gø­rel­se, opnå­e­lig­hed, beher­skel­se og nyttiggørelse”.16Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20. At ver­den ople­ves som et aggres­sions­punkt kom­mer blandt andet til udtryk gen­nem den udbred­te brug af to-do-lister som eksi­sten­ti­elt management-værktøj.17Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13. Denne poin­te kan yder­li­ge­re illu­stre­res af de såkald­te mil­len­ni­als, alt­så den gene­ra­tion af nu voks­ne men­ne­sker, som er født mel­lem 1981 og 1996. For man­ge af dem er det at være vok­sen ikke læn­ge­re en for­holds­vis sta­bil iden­ti­tet­stil­stand, men ople­ves sna­re­re som en serie af kon­kre­te hand­lin­ger, der udfø­res for at lyk­kes med pro­jek­tet om at voks­ne – en ræk­ke kon­ti­nu­er­li­ge hand­lin­ger, der må og skal gøres for net­op at føl­ge med. At være vok­sen er alt­så for man­ge i højha­stig­heds­sam­fun­det gået hen og ble­vet en selv­be­vidst akti­vi­tet, man selek­tivt kan træ­de ind og ud af. Som den ame­ri­kan­ske kul­turjour­na­list Anne Helen Petersen har for­mu­le­ret det: “ ‘To adult’ is to com­ple­te your to-do list — but eve­ryt­hing goes on the list, and the list never ends”, med risi­ko for at kul­mi­ne­re i det, hun kal­der for “ærin­de­lam­mel­se [errand para­ly­sis]”.18Ann Helen Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”, BuzzFeedNews, 5. janu­ar 2019.

I ste­det for et liv base­ret på en sam­men­hæn­gen­de frem­tids­o­ri­en­te­ret selv­for­tæl­ling, fun­de­res det leve­de liv i høje­re grad på en flos­set iden­ti­tet, der løben­de kon­stru­e­res af vra­gre­ster­ne fra alver­dens epi­so­di­ske hændelser.19Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 53. Senmoderne karak­ter­dan­nel­se sker som vil­kår i et krydspres af trus­ler, og mil­len­ni­als mister nemt ret­nings­san­sen fan­get i højha­stig­heds­sam­fun­dets krydsild. Udfordringen bli­ver der­for at und­gå at bræn­de ud, alt­så at lide af burn-out:

Derude er alting dødt, gråt, koldt og tomt, og også i mig er alting stumt og goldt. Denne til­stand, der i dag i form af burn-outs er ble­vet til en tids­ty­pisk mode- og mas­se­syg­dom, røber i vir­ke­lig­he­den meget om for­hol­det til ver­den i moderniteten.20Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.

At moder­ni­te­ten helt grund­læg­gen­de er lagt an på hele tiden at skul­le væk­ste fle­re pen­ge, udvik­le ny tek­no­lo­gi og gen­tæn­ke sig selv kul­tu­relt gør sam­let set, at sen­mo­der­ne men­ne­sker bræn­der ud på grund af et frem­med­gjort for­hold til både ver­den og sig selv. En tragisk logik ind­træf­fer i og med, at sen­mo­der­ne men­ne­skers egne eksi­sten­ti­el­le stra­te­gi­er ikke kan bru­ges til at hel­bre­de deres til­væ­rel­ses­mæs­si­ge pato­lo­gi­er: “You don’t fix it with vaca­tion, or an adult col­or­ing book, or ‘anxie­ty baking,’ or the Pomodoro Technique, or over­night fuck­ing oats”.21Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”. En poin­te, som også Slavoj Žižek har for­mu­le­ret i form af en ide­o­lo­gik­ri­tik af bud­dhis­mens popu­læ­re udbre­del­se i vest­li­ge sam­fund op igen­nem anden halv­del af det 20. århund­re­de og til i dag, hvor snart sagt alle dan­ske­re har et for­hold til yoga, medi­ta­tion og/eller mind­ful­ness. Ifølge Žižek er vest­lig bud­dhis­me ide­o­lo­gisk dybt pro­ble­ma­tisk, for­di den får men­ne­sker til at foku­se­re deres ener­gi indad og på et indi­vi­du­elt plan gøre de sen­mo­der­ne højha­stig­heds­sam­funds eksi­stensvil­kår tåle­li­ge, i ste­det for at de selv­sam­me men­ne­sker del­ta­ger i det omvæl­ten­de arbej­de med at lave fun­da­men­talt om på de pro­ble­ma­ti­ske og smerte­li­ge for­hold: “The ‘Western Buddhist’ medi­ta­ti­ve stan­ce is argu­ably the most effi­ci­ent way for us to ful­ly par­ti­ci­pa­te in capi­ta­list dyna­mi­cs whi­le retai­ning the appea­ran­ce of men­tal sanity”.22Slavoj Žižek, “From Western Marxism to Western Buddhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabinet Magazine 2 (for­år 2001). I sid­ste instans leder Rosas moder­ni­tets­di­ag­no­se til den kon­klu­sion, at frem­med­gø­rel­sen fra ver­den og natu­ren er mas­siv i kraft af den aggres­si­ve vil­je til kon­trol, der gen­nem­sy­rer moder­ne men­ne­skers møde med ver­den. Udgangen af stress, fra­vær, depres­sion og burn-out giver Rosa nav­net reso­nans, og vi går nu vide­re til at se nær­me­re på det­te begreb for at vise, hvil­ken rol­le natu­ren kan siges at spil­le for Rosas håb og opti­mis­me ved­rø­ren­de mulig­he­den for andre og bed­re liv end dem, som man­ge men­ne­sker i dag lever.

