Om Paradoks

Para­doks er et onli­ne tids­skrift for filo­so­fi og teo­ri. For­må­let er at kata­ly­se­re den filo­so­fi­ske debat og idé­ud­vik­ling i Dan­mark og mind­ske afstan­den mel­lem uni­ver­si­te­tets pro­fes­sio­nel­le filo­so­fi og den, der fore­går uden for mure­ne. Para­doks er et udog­ma­tisk forum for filo­so­fi og teo­ri, der opfor­drer til at arbej­de på tværs af fag­li­ge tra­di­tio­ner, og som afvi­ser, at filo­so­fi ude­luk­ken­de kan bedri­ves på uni­ver­si­te­ter og i aka­de­mi­ske fag­tids­skrif­ter.

Tids­skrif­tet Para­doks udfyl­der et tom­rum i Dan­mark. Det adskil­ler sig fra andre fag­fi­lo­so­fi­ske tids­skrif­ter ved sin mang­fol­dig­hed af arti­kel­for­ma­ter og ved at udkom­me fort­lø­ben­de og onli­ne. Sam­ti­dig adskil­ler Para­doks sig fra for­mid­len­de popu­lær­tids­skrif­ter ved at udgi­ve ori­gi­na­le artik­ler og ved ikke at brin­ge inter­views, klum­mer og portræt­ter.

I Para­doks er rygra­den tænk­ning og filo­so­fi – ikke point­høst og pro­fes­sio­na­li­se­ring. Filo­so­fi er en disci­plin, der skal være uaf­hæn­gig af ekster­ne for­hold som målsty­ring eller øko­no­mi­ske bund­linjer, hvil­ket læn­ge ikke har været til­fæl­det på uni­ver­si­te­ter­ne. Vi tror på, at en øget kon­takt mel­lem uni­ver­si­tetsan­sat­te filo­sof­fer, uaf­hæn­gi­ge for­ske­re og fri­tæn­ke­re kan styr­ke inter­es­sen for filo­so­fi­en og udvi­de vores for­stå­el­se af, hvad den kan og skal.

Redak­tion

Para­doks dri­ves fri­vil­ligt af redak­tio­nen, som udgø­res af:

August Bil­le Demescko
Anders Han­sen
Cil­le Hvass Holm
Fre­de­rik-Emil Fri­is Jakob­sen
Wil­li­am Mat­hor­ne
Mat­hi­as Røl­le
Kri­sti­an Ole­sen Toft
Anne-Sop­hie Sørup Wan­dall
Kri­stof­fer Bals­lev Wil­lert

Redak­tio­nen kan kon­tak­tes på kontakt@paradoks.nu.

Tids­skrif­tet Para­doks har ISSN-num­mer 2597–3185.

Medi­eom­ta­le