• Print
Denne artikel er en del af serien “

Fortidsnormativitet og fremskridtsfantasier i marxske misforståelser

I Stum tvang udre­der Søren Mau en mæng­de mis­for­stå­el­ser i bestem­te læs­nin­ger af Karl Marx. Marx kan nem­lig, for­di hans tænk­ning kon­stant var under udvik­ling og til tider tve­ty­dig, være nem at mis­for­stå. Blandt de mis­for­stå­el­ser, som Mau adres­se­rer i bogen, er idéen om den deter­mi­ni­sti­ske histo­ri­e­for­stå­el­se, der sær­ligt er ble­vet udledt af Marx’ tid­li­ge Feuerbach-influ­e­re­de tek­ster og gene­relt har spil­let en væsent­lig rol­le gen­nem mere eller min­dre hele Marx’ recep­tions­hi­sto­rie. Den fore­stil­ling, at Marx opteg­ne­de idéen om, at histo­ri­en har en nød­ven­dig udvik­ling, som på en gan­ske natur­lig måde vil for­lø­be i en slags auto­ma­tik, for­sø­ger Mau at afvæb­ne.

Mau iden­ti­fi­ce­rer lige­le­des en gængs roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk mis­for­stå­et marxi­stisk læs­ning, når han gør opmærk­som på, hvor­dan frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bet kan inde­hol­de en idé om et ure­a­li­se­ret poten­ti­a­le i men­ne­skets væsen; som eksi­ste­re­de det ikke-frem­med­gjor­te, ide­el­le men­ne­ske som en mulig­hed, en kim, der, på trods af mang­len­de aktu­a­li­se­ring, ikke desto min­dre var til og lå og lure­de på et værens­plan af ikke-aktu­a­li­se­ret poten­ti­a­litet. Som var afskaf­fel­sen af kapi­ta­lis­men og frem­kom­sten af kom­mu­nis­men det ende­li­ge skridt til en fuld­stæn­dig­gø­rel­se af det men­ne­ske­li­ge væsen. Det er en opfat­tel­se, der base­rer sig på “en oprin­de­lig­hed, en natur­lig og tabt enhed eller orden, der bør genetableres”.1Søren Mau, Stum tvang (Aarhus: Klim, 2021), 89–90. Ifølge den­ne for­stå­el­se, som i nær­væ­ren­de arti­kel frem­over vil bli­ve hen­vist til som “den roman­ti­ske posi­tion”, skal kapi­ta­lis­mens afskaf­fel­se give men­ne­sker “mulig­hed for at bli­ve det, de i vir­ke­lig­he­den alle­re­de er”, som Mau skri­ver.

Mau tager glim­ren­de afstand fra den­ne frem­med­gø­rel­ses­tænk­ning og iden­ti­fi­ce­rer en util­stræk­ke­lig­hed ved sådan­ne huma­ni­sti­ske og roman­ti­ske væsens­for­stå­el­ser. Som en uhen­sigts­mæs­sig kon­se­kvens af den­ne kapi­ta­lis­me­kri­tik i “den men­ne­ske­li­ge naturs navn”, anfø­rer Mau, at en påberå­bel­se af et vagt defi­ne­ret, impli­cit og essen­ti­a­lis­tisk ide­al om “det men­ne­ske­li­ge” har en ten­dens til at “afpo­li­ti­se­re kri­tik­ken ved at frem­stil­le kapi­ta­lis­mens afskaf­fel­se som genop­ret­nin­gen af en natur­lig harmoni”.2Mau, Stum tvang, 91. Afpolitiseringen består her i at ska­be et nor­ma­tivt nar­ra­tiv omkring et men­ne­ske­ligt ide­al, som hver­ken kan bestri­des eller dis­ku­te­res, da ide­a­let base­rer sig på en “natur­lig” til­stand. Det er godt, at Mau distan­ce­rer sig fra det frem­med­gø­rel­ses­be­greb, som så tæt er koblet sam­men med oprin­del­ses­tænk­ning og roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk huma­nis­me. I en bre­de­re gene­rel-pole­misk bog, som hav­de til­ladt at bevæ­ge sig udover det erklæ­re­de ærin­de om at begræn­se sig til en syste­ma­tisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt, vil­le en yder­li­ge­re dis­kus­sion af en huma­ni­stisk kapi­ta­lis­me­kri­tik, som base­rer sig på men­ne­skets natur­li­ge væsen og oprin­del­se som ide­al, nok have fun­det sted. En opfor­dring til og et skit­se­ag­tigt rids af en sådan kri­tik bli­ver i den­ne arti­kel frem­ført.