Det ukon­trol­ler­ba­re: Om reso­nans og frem­med­gø­rel­se som natur­fi­lo­so­fi­ske begre­ber

Det er vig­tigt som en før­ste poin­te at frem­hæ­ve, at Rosa ikke for­står reso­nans som en spe­ci­fik følel­se. Resonans skal der­i­mod opfat­tes som en rela­tions­mo­dus med en sær­lig kva­li­tet, der “for­bli­ver åben over­for det emo­tio­nel­le indhold”.23Hartmut Rosa, Resonans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (København: Eksistensen, 2021), 191. Denne rela­tion dan­nes, som Rosa beskri­ver det, igen­nem af←fekt og e→motion og har i sid­ste ende en trans­for­ma­tiv karak­ter for rela­tio­nens parter.24Rosa, Resonans, 203. Det vil alt­så sige, at reso­nans er en sær­lig slags for­hold mel­lem men­ne­sker eller mel­lem men­ne­sker og objek­ter, der i alle til­fæl­de inde­bæ­rer, at et sub­jekt hører et kald og sva­rer på det­te kald, eller med andre ord at man som men­ne­ske berø­res eller påvir­kes og aktivt respon­de­rer på den­ne berø­ring eller påvirkning.25Rosa, Resonans, 201. Ydermere inde­bæ­rer reso­nans et ele­ment af ukon­trol­ler­bar­hed, som gør, at reso­nan­ser­fa­rin­ger altid rum­mer et aspekt af over­ra­skel­se eller plud­se­lig­hed. Sat på for­mel kan man sige, at reso­nans opstår når men­ne­skers erfa­rin­ger af noget eller nogen sker i overenstem­mel­se med fire kon­sti­tu­e­ren­de træk: 1) affi­ce­ring, 2) svar, 3) trans­for­ma­tion og 4) ukontrollerbarhed.26Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.

Resonans er, som vi kal­der det i over­skrif­ten på den­ne arti­kel, gode vibra­tio­ner, og det, der sæt­tes i vibre­ren­de bevæ­gel­se i reso­nans­re­la­tio­nen er sel­ve eksi­sten­sens menings­ska­ben­de stren­ge – i mod­sæt­ning til dis­so­nans, som avler frem­med­gø­rel­se, for­vir­ring og poten­ti­elt fortviv­lel­se. Resonans skal såle­des ikke for­stås som Rosas navn for lyk­ke. Et reso­nant for­hold kan nem­lig godt være ulyk­ke­ligt i form af et for­hold præ­get af afsavn eller tab, men rela­tio­nen kan sta­dig være både trans­for­ma­tiv og dybt menings­fuld. Resonans er på den­ne måde tæt­te­re på et menings­be­greb end et lyk­ke­be­greb – men ikke for­stå­et som en mening, der kan instal­le­res per­ma­nent i til­væ­rel­sen. Snarere er der tale om en for­holds­vis flyg­tig til­stand, der kun opnås epi­so­disk.

