Fortidsnormativitet og fremskridtsfantasier i marxske misforståelser

I Stum tvang udre­der Søren Mau en mæng­de mis­for­stå­el­ser i bestem­te læs­nin­ger af Karl Marx. Marx kan nem­lig, for­di hans tænk­ning kon­stant var under udvik­ling og til tider tve­ty­dig, være nem at mis­for­stå. Blandt de mis­for­stå­el­ser, som Mau adres­se­rer i bogen, er idéen om den deter­mi­ni­sti­ske histo­ri­e­for­stå­el­se, der sær­ligt er ble­vet udledt af Marx’ tid­li­ge Feuerbach-influ­e­re­de tek­ster og gene­relt har spil­let en væsent­lig rol­le gen­nem mere eller min­dre hele Marx’ recep­tions­hi­sto­rie. Den fore­stil­ling, at Marx opteg­ne­de idéen om, at histo­ri­en har en nød­ven­dig udvik­ling, som på en gan­ske natur­lig måde vil for­lø­be i en slags auto­ma­tik, for­sø­ger Mau at afvæb­ne.

Mau iden­ti­fi­ce­rer lige­le­des en gængs roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk mis­for­stå­et marxi­stisk læs­ning, når han gør opmærk­som på, hvor­dan frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bet kan inde­hol­de en idé om et ure­a­li­se­ret poten­ti­a­le i men­ne­skets væsen; som eksi­ste­re­de det ikke-frem­med­gjor­te, ide­el­le men­ne­ske som en mulig­hed, en kim, der, på trods af mang­len­de aktu­a­li­se­ring, ikke desto min­dre var til og lå og lure­de på et værens­plan af ikke-aktu­a­li­se­ret poten­ti­a­litet. Som var afskaf­fel­sen af kapi­ta­lis­men og frem­kom­sten af kom­mu­nis­men det ende­li­ge skridt til en fuld­stæn­dig­gø­rel­se af det men­ne­ske­li­ge væsen. Det er en opfat­tel­se, der base­rer sig på “en oprin­de­lig­hed, en natur­lig og tabt enhed eller orden, der bør genetableres”.1Søren Mau, Stum tvang (Aarhus: Klim, 2021), 89–90. Ifølge den­ne for­stå­el­se, som i nær­væ­ren­de arti­kel frem­over vil bli­ve hen­vist til som “den roman­ti­ske posi­tion”, skal kapi­ta­lis­mens afskaf­fel­se give men­ne­sker “mulig­hed for at bli­ve det, de i vir­ke­lig­he­den alle­re­de er”, som Mau skri­ver.

Mau tager glim­ren­de afstand fra den­ne frem­med­gø­rel­ses­tænk­ning og iden­ti­fi­ce­rer en util­stræk­ke­lig­hed ved sådan­ne huma­ni­sti­ske og roman­ti­ske væsens­for­stå­el­ser. Som en uhen­sigts­mæs­sig kon­se­kvens af den­ne kapi­ta­lis­me­kri­tik i “den men­ne­ske­li­ge naturs navn”, anfø­rer Mau, at en påberå­bel­se af et vagt defi­ne­ret, impli­cit og essen­ti­a­lis­tisk ide­al om “det men­ne­ske­li­ge” har en ten­dens til at “afpo­li­ti­se­re kri­tik­ken ved at frem­stil­le kapi­ta­lis­mens afskaf­fel­se som genop­ret­nin­gen af en natur­lig harmoni”.2Mau, Stum tvang, 91. Afpolitiseringen består her i at ska­be et nor­ma­tivt nar­ra­tiv omkring et men­ne­ske­ligt ide­al, som hver­ken kan bestri­des eller dis­ku­te­res, da ide­a­let base­rer sig på en “natur­lig” til­stand. Det er godt, at Mau distan­ce­rer sig fra det frem­med­gø­rel­ses­be­greb, som så tæt er koblet sam­men med oprin­del­ses­tænk­ning og roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk huma­nis­me. I en bre­de­re gene­rel-pole­misk bog, som hav­de til­ladt at bevæ­ge sig udover det erklæ­re­de ærin­de om at begræn­se sig til en syste­ma­tisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt, vil­le en yder­li­ge­re dis­kus­sion af en huma­ni­stisk kapi­ta­lis­me­kri­tik, som base­rer sig på men­ne­skets natur­li­ge væsen og oprin­del­se som ide­al, nok have fun­det sted. En opfor­dring til og et skit­se­ag­tigt rids af en sådan kri­tik bli­ver i den­ne arti­kel frem­ført.

Mau udtryk­ker gan­ske vist en klar aver­sion mod enhver form for roman­tik, der går ud fra en oprin­de­lig enhed af men­ne­ske og natur som et ide­al om et auten­tisk og godt men­ne­ske­liv. Denne fore­stil­ling kan, iføl­ge Mau, føre til “spi­ri­tu­a­li­stisk mysti­cis­me eller reak­tio­nært svær­me­ri for det land­li­ge liv”.3Mau, Stum tvang, 107. Denne kri­tik ser jeg dog som en under­dri­vel­se af de mere alvor­li­ge kon­se­kven­ser, som enheds- og oprin­de­lig­heds­ba­se­re­de roman­ti­ske fore­stil­lin­ger kan med­fø­re. Teksten her er en deter­mi­nis­me­kri­tik og en roman­tik­kri­tik ret­tet mod de natu­ra­li­sti­ske og huma­ni­stisk væsens­be­stem­men­de fore­stil­lin­ger, som jeg vil vise, at megen kapi­ta­lis­me­kri­tik udmønt­er sig i. Med afsæt i den­ne kri­tik skal de poli­ti­ske, soci­a­le og filo­so­fisk-stra­te­gi­ske kon­se­kven­ser, som måt­te udsprin­ge af den fejl­læ­ste marxis­me, bely­ses.

Det skal gøres klart, at der bør anfø­res en skel­nen mel­lem en histo­risk deter­mi­nis­me­kri­tik, som i den­ne arti­kel beteg­ner en frem­skridts- og udvik­ling­s­tan­ke base­ret på tek­no­lo­gisk frem­gang og natur­be­her­skel­se, og så en kri­tik af den roman­tisk-essen­ti­a­lis­ti­ske tan­ke om men­ne­skets oprin­de­lig­hed i en “natur­lig” ide­a­lis­me. Men i og med, at den roman­ti­ske oprin­del­se­s­tan­ke fore­stil­ler sig en første­år­sag og en ari­sto­te­lisk “begyn­del­ses­grund” eller før­ste­prin­cip (arché), peger det­te i cyk­lisk bevæ­gel­se lige­le­des mod et bestem­mel­ses­sted. Det skal i artik­len vises, hvor­dan essen­ti­a­lis­ti­ske for­stå­el­ser af natur­lig­hed og oprin­de­lig­hed peger mod nor­ma­ti­ve for­stå­el­ser af adfærd. Lige såvel som ordet “lan­dings­ba­ne” både beteg­ner afgang og ankomst (man bru­ger sjæl­dent det lidet kend­te “start­ba­ne”), såle­des vil også “deter­mi­nis­me” beteg­ne et begyn­del­ses­sted og “roman­tisk oprin­del­se” et deter­mi­ne­ret ende­mål. Dermed betrag­ter jeg, på trods af en skel­nen mel­lem deter­mi­nis­me­kri­tik og roman­tik­kri­tik, dis­se som sam­men­væ­vet.

For at ska­be et over­blik over, hvor­dan deter­mi­ni­sti­ske såvel som roman­ti­ske opfat­tel­ser af men­ne­skets, natu­rens og sam­fun­dets oprin­de­lig­hed og væsen er ble­vet ind­skre­vet i sto­re dele af marxi­stisk og kapi­ta­lis­me­kri­tisk teo­ri, vil jeg fore­ta­ge en kort gen­nem­gang af nog­le få nedslag, hvor begre­ber som frem­med­gø­rel­se og for­stå­el­ser af natu­ra­li­stisk for­tids­nor­ma­ti­vi­tet, alt­så det oprin­de­li­ge og natur­li­ges præskrip­ti­ve effek­ter, vid­ner om den­ne ten­dens. Jeg vil der­næst dis­ku­te­re, hvor­for det i det hele taget er essen­ti­elt at gøre op med deter­mi­ni­sti­ske oprin­de­lig­heds­op­fat­tel­ser, og hvor­for dis­se er stra­te­gisk uhold­ba­re og kan påvir­ke kapi­ta­lis­me­kri­tik­ken nega­tivt.

Fremmedgørelse

Som Mau skri­ver, opstod en hel bøl­ge af huma­ni­sti­ske læs­nin­ger af Marx, da Parisermanuskripterne blev udgi­vet i 1932.4Mau, Stum tvang, 84. Ifølge dis­se læs­nin­ger skul­le kapi­ta­lis­me­kri­tik­ken og den der­af føl­gen­de afskaf­fel­se af kapi­ta­lis­men føre til en vir­ke­lig­gø­rel­se af mennesket.5Mau angi­ver på side 84 i Stum tvang en ræk­ke tæn­ke­re, som frem­før­te den­ne for­tolk­ning af “eti­ske-huma­ni­sti­ske moti­ver” i marxis­men. Da det ikke er mit ærin­de at rede­gø­re for den gene­rel­le huma­nis­me, men der­i­mod at foku­se­re på den oprin­del­ses- og frem­skridt­stænk­ning, som jeg betrag­ter som aspek­ter her­af, vil jeg … Continue reading Begreber om indi­vi­det og dets frem­med­gø­rel­se i det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund brød frem. Der fin­des imid­ler­tid en bred kri­tik af frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bets roman­ti­se­ren­de og indi­vi­du­a­li­sti­ske essen­ti­a­lis­me. Jeg vil her frem­hæ­ve den tyske socio­log og marxi­stisk inspi­re­re­de kri­ti­ske teo­re­ti­ker Hartmut Rosa, som i sin kri­tik af frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bets soci­al­fi­lo­so­fi­ske impli­ka­tio­ner og sam­funds­mæs­si­ge kon­se­kven­ser, grun­det begre­bets frem­skriv­ning af en ufor­an­der­lig iden­ti­tet­sker­ne, fak­tisk hen­fal­der til selv at frem­me den essen­ti­a­lis­me, han her for­sø­ger at kri­ti­se­re.

Rosa til­skri­ver begre­bet om frem­med­gø­rel­se en imma­nent fare for at være et poli­tisk far­ligt roman­tisk længsels­kon­cept, da de sær­li­ge kate­go­ri­alt karak­te­ri­se­ren­de aspek­ter af det ikke-frem­med­gjor­te, det “san­de”, “gode” og “vir­ke­li­ge” liv, der vagt lader sig bestem­me som et mod­be­greb til frem­med­gø­rel­se, synes at impli­ce­re “essen­ti­a­lis­ti­ske anta­gel­ser om det men­ne­ske­li­ge væsen”.6Hartmut Rosa, Resonans (Frederiksberg: Eksistensen, 2021), 205. Rosa væl­ger der­for at betrag­te inter­ak­tio­nen mel­lem sub­jekt og ver­den ved at foku­se­re på de “vel­lyk­ke­de ver­dens­for­holds” betingelser,7Rosa, Resonans, 38. de såkald­te reso­nans­for­hold, som en posi­tiv beteg­ner for “det gode liv”, og som et mod­be­greb til de ellers så apo­fa­ti­ske frem­med­gø­rel­ses­di­ag­no­ser, som for eksem­pel tæl­ler Webers affor­tryl­lel­se, Lukács’ tings­lig­gø­rel­se, Durkheims ano­mi osv.

Hvad der kan lede til poli­tisk nega­ti­ve impli­ka­tio­ner for anta­gel­ser om det ikke-frem­med­gjor­te og auten­ti­ske oprin­del­ses­i­de­al er, at dis­se tvivls­om­me anta­gel­ser om men­ne­ske­væ­se­nets san­de natur kan hjæl­pe til at ind­ven­de mod bestem­te og uøn­ske­de prak­sis­ser såsom seksu­el­le mino­ri­te­ter og køns­mi­no­ri­te­ter, der ikke er hete­ro­seksu­el­le eller cis­køn­ne­de, samt at støt­te op omkring etno­cen­tri­ske og arkai­ske ægt­heds- og auten­ci­tets­for­nem­mel­ser. En frem­med­gø­rel­ses­for­stå­el­se af essen­ti­a­lis­tisk oprin­de­lig­hed kan alt­så, selv­om det ikke altid er til­fæl­det, som nor­ma­tivt refe­ren­ce­punkt (mis)bruges til at øve ulti­ma­tiv dom over, hvil­ken slags adfærd, for­hold osv., der er auten­tisk og der­med ønsket.

På trods af Rosas afstand­ta­gen fra frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bet og det­tes far­li­ge poli­ti­ske impli­ka­tio­ner, ender han dog alli­ge­vel med at skri­ve sig ind i en vir­ke­lig­gø­rel­se af en slags enhed mel­lem men­ne­ske og natur. Det ses sær­ligt i hans udlæg­ning af affi­ce­ring, hvor men­ne­sket berø­res og påvir­kes af for eksem­pel et land­skab med “kal­del­se”: “Pludselig er der noget, der kal­der på én, noget, som ude­fra bevæ­ger én”.8Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 32. Dette ude­fra “kal­den­de” kan iføl­ge Rosa være et bjerg, et træ eller snefald.9Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45. Som jeg ser det, fal­der Rosa i den essen­ti­a­lis­ti­ske fæl­de, som han selv har anført, at en brug af begre­bet om frem­med­gø­rel­se kan med­fø­re. For det før­ste ved at roman­ti­se­re natu­ren og ved at lave en distink­tion mel­lem men­ne­ske og natur. Ved i det hele taget at angi­ve de mil­jø­mæs­si­ge omgi­vel­ser som noget “ude­fra”, sådan som Rosa gør det, mister begre­bet “natur” på den­ne måde den mil­jø­mæs­sigt omgi­ven­de kva­li­tet, som begre­bet oprin­de­ligt for­sø­ger at angi­ve.

Den bri­ti­ske filo­sof Timothy Morton har påpe­get den umu­li­ge opga­ve i at navn­gi­ve det, vi apo­fa­tisk kan kal­de “natu­ren”. Dét, som vi alle er neds­æn­ke­de i (på engelsk vil­le Morton sige “immer­sed in”), og som udgør og omgi­ver os, vil auto­ma­tisk miste sin særeg­ne omslut­ten­de og omgi­ven­de kva­li­tet, når det for­sø­ges kon­kre­ti­se­ret til for eksem­pel at være bjer­ge, træ­er, land­ska­ber eller dyr.10Timothy Morton, Økologi uden natur (Hellerup: Spring, 2019), 191. Mortons hoved­te­se er, at vi må opgi­ve vores gængse idé om “natu­ren”, for at tæn­ke vir­ke­lig øko­lo­gisk. Så snart natu­ren tæn­kes som noget, der aktivt kan betrag­tes, og som noget, man kan for­hol­de sig æste­tisk til, bli­ver den i sam­me bevæ­gel­se adskilt fra os selv. Som et kunst­værk på et muse­um, som man må træ­de til­ba­ge fra for at betrag­te: Stik imod hen­sig­ten resul­te­rer bestræ­bel­sen på at kom­me tæt på vær­ket i en afstand­ta­gen. Denne natu­ro­p­fat­tel­se betrag­ter alt­så en natur som noget, der, i kraft af dets adskil­lel­se fra men­ne­sket, har en uspo­le­ret ide­al­til­stand.

Det andet punkt, hvor­ved Rosa i sin bestræ­bel­se på at distan­ce­re sig fra frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bets essen­ti­a­lis­me alli­ge­vel hen­fal­der og til­by­der til selv­sam­me, er, når han angi­ver, at vi ikke kan frem­brin­ge reso­nan­ser­fa­rin­gen instru­men­telt, da den er ukon­trol­ler­bar og ufor­ud­si­ge­lig og der­for må ind­fin­de sig på egen hånd – man kan næsten høre, at den må fin­de sted “natur­ligt”. Der fin­des i Rosas kri­tik af frem­med­gø­rel­ses­be­gre­bet alt­så både en roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk for­stå­el­se af den omgi­ven­de natur som noget, der først og frem­mest må betrag­tes som stå­en­de uden for men­ne­sket og som noget ene­stå­en­de, stå­en­de uden men­ne­sket; der­u­d­over må for­bin­del­sen mel­lem men­ne­ske og natur opret­tes på natur­lig og ukon­trol­ler­bar vis ved, at ver­den “kal­der” på en “plud­se­lig” måde. Denne for­bin­del­se eller reso­nans mel­lem men­ne­ske og ver­den fore­kom­mer på den­ne måde som en enhed, der må genop­ret­tes. På trods af det mod­be­greb, som reso­nans skul­le til­by­de i et for­søg på at ska­be et alter­na­tiv til frem­med­gø­rel­ses­tænk­nin­gen, risi­ke­rer Rosa alt­så at skri­ve sig ind i net­op en roman­tisk idé om et ver­dens­for­hold, som kan anta­ge form af en gene­tab­le­ring af en natur­lig orden og oplø­se stri­den mel­lem eksi­stens og væsen.11Mau, Stum tvang, 89.

Fremtidsnormativitet og tek­no­lo­giop­ti­mis­me

Essentialistiske for­stå­el­ser af men­ne­skets væsen kan være poli­tisk far­li­ge, blandt andet for­di de kan med­fø­re anta­gel­ser om natur­lig­hed og auten­ci­tet, som grun­der i for­tids- og oprin­del­ses­nor­ma­ti­ve ratio­na­ler. Der kan der­med iden­ti­fi­ce­res et aspekt af ide­o­lo­gisk magt i en yder­lig­gå­en­de frem­med­gø­rel­ses­ro­man­tik. Hvis et men­ne­skets oprin­de­li­ge til­stand betrag­tes som en ide­al­til­stand, som et frem­ti­digt sam­fund må sig­te mod, kan sådan­ne ube­stri­de­li­ge histo­ri­ske sand­he­der nemt tages i brug som red­ska­ber til at ret­fær­dig­gø­re poli­ti­ske til­tag, som vil efter­stræ­be dis­se ide­a­ler. Som Alfred Schmidt meget ram­men­de siger det, så “har det til dato været en fast bestand­del af for­sva­ret for her­re­døm­me at for­fal­ske histo­risk-sam­funds­mæs­sigt betin­ge­de rea­li­te­ter såsom kri­ge, for­føl­gel­ser og kri­ser til uaf­ven­de­li­ge naturkendsgerninger”.12Alfred Schmidt, Naturbegrebet hos Marx (København: Bibliotek Rhodos, 1976), 46.