Mau udtryk­ker gan­ske vist en klar aver­sion mod enhver form for roman­tik, der går ud fra en oprin­de­lig enhed af men­ne­ske og natur som et ide­al om et auten­tisk og godt men­ne­ske­liv. Denne fore­stil­ling kan, iføl­ge Mau, føre til “spi­ri­tu­a­li­stisk mysti­cis­me eller reak­tio­nært svær­me­ri for det land­li­ge liv”.3Mau, Stum tvang, 107. Denne kri­tik ser jeg dog som en under­dri­vel­se af de mere alvor­li­ge kon­se­kven­ser, som enheds- og oprin­de­lig­heds­ba­se­re­de roman­ti­ske fore­stil­lin­ger kan med­fø­re. Teksten her er en deter­mi­nis­me­kri­tik og en roman­tik­kri­tik ret­tet mod de natu­ra­li­sti­ske og huma­ni­stisk væsens­be­stem­men­de fore­stil­lin­ger, som jeg vil vise, at megen kapi­ta­lis­me­kri­tik udmønt­er sig i. Med afsæt i den­ne kri­tik skal de poli­ti­ske, soci­a­le og filo­so­fisk-stra­te­gi­ske kon­se­kven­ser, som måt­te udsprin­ge af den fejl­læ­ste marxis­me, bely­ses.

Det skal gøres klart, at der bør anfø­res en skel­nen mel­lem en histo­risk deter­mi­nis­me­kri­tik, som i den­ne arti­kel beteg­ner en frem­skridts- og udvik­ling­s­tan­ke base­ret på tek­no­lo­gisk frem­gang og natur­be­her­skel­se, og så en kri­tik af den roman­tisk-essen­ti­a­lis­ti­ske tan­ke om men­ne­skets oprin­de­lig­hed i en “natur­lig” ide­a­lis­me. Men i og med, at den roman­ti­ske oprin­del­se­s­tan­ke fore­stil­ler sig en første­år­sag og en ari­sto­te­lisk “begyn­del­ses­grund” eller før­ste­prin­cip (arché), peger det­te i cyk­lisk bevæ­gel­se lige­le­des mod et bestem­mel­ses­sted. Det skal i artik­len vises, hvor­dan essen­ti­a­lis­ti­ske for­stå­el­ser af natur­lig­hed og oprin­de­lig­hed peger mod nor­ma­ti­ve for­stå­el­ser af adfærd. Lige såvel som ordet “lan­dings­ba­ne” både beteg­ner afgang og ankomst (man bru­ger sjæl­dent det lidet kend­te “start­ba­ne”), såle­des vil også “deter­mi­nis­me” beteg­ne et begyn­del­ses­sted og “roman­tisk oprin­del­se” et deter­mi­ne­ret ende­mål. Dermed betrag­ter jeg, på trods af en skel­nen mel­lem deter­mi­nis­me­kri­tik og roman­tik­kri­tik, dis­se som sam­men­væ­vet.

For at ska­be et over­blik over, hvor­dan deter­mi­ni­sti­ske såvel som roman­ti­ske opfat­tel­ser af men­ne­skets, natu­rens og sam­fun­dets oprin­de­lig­hed og væsen er ble­vet ind­skre­vet i sto­re dele af marxi­stisk og kapi­ta­lis­me­kri­tisk teo­ri, vil jeg fore­ta­ge en kort gen­nem­gang af nog­le få nedslag, hvor begre­ber som frem­med­gø­rel­se og for­stå­el­ser af natu­ra­li­stisk for­tids­nor­ma­ti­vi­tet, alt­så det oprin­de­li­ge og natur­li­ges præskrip­ti­ve effek­ter, vid­ner om den­ne ten­dens. Jeg vil der­næst dis­ku­te­re, hvor­for det i det hele taget er essen­ti­elt at gøre op med deter­mi­ni­sti­ske oprin­de­lig­heds­op­fat­tel­ser, og hvor­for dis­se er stra­te­gisk uhold­ba­re og kan påvir­ke kapi­ta­lis­me­kri­tik­ken nega­tivt.

Fremmedgørelse

Som Mau skri­ver, opstod en hel bøl­ge af huma­ni­sti­ske læs­nin­ger af Marx, da Parisermanuskripterne blev udgi­vet i 1932.4Mau, Stum tvang, 84. Ifølge dis­se læs­nin­ger skul­le kapi­ta­lis­me­kri­tik­ken og den der­af føl­gen­de afskaf­fel­se af kapi­ta­lis­men føre til en vir­ke­lig­gø­rel­se af mennesket.5Mau angi­ver på side 84 i Stum tvang en ræk­ke tæn­ke­re, som frem­før­te den­ne for­tolk­ning af “eti­ske-huma­ni­sti­ske moti­ver” i marxis­men. Da det ikke er mit ærin­de at rede­gø­re for den gene­rel­le huma­nis­me, men der­i­mod at foku­se­re på den oprin­del­ses- og frem­skridt­stænk­ning, som jeg betrag­ter som aspek­ter her­af, vil jeg … Continue reading Begreber om indi­vi­det og dets frem­med­gø­rel­se i det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund brød frem. Der fin­des imid­ler­tid en bred kri­tik af frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bets roman­ti­se­ren­de og indi­vi­du­a­li­sti­ske essen­ti­a­lis­me. Jeg vil her frem­hæ­ve den tyske socio­log og marxi­stisk inspi­re­re­de kri­ti­ske teo­re­ti­ker Hartmut Rosa, som i sin kri­tik af frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bets soci­al­fi­lo­so­fi­ske impli­ka­tio­ner og sam­funds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, grun­det begre­bets frem­skriv­ning af en ufor­an­der­lig iden­ti­tet­sker­ne, fak­tisk hen­fal­der til selv at frem­me den essen­ti­a­lis­me, han her for­sø­ger at kri­ti­se­re.