Ydermere teo­re­ti­se­rer Rosa for­hol­det mel­lem frem­med­gø­rel­se og reso­nans som dia­lek­tisk. Det vil sige, at beg­ge til­stan­de er betin­get af deres egen respek­ti­ve mod­sæt­ning. Hvordan det? Resonans kan kun fore­kom­me ved, at man træ­der ind i en gen­si­digt vibre­ren­de rela­tion med et givet fæno­men, som man før ind­gan­gen i rela­tio­nen var mere eller min­dre frem­med over for, hvor­for frem­med­gø­rel­se fun­ge­rer som en mulig­gø­ren­de for­ud­sæt­ning for reso­nan­ser­fa­rin­ger og alt­så ikke som reso­nan­sens abso­lut­te modsætning.27Simon Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, International Journal of Politics, Culture, and Society 33, nr. 3 (2020): 309–344. Fremmedgørelse beteg­ner iføl­ge Rosa “en til­stand af en rela­tions­løs rela­tion, hvor sub­jekt og ver­den står over for hin­an­den uden inder­lig forbundethed”.28Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. Mennesket er grund­læg­gen­de et reso­nans­sø­gen­de væsen,29Rosa, Resonans, 199–200. men reso­nans kan under ingen omstæn­dig­he­der være en varig til­stand. Den er flyg­tig og for­bi­gå­en­de. Af sam­me årsag giver det ikke mening at fore­slå, at vi altid bør befin­de os i et reso­nant for­hold til natu­ren – frem­med­gø­rel­se er nød­ven­dig, når vi skal under­sø­ge, udfor­ske og mani­p­u­le­re natu­ren som en uom­gæn­ge­lig del af men­ne­ske­li­vet, for eksem­pel i for­bin­del­se med frem­brin­gel­sen af mad, tøj og tag over hove­d­et. På sam­me måde vil natu­ren, i kraft af sin ukon­trol­ler­bar­hed, oftest være frem­med­gø­ren­de og end­da til tider fjendt­ligt stil­let over for men­ne­skets gøre­mål og mere eller min­dre art­s­spe­ci­fik­ke inter­es­ser. Tænk blot på natu­rens vold­som­me storme, frost om vin­te­r­en, hedebøl­ger om som­me­ren og far­li­ge dyr i jung­len. Pointen er og bli­ver imid­ler­tid, at vi ikke fuld­stæn­digt kan udryd­de natu­rens ibo­en­de ukon­trol­ler­bar­hed uden sam­ti­dig at fjer­ne sel­ve mulig­heds­be­tin­gel­sen for reso­nans. I sid­ste instans er reso­nans karak­te­ri­se­ret ved en radi­kal kon­tin­gens med hen­syn til dens opstå­en på grund af reso­nans­re­la­tio­nens afhæn­gig­hed af det ukon­trol­ler­ba­re. Det bety­der, at den hver­ken kan for­ce­res eller for­hin­dres, men opstår spon­tant under de ret­te omstæn­dig­he­der. Vi kan nok købe os til ople­vel­ser, hvori­gen­nem vi for­ven­ter at opnå reso­nans med natu­ren, men reso­nan­sen kan ikke sik­res på for­hånd: “Vi kan købe os til den dyre safa­ri til Sahara eller til et kryd­stogt, men ikke til reso­nans i for­hold til naturen”,30Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36. som Rosa selv for­mu­le­rer det. Sådanne for­mer for kom­merci­elt til­ve­je­brag­te vil­de ople­vel­ser er blot og bar reso­nans­si­mu­le­ring.

Rosas arbej­de udgør sam­let set et for­søg på “at udvik­le en socio­lo­gi om for­hol­det til verden”.31Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11. Naturen, hæv­der vi, udgør den pri­mæ­re onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­se for reso­nan­te rela­tio­ner for men­ne­sket. For Rosa er men­ne­skets væsen til fort­fa­ren­de histo­risk for­hand­ling og der­for præ­get af en grund­læg­gen­de soci­o­kul­tu­rel omskif­te­lig­hed. Menneskets natur­for­hold må såle­des også betrag­tes som histo­risk for­an­der­ligt i tråd med den ame­ri­kan­ske histo­ri­ker Lynn White Jr.‘s klas­si­ske tese om den øko­lo­gi­ske kri­ses kul­tu­rel­le rødder.32Lynn Townsend White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207. Dette er væsent­ligt, for når vi taler om sen­mo­der­ne men­ne­skers nuvæ­ren­de for­hold til natu­ren – oftest ita­le­sat som et kald fra natu­ren eller længs­len efter, at natu­ren taler til os – er det­te selv en moder­ne opfin­del­se fra en kul­tur­hi­sto­risk betragt­ning. En opfin­del­se, der kun lader sig gøre, for­di vi i moder­ni­te­ten for­står natu­ren og men­ne­ske­he­den som i udgangs­punk­tet adskil­te stør­rel­ser, der står over for hin­an­den som værens­mæs­sigt for­skel­li­ge og uden indre for­bin­del­se. Og det er kun, for­di vi til dels har for­må­et at bil­de os selv og hin­an­den ind, at pla­ne­tens mere-end-men­ne­ske­li­ge natur og men­ne­ske­nes gen­nem­kul­tu­ra­li­se­re­de sam­funds­liv er fun­da­men­talt adskil­te, at vi den dag i dag er i stand til at opfat­te natu­ren som en af sen­mo­der­ni­te­tens pri­mæ­re reso­nansoa­ser.33Rosa, Resonans, 311. Rosa vil for­ment­lig være enig med Bruno Latour i, at vi aldrig i onto­lo­gisk for­stand fak­tisk har været moder­ne, og sam­ti­dig være enig med ham i, at vi i vesten er lyk­ke­des med på et ide­o­lo­gisk plan at for­stå os selv og hele ver­den gen­nem moder­ni­te­tens besnæ­ren­de adskil­lel­ses- og separationsoptik.34Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (København: Hans Reitzels for­lag, 2006).