Schmidt præ­sen­te­rer to vig­ti­ge poin­ter i for­bin­del­se med en læs­ning af Marx’ natur­be­greb, som for­sø­ger at iden­ti­fi­ce­re en onto­lo­gi om den soci­a­le vir­ke­lig­heds natur: For det før­ste, og som jeg oven­for har været inde på, inde­bæ­rer en for­stå­el­se af men­ne­skets soci­a­lon­to­lo­gi­ske betin­gel­ser som udtryk for natur­kends­ger­nin­ger – hvad end der er tale om adfærd, seksu­el­le eller køn­ne­de ori­en­te­rin­ger, etni­ci­tet, auten­ci­tet eller dyder – en abso­lu­ti­stisk og ulti­ma­tiv dom­fæl­del­se. For det andet peger Schmidt på, hvor­dan et mis­for­stå­et marxi­stisk natur­be­greb kan betrag­te den øko­no­mi­ske og soci­a­le sam­funds­for­ma­tions histo­ri­ske pro­ces som et natur­hi­sto­risk for­løb. Denne deter­mi­ni­sti­ske frem­skridts­for­stå­el­se er iføl­ge Axel Honneth en udbredt marxsk læs­ning. Ifølge Honneth er en af Marx’ for­kla­rings­mo­del­ler til at under­byg­ge fore­stil­lin­gen om en kon­trol­le­ret pro­g­res­sion i men­ne­ske­he­dens histo­rie net­op idéen om en fremadskri­den­de og sekven­ti­el for­ø­gel­se af den viden­ska­be­ligt base­re­de beher­skel­se af omverden.13Axel Honneth, Socialismens idé (København: Hans Reitzels Forlag, 2017), 89. Her bli­ver men­ne­skets evne til at beher­ske natu­ren til den pri­mæ­re kata­ly­sa­tor for den sam­funds­mæs­si­ge udvik­ling. Teknologisk frem­skridt og meka­ni­stisk auto­ma­tik vil med tiden føre til men­ne­skets fri­sæt­tel­se fra slid­som­me arbejds­op­ga­ver.

Der er fare for, at en sådan tek­no­lo­gisk deter­mi­nis­me frem­mer tek­no­lo­giop­ti­mi­sti­ske fore­stil­lin­ger om, at natu­rens uud­nyt­te­de res­sour­cer engang – i løbet af det lov­mæs­si­ge frem­skridt – vil føre til en tek­no­lo­gisk udvik­ling, som kan fri­sæt­te de under­tryk­ken­de pro­duk­tions­for­hold. Denne for­stå­el­se af sam­funds­ud­vik­ling er uhen­sigts­mæs­sig af grun­de, som ræk­ker læn­ge­re end prak­tisk-poli­ti­ske og soci­a­le for­hold – den bærer lige­le­des på poten­ti­el­le kli­ma­mæs­si­ge kon­se­kven­ser. Et lov­mæs­sigt betin­get frem­skridt af sam­fun­det beror på en for­stå­el­se af det bestå­en­de sam­funds imma­nen­te sel­vud­bed­ring eller sel­vud­s­let­tel­se; en udvik­ling, som vil ske helt natur­ligt og af sig selv. En sådan for­stå­el­se nedt­o­ner føl­ge­lig aktiv hand­len efter at opnå mere hen­sigts­mæs­si­ge sam­funds­for­hold og efter­la­der sådan­ne bestræ­bel­ser futi­le, da fore­stil­lin­ger om auto­ma­tisk frem­gang efter næsten natur­be­stemt lov­mæs­sig­hed over­ord­ner sig de enkel­te indi­vi­du­el­le bestræ­bel­ser. Tænk blot på Power-to‑X-tek­no­lo­gi­en, som er den dan­ske rege­rings sto­re sats­ning på syn­te­ti­ske grøn­ne brænd­stof­fer, der inde­hol­der para­di­si­ske løf­ter om kli­ma­ka­ta­stro­fens red­nings­båd. Denne plan bru­ges til at nedt­o­ne det meget aku­t­te behov for radi­ka­le til­tag i for­bin­del­se med kli­maaf­tryk, til for­del for høje for­vent­nin­ger til en frem­ti­dig tek­no­lo­gisk løs­ning. Som Marcuse for­mu­le­re­de det: “Den tan­ke at de befri­en­de histo­ri­ske kræf­ter udvik­ler sig i sel­ve det bestå­en­de sam­fund er en hoved­hjør­ne­sten i den marx­ske teori”.14Herbert Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske (København: Gyldendals Uglebøger, 1969), 42. Aspekter af det­te mis­for­stå­e­de marxi­sti­ske natur­syn – som gen­nem den oprin­de­li­ge og natur­li­ge ordens ide­al­til­stand i sam­fun­det betrag­ter den kapi­ta­li­sti­ske sam­funds­for­ma­tion (for eksem­pel med her­af føl­gen­de beher­skel­se af natu­ren og tek­no­lo­gisk frem­skridt) som nød­ven­di­ge skridt i en udvik­ling, der skæb­ne­be­stemt vil føre til­ba­ge til net­op ide­al­til­stan­den – kan alt­så iden­ti­fi­ce­res i den tro på en lov­mæs­sig­he­dens auto­ma­tik, som for eksem­pel ses i poli­ti­ske drøm­me om kli­ma­løs­nin­ger gen­nem alskens tek­no­lo­gisk innova­tion og “bio­en­gi­ne­e­ring”.

Jeg har alt­så iden­ti­fi­ce­ret to kon­se­kven­ser ved Marx-læs­nin­ger, der betrag­ter 1) men­ne­sket som oprin­del­ses­sub­jekt, 2) for­hol­det mel­lem men­ne­ske og natur som et roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk ide­al, og 3) den fore­stil­ling om auto­ma­tisk og “natur­lig” histo­risk pro­ces til­ba­ge eller frem til en eller anden fun­da­men­tal grundtil­stand, som inde­hol­der et skønt, enheds­mæs­sigt for­kla­rings­prin­cip af for­bin­del­sen mel­lem men­ne­skets væsen og natu­ren. Den før­ste kon­se­kvens er den ide­o­lo­gi­ske magt, som afsted­kom­mer af essen­ti­a­lis­mens oprin­del­ses­nor­ma­ti­vi­tet. Den anden kon­se­kvens er den auto­ma­ti­ske pro­g­res­sions kon­tra­re­vo­lu­tio­næ­re poten­ti­a­ler, som risi­ke­rer at sæt­te sam­fundsomvæl­ten­de kræf­ter i en til­stand af iner­ti.

Et fra­vær af dia­lek­tisk tænk­ning

Jeg vil slut­te­ligt for­sø­ge at anfø­re, hvor­dan deter­mi­ni­sti­ske såvel som roman­ti­ske opfat­tel­ser af oprin­del­se og natur­lig pro­g­res­sion gan­ske enkelt kan betrag­tes som filo­so­fisk uhold­ba­re. Mau skri­ver i Stum tvang, at det natur­li­ge og det soci­a­le befin­der sig i et dia­lek­tisk for­hold, men ikke som i et gen­si­digt for­ud­sæt­ten­de og inter­ak­tio­nelt for­hold, hvor alt afhæn­ger af alt andet og såle­des peger på hin­an­dens reci­prok­ke defi­ni­tio­ner og (selv)modsigelser. Dialektik er der­i­mod iføl­ge Maus for­stå­el­se “en pro­ces, igen­nem hvil­ken en kon­kret tota­li­tet viser sig at inde­hol­de sin egen nega­tion som et af sine momenter”.15Mau, Stum tvang, 110. Det er, som hos Hegel, en grund­tan­ke i dia­lek­tik­ken, at alt væren­de rum­mer et nega­tivt ele­ment i sig. Et klas­sisk eksem­pel på en sådan dia­lek­tisk pro­ces er idéen om en plan­te, som aktu­elt er en spi­re. Da den nu er en spi­re, er den ikke et frø og hel­ler end­nu ikke en blomst. Hvis man skal for­stå plan­tens væren, kræ­ver det, at man ikke blot tæn­ker på spi­rens aktu­el­le væren eller blom­stens kom­me, men lader sel­ve plan­tens bevæ­gel­se træ­de frem i iden­ti­te­ten og såle­des blot kan kon­sta­te­re, at plan­ten end­nu ikke er blomst, men hel­ler ikke læn­ge­re er frø. Hvad Mau frem­skri­ver når han siger, at dia­lek­tik­be­gre­bet skal angi­ve den “pro­ces”, hvori­gen­nem hel­he­den mod­si­ges i et af dens “momen­ter”, og alt­så ikke som en defi­ni­tiv nega­tion, under­stre­ger på meget pas­sen­de vis den tan­ke, at dia­lek­tik­ken begri­ber noget, der ikke én gang for alle er afslut­tet, men som er i sta­dig bevæ­gel­se.

At iden­ti­fi­ce­re et dia­lek­tik­be­greb, som det for eksem­pel udlæg­ges af Mau, kan hjæl­pe os til at for­stå, hvor­dan en roman­tisk-essen­ti­a­lis­tisk oprin­del­ses­tænk­ning frem­står som i grun­den ikke-dia­lek­tisk. Som det er med spi­ren i plan­te­ek­semp­let, såle­des er men­ne­skets antro­po­lo­gi­ske grund­vil­kår også ble­vet tænkt i et begyn­del­sens sta­die. Marx bru­ger selv i Kapitalen en ræk­ke onto­lo­gisk lad­te ter­mer, som vid­ner om en fore­fun­den men­ne­ske­lig grundtil­væ­rel­se og en natu­rens oprin­de­lig eksi­stens­be­tin­gel­se. Her bli­ver jor­den for eksem­pel benævnt som “labo­ra­to­ri­um”, “urin­stru­ment” og det “oprin­de­li­ge provi­ant­kam­mer” eller “oprin­de­li­ge arse­nal af arbejdsmidler”.16Schmidt, Naturbegrebet hos Marx, 84. Marx’ brug af dis­se pri­mor­di­a­le beteg­nel­ser rum­mer alt­så en del udsagn om indi­vi­dets oprin­de­li­ge og natur­li­ge for­hold til arbej­dets betin­gel­ser (natu­ren) og dets “før-bor­ger­li­ge” til­stand. Også hos Marcuse fin­der vi tan­ker om, hvor­dan det højt­ud­vik­le­de indu­stri­el­le sam­fund pålæg­ger men­ne­sket “fal­ske behov”,17Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske, 24. hvor­med han opsæt­ter en mod­sæt­ning til nog­le angi­ve­ligt natur­li­ge eller “san­de” behov. Denne måde at for­simp­le behovs­be­gre­bet på går Mau imod, idet han angi­ver, hvor­dan for­stå­el­ser af “grund­læg­gen­de” behov risi­ke­rer at resul­te­re i reduk­ti­ve idéer om et behovs­hie­rar­ki, hvor “soci­alt kon­stru­e­re­de” behov under­ord­nes de mere “natur­li­ge” og pri­mæ­re behov.18Mau, Stum tvang, 15.

Men at fik­se­re begyn­del­sens pri­mær­be­tin­gel­ser i et bestemt histo­risk punkt, der vid­ner om en antro­po­lo­gisk basis, er net­op at gøre histo­ri­en lig med begyn­del­sen, lige­som det er at gøre plan­ten lig med spi­ren. En dia­lek­tisk, pro­ce­son­to­lo­gisk til­gang vil­le her mod­sæt­te sig det, der til­sy­ne­la­den­de frem­stod som hele vir­ke­lig­he­den, men som imid­ler­tid blot var den kon­kre­te form, hvorun­der vir­ke­lig­he­den momen­tant kom til syne. Som Peter Sloterdijk skri­ver, har men­ne­sket i umin­de­li­ge tider opfat­tet “det gam­le som det san­de og det nye som noget betænkeligt”.19Peter Sloterdijk, Kritik af den kyni­ske for­nuft (København: Hans Reitzels Forlag, 2021), 25. Det er den­ne “arkai­ske sand­heds­for­nem­mel­se”, som Sloterdijk kal­der det, som kun­ne for­e­ne poli­ti­ske og ånde­li­ge over­mag­ter i en kon­ser­va­tiv front i fjendt­lig oppo­si­tion til alle for­mer for for­ny­el­se.

Jeg har oven­for gjort rede for nog­le af de poli­tisk far­li­ge kon­se­kven­ser, som kan kom­me af natu­ra­li­sti­ske histo­ri­e­op­fat­tel­ser, der udmun­der i en slags for­tids­nor­ma­ti­vi­tet. En begyn­del­ses­løs­he­dens filo­so­fi vil­le gøre op med de nor­ma­ti­ve impli­ka­tio­ner, som en ikke-dia­lek­tisk kon­cep­tu­a­li­se­ring af for­hol­det mel­lem natur og men­ne­ske og dis­ses histo­ri­ske frem­kom­ster med­fø­rer. Bestræbelser på at trans­for­me­re væren til til­bli­vel­se og gøren fin­der man blandt andet hos Nietzche, Deleuze og Butler.

Men som jeg har for­søgt at vise, er det ikke blot i reten­tio­nen, som Husserl vil­le kal­de det – alt­så den for­tids­knu­gen­de og bag­ud­sku­en­de bevidst­hed – at det roman­ti­ske natur­syn, sådan som det kan frem­kom­me i marxi­stisk og kapi­ta­lis­me­kri­tisk ana­ly­se, for­fejl­er dia­lek­tik­ken. Også i pro­ten­tio­nen – fore­gri­bel­sen og bevidst­he­dens ræk­ken sig fremad mod frem­ti­den – lig­ger i den­ne sam­men­hæng en fun­da­men­tal ikke-dia­lek­tisk tan­ke. Lige såvel som oprin­del­ses­tænk­nin­gen fik­se­re­de den dia­lek­ti­ske plan­te i en sta­tisk-onto­lo­gisk til­stand af spi­re, så fore­gri­ber den lov­mæs­sigt bestem­te pro­g­res­sion plan­ten i en alle­re­de kom­men­de til­stand af blomst. Denne tan­ke­mo­del har jeg for­søgt at illu­stre­re ved den klas­sisk marxi­sti­ske idé om sam­fun­dets udvik­ling i en sekven­ti­el for­ø­gel­se af tek­no­lo­gisk og viden­ska­be­lig frem­gang og kapi­ta­lis­mens imma­nen­te sel­vud­s­let­tel­se. Forløsningsfantasier, som blandt andet viser sig i tek­no­lo­gisk-opti­mi­sti­ske løs­nin­ger på kli­ma­kri­sens aku­t­te pro­ble­mer.

En for­stå­el­se af en lov­mæs­sig pro­g­res­sion af sam­fun­det med kurs mod et af for­ti­den oprin­de­ligt bestemt mål kan risi­ke­re at lade al hand­len og aktiv bestræ­bel­se efter at opnå hen­sigts­mæs­si­ge sam­funds- og kli­ma­for­hold fore­kom­me over­flø­dig og unød­ven­dig, da man der­med risi­ke­rer at sæt­te lid til en auto­ma­tisk frem­gang. Trøstefulde for­håb­nin­ger til tek­no­lo­gi­ske udvik­lin­ger og auto­ma­tisk pro­g­res­sion fin­der man som bekendt i den soci­al­de­mo­kra­ti­ske rege­rings aktu­el­le kli­ma­po­li­tik, som er ble­vet illu­stre­ret igen­nem den famø­se “hock­ey­stavs­mo­del”, som net­op ned­vur­de­rer den akti­ve og aku­t­te hand­len for at brin­ge kli­ma­mæs­sigt ska­de­li­ge aftryk ned på nuvæ­ren­de tids­punkt, til for­del for en frem­ti­dig tek­no­lo­gisk løs­ning. Denne tek­no­lo­gisk-opti­mi­sti­ske for­fal­den til sam­fun­dets løs­ning af egne selv­skab­te pro­ble­mer i takt med tek­no­lo­gi­ens udvik­ling er ikke sjæl­dent at iden­ti­fi­ce­re i læs­nin­ger af Marx.

Mens den marxi­sti­ske kapi­ta­lis­me­kri­tik i dis­se dage nyder en gen­komst i offent­lig­he­den, som blandt andet Maus Stum tvang og Pelle Dragsteds bog Nordisk soci­a­lis­me (og dis­se bøgers vel­fortjen­te plads på de frem­me­ste hyl­der hos bog­hand­ler­ne) vid­ner om, er det der­for i et soci­a­li­stisk ori­en­te­ret per­spek­tiv vig­tigt sta­dig at hol­de en kri­tisk til­gang til udlæg­nin­gen af Marx. Denne kri­tik må tage afsæt i en sta­digt aktu­a­li­se­ren­de gen­nem­gang af marxi­sti­ske idéer, som såle­des kan tage høj­de for sam­ti­di­ge tek­no­lo­gi­ske, kli­ma­mæs­si­ge og soci­a­le til­stan­de, og der­med udryd­de ana­kro­ni­sti­ske fejl­læs­nin­ger af Marx. Denne arti­kel har for­søgt at bely­se nog­le af de kon­se­kven­ser, som en oprin­del­ses­ba­se­ret og histo­risk-deter­mi­ni­stisk kapi­ta­lis­me­kri­tik kan med­fø­re.

1. Søren Mau, Stum tvang (Aarhus: Klim, 2021), 89–90.
2. Mau, Stum tvang, 91.
3. Mau, Stum tvang, 107.
4. Mau, Stum tvang, 84.
5. Mau angi­ver på side 84 i Stum tvang en ræk­ke tæn­ke­re, som frem­før­te den­ne for­tolk­ning af “eti­ske-huma­ni­sti­ske moti­ver” i marxis­men. Da det ikke er mit ærin­de at rede­gø­re for den gene­rel­le huma­nis­me, men der­i­mod at foku­se­re på den oprin­del­ses- og frem­skridt­stænk­ning, som jeg betrag­ter som aspek­ter her­af, vil jeg hen­vi­se til Mau for en mere fyl­dest­gø­ren­de beskri­vel­se af, hvor­dan roman­tik­ken er ble­vet ført så vidt i marxi­stisk teori.
6. Hartmut Rosa, Resonans (Frederiksberg: Eksistensen, 2021), 205.
7. Rosa, Resonans, 38.
8. Hartmut Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re (Frederiksberg: Eksistensen, 2020), 32.
9. Rosa, Det ukon­trol­ler­ba­re, 45.
10. Timothy Morton, Økologi uden natur (Hellerup: Spring, 2019), 191.
11. Mau, Stum tvang, 89.
12. Alfred Schmidt, Naturbegrebet hos Marx (København: Bibliotek Rhodos, 1976), 46.
13. Axel Honneth, Socialismens idé (København: Hans Reitzels Forlag, 2017), 89.
14. Herbert Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske (København: Gyldendals Uglebøger, 1969), 42.
15. Mau, Stum tvang, 110.
16. Schmidt, Naturbegrebet hos Marx, 84.
17. Marcuse, Det éndi­men­sio­na­le men­ne­ske, 24.
18. Mau, Stum tvang, 15.
19. Peter Sloterdijk, Kritik af den kyni­ske for­nuft (København: Hans Reitzels Forlag, 2021), 25.