Rosa til­skri­ver begre­bet om frem­med­gø­rel­se en imma­nent fare for at være et poli­tisk far­ligt roman­tisk længsels­kon­cept, da de sær­li­ge kate­go­ri­alt karak­te­ri­se­ren­de aspek­ter af det ikke-frem­med­gjor­te, det “san­de”, “gode” og “vir­ke­li­ge” liv, der vagt lader sig bestem­me som et mod­be­greb til frem­med­gø­rel­se, synes at impli­ce­re “essen­ti­a­lis­ti­ske anta­gel­ser om det men­ne­ske­li­ge væsen”.6Hartmut Rosa, Resonans (Frederiksberg: Eksistensen, 2021), 205. Rosa væl­ger der­for at betrag­te inter­ak­tio­nen mel­lem sub­jekt og ver­den ved at foku­se­re på de “vel­lyk­ke­de ver­dens­for­holds” betingelser,7Rosa, Resonans, 38. de såkald­te reso­nans­for­hold, som en posi­tiv beteg­ner for “det gode liv”, og som et mod­be­greb til de ellers så apo­fa­ti­ske frem­med­gø­rel­ses­di­ag­no­ser, som for eksem­pel tæl­ler Webers affor­tryl­lel­se, Lukács’ tings­lig­gø­rel­se, Durkheims ano­mi osv.

Hvad der kan lede til poli­tisk nega­ti­ve impli­ka­tio­ner for anta­gel­ser om det ikke-frem­med­gjor­te og auten­ti­ske oprin­del­ses­i­de­al er, at dis­se tvivls­om­me anta­gel­ser om men­ne­ske­væ­se­nets san­de natur kan hjæl­pe til at ind­ven­de mod bestem­te og uøn­ske­de prak­sis­ser såsom seksu­el­le mino­ri­te­ter og køns­mi­no­ri­te­ter, der ikke er hete­ro­seksu­el­le eller cis­køn­ne­de, samt at støt­te op omkring etno­cen­tri­ske og arkai­ske ægt­heds- og auten­ci­tets­for­nem­mel­ser. En frem­med­gø­rel­ses­for­stå­el­se af essen­ti­a­lis­tisk oprin­de­lig­hed kan alt­så, selv­om det ikke altid er til­fæl­det, som nor­ma­tivt refe­ren­ce­punkt (mis)bruges til at øve ulti­ma­tiv dom over, hvil­ken slags adfærd, for­hold osv., der er auten­tisk og der­med ønsket.

På trods af Rosas afstand­ta­gen fra frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bet og det­tes far­li­ge poli­ti­ske impli­ka­tio­ner, ender han dog alli­ge­vel med at skri­ve sig ind i en vir­ke­lig­gø­rel­se af en slags enhed mel­lem men­ne­ske og natur. Det ses sær­ligt i hans udlæg­ning af affi­ce­ring, hvor men­ne­sket berø­res og påvir­kes af for eksem­pel et land­skab med “kal­del­se”: “Pludselig er der noget, der kal­der på én, noget, som ude­fra bevæ­ger én”.8Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 32. Dette ude­fra “kal­den­de” kan iføl­ge Rosa være et bjerg, et træ eller snefald.9Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Som jeg ser det, fal­der Rosa i den essen­ti­a­lis­ti­ske fæl­de, som han selv har anført, at en brug af begre­bet om frem­med­gø­rel­se kan med­fø­re. For det før­ste ved at roman­ti­se­re natu­ren og ved at lave en distink­tion mel­lem men­ne­ske og natur. Ved i det hele taget at angi­ve de mil­jø­mæs­si­ge omgi­vel­ser som noget “ude­fra”, sådan som Rosa gør det, mister begre­bet “natur” på den­ne måde den mil­jø­mæs­sigt omgi­ven­de kva­li­tet, som begre­bet oprin­de­ligt for­sø­ger at angi­ve.