Som kur mod den­ne sen­mo­der­ne ide­o­lo­gis øko­lo­gisk destruk­ti­ve kon­se­kven­ser fore­slår Rosa ikke en eller anden vul­gær­ro­man­tisk retræte til en fore­stil­let oprin­de­lig natur­til­stand. I ste­det udlæg­ger Rosa men­ne­sket som et væsen, der altid er af ver­den – uan­set hvad det så i øvrigt gør sig af fore­stil­lin­ger om sit eget ophav.35Rosa, Resonans, 67. Med andre ord: Vi er natur. Som han også skri­ver andet­steds, så er det men­ne­ske­li­ge sub­jekt rela­tio­nelt, eller øko­lo­gisk, kon­sti­tu­e­ret: “Subjekter er altid i ver­den eller ‘af ver­den’; de befin­der sig alle­re­de inden­for, omgi­vet af og i rela­tion til en ver­den som helhed”.36Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31. På den­ne måde går der en lige linje fra den tid­li­ge Karl Marx’ for­stå­el­se af men­ne­skets natur­for­hold til Rosas reso­nanste­o­ri og hans begreb om det ukon­trol­ler­ba­re. Således skri­ver Marx i sine øko­no­misk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter fra 1844:

Naturen er men­ne­skets uor­ga­ni­ske lege­me – dvs. for så vidt den ikke selv er men­ne­ske­le­ge­me. Mennesket lever af natu­ren – det bety­der: natu­ren er dets lege­me, med hvil­ket det må for­bli­ve i sta­dig vek­sel­virk­ning, hvis det ikke ønsker at dø. At men­ne­skets fysi­ske og ånde­li­ge liv er knyt­tet til natu­ren bety­der sim­pelt­hen, at natu­ren er knyt­tet til sig selv, for men­ne­sket er en del af naturen.37Karl Marx, “Økonomisk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Verden rundt, nr. 2 (1965): 54–63.

Det dob­bel­te natur­be­greb, som vi i intro­duk­tio­nen oven­for til­skrev Adorno og Horkheimer, viser Marx sig alle­re­de at have for­mu­le­ret ret præ­cist 100 år før udgi­vel­sen af Oplysningens dia­lek­tik. Rosa synes såle­des i over­ens­stem­mel­se med Marx at abon­ne­re på et natur­be­greb, der både rum­mer 1) sen­mo­der­ne men­ne­skers frem­med­gjor­te opfat­tel­se af at stå over­for natu­ren, og 2) den onto­lo­gi­ske rea­li­tet, at men­ne­ske og natur er ét og det sam­me. Med Rosas ord: at men­ne­sket ikke bare er i ver­den, men til­li­ge er af ver­den. Det sto­re pro­blem, kun­ne man sige, består i, at vi i sen­mo­der­ni­te­ten tror, at vi kun er det før­ste og har glemt, at vi også er det andet. Resonans med natu­ren inde­bæ­rer imid­ler­tid, at vi over­går fra at erfa­re os selv som ude­luk­ken­de i ver­den til også at erfa­re os selv som af ver­den.