Klassekampen mod den stumme tvang

I min tid­li­ge­re arti­kel om Søren Maus Stum tvang pro­ble­ma­ti­se­re­de jeg en poten­ti­el kløft mel­lem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des væsens­be­stem­mel­ser og det histo­ri­ske mate­ri­a­le i bogen.1Esben Bøgh Sørensen, “Historie og kapi­ta­lens logik i Stum tvang”, Tidsskriftet Paradoks, 17. febru­ar 2022. Det gjor­de jeg gen­nem en kri­tik af den måde, hvor­på det histo­ri­ske mate­ri­a­le blev behand­let på bestem­te ste­der i løbet af bogen i for­hold til bestem­mel­sen af kapi­ta­lens logik. Et vig­tigt emne i den­ne pro­ble­ma­ti­se­ring var en kri­tik af udlæg­nin­gen af ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed og for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se. Jeg påpe­ge­de, at der ikke umid­del­bart var en sam­men­hæng mel­lem vær­di og klas­se i histo­risk for­stand, om end jeg også kva­li­fi­ce­re­de den­ne umid­del­ba­re kon­klu­sion. Hovedpointen var, at den histo­ri­ske frem­komst af vær­di (rela­tio­nen mel­lem mar­keds­af­hæn­gi­ge pri­vat­pro­du­cen­ter) ikke for­ud­sat­te en adskil­lel­se mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne. Denne poin­te har en for­bin­del­se til klas­se­be­gre­bet, som det udvik­les i Stum tvang, idet klas­se iden­ti­fi­ce­res med en grund­læg­gen­de adskil­lel­se mel­lem livet og dets betin­gel­ser og med en uklar for­bin­del­se til begre­bet om mar­keds­af­hæn­gig­hed. I den­ne opføl­gen­de arti­kel vil jeg kri­ti­se­re bogens begreb om trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me for til sidst at kom­me ind på sam­men­hæn­gen til de poli­ti­ske kon­klu­sio­ner, der kan dra­ges af bogen og kri­tik­ken frem­ført i den­ne arti­kel.

Arbejder eller pro­le­tar?

Den histo­ri­ske skil­dring af adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne i star­ten af kapi­tel 6, som jeg pro­ble­ma­ti­se­re­de i den for­ri­ge arti­kel, efter­føl­ges af en ana­ly­se af det, der i bogen kal­des “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me”. Med adskil­lel­ses­pro­ces­sen føl­ger mulig­he­den for kapi­ta­len for at ind­sæt­te sig som for­bin­del­ses­led mel­lem livet og dets betin­gel­ser. Derfor kom­mer “sel­ve livet” i kapi­ta­lis­men “med en for­plig­tel­se til at val­o­ri­se­re værdi”.2Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 137. Herefter for­kor­tet ST. Det er kun gen­nem de sam­me soci­a­le rela­tio­ner (kapi­tal­for­hol­det), der adskil­ler men­ne­sket fra dets livs­be­tin­gel­ser, at den­ne for­bin­del­se kan etab­le­res igen.3ST, 143. Kapitalen udgør der­med en trans­cen­den­tal magt i og med, at den udgør mulig­heds­be­tin­gel­sen for soci­al repro­duk­tion, hvil­ket inde­bæ­rer, at den prin­ci­pi­elt kan und­væ­re vold i udbytningsprocessen.4ST, 144. Jeg mener ikke at være stødt på begre­bet “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me” før. Brugen af det kan­ti­an­ske begreb om mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for soci­a­le magt­for­hold (og ikke pri­mært for erken­del­se som hos Kant) hen­tes fra Hardt og Negri (ST, 144). Anvendelsen af kan­ti­an­ske begre­ber er dog ikke ny i den marxi­sti­ske … Continue reading

Netop udbyt­nings­for­hol­de­ne har tra­di­tio­nelt været omdrej­nings­punk­tet i marxi­stisk klas­se­a­na­ly­se. Heroverfor argu­men­te­res der i Stum tvang imod et klas­se­be­greb, der tager udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hol­det, for­di, lyder argu­men­tet, udbyt­nin­gen af løn­ar­bej­de­re i kapi­tal­for­hol­det ikke er sam­men­fal­den­de med kate­go­ri­en “dem, der er afhæn­gi­ge af markedet”.5ST, 132. Udbytningen for­ud­sæt­ter “et mere omfat­ten­de klas­se­her­re­døm­me”, der iden­ti­fi­ce­res som “for­hol­det mel­lem de, der kon­trol­le­rer betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, og dem, der er ude­luk­ket fra den umid­del­ba­re adgang til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le reproduktion”.6ST, 132. Klasse defi­ne­res som “et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion”, og af den­ne grund frem­hæ­ves for­de­len ved at tale om pro­le­ta­rer i ste­det for arbej­de­re. Den før­ste kate­go­ri er bre­de­re end den sid­ste, for­di “det ikke er alle, hvis over­le­vel­se afhæn­ger af kapi­ta­len, som arbej­der”. Den pro­le­ta­ri­ske posi­tion er ikke defi­ne­ret ved arbej­de, men der­i­mod “den radi­ka­le spalt­ning mel­lem livet og dets betingelser”.7ST, 133. Det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me hvi­ler alt­så på eksi­sten­sen af mar­keds­af­hæn­gi­ge pro­le­ta­rer.

Klasse iden­ti­fi­ce­res ikke med ver­ti­ka­le udbyt­nings­for­hold, men der­i­mod med eksi­sten­sen af mar­keds­af­hæn­gi­ge pro­le­ta­rer, umid­del­bart adskilt fra betin­gel­ser­ne for soci­al repro­duk­tion. Endnu en gang omhand­ler pro­blem­stil­lin­gen for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se, mel­lem de ver­ti­ka­le klas­se­for­hold, der angår rela­tio­nen mel­lem udbyt­ter og de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter, og de hori­son­tale for­hold, som angår rela­tio­nen ind­byr­des mel­lem udbyt­te­re hen­holds­vis umid­del­ba­re pro­du­cen­ter. Med udgangs­punkt i den­ne skel­nen argu­men­te­res der i kapi­tel otte for, at de “ind­byr­des hori­son­tale rela­tio­ner mel­lem hen­holds­vis kapi­ta­li­ster og pro­le­ta­rer resul­te­rer i vis­se magt­for­mer, der ikke kan udle­des af eller redu­ce­res til det klas­se­her­re­døm­me, vi under­søg­te i kapi­tel seks”.8ST, 178. Herefter gen­nem­gås vær­di­te­o­ri­en for at vise, at den mar­keds­for­mid­le­de rela­tion mel­lem pro­du­cen­ter i kapi­ta­lis­men for­vand­les til “et kva­si-selv­stæn­digt system af vir­ke­li­ge abstrak­tio­ner, der påtvin­ger sig alle gen­nem en uper­son­lig og abstrakt form for herredømme”.9ST, 186.

Med defi­ni­tio­nen af klas­se­her­re­døm­me som et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, nær­me­re bestemt som en ude­luk­kel­se fra den umid­del­ba­re adgang til dis­se betin­gel­ser, bli­ver det dog svært at skel­ne klas­se­be­gre­bet fra den hori­son­tale mar­keds­af­hæn­gig­hed. Idet argu­men­tet for et andet klas­se­be­greb end et, der tager udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hol­det, hen­vi­ser til, at der er fle­re end blot udbyt­te­de løn­ar­bej­de­re, der er afhæn­gi­ge af mar­ke­det, iden­ti­fi­ce­res klas­se alt­så med mar­keds­af­hæn­gig­hed. Det er selv­føl­ge­lig rig­tigt, at alle dem, der er afhæn­gi­ge af mar­ke­det, ikke er iden­tisk med klas­sen af løn­ar­bej­de­re. Det er dog ikke et argu­ment for, at alle, der er afhæn­gi­ge af mar­ke­det, udgør en klas­se. Spørgsmålet er, om mar­keds­af­hæn­gig­hed er et godt udgangs­punkt for et begreb om klas­se og klas­se­her­re­døm­me, når vi i før­ste omgang skel­ne­de mel­lem de ver­ti­ka­le klas­se­for­hold og de hori­son­tale, mar­keds­for­mid­le­de for­hold. Pointen med den­ne skel­nen er net­op at under­stre­ge, at alle i kapi­ta­lis­men er under­lagt mar­keds­af­hæn­gig­he­den, også kapi­ta­li­ster. Ved at iden­ti­fi­ce­re klas­se med mar­keds­af­hæn­gig­hed bli­ver klas­se para­doksalt et fæno­men, der går på tværs af klas­ser­ne i kapi­tal­for­hol­det. Som bogen viser, giver mar­keds­af­hæn­gig­hed rig­tig nok klas­se­for­hol­de­ne i kapi­ta­lis­men en sær­lig dyna­mik. Men mar­keds­af­hæn­gig­hed er ikke dis­se klas­se­for­hold, hel­ler ikke blot på et mere grund­læg­gen­de niveau.

Det hele kom­pli­ce­res yder­li­ge­re af, at det i bogen ikke er klart, hvad for­hol­det nær­me­re er mel­lem adskil­lel­sen mel­lem livets og dets betin­gel­ser og mar­keds­af­hæn­gig­hed i bestem­mel­sen af klas­se­be­gre­bet. I mod­sæt­ning til udlæg­nin­gen i Stum tvang har jeg i for­ri­ge arti­kel argu­men­tet for, at mar­keds­af­hæn­gig­hed histo­risk betrag­tet ikke var sam­men­fal­den­de med adskil­lel­sen mel­lem umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler. Det er både en histo­risk kon­sta­te­ring, men det bli­ver også under­stre­get i og med, at dem, der net­op ejer og kon­trol­le­rer pro­duk­tions­mid­ler­ne i kapi­ta­lis­men, også selv er afhæn­gi­ge af og kon­kur­re­rer på mar­ke­det. I ste­det for at udvik­le klas­se­be­gre­bet med udgangs­punkt i både adskil­lel­sens mel­lem livet og dets betin­gel­ser og mar­keds­af­hæn­gig­hed, bør klas­se iden­ti­fi­ce­re noget tred­je, nem­lig udbyt­nings­for­hol­de­ne. Adskillelsen mel­lem pro­du­cen­ter­ne og pro­duk­tions­mid­ler­ne, opkom­sten af mar­keds­af­hæn­gig­hed og etab­le­rin­gen af et udbyt­nings­for­hold (dvs. klas­se­for­hold), er alle sam­men­hæn­gen­de pro­ces­ser i kapi­ta­lis­men, men de kan ikke uden vide­re redu­ce­res til hin­an­den.

Proletarer er lige­som kapi­ta­li­ster afhæn­gi­ge af mar­ke­det for deres soci­a­le repro­duk­tion. Deres mar­keds­af­hæn­gig­hed er dog ikke af sam­me type som kapi­ta­li­stens, men er vævet sam­men med deres adskil­lel­se fra betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion. Dette har end­nu ikke noget at gøre med klas­se, der først ind­træ­der med etab­le­rin­gen af et udbyt­nings­for­hold mel­lem kapi­tal og arbej­de. Som jeg argu­men­te­re­de for i min for­ri­ge arti­kel, bidrog mar­keds­af­hæn­gig­hed hos engel­ske bøn­der net­op til ska­bel­sen af adskil­lel­sen mel­lem umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, som der­med skab­te en anden type mar­keds­af­hæn­gig­hed hos et vok­sen­de løn­ar­bej­der­pro­le­ta­ri­at. Det er dog først med kapi­tal­for­hol­det mel­lem løn­ar­bej­der og kapi­tal, at der etab­le­res et klas­se­for­hold, som vi alt­så kan iden­ti­fi­ce­re med udbyt­nings­for­hol­det. Jeg vil der­for fore­slå, at vi har at gøre med tre adskil­te pro­ces­ser, nem­lig adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, ska­bel­sen af (for­skel­li­ge typer af) mar­keds­af­hæn­gig­hed og etab­le­rin­gen af udbyt­nings­for­hold, der ikke kan redu­ce­res til hin­an­den, men som til­sam­men giver kapi­ta­lis­men dens særeg­ne logik og dyna­mik. Ingen af dis­se tre pro­ces­ser er des­u­den sær­skilt til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for den histo­ri­ske etab­le­ring af kapi­ta­lis­men, der altid er for­mid­let gen­nem klas­se­kamps­be­stem­te insti­tu­tio­ner, som vi eksem­pel­vis så det med for­hol­det i det engel­ske land­brug. En bestem­mel­se af kapi­ta­lis­men som blot en høj grad af mar­keds­af­hæn­gig­hed vil­le såle­des risi­ke­re at fal­de til­ba­ge i den ellers udskæld­te kom­merci­a­li­se­ring­s­te­se, iføl­ge hvil­ken kapi­ta­lis­men blot er en videre­fø­rel­se af æld­gam­le og kva­si-natur­li­ge han­dels- og byttepraksisser.10Se Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism: A Longer View (Verso, 2002). For teo­re­ti­se­rin­gen af for­skel­li­ge typer af mar­keds­af­hæn­gig­hed, se Ellen Meiksins Wood, “The Question of Market Dependence”, Journal of Agrarian Change 2, nr. 1 (2002): 50–87.

En yder­li­ge­re grund til at iden­ti­fi­ce­re klas­se med udbyt­nings­for­hol­de­ne er, at klas­se­be­gre­bet, der argu­men­te­res for i bogen, bli­ver svært at anven­de i ana­ly­ser af klas­se­for­hold også i andre pro­duk­tions­må­der end den kapi­ta­li­sti­ske. Klasse defi­ne­res på én gang som adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, som et for­hold mel­lem dem, der ikke har adgang til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion og dem, der har det,11Det er også uklart, hvor­vidt der er tale om for­hol­det til pro­duk­tions­mid­ler eller for­hol­det til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, og hvad for­hol­det mel­lem de to er. Hvis klas­se­her­re­døm­me des­u­den alle­re­de defi­ne­res som et for­hold mel­lem dem, der kon­trol­le­rer betin­gel­ser for den soci­a­le repro­duk­tion, og … Continue reading og blot som et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion. Yderligere spil­ler, som vi har set, mar­keds­af­hæn­gig­hed en vig­tig rol­le i argu­men­ta­tio­nen for et andet klas­se­be­greb end et, der iden­ti­fi­ce­rer klas­se med udbyt­nings­for­hold. Med det klas­se­be­greb bli­ver det uklart, hvor­dan vi vil ana­ly­se­re andre klas­se­for­hold såsom mel­lem feu­dal­her­re og bon­de, der sene­re i kapi­tel 6 defi­ne­res som karak­te­ri­se­ret ved en “trans­cen­dent magt”, der i mod­sæt­ning til det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me i kapi­ta­lis­men først “kob­le­de sig på pro­duk­tio­nen ude­fra”, eller bag­ef­ter den hav­de fun­det sted.12ST, 144. Nu kan man selv­føl­ge­lig argu­men­te­re for, at vi kan ope­re­re med fle­re defi­ni­tio­ner og vari­an­ter af klas­se­be­gre­bet, men der må være noget fæl­les, der gør, at vi over­ho­ve­det kan tale om klas­se på tværs af histo­ri­ske kon­tek­ster og pro­duk­tions­må­der. Også af den­ne grund vil jeg fast­hol­de defi­ni­tio­nen af klas­se med udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hold.

I bogen kri­ti­se­res Ellen Meiksins Woods klas­se­be­greb som væren­de for snæ­vert knyt­tet til udbyt­nings­for­hol­de­ne. Der næv­nes dog ikke, at Wood net­op har kri­ti­se­ret et klas­se­be­greb, der som i Stum tvang umid­del­bart kun defi­ne­res som “for­hol­det til pro­duk­tions­mid­ler­ne” eller “et for­hold til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion”:

Even the cri­te­rion of rela­tion to the means of pro­duction is not enough to mark such boun­da­ri­es [dvs. græn­ser­ne mel­lem klas­ser] and can easily be assi­mi­la­ted to con­ven­tio­nal stra­ti­fi­ca­tion the­ory. It is pos­sib­le, for examp­le, to tre­at “rela­tions to the means of pro­duction” as not­hing more than inco­me dif­fe­ren­ti­als by locat­ing their sig­ni­fi­can­ce not in the exploi­ta­ti­ve and anta­go­ni­stic soci­al rela­tions they entail but in the dif­fe­rent “mar­ket chan­ces” they con­fer. The dif­fe­ren­ces among clas­ses thus beco­me inde­ter­mi­na­te and incon­sequen­ti­al. If clas­ses enter into any rela­tions­hip at all, it is the indi­rect, imper­so­nal rela­tions­hip of indi­vi­du­al com­pe­ti­tion in the mar­ket pla­ce, in which the­re are no clear qua­li­ta­ti­ve bre­aks or anta­go­nis­ms but only a quan­ti­ta­ti­ve con­ti­nuum of rela­ti­ve advan­ta­ge and disad­van­ta­ge in the con­test for goods and services.13Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 95.

Den defi­ni­tion af trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me, der argu­men­te­res for i Stum tvang, er selv­føl­ge­lig langt fra kon­ven­tio­nel stra­ti­fi­ka­tions­te­o­ri. Men poin­ten om, at et sådant klas­se­be­greb er under­de­ter­mi­ne­ret, og at det pri­mært lader sig bru­ge om for­hol­det til mar­ke­det (og der­med kan kom­me til at lig­ne et Webersk klas­se­be­greb), er vig­tig også i lyset af, at net­op mar­keds­af­hæn­gig­hed spil­ler en cen­tral rol­le i bogens afvis­ning af et udbyt­nings­for­holds­ba­se­ret klas­se­be­greb.

