Klassekampen mod den stumme tvang

I min tid­li­ge­re arti­kel om Søren Maus Stum tvang pro­ble­ma­ti­se­re­de jeg en poten­ti­el kløft mel­lem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des væsens­be­stem­mel­ser og det histo­ri­ske mate­ri­a­le i bogen.1Esben Bøgh Sørensen, “Historie og kapi­ta­lens logik i Stum tvang”, Tidsskriftet Paradoks, 17. febru­ar 2022. Det gjor­de jeg gen­nem en kri­tik af den måde, hvor­på det histo­ri­ske mate­ri­a­le blev behand­let på bestem­te ste­der i løbet af bogen i for­hold til bestem­mel­sen af kapi­ta­lens logik. Et vig­tigt emne i den­ne pro­ble­ma­ti­se­ring var en kri­tik af udlæg­nin­gen af ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed og for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se. Jeg påpe­ge­de, at der ikke umid­del­bart var en sam­men­hæng mel­lem vær­di og klas­se i histo­risk for­stand, om end jeg også kva­li­fi­ce­re­de den­ne umid­del­ba­re kon­klu­sion. Hovedpointen var, at den histo­ri­ske frem­komst af vær­di (rela­tio­nen mel­lem mar­keds­af­hæn­gi­ge pri­vat­pro­du­cen­ter) ikke for­ud­sat­te en adskil­lel­se mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne. Denne poin­te har en for­bin­del­se til klas­se­be­gre­bet, som det udvik­les i Stum tvang, idet klas­se iden­ti­fi­ce­res med en grund­læg­gen­de adskil­lel­se mel­lem livet og dets betin­gel­ser og med en uklar for­bin­del­se til begre­bet om mar­keds­af­hæn­gig­hed. I den­ne opføl­gen­de arti­kel vil jeg kri­ti­se­re bogens begreb om trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me for til sidst at kom­me ind på sam­men­hæn­gen til de poli­ti­ske kon­klu­sio­ner, der kan dra­ges af bogen og kri­tik­ken frem­ført i den­ne arti­kel.

Arbejder eller pro­le­tar?

Den histo­ri­ske skil­dring af adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne i star­ten af kapi­tel 6, som jeg pro­ble­ma­ti­se­re­de i den for­ri­ge arti­kel, efter­føl­ges af en ana­ly­se af det, der i bogen kal­des “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me”. Med adskil­lel­ses­pro­ces­sen føl­ger mulig­he­den for kapi­ta­len for at ind­sæt­te sig som for­bin­del­ses­led mel­lem livet og dets betin­gel­ser. Derfor kom­mer “sel­ve livet” i kapi­ta­lis­men “med en for­plig­tel­se til at val­o­ri­se­re værdi”.2Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 137. Herefter for­kor­tet ST. Det er kun gen­nem de sam­me soci­a­le rela­tio­ner (kapi­tal­for­hol­det), der adskil­ler men­ne­sket fra dets livs­be­tin­gel­ser, at den­ne for­bin­del­se kan etab­le­res igen.3ST, 143. Kapitalen udgør der­med en trans­cen­den­tal magt i og med, at den udgør mulig­heds­be­tin­gel­sen for soci­al repro­duk­tion, hvil­ket inde­bæ­rer, at den prin­ci­pi­elt kan und­væ­re vold i udbytningsprocessen.4ST, 144. Jeg mener ikke at være stødt på begre­bet “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me” før. Brugen af det kan­ti­an­ske begreb om mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for soci­a­le magt­for­hold (og ikke pri­mært for erken­del­se som hos Kant) hen­tes fra Hardt og Negri (ST, 144). Anvendelsen af kan­ti­an­ske begre­ber er dog ikke ny i den marxi­sti­ske … Continue reading

Netop udbyt­nings­for­hol­de­ne har tra­di­tio­nelt været omdrej­nings­punk­tet i marxi­stisk klas­se­a­na­ly­se. Heroverfor argu­men­te­res der i Stum tvang imod et klas­se­be­greb, der tager udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hol­det, for­di, lyder argu­men­tet, udbyt­nin­gen af løn­ar­bej­de­re i kapi­tal­for­hol­det ikke er sam­men­fal­den­de med kate­go­ri­en “dem, der er afhæn­gi­ge af markedet”.5ST, 132. Udbytningen for­ud­sæt­ter “et mere omfat­ten­de klas­se­her­re­døm­me”, der iden­ti­fi­ce­res som “for­hol­det mel­lem de, der kon­trol­le­rer betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, og dem, der er ude­luk­ket fra den umid­del­ba­re adgang til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le reproduktion”.6ST, 132. Klasse defi­ne­res som “et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion”, og af den­ne grund frem­hæ­ves for­de­len ved at tale om pro­le­ta­rer i ste­det for arbej­de­re. Den før­ste kate­go­ri er bre­de­re end den sid­ste, for­di “det ikke er alle, hvis over­le­vel­se afhæn­ger af kapi­ta­len, som arbej­der”. Den pro­le­ta­ri­ske posi­tion er ikke defi­ne­ret ved arbej­de, men der­i­mod “den radi­ka­le spalt­ning mel­lem livet og dets betingelser”.7ST, 133. Det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me hvi­ler alt­så på eksi­sten­sen af mar­keds­af­hæn­gi­ge pro­le­ta­rer.

Klasse iden­ti­fi­ce­res ikke med ver­ti­ka­le udbyt­nings­for­hold, men der­i­mod med eksi­sten­sen af mar­keds­af­hæn­gi­ge pro­le­ta­rer, umid­del­bart adskilt fra betin­gel­ser­ne for soci­al repro­duk­tion. Endnu en gang omhand­ler pro­blem­stil­lin­gen for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se, mel­lem de ver­ti­ka­le klas­se­for­hold, der angår rela­tio­nen mel­lem udbyt­ter og de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter, og de hori­son­tale for­hold, som angår rela­tio­nen ind­byr­des mel­lem udbyt­te­re hen­holds­vis umid­del­ba­re pro­du­cen­ter. Med udgangs­punkt i den­ne skel­nen argu­men­te­res der i kapi­tel otte for, at de “ind­byr­des hori­son­tale rela­tio­ner mel­lem hen­holds­vis kapi­ta­li­ster og pro­le­ta­rer resul­te­rer i vis­se magt­for­mer, der ikke kan udle­des af eller redu­ce­res til det klas­se­her­re­døm­me, vi under­søg­te i kapi­tel seks”.8ST, 178. Herefter gen­nem­gås vær­di­te­o­ri­en for at vise, at den mar­keds­for­mid­le­de rela­tion mel­lem pro­du­cen­ter i kapi­ta­lis­men for­vand­les til “et kva­si-selv­stæn­digt system af vir­ke­li­ge abstrak­tio­ner, der påtvin­ger sig alle gen­nem en uper­son­lig og abstrakt form for herredømme”.9ST, 186.

Med defi­ni­tio­nen af klas­se­her­re­døm­me som et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, nær­me­re bestemt som en ude­luk­kel­se fra den umid­del­ba­re adgang til dis­se betin­gel­ser, bli­ver det dog svært at skel­ne klas­se­be­gre­bet fra den hori­son­tale mar­keds­af­hæn­gig­hed. Idet argu­men­tet for et andet klas­se­be­greb end et, der tager udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hol­det, hen­vi­ser til, at der er fle­re end blot udbyt­te­de løn­ar­bej­de­re, der er afhæn­gi­ge af mar­ke­det, iden­ti­fi­ce­res klas­se alt­så med mar­keds­af­hæn­gig­hed. Det er selv­føl­ge­lig rig­tigt, at alle dem, der er afhæn­gi­ge af mar­ke­det, ikke er iden­tisk med klas­sen af løn­ar­bej­de­re. Det er dog ikke et argu­ment for, at alle, der er afhæn­gi­ge af mar­ke­det, udgør en klas­se. Spørgsmålet er, om mar­keds­af­hæn­gig­hed er et godt udgangs­punkt for et begreb om klas­se og klas­se­her­re­døm­me, når vi i før­ste omgang skel­ne­de mel­lem de ver­ti­ka­le klas­se­for­hold og de hori­son­tale, mar­keds­for­mid­le­de for­hold. Pointen med den­ne skel­nen er net­op at under­stre­ge, at alle i kapi­ta­lis­men er under­lagt mar­keds­af­hæn­gig­he­den, også kapi­ta­li­ster. Ved at iden­ti­fi­ce­re klas­se med mar­keds­af­hæn­gig­hed bli­ver klas­se para­doksalt et fæno­men, der går på tværs af klas­ser­ne i kapi­tal­for­hol­det. Som bogen viser, giver mar­keds­af­hæn­gig­hed rig­tig nok klas­se­for­hol­de­ne i kapi­ta­lis­men en sær­lig dyna­mik. Men mar­keds­af­hæn­gig­hed er ikke dis­se klas­se­for­hold, hel­ler ikke blot på et mere grund­læg­gen­de niveau.

Det hele kom­pli­ce­res yder­li­ge­re af, at det i bogen ikke er klart, hvad for­hol­det nær­me­re er mel­lem adskil­lel­sen mel­lem livets og dets betin­gel­ser og mar­keds­af­hæn­gig­hed i bestem­mel­sen af klas­se­be­gre­bet. I mod­sæt­ning til udlæg­nin­gen i Stum tvang har jeg i for­ri­ge arti­kel argu­men­tet for, at mar­keds­af­hæn­gig­hed histo­risk betrag­tet ikke var sam­men­fal­den­de med adskil­lel­sen mel­lem umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler. Det er både en histo­risk kon­sta­te­ring, men det bli­ver også under­stre­get i og med, at dem, der net­op ejer og kon­trol­le­rer pro­duk­tions­mid­ler­ne i kapi­ta­lis­men, også selv er afhæn­gi­ge af og kon­kur­re­rer på mar­ke­det. I ste­det for at udvik­le klas­se­be­gre­bet med udgangs­punkt i både adskil­lel­sens mel­lem livet og dets betin­gel­ser og mar­keds­af­hæn­gig­hed, bør klas­se iden­ti­fi­ce­re noget tred­je, nem­lig udbyt­nings­for­hol­de­ne. Adskillelsen mel­lem pro­du­cen­ter­ne og pro­duk­tions­mid­ler­ne, opkom­sten af mar­keds­af­hæn­gig­hed og etab­le­rin­gen af et udbyt­nings­for­hold (dvs. klas­se­for­hold), er alle sam­men­hæn­gen­de pro­ces­ser i kapi­ta­lis­men, men de kan ikke uden vide­re redu­ce­res til hin­an­den.