For yder­li­ge­re at ind­kred­se reso­nan­sens væsen skel­ner Rosa mel­lem tre såkald­te reso­nansak­ser, nem­lig en hori­son­tal, en dia­go­nal og en ver­ti­kal. Mens den hori­son­tale reso­nansak­se kom­mer til udtryk gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til andre men­ne­sker gen­nem fami­li­e­liv, ven­ska­ber og poli­ti­ske sam­men­slut­nin­ger, mani­feste­rer den dia­go­na­le reso­nansak­se sig gen­nem men­ne­skets rela­tio­ner til uddan­nel­se, arbej­de og for­brug. Den ver­ti­ka­le reso­nansak­se udmær­ker sig som den, der har at gøre med men­ne­skets intenst menings­ful­de erfa­rin­ger inden­for reli­gion, kunst, histo­rie og net­op natur.38Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, 315–316; Rosa, Resonans, 226.  Uanset hvil­ken akse reso­nan­sen fin­der sted på, så er reso­nan­te rela­tio­ner i alle til­fæl­de karak­te­ri­se­ret ved, at de invol­ve­re­de par­ter taler med deres egen stem­me,39Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44. og at de såle­des ind­går i et for­hold, hvor de sva­rer hin­an­den og gen­nem den­ne dia­log transformeres.40Rosa, Resonans, 203. Rosa skel­ner der­for også mel­lem reso­nans og en anden type svar, nem­lig ekko­et,41Rosa, Resonans, 194. som nok kan lig­ne reso­nans, men fak­tisk ikke er det. Man ind­går for eksem­pel ikke i en reso­nant rela­tion med et men­ne­ske, der hele tiden plea­sen­de taler en efter mun­den: “At den anden per­son også kan sige ‘nej’ eller ‘ikke nu’, er en for­ud­sæt­ning for, at man kan kom­me i reso­nans med ham eller hende”.42Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Resonans er såle­des betin­get af den grund­læg­gen­de ukon­trol­ler­bar­hed, der fin­des i den eller det, vi træ­der i rela­tion med. En ukon­trol­ler­bar­hed med trans­for­ma­ti­ve poten­ti­a­ler, vel at mær­ke:

Resonanserfaringer for­vand­ler os, og net­op deri lig­ger der en erfa­ring af leven­de­gø­rel­se. […] [O]gså objek­ter­ne for­an­drer sig sig­ni­fi­kant (for os) med reso­nan­ser­fa­rin­gen. Bjerget, som jeg har beste­get, er (for mig) et andet end det, jeg kun så på lang afstand eller kend­te fra fjern­sy­net.43Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.

I for­hold til den alt­om­slut­ten­de klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­se, ver­den befin­der sig i, og hvis kon­se­kven­ser år for år, måned for måned, kun bli­ver mere mærk­ba­re og alvor­li­ge, til­by­der Rosas reso­nanste­o­ri et kri­tisk spejl for sen­mo­der­ne men­ne­sker at kig­ge ind i og skue både pro­ble­mer og muli­ge løs­nin­ger i for­hold til deres aggres­si­ve natur­for­hold. Økologiske filo­sof­fer har læn­ge været eni­ge om, at de udvindings‑, fældnings‑, udled­nings- og foru­re­ning­s­år­sa­ger til klima‑, mil­jø- og bio­di­ver­si­tetskri­sen i høj grad har været mulig­gjort af de ide­o­lo­gi­ske fore­stil­lin­ger om natu­ren som for­rå­dskam­mer og res­sour­ce­re­ser­voir, som har defi­ne­ret OECD-lan­de­nes histo­ri­ske rov­drifts­ag­ti­ge og kolo­ni­a­le pro­duk­tion og for­brug. Kort for­talt til­by­der Rosas teo­re­ti­se­ring af reso­nan­ser­fa­rin­ger en ander­le­des til­gang til at ople­ve, opfat­te og omgås ver­den, pla­ne­ten og natu­ren i al sin væl­de.