I bogen stop­per defi­ni­tio­nen af klas­se­be­gre­bet på et meget grund­læg­gen­de niveau med begre­bet om det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me, som er ble­vet pro­ble­ma­ti­se­ret oven­for. Som argu­men­te­ret for i min for­ri­ge arti­kel, bør den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­se kun­ne tage høj­de for den kapi­ta­li­sti­ske logiks histo­ri­ci­tet og sam­ti­dig åbne op for mulig­he­den for empi­ri­ske og histo­ri­ske ana­ly­ser. Også til det­te for­mål mener jeg, at et udbyt­nings­for­holds­ba­se­ret klas­se­be­greb er et bed­re udgangs­punkt end det i bogen udvik­le­de begreb om trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me. Udover afled­nin­gen af kapi­tal­for­hol­det er det muligt at udvik­le klas­se­be­gre­bet yder­li­ge­re inden­for den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des ide­a­le tvær­snit. Den måde, hvor­på klas­se kon­sti­tu­e­res i og med kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur gen­nem udbyt­nings­for­hol­det i pro­duk­tions­pro­ces­sen udvik­les fle­re ste­der i Marx’ kri­tik af den poli­ti­ske øko­no­mi. Kategorierne “pro­duk­tivt” og “upro­duk­tivt” arbej­de hører eksem­pel­vis til den grund­læg­gen­de klas­se­kon­sti­tu­tion i kapi­ta­lis­men, men også andre kate­go­ri­er, der udvik­les i kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi, kan bely­se grund­træk­ke­ne ved klas­se­kon­sti­tu­tio­nen i den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de. En sådan for­m­a­na­ly­tisk vide­re­ud­vik­ling af klas­se­be­gre­bet kun­ne fun­ge­re som et ud af fle­re udgangs­punk­ter for over­gan­gen fra den dia­lek­ti­ske ana­ly­se til empi­ri­ske analyser.14For et sådant for­søg, se Projekt Klassenanalyse, Materialien zur Klassenstruktur der BRD: Erster Teil. Theoretische Grundlagen und Kritiken (VSA, 1973).

Vi kan nu ven­de til­ba­ge til spørgs­må­let om, hvor­vidt vi bør fore­træk­ke arbej­der- eller pro­le­t­ar­be­gre­bet, teo­re­tisk såvel som poli­tisk. I Stum tvang er argu­men­tet for begre­bet om det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me og pro­le­t­ar­be­gre­bet knyt­tet til den poli­ti­ske poin­te, at det gør “os i stand til at bre­de vores begreb om klas­se­kamp ud og se, hvor­dan kam­pe på tværs at hele det soci­a­le felt er en del af det sam­me poli­ti­ske pro­jekt: at vri­ste livets betin­gel­ser fri fra kapi­ta­lens greb”.15ST, 133. Klassekampen bør iføl­ge Stum tvang alt­så ikke udsprin­ge af udbyt­nings­for­hol­de­ne, men der­i­mod af kapi­ta­lens greb om det soci­a­le liv som sådan. Det ven­der jeg til­ba­ge til. Jeg vil først argu­men­te­re for, at arbej­der­be­gre­bet bed­re ind­fan­ger det histo­risk særeg­ne ved den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de og der­med er et bed­re udgangs­punkt for at for­stå klas­se­kam­pens grund­vil­kår i kapi­ta­lis­men.

I romersk lov hen­vi­ste ter­men “pro­le­tar” til dem med ingen eller meget lidt ejen­dom, hvis sub­si­stens var afhæn­gig af en pro­tek­tor (ejen­doms­be­sid­den­de bor­ge­re eller sta­ten). Deres rol­le blev defi­ne­ret som kun det at repro­du­ce­re sig selv. Denne defi­ni­tion var en del af det vide­re romer­ske system for soci­al stra­ti­fi­ka­tion base­ret på en kom­bi­na­tion af ejen­dom, ære og pri­vil­e­gi­er. Proletariatet hav­de per defi­ni­tion ingen af dis­se. Marx stu­de­re­de romersk lov, og i hans tid­li­ge peri­o­de skin­ner den­ne romer­ske defi­ni­tion af pro­le­ta­ri­a­tet klart igen­nem hans iden­ti­fi­ce­ring af pro­le­ta­ri­se­ring som et karak­ter­træk ved bor­ger­li­ge sam­fund. Proletarisering hen­vi­ste her til ero­de­rin­gen af pri­vil­e­gi­er og ret­tig­he­der, der hav­de sik­ret bestem­te dele af befolk­nin­gen adgang til for­skel­li­ge sub­si­stenskil­der (et klas­sisk eksem­pel er Marx’ ana­ly­se af loven imod den sæd­va­ne­be­stem­te ret til at ind­sam­le bræn­de i sko­ve­ne). Det var den­ne pro­le­ta­ri­se­ring, han betrag­te­de som betin­gel­sen for opkom­sten af en ny revo­lu­tio­nær klas­se, efter bor­ger­ska­bet hav­de udspil­let sin rol­le.

Var den­ne pro­le­ta­ri­se­ring knyt­tet sær­ligt til kapi­ta­lis­men? Der var uden tvivl et opsti­gen­de bor­ger­skab i byer­ne bestå­en­de af hand­len­de, små for­ret­nings­dri­ven­de og hånd­vær­ke­re og en ny embeds­stand. Men dis­se grup­per kan ikke uden vide­re iden­ti­fi­ce­res med opkom­sten af kapi­ta­lis­men, og det kan stærkt betviv­les, at der alle­re­de på det­te tids­punkt i de tyske områ­der, som var Marx’ kon­tekst, var etab­le­ret en kapi­ta­li­stisk pro­duk­tions­må­de i nogen menings­fuld forstand.16Det sam­me kan siges om Frankrig, der også kom til at opta­ge Marx. Se Xavier Lafrance, The Making of Capitalism in France: Class Structures, Economic Development, the State and the Formation of the French Working Class, 1750–1914 (Leiden: Brill, 2019). Den pro­le­ta­ri­se­ring, der fandt sted, hav­de der­med ikke nød­ven­dig­vis noget med kapi­ta­lis­me at gøre. Proletariatbegrebet, som det blev brugt i den romer­ske lov, såvel som det sene­re blev brugt til at iden­ti­fi­ce­re en ten­dens i “bor­ger­li­ge” sam­fund, er efter min mening ikke godt til at ind­fan­ge de sær­li­ge kapi­ta­li­sti­ske soci­a­le for­hold. I mod­sæt­ning til det­te begreb hos den tid­li­ge Marx, skul­le han sene­re kom­me til at iden­ti­fi­ce­re en helt ny type “arbejderklasse”,17Marx for­lod dog aldrig hver­ken pro­le­t­ar­be­gre­bet eller begre­bet om “det bor­ger­li­ge sam­fund”. Sidstnævnte kan dog næp­pe iden­ti­fi­ce­res med den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, men må der­i­mod betrag­tes som et pro­dukt af den sær­li­ge kon­tekst, Marx befandt sig i. Borgerskabet, der selv er et begreb hen­tet fra … Continue reading der ikke blot var karak­te­ri­se­ret ved at være adskilt fra ejen­dom, ret­tig­he­der og pri­vil­e­gi­er, men som der­i­mod kon­sti­tu­e­re­de den vig­tig­ste pro­duk­tiv­kraft i den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de.

Der var næp­pe en romersk tæn­ker, der kun­ne fore­stil­le sig pro­le­ta­ri­a­tet som pro­duk­tiv på sam­me måde.18Det skal for en sik­ker­hed under­stre­ges, at “pro­duk­tiv” på ingen måde er et posi­tivt moralsk begreb for Marx’, men en viden­ska­be­lig kate­go­ri om pro­duk­tio­nen af mer­vær­di, tvær­ti­mod. Som han skrev i Kapitalen i kapi­tel 14 om abso­lut og rela­tiv mer­vær­di: “At være pro­duk­tiv arbej­der er der­for ingen lyk­ke, men en ulykke”. Det romer­ske pro­le­ta­ri­at var berø­vet både ejen­dom og pri­vil­e­gi­er, og den udbyt­te­de klas­se var ikke pri­mært pro­le­ta­ri­a­tet, men der­i­mod småbøn­der og sla­ver. Denne betyd­ning over­le­ve­res til en vis grad også i nye­re brug af pro­le­t­ar­be­gre­bet. I mod­sæt­ning til pro­le­ta­ri­a­tet er det sær­li­ge ved arbej­der­klas­sen i kapi­ta­lis­men, at den både er pro­duk­tiv, udbyt­tet og kan besid­de vid­træk­ken­de poli­ti­ske og juri­di­ske pri­vil­e­gi­er, som Stum tvang også kom­mer ind på. Denne mulig­hed for poli­tisk og juri­disk lig­hed på den ene side og øko­no­misk udbyt­ning i pro­duk­tions­pro­ces­sen på den anden er blandt andet et resul­tat af det, Wood kal­der pri­va­ti­se­rin­gen af den poli­ti­ske magt i kapi­ta­lis­men, hvor den udbyt­ten­de klas­se ikke læn­ge­re direk­te her­sker over den offent­li­ge poli­ti­ske magt, men der­i­mod opnår direk­te her­re­døm­me i produktionsprocessen.19Ellen Meiksins Wood, “The Separation of the Economic and the Political in Capitalism”, New Left Review 127, nr 1 (1981): 66–95. Det er net­op af den­ne grund, at marxi­stisk poli­tisk teo­ri har foku­se­ret på pro­duk­tions­pro­ces­sen, arbej­der­klas­sen og udbyt­ning: Arbejderklassen er den pro­duk­ti­ve og der­for udbyt­te­de klas­se, hvis ato­mi­se­ring og pri­va­ti­se­re­de loka­le kam­pe må imø­de­gås af poli­tisk mas­se­mo­bi­li­se­ring for at afskaf­fe de kapi­ta­li­sti­ske soci­a­le for­hold.

Kampen mod den stum­me tvang

I min for­ud­gå­en­de arti­kel her i Paradoks pro­ble­ma­ti­se­re­de jeg en risi­ko i Stum tvang for at ska­be en kløft mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser og histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser af kapi­ta­lis­men. Jeg kon­klu­de­re­de, at den kapi­ta­li­sti­ske logik ikke så meget for­tæl­ler os noget om en alle­re­de “etab­le­re­ret” kapi­ta­lis­me, men der­i­mod om sam­men­hæn­gen mel­lem histo­ri­ske udvik­lings­pro­ces­ser, hvil­ket bør rum­mes i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se og vir­ke modi­fi­ce­ren­de til­ba­ge på den­ne. Med udgangs­punkt i min kri­tik af enkel­te af de histo­ri­ske afsnit i bogen for­søg­te jeg at udlæg­ge en ræk­ke væsens­be­stem­mel­ser ved kapi­ta­lis­men på en anden måde, nem­lig ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed, adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne og etab­le­rin­gen af et udbyt­nings­for­hold. Jeg skal dog her under­stre­ge, at jeg på ingen måde mener at have givet en udtøm­men­de ana­ly­se af dis­se bestem­mel­ser, men blot peget på muli­ge andre måder at frem­stil­le dem på. Problematiseringen af en ræk­ke af de histo­ri­ske afsnit led­te mig i inde­væ­ren­de arti­kel til en kri­tik af begre­bet om det trans­cen­den­tale klas­se­her­re­døm­me og et for­svar for det i bogen kri­ti­se­re­de udbyt­nings­ba­se­re­de klas­se­be­greb. I for­læn­gel­se her­af har jeg argu­men­te­ret for, at begre­bet om arbej­der­klas­sen bed­re ind­fan­ger det histo­risk særeg­ne ved kapi­ta­lis­men i mod­sæt­ning til begre­bet om pro­le­ta­ri­a­tet. I det­te sid­ste afsnit vil jeg med den­ne kri­tik in men­te dis­ku­te­re de poli­ti­ske kon­se­kven­ser, der kan dra­ges af Stum tvang og kri­tik­ken frem­ført i beg­ge artik­ler.

I bogens kon­klu­de­ren­de afsnit argu­men­te­res der for, at teo­ri­en om kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt er udvik­let på et abstrak­tions­ni­veau, hvor­fra der ikke umid­del­bart kan udle­des poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Det gør ikke teo­ri­en poli­tisk ubru­ge­lig, men kun som det nød­ven­di­ge afsæt til at lave mere kon­kre­te ana­ly­ser med udgangs­punkt i de af den abstrak­te teo­ris “omhyg­ge­ligt sme­de­de begreber”.20ST, 306. Som vi har set, er der dog ste­der i bogen, hvor der rent fak­tisk udle­des poli­ti­ske kon­se­kven­ser, dog på et meget højt abstrak­tions­ni­veau. Jeg mener ikke, at den teo­ri, der udvik­les i Stum tvang, først bli­ver poli­tisk anven­de­lig i mere kon­kre­te ana­ly­ser. Allerede på det i bogen anlag­te abstrak­tions­ni­veau udvik­les en ræk­ke vig­ti­ge poli­ti­ske ind­sig­ter, om end selv på et meget gene­relt niveau: iden­ti­fi­ce­rin­gen af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de som histo­risk for­bi­gå­en­de, afgræns­nin­gen til den uto­pisk-roman­ti­ske kapi­ta­lis­me­kri­tik og klar­læg­nin­gen af, hvad der net­op er nød­ven­digt i den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, og som der­med ikke kan afskaf­fes uden at omvæl­te den­ne pro­duk­tions­må­de som sådan. Yderligere iden­ti­fi­ce­res en ræk­ke dyna­mi­k­ker i kapi­ta­lis­men, der for­tæl­ler os noget om klas­se­kam­pens grund­vil­kår fæl­les for enhver histo­risk kon­kret kapi­ta­lis­me.

I bogens kapi­tel 10 under­sø­ges, hvor­dan kapi­ta­lens uper­son­li­ge og abstrak­te magt i rela­tio­nen mel­lem pro­du­cen­ter for­vand­les til et des­po­ti i sel­ve pro­duk­tions­pro­ces­sen. Dette des­po­ti har dog sta­dig til en vis grad en uper­son­lig karak­ter, idet mar­keds­kon­kur­ren­cens pres tvin­ger den enkel­te kapi­ta­list til at reor­ga­ni­se­re pro­duk­tions­pro­ces­sen med hen­blik på pro­duk­tio­nen af rela­tiv mer­vær­di. Subsumptionen af arbej­det under kapi­ta­len har en lang ræk­ke kon­se­kven­ser for arbej­dets karak­ter og kapi­ta­lens her­re­døm­me udfol­der sig her også i mate­ri­a­li­te­ten og tek­no­lo­gi­en. Jeg vil under­stre­ge, at pro­duk­tions­pro­ces­sen ikke blot er et ud af fle­re andre områ­der af det soci­a­le liv, der subsu­me­res under kapi­ta­lens logik. Netop her bli­ver et udbyt­nings­ba­se­ret klas­se­be­greb vig­tigt. Udbytning er essen­ti­elt til­eg­nel­sen af det sam­funds­mæs­si­ge mer­pro­dukt af en udbyt­ten­de kla­se fra en udbyt­tet klas­se. Det sær­li­ge ved den­ne til­eg­nel­ses­pro­ces i kapi­ta­lis­men er ikke blot, at den er for­mid­let gen­nem mar­ke­det, hvor den udbyt­ten­de klas­se må købe arbejds­kraft og sæl­ge arbej­der­pro­duk­ter­ne som varer på mar­ke­det. Det sær­li­ge er også (og i tæt sam­men­hæng med den mar­keds­for­mid­le­de udbyt­ning), at udbyt­nings­pro­ces­sen bli­ver cen­tre­ret i sel­ve pro­duk­tions­pro­ces­sen. Det har ikke været til­fæl­det i noget andet klas­se­sam­fund, hvor udbyt­nin­gen er fore­gå­et ekster­nt i for­hold til pro­duk­tions­pro­ces­sen. Udbytningen i kapi­ta­lis­men er i høj grad ato­mi­se­ret, decen­tra­li­se­ret og pri­va­ti­se­ret. Men der er sta­dig tale om en grund­læg­gen­de poli­tisk pro­ces, hvis resul­tat er deter­mi­ne­ret ikke blot af kapi­ta­lens subsump­tions­lo­gik, men af klas­se­kam­pens kon­tin­gens.

Det særeg­ne kapi­ta­li­sti­ske udbyt­nings­for­hold har den kon­se­kvens, at klas­se­kam­pen fortræn­ges til en pri­va­ti­se­ret sfæ­re, hvor den udfol­der sig på en ato­mi­se­ret og loka­li­se­ret måde. Det har poli­ti­ske kon­se­kven­ser. Klassekampen tager i kapi­ta­lis­men pri­mært sit udgangs­punkt i pro­duk­tions­pro­ces­sen, for­di det er her, udbyt­nin­gen fore­går, i mod­sæt­ning til alle andre klas­se­sam­fund. En cen­tral opga­ve i klas­se­kam­pen er der­for gene­ra­li­se­rin­gen af kam­pen i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Netop der­for etab­le­re­de arbej­der­be­væ­gel­sen poli­ti­ske mas­se­or­ga­ni­sa­tio­ner og par­ti­er, der kun­ne sam­le og gene­ra­li­se­re den ellers ato­mi­se­re­de klas­se­kamp. Det er dog også rig­tigt, som der påpe­ges i bogen, at kam­pen mod kapi­ta­lens greb om livets betin­gel­ser også fore­går man­ge andre ste­der end i sel­ve pro­duk­tions­pro­ces­sen på tværs af det soci­a­le felt. Det er dog ikke et nyt træk ved kapi­ta­lis­men. Arbejderbevægelsen var eksem­pel­vis ikke kun orga­ni­se­ret omkring kam­pe i pro­duk­tions­pro­ces­sen, men invol­ve­re­de sig i kam­pe på en lang ræk­ke andre soci­a­le og kul­tu­rel­le områ­der. Det sær­li­ge ved arbej­der­be­væ­gel­sen var, at den betrag­te­de alle dis­se soci­a­le kam­pe mod kapi­ta­lens greb på tværs af det soci­a­le felt som kam­pe, der kræ­ve­de en orga­ni­se­ret arbej­der­klas­se. Kampen mod kapi­ta­lens abstrak­te og uper­son­li­ge her­re­døm­me blev alt­så for­mid­let gen­nem kam­pen mod arbej­dets under­ord­ning under kapi­ta­lens her­re­døm­me og udbyt­nings­for­hol­dets des­po­ti i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Selvom der fore­går rele­van­te kam­pe på hele det soci­a­le felt, kan klas­se­kam­pen dog ikke udspil­le sig på hele det­te felt på én gang, og det særeg­ne ved kapi­ta­lis­mens udbyt­nings­pro­ces er sta­dig dens cen­tre­ring i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Det må i for­læn­gel­se her­af være muligt på én gang at aner­ken­de for­skel­li­ge soci­a­le kam­pes egen­vær­di, deres ind­byr­des for­hold og even­tu­el­le sam­men­flet­ning, og sam­ti­dig insi­ste­re på, at nog­le kam­pe er vig­ti­ge­re end andre til bestem­te for­mål.