Proletarer er lige­som kapi­ta­li­ster afhæn­gi­ge af mar­ke­det for deres soci­a­le repro­duk­tion. Deres mar­keds­af­hæn­gig­hed er dog ikke af sam­me type som kapi­ta­li­stens, men er vævet sam­men med deres adskil­lel­se fra betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion. Dette har end­nu ikke noget at gøre med klas­se, der først ind­træ­der med etab­le­rin­gen af et udbyt­nings­for­hold mel­lem kapi­tal og arbej­de. Som jeg argu­men­te­re­de for i min for­ri­ge arti­kel, bidrog mar­keds­af­hæn­gig­hed hos engel­ske bøn­der net­op til ska­bel­sen af adskil­lel­sen mel­lem umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, som der­med skab­te en anden type mar­keds­af­hæn­gig­hed hos et vok­sen­de løn­ar­bej­der­pro­le­ta­ri­at. Det er dog først med kapi­tal­for­hol­det mel­lem løn­ar­bej­der og kapi­tal, at der etab­le­res et klas­se­for­hold, som vi alt­så kan iden­ti­fi­ce­re med udbyt­nings­for­hol­det. Jeg vil der­for fore­slå, at vi har at gøre med tre adskil­te pro­ces­ser, nem­lig adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, ska­bel­sen af (for­skel­li­ge typer af) mar­keds­af­hæn­gig­hed og etab­le­rin­gen af udbyt­nings­for­hold, der ikke kan redu­ce­res til hin­an­den, men som til­sam­men giver kapi­ta­lis­men dens særeg­ne logik og dyna­mik. Ingen af dis­se tre pro­ces­ser er des­u­den sær­skilt til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for den histo­ri­ske etab­le­ring af kapi­ta­lis­men, der altid er for­mid­let gen­nem klas­se­kamps­be­stem­te insti­tu­tio­ner, som vi eksem­pel­vis så det med for­hol­det i det engel­ske land­brug. En bestem­mel­se af kapi­ta­lis­men som blot en høj grad af mar­keds­af­hæn­gig­hed vil­le såle­des risi­ke­re at fal­de til­ba­ge i den ellers udskæld­te kom­merci­a­li­se­ring­s­te­se, iføl­ge hvil­ken kapi­ta­lis­men blot er en videre­fø­rel­se af æld­gam­le og kva­si-natur­li­ge han­dels- og byttepraksisser.10Se Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism: A Longer View (Verso, 2002). For teo­re­ti­se­rin­gen af for­skel­li­ge typer af mar­keds­af­hæn­gig­hed, se Ellen Meiksins Wood, “The Question of Market Dependence”, Journal of Agrarian Change 2, nr. 1 (2002): 50–87.

En yder­li­ge­re grund til at iden­ti­fi­ce­re klas­se med udbyt­nings­for­hol­de­ne er, at klas­se­be­gre­bet, der argu­men­te­res for i bogen, bli­ver svært at anven­de i ana­ly­ser af klas­se­for­hold også i andre pro­duk­tions­må­der end den kapi­ta­li­sti­ske. Klasse defi­ne­res på én gang som adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, som et for­hold mel­lem dem, der ikke har adgang til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion og dem, der har det,11Det er også uklart, hvor­vidt der er tale om for­hol­det til pro­duk­tions­mid­ler eller for­hol­det til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, og hvad for­hol­det mel­lem de to er. Hvis klas­se­her­re­døm­me des­u­den alle­re­de defi­ne­res som et for­hold mel­lem dem, der kon­trol­le­rer betin­gel­ser for den soci­a­le repro­duk­tion, og … Continue reading og blot som et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion. Yderligere spil­ler, som vi har set, mar­keds­af­hæn­gig­hed en vig­tig rol­le i argu­men­ta­tio­nen for et andet klas­se­be­greb end et, der iden­ti­fi­ce­rer klas­se med udbyt­nings­for­hold. Med det klas­se­be­greb bli­ver det uklart, hvor­dan vi vil ana­ly­se­re andre klas­se­for­hold såsom mel­lem feu­dal­her­re og bon­de, der sene­re i kapi­tel 6 defi­ne­res som karak­te­ri­se­ret ved en “trans­cen­dent magt”, der i mod­sæt­ning til det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me i kapi­ta­lis­men først “kob­le­de sig på pro­duk­tio­nen ude­fra”, eller bag­ef­ter den hav­de fun­det sted.12ST, 144. Nu kan man selv­føl­ge­lig argu­men­te­re for, at vi kan ope­re­re med fle­re defi­ni­tio­ner og vari­an­ter af klas­se­be­gre­bet, men der må være noget fæl­les, der gør, at vi over­ho­ve­det kan tale om klas­se på tværs af histo­ri­ske kon­tek­ster og pro­duk­tions­må­der. Også af den­ne grund vil jeg fast­hol­de defi­ni­tio­nen af klas­se med udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hold.

I bogen kri­ti­se­res Ellen Meiksins Woods klas­se­be­greb som væren­de for snæ­vert knyt­tet til udbyt­nings­for­hol­de­ne. Der næv­nes dog ikke, at Wood net­op har kri­ti­se­ret et klas­se­be­greb, der som i Stum tvang umid­del­bart kun defi­ne­res som “for­hol­det til pro­duk­tions­mid­ler­ne” eller “et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion”:

Even the cri­te­rion of rela­tion to the means of pro­duction is not enough to mark such boun­da­ri­es [dvs. græn­ser­ne mel­lem klas­ser] and can easily be assi­mi­la­ted to con­ven­tio­nal stra­ti­fi­ca­tion the­ory. It is pos­sib­le, for examp­le, to tre­at “rela­tions to the means of pro­duction” as not­hing more than inco­me dif­fe­ren­ti­als by locat­ing their sig­ni­fi­can­ce not in the exploi­ta­ti­ve and anta­go­ni­stic soci­al rela­tions they entail but in the dif­fe­rent “mar­ket chan­ces” they con­fer. The dif­fe­ren­ces among clas­ses thus beco­me inde­ter­mi­na­te and incon­sequen­ti­al. If clas­ses enter into any rela­tions­hip at all, it is the indi­rect, imper­so­nal rela­tions­hip of indi­vi­du­al com­pe­ti­tion in the mar­ket pla­ce, in which the­re are no clear qua­li­ta­ti­ve bre­aks or anta­go­nis­ms but only a quan­ti­ta­ti­ve con­ti­nuum of rela­ti­ve advan­ta­ge and disad­van­ta­ge in the con­test for goods and services.13Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 95.

Den defi­ni­tion af trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me, der argu­men­te­res for i Stum tvang, er selv­føl­ge­lig langt fra kon­ven­tio­nel stra­ti­fi­ka­tions­te­o­ri. Men poin­ten om, at et sådant klas­se­be­greb er under­de­ter­mi­ne­ret, og at det pri­mært lader sig bru­ge om for­hol­det til mar­ke­det (og der­med kan kom­me til at lig­ne et Webersk klas­se­be­greb), er vig­tig også i lyset af, at net­op mar­keds­af­hæn­gig­hed spil­ler en cen­tral rol­le i bogens afvis­ning af et udbyt­nings­for­holds­ba­se­ret klas­se­be­greb.

I bogen stop­per defi­ni­tio­nen af klas­se­be­gre­bet på et meget grund­læg­gen­de niveau med begre­bet om det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me, som er ble­vet pro­ble­ma­ti­se­ret oven­for. Som argu­men­te­ret for i min for­ri­ge arti­kel, bør den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­se kun­ne tage høj­de for den kapi­ta­li­sti­ske logiks histo­ri­ci­tet og sam­ti­dig åbne op for mulig­he­den for empi­ri­ske og histo­ri­ske ana­ly­ser. Også til det­te for­mål mener jeg, at et udbyt­nings­for­holds­ba­se­ret klas­se­be­greb er et bed­re udgangs­punkt end det i bogen udvik­le­de begreb om trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me. Udover afled­nin­gen af kapi­tal­for­hol­det er det muligt at udvik­le klas­se­be­gre­bet yder­li­ge­re inden­for den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des ide­a­le tvær­snit. Den måde, hvor­på klas­se kon­sti­tu­e­res i og med kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur gen­nem udbyt­nings­for­hol­det i pro­duk­tions­pro­ces­sen udvik­les fle­re ste­der i Marx’ kri­tik af den poli­ti­ske øko­no­mi. Kategorierne “pro­duk­tivt” og “upro­duk­tivt” arbej­de hører eksem­pel­vis til den grund­læg­gen­de klas­se­kon­sti­tu­tion i kapi­ta­lis­men, men også andre kate­go­ri­er, der udvik­les i kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi, kan bely­se grund­træk­ke­ne ved klas­se­kon­sti­tu­tio­nen i den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de. En sådan for­m­a­na­ly­tisk vide­re­ud­vik­ling af klas­se­be­gre­bet kun­ne fun­ge­re som et ud af fle­re udgangs­punk­ter for over­gan­gen fra den dia­lek­ti­ske ana­ly­se til empi­ri­ske analyser.14For et sådant for­søg, se Projekt Klassenanalyse, Materialien zur Klassenstruktur der BRD: Erster Teil. Theoretische Grundlagen und Kritiken (VSA, 1973).

Vi kan nu ven­de til­ba­ge til spørgs­må­let om, hvor­vidt vi bør fore­træk­ke arbej­der- eller pro­le­t­ar­be­gre­bet, teo­re­tisk såvel som poli­tisk. I Stum tvang er argu­men­tet for begre­bet om det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me og pro­le­t­ar­be­gre­bet knyt­tet til den poli­ti­ske poin­te, at det gør “os i stand til at bre­de vores begreb om klas­se­kamp ud og se, hvor­dan kam­pe på tværs at hele det soci­a­le felt er en del af det sam­me poli­ti­ske pro­jekt: at vri­ste livets betin­gel­ser fri fra kapi­ta­lens greb”.15ST, 133. Klassekampen bør iføl­ge Stum tvang alt­så ikke udsprin­ge af udbyt­nings­for­hol­de­ne, men der­i­mod af kapi­ta­lens greb om det soci­a­le liv som sådan. Det ven­der jeg til­ba­ge til. Jeg vil først argu­men­te­re for, at arbej­der­be­gre­bet bed­re ind­fan­ger det histo­risk særeg­ne ved den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de og der­med er et bed­re udgangs­punkt for at for­stå klas­se­kam­pens grund­vil­kår i kapi­ta­lis­men.

I romersk lov hen­vi­ste ter­men “pro­le­tar” til dem med ingen eller meget lidt ejen­dom, hvis sub­si­stens var afhæn­gig af en pro­tek­tor (ejen­doms­be­sid­den­de bor­ge­re eller sta­ten). Deres rol­le blev defi­ne­ret som kun det at repro­du­ce­re sig selv. Denne defi­ni­tion var en del af det vide­re romer­ske system for soci­al stra­ti­fi­ka­tion base­ret på en kom­bi­na­tion af ejen­dom, ære og pri­vil­e­gi­er. Proletariatet hav­de per defi­ni­tion ingen af dis­se. Marx stu­de­re­de romersk lov, og i hans tid­li­ge peri­o­de skin­ner den­ne romer­ske defi­ni­tion af pro­le­ta­ri­a­tet klart igen­nem hans iden­ti­fi­ce­ring af pro­le­ta­ri­se­ring som et karak­ter­træk ved bor­ger­li­ge sam­fund. Proletarisering hen­vi­ste her til ero­de­rin­gen af pri­vil­e­gi­er og ret­tig­he­der, der hav­de sik­ret bestem­te dele af befolk­nin­gen adgang til for­skel­li­ge sub­si­stenskil­der (et klas­sisk eksem­pel er Marx’ ana­ly­se af loven imod den sæd­va­ne­be­stem­te ret til at ind­sam­le bræn­de i sko­ve­ne). Det var den­ne pro­le­ta­ri­se­ring, han betrag­te­de som betin­gel­sen for opkom­sten af en ny revo­lu­tio­nær klas­se, efter bor­ger­ska­bet hav­de udspil­let sin rol­le.