Den bri­ti­ske filo­sof Timothy Morton har påpe­get den umu­li­ge opga­ve i at navn­gi­ve det, vi apo­fa­tisk kan kal­de “natu­ren”. Dét, som vi alle er neds­æn­ke­de i (på engelsk vil­le Morton sige “immer­sed in”), og som udgør og omgi­ver os, vil auto­ma­tisk miste sin særeg­ne omslut­ten­de og omgi­ven­de kva­li­tet, når det for­sø­ges kon­kre­ti­se­ret til for eksem­pel at være bjer­ge, træ­er, land­ska­ber eller dyr.10Timothy Morton, Økologi uden natur (Hellerup: Spring, 2019), 191. Mortons hoved­te­se er, at vi må opgi­ve vores gængse idé om “natu­ren”, for at tæn­ke vir­ke­lig øko­lo­gisk. Så snart natu­ren tæn­kes som noget, der aktivt kan betrag­tes, og som noget, man kan for­hol­de sig æste­tisk til, bli­ver den i sam­me bevæ­gel­se adskilt fra os selv. Som et kunst­værk på et muse­um, som man må træ­de til­ba­ge fra for at betrag­te: Stik imod hen­sig­ten resul­te­rer bestræ­bel­sen på at kom­me tæt på vær­ket i en afstand­ta­gen. Denne natu­ro­p­fat­tel­se betrag­ter alt­så en natur som noget, der, i kraft af dets adskil­lel­se fra men­ne­sket, har en uspo­le­ret ide­al­til­stand.

Det andet punkt, hvor­ved Rosa i sin bestræ­bel­se på at distan­ce­re sig fra frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bets essen­ti­a­lis­me alli­ge­vel hen­fal­der og til­by­der til selv­sam­me, er, når han angi­ver, at vi ikke kan frem­brin­ge reso­nan­ser­fa­rin­gen instru­men­telt, da den er ukon­trol­ler­bar og ufor­ud­si­ge­lig og der­for må ind­fin­de sig på egen hånd – man kan næsten høre, at den må fin­de sted “natur­ligt”. Der fin­des i Rosas kri­tik af frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bet alt­så både en roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk for­stå­el­se af den omgi­ven­de natur som noget, der først og frem­mest må betrag­tes som stå­en­de uden for men­ne­sket og som noget ene­stå­en­de, stå­en­de uden men­ne­sket; der­u­d­over må for­bin­del­sen mel­lem men­ne­ske og natur opret­tes på natur­lig og ukon­trol­ler­bar vis ved, at ver­den “kal­der” på en “plud­se­lig” måde. Denne for­bin­del­se eller reso­nans mel­lem men­ne­ske og ver­den fore­kom­mer på den­ne måde som en enhed, der må genop­ret­tes. På trods af det mod­be­greb, som reso­nans skul­le til­by­de i et for­søg på at ska­be et alter­na­tiv til frem­med­gø­rel­ses­tænk­nin­gen, risi­ke­rer Rosa alt­så at skri­ve sig ind i net­op en roman­tisk idé om et ver­dens­for­hold, som kan anta­ge form af en gene­tab­le­ring af en natur­lig orden og oplø­se stri­den mel­lem eksi­stens og væsen.11Mau, Stum tvang, 89.

Fremtidsnormativitet og tek­no­lo­giop­ti­mis­me

Essentialistiske for­stå­el­ser af men­ne­skets væsen kan være poli­tisk far­li­ge, blandt andet for­di de kan med­fø­re anta­gel­ser om natur­lig­hed og auten­ci­tet, som grun­der i for­tids- og oprin­del­ses­nor­ma­ti­ve ratio­na­ler. Der kan der­med iden­ti­fi­ce­res et aspekt af ide­o­lo­gisk magt i en yder­lig­gå­en­de frem­med­gø­rel­ses­ro­man­tik. Hvis et men­ne­skets oprin­de­li­ge til­stand betrag­tes som en ide­al­til­stand, som et frem­ti­digt sam­fund må sig­te mod, kan sådan­ne ube­stri­de­li­ge histo­ri­ske sand­he­der nemt tages i brug som red­ska­ber til at ret­fær­dig­gø­re poli­ti­ske til­tag, som vil efter­stræ­be dis­se ide­a­ler. Som Alfred Schmidt meget ram­men­de siger det, så “har det til dato været en fast bestand­del af for­sva­ret for her­re­døm­me at for­fal­ske histo­risk-sam­funds­mæs­sigt betin­ge­de rea­li­te­ter såsom kri­ge, for­føl­gel­ser og kri­ser til uaf­ven­de­li­ge naturkendsgerninger”.12Alfred Schmidt, Naturbegrebet hos Marx (København: Bibliotek Rhodos, 1976), 46.