I bogens kon­klu­sion under­stre­ges det, at kam­pen mod “kapi­ta­lens døds­ma­ski­ne­ri […] aldrig kon­fron­te­rer den stum­me tvang, som den beskri­ves i den­ne bog”.21ST, 306. Det er en vig­tig ind­sigt. Kapitalismens uper­son­li­ge og abstrak­te øko­no­mi­ske magt ram­mer alle på tværs af soci­a­le klas­ser og iden­ti­te­ter, om end den ram­mer med for­skel­li­ge resul­ta­ter. Udbytningsforholdene i kapi­ta­lis­men bli­ver der­for også mere uper­son­li­ge end i andre pro­duk­tions­må­der. Men kam­pen mod kapi­ta­lens her­re­døm­me kan ikke fore­gå mod en abstrakt og ano­nym magt. Den øko­no­mi­ske magts uni­ver­sa­li­tet ude­luk­ker den som et for­ank­rings­punkt for klas­se­kam­pen. Det er af sam­me grund, at Karl Polanyi tager fejl på det­te punkt. Hovedkonfliktlinjerne i kapi­ta­lis­men går ikke mel­lem en mar­keds­gø­rel­ses­be­væ­gel­se på den ene side og en gene­rel mod­be­væ­gel­se på den anden, men der­i­mod mel­lem klas­ser med udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hold, der er cen­tre­ret i pro­duk­tions­pro­ces­sen. Kampen mod kapi­ta­lens stum­me tvang må være for­mid­let gen­nem klas­se­for­hol­de­ne og den pri­va­ti­se­re­de og ato­mi­se­re­de klas­se­kamp i den kom­bi­ne­re­de pro­duk­tions- og udbyt­nings­pro­ces. Teorien om kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt lærer os, at kapi­ta­lis­men ikke kan besej­res gen­nem en kamp mod kapi­ta­lens uper­son­li­ge og abstrak­te her­re­døm­me. På den anden side lærer den os også, at den loka­li­se­re­de kamp i pro­duk­tions­pro­ces­sen er en for­mid­let kamp mod kapi­ta­lens abstrak­te her­re­døm­me. Det er med den­ne ind­sigt, vi kan kon­klu­de­re, at kam­pen mod kapi­ta­lens des­po­ti i pro­duk­tions­pro­ces­sen må sam­les og gene­ra­li­se­res for at besej­re kapi­ta­lis­men. Uanset hvil­ke ændrin­ger vi kan regi­stre­re i “klas­se­sam­men­sæt­nin­ger og kam­pens former”,22ST, 133. for­bli­ver for­ud­sæt­nin­gen for soci­a­lis­me og kom­mu­nis­me som den vir­ke­li­ge bevæ­gel­se, der afskaf­fer tin­ge­nes til­stand, der­for en orga­ni­se­ret arbej­der­klas­se- og bevægelse.23Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.

1. Esben Bøgh Sørensen, “Historie og kapi­ta­lens logik i Stum tvang”, Tidsskriftet Paradoks, 17. febru­ar 2022.
2. Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 137. Herefter for­kor­tet ST.
3. ST, 143.
4. ST, 144. Jeg mener ikke at være stødt på begre­bet “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me” før. Brugen af det kan­ti­an­ske begreb om mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for soci­a­le magt­for­hold (og ikke pri­mært for erken­del­se som hos Kant) hen­tes fra Hardt og Negri (ST, 144). Anvendelsen af kan­ti­an­ske begre­ber er dog ikke ny i den marxi­sti­ske tra­di­tion og fin­des måske mest udar­bej­det hos den østrig­ske filo­sof og marxist Max Adler og den­nes begreb om det “soci­a­le apri­o­ri”. Se Max Adler, Das Rätsel Der Gesellschaft: Zur Erkenntnis-Kritischen Grundlegung Der Sozialwissenschaften (Wien: Saturn Verlag, 1936). Et nye­re for­søg på at anven­de Kant i den marxi­sti­ske tra­di­tion kan fin­des i Christian Lotz, The Capitalist Schema: Time, Money, and the Culture of Abstraction (London: Lexington Books, 2014).
5. ST, 132.
6. ST, 132.
7. ST, 133.
8. ST, 178.
9. ST, 186.
10. Se Ellen Meiksins Wood, The Origin of Capitalism: A Longer View (Verso, 2002). For teo­re­ti­se­rin­gen af for­skel­li­ge typer af mar­keds­af­hæn­gig­hed, se Ellen Meiksins Wood, “The Question of Market Dependence”, Journal of Agrarian Change 2, nr. 1 (2002): 50–87.
11. Det er også uklart, hvor­vidt der er tale om for­hol­det til pro­duk­tions­mid­ler eller for­hol­det til betin­gel­ser­ne for den soci­a­le repro­duk­tion, og hvad for­hol­det mel­lem de to er. Hvis klas­se­her­re­døm­me des­u­den alle­re­de defi­ne­res som et for­hold mel­lem dem, der kon­trol­le­rer betin­gel­ser for den soci­a­le repro­duk­tion, og dem, der ikke har adgang her­til, er det også svært at se, hvor­for udbyt­nings­for­hol­det ikke alle­re­de er inde­holdt i definitionen.
12. ST, 144.
13. Ellen Meiksins Wood, Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 95.
14. For et sådant for­søg, se Projekt Klassenanalyse, Materialien zur Klassenstruktur der BRD: Erster Teil. Theoretische Grundlagen und Kritiken (VSA, 1973).
15. ST, 133.
16. Det sam­me kan siges om Frankrig, der også kom til at opta­ge Marx. Se Xavier Lafrance, The Making of Capitalism in France: Class Structures, Economic Development, the State and the Formation of the French Working Class, 1750–1914 (Leiden: Brill, 2019).
17. Marx for­lod dog aldrig hver­ken pro­le­t­ar­be­gre­bet eller begre­bet om “det bor­ger­li­ge sam­fund”. Sidstnævnte kan dog næp­pe iden­ti­fi­ce­res med den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, men må der­i­mod betrag­tes som et pro­dukt af den sær­li­ge kon­tekst, Marx befandt sig i. Borgerskabet, der selv er et begreb hen­tet fra mid­delal­de­rens stands­sam­fund, var en hete­ro­gen grup­pe af embeds­mænd, pro­fes­sio­nel­le, små­hand­len­de, hånd­værks­me­stre, osv., hvis lige­så hete­ro­ge­ne kam­pe i slut­nin­gen af 1700-tal­let og i løbet af 1800-tal­let hand­le­de om at sik­re poli­ti­ske ret­tig­he­der til dis­se grup­per imod ade­lens pri­vil­e­gi­er, men alt­så ikke om etab­le­rin­gen af kapi­ta­li­sti­ske produktionsforhold.
18. Det skal for en sik­ker­hed under­stre­ges, at “pro­duk­tiv” på ingen måde er et posi­tivt moralsk begreb for Marx’, men en viden­ska­be­lig kate­go­ri om pro­duk­tio­nen af mer­vær­di, tvær­ti­mod. Som han skrev i Kapitalen i kapi­tel 14 om abso­lut og rela­tiv mer­vær­di: “At være pro­duk­tiv arbej­der er der­for ingen lyk­ke, men en ulykke”.
19. Ellen Meiksins Wood, “The Separation of the Economic and the Political in Capitalism”, New Left Review 127, nr 1 (1981): 66–95.
20. ST, 306.
21. ST, 306.
22. ST, 133.
23. Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.

Historie og kapitalens logik i Stum tvang

Med udgi­vel­sen af Stum tvang har Søren Mau for­må­et at ska­be debat i offent­lig­he­den om et emne, der stort set ellers kun dis­ku­te­res i aka­de­mi­ske ven­stre­fløjskred­se, nem­lig den nær­me­re bestem­mel­se af den øko­no­mi­ske magt, der er sære­gen for den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de. Sådanne teo­re­ti­ske dis­kus­sio­ner ple­jer kun sjæl­dent at nå høj­re­flø­jens medi­er og debat­tø­rer, men også dem har Mau ramt, hvor det gør ondt. Maus værk var såle­des det “mest uhyg­ge­li­ge”, som Mads Lundby Hansen, che­fø­ko­nom for den ekstre­me libe­ra­li­sti­ske tæn­ket­ank CEPOS, hav­de læst i “de sene­ste 16 år”.1Ret beset hen­vi­ste Lundby Hansen til et inter­view i Politiken med Søren Mau.

Forståeligt nok har det været de mere gene­rel­le kapi­ta­lis­me­kri­ti­ske, sam­tids­a­na­ly­ti­ske og poli­ti­ske poin­ter, man måske kan dra­ge af bogen, der har fyldt i den offent­li­ge debat. Derfor har det i den dan­ske recep­tion til en vis grad været over­set, hvor væg­tigt et bidrag bogen egent­lig er til marxi­stisk teo­ri­ud­vik­ling. Det kan måske sige sig selv, at den offent­li­ge debat og main­stream­me­di­er­ne ikke har for­mat til at for­mid­le de fine­re teo­re­ti­ske nuan­cer og dis­kus­sio­ner i bogen. Stum tvang leve­rer ikke desto min­dre en omfat­ten­de dis­kus­sion af både tid­li­ge­re og nye­re marxi­stisk teo­ri af et omfang, der, hvad jeg ved af, hver­ken eksi­ste­rer på dansk, engelsk eller tysk.

I Stum tvang leve­res en dia­lek­tisk ana­ly­se af kapi­ta­lis­men, der efter min mening udgør et af de sene­ste årti­ers vig­tig­ste for­søg på at etab­le­re en gen­ne­m­ar­bej­det teo­ri om den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur. Den fore­lig­gen­de arti­kel, og dens efter­føl­ger, skal betrag­tes som et bidrag til at vide­re­ud­vik­le den­ne teo­ri. I den­ne før­ste arti­kel vil jeg pro­ble­ma­ti­se­re den rol­le, det histo­ri­ske mate­ri­a­le spil­ler i bogen og adva­re mod en risi­ko for, at der etab­le­res for stor en kløft mel­lem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur og mulig­he­den for histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser. Dette har, kon­klu­de­rer jeg, også betyd­ning for vores for­stå­el­se af karak­te­ren af den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur. Jeg vil i pro­ble­ma­ti­se­rin­gen af det histo­ri­ske mate­ri­a­les rol­le sær­ligt kon­cen­tre­re mig om spørgs­må­let om ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed i for­hold til ana­ly­sen af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur. I den opføl­gen­de arti­kel kaster jeg et kri­tisk blik på bogens begreb om “trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me”, der er tæt for­bun­det med spørgs­må­let om mar­keds­af­hæn­gig­hed, hvor jeg vil kri­ti­se­re begre­bet om trans­cen­den­talt klas­se­her­re­døm­me og for­sva­re et begreb om klas­se, der tager udgangs­punkt i udbyt­nings­for­hol­de­ne. Begge artik­ler hand­ler såle­des for­trins­vist om den rol­le, det “histo­ri­ske” spil­ler i Stum tvang, samt den teo­re­ti­ske dis­kus­sion af klas­se­be­gre­bet og for­hol­det mel­lem klas­se og vær­di, der sær­ligt udspil­ler sig i kapi­tel 6, 8 og 9 i Stum tvang.2Kapitel 7 omhand­ler også spørgs­må­let om klas­se og vær­di, men med fokus på, hvad vi gen­nem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se kan og ikke kan afle­de om de for­skel­le, der pro­du­ce­res under kapi­ta­lis­men, såsom køn og race. De emner har Susanne Possing behand­let i sin kom­men­tar til Stum tvang her i Paradoks: Susanne Possing, “Hvorfor er den bog ikke til at … Continue reading

Den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur og spørgs­må­let om det histo­ri­ske

Da marxis­men igen begynd­te at få vind i sej­le­ne fra 1960’erne, udvik­le­de der sig i sær­ligt Tyskland og sene­re Skandinavien en ny læs­ning af Marx’ kri­tik af den poli­ti­ske øko­no­mi. Det var en for­m­a­na­ly­tisk læs­ning, som lag­de vægt på den dia­lek­ti­ske udled­ning af kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mis kate­go­ri­er. Formanalyse hen­vi­ser her til ana­ly­sen af det, Marx kald­te “øko­no­mi­ske form­be­stem­mel­ser”. Produkterne af arbej­de er i alle pro­duk­tions­må­der ting eller ser­vi­ces, der til­freds­stil­ler bestem­te behov. Det er dog kun i kapi­ta­lis­men, at arbejds­pro­duk­ter­ne gene­relt optræ­der på mar­ke­det som varer – de anta­ger vareform. Ud fra den­ne simp­le betragt­ning, kan der dia­lek­tisk udle­des en ræk­ke andre for­mer, såsom pen­ge­for­men og kapi­tal­for­men (P‑V-P, dvs. pen­ge, der via byt­te bli­ver til fle­re pen­ge), og det kan vises, hvor­le­des kapi­tal­for­men for­ud­sæt­ter eksi­sten­sen af arbejds­kraft, og der­med kan løn­for­men udle­des, og så frem­de­les.

I for­bin­del­se med den nye Marx-læs­nings for­m­a­na­ly­ti­ske kort­læg­ning af kapi­ta­lens logik, opstod det afgø­ren­de spørgs­mål om, hvad der nær­me­re bestemt hører under den­ne logik. I Danmark blev den nye Marx-læs­ning pri­mært for­mid­let i en gan­ske sær­lig vari­ant kendt som kapi­tal­lo­gik­ken. Det var net­op spørgs­må­let om “kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mis omfangslo­gi­ske sta­tus”, alt­så omfan­get af kapi­ta­lens logik, som for nyligt afdø­de Hans-Jørgen Schanz spurg­te til i sin bog af sam­me titel fra 1973. Den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur skul­le kort­læg­ges gen­nem en dia­lek­tisk ana­ly­se af de øko­no­mi­ske form­be­stem­mel­ser i kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi.

Så snart den nye Marx-læs­ning duk­ke­de op, viste der sig også en ræk­ke pro­ble­mer med udred­nin­gen af kapi­ta­lens logik. For det før­ste dis­ku­te­re­de man, hvor­dan man kun­ne gå fra den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af de øko­no­mi­ske form­be­stem­mel­ser til kon­kre­te empi­ri­ske under­sø­gel­ser og fra for­m­a­na­ly­sen til en under­sø­gel­se af for­hol­det mel­lem den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur og de områ­der af den soci­a­le vir­ke­lig­hed, der ikke hører til den­ne grund­struk­tur selv. For det andet udvik­le­de der sig en dis­kus­sion af for­hol­det mel­lem logik og histo­rie, alt­så hvor­dan kapi­ta­lens logik opstod og udvik­le­de sig histo­risk, og hvor­vidt og hvor­når histo­ri­ske for­kla­rin­ger må brin­ges i spil i for­hold til formanalysen.3Herunder også en dis­kus­sion af dia­lek­tik­kens sta­tus (var det blot en ren meto­de?) og for­hol­det mel­lem kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi og en histo­risk mate­ri­a­lis­me, som også var anven­de­lig på andre pro­duk­tions­må­der end den kapi­ta­li­sti­ske. Se Curt Sørensen, Marxismen og den soci­a­le orden (GMT, 1976), sær­ligt bind 1, … Continue reading Problemstillingerne i dis­se dis­kus­sio­ner kan eksem­pel­vis illu­stre­res med den såkald­te stats­af­led­nings­de­bat, der omhand­le­de, hvor­le­des for­m­a­na­ly­sen kun­ne anven­des på et fæno­men (sta­ten), der til­sy­ne­la­den­de ikke direk­te kun­ne afle­des af kapi­tal­for­men. Et andet inter­es­sant områ­de var spørgs­må­let om arbej­der- og klas­se­be­vidst­hed, og hvor­vidt bestem­te bevidst­heds­for­mer (og ide­o­lo­gi) kun­ne afle­des af formanalysen.4Se eksem­pel­vis Anders Lundkvist, Kapitalens bevidst­heds­for­mer (GMT, 1972) og Ole Marquardt, “Konjunkturforløb og klas­se­be­vidst­hed”, Jyske histo­ri­ker (1974). På trods her­af ved­blev net­op for­hol­det mel­lem for­m­a­na­ly­se og empi­ri­ske under­sø­gel­ser, logik og histo­rie, at mart­re den kapi­tal­lo­gi­ske til­gang, og her­hjem­me blev det eksem­pel­vis dis­ku­te­ret ivrigt i både tids­skrif­tet Kurasje, den Jyske histo­ri­ker og Historievidenskab.5I Vesttyskland f.eks. i tids­skrif­ter som Sozialistische Politik og Probleme des Klassenkampfes.

Pointen med den­ne kor­te oprids­ning af den nye Marx-læs­ning er, at Stum tvang, til dels med inspira­tion i den­ne læs­ning, på sam­me måde angår “den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des væsensbestemmelser”.6Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 29. Herefter for­kor­tet ST. Bogens for­mål er såle­des at under­sø­ge, hvor meget vi på bag­grund af “en dia­lek­tisk ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens ide­a­le tvær­snit” kan sige om kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt. Til det for­mål udvik­les der i før­ste del af bogen en ræk­ke ori­gi­na­le soci­a­lon­to­lo­gi­ske ind­sig­ter, der etab­le­rer, hvad de onto­lo­gi­ske mulig­heds­be­tin­gel­ser er for kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt. Bogen hol­der sig ikke strengt til en marxo­lo­gisk under­sø­gel­se, men sæt­ter der­i­mod både et spe­ci­fikt under­sø­gel­ses­ob­jekt (kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt) og dis­ku­te­rer sam­ti­digt en omfat­ten­de marxi­stisk teo­re­tisk lit­te­ra­tur i for­hold til det marxo­lo­gi­ske aspekt. Endelig argu­men­te­res der i bogen også for, at kapi­ta­lens logik nød­ven­dig­vis ind­skri­ver “sig i den soci­a­le repro­duk­tions mate­ri­el­le kompositioner”.7ST, 305. Den måde, hvor­på kapi­ta­lens logik omfor­mer det soci­a­le liv og mate­ri­a­li­te­ten illu­stre­res i tred­je del af bogen, blandt andet med hen­syn til pro­duk­tions­pro­ces­sen og arbej­der­nes krop­pe samt natu­ren og land­bru­get.