Var den­ne pro­le­ta­ri­se­ring knyt­tet sær­ligt til kapi­ta­lis­men? Der var uden tvivl et opsti­gen­de bor­ger­skab i byer­ne bestå­en­de af hand­len­de, små for­ret­nings­dri­ven­de og hånd­vær­ke­re og en ny embeds­stand. Men dis­se grup­per kan ikke uden vide­re iden­ti­fi­ce­res med opkom­sten af kapi­ta­lis­men, og det kan stærkt betviv­les, at der alle­re­de på det­te tids­punkt i de tyske områ­der, som var Marx’ kon­tekst, var etab­le­ret en kapi­ta­li­stisk pro­duk­tions­må­de i nogen menings­fuld forstand.16Det sam­me kan siges om Frankrig, der også kom til at opta­ge Marx. Se Xavier Lafrance, The Making of Capitalism in France: Class Structures, Economic Development, the State and the Formation of the French Working Class, 1750–1914 (Leiden: Brill, 2019). Den pro­le­ta­ri­se­ring, der fandt sted, hav­de der­med ikke nød­ven­dig­vis noget med kapi­ta­lis­me at gøre. Proletariatbegrebet, som det blev brugt i den romer­ske lov, såvel som det sene­re blev brugt til at iden­ti­fi­ce­re en ten­dens i “bor­ger­li­ge” sam­fund, er efter min mening ikke godt til at ind­fan­ge de sær­li­ge kapi­ta­li­sti­ske soci­a­le for­hold. I mod­sæt­ning til det­te begreb hos den tid­li­ge Marx, skul­le han sene­re kom­me til at iden­ti­fi­ce­re en helt ny type “arbejderklasse”,17Marx for­lod dog aldrig hver­ken pro­le­t­ar­be­gre­bet eller begre­bet om “det bor­ger­li­ge sam­fund”. Sidstnævnte kan dog næp­pe iden­ti­fi­ce­res med den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, men må der­i­mod betrag­tes som et pro­dukt af den sær­li­ge kon­tekst, Marx befandt sig i. Borgerskabet, der selv er et begreb hen­tet fra … Continue reading der ikke blot var karak­te­ri­se­ret ved at være adskilt fra ejen­dom, ret­tig­he­der og pri­vil­e­gi­er, men som der­i­mod kon­sti­tu­e­re­de den vig­tig­ste pro­duk­tiv­kraft i den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de.

Der var næp­pe en romersk tæn­ker, der kun­ne fore­stil­le sig pro­le­ta­ri­a­tet som pro­duk­tiv på sam­me måde.18Det skal for en sik­ker­hed under­stre­ges, at “pro­duk­tiv” på ingen måde er et posi­tivt moralsk begreb for Marx’, men en viden­ska­be­lig kate­go­ri om pro­duk­tio­nen af mer­vær­di, tvær­ti­mod. Som han skrev i Kapitalen i kapi­tel 14 om abso­lut og rela­tiv mer­vær­di: “At være pro­duk­tiv arbej­der er der­for ingen lyk­ke, men en ulykke”. Det romer­ske pro­le­ta­ri­at var berø­vet både ejen­dom og pri­vil­e­gi­er, og den udbyt­te­de klas­se var ikke pri­mært pro­le­ta­ri­a­tet, men der­i­mod småbøn­der og sla­ver. Denne betyd­ning over­le­ve­res til en vis grad også i nye­re brug af pro­le­t­ar­be­gre­bet. I mod­sæt­ning til pro­le­ta­ri­a­tet er det sær­li­ge ved arbej­der­klas­sen i kapi­ta­lis­men, at den både er pro­duk­tiv, udbyt­tet og kan besid­de vid­træk­ken­de poli­ti­ske og juri­di­ske pri­vil­e­gi­er, som Stum tvang også kom­mer ind på. Denne mulig­hed for poli­tisk og juri­disk lig­hed på den ene side og øko­no­misk udbyt­ning i pro­duk­tions­pro­ces­sen på den anden er blandt andet et resul­tat af det, Wood kal­der pri­va­ti­se­rin­gen af den poli­ti­ske magt i kapi­ta­lis­men, hvor den udbyt­ten­de klas­se ikke læn­ge­re direk­te her­sker over den offent­li­ge poli­ti­ske magt, men der­i­mod opnår direk­te her­re­døm­me i produktionsprocessen.19Ellen Meiksins Wood, “The Separation of the Economic and the Political in Capitalism”, New Left Review 127, nr 1 (1981): 66–95. Det er net­op af den­ne grund, at marxi­stisk poli­tisk teo­ri har foku­se­ret på pro­duk­tions­pro­ces­sen, arbej­der­klas­sen og udbyt­ning: Arbejderklassen er den pro­duk­ti­ve og der­for udbyt­te­de klas­se, hvis ato­mi­se­ring og pri­va­ti­se­re­de loka­le kam­pe må imø­de­gås af poli­tisk mas­se­mo­bi­li­se­ring for at afskaf­fe de kapi­ta­li­sti­ske soci­a­le for­hold.

Kampen mod den stum­me tvang

I min for­ud­gå­en­de arti­kel her i Paradoks pro­ble­ma­ti­se­re­de jeg en risi­ko i Stum tvang for at ska­be en kløft mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser og histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser af kapi­ta­lis­men. Jeg kon­klu­de­re­de, at den kapi­ta­li­sti­ske logik ikke så meget for­tæl­ler os noget om en alle­re­de “etab­le­re­ret” kapi­ta­lis­me, men der­i­mod om sam­men­hæn­gen mel­lem histo­ri­ske udvik­lings­pro­ces­ser, hvil­ket bør rum­mes i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se og vir­ke modi­fi­ce­ren­de til­ba­ge på den­ne. Med udgangs­punkt i min kri­tik af enkel­te af de histo­ri­ske afsnit i bogen for­søg­te jeg at udlæg­ge en ræk­ke væsens­be­stem­mel­ser ved kapi­ta­lis­men på en anden måde, nem­lig ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed, adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne og etab­le­rin­gen af et udbyt­nings­for­hold. Jeg skal dog her under­stre­ge, at jeg på ingen måde mener at have givet en udtøm­men­de ana­ly­se af dis­se bestem­mel­ser, men blot peget på muli­ge andre måder at frem­stil­le dem på. Problematiseringen af en ræk­ke af de histo­ri­ske afsnit led­te mig i inde­væ­ren­de arti­kel til en kri­tik af begre­bet om det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me og et for­svar for det i bogen kri­ti­se­re­de udbyt­nings­ba­se­re­de klas­se­be­greb. I for­læn­gel­se her­af har jeg argu­men­te­ret for, at begre­bet om arbej­der­klas­sen bed­re ind­fan­ger det histo­risk særeg­ne ved kapi­ta­lis­men i mod­sæt­ning til begre­bet om pro­le­ta­ri­a­tet. I det­te sid­ste afsnit vil jeg med den­ne kri­tik in men­te dis­ku­te­re de poli­ti­ske kon­se­kven­ser, der kan dra­ges af Stum tvang og kri­tik­ken frem­ført i beg­ge artik­ler.

I bogens kon­klu­de­ren­de afsnit argu­men­te­res der for, at teo­ri­en om kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt er udvik­let på et abstrak­tions­ni­veau, hvor­fra der ikke umid­del­bart kan udle­des poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Det gør ikke teo­ri­en poli­tisk ubru­ge­lig, men kun som det nød­ven­di­ge afsæt til at lave mere kon­kre­te ana­ly­ser med udgangs­punkt i de af den abstrak­te teo­ris “omhyg­ge­ligt sme­de­de begreber”.20ST, 306. Som vi har set, er der dog ste­der i bogen, hvor der rent fak­tisk udle­des poli­ti­ske kon­se­kven­ser, dog på et meget højt abstrak­tions­ni­veau. Jeg mener ikke, at den teo­ri, der udvik­les i Stum tvang, først bli­ver poli­tisk anven­de­lig i mere kon­kre­te ana­ly­ser. Allerede på det i bogen anlag­te abstrak­tions­ni­veau udvik­les en ræk­ke vig­ti­ge poli­ti­ske ind­sig­ter, om end selv på et meget gene­relt niveau: iden­ti­fi­ce­rin­gen af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de som histo­risk for­bi­gå­en­de, afgræns­nin­gen til den uto­pisk-roman­ti­ske kapi­ta­lis­me­kri­tik og klar­læg­nin­gen af, hvad der net­op er nød­ven­digt i den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, og som der­med ikke kan afskaf­fes uden at omvæl­te den­ne pro­duk­tions­må­de som sådan. Yderligere iden­ti­fi­ce­res en ræk­ke dyna­mi­k­ker i kapi­ta­lis­men, der for­tæl­ler os noget om klas­se­kam­pens grund­vil­kår fæl­les for enhver histo­risk kon­kret kapi­ta­lis­me.

I bogens kapi­tel 10 under­sø­ges, hvor­dan kapi­ta­lens uper­son­li­ge og abstrak­te magt i rela­tio­nen mel­lem pro­du­cen­ter for­vand­les til et des­po­ti i sel­ve pro­duk­tions­pro­ces­sen. Dette des­po­ti har dog sta­dig til en vis grad en uper­son­lig karak­ter, idet mar­keds­kon­kur­ren­cens pres tvin­ger den enkel­te kapi­ta­list til at reor­ga­ni­se­re pro­duk­tions­pro­ces­sen med hen­blik på pro­duk­tio­nen af rela­tiv mer­vær­di. Subsumptionen af arbej­det under kapi­ta­len har en lang ræk­ke kon­se­kven­ser for arbej­dets karak­ter og kapi­ta­lens her­re­døm­me udfol­der sig her også i mate­ri­a­li­te­ten og tek­no­lo­gi­en. Jeg vil under­stre­ge, at pro­duk­tions­pro­ces­sen ikke blot er et ud af fle­re andre områ­der af det soci­a­le liv, der subsu­me­res under kapi­ta­lens logik. Netop her bli­ver et udbyt­nings­ba­se­ret klas­se­be­greb vig­tigt. Udbytning er essen­ti­elt til­eg­nel­sen af det sam­funds­mæs­si­ge mer­pro­dukt af en udbyt­ten­de kla­se fra en udbyt­tet klas­se. Det sær­li­ge ved den­ne til­eg­nel­ses­pro­ces i kapi­ta­lis­men er ikke blot, at den er for­mid­let gen­nem mar­ke­det, hvor den udbyt­ten­de klas­se må købe arbejds­kraft og sæl­ge arbej­der­pro­duk­ter­ne som varer på mar­ke­det. Det sær­li­ge er også (og i tæt sam­men­hæng med den mar­keds­for­mid­le­de udbyt­ning), at udbyt­nings­pro­ces­sen bli­ver cen­tre­ret i sel­ve pro­duk­tions­pro­ces­sen. Det har ikke været til­fæl­det i noget andet klas­se­sam­fund, hvor udbyt­nin­gen er fore­gå­et ekster­nt i for­hold til pro­duk­tions­pro­ces­sen. Udbytningen i kapi­ta­lis­men er i høj grad ato­mi­se­ret, decen­tra­li­se­ret og pri­va­ti­se­ret. Men der er sta­dig tale om en grund­læg­gen­de poli­tisk pro­ces, hvis resul­tat er deter­mi­ne­ret ikke blot af kapi­ta­lens subsump­tions­lo­gik, men af klas­se­kam­pens kon­tin­gens.

Det særeg­ne kapi­ta­li­sti­ske udbyt­nings­for­hold har den kon­se­kvens, at klas­se­kam­pen fortræn­ges til en pri­va­ti­se­ret sfæ­re, hvor den udfol­der sig på en ato­mi­se­ret og loka­li­se­ret måde. Det har poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Klassekampen tager i kapi­ta­lis­men pri­mært sit udgangs­punkt i pro­duk­tions­pro­ces­sen, for­di det er her, udbyt­nin­gen fore­går, i mod­sæt­ning til alle andre klas­se­sam­fund. En cen­tral opga­ve i klas­se­kam­pen er der­for gene­ra­li­se­rin­gen af kam­pen i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Netop der­for etab­le­re­de arbej­der­be­væ­gel­sen poli­ti­ske mas­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og par­ti­er, der kun­ne sam­le og gene­ra­li­se­re den ellers ato­mi­se­re­de klas­se­kamp. Det er dog også rig­tigt, som der påpe­ges i bogen, at kam­pen mod kapi­ta­lens greb om livets betin­gel­ser også fore­går man­ge andre ste­der end i sel­ve pro­duk­tions­pro­ces­sen på tværs af det soci­a­le felt. Det er dog ikke et nyt træk ved kapi­ta­lis­men. Arbejderbevægelsen var eksem­pel­vis ikke kun orga­ni­se­ret omkring kam­pe i pro­duk­tions­pro­ces­sen, men invol­ve­re­de sig i kam­pe på en lang ræk­ke andre soci­a­le og kul­tu­rel­le områ­der. Det sær­li­ge ved arbej­der­be­væ­gel­sen var, at den betrag­te­de alle dis­se soci­a­le kam­pe mod kapi­ta­lens greb på tværs af det soci­a­le felt som kam­pe, der kræ­ve­de en orga­ni­se­ret arbej­der­klas­se. Kampen mod kapi­ta­lens abstrak­te og uper­son­li­ge her­re­døm­me blev alt­så for­mid­let gen­nem kam­pen mod arbej­dets under­ord­ning under kapi­ta­lens her­re­døm­me og udbyt­nings­for­hol­dets des­po­ti i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Selvom der fore­går rele­van­te kam­pe på hele det soci­a­le felt, kan klas­se­kam­pen dog ikke udspil­le sig på hele det­te felt på én gang, og det særeg­ne ved kapi­ta­lis­mens udbyt­nings­pro­ces er sta­dig dens cen­tre­ring i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Det må i for­læn­gel­se her­af være muligt på én gang at aner­ken­de for­skel­li­ge soci­a­le kam­pes egen­vær­di, deres ind­byr­des for­hold og even­tu­el­le sam­men­flet­ning, og sam­ti­dig insi­ste­re på, at nog­le kam­pe er vig­ti­ge­re end andre til bestem­te for­mål.

