Serier

Af seri­er har vi både bragt tra­di­tio­nel­le tema­er, hvor vi gen­nem en peri­o­de har sat fokus på et emne eller et spørgs­mål, og vores “stafet”-format, hvor alle artik­ler skul­le ind­dra­ge mindst ét tid­li­ge­re bidrag i sta­fet­ten.

Fælles for vores til­gang til seri­er og tema­er er, at de udkom­mer over en peri­o­de frem for på én gang, hvil­ket til­la­der læse­re at gå i dia­log med og besva­re artik­ler­ne, før seri­en er afslut­tet.

Bachelorkonkurrence 2023 (3 bidrag)

Med ønsket om at hyl­de ori­gi­nal tænk­ning blandt stu­de­ren­de på ikke-empi­ri­ske uddan­nel­ser har Paradoks udskre­vet en bachel­or­kon­kur­ren­ce. I kon­kur­ren­cens før­ste år fandt vi tre vin­der­bi­drag base­ret på bachel­or­pro­jek­ter udar­bej­det i løbet af 2022.

Fænomenologi­fejden (9 bidrag)

“Fænomenologifejden” er redak­tio­nens navn for en spon­tan brevveks­ling mel­lem Søren Gosvig Olesen og Søren Overgaard, beg­ge lek­to­rer i filo­so­fi på Københavns Universitet. Den begyn­der med Gosvigs essay “Examen de consci­en­ce” (8. feb.) om sekun­dær­lit­te­ra­tur inden for fæno­meno­lo­gi­en, hvil­ket sam­les op af Overgaards “Fup og fæno­meno­lo­gi” (13. feb.), hvor­ef­ter brevveks­lin­gen fort­sæt­ter over i alt otte ind­læg frem til 22. marts. Den 16. juni bidrog den sven­ske pro­fes­sor i filo­so­fi Hans Ruin med et for­søg på medi­e­ring og et per­spek­tiv på sagen ude­fra.

Hegel 2022 (5 bidrag)

Hvad skal vi med G.W.F. Hegel i dag? Det under­sø­ger Paradoks gen­nem fem artik­ler.

What on Earth is going on? (12 bidrag)

Gennem for­å­ret og som­me­ren 2022 tog Paradoks natu­ren og kli­ma­et under behand­ling og brag­te artik­ler, der besva­re­de spørgs­må­let: WHAT ON EARTH IS GOING ON?

Stum tvang (5 bidrag)

En kom­men­tar­se­rie i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af Søren Maus Stum tvang (Klim, 2021) og den omfat­ten­de offent­li­ge debat, den har igang­s­at. Stum tvang udfol­der en marxi­stisk læs­ning af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt og dens for­bin­del­se til nuti­di­ge pro­blem­stil­lin­ger om køn­ne­nes lige­stil­ling, kli­ma­kri­se samt indi­vi­du­el og sam­funds­mæs­sig selv­be­stem­mel­se. Artikelserien afspej­ler den tema­ti­ske bred­de gen­nem svar, kom­men­tar og kri­tik fra fle­re teo­re­ti­ske per­spek­ti­ver, der sam­men bidra­ger til at bely­se det afgø­ren­de spørgs­mål om kapi­ta­lis­mens væsen og frem­tid.

Stafet: Er filo­so­fi­en død? (11 bidrag)

Sommeren 2021 stil­le­de Paradoks skar­pt på ryg­ter­ne om filo­so­fi­ens død. Vi under­søg­te spørgs­må­let gen­nem en “sta­fet” – en serie af kor­te­re filo­so­fi­ske artik­ler med det “benspænd”, at hvert bidrag skul­le ind­dra­ge et eller fle­re tid­li­ge­re bidrag fra sta­fet­ten.