Det brin­ger mig til mit cen­tra­le spørgs­mål, nem­lig hvor­le­des bogen for­hol­der sig til, hvil­ken rol­le det histo­ri­ske spil­ler i for­hold til den dia­lek­ti­ske ana­ly­se, og hvad for­hol­det mel­lem ana­ly­sen af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur og de empi­ri­ske ana­ly­ser er. Som nævnt afle­des der en nød­ven­dig­hed i kapi­ta­lens logik til at væve sig ind i og reor­ga­ni­se­re det soci­a­le liv og natu­ren, pro­ces­ser, der illu­stre­res med en ræk­ke eksemp­ler. I ind­led­nin­gen under­stre­ges det såle­des, at det histo­ri­ske og empi­ri­ske niveau kun bli­ver ind­dra­get som “eksemp­ler og illustrationer”,8ST, 29. og i kon­klu­sio­nen hæv­des det, at de teo­re­ti­ske ind­sig­ter, der er udvik­let i bogen, også “kan bru­ges på lave­re abstrak­tions­ni­veau­er”, impli­cit empi­ri­ske under­sø­gel­ser, der også er direk­te poli­tisk relevante.9ST, 306. Umiddelbart optræ­der histo­ri­en og histo­ri­ske fæno­me­ner bogen igen­nem kun som illu­stra­tio­ner og eksemp­ler, om end som illu­stra­tio­ner af nød­ven­di­ge træk ved kapi­ta­lens logik. Det aner­ken­des des­u­den i ind­led­nin­gen, at det­te adskil­ler sig fra Marx’ kri­tik af den poli­ti­ske øko­no­mi på den måde, at det histo­ri­ske mate­ri­a­le var en inte­gre­ret del af den­ne.

Vi kan nu pro­ble­ma­ti­se­re i hvert fald to ting i Stum tvang. For det før­ste efter­la­des det som et åbent spørgs­mål, hvor­dan vi bli­ver i stand til at gå fra blot at illu­stre­re, hvor­dan kapi­ta­lens logik udfol­der sig histo­risk, til rent fak­tisk også at bru­ge teo­ri­en om kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt til at lave histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser. Det kan efter min mening ikke for­ud­sæt­tes, at teo­ri­en, der udvik­les i bogen, uden vide­re kan anven­des på lave­re abstrak­tions­ni­veau­er uden yder­li­ge­re meto­disk og begrebs­ligt arbejde.10I sin anmel­del­se af Stum tvang påpe­ger Magnus Møller Ziegler såle­des også, at der mang­ler en åbning til et “meso­ni­veau”. Det er jeg enig i, men som vi skal se, mang­ler der også en dis­kus­sion af det histo­ri­ske mate­ri­a­les rol­le i for­hold til den dia­lek­ti­ske ana­ly­se alle­re­de inden et sådant meso­ni­veau. Se Magnus Møller Ziegler, “På … Continue reading For det andet kan vi stil­le spørgs­måls­tegn ved, om det histo­ri­ske rent fak­tisk blot spil­ler en rol­le som “eksemp­ler og illu­stra­tio­ner” i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur. Det er nem­lig sådan, at der i løbet af Stum tvang fle­re gan­ge duk­ker histo­ri­ske betragt­nin­ger op, som jeg ikke mener blot tje­ner som “eksemp­ler og illu­stra­tio­ner”, men som mere eller min­dre ind­går i det teo­re­ti­ske argu­ment og den dia­lek­ti­ske ana­ly­se. Behandlingen af det histo­ri­ske mate­ri­a­le har dog ind­fly­del­se på, hvor­dan den kapi­ta­li­sti­ske grund­struk­tur frem­stil­les i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se. Jeg vil i det føl­gen­de pro­ble­ma­ti­se­re et par af de ste­der, hvor det histo­ri­ske mate­ri­a­le og de teo­re­ti­ske slut­nin­ger, der dra­ges på den bag­grund, bli­ver ind­dra­get, og her­i­gen­nem illu­stre­re nød­ven­dig­he­den af en grun­di­ge­re stil­ling­ta­gen til for­hol­det mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser og det histo­ri­ske.

Kapitalisme og biopo­li­tik?

Lad mig star­te med dis­kus­sio­nen af Foucault og Agamben i kapi­tel 6. På det­te punkt i ana­ly­sen er det ble­vet etab­le­ret, at den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des grund­struk­tur for­ud­sæt­ter en fun­da­men­tal adskil­lel­se mel­lem livet og dets betin­gel­ser, der sam­ti­dig gør kapi­ta­len i stand til at ind­sæt­te sig selv som for­bin­del­ses­led­det her­i­mel­lem. Som et resul­tat af split­tel­sen mel­lem livet og dets betin­gel­ser opstår pro­le­tar­sub­jek­tet, et “ ‘nøgent liv’ eller et ‘blot og bart sub­jekt’, afskå­ret fra sine objek­ti­ve betingelser”.11ST, 133. Adskillelsen mel­lem livet og dets betin­gel­ser og pro­le­tar­sub­jek­tet ven­der jeg til­ba­ge til om lidt. Foreløbigt hand­ler det om, hvor­dan dis­se poin­ter bru­ges til at dis­ku­te­re Foucault og Agamben og deres begreb om “biopo­li­tik”.

I Stum tvang rede­gø­res der for, hvor­dan biopo­li­tik optræ­der hos Foucault som en magt­form, der opstår i sid­ste del af den tid­ligt moder­ne peri­o­de og refe­re­rer til sta­tens for­søg på at admi­ni­stre­re befolk­nin­gens liv gen­nem en ræk­ke magt­tek­nik­ker og rege­rings­prak­sis­ser. Foucaults begreb om biopo­li­tik afgræn­ses her­ef­ter fra Agambens begreb. Hvor biopo­li­tik hos Foucault pla­ce­res histo­risk som et afgø­ren­de aspekt ved den moder­ne stats udvik­ling fra det 17. århund­re­de og frem, spo­rer Agamben biopo­li­tik­kens oprin­del­se i en fle­re tusin­de år gam­mel vest­lig suveræ­ni­tetslo­gik. Hos Agamben bli­ver suveræ­ni­tetslo­gik­ken knyt­tet til begre­bet om det “nøg­ne liv”, som “et liv, der er adskilt fra sin kon­kre­te form og redu­ce­ret til det blot­te fak­tum, at det ikke i bio­lo­gisk for­stand er dødt”, og der­med ker­ne­ek­semp­let på det liv, biopo­li­tik­ken for­sø­ger at administrere.12ST, 149. Efter den­ne præ­sen­ta­tion af Foucault og Agamben argu­men­te­res der for, at det nøg­ne liv hver­ken er et resul­tat af en æld­gam­mel suveræ­ni­tetslo­gik, som hos Agamben, eller kan redu­ce­res til en form for “moder­ne” stats­magt, som hos Foucault, men der­i­mod er et resul­tat af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de: “Det nøg­ne liv er resul­ta­tet, ikke af suveræn vold, men af de øko­no­mi­ske for­holds stum­me tvang: Adskillelsen af livet og dets betin­gel­ser er den oprin­de­li­ge biopo­li­ti­ske frak­tur, der lig­ger til grund for den moder­ne biopolitik”.13ST, 152.

Diskussionen om for­hol­det mel­lem kapi­ta­lis­men og biopo­li­tik­ken udfol­der sig på et histo­risk såvel som logisk abstrak­tions­ni­veau. Der argu­men­te­res for, at den biopo­li­ti­ske frak­tur og det nøg­ne liv både er et histo­risk resul­tat af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de, og at det hører til den­nes grund­struk­tur, spe­ci­fikt kapi­tal­for­hol­det. Konkrete eksemp­ler på biopo­li­tik kan ikke direk­te afle­des af kapi­tal­for­hol­det, men vi kan ikke for­stå dem uden at for­stå, at biopo­li­tik­kens mulig­heds­be­tin­gel­ser er sat med de kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold. Kapitalismen har i sin grund­struk­tur gen­nem kapi­tal­for­hol­det en ten­dens til at ska­be nøgent liv, som dog i Stum tvang omfor­tol­kes som et i før­ste omgang øko­no­misk sna­re­re end et juri­disk sub­jekt.

Der rej­ser sig dog en ræk­ke pro­blem­stil­lin­ger i for­bin­del­se med afled­nin­gen af den biopo­li­ti­ske magt­form fra kapi­tal­for­hol­det. Hvordan for­hol­der vi os eksem­pel­vis til Agambens iden­ti­fi­ka­tion af det nøg­ne liv langt tid­li­ge­re end kapi­ta­lis­mens frem­komst i den tid­ligt moder­ne peri­o­de? I bogen tages Foucault i den sam­men­hæng i for­svar for at vise, at biopo­li­tik er et spe­ci­fikt “moder­ne” fæno­men. Problemet er nu, at det argu­ment kun er hold­bart, hvis vi kan vise, at der er et sam­men­fald mel­lem frem­kom­sten af biopo­li­tik i de tid­ligt moder­ne euro­pæ­i­ske sta­ter og kapi­ta­lis­me. Det er dog ingen­lun­de sådan, at kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold opstod på et gene­relt euro­pæ­isk plan i den tid­ligt moder­ne peri­o­de, men der­i­mod udvik­le­de sig ved siden af ikke-kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold, der læn­ge var domi­ne­ren­de. Vi kan ikke uden vide­re kon­tek­stu­a­li­se­re den biopo­li­tik, vi fin­der iden­ti­fi­ce­ret hos Foucault, som eksem­pel­vis demo­gra­fi og statistik,14Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the Collége de France, 1975–76 (New York: Picador, 2003), 243. inden for kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold. Tværtimod er der efter min mening et stær­ke­re argu­ment for at kon­tek­stu­a­li­se­re biopo­li­tik­ken inden for spe­ci­fikt ikke-kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold i eksem­pel­vis en ræk­ke tid­ligt moder­ne abso­lu­ti­sti­ske sta­ter. Kritikken af, at Foucault over­ser ejen­doms- og pro­duk­tions­for­hold, ram­mer rig­tigt, men jeg mener ikke, at der er den histo­ri­ske og nød­ven­di­ge for­bin­del­se mel­lem den biopo­li­tik, her­un­der nøg­ne liv, som Foucault og Agamben iden­ti­fi­ce­rer, og kapi­ta­lis­men. Det bety­der ikke, at der ikke er nogen sam­men­hæng over­ho­ve­det, men spørgs­må­let er, på hvil­ket abstrak­tions­ni­veau den­ne sam­men­hæng kan etab­le­res. Vi bør des­u­den også stil­le spørgs­må­let, om ikke de sær­li­ge poli­tik­for­mer og rege­rings­prak­sis­ser, der even­tu­elt kan afle­des af kapi­ta­lens logik og kapi­tal­for­hol­det, bed­re lader sig begrun­de på andre måder end gen­nem en omvej for­bi Foucault og Agamben. En begrun­del­se, som for­ud­sæt­ter en tæt opmærk­som­hed på, hvor­dan dis­se poli­tik­for­mer og rege­rings­prak­sis­ser udvik­le­de sig under spe­ci­fikt kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold i sam­men­lig­ning med, hvor­dan de udvik­le­de sig under ikke-kapi­ta­li­sti­ske forhold.15Det hele kom­pli­ce­res af, at en ræk­ke magt­tek­nik­ker, såsom sta­ti­stik og poli­tisk øko­no­mi, opstod både i en kapi­ta­li­stisk (England) og ikke-kapi­ta­li­stisk (Frankrig) kon­tekst. Opgaven bli­ver der­for at under­sø­ge, hvor­dan de for­skel­li­ge pro­duk­tions­for­hold ind­vir­ke­de på biopo­li­tik­kens for­skel­li­ge … Continue reading Dette eksem­pel på, hvor­dan den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser må tage høj­de for det histo­ri­ske mate­ri­a­le, leder mig over til en måske mere grund­læg­gen­de pro­blem­stil­ling end spørgs­må­let om biopo­li­tik.

Skabelsen af mar­keds­af­hæn­gig­hed

Hvordan opstod kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold, og hvad kan den histo­ri­ske oprin­del­se for­tæl­le os om kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur? I Stum tvang argu­men­te­res der for, at kapi­ta­lis­mens histo­ri­ske oprin­del­se skal adskil­les fra den måde, hvor­på kapi­ta­lis­men repro­du­ce­res, når den først er etab­le­ret. Stum tvang under­sø­ger det sid­ste, ikke det før­ste. Den poin­te ven­der vi til­ba­ge til. Kapitel 6 star­ter dog alli­ge­vel med en kort histo­risk skit­se­ring af kapi­ta­lis­mens oprin­del­se, idet de “hoved­kon­klu­sio­ner, den histo­ri­ske forsk­ning i kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se er nået frem til, vil […] hjæl­pe os med at for­stå den form for magt, den indebærer”.16ST, 128. Det for­kla­res dog ikke, hvad den­ne “hjælp” bety­der i meto­disk for­stand for den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur, og hvor­for den må ind­dra­ges på det punkt i frem­stil­lin­gen. Jeg for­ud­sæt­ter her, at spørgs­må­let om kapi­ta­lis­mens oprin­del­se ind­dra­ges, for­di det er nød­ven­digt på det punkt i ana­ly­sen at demon­stre­re histo­risk, hvor­dan den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­de inde­bæ­rer “den radi­ka­le adskil­lel­se mel­lem livet og dets betin­gel­ser, der gør kapi­ta­len i stand til at ind­sæt­te sig som deres formidler”.17ST, 135. Det histo­ri­ske stof ind­går her direk­te i den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling og teo­ri­ud­vik­lin­gen.

I den kor­te histo­ri­ske skit­se­ring frem­hæ­ves, hvor­dan kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se for­ud­sat­te ska­bel­sen af mar­keds­af­hæn­gig­hed. Det ske­te gen­nem for­dri­vel­sen af sub­si­stens­bøn­der fra jor­den, ind­heg­nin­gen af fæl­leder og den vol­de­li­ge disci­pli­ne­ring af den mar­keds­af­hæn­gi­ge befolk­ning til lønarbejdet.18ST, 129–30. Ud fra den­ne histo­ri­ske argu­men­ta­tion kon­klu­de­res der, at vare­for­men i vir­ke­lig­he­den for­ud­sæt­ter klas­se­her­re­døm­met. Skildringen af ska­bel­sen af en klas­se mar­keds­af­hæn­gi­ge løn­ar­bej­de­re som den histo­ri­ske for­ud­sæt­ning for kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se er afgø­ren­de i argu­men­tet for, at kapi­ta­lis­mens stum­me tvang, eller øko­no­mi­ske magt, for­ud­sæt­ter klas­se­her­re­døm­me. I kapi­tel otte får vi yder­li­ge­re at vide, at ikke bare for­ud­sæt­ter mar­ke­det bestem­te klas­se­for­hold, men også at “sel­ve mar­ke­dets eksi­stens er et resul­tat af klasseherredømme”.19ST, 186. I kapi­tel ni gives yder­li­ge­re en ren dia­lek­tisk afled­ning af nød­ven­dig­he­den af ver­ti­ka­le klas­se­for­hold for de hori­son­tale mar­keds­for­hold mel­lem pro­duk­tions­en­he­der.

En af de mest ori­gi­na­le og vig­ti­ge argu­men­ter i Stum tvang er ikke blot, at de hori­son­tale mar­keds­for­hold mel­lem pro­duk­tions­en­he­der for­ud­sæt­ter eksi­sten­sen af et ver­ti­kalt klas­se­her­re­døm­me, men også, at ingen af de to for­hold kan redu­ce­res til hin­an­den. Forholdet mel­lem rela­tio­nen mel­lem mar­keds­af­hæn­gi­ge pri­va­te pro­du­cen­ter på den ene side, og mel­lem kapi­tal og løn­ar­bej­de på den anden, har været et cen­tralt dis­kus­sions­em­ne inden for den marxi­sti­ske teo­ri­ud­vik­ling inspi­re­ret af den nye Marx-læs­ning. Hos teo­re­ti­ke­re som Moishe Postone, Robert Kurz og enkel­te ste­der også Michael Heinrich redu­ce­res klas­se til blot en frem­træ­del­ses­form for en dybe­re­lig­gen­de hori­son­tal grundstruktur.20Moishe Postone, Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory (Cambridge University Press, 1993); Michael Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert: die Marxsche Kritik der poli­ti­s­chen Ökonomie zwi­s­chen wis­sens­chaft­li­cher Revolution und klas­si­s­cher Tradition (Münster: Westfälisches Dampfboot, 2014); Robert Kurz, Geld ohne Wert: Grundrisse … Continue reading Hos teo­re­ti­ke­re som Werner Bonefeld, Chris Arthur og Karl Reitter, der­i­mod, bli­ver klas­se­for­hol­det det grund­læg­gen­de og mar­keds­for­hol­de­ne blot fremtrædelsesformer.21Christopher Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital (Ledien: Brill, 2004); Karl Reitter and Gerhard Hanloser, Der Bewegter Marx – Eine Einführende Kritik Des Zirkulationsmarxismus (Münster: Unrast, 2008); Werner Bonefeld, Critical Theory and the Critique of Political Economy – On Subversive and Negative Reason (New York: Bloomsbury, 2014). Jeg har selv tid­li­ge­re tum­let med … Continue reading Løsningen i Stum tvang er et stort skridt fremad i den dis­kus­sion. Værdi (dvs. for­hol­det mel­lem mar­keds­af­hæn­gi­ge pri­vat­pro­du­cen­ter) for­ud­sæt­ter klas­se, men klas­se for­ud­sæt­ter ikke vær­di: Det er “muligt at fore­stil­le sig en situ­a­tion, hvor de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter er adskilt fra pro­duk­tions­mid­ler­ne, men hvor der ikke pro­du­ce­res til mar­ke­det”, men alt­så ikke omvendt.22ST, 206.