I bogens kon­klu­sion under­stre­ges det, at kam­pen mod “kapi­ta­lens døds­ma­ski­ne­ri […] aldrig kon­fron­te­rer den stum­me tvang, som den beskri­ves i den­ne bog”.21ST, 306. Det er en vig­tig ind­sigt. Kapitalismens uper­son­li­ge og abstrak­te øko­no­mi­ske magt ram­mer alle på tværs af soci­a­le klas­ser og iden­ti­te­ter, om end den ram­mer med for­skel­li­ge resul­ta­ter. Udbytningsforholdene i kapi­ta­lis­men bli­ver der­for også mere uper­son­li­ge end i andre pro­duk­tions­må­der. Men kam­pen mod kapi­ta­lens her­re­døm­me kan ikke fore­gå mod en abstrakt og ano­nym magt. Den øko­no­mi­ske magts uni­ver­sa­li­tet ude­luk­ker den som et for­ank­rings­punkt for klas­se­kam­pen. Det er af sam­me grund, at Karl Polanyi tager fejl på det­te punkt. Hovedkonfliktlinjerne i kapi­ta­lis­men går ikke mel­lem en mar­keds­gø­rel­ses­be­væ­gel­se på den ene side og en gene­rel mod­be­væ­gel­se på den anden, men der­i­mod mel­lem klas­ser med udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hold, der er cen­tre­ret i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Kampen mod kapi­ta­lens stum­me tvang må være for­mid­let gen­nem klas­se­for­hol­de­ne og den pri­va­ti­se­re­de og ato­mi­se­re­de klas­se­kamp i den kom­bi­ne­re­de pro­duk­tions- og udbyt­nings­pro­ces. Teorien om kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt lærer os, at kapi­ta­lis­men ikke kan besej­res gen­nem en kamp mod kapi­ta­lens uper­son­li­ge og abstrak­te her­re­døm­me. På den anden side lærer den os også, at den loka­li­se­re­de kamp i pro­duk­tions­pro­ces­sen er en for­mid­let kamp mod kapi­ta­lens abstrak­te her­re­døm­me. Det er med den­ne ind­sigt, vi kan kon­klu­de­re, at kam­pen mod kapi­ta­lens des­po­ti i pro­duk­tions­pro­ces­sen må sam­les og gene­ra­li­se­res for at besej­re kapi­ta­lis­men. Uanset hvil­ke ændrin­ger vi kan regi­stre­re i “klas­se­sam­men­sæt­nin­ger og kam­pens former”,22ST, 133. for­bli­ver for­ud­sæt­nin­gen for soci­a­lis­me og kom­mu­nis­me som den vir­ke­li­ge bevæ­gel­se, der afskaf­fer tin­ge­nes til­stand, der­for en orga­ni­se­ret arbej­der­klas­se- og bevægelse.23Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.

1. Esben Bøgh Sørensen, “Historie og kapi­ta­lens logik i Stum tvang”, Tidsskriftet Paradoks, 17. febru­ar 2022.
2. Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 137. Herefter for­kor­tet ST.
3. ST, 143.
4. ST, 144. Jeg mener ikke at være stødt på begre­bet “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me” før. Brugen af det kan­ti­an­ske begreb om mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for soci­a­le magt­for­hold (og ikke pri­mært for erken­del­se som hos Kant) hen­tes fra Hardt og Negri (ST, 144). Anvendelsen af kan­ti­an­ske begre­ber er dog ikke ny i den marxi­sti­ske tra­di­tion og fin­des måske mest udar­bej­det hos den østrig­ske filo­sof og marxist Max Adler og den­nes begreb om det “soci­a­le apri­o­ri”. Se Max Adler, Das Rätsel Der Gesellschaft: Zur Erkenntnis-Kritischen Grundlegung Der Sozialwissenschaften (Wien: Saturn Verlag, 1936). Et nye­re for­søg på at anven­de Kant i den marxi­sti­ske tra­di­tion kan fin­des i Christian Lotz, The Capitalist Schema: Time, Money, and the Culture of Abstraction (London: Lexington Books, 2014).
5. ST, 132.
6. ST, 132.
7. ST, 133.
8. ST, 178.
9. ST, 186.
10. Se Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism: A Longer View (Verso, 2002). For teo­re­ti­se­rin­gen af for­skel­li­ge typer af mar­keds­af­hæn­gig­hed, se Ellen Meiksins Wood, “The Question of Market Dependence”, Journal of Agrarian Change 2, nr. 1 (2002): 50–87.
11. Det er også uklart, hvor­vidt der er tale om for­hol­det til pro­duk­tions­mid­ler eller for­hol­det til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, og hvad for­hol­det mel­lem de to er. Hvis klas­se­her­re­døm­me des­u­den alle­re­de defi­ne­res som et for­hold mel­lem dem, der kon­trol­le­rer betin­gel­ser for den soci­a­le repro­duk­tion, og dem, der ikke har adgang her­til, er det også svært at se, hvor­for udbyt­nings­for­hol­det ikke alle­re­de er inde­holdt i definitionen.
12. ST, 144.
13. Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 95.
14. For et sådant for­søg, se Projekt Klassenanalyse, Materialien zur Klassenstruktur der BRD: Erster Teil. Theoretische Grundlagen und Kritiken (VSA, 1973).
15. ST, 133.
16. Det sam­me kan siges om Frankrig, der også kom til at opta­ge Marx. Se Xavier Lafrance, The Making of Capitalism in France: Class Structures, Economic Development, the State and the Formation of the French Working Class, 1750–1914 (Leiden: Brill, 2019).
17. Marx for­lod dog aldrig hver­ken pro­le­t­ar­be­gre­bet eller begre­bet om “det bor­ger­li­ge sam­fund”. Sidstnævnte kan dog næp­pe iden­ti­fi­ce­res med den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, men må der­i­mod betrag­tes som et pro­dukt af den sær­li­ge kon­tekst, Marx befandt sig i. Borgerskabet, der selv er et begreb hen­tet fra mid­delal­de­rens stands­sam­fund, var en hete­ro­gen grup­pe af embeds­mænd, pro­fes­sio­nel­le, små­hand­len­de, hånd­værks­me­stre, osv., hvis lige­så hete­ro­ge­ne kam­pe i slut­nin­gen af 1700-tal­let og i løbet af 1800-tal­let hand­le­de om at sik­re poli­ti­ske ret­tig­he­der til dis­se grup­per imod ade­lens pri­vil­e­gi­er, men alt­så ikke om etab­le­rin­gen af kapi­ta­li­sti­ske produktionsforhold.
18. Det skal for en sik­ker­hed under­stre­ges, at “pro­duk­tiv” på ingen måde er et posi­tivt moralsk begreb for Marx’, men en viden­ska­be­lig kate­go­ri om pro­duk­tio­nen af mer­vær­di, tvær­ti­mod. Som han skrev i Kapitalen i kapi­tel 14 om abso­lut og rela­tiv mer­vær­di: “At være pro­duk­tiv arbej­der er der­for ingen lyk­ke, men en ulykke”.
19. Ellen Meiksins Wood, “The Separation of the Economic and the Political in Capitalism”, New Left Review 127, nr 1 (1981): 66–95.
20. ST, 306.
21. ST, 306.
22. ST, 133.
23. Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.

Historie og kapitalens logik i Stum tvang

Med udgi­vel­sen af Stum tvang har Søren Mau for­må­et at ska­be debat i offent­lig­he­den om et emne, der stort set ellers kun dis­ku­te­res i aka­de­mi­ske ven­stre­fløjskred­se, nem­lig den nær­me­re bestem­mel­se af den øko­no­mi­ske magt, der er sære­gen for den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de. Sådanne teo­re­ti­ske dis­kus­sio­ner ple­jer kun sjæl­dent at nå høj­re­flø­jens medi­er og debat­tø­rer, men også dem har Mau ramt, hvor det gør ondt. Maus værk var såle­des det “mest uhyg­ge­li­ge”, som Mads Lundby Hansen, che­fø­ko­nom for den ekstre­me libe­ra­li­sti­ske tæn­ket­ank CEPOS, hav­de læst i “de sene­ste 16 år”.1Ret beset hen­vi­ste Lundby Hansen til et inter­view i Politiken med Søren Mau.

Forståeligt nok har det været de mere gene­rel­le kapi­ta­lis­me­kri­ti­ske, sam­tids­a­na­ly­ti­ske og poli­ti­ske poin­ter, man måske kan dra­ge af bogen, der har fyldt i den offent­li­ge debat. Derfor har det i den dan­ske recep­tion til en vis grad været over­set, hvor væg­tigt et bidrag bogen egent­lig er til marxi­stisk teo­ri­ud­vik­ling. Det kan måske sige sig selv, at den offent­li­ge debat og main­stream­me­di­er­ne ikke har for­mat til at for­mid­le de fine­re teo­re­ti­ske nuan­cer og dis­kus­sio­ner i bogen. Stum tvang leve­rer ikke desto min­dre en omfat­ten­de dis­kus­sion af både tid­li­ge­re og nye­re marxi­stisk teo­ri af et omfang, der, hvad jeg ved af, hver­ken eksi­ste­rer på dansk, engelsk eller tysk.