Schmidt præ­sen­te­rer to vig­ti­ge poin­ter i for­bin­del­se med en læs­ning af Marx’ natur­be­greb, som for­sø­ger at iden­ti­fi­ce­re en onto­lo­gi om den soci­a­le vir­ke­lig­heds natur: For det før­ste, og som jeg oven­for har været inde på, inde­bæ­rer en for­stå­el­se af men­ne­skets soci­a­lon­to­lo­gi­ske betin­gel­ser som udtryk for natur­kends­ger­nin­ger – hvad end der er tale om adfærd, seksu­el­le eller køn­ne­de ori­en­te­rin­ger, etni­ci­tet, auten­ci­tet eller dyder – en abso­lu­ti­stisk og ulti­ma­tiv dom­fæl­del­se. For det andet peger Schmidt på, hvor­dan et mis­for­stå­et marxi­stisk natur­be­greb kan betrag­te den øko­no­mi­ske og soci­a­le sam­funds­for­ma­tions histo­ri­ske pro­ces som et natur­hi­sto­risk for­løb. Denne deter­mi­ni­sti­ske frem­skridts­for­stå­el­se er iføl­ge Axel Honneth en udbredt marxsk læs­ning. Ifølge Honneth er en af Marx’ for­kla­rings­mo­del­ler til at under­byg­ge fore­stil­lin­gen om en kon­trol­le­ret pro­g­res­sion i men­ne­ske­he­dens histo­rie net­op idéen om en fremadskri­den­de og sekven­ti­el for­ø­gel­se af den viden­ska­be­ligt base­re­de beher­skel­se af omverden.13Axel Honneth, Socialismens idé (København: Hans Reitzels Forlag, 2017), 89. Her bli­ver men­ne­skets evne til at beher­ske natu­ren til den pri­mæ­re kata­ly­sa­tor for den sam­funds­mæs­si­ge udvik­ling. Teknologisk frem­skridt og meka­ni­stisk auto­ma­tik vil med tiden føre til men­ne­skets fri­sæt­tel­se fra slid­som­me arbejds­op­ga­ver.

Der er fare for, at en sådan tek­no­lo­gisk deter­mi­nis­me frem­mer tek­no­lo­giop­ti­mi­sti­ske fore­stil­lin­ger om, at natu­rens uud­nyt­te­de res­sour­cer engang – i løbet af det lov­mæs­si­ge frem­skridt – vil føre til en tek­no­lo­gisk udvik­ling, som kan fri­sæt­te de under­tryk­ken­de pro­duk­tions­for­hold. Denne for­stå­el­se af sam­funds­ud­vik­ling er uhen­sigts­mæs­sig af grun­de, som ræk­ker læn­ge­re end prak­tisk-poli­ti­ske og soci­a­le for­hold – den bærer lige­le­des på poten­ti­el­le kli­ma­mæs­si­ge kon­se­kven­ser. Et lov­mæs­sigt betin­get frem­skridt af sam­fun­det beror på en for­stå­el­se af det bestå­en­de sam­funds imma­nen­te sel­vud­bed­ring eller sel­vud­s­let­tel­se; en udvik­ling, som vil ske helt natur­ligt og af sig selv. En sådan for­stå­el­se nedt­o­ner føl­ge­lig aktiv hand­len efter at opnå mere hen­sigts­mæs­si­ge sam­funds­for­hold og efter­la­der sådan­ne bestræ­bel­ser futi­le, da fore­stil­lin­ger om auto­ma­tisk frem­gang efter næsten natur­be­stemt lov­mæs­sig­hed over­ord­ner sig de enkel­te indi­vi­du­el­le bestræ­bel­ser. Tænk blot på Power-to‑X-tek­no­lo­gi­en, som er den dan­ske rege­rings sto­re sats­ning på syn­te­ti­ske grøn­ne brænd­stof­fer, der inde­hol­der para­di­si­ske løf­ter om kli­ma­ka­ta­stro­fens red­nings­båd. Denne plan bru­ges til at nedt­o­ne det meget aku­t­te behov for radi­ka­le til­tag i for­bin­del­se med kli­maaf­tryk, til for­del for høje for­vent­nin­ger til en frem­ti­dig tek­no­lo­gisk løs­ning. Som Marcuse for­mu­le­re­de det: “Den tan­ke at de befri­en­de histo­ri­ske kræf­ter udvik­ler sig i sel­ve det bestå­en­de sam­fund er en hoved­hjør­ne­sten i den marx­ske teori”.14Herbert Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske (København: Gyldendals Uglebøger, 1969), 42. Aspekter af det­te mis­for­stå­e­de marxi­sti­ske natur­syn – som gen­nem den oprin­de­li­ge og natur­li­ge ordens ide­al­til­stand i sam­fun­det betrag­ter den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­for­ma­tion (for eksem­pel med her­af føl­gen­de beher­skel­se af natu­ren og tek­no­lo­gisk frem­skridt) som nød­ven­di­ge skridt i en udvik­ling, der skæb­ne­be­stemt vil føre til­ba­ge til net­op ide­al­til­stan­den – kan alt­så iden­ti­fi­ce­res i den tro på en lov­mæs­sig­he­dens auto­ma­tik, som for eksem­pel ses i poli­ti­ske drøm­me om kli­ma­løs­nin­ger gen­nem alskens tek­no­lo­gisk innova­tion og “bio­en­gi­ne­e­ring”.