Men er det nu rig­tigt? Som vi har set, argu­men­te­res der i Stum tvang både på et histo­risk niveau og sene­re med en dia­lek­tisk afled­ning af vær­di­ens nød­ven­di­ge for­ud­sæt­ning i klas­se­for­hol­det. Den øko­no­mi­hi­sto­ri­ske forsk­ning i opkom­sten af mar­keds­af­hæn­gig­hed blandt engel­ske bøn­der i peri­o­den fra 1500 til 1800 abon­ne­rer dog ikke uden vide­re på påstan­den om, at de fle­ste bøn­der med vold blev for­dre­vet fra deres jord til for­del for kapi­ta­li­sti­ske stor­bøn­der og lan­de­je­re, og at det­te skul­le have været en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se. Mainstream histo­ri­e­forsk­ning peger i ste­det på, hvor­dan små og mid­del­sto­re bøn­der selv begynd­te at pro­du­ce­re til mar­ke­det, hvil­ket før­te til en intern dif­fe­ren­ti­e­ring mel­lem bøn­der. Denne inter­ne dif­fe­ren­ti­e­ring­s­te­se fin­des i for­skel­li­ge vari­an­ter, men er også ble­vet stærkt kri­ti­se­ret, sene­st af Spencer Dimmock, der med udgangs­punkt i omfat­ten­de arkiv­stu­di­er har påvist, hvor­dan fæstebønder23Jeg har her anvendt “fæstebøn­der” som over­sæt­tel­se af det engel­ske “copy­hol­ders”. Forholdene for de to var dog ikke helt de sam­me. Den pri­mæ­re for­skel var, at dan­ske her­re­mænd i løbet af den tid­ligt moder­ne peri­o­de base­re­de en stor del af deres ind­komst på hove­ri fra fæstebøn­der­ne. Samme mulig­hed hav­de de engel­ske … Continue reading ofte med direk­te magt­an­ven­del­se blev for­dre­vet fra deres jord i slut­nin­gen af 1400- og i løbet af 1500-tallet.24Spencer Dimmock, “Expropriation and the Political Origins of Agrarian Capitalism in England”, i Case Studies in the Origins of Capitalism, red. Xavier Lafrance & Charles Post (Springer, 2019). For en god ordens skyld skal det næv­nes, at jeg er yderst kri­tisk over for main­stream­forsk­ning og posi­tiv over for Dimmock. Som for­kla­ret i næste afsnit mener jeg dog, at Dimmocks … Continue reading

I den histo­ri­ske skil­dring af kapi­ta­lis­mens til­bli­vel­se i Stum tvang træk­kes der pri­mært på Robert Brenner. Det er dog ikke Brenners poin­te, at mar­keds­af­hæn­gig­hed i før­ste omgang opstod som et resul­tat af for­dri­vel­sen af bøn­der fra deres jord. I ste­det peger han på, at den særeg­ne og klas­se­kamps­be­stem­te udvik­ling i de engel­ske insti­tu­tio­ner for jord­be­sid­del­se i sid­ste del af mid­delal­de­ren gjor­de, at de stør­re lan­de­je­re ikke var i stand til at hæv­de deres her­skab over­for bøn­der­ne, dvs. de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter, og f.eks. kræ­ve hove­ri, men der­i­mod både hav­de kapa­ci­tet og var nødsa­ge­de til at leje deres for­holds­vist omfat­ten­de hoved­gårds­jor­de ud til bøn­der på mar­keds­vil­kår. Samtidig blev lej­en i for­bin­del­se med for­ny­el­se af fæste­kon­trak­ter­ne så vari­ab­le, at det kon­kur­ren­ce­pres, der alle­re­de gjor­de sig gæl­den­de på mar­ke­det for lan­de­jen­dom for hoved­gårds­jor­den, påvir­ke­de fæs­te­gårds­jor­den. Dette igang­s­at­te en pro­ces, hvor de sto­re lan­de­je­re blev afhæn­gi­ge af ind­kom­sten fra bøn­der, der måt­te kon­kur­re­re på mar­keds­vil­kår, og hvor de enkel­te bøn­der måt­te ind­ret­te sig på kapi­ta­li­sti­ske repro­duk­tions­stra­te­gi­er med pro­duk­ti­vi­tets­stig­nin­ger og pro­fit­mak­si­me­ring som mål. Som Ellen Meiksins Wood har peget på, er det bemær­kel­ses­vær­digt, at det kapi­ta­li­sti­ske kon­kur­ren­ce­pres på bøn­der­ne i det sto­re og hele opstod før ska­bel­sen af en lønarbejderklasse.25Se Ellen Meiksins Wood, “Horizontal Relations: A Note on Brenner’s Heresy”, Historical Materialism 4, nr. 1 (1999): 171–80.

Vi kan der­med godt fore­stil­le os en situ­a­tion, hvor der pro­du­ce­res under mar­keds­kon­kur­ren­cens vil­kår, men hvor de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter end­nu ikke er fuld­stæn­digt adskil­te fra pro­duk­tions­mid­ler­ne. Markedsafhængighed opstod ikke som et resul­tat af den­ne adskil­lel­se. Vi kan alt­så kon­klu­de­re, at vær­di hver­ken for­ud­sæt­ter eller er et resul­tat af klas­se, i hvert fald ikke i histo­risk for­stand. Ligeledes for­ud­sæt­ter klas­se hel­ler ikke vær­di, for­di vi kan fore­stil­le os klas­se­sam­fund uden mar­keds­af­hæn­gig­hed, sådan som det også har været til­fæl­det i de fle­ste histo­ri­ske klas­se­sam­fund. Selvom den­ne kon­klu­sion umid­del­bart er i mod­strid med bogens udsagn, at klas­se er en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for (og end­da resul­te­rer i) vær­di, under­støt­ter dis­kus­sio­nen af det histo­ri­ske mate­ri­a­le argu­men­tet i bogen om, at de ver­ti­ka­le og de hori­son­tale for­hold i kapi­ta­lis­men er irre­ducib­le til hin­an­den. Det er dog muligt at argu­men­te­re for, at selv­om den hori­son­tale mar­keds­af­hæn­gig­hed histo­risk opt­rå­d­te før ska­bel­sen af en løn­ar­bej­der­klas­se, så er kapi­ta­lis­men per defi­ni­tion et system, der inde­bæ­rer både ver­ti­ka­le klas­se­for­hold og hori­son­tale mar­keds­for­hold, hvor­for kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur nød­ven­dig­vis for­ud­sæt­ter beg­ge. Denne tau­to­lo­gi­ske slut­ning løser dog ikke pro­ble­met med, hvor­dan vi for­bin­der den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­mens væsens­be­stem­mel­ser med den fak­tisk histo­rie, og hvad det histo­ri­ske mate­ri­a­le kan lære os om kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur.

Selvom den umid­del­ba­re kon­klu­sion blev, at klas­se ikke er en nød­ven­dig betin­gel­se for vær­di, kan vi dog modi­fi­ce­re den­ne kon­klu­sion yder­li­ge­re og måske alli­ge­vel gen­nem det histo­ri­ske mate­ri­a­le argu­men­te­re for, at der er en sam­men­hæng mel­lem vær­di og klas­se. Udover at for­dri­vel­sen af bøn­der fra jor­den ske­te gen­nem vol­de­lig, poli­tisk og juri­disk magt­an­ven­del­se, spil­le­de det mar­keds­kon­kur­ren­ce­pres, der alle­re­de var etab­le­ret, også en stør­re rol­le i den­ne adskil­lel­ses­pro­ces. Vi bli­ver med det udgangs­punkt i stand til at omgå dis­kus­sio­nen om, hvor­vidt bøn­der­ne blev for­dre­vet fra jor­den gen­nem magt­an­ven­del­se eller gen­nem en mere eller min­dre fri­vil­lig intern dif­fe­ren­ti­e­rings­pro­ces. Fordi de hori­son­tale for­hold ikke var et resul­tat af adskil­lel­sen mel­lem de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler­ne, men der­i­mod blev etab­le­ret før, bidrog deres stum­me tvang til selv sam­me adskil­lel­ses­pro­ces. Vi står der­med til­ba­ge med to spørgs­mål til vide­re dis­kus­sion: Kan vi tale om, at klas­se alli­ge­vel er en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for vær­di, men i en anden for­stand end før?26I lyset af den sene­ste tids opblom­string af dis­kus­sio­nen om øko­no­misk demo­kra­ti og koo­pe­ra­ti­ve ejer­for­mer, er det des­u­den en pro­blem­stil­ling, der er højest aktu­el. Vi kan nem­lig fore­stil­le os et sam­fund med virk­som­he­der, der inter­nt er demo­kra­tisk orga­ni­se­re­de og med for­skel­li­ge for­mer for fæl­les ejer­skab, f.eks. … Continue reading Den oven­stå­en­de dis­kus­sion af for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se viser, hvor­dan det histo­ri­ske mate­ri­a­le kom­pli­ce­rer den dia­lek­ti­ske ana­ly­se. Medmindre vi mener, at det histo­ri­ske mate­ri­a­le slet ikke bør have ind­fly­del­se på den dia­lek­ti­ske ana­ly­se og frem­stil­ling, må afled­nin­gen af for­hol­det mel­lem vær­di og klas­se genover­ve­jes. Det bety­der også, at selv­om Stum tvang leve­rer et yderst ori­gi­nalt argu­ment om det irre­ducib­le for­hold mel­lem vær­di og klas­se, er vi slet ikke fær­di­ge med at dis­ku­te­re pro­blem­stil­lin­gen.

Vi kan ven­de til­ba­ge til spørgs­må­let om, hvor­vidt vi uden vide­re kan skel­ne kapi­ta­lis­men i dens histo­ri­ske til­bli­vel­se og den måde, hvor­på kapi­ta­lis­men repro­du­ce­rer sig selv, når den først er ble­vet etab­le­ret. I bogen frem­stil­les det såle­des, at kapi­ta­lis­mens histo­ri­ske til­bli­vel­se skal ana­ly­se­res som en vol­de­lig pro­ces, der tvang “men­ne­sker ind i mar­ke­dets net”, hvor­i­mod kapi­ta­lis­mens repro­duk­tion, når den først er etab­le­ret, net­op er karak­te­ri­se­ret ved kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magts stum­me tvang.27ST, 130. Eller: “[n]år vol­den har gjort sit arbej­de, kan en anden type magt tage over”, ST, 17. Som vi har set, er kapi­ta­lis­mens histo­ri­ske til­bli­vel­se dog langt mere kom­pli­ce­ret, karak­te­ri­se­ret ved vold såvel som kon­kur­ren­ce­pres­sets stum­me tvang. Jeg mener i for­læn­gel­se her­af, at den­ne distink­tion mel­lem histo­risk til­bli­vel­se og repro­duk­tion enten bør drop­pes helt eller stærkt modi­fi­ce­res. Som bogen også argu­men­te­rer for, eksi­ste­rer kapi­ta­lis­men aldrig i sit ide­a­le tvær­snit. Jeg vil til­fø­je, at kapi­ta­lis­men såle­des altid er i en pro­ces af histo­risk til­bli­vel­se, hvil­ket kom­pli­ce­rer enhver “syn­kron analyse”28ST, 219. af kapi­ta­lis­men. Det bety­der ikke, at vi ikke kan ana­ly­se­re og frem­stil­le kapi­ta­lis­mens grund­struk­tur og dens soci­a­le repro­duk­tion, men det bety­der, at den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling ikke viser os en logik, der sæt­ter sig igen­nem i en “etab­le­ret” kapi­ta­lis­me, men der­i­mod en logik, der resul­te­rer fra bestem­te histo­ri­ske udvik­lings­for­løb. Det, der til­la­der os at tale om “kapi­ta­lis­me”, er såle­des sam­men­hæn­gen mel­lem for­skel­li­ge histo­ri­ske udvik­lings­for­løb, og der­for må ana­ly­sen af kapi­ta­lis­men i dens ide­a­le tvær­snit også selv løben­de modi­fi­ce­res og gene­tab­le­res i lyset af såvel nye­re histo­risk forsk­ning som den aktu­el­le udvik­ling i kapi­ta­lis­men og klas­se­kam­pen. Den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling bør des­u­den udvik­les, så den kan med­re­flek­te­re det­te på et begrebs­ligt niveau og der­med selv åbne op for, hvor­dan den kan hjæl­pe os med histo­ri­ske og empi­ri­ske ana­ly­ser. Historiske og empi­ri­ske ana­ly­ser, der selv kan reflek­te­re til­ba­ge på den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling. En for rigid skel­nen mel­lem histo­ri­ske til­bli­vel­se og repro­duk­tion, mel­lem histo­risk mate­ri­a­le og dia­lek­tisk ana­ly­se, risi­ke­rer at åbne en uover­sti­ge­lig kløft mel­lem abstrakt teo­ri på den ene side og empi­ri­ske illu­stra­tio­ner og eksemp­ler på den anden. Hvis der ikke alle­re­de i den dia­lek­ti­ske ana­ly­se tages høj­de for den kapi­ta­li­sti­ske logiks histo­ri­ci­tet, risi­ke­rer vi en art rei­fi­ka­tion af den­ne logik, som vi så det hos den tid­li­ge­re kapitallogik.29Den aktu­el­le dis­kus­sion inden for marxi­stisk histo­ri­o­gra­fi med udgangs­punkt i den såkald­te Politisk Marxistiske tra­di­tion om for­hol­det mel­lem struk­tur og agens er yderst rele­vant for spørgs­må­let om for­hol­det mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­men i dens ide­a­le tvær­snit og den histo­ri­ske dimen­sion. Se … Continue reading Og bør et cen­tralt for­mål med den dia­lek­ti­ske ana­ly­se af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des væsens­be­stem­mel­ser ikke også være at gøre os i stand til at lave mere kon­kre­te analyser?30Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.

1. Ret beset hen­vi­ste Lundby Hansen til et inter­view i Politiken med Søren Mau.
2. Kapitel 7 omhand­ler også spørgs­må­let om klas­se og vær­di, men med fokus på, hvad vi gen­nem den dia­lek­ti­ske ana­ly­se kan og ikke kan afle­de om de for­skel­le, der pro­du­ce­res under kapi­ta­lis­men, såsom køn og race. De emner har Susanne Possing behand­let i sin kom­men­tar til Stum tvang her i Paradoks: Susanne Possing, “Hvorfor er den bog ikke til at kom­me uden om?”, Tidsskriftet Paradoks, 30. novem­ber 2021.
3. Herunder også en dis­kus­sion af dia­lek­tik­kens sta­tus (var det blot en ren meto­de?) og for­hol­det mel­lem kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi og en histo­risk mate­ri­a­lis­me, som også var anven­de­lig på andre pro­duk­tions­må­der end den kapi­ta­li­sti­ske. Se Curt Sørensen, Marxismen og den soci­a­le orden (GMT, 1976), sær­ligt bind 1, kapit­ler­ne 2–5.
4. Se eksem­pel­vis Anders Lundkvist, Kapitalens bevidst­heds­for­mer (GMT, 1972) og Ole Marquardt, “Konjunkturforløb og klas­se­be­vidst­hed”, Jyske histo­ri­ker (1974).
5. I Vesttyskland f.eks. i tids­skrif­ter som Sozialistische Politik og Probleme des Klassenkampfes.
6. Søren Mau, Stum tvang: En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Klim, 2021), 29. Herefter for­kor­tet ST.
7. ST, 305.
8. ST, 29.
9. ST, 306.
10. I sin anmel­del­se af Stum tvang påpe­ger Magnus Møller Ziegler såle­des også, at der mang­ler en åbning til et “meso­ni­veau”. Det er jeg enig i, men som vi skal se, mang­ler der også en dis­kus­sion af det histo­ri­ske mate­ri­a­les rol­le i for­hold til den dia­lek­ti­ske ana­ly­se alle­re­de inden et sådant meso­ni­veau. Se Magnus Møller Ziegler, “På spo­ret af kapi­ta­lens magt”, Dagbladet Arbejderen, 1. janu­ar 2022.
11. ST, 133.
12. ST, 149.
13. ST, 152.
14. Michel Foucault, Society Must Be Defended: Lectures at the Collége de France, 1975–76 (New York: Picador, 2003), 243.
15. Det hele kom­pli­ce­res af, at en ræk­ke magt­tek­nik­ker, såsom sta­ti­stik og poli­tisk øko­no­mi, opstod både i en kapi­ta­li­stisk (England) og ikke-kapi­ta­li­stisk (Frankrig) kon­tekst. Opgaven bli­ver der­for at under­sø­ge, hvor­dan de for­skel­li­ge pro­duk­tions­for­hold ind­vir­ke­de på biopo­li­tik­kens for­skel­li­ge udvik­lings­for­løb. Af sam­me grund mener jeg også, at begre­bet om “moder­ni­tet”, som det bru­ges om sam­men­fal­det mel­lem kapi­ta­lis­me og moder­ne sta­ter, er uhold­bart. Det, som oftest iden­ti­fi­ce­res som den moder­ne stats opkomst i det tid­ligt moder­ne Europa, udvik­le­de sig i de fle­ste lan­de og ter­ri­to­ri­er på ikke-kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold, hvor­i­mod den engelsk-bri­ti­ske stat, der er ble­vet karak­te­ri­se­ret som “sære­gen”, net­op udvik­le­de sig på kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold. Se for eksem­pel Ellen Meiksins Wood i artik­len “Britain ver­sus France: How Many Sonderwegs?”, Historical Materialism 24, nr. 1 (2016): 11–29.
16. ST, 128.
17. ST, 135.
18. ST, 129–30.
19. ST, 186.
20. Moishe Postone, Time, Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s Critical Theory (Cambridge University Press, 1993); Michael Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert: die Marxsche Kritik der poli­ti­s­chen Ökonomie zwi­s­chen wis­sens­chaft­li­cher Revolution und klas­si­s­cher Tradition (Münster: Westfälisches Dampfboot, 2014); Robert Kurz, Geld ohne Wert: Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der poli­ti­s­chen Ökonomie (Horlemann, 2012).
21. Christopher Arthur, The New Dialectic and Marx’s Capital (Ledien: Brill, 2004); Karl Reitter and Gerhard Hanloser, Der Bewegter Marx – Eine Einführende Kritik Des Zirkulationsmarxismus (Münster: Unrast, 2008); Werner Bonefeld, Critical Theory and the Critique of Political Economy – On Subversive and Negative Reason (New York: Bloomsbury, 2014). Jeg har selv tid­li­ge­re tum­let med den­ne pro­blem­stil­ling: “Nye for­tolk­nin­ger af Kritikken af den poli­ti­ske øko­no­mi – vær­di­form­ste­o­ri­er­ne”, Arbejderhistorie: Tidskrift for histo­rie, kul­tur og poli­tik 2 (2016): 33–58.
22. ST, 206.
23. Jeg har her anvendt “fæstebøn­der” som over­sæt­tel­se af det engel­ske “copy­hol­ders”. Forholdene for de to var dog ikke helt de sam­me. Den pri­mæ­re for­skel var, at dan­ske her­re­mænd i løbet af den tid­ligt moder­ne peri­o­de base­re­de en stor del af deres ind­komst på hove­ri fra fæstebøn­der­ne. Samme mulig­hed hav­de de engel­ske lan­de­je­re ikke, hvil­ket var en af fle­re vig­ti­ge årsa­ger til den tid­li­ge udvik­ling af kapi­ta­li­sti­ske for­hold i det engel­ske landbrug.
24. Spencer Dimmock, “Expropriation and the Political Origins of Agrarian Capitalism in England”, i Case Studies in the Origins of Capitalism, red. Xavier Lafrance & Charles Post (Springer, 2019). For en god ordens skyld skal det næv­nes, at jeg er yderst kri­tisk over for main­stream­forsk­ning og posi­tiv over for Dimmock. Som for­kla­ret i næste afsnit mener jeg dog, at Dimmocks fokus på bøn­ders eks­pro­p­ri­a­tion via direk­te magt­an­ven­del­se over­ser det særeg­ne ved kapi­ta­lis­mens opkomst i det engel­ske landbrug.
25. Se Ellen Meiksins Wood, “Horizontal Relations: A Note on Brenner’s Heresy”, Historical Materialism 4, nr. 1 (1999): 171–80.
26. I lyset af den sene­ste tids opblom­string af dis­kus­sio­nen om øko­no­misk demo­kra­ti og koo­pe­ra­ti­ve ejer­for­mer, er det des­u­den en pro­blem­stil­ling, der er højest aktu­el. Vi kan nem­lig fore­stil­le os et sam­fund med virk­som­he­der, der inter­nt er demo­kra­tisk orga­ni­se­re­de og med for­skel­li­ge for­mer for fæl­les ejer­skab, f.eks. koo­pe­ra­ti­ver, men hvor der sam­ti­digt pro­du­ce­res på mar­keds­kon­kur­ren­ce­vil­kår. Her vil­le de umid­del­ba­re pro­du­cen­ter ikke være fuld­stæn­digt adskilt fra pro­duk­tions­mid­ler­ne, men vær­di vil­le være det orga­ni­se­ren­de prin­cip for pro­duk­tio­nen. Der vil­le alt­så i for­hold til de hori­son­tale for­hold mel­lem pro­du­cen­ter være tale om en kapi­ta­li­stisk pro­duk­tions­må­de. Idet vi kan pege på, hvor­dan vær­di­for­hol­det mel­lem pri­va­te pro­du­cen­ter histo­risk bidrog til en adskil­lel­se mel­lem pro­du­cen­ter og pro­duk­tions­mid­ler gen­nem mar­keds­kon­kur­ren­cens stum­me tvang, er der gode argu­men­ter for, at sådan en adskil­lel­ses­pro­ces også vil resul­te­re fra en pro­duk­tions­må­de base­ret på demo­kra­ti­ske koo­pe­ra­ti­ver, der pro­du­ce­rer under markedskonkurrencevilkår.
27. ST, 130. Eller: “[n]år vol­den har gjort sit arbej­de, kan en anden type magt tage over”, ST, 17.
28. ST, 219.
29. Den aktu­el­le dis­kus­sion inden for marxi­stisk histo­ri­o­gra­fi med udgangs­punkt i den såkald­te Politisk Marxistiske tra­di­tion om for­hol­det mel­lem struk­tur og agens er yderst rele­vant for spørgs­må­let om for­hol­det mel­lem den dia­lek­ti­ske frem­stil­ling af kapi­ta­lis­men i dens ide­a­le tvær­snit og den histo­ri­ske dimen­sion. Se dis­kus­sio­nen i Historical Materialism 29, nr. 3, (2021).
30. Tak til Magnus Møller Ziegler for kom­men­ta­rer til teksten.