I Stum tvang leve­res en dia­lek­tisk ana­ly­se af kapi­ta­lis­men, der efter min mening udgør et af de sene­ste årti­ers vig­tig­ste for­søg på at etab­le­re en gen­ne­m­ar­bej­det teo­ri om den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur. Den fore­lig­gen­de arti­kel, og dens efter­føl­ger, skal betrag­tes som et bidrag til at vide­re­ud­vik­le den­ne teo­ri. I den­ne før­ste arti­kel vil jeg pro­ble­ma­ti­se­re den rol­le, det histo­ri­ske mate­ri­a­le spil­ler i bogen og adva­re mod en risi­ko for, at der etab­le­res for stor en kløft mel­lem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur og mulig­he­den for histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser. Dette har, kon­klu­de­rer jeg, også betyd­ning for vores for­stå­el­se af karak­te­ren af den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur. Jeg vil i pro­ble­ma­ti­se­rin­gen af det histo­ri­ske mate­ri­a­les rol­le sær­ligt kon­cen­tre­re mig om spørgs­må­let om ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed i for­hold til ana­ly­sen af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur. I den opføl­gen­de arti­kel kaster jeg et kri­tisk blik på bogens begreb om “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me”, der er tæt for­bun­det med spørgs­må­let om mar­keds­af­hæn­gig­hed, hvor jeg vil kri­ti­se­re begre­bet om trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me og for­sva­re et begreb om klas­se, der tager udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hol­de­ne. Begge artik­ler hand­ler såle­des for­trins­vist om den rol­le, det “histo­ri­ske” spil­ler i Stum tvang, samt den teo­re­ti­ske dis­kus­sion af klas­se­be­gre­bet og for­hol­det mel­lem klas­se og vær­di, der sær­ligt udspil­ler sig i kapi­tel 6, 8 og 9 i Stum tvang.2Kapitel 7 omhand­ler også spørgs­må­let om klas­se og vær­di, men med fokus på, hvad vi gen­nem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se kan og ikke kan afle­de om de for­skel­le, der pro­du­ce­res under kapi­ta­lis­men, såsom køn og race. De emner har Susanne Possing behand­let i sin kom­men­tar til Stum tvang her i Paradoks: Susanne Possing, “Hvorfor er den bog ikke til at … Continue reading

Den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur og spørgs­må­let om det histo­ri­ske

Da marxis­men igen begynd­te at få vind i sej­le­ne fra 1960’erne, udvik­le­de der sig i sær­ligt Tyskland og sene­re Skandinavien en ny læs­ning af Marx’ kri­tik af den poli­ti­ske øko­no­mi. Det var en for­m­a­na­ly­tisk læs­ning, som lag­de vægt på den dia­lek­ti­ske udled­ning af kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mis kate­go­ri­er. Formanalyse hen­vi­ser her til ana­ly­sen af det, Marx kald­te “øko­no­mi­ske form­be­stem­mel­ser”. Produkterne af arbej­de er i alle pro­duk­tions­må­der ting eller ser­vi­ces, der til­freds­stil­ler bestem­te behov. Det er dog kun i kapi­ta­lis­men, at arbejds­pro­duk­ter­ne gene­relt optræ­der på mar­ke­det som varer – de anta­ger vareform. Ud fra den­ne simp­le betragt­ning, kan der dia­lek­tisk udle­des en ræk­ke andre for­mer, såsom pen­ge­for­men og kapi­tal­for­men (P‑V-P, dvs. pen­ge, der via byt­te bli­ver til fle­re pen­ge), og det kan vises, hvor­le­des kapi­tal­for­men for­ud­sæt­ter eksi­sten­sen af arbejds­kraft, og der­med kan løn­for­men udle­des, og så frem­de­les.

I for­bin­del­se med den nye Marx-læs­nings for­m­a­na­ly­ti­ske kort­læg­ning af kapi­ta­lens logik, opstod det afgø­ren­de spørgs­mål om, hvad der nær­me­re bestemt hører under den­ne logik. I Danmark blev den nye Marx-læs­ning pri­mært for­mid­let i en gan­ske sær­lig vari­ant kendt som kapi­tal­lo­gik­ken. Det var net­op spørgs­må­let om “kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mis omfangslo­gi­ske sta­tus”, alt­så omfan­get af kapi­ta­lens logik, som for nyligt afdø­de Hans-Jørgen Schanz spurg­te til i sin bog af sam­me titel fra 1973. Den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur skul­le kort­læg­ges gen­nem en dia­lek­tisk ana­ly­se af de øko­no­mi­ske form­be­stem­mel­ser i kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi.

Så snart den nye Marx-læs­ning duk­ke­de op, viste der sig også en ræk­ke pro­ble­mer med udred­nin­gen af kapi­ta­lens logik. For det før­ste dis­ku­te­re­de man, hvor­dan man kun­ne gå fra den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af de øko­no­mi­ske form­be­stem­mel­ser til kon­kre­te empi­ri­ske under­sø­gel­ser og fra for­m­a­na­ly­sen til en under­sø­gel­se af for­hol­det mel­lem den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur og de områ­der af den soci­a­le vir­ke­lig­hed, der ikke hører til den­ne grund­struk­tur selv. For det andet udvik­le­de der sig en dis­kus­sion af for­hol­det mel­lem logik og histo­rie, alt­så hvor­dan kapi­ta­lens logik opstod og udvik­le­de sig histo­risk, og hvor­vidt og hvor­når histo­ri­ske for­kla­rin­ger må brin­ges i spil i for­hold til formanalysen.3Herunder også en dis­kus­sion af dia­lek­tik­kens sta­tus (var det blot en ren meto­de?) og for­hol­det mel­lem kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi og en histo­risk mate­ri­a­lis­me, som også var anven­de­lig på andre pro­duk­tions­må­der end den kapi­ta­li­sti­ske. Se Curt Sørensen, Marxismen og den soci­a­le orden (GMT, 1976), sær­ligt bind 1, … Continue reading Problemstillingerne i dis­se dis­kus­sio­ner kan eksem­pel­vis illu­stre­res med den såkald­te stats­af­led­nings­de­bat, der omhand­le­de, hvor­le­des for­m­a­na­ly­sen kun­ne anven­des på et fæno­men (sta­ten), der til­sy­ne­la­den­de ikke direk­te kun­ne afle­des af kapi­tal­for­men. Et andet inter­es­sant områ­de var spørgs­må­let om arbej­der- og klas­se­be­vidst­hed, og hvor­vidt bestem­te bevidst­heds­for­mer (og ide­o­lo­gi) kun­ne afle­des af formanalysen.4Se eksem­pel­vis Anders Lundkvist, Kapitalens bevidst­heds­for­mer (GMT, 1972) og Ole Marquardt, “Konjunkturforløb og klas­se­be­vidst­hed”, Jyske histo­ri­ker (1974). På trods her­af ved­blev net­op for­hol­det mel­lem for­m­a­na­ly­se og empi­ri­ske under­sø­gel­ser, logik og histo­rie, at mart­re den kapi­tal­lo­gi­ske til­gang, og her­hjem­me blev det eksem­pel­vis dis­ku­te­ret ivrigt i både tids­skrif­tet Kurasje, den Jyske histo­ri­ker og Historievidenskab.5I Vesttyskland f.eks. i tids­skrif­ter som Sozialistische Politik og Probleme des Klassenkampfes.

Pointen med den­ne kor­te oprids­ning af den nye Marx-læs­ning er, at Stum tvang, til dels med inspira­tion i den­ne læs­ning, på sam­me måde angår “den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des væsensbestemmelser”.6Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 29. Herefter for­kor­tet ST. Bogens for­mål er såle­des at under­sø­ge, hvor meget vi på bag­grund af “en dia­lek­tisk ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens ide­a­le tvær­snit” kan sige om kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt. Til det for­mål udvik­les der i før­ste del af bogen en ræk­ke ori­gi­na­le soci­a­lon­to­lo­gi­ske ind­sig­ter, der etab­le­rer, hvad de onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­ser er for kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt. Bogen hol­der sig ikke strengt til en marxo­lo­gisk under­sø­gel­se, men sæt­ter der­i­mod både et spe­ci­fikt under­sø­gel­ses­ob­jekt (kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt) og dis­ku­te­rer sam­ti­digt en omfat­ten­de marxi­stisk teo­re­tisk lit­te­ra­tur i for­hold til det marxo­lo­gi­ske aspekt. Endelig argu­men­te­res der i bogen også for, at kapi­ta­lens logik nød­ven­dig­vis ind­skri­ver “sig i den soci­a­le repro­duk­tions mate­ri­el­le kompositioner”.7ST, 305. Den måde, hvor­på kapi­ta­lens logik omfor­mer det soci­a­le liv og mate­ri­a­li­te­ten illu­stre­res i tred­je del af bogen, blandt andet med hen­syn til pro­duk­tions­pro­ces­sen og arbej­der­nes krop­pe samt natu­ren og land­bru­get.

Det brin­ger mig til mit cen­tra­le spørgs­mål, nem­lig hvor­le­des bogen for­hol­der sig til, hvil­ken rol­le det histo­ri­ske spil­ler i for­hold til den dia­lek­ti­ske ana­ly­se, og hvad for­hol­det mel­lem ana­ly­sen af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur og de empi­ri­ske ana­ly­ser er. Som nævnt afle­des der en nød­ven­dig­hed i kapi­ta­lens logik til at væve sig ind i og reor­ga­ni­se­re det soci­a­le liv og natu­ren, pro­ces­ser, der illu­stre­res med en ræk­ke eksemp­ler. I ind­led­nin­gen under­stre­ges det såle­des, at det histo­ri­ske og empi­ri­ske niveau kun bli­ver ind­dra­get som “eksemp­ler og illustrationer”,8ST, 29. og i kon­klu­sio­nen hæv­des det, at de teo­re­ti­ske ind­sig­ter, der er udvik­let i bogen, også “kan bru­ges på lave­re abstrak­tions­ni­veau­er”, impli­cit empi­ri­ske under­sø­gel­ser, der også er direk­te poli­tisk relevante.9ST, 306. Umiddelbart optræ­der histo­ri­en og histo­ri­ske fæno­me­ner bogen igen­nem kun som illu­stra­tio­ner og eksemp­ler, om end som illu­stra­tio­ner af nød­ven­di­ge træk ved kapi­ta­lens logik. Det aner­ken­des des­u­den i ind­led­nin­gen, at det­te adskil­ler sig fra Marx’ kri­tik af den poli­ti­ske øko­no­mi på den måde, at det histo­ri­ske mate­ri­a­le var en inte­gre­ret del af den­ne.

Vi kan nu pro­ble­ma­ti­se­re i hvert fald to ting i Stum tvang. For det før­ste efter­la­des det som et åbent spørgs­mål, hvor­dan vi bli­ver i stand til at gå fra blot at illu­stre­re, hvor­dan kapi­ta­lens logik udfol­der sig histo­risk, til rent fak­tisk også at bru­ge teo­ri­en om kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt til at lave histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser. Det kan efter min mening ikke for­ud­sæt­tes, at teo­ri­en, der udvik­les i bogen, uden vide­re kan anven­des på lave­re abstrak­tions­ni­veau­er uden yder­li­ge­re meto­disk og begrebs­ligt arbejde.10I sin anmel­del­se af Stum tvang påpe­ger Magnus Møller Ziegler såle­des også, at der mang­ler en åbning til et “meso­ni­veau”. Det er jeg enig i, men som vi skal se, mang­ler der også en dis­kus­sion af det histo­ri­ske mate­ri­a­les rol­le i for­hold til den dia­lek­ti­ske ana­ly­se alle­re­de inden et sådant meso­ni­veau. Se Magnus Møller Ziegler, “På … Continue reading For det andet kan vi stil­le spørgs­måls­tegn ved, om det histo­ri­ske rent fak­tisk blot spil­ler en rol­le som “eksemp­ler og illu­stra­tio­ner” i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur. Det er nem­lig sådan, at der i løbet af Stum tvang fle­re gan­ge duk­ker histo­ri­ske betragt­nin­ger op, som jeg ikke mener blot tje­ner som “eksemp­ler og illu­stra­tio­ner”, men som mere eller min­dre ind­går i det teo­re­ti­ske argu­ment og den dia­lek­ti­ske ana­ly­se. Behandlingen af det histo­ri­ske mate­ri­a­le har dog ind­fly­del­se på, hvor­dan den kapi­ta­li­sti­ske grund­struk­tur frem­stil­les i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se. Jeg vil i det føl­gen­de pro­ble­ma­ti­se­re et par af de ste­der, hvor det histo­ri­ske mate­ri­a­le og de teo­re­ti­ske slut­nin­ger, der dra­ges på den bag­grund, bli­ver ind­dra­get, og her­i­gen­nem illu­stre­re nød­ven­dig­he­den af en grun­di­ge­re stil­ling­ta­gen til for­hol­det mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser og det histo­ri­ske.

Kapitalisme og biopo­li­tik?