Rosa giver i sine vær­ker adskil­li­ge eksemp­ler på reso­nans, som net­op inde­bæ­rer rela­tio­ner til natur­for­hold og ‑fæno­me­ner, f.eks. sne­fald, land­ska­ber, bjer­ge og søer.44Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89. Disse er alle karak­te­ri­se­re­de ved, at deres her­komst og væren som udgangs­punkt lig­ger uden­for men­ne­skets ræk­ke­vid­de for kon­trol. Selvfølgelig kan man bru­ge sne­ka­no­ner på skis­port­s­ste­der for at leve­re “sne­ga­ran­ti” til de besø­gen­de ski­turi­ster. Selvfølgelig kan man spræn­ge sig vej gen­nem et bjerg­mas­siv for at kon­stru­e­re en tun­nel med hen­blik på at udbyg­ge vej­net­tet for pri­vat­bi­lis­men. Og selv­føl­ge­lig kan man med grav­kø­er anlæg­ge en sø i nær­he­den af et nybyg­ger­om­rå­de for at gøre de anlag­te huse end­nu mere attrak­ti­ve for muli­ge købe­re på bolig­mar­ke­det. Men sagen er den, at den­ne slags men­ne­ske­ligt mani­p­u­le­ren­de ind­greb i natu­ren ikke lader os ind­gå i menings­ful­de, reso­nan­te for­hold til natu­ren, men i ste­det kun lader os angri­be den som et aggres­sions­punkt, der skal undertvin­ges og ind­ord­nes men­ne­ske­li­ge inter­es­ser, pla­ner og begær samt de glo­ba­le kapi­tal­lo­gik­ker, som sen­mo­der­ne men­ne­skers adfærd histo­risk for­val­ter rea­li­se­rin­gen af. I den for­bin­del­se består sen­mo­der­ni­te­tens grund­læg­gen­de vild­fa­rel­se og indre kon­flikt i, at den for­veks­ler opnå­e­lig­hed og kon­trol­ler­bar­hed. Hvis natu­ren går hen og bli­ver noget, man kon­stant for­sø­ger at beher­ske, kon­trol­le­re og under­ka­ste en men­ne­ske­lig og mar­keds­mæs­sigt kom­merci­el logik, så er det til sidst over­ho­ve­det ikke natu­ren selv, man opnår adgang til og omgang med, men sna­re­re en kun­stigt til­ve­je­bragt og fal­met udga­ve af noget, man kul­tu­relt har valgt at bru­ge ordet “natur” til at benævne.45Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Planetære frak­tu­rer: Humanistiske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (København: Multivers, 2022); Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Turbulens, 5. decem­ber 2018. Rosa frem­hæ­ver i den sam­men­hæng, at sen­mo­der­ni­te­tens frem­med­gjor­te ambi­va­lens over for natu­ren ikke kom­mer af en frygt for at miste natu­ren som res­sour­ce, men i ste­det af en mere eller min­dre ube­vidst frygt for at miste natu­ren som en sfæ­re for reso­nan­ser­fa­rin­ger:

Det vir­ker til, at vi destru­e­rer den ver­den, vi ger­ne vil gøre til­gæn­ge­lig: Destruktionen af vores natur­li­ge mil­jø er det mod­sat­te af, hvad vi drøm­te om, og som kon­se­kvens bli­ver natu­ren en trus­sel mod os. […] Vi øger vores greb om natu­ren, livet og ver­den, men dis­se sfæ­rer for­an­drer karak­ter net­op gen­nem den­ne pro­ces. Selvet og ver­den bli­ver ble­ge, kol­de og ligegyldige.46Bjørn Schiermer, & Hartmut Rosa, “Acceleration and Resonance: An inter­view with Hartmut Rosa”, Acta Sociologica Special Issue: Four Generations of Critical Theory (2017): 1–7 (vores oversættelse).

Vi ved alle­sam­men godt et eller andet sted, at det vil­le være godt for både os selv og for kli­ma­et, mil­jø­et og pla­ne­tens myl­der af liv, hvis vi i høje­re grad end nu til­lod natu­ren at være den natur, den nu engang er uaf­hæn­gigt af men­ne­skets kul­tu­relt betin­ge­de opfat­tel­ser og tek­no­lo­gisk mulig­gjor­te mani­pu­la­tion af den. I sen­mo­der­ni­te­ten lever der en æng­ste­lig og ofte uud­talt bekym­ring for, at natu­ren gli­der os helt af hæn­de og dens ihukom­mel­se umu­lig­gø­res, hvor­ved erin­drin­gen om natu­ren mister det øko­lo­gisk revo­lu­tio­næ­re poten­ti­a­le, som Adorno og Horkheimer omtal­te i cita­tet i begyn­del­sen af vores arti­kel. Den tek­nisk-instru­men­tel­le og øko­no­misk-ratio­nel­le omgang med natu­ren posi­tio­ne­rer men­ne­sket med en sel­vop­fat­tel­se af at være rela­tivt usår­lig over­for natu­rens kræf­ter; af at være onto­lo­gisk uaf­hæn­gig og suveræn, hvil­ket besvær­lig­gør eller lige­frem umu­lig­gør reso­nans: “[D]en, der gør sig i den grad usår­lig […] bli­ver ikke i stand til at ople­ve reso­nans. Han eller hun kan måske nok bli­ve sti­mu­le­ret, men helt sik­kert ikke berørt”.47Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67. Stimulansen kun­ne så bestå i at fræ­se ned af den kun­sti­ge skiløjpe, at acce­le­re­re i sin bil gen­nem bjer­gets hul­rum eller at gå tur med sin hund for­bi kunstsø­en i nabo­la­get. Men pro­ble­met med alle dis­se for­søg på at til­eg­ne sig natu­ren er net­op, at de er dre­vet og/eller mulig­gjort af vilj­en til at kon­trol­le­re den: “Var det tid­li­ge­re (slet og ret) vig­tigt at respek­te­re natu­rens vil­je, så bli­ver natu­rens vil­je nu under­ka­stet vores vilje”.48Rosa, Resonans, 316. For Rosa er moder­ne sam­funds vold­som­me for­søg på aggres­siv omska­bel­se af natu­ren en logisk kon­se­kvens af en ver­dens­re­la­tions­mo­dus, der på en pro­ble­ma­tisk ensi­dig måde er domi­ne­ret af reso­nan­sens dia­lek­ti­ske mod­pol: frem­med­gø­rel­sen. Denne ensi­dig­hed affø­der et stumt for­hold til ver­den og afsted­kom­mer, at vi eks­klu­sivt opfat­ter den som mid­del til vores egne for­mål, alt­så som helt igen­nem tings­lig­gjort:

Senmoderne sub­jek­ter taber ver­den som et talen­de og sva­ren­de over­for­stå­en­de i sam­me udstræk­ning som de udvi­der deres instru­men­tel­le ræk­ke­vid­de. De erfa­rer ikke egen for­må­en i betyd­nin­gen af reso­nans­sen­si­bel opnå­en, men i betyd­nin­gen af tings­lig­gø­ren­de beherskelse.49Rosa, Resonans, 490.

Vi erfa­rer såle­des ver­den, og i sær­lig grad natu­ren, igen­nem frem­med­gø­rel­sens rela­tions­mo­dus og som noget, der må og skal beher­skes eller besej­res, når vi mere eller min­dre bevidst insi­ste­rer på, at vores kul­tu­rel­le prak­sis­ser og sen­mo­der­ne sam­funds uer­kendt øko­lo­gisk destruk­ti­ve inter­es­ser skal bestå.

Som vi har set i udlæg­nin­gen af Rosa oven­for, så er den meta­fy­si­ske for­ud­sæt­ning for, at men­ne­sket kan opnå reso­nan­ser­fa­rin­ger i til­væ­rel­sen, at ver­den som natur er ska­ben­de og spon­tant given­de på en til sta­dig­hed over­ra­sken­de og ukon­trol­ler­bar måde, det vil sige, at ver­den for­stås igen­nem Spinozas dob­bel­te begreb om natu­ren som sam­ti­digt ska­ben­de (natu­ra natu­rans) og skabt (natu­ra natu­ra­ta).50Baruch Spinoza, Ethics (London: Penguin Classics, 1996 [1677]), 20–21. Ikke at Rosa løser de filo­so­fisk prin­ci­pi­el­le pro­ble­mer omkring den såkald­te myth of the given, men hans kri­ti­ske teo­ri hvi­ler i hvert fald på den filo­so­fi­ske præ­mis, at natu­ren er onto­lo­gisk defi­ne­ret ved ener­gi, kraft, for­an­dring, kre­a­ti­vi­tet og given. Med andre ord: at natu­ren ikke er død mate­rie. Denne meta­fy­si­ske grund­præ­mis kom­mer indi­rek­te til udtryk, når Rosa for­mu­le­rer føl­gen­de: “Det er ikke til­stræk­ke­ligt, at jeg gri­ber ud efter ver­den, for reso­nans for­ud­sæt­ter, at jeg lader mig kal­de på, at jeg bli­ver påvir­ket, at der er noget, ude­fra, der når mig”.51Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41. Rosa skel­ner i den sam­men­hæng mel­lem, at et natur­fæ­no­men “vil sige mig noget” og at det selv­sam­me fæno­men “taler til mig”.52Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Mens den før­ste påstand inde­bæ­rer tro­en på en i natu­ren ibo­en­de inten­tion og der­med hvi­ler på en vild meta­fy­sisk teo­ri (ani­mis­me eller pan­p­sy­kis­me), inde­bæ­rer den anden påstand blot en nøg­tern fæno­meno­lo­gisk kon­sta­te­ring af, at noget i natu­ren har betyd­ning for den, som udta­ler sig: “Når men­ne­sker får en reso­nans­op­le­vel­se med det før­ste sne­fald eller med bjer­get […] bety­der det, at de bli­ver mødt af noget og mær­ker, at det angår dem, at det har betyd­ning for dem”.53Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Resonanserfaringen hvi­ler på, at man som men­ne­ske “hører en kalden”54Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. og at man for­hol­der sig “åben for det uventede”.55Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41. Det er ved at accep­te­re det fak­tum, at det kun er ved at omfav­ne natu­ren som halv­kon­trol­ler­bar, at man som men­ne­ske bli­ver i stand til at ind­gå i reso­nan­te for­hold til den.