Jeg har alt­så iden­ti­fi­ce­ret to kon­se­kven­ser ved Marx-læs­nin­ger, der betrag­ter 1) men­ne­sket som oprin­del­ses­sub­jekt, 2) for­hol­det mel­lem men­ne­ske og natur som et roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk ide­al, og 3) den fore­stil­ling om auto­ma­tisk og “natur­lig” histo­risk pro­ces til­ba­ge eller frem til en eller anden fun­da­men­tal grundtil­stand, som inde­hol­der et skønt, enheds­mæs­sigt for­kla­rings­prin­cip af for­bin­del­sen mel­lem men­ne­skets væsen og natu­ren. Den før­ste kon­se­kvens er den ide­o­lo­gi­ske magt, som afsted­kom­mer af essen­ti­a­lis­mens oprin­del­ses­nor­ma­ti­vi­tet. Den anden kon­se­kvens er den auto­ma­ti­ske pro­g­res­sions kon­tra­re­vo­lu­tio­næ­re poten­ti­a­ler, som risi­ke­rer at sæt­te sam­fundsomvæl­ten­de kræf­ter i en til­stand af iner­ti.

Et fra­vær af dia­lek­tisk tænk­ning

Jeg vil slut­te­ligt for­sø­ge at anfø­re, hvor­dan deter­mi­ni­sti­ske såvel som roman­ti­ske opfat­tel­ser af oprin­del­se og natur­lig pro­g­res­sion gan­ske enkelt kan betrag­tes som filo­so­fisk uhold­ba­re. Mau skri­ver i Stum tvang, at det natur­li­ge og det soci­a­le befin­der sig i et dia­lek­tisk for­hold, men ikke som i et gen­si­digt for­ud­sæt­ten­de og inter­ak­tio­nelt for­hold, hvor alt afhæn­ger af alt andet og såle­des peger på hin­an­dens reci­prok­ke defi­ni­tio­ner og (selv)modsigelser. Dialektik er der­i­mod iføl­ge Maus for­stå­el­se “en pro­ces, igen­nem hvil­ken en kon­kret tota­li­tet viser sig at inde­hol­de sin egen nega­tion som et af sine momenter”.15Mau, Stum tvang, 110. Det er, som hos Hegel, en grund­tan­ke i dia­lek­tik­ken, at alt væren­de rum­mer et nega­tivt ele­ment i sig. Et klas­sisk eksem­pel på en sådan dia­lek­tisk pro­ces er idéen om en plan­te, som aktu­elt er en spi­re. Da den nu er en spi­re, er den ikke et frø og hel­ler end­nu ikke en blomst. Hvis man skal for­stå plan­tens væren, kræ­ver det, at man ikke blot tæn­ker på spi­rens aktu­el­le væren eller blom­stens kom­me, men lader sel­ve plan­tens bevæ­gel­se træ­de frem i iden­ti­te­ten og såle­des blot kan kon­sta­te­re, at plan­ten end­nu ikke er blomst, men hel­ler ikke læn­ge­re er frø. Hvad Mau frem­skri­ver når han siger, at dia­lek­tik­be­gre­bet skal angi­ve den “pro­ces”, hvori­gen­nem hel­he­den mod­si­ges i et af dens “momen­ter”, og alt­så ikke som en defi­ni­tiv nega­tion, under­stre­ger på meget pas­sen­de vis den tan­ke, at dia­lek­tik­ken begri­ber noget, der ikke én gang for alle er afslut­tet, men som er i sta­dig bevæ­gel­se.