Lad mig star­te med dis­kus­sio­nen af Foucault og Agamben i kapi­tel 6. På det­te punkt i ana­ly­sen er det ble­vet etab­le­ret, at den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur for­ud­sæt­ter en fun­da­men­tal adskil­lel­se mel­lem livet og dets betin­gel­ser, der sam­ti­dig gør kapi­ta­len i stand til at ind­sæt­te sig selv som for­bin­del­ses­led­det her­i­mel­lem. Som et resul­tat af split­tel­sen mel­lem livet og dets betin­gel­ser opstår pro­le­tar­sub­jek­tet, et “ ‘nøgent liv’ eller et ‘blot og bart sub­jekt’, afskå­ret fra sine objek­ti­ve betingelser”.11ST, 133. Adskillelsen mel­lem livet og dets betin­gel­ser og pro­le­tar­sub­jek­tet ven­der jeg til­ba­ge til om lidt. Foreløbigt hand­ler det om, hvor­dan dis­se poin­ter bru­ges til at dis­ku­te­re Foucault og Agamben og deres begreb om “biopo­li­tik”.

I Stum tvang rede­gø­res der for, hvor­dan biopo­li­tik optræ­der hos Foucault som en magt­form, der opstår i sid­ste del af den tid­ligt moder­ne peri­o­de og refe­re­rer til sta­tens for­søg på at admi­ni­stre­re befolk­nin­gens liv gen­nem en ræk­ke magt­tek­nik­ker og rege­rings­prak­sis­ser. Foucaults begreb om biopo­li­tik afgræn­ses her­ef­ter fra Agambens begreb. Hvor biopo­li­tik hos Foucault pla­ce­res histo­risk som et afgø­ren­de aspekt ved den moder­ne stats udvik­ling fra det 17. århund­re­de og frem, spo­rer Agamben biopo­li­tik­kens oprin­del­se i en fle­re tusin­de år gam­mel vest­lig suveræ­ni­tetslo­gik. Hos Agamben bli­ver suveræ­ni­tetslo­gik­ken knyt­tet til begre­bet om det “nøg­ne liv”, som “et liv, der er adskilt fra sin kon­kre­te form og redu­ce­ret til det blot­te fak­tum, at det ikke i bio­lo­gisk for­stand er dødt”, og der­med ker­ne­ek­semp­let på det liv, biopo­li­tik­ken for­sø­ger at administrere.12ST, 149. Efter den­ne præ­sen­ta­tion af Foucault og Agamben argu­men­te­res der for, at det nøg­ne liv hver­ken er et resul­tat af en æld­gam­mel suveræ­ni­tetslo­gik, som hos Agamben, eller kan redu­ce­res til en form for “moder­ne” stats­magt, som hos Foucault, men der­i­mod er et resul­tat af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de: “Det nøg­ne liv er resul­ta­tet, ikke af suveræn vold, men af de øko­no­mi­ske for­holds stum­me tvang: Adskillelsen af livet og dets betin­gel­ser er den oprin­de­li­ge biopo­li­ti­ske frak­tur, der lig­ger til grund for den moder­ne biopolitik”.13ST, 152.

Diskussionen om for­hol­det mel­lem kapi­ta­lis­men og biopo­li­tik­ken udfol­der sig på et histo­risk såvel som logisk abstrak­tions­ni­veau. Der argu­men­te­res for, at den biopo­li­ti­ske frak­tur og det nøg­ne liv både er et histo­risk resul­tat af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, og at det hører til den­nes grund­struk­tur, spe­ci­fikt kapi­tal­for­hol­det. Konkrete eksemp­ler på biopo­li­tik kan ikke direk­te afle­des af kapi­tal­for­hol­det, men vi kan ikke for­stå dem uden at for­stå, at biopo­li­tik­kens mulig­heds­be­tin­gel­ser er sat med de kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold. Kapitalismen har i sin grund­struk­tur gen­nem kapi­tal­for­hol­det en ten­dens til at ska­be nøgent liv, som dog i Stum tvang omfor­tol­kes som et i før­ste omgang øko­no­misk sna­re­re end et juri­disk sub­jekt.

Der rej­ser sig dog en ræk­ke pro­blem­stil­lin­ger i for­bin­del­se med afled­nin­gen af den biopo­li­ti­ske magt­form fra kapi­tal­for­hol­det. Hvordan for­hol­der vi os eksem­pel­vis til Agambens iden­ti­fi­ka­tion af det nøg­ne liv langt tid­li­ge­re end kapi­ta­lis­mens frem­komst i den tid­ligt moder­ne peri­o­de? I bogen tages Foucault i den sam­men­hæng i for­svar for at vise, at biopo­li­tik er et spe­ci­fikt “moder­ne” fæno­men. Problemet er nu, at det argu­ment kun er hold­bart, hvis vi kan vise, at der er et sam­men­fald mel­lem frem­kom­sten af biopo­li­tik i de tid­ligt moder­ne euro­pæ­i­ske sta­ter og kapi­ta­lis­me. Det er dog ingen­lun­de sådan, at kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold opstod på et gene­relt euro­pæ­isk plan i den tid­ligt moder­ne peri­o­de, men der­i­mod udvik­le­de sig ved siden af ikke-kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold, der læn­ge var domi­ne­ren­de. Vi kan ikke uden vide­re kon­tek­stu­a­li­se­re den biopo­li­tik, vi fin­der iden­ti­fi­ce­ret hos Foucault, som eksem­pel­vis demo­gra­fi og statistik,14Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the Collége de France, 1975–76 (New York: Picador, 2003), 243. inden for kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold. Tværtimod er der efter min mening et stær­ke­re argu­ment for at kon­tek­stu­a­li­se­re biopo­li­tik­ken inden for spe­ci­fikt ikke-kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold i eksem­pel­vis en ræk­ke tid­ligt moder­ne abso­lu­ti­sti­ske sta­ter. Kritikken af, at Foucault over­ser ejen­doms- og pro­duk­tions­for­hold, ram­mer rig­tigt, men jeg mener ikke, at der er den histo­ri­ske og nød­ven­di­ge for­bin­del­se mel­lem den biopo­li­tik, her­un­der nøg­ne liv, som Foucault og Agamben iden­ti­fi­ce­rer, og kapi­ta­lis­men. Det bety­der ikke, at der ikke er nogen sam­men­hæng over­ho­ve­det, men spørgs­må­let er, på hvil­ket abstrak­tions­ni­veau den­ne sam­men­hæng kan etab­le­res. Vi bør des­u­den også stil­le spørgs­må­let, om ikke de sær­li­ge poli­tik­for­mer og rege­rings­prak­sis­ser, der even­tu­elt kan afle­des af kapi­ta­lens logik og kapi­tal­for­hol­det, bed­re lader sig begrun­de på andre måder end gen­nem en omvej for­bi Foucault og Agamben. En begrun­del­se, som for­ud­sæt­ter en tæt opmærk­som­hed på, hvor­dan dis­se poli­tik­for­mer og rege­rings­prak­sis­ser udvik­le­de sig under spe­ci­fikt kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold i sam­men­lig­ning med, hvor­dan de udvik­le­de sig under ikke-kapi­ta­li­sti­ske forhold.15Det hele kom­pli­ce­res af, at en ræk­ke magt­tek­nik­ker, såsom sta­ti­stik og poli­tisk øko­no­mi, opstod både i en kapi­ta­li­stisk (England) og ikke-kapi­ta­li­stisk (Frankrig) kon­tekst. Opgaven bli­ver der­for at under­sø­ge, hvor­dan de for­skel­li­ge pro­duk­tions­for­hold ind­vir­ke­de på biopo­li­tik­kens for­skel­li­ge … Continue reading Dette eksem­pel på, hvor­dan den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser må tage høj­de for det histo­ri­ske mate­ri­a­le, leder mig over til en måske mere grund­læg­gen­de pro­blem­stil­ling end spørgs­må­let om biopo­li­tik.

Skabelsen af mar­keds­af­hæn­gig­hed

Hvordan opstod kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold, og hvad kan den histo­ri­ske oprin­del­se for­tæl­le os om kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur? I Stum tvang argu­men­te­res der for, at kapi­ta­lis­mens histo­ri­ske oprin­del­se skal adskil­les fra den måde, hvor­på kapi­ta­lis­men repro­du­ce­res, når den først er etab­le­ret. Stum tvang under­sø­ger det sid­ste, ikke det før­ste. Den poin­te ven­der vi til­ba­ge til. Kapitel 6 star­ter dog alli­ge­vel med en kort histo­risk skit­se­ring af kapi­ta­lis­mens oprin­del­se, idet de “hoved­kon­klu­sio­ner, den histo­ri­ske forsk­ning i kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se er nået frem til, vil […] hjæl­pe os med at for­stå den form for magt, den indebærer”.16ST, 128. Det for­kla­res dog ikke, hvad den­ne “hjælp” bety­der i meto­disk for­stand for den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur, og hvor­for den må ind­dra­ges på det punkt i frem­stil­lin­gen. Jeg for­ud­sæt­ter her, at spørgs­må­let om kapi­ta­lis­mens oprin­del­se ind­dra­ges, for­di det er nød­ven­digt på det punkt i ana­ly­sen at demon­stre­re histo­risk, hvor­dan den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de inde­bæ­rer “den radi­ka­le adskil­lel­se mel­lem livet og dets betin­gel­ser, der gør kapi­ta­len i stand til at ind­sæt­te sig som deres formidler”.17ST, 135. Det histo­ri­ske stof ind­går her direk­te i den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling og teo­ri­ud­vik­lin­gen.

I den kor­te histo­ri­ske skit­se­ring frem­hæ­ves, hvor­dan kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se for­ud­sat­te ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed. Det ske­te gen­nem for­dri­vel­sen af sub­si­stens­bøn­der fra jor­den, ind­heg­nin­gen af fæl­leder og den vol­de­li­ge disci­pli­ne­ring af den mar­keds­af­hæn­gi­ge befolk­ning til lønarbejdet.18ST, 129–30. Ud fra den­ne histo­ri­ske argu­men­ta­tion kon­klu­de­res der, at vare­for­men i vir­ke­lig­he­den for­ud­sæt­ter klas­se­her­re­døm­met. Skildringen af ska­bel­sen af en klas­se mar­keds­af­hæn­gi­ge løn­ar­bej­de­re som den histo­ri­ske for­ud­sæt­ning for kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se er afgø­ren­de i argu­men­tet for, at kapi­ta­lis­mens stum­me tvang, eller øko­no­mi­ske magt, for­ud­sæt­ter klas­se­her­re­døm­me. I kapi­tel otte får vi yder­li­ge­re at vide, at ikke bare for­ud­sæt­ter mar­ke­det bestem­te klas­se­for­hold, men også at “sel­ve mar­ke­dets eksi­stens er et resul­tat af klasseherredømme”.19ST, 186. I kapi­tel ni gives yder­li­ge­re en ren dia­lek­tisk afled­ning af nød­ven­dig­he­den af ver­ti­ka­le klas­se­for­hold for de hori­son­tale mar­keds­for­hold mel­lem pro­duk­tions­en­he­der.