Tvangsfri koordination er en illusion

Det grund­læg­gen­de øko­no­mi­ske spørgs­mål er, hvor­dan men­ne­ske­he­den pro­du­ce­rer og distri­bu­e­rer de sub­si­stens­mid­ler og den omsorg, som er nød­ven­dig for artens over­le­vel­se. Det har til alle tider været en soci­al pro­ces: Nogen over­le­ver uden at pro­du­ce­re; dem, som pro­du­ce­rer omsorg, har brug for sub­si­stens­mid­ler – og vice ver­sa; og sel­ve pro­duk­tio­nen fore­går aldrig iso­le­ret. Mange men­ne­ske­li­ge arbejds­pro­ces­ser kræ­ver direk­te sam­ar­bej­de, og al pro­duk­tion, der for­ud­sæt­ter arbejds­de­ling, kræ­ver en direk­te eller indi­rek­te koor­di­na­tion af for­skel­lig­ar­te­de pro­duk­tions­pro­ces­ser.

Der er et utal af måder, hvor­på vi kan fore­stil­le os den­ne koor­di­na­tion, og hvor de frem­kom­ne for­brugs­mu­lig­he­der for­de­les på tværs af per­so­ner og tid. Vi kan både stu­de­re den histo­ri­ske udvik­ling og dis­ku­te­re hypo­te­ti­ske alter­na­ti­ver.

Logikken i den kapi­ta­li­sti­ske koor­di­na­tion af pro­duk­tio­nen er, at den igang­sæt­tes, hvis pro­duk­tions­ud­gif­ter­ne er min­dre end de for­ven­te­de salgsind­tæg­ter; alt­så, hvis der er en pro­fit­mu­lig­hed. Logikken i den kapi­ta­li­sti­ske for­de­ling af for­brugs­mu­lig­he­der er, at adgan­gen til for­brugs­mu­lig­he­der opnås ved at sæl­ge en vare eller en ser­vi­ce på mar­ke­det. For det sto­re fler­tal kræ­ver det, at de sæl­ger deres arbejds­kraft til den for­hån­den­væ­ren­de løn.

Grundpåstanden i filo­sof­fen Søren Maus nye bog Stum tvang – en marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt er, at den­ne mar­keds­af­hæn­gig­hed fra­ta­ger men­ne­sker kon­trol­len over deres liv, hvil­ket præ­sen­te­res som et dik­ta­to­risk ind­greb i vores fri­hed. Modsat sla­ven eller den liveg­ne er tvan­gen ikke udtalt og per­son­lig. Tvangen er tvær­ti­mod stum og uper­son­lig. Den øko­no­mi­ske magt er i udgangs­punk­tet hver­ken base­ret på vold eller ide­o­lo­gi, men kan afle­des direk­te fra sel­ve kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske struktur.1Søren Mau, Stum tvang. En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Forlaget Klim, 2021), 32. Herefter for­kor­tet ST.

Markedsafhængighed er bestemt en rea­li­tet. Maus sto­re fortje­ne­ste er, at han i sin ana­ly­se af kapi­ta­lis­men fol­der den kends­ger­ning ud ved at vide­re­ud­vik­le Karl Marx’ begreb om “stum tvang”. Men sam­ti­dig er det vig­tigt at se tvangs­be­gre­bet i rela­tion til det uund­gå­e­li­ge behov for koor­di­na­tion af pro­duk­tions­pro­ces­ser­ne i et hvert sam­fund med udbredt arbejds­de­ling. Og det er lige­le­des vig­tigt, at vi i en søgen efter kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske “ide­a­le tvær­snit”, som Mau kal­der sit ana­ly­ti­ske greb, ikke bli­ver blin­de for de mod­vir­ken­de øko­no­mi­ske og poli­ti­ske ten­den­ser, der som mini­mum også er en del af den vir­ke­lig­gjor­te, histo­ri­ske kapi­ta­lis­me.

I den­ne arti­kel vil jeg kri­ti­se­re Maus ana­ly­se med udgangs­punkt i spørgs­må­let om koor­di­na­tions­pro­ble­met. Jeg argu­men­te­rer for, at mar­ke­dets stum­me tvang består i mang­len på reel­le alter­na­ti­ver for den enkel­te, og at det er meget svært at fore­stil­le sig koor­di­na­tion i et sam­fund med udbredt arbejds­de­ling uden en vis grad af tvang. Med andre ord: Forsiden af medalj­en af kapi­ta­lis­mens stum­me tvang er stum koor­di­na­tion.

Jeg frem­hæ­ver sam­ti­dig, at der er et stort mulig­heds­rum for en demo­kra­ti­se­ret sty­ring af øko­no­mi­en, som dra­ger nyt­te af den­ne stum­me koor­di­na­tion til at opnå arbi­træ­re poli­ti­ske mål ved, at sta­ten ska­ber, omfor­mer og regu­le­rer mar­ke­der og der­ved pro­fitj­ag­tens ret­ning. Denne sty­ring er dog begræn­set af den type viden om frem­ti­den, som øko­no­mi­ske model­ler ikke giver os.

Endeligt slut­ter artik­len af med en dis­kus­sion af de ten­den­ser i en kapi­ta­li­stisk mar­ked­s­ø­ko­no­mi, der mod­vir­ker den øde­læg­gen­de tvang, som Mau ale­ne foku­se­rer på, og som sam­let set put­ter lod­der i vægtskå­len for en demo­kra­tisk sty­ring af øko­no­mi­en, som også gør brug af mar­ke­der.

Markeds- og pla­naf­hæn­gig­hed

Ét udgangs­punkt for at stu­de­re koor­di­na­tions­pro­ble­met er at tage udgangs­punkt i de spørgs­mål, der må opstå for ethvert organ, der fra et cen­tralt hold skal koor­di­ne­re et sam­funds pro­duk­tion, upå­ag­tet om det gæl­der små pro­duk­tions­en­he­der i et enkelt fir­ma eller en kom­mu­ne, eller sto­re glo­ba­le for­sy­nings­kæ­der. For enhver sådan sam­fund­s­plan­læg­ger vil infor­ma­tions- såvel som inci­ta­ments­pro­ble­met udgø­re cen­tra­le øko­no­mi­ske spørgs­mål: Hvordan frem­skaf­fes den nød­ven­di­ge infor­ma­tion om, hvor­dan for­skel­li­ge pro­duk­tions­pro­ces­ser udfø­res, hvad hvem er i stand til at gøre, og hvad hvem har brug for? Og hvor­dan sik­res det der­ef­ter, at sam­fun­dets aktø­rer har de for­nød­ne moral­ske og øko­no­mi­ske inci­ta­men­ter til at føl­ge den fast­lag­te plan? Bagved lig­ger vide­re det poli­ti­ske spørgs­mål om, hvor­dan den enkel­tes selv­be­stem­mel­se og ret­tig­he­der sik­res i en pla­nø­ko­no­mi, hvor cen­tra­li­se­rin­gen pla­ce­rer stor beslut­nings­kraft på få hæn­der.

Mau afvi­ser at oprid­se et alter­na­tiv til kapi­ta­lis­men. Han defi­ne­rer sit pro­jekt nega­tivt som ophæ­vel­sen af tvang. Jeg mener dog, at det er nød­ven­digt at dis­ku­te­re posi­ti­ve alter­na­ti­ver, for at under­sø­ge alle dimen­sio­ner af sel­ve tvangs­be­gre­bet. Hvis den cen­tra­li­se­re­de pla­nø­ko­no­mi, som tra­di­tio­nelt er ble­vet set som alter­na­ti­vet til kapi­ta­lis­men, for eksem­pel fun­ge­rer gen­nem kom­man­do­er, som alle skal over­hol­de, så er det svært at se, at det ikke også inde­bæ­rer en form for tvang.

Selv i en ide­al­til­stand, hvor både prin­cip­per­ne bag kom­man­do­er­ne og deres ind­hold er ved­ta­get demo­kra­tisk, enten direk­te enstem­migt eller indi­rek­te gen­nem repræ­sen­ta­tion, vil det enkel­te indi­vid sta­dig været under­lagt tvang. For enten over­hol­der indi­vi­det kom­man­do­er­ne og nyder resul­ta­tet af pro­duk­tio­nen, eller også afvi­ses kom­man­do­er­ne, og der­med mister indi­vi­det sin ret til for­brug. Alene det­te tan­ke­eks­pe­ri­ment gør det tyde­ligt, at det ikke nød­ven­dig­vis er det kapi­ta­li­sti­ske mar­ked selv, men nær­me­re indi­vi­dets man­gel på et alter­na­tiv til at udfyl­de sin rol­le i pro­duk­tions­pro­ces­sen, upå­ag­tet om den­ne er defi­ne­ret af en pro­fitsø­gen­de eller pla­nø­ko­no­misk koor­di­na­tion, som udgør den stum­me tvang.

Vi kun­ne også fore­stil­le os, at pla­nø­ko­no­mi­en fun­ge­re­de ved at til­by­de indi­vi­det en menu af mulig­he­der med for­skel­li­ge for­de­le og ulem­per. På trods af valg­mu­lig­he­der­ne, vil­le man sta­dig være tvun­get til at væl­ge fra den for­hån­den­væ­ren­de menu. Vi kun­ne sige, at der vil­le være pla­naf­hæn­gig­hed. I et mar­keds­sy­stem med pri­ser udgør ens bud­get­mæng­de det mulig­heds­rum, man kan købe og sæl­ge inden­for. De kapi­ta­li­sti­ske mar­ke­ders pri­ser er igen kun medi­e­ren­de for­hold. Bredden af rea­le valg­mu­lig­he­der afgør, om vi er under­lagt stum tvang.

At leve uden om mar­ke­det

I dis­kus­sio­nen af Stum tvang har Mau også selv under­stre­get betyd­nin­gen af reel­le alter­na­ti­ver: Det afgø­ren­de for et reelt frit for­hold til mar­ke­det er, iføl­ge Mau, at det reelt er muligt at leve et ordent­ligt liv uden om mar­ke­det; at alle fra føds­len er garan­te­ret adgang til essen­ti­el­le ting som ordent­lig bolig, mad, medi­cin, uddan­nel­se, læge­hjælp osv., uden at skul­le fore­ta­ge køb og salg.2Det føl­gen­de er en par­af­ra­se af en ræk­ke af Søren Maus twe­ets i sam­ta­le med Ludvig Goldschmidt Pedersen, se Søren Mau, Twitter, 21. okto­ber 2021.  Efter oven­stå­en­de tan­ke­eks­pe­ri­ment må det­te prin­cip videre­fø­res til, at indi­vi­det i en pla­nø­ko­no­mi skal have krav på dis­se ting uden at skul­le til­by­de en mody­del­se, før vi kan sige, at der ikke også her er en stum tvang og pla­naf­hæn­gig­hed.

Jeg tviv­ler på, at det i prak­sis vil være muligt at garan­te­re dis­se essen­ti­el­le ting uden mody­del­ser. Det sam­le­de for­brug kan natur­lig­vis aldrig over­sti­ge den sam­le­de pro­duk­tion, og en uni­ver­sel garan­ti af for­brugs­mu­lig­hed uden et mod­sva­ren­de krav til pro­duk­tions­bi­drag er der­for en åben­lys risi­ko. Alternativt må det garan­te­re­de for­brug være så rin­ge i for­hold til det for­brugs­ni­veau, man får ud af at del­ta­ge aktivt i pla­nø­ko­no­mi­en, at det kun er en teo­re­tisk mulig­hed at fra­væl­ge del­ta­gel­se i pro­duk­tio­nen. At fri­he­den skul­le bli­ve stør­re, og tvan­gen min­dre, ved at til­fø­je en valg­mu­lig­hed, som ingen væl­ger, frem­står spøjst.

Helt paral­lel­le over­vej­el­ser vil­le gøre sig gæl­den­de, hvis vi intro­du­ce­rer decen­tra­le ele­men­ter i pla­nø­ko­no­mi­en, hvor alle eller nog­le øko­no­mi­ske beslut­nin­ger tages lokalt. Det lader til at være den form for pla­nø­ko­no­mi, Mau mest hæl­der til, når han i anden sam­men­hæng hen­vi­ser til beho­vet for et opgør med både sta­ten og markedet.3Se eksem­pel­vis Søren Mau, “Pelle Dragsteds soci­a­lis­me er en tam poli­ti­ker­fan­ta­si, som ikke tør tage de radi­ka­le opgør”, Dagbladet Information, 29. maj 2021. Rettigheder til sub­si­stens­mid­ler og omsorg må hæn­ge sam­men med plig­ter til at bidra­ge til fæl­les­ska­bet. Decentralisering rej­ser der­u­d­over uund­gå­e­ligt spørgs­må­let om, hvor­dan de decen­tra­le enhe­der inter­a­ge­rer. Er der alli­ge­vel en vis grad af cen­tral plan­læg­ning? Eller skal det ske gen­nem for­hand­ling? Hvad er for­skel­len så fra det til en egent­lig mar­keds­ud­veks­ling, udover fra­væ­ret af pen­ge som clea­rings-mid­del?

Pointen med oven­stå­en­de dis­kus­sion er, at det selv på det abstrak­te, ana­ly­ti­ske plan, som Mau selv­be­vidst hol­der sin ana­ly­se på, ikke er klart, hvor­dan koor­di­na­tio­nen af pro­duk­tions­pro­ces­ser i et sam­fund kan fin­de sted uden tvang over­ho­ve­det. Det bety­der ikke, at al tvang er lige, og at mar­ke­dets uind­skræn­ke­de stum­me tvang bare må accep­te­res. Det bety­der hel­ler ikke, at der ikke var en histo­risk peri­o­de, hvor hoved­sag­ligt selv­for­sy­nen­de men­ne­sker blev til lønsla­ver med et bety­de­ligt ele­ment af tvang. Men det stil­ler spørgs­måls­tegn ved Maus påstand om, at vi må afvi­se en gen­nem­gri­ben­de brug af mar­ke­der, ale­ne for­di de altid vil invol­ve­re et ele­ment af tvang. For det argu­ment afhæn­ger af, at øko­no­misk koor­di­na