Afrunding

Hermed når vi afslut­nin­gen på vores før­ste af to artik­ler om Hartmut Rosa som natur­fi­lo­sof. I den­ne arti­kel har vi pri­mært haft fokus på at moti­ve­re en natur­fi­lo­so­fisk læs­ning af Rosas socio­lo­gi­ske arbej­de. Denne læs­ning led­te os hen til at opfat­te reso­nans og frem­med­gø­rel­se som et ana­ly­tisk vig­tigt begrebs­par til at for­stå men­ne­skets for­hold til natu­ren i sen­mo­der­ne acce­le­ra­tions­sam­fund. I den kom­men­de arti­kel går vi vide­re og illu­stre­rer kon­kret, hvor­dan Rosas udlæg­ning af natu­ren som (kun) halv­kon­trol­ler­bar har både eksi­sten­ti­el­le og poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Med afsæt i blandt andre Josefine Klougarts og Albert Camus’ lit­teræ­re skil­drin­ger samt Rosas egne idéer til poli­ti­ske til­tag på et struk­tu­relt plan viser vi, hvor­dan reso­nans kan inspi­re­re både men­ne­ske­li­ge eksi­stens­for­sky­del­ser og poli­tisk sam­funds­re­for­me­ring.

1. Theodor W. Adorno & Max Horkheimer, Oplysningens dia­lek­tik (København: Gyldendal, 2003), 336–344.
2. Jonathan Lear, Radical Hope: Ethics in the Face of Cultural Devastation (Harvard University Press, 2008).
3. Quentin Meillassoux, After Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency (Continuum Publishing, 2009).
4. Er der en arki­tekt til ste­de? (DR2, 2021).
5. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 11.
6. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 24.
7. Charles Wright Mills, Den socio­lo­gi­ske fan­ta­si (København: Hans Reitzels for­lag, 2002), 20–22.
8. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
9. Hartmut Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion (København: Hans Reitzels for­lag, 2014), 32–37.
10. Hartmut Rosa, “Social Acceleration: Ethical and Political Consequences of a Desynchronized High-Speed Society”, Constellations 10, nr. 1 (2003), 12).
11. Hartmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity (Columbia University Press, 2015), 151.
12. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 14.
13. Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 39.
14. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 15–16.
15. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 17.
16. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 20.
17. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 13.
18. Ann Helen Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”, BuzzFeedNews, 5. janu­ar 2019.
19. Rosa, Fremmedgørelse og acce­le­ra­tion, 53.
20. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 29.
21. Petersen, “How Millennials Became the Burnout Generation”.
22. Slavoj Žižek, “From Western Marxism to Western Buddhism: The Taoist ethic and the spi­rit of glo­bal capi­ta­lism”, Cabinet Magazine 2 (for­år 2001).
23. Hartmut Rosa, Resonans: En socio­lo­gi om for­hol­det til ver­den (København: Eksistensen, 2021), 191.
24. Rosa, Resonans, 203.
25. Rosa, Resonans, 201.
26. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 32–35.
27. Simon Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, International Journal of Politics, Culture, and Society 33, nr. 3 (2020): 309–344.
28. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
29. Rosa, Resonans, 199–200.
30. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 36.
31. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 11.
32. Lynn Townsend White Jr., “The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science 155, nr. 3767 (1967): 1203–1207.
33. Rosa, Resonans, 311.
34. Bruno Latour, Vi har aldrig været moder­ne (København: Hans Reitzels for­lag, 2006).
35. Rosa, Resonans, 67.
36. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 31.
37. Karl Marx, “Økonomisk-filo­so­fi­ske manuskrip­ter”, Tiden – Verden rundt, nr. 2 (1965): 54–63.
38. Susen, “The Resonance of Resonance: Critical Theory as a Sociology of World-Relations?”, 315–316; Rosa, Resonans, 226.
39. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 44.
40. Rosa, Resonans, 203.
41. Rosa, Resonans, 194.
42. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.
43. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 34.
44. Se f.eks. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 7, 41, 45 og 89.
45. Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks: Om det kto­ni­ske men­ne­skes kom­me” i Planetære frak­tu­rer: Humanistiske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (København: Multivers, 2022); Martin Hauberg-Lund Laugesen, “Det antro­po­cæ­ne para­doks”, Turbulens, 5. decem­ber 2018.
46. Bjørn Schiermer, & Hartmut Rosa, “Acceleration and Resonance: An inter­view with Hartmut Rosa”, Acta Sociologica Special Issue: Four Generations of Critical Theory (2017): 1–7 (vores oversættelse).
47. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 67.
48. Rosa, Resonans, 316.
49. Rosa, Resonans, 490.
50. Baruch Spinoza, Ethics (London: Penguin Classics, 1996 [1677]), 20–21.
51. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 40–41.
52. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
53. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
54. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
55. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 41.