En af de mest ori­gi­na­le og vig­ti­ge argu­men­ter i Stum tvang er ikke blot, at de hori­son­tale mar­keds­for­hold mel­lem pro­duk­tions­en­he­der for­ud­sæt­ter eksi­sten­sen af et ver­ti­kalt klas­se­her­re­døm­me, men også, at ingen af de to for­hold kan redu­ce­res til hin­an­den. Forholdet mel­lem rela­tio­nen mel­lem mar­keds­af­hæn­gi­ge pri­va­te pro­du­cen­ter på den ene side, og mel­lem kapi­tal og løn­ar­bej­de på den anden, har været et cen­tralt dis­kus­sions­em­ne inden for den marxi­sti­ske teo­ri­ud­vik­ling inspi­re­ret af den nye Marx-læs­ning. Hos teo­re­ti­ke­re som Moishe Postone, Robert Kurz og enkel­te ste­der også Michael Heinrich redu­ce­res klas­se til blot en frem­træ­del­ses­form for en dybe­re­lig­gen­de hori­son­tal grundstruktur.20Moishe Postone, Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory (Cambridge University Press, 1993); Michael Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert: die Marxsche Kritik der poli­ti­s­chen Ökonomie zwi­s­chen wis­sens­chaft­li­cher Revolution und klas­si­s­cher Tradition (Münster: Westfälisches Dampfboot, 2014); Robert Kurz, Geld ohne Wert: Grundrisse … Continue reading Hos teo­re­ti­ke­re som Werner Bonefeld, Chris Arthur og Karl Reitter, der­i­mod, bli­ver klas­se­for­hol­det det grund­læg­gen­de og mar­keds­for­hol­de­ne blot fremtrædelsesformer.21Christopher Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital (Ledien: Brill, 2004); Karl Reitter and Gerhard Hanloser, Der Bewegter Marx – Eine Einführende Kritik Des Zirkulationsmarxismus (Münster: Unrast, 2008); Werner Bonefeld, Critical Theory and the Critique of Political Economy – On Subversive and Negative Reason (New York: Bloomsbury, 2014). Jeg har selv tid­li­ge­re tum­let med … Continue reading Løsningen i Stum tvang er et stort skridt fremad i den dis­kus­sion. Værdi (dvs. for­hol­det mel­lem mar­keds­af­hæn­gi­ge pri­vat­pro­du­cen­ter) for­ud­sæt­ter klas­se, men klas­se for­ud­sæt­ter ikke vær­di: Det er “muligt at fore­stil­le sig en situ­a­tion, hvor de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter er adskilt fra pro­duk­tions­mid­ler­ne, men hvor der ikke pro­du­ce­res til mar­ke­det”, men alt­så ikke omvendt.22ST, 206.

Men er det nu rig­tigt? Som vi har set, argu­men­te­res der i Stum tvang både på et histo­risk niveau og sene­re med en dia­lek­tisk afled­ning af vær­di­ens nød­ven­di­ge for­ud­sæt­ning i klas­se­for­hol­det. Den øko­no­mi­hi­sto­ri­ske forsk­ning i opkom­sten af mar­keds­af­hæn­gig­hed blandt engel­ske bøn­der i peri­o­den fra 1500 til 1800 abon­ne­rer dog ikke uden vide­re på påstan­den om, at de fle­ste bøn­der med vold blev for­dre­vet fra deres jord til for­del for kapi­ta­li­sti­ske stor­bøn­der og lan­de­je­re, og at det­te skul­le have været en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se. Mainstream histo­ri­e­forsk­ning peger i ste­det på, hvor­dan små og mid­del­sto­re bøn­der selv begynd­te at pro­du­ce­re til mar­ke­det, hvil­ket før­te til en intern dif­fe­ren­ti­e­ring mel­lem bøn­der. Denne inter­ne dif­fe­ren­ti­e­ring­s­te­se fin­des i for­skel­li­ge vari­an­ter, men er også ble­vet stærkt kri­ti­se­ret, sene­st af Spencer Dimmock, der med udgangs­punkt i omfat­ten­de arkiv­stu­di­er har påvist, hvor­dan fæstebønder23Jeg har her anvendt “fæstebøn­der” som over­sæt­tel­se af det engel­ske “copy­hol­ders”. Forholdene for de to var dog ikke helt de sam­me. Den pri­mæ­re for­skel var, at dan­ske her­re­mænd i løbet af den tid­ligt moder­ne peri­o­de base­re­de en stor del af deres ind­komst på hove­ri fra fæstebøn­der­ne. Samme mulig­hed hav­de de engel­ske … Continue reading ofte med direk­te magt­an­ven­del­se blev for­dre­vet fra deres jord i slut­nin­gen af 1400- og i løbet af 1500-tallet.24Spencer Dimmock, “Expropriation and the Political Origins of Agrarian Capitalism in England”, i Case Studies in the Origins of Capitalism, red. Xavier Lafrance & Charles Post (Springer, 2019). For en god ordens skyld skal det næv­nes, at jeg er yderst kri­tisk over for main­stream­forsk­ning og posi­tiv over for Dimmock. Som for­kla­ret i næste afsnit mener jeg dog, at Dimmocks … Continue reading

I den histo­ri­ske skil­dring af kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se i Stum tvang træk­kes der pri­mært på Robert Brenner. Det er dog ikke Brenners poin­te, at mar­keds­af­hæn­gig­hed i før­ste omgang opstod som et resul­tat af for­dri­vel­sen af bøn­der fra deres jord. I ste­det peger han på, at den særeg­ne og klas­se­kamps­be­stem­te udvik­ling i de engel­ske insti­tu­tio­ner for jord­be­sid­del­se i sid­ste del af mid­delal­de­ren gjor­de, at de stør­re lan­de­je­re ikke var i stand til at hæv­de deres her­skab over­for bøn­der­ne, dvs. de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter, og f.eks. kræ­ve hove­ri, men der­i­mod både hav­de kapa­ci­tet og var nødsa­ge­de til at leje deres for­holds­vist omfat­ten­de hoved­gårds­jor­de ud til bøn­der på mar­keds­vil­kår. Samtidig blev lej­en i for­bin­del­se med for­ny­el­se af fæste­kon­trak­ter­ne så vari­ab­le, at det kon­kur­ren­ce­pres, der alle­re­de gjor­de sig gæl­den­de på mar­ke­det for lan­de­jen­dom for hoved­gårds­jor­den, påvir­ke­de fæs­te­gårds­jor­den. Dette igang­s­at­te en pro­ces, hvor de sto­re lan­de­je­re blev afhæn­gi­ge af ind­kom­sten fra bøn­der, der måt­te kon­kur­re­re på mar­keds­vil­kår, og hvor de enkel­te bøn­der måt­te ind­ret­te sig på kapi­ta­li­sti­ske repro­duk­tions­stra­te­gi­er med pro­duk­ti­vi­tets­stig­nin­ger og pro­fit­mak­si­me­ring som mål. Som Ellen Meiksins Wood har peget på, er det bemær­kel­ses­vær­digt, at det kapi­ta­li­sti­ske kon­kur­ren­ce­pres på bøn­der­ne i det sto­re og hele opstod før ska­bel­sen af en lønarbejderklasse.25Se Ellen Meiksins Wood, “Horizontal Relations: A Note on Brenner’s Heresy”, Historical Materialism 4, nr. 1 (1999): 171–80.

Vi kan der­med godt fore­stil­le os en situ­a­tion, hvor der pro­du­ce­res under mar­keds­kon­kur­ren­cens vil­kår, men hvor de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter end­nu ikke er fuld­stæn­digt adskil­te fra pro­duk­tions­mid­ler­ne. Markedsafhængighed opstod ikke som et resul­tat af den­ne adskil­lel­se. Vi kan alt­så kon­klu­de­re, at vær­di hver­ken for­ud­sæt­ter eller er et resul­tat af klas­se, i hvert fald ikke i histo­risk for­stand. Ligeledes for­ud­sæt­ter klas­se hel­ler ikke vær­di, for­di vi kan fore­stil­le os klas­se­sam­fund uden mar­keds­af­hæn­gig­hed, sådan som det også har været til­fæl­det i de fle­ste histo­ri­ske klas­se­sam­fund. Selvom den­ne kon­klu­sion umid­del­bart er i mod­strid med bogens udsagn, at klas­se er en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for (og end­da resul­te­rer i) vær­di, under­støt­ter dis­kus­sio­nen af det histo­ri­ske mate­ri­a­le argu­men­tet i bogen om, at de ver­ti­ka­le og de hori­son­tale for­hold i kapi­ta­lis­men er irre­ducib­le til hin­an­den. Det er dog muligt at argu­men­te­re for, at selv­om den hori­son­tale mar­keds­af­hæn­gig­hed histo­risk opt­rå­d­te før ska­bel­sen af en løn­ar­bej­der­klas­se, så er kapi­ta­lis­men per defi­ni­tion et system, der inde­bæ­rer både ver­ti­ka­le klas­se­for­hold og hori­son­tale mar­keds­for­hold, hvor­for kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur nød­ven­dig­vis for­ud­sæt­ter beg­ge. Denne tau­to­lo­gi­ske slut­ning løser dog ikke pro­ble­met med, hvor­dan vi for­bin­der den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser med den fak­tisk histo­rie, og hvad det histo­ri­ske mate­ri­a­le kan lære os om kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur.

Selvom den umid­del­ba­re kon­klu­sion blev, at klas­se ikke er en nød­ven­dig betin­gel­se for vær­di, kan vi dog modi­fi­ce­re den­ne kon­klu­sion yder­li­ge­re og måske alli­ge­vel gen­nem det histo­ri­ske mate­ri­a­le argu­men­te­re for, at der er en sam­men­hæng mel­lem vær­di og klas­se. Udover at for­dri­vel­sen af bøn­der fra jor­den ske­te gen­nem vol­de­lig, poli­tisk og juri­disk magt­an­ven­del­se, spil­le­de det mar­keds­kon­kur­ren­ce­pres, der alle­re­de var etab­le­ret, også en stør­re rol­le i den­ne adskil­lel­ses­pro­ces. Vi bli­ver med det udgangs­punkt i stand til at omgå dis­kus­sio­nen om, hvor­vidt bøn­der­ne blev for­dre­vet fra jor­den gen­nem magt­an­ven­del­se eller gen­nem en mere eller min­dre fri­vil­lig intern dif­fe­ren­ti­e­rings­pro­ces. Fordi de hori­son­tale for­hold ikke var et resul­tat af adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, men der­i­mod blev etab­le­ret før, bidrog deres stum­me tvang til selv sam­me adskil­lel­ses­pro­ces. Vi står der­med til­ba­ge med to spørgs­mål til vide­re dis­kus­sion: Kan vi tale om, at klas­se alli­ge­vel er en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for vær­di, men i en anden for­stand end før?26I lyset af den sene­ste tids opblom­string af dis­kus­sio­nen om øko­no­misk demo­kra­ti og koo­pe­ra­ti­ve ejer­for­mer, er det des­u­den en pro­blem­stil­ling, der er højest aktu­el. Vi kan nem­lig fore­stil­le os et sam­fund med virk­som­he­der, der inter­nt er demo­kra­tisk orga­ni­se­re­de og med for­skel­li­ge for­mer for fæl­les ejer­skab, f.eks. … Continue reading Den oven­stå­en­de dis­kus­sion af for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se viser, hvor­dan det histo­ri­ske mate­ri­a­le kom­pli­ce­rer den dia­lek­ti­ske ana­ly­se. Medmindre vi mener, at det histo­ri­ske mate­ri­a­le slet ikke bør have ind­fly­del­se på den dia­lek­ti­ske ana­ly­se og frem­stil­ling, må afled­nin­gen af for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se genover­ve­jes. Det bety­der også, at selv­om Stum tvang leve­rer et yderst ori­gi­nalt argu­ment om det irre­ducib­le for­hold mel­lem vær­di og klas­se, er vi slet ikke fær­di­ge med at dis­ku­te­re pro­blem­stil­lin­gen.