At iden­ti­fi­ce­re et dia­lek­tik­be­greb, som det for eksem­pel udlæg­ges af Mau, kan hjæl­pe os til at for­stå, hvor­dan en roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk oprin­del­ses­tænk­ning frem­står som i grun­den ikke-dia­lek­tisk. Som det er med spi­ren i plan­te­ek­semp­let, såle­des er men­ne­skets antro­po­lo­gi­ske grund­vil­kår også ble­vet tænkt i et begyn­del­sens sta­die. Marx bru­ger selv i Kapitalen en ræk­ke onto­lo­gisk lad­te ter­mer, som vid­ner om en fore­fun­den men­ne­ske­lig grundtil­væ­rel­se og en natu­rens oprin­de­lig eksi­stens­be­tin­gel­se. Her bli­ver jor­den for eksem­pel benævnt som “labo­ra­to­ri­um”, “urin­stru­ment” og det “oprin­de­li­ge provi­ant­kam­mer” eller “oprin­de­li­ge arse­nal af arbejdsmidler”.16Schmidt, Naturbegrebet hos Marx, 84. Marx’ brug af dis­se pri­mor­di­a­le beteg­nel­ser rum­mer alt­så en del udsagn om indi­vi­dets oprin­de­li­ge og natur­li­ge for­hold til arbej­dets betin­gel­ser (natu­ren) og dets “før-bor­ger­li­ge” til­stand. Også hos Marcuse fin­der vi tan­ker om, hvor­dan det højt­ud­vik­le­de indu­stri­el­le sam­fund pålæg­ger men­ne­sket “fal­ske behov”,17Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske, 24. hvor­med han opsæt­ter en mod­sæt­ning til nog­le angi­ve­ligt natur­li­ge eller “san­de” behov. Denne måde at for­simp­le behovs­be­gre­bet på går Mau imod, idet han angi­ver, hvor­dan for­stå­el­ser af “grund­læg­gen­de” behov risi­ke­rer at resul­te­re i reduk­ti­ve idéer om et behovs­hie­rar­ki, hvor “soci­alt kon­stru­e­re­de” behov under­ord­nes de mere “natur­li­ge” og pri­mæ­re behov.18Mau, Stum tvang, 15.

Men at fik­se­re begyn­del­sens pri­mær­be­tin­gel­ser i et bestemt histo­risk punkt, der vid­ner om en antro­po­lo­gisk basis, er net­op at gøre histo­ri­en lig med begyn­del­sen, lige­som det er at gøre plan­ten lig med spi­ren. En dia­lek­tisk, pro­ce­son­to­lo­gisk til­gang vil­le her mod­sæt­te sig det, der til­sy­ne­la­den­de frem­stod som hele vir­ke­lig­he­den, men som imid­ler­tid blot var den kon­kre­te form, hvorun­der vir­ke­lig­he­den momen­tant kom til syne. Som Peter Sloterdijk skri­ver, har men­ne­sket i umin­de­li­ge tider opfat­tet “det gam­le som det san­de og det nye som noget betænkeligt”.19Peter Sloterdijk, Kritik af den kyni­ske for­nuft (København: Hans Reitzels Forlag, 2021), 25. Det er den­ne “arkai­ske sand­heds­for­nem­mel­se”, som Sloterdijk kal­der det, som kun­ne for­e­ne poli­ti­ske og ånde­li­ge over­mag­ter i en kon­ser­va­tiv front i fjendt­lig oppo­si­tion til alle for­mer for for­ny­el­se.

Jeg har oven­for gjort rede for nog­le af de poli­tisk far­li­ge kon­se­kven­ser, som kan kom­me af natu­ra­li­sti­ske histo­ri­e­op­fat­tel­ser, der udmun­der i en slags for­tids­nor­ma­ti­vi­tet. En begyn­del­ses­løs­he­dens filo­so­fi vil­le gøre op med de nor­ma­ti­ve impli­ka­tio­ner, som en ikke-dia­lek­tisk kon­cep­tu­a­li­se­ring af for­hol­det mel­lem natur og men­ne­ske og dis­ses histo­ri­ske frem­kom­ster med­fø­rer. Bestræbelser på at trans­for­me­re væren til til­bli­vel­se og gøren fin­der man blandt andet hos Nietzche, Deleuze og Butler.

Men som jeg har for­søgt at vise, er det ikke blot i reten­tio­nen, som Husserl vil­le kal­de det – alt­så den for­tids­knu­gen­de og bag­ud­sku­en­de bevidst­hed – at det roman­ti­ske natur­syn, sådan som det kan frem­kom­me i marxi­stisk og kapi­ta­lis­me­kri­tisk ana­ly­se, for­fejl­er dia­lek­tik­ken. Også i pro­ten­tio­nen – fore­gri­bel­sen og bevidst­he­dens ræk­ken sig fremad mod frem­ti­den – lig­ger i den­ne sam­men­hæng en fun­da­men­tal ikke-dia­lek­tisk tan­ke. Lige såvel som oprin­del­ses­tænk­nin­gen fik­se­re­de den dia­lek­ti­ske plan­te i en sta­tisk-onto­lo­gisk til­stand af spi­re, så fore­gri­ber den lov­mæs­sigt bestem­te pro­g­res­sion plan­ten i en alle­re­de kom­men­de til­stand af blomst. Denne tan­ke­mo­del har jeg for­søgt at illu­stre­re ved den klas­sisk marxi­sti­ske idé om sam­fun­dets udvik­ling i en sekven­ti­el for­ø­gel­se af tek­no­lo­gisk og viden­ska­be­lig frem­gang og kapi­ta­lis­mens imma­nen­te sel­vud­s­let­tel­se. Forløsningsfantasier, som blandt andet viser sig i tek­no­lo­gisk-opti­mi­sti­ske løs­nin­ger på kli­ma­kri­sens aku­t­te pro­ble­mer.