Vi kan ven­de til­ba­ge til spørgs­må­let om, hvor­vidt vi uden vide­re kan skel­ne kapi­ta­lis­men i dens histo­ri­ske til­bli­vel­se og den måde, hvor­på kapi­ta­lis­men repro­du­ce­rer sig selv, når den først er ble­vet etab­le­ret. I bogen frem­stil­les det såle­des, at kapi­ta­lis­mens histo­ri­ske til­bli­vel­se skal ana­ly­se­res som en vol­de­lig pro­ces, der tvang “men­ne­sker ind i mar­ke­dets net”, hvor­i­mod kapi­ta­lis­mens repro­duk­tion, når den først er etab­le­ret, net­op er karak­te­ri­se­ret ved kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magts stum­me tvang.27ST, 130. Eller: “[n]år vol­den har gjort sit arbej­de, kan en anden type magt tage over”, ST, 17. Som vi har set, er kapi­ta­lis­mens histo­ri­ske til­bli­vel­se dog langt mere kom­pli­ce­ret, karak­te­ri­se­ret ved vold såvel som kon­kur­ren­ce­pres­sets stum­me tvang. Jeg mener i for­læn­gel­se her­af, at den­ne distink­tion mel­lem histo­risk til­bli­vel­se og repro­duk­tion enten bør drop­pes helt eller stærkt modi­fi­ce­res. Som bogen også argu­men­te­rer for, eksi­ste­rer kapi­ta­lis­men aldrig i sit ide­a­le tvær­snit. Jeg vil til­fø­je, at kapi­ta­lis­men såle­des altid er i en pro­ces af histo­risk til­bli­vel­se, hvil­ket kom­pli­ce­rer enhver “syn­kron analyse”28ST, 219. af kapi­ta­lis­men. Det bety­der ikke, at vi ikke kan ana­ly­se­re og frem­stil­le kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur og dens soci­a­le repro­duk­tion, men det bety­der, at den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling ikke viser os en logik, der sæt­ter sig igen­nem i en “etab­le­ret” kapi­ta­lis­me, men der­i­mod en logik, der resul­te­rer fra bestem­te histo­ri­ske udvik­lings­for­løb. Det, der til­la­der os at tale om “kapi­ta­lis­me”, er såle­des sam­men­hæn­gen mel­lem for­skel­li­ge histo­ri­ske udvik­lings­for­løb, og der­for må ana­ly­sen af kapi­ta­lis­men i dens ide­a­le tvær­snit også selv løben­de modi­fi­ce­res og gene­tab­le­res i lyset af såvel nye­re histo­risk forsk­ning som den aktu­el­le udvik­ling i kapi­ta­lis­men og klas­se­kam­pen. Den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling bør des­u­den udvik­les, så den kan med­re­flek­te­re det­te på et begrebs­ligt niveau og der­med selv åbne op for, hvor­dan den kan hjæl­pe os med histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser. Historiske og empi­ri­ske ana­ly­ser, der selv kan reflek­te­re til­ba­ge på den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling. En for rigid skel­nen mel­lem histo­ri­ske til­bli­vel­se og repro­duk­tion, mel­lem histo­risk mate­ri­a­le og dia­lek­tisk ana­ly­se, risi­ke­rer at åbne en uover­sti­ge­lig kløft mel­lem abstrakt teo­ri på den ene side og empi­ri­ske illu­stra­tio­ner og eksemp­ler på den anden. Hvis der ikke alle­re­de i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se tages høj­de for den kapi­ta­li­sti­ske logiks histo­ri­ci­tet, risi­ke­rer vi en art rei­fi­ka­tion af den­ne logik, som vi så det hos den tid­li­ge­re kapitallogik.29Den aktu­el­le dis­kus­sion inden for marxi­stisk histo­ri­o­gra­fi med udgangs­punkt i den såkald­te Politisk Marxistiske tra­di­tion om for­hol­det mel­lem struk­tur og agens er yderst rele­vant for spørgs­må­let om for­hol­det mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­men i dens ide­a­le tvær­snit og den histo­ri­ske dimen­sion. Se … Continue reading Og bør et cen­tralt for­mål med den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des væsens­be­stem­mel­ser ikke også være at gøre os i stand til at lave mere kon­kre­te analyser?30Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.

1. Ret beset hen­vi­ste Lundby Hansen til et inter­view i Politiken med Søren Mau.
2. Kapitel 7 omhand­ler også spørgs­må­let om klas­se og vær­di, men med fokus på, hvad vi gen­nem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se kan og ikke kan afle­de om de for­skel­le, der pro­du­ce­res under kapi­ta­lis­men, såsom køn og race. De emner har Susanne Possing behand­let i sin kom­men­tar til Stum tvang her i Paradoks: Susanne Possing, “Hvorfor er den bog ikke til at kom­me uden om?”, Tidsskriftet Paradoks, 30. novem­ber 2021.
3. Herunder også en dis­kus­sion af dia­lek­tik­kens sta­tus (var det blot en ren meto­de?) og for­hol­det mel­lem kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi og en histo­risk mate­ri­a­lis­me, som også var anven­de­lig på andre pro­duk­tions­må­der end den kapi­ta­li­sti­ske. Se Curt Sørensen, Marxismen og den soci­a­le orden (GMT, 1976), sær­ligt bind 1, kapit­ler­ne 2–5.
4. Se eksem­pel­vis Anders Lundkvist, Kapitalens bevidst­heds­for­mer (GMT, 1972) og Ole Marquardt, “Konjunkturforløb og klas­se­be­vidst­hed”, Jyske histo­ri­ker (1974).
5. I Vesttyskland f.eks. i tids­skrif­ter som Sozialistische Politik og Probleme des Klassenkampfes.
6. Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 29. Herefter for­kor­tet ST.
7. ST, 305.
8. ST, 29.
9. ST, 306.
10. I sin anmel­del­se af Stum tvang påpe­ger Magnus Møller Ziegler såle­des også, at der mang­ler en åbning til et “meso­ni­veau”. Det er jeg enig i, men som vi skal se, mang­ler der også en dis­kus­sion af det histo­ri­ske mate­ri­a­les rol­le i for­hold til den dia­lek­ti­ske ana­ly­se alle­re­de inden et sådant meso­ni­veau. Se Magnus Møller Ziegler, “På spo­ret af kapi­ta­lens magt”, Dagbladet Arbejderen, 1. janu­ar 2022.
11. ST, 133.
12. ST, 149.
13. ST, 152.
14. Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the Collége de France, 1975–76 (New York: Picador, 2003), 243.
15. Det hele kom­pli­ce­res af, at en ræk­ke magt­tek­nik­ker, såsom sta­ti­stik og poli­tisk øko­no­mi, opstod både i en kapi­ta­li­stisk (England) og ikke-kapi­ta­li­stisk (Frankrig) kon­tekst. Opgaven bli­ver der­for at under­sø­ge, hvor­dan de for­skel­li­ge pro­duk­tions­for­hold ind­vir­ke­de på biopo­li­tik­kens for­skel­li­ge udvik­lings­for­løb. Af sam­me grund mener jeg også, at begre­bet om “moder­ni­tet”, som det bru­ges om sam­men­fal­det mel­lem kapi­ta­lis­me og moder­ne sta­ter, er uhold­bart. Det, som oftest iden­ti­fi­ce­res som den moder­ne stats opkomst i det tid­ligt moder­ne Europa, udvik­le­de sig i de fle­ste lan­de og ter­ri­to­ri­er på ikke-kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold, hvor­i­mod den engelsk-bri­ti­ske stat, der er ble­vet karak­te­ri­se­ret som “sære­gen”, net­op udvik­le­de sig på kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold. Se for eksem­pel Ellen Meiksins Wood i artik­len “Britain ver­sus France: How Many Sonderwegs?”, Historical Materialism 24, nr. 1 (2016): 11–29.
16. ST, 128.
17. ST, 135.
18. ST, 129–30.
19. ST, 186.
20. Moishe Postone, Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory (Cambridge University Press, 1993); Michael Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert: die Marxsche Kritik der poli­ti­s­chen Ökonomie zwi­s­chen wis­sens­chaft­li­cher Revolution und klas­si­s­cher Tradition (Münster: Westfälisches Dampfboot, 2014); Robert Kurz, Geld ohne Wert: Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der poli­ti­s­chen Ökonomie (Horlemann, 2012).
21. Christopher Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital (Ledien: Brill, 2004); Karl Reitter and Gerhard Hanloser, Der Bewegter Marx – Eine Einführende Kritik Des Zirkulationsmarxismus (Münster: Unrast, 2008); Werner Bonefeld, Critical Theory and the Critique of Political Economy – On Subversive and Negative Reason (New York: Bloomsbury, 2014). Jeg har selv tid­li­ge­re tum­let med den­ne pro­blem­stil­ling: “Nye for­tolk­nin­ger af Kritikken af den poli­ti­ske øko­no­mi – vær­di­form­ste­o­ri­er­ne”, Arbejderhistorie: Tidskrift for histo­rie, kul­tur og poli­tik 2 (2016): 33–58.
22. ST, 206.
23. Jeg har her anvendt “fæstebøn­der” som over­sæt­tel­se af det engel­ske “copy­hol­ders”. Forholdene for de to var dog ikke helt de sam­me. Den pri­mæ­re for­skel var, at dan­ske her­re­mænd i løbet af den tid­ligt moder­ne peri­o­de base­re­de en stor del af deres ind­komst på hove­ri fra fæstebøn­der­ne. Samme mulig­hed hav­de de engel­ske lan­de­je­re ikke, hvil­ket var en af fle­re vig­ti­ge årsa­ger til den tid­li­ge udvik­ling af kapi­ta­li­sti­ske for­hold i det engel­ske landbrug.
24. Spencer Dimmock, “Expropriation and the Political Origins of Agrarian Capitalism in England”, i Case Studies in the Origins of Capitalism, red. Xavier Lafrance & Charles Post (Springer, 2019). For en god ordens skyld skal det næv­nes, at jeg er yderst kri­tisk over for main­stream­forsk­ning og posi­tiv over for Dimmock. Som for­kla­ret i næste afsnit mener jeg dog, at Dimmocks fokus på bøn­ders eks­pro­p­ri­a­tion via direk­te magt­an­ven­del­se over­ser det særeg­ne ved kapi­ta­lis­mens opkomst i det engel­ske landbrug.
25. Se Ellen Meiksins Wood, “Horizontal Relations: A Note on Brenner’s Heresy”, Historical Materialism 4, nr. 1 (1999): 171–80.
26. I lyset af den sene­ste tids opblom­string af dis­kus­sio­nen om øko­no­misk demo­kra­ti og koo­pe­ra­ti­ve ejer­for­mer, er det des­u­den en pro­blem­stil­ling, der er højest aktu­el. Vi kan nem­lig fore­stil­le os et sam­fund med virk­som­he­der, der inter­nt er demo­kra­tisk orga­ni­se­re­de og med for­skel­li­ge for­mer for fæl­les ejer­skab, f.eks. koo­pe­ra­ti­ver, men hvor der sam­ti­digt pro­du­ce­res på mar­keds­kon­kur­ren­ce­vil­kår. Her vil­le de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter ikke være fuld­stæn­digt adskilt fra pro­duk­tions­mid­ler­ne, men vær­di vil­le være det orga­ni­se­ren­de prin­cip for pro­duk­tio­nen. Der vil­le alt­så i for­hold til de hori­son­tale for­hold mel­lem pro­du­cen­ter være tale om en kapi­ta­li­stisk pro­duk­tions­må­de. Idet vi kan pege på, hvor­dan vær­di­for­hol­det mel­lem pri­va­te pro­du­cen­ter histo­risk bidrog til en adskil­lel­se mel­lem pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler gen­nem mar­keds­kon­kur­ren­cens stum­me tvang, er der gode argu­men­ter for, at sådan en adskil­lel­ses­pro­ces også vil resul­te­re fra en pro­duk­tions­må­de base­ret på demo­kra­ti­ske koo­pe­ra­ti­ver, der pro­du­ce­rer under markedskonkurrencevilkår.
27. ST, 130. Eller: “[n]år vol­den har gjort sit arbej­de, kan en anden type magt tage over”, ST, 17.
28. ST, 219.
29. Den aktu­el­le dis­kus­sion inden for marxi­stisk histo­ri­o­gra­fi med udgangs­punkt i den såkald­te Politisk Marxistiske tra­di­tion om for­hol­det mel­lem struk­tur og agens er yderst rele­vant for spørgs­må­let om for­hol­det mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­men i dens ide­a­le tvær­snit og den histo­ri­ske dimen­sion. Se dis­kus­sio­nen i Historical Materialism 29, nr. 3, (2021).
30. Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.