En for­stå­el­se af en lov­mæs­sig pro­g­res­sion af sam­fun­det med kurs mod et af for­ti­den oprin­de­ligt bestemt mål kan risi­ke­re at lade al hand­len og aktiv bestræ­bel­se efter at opnå hen­sigts­mæs­si­ge sam­funds- og kli­ma­for­hold fore­kom­me over­flø­dig og unød­ven­dig, da man der­med risi­ke­rer at sæt­te lid til en auto­ma­tisk frem­gang. Trøstefulde for­håb­nin­ger til tek­no­lo­gi­ske udvik­lin­ger og auto­ma­tisk pro­g­res­sion fin­der man som bekendt i den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­rings aktu­el­le kli­ma­po­li­tik, som er ble­vet illu­stre­ret igen­nem den famø­se “hock­ey­stavs­mo­del”, som net­op ned­vur­de­rer den akti­ve og aku­t­te hand­len for at brin­ge kli­ma­mæs­sigt ska­de­li­ge aftryk ned på nuvæ­ren­de tids­punkt, til for­del for en frem­ti­dig tek­no­lo­gisk løs­ning. Denne tek­no­lo­gisk-opti­mi­sti­ske for­fal­den til sam­fun­dets løs­ning af egne selv­skab­te pro­ble­mer i takt med tek­no­lo­gi­ens udvik­ling er ikke sjæl­dent at iden­ti­fi­ce­re i læs­nin­ger af Marx.

Mens den marxi­sti­ske kapi­ta­lis­me­kri­tik i dis­se dage nyder en gen­komst i offent­lig­he­den, som blandt andet Maus Stum tvang og Pelle Dragsteds bog Nordisk soci­a­lis­me (og dis­se bøgers vel­fortjen­te plads på de frem­me­ste hyl­der hos bog­hand­ler­ne) vid­ner om, er det der­for i et soci­a­li­stisk ori­en­te­ret per­spek­tiv vig­tigt sta­dig at hol­de en kri­tisk til­gang til udlæg­nin­gen af Marx. Denne kri­tik må tage afsæt i en sta­digt aktu­a­li­se­ren­de gen­nem­gang af marxi­sti­ske idéer, som såle­des kan tage høj­de for sam­ti­di­ge tek­no­lo­gi­ske, kli­ma­mæs­si­ge og soci­a­le til­stan­de, og der­med udryd­de ana­kro­ni­sti­ske fejl­læs­nin­ger af Marx. Denne arti­kel har for­søgt at bely­se nog­le af de kon­se­kven­ser, som en oprin­del­ses­ba­se­ret og histo­risk-deter­mi­ni­stisk kapi­ta­lis­me­kri­tik kan med­fø­re.

1. Søren Mau, Stum tvang (Aarhus: Klim, 2021), 89–90.
2. Mau, Stum tvang, 91.
3. Mau, Stum tvang, 107.
4. Mau, Stum tvang, 84.
5. Mau angi­ver på side 84 i Stum tvang en ræk­ke tæn­ke­re, som frem­før­te den­ne for­tolk­ning af “eti­ske-huma­ni­sti­ske moti­ver” i marxis­men. Da det ikke er mit ærin­de at rede­gø­re for den gene­rel­le huma­nis­me, men der­i­mod at foku­se­re på den oprin­del­ses- og frem­skridt­stænk­ning, som jeg betrag­ter som aspek­ter her­af, vil jeg hen­vi­se til Mau for en mere fyl­dest­gø­ren­de beskri­vel­se af, hvor­dan roman­tik­ken er ble­vet ført så vidt i marxi­stisk teori.
6. Hartmut Rosa, Resonans (Frederiksberg: Eksistensen, 2021), 205.
7. Rosa, Resonans, 38.
8. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 32.
9. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
10. Timothy Morton, Økologi uden natur (Hellerup: Spring, 2019), 191.
11. Mau, Stum tvang, 89.
12. Alfred Schmidt, Naturbegrebet hos Marx (København: Bibliotek Rhodos, 1976), 46.
13. Axel Honneth, Socialismens idé (København: Hans Reitzels Forlag, 2017), 89.
14. Herbert Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske (København: Gyldendals Uglebøger, 1969), 42.
15. Mau, Stum tvang, 110.
16. Schmidt, Naturbegrebet hos Marx, 84.
17. Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske, 24.
18. Mau, Stum tvang, 15.
19. Peter Sloterdijk, Kritik af den kyni­ske for­nuft (København: Hans Reitzels Forlag, 2021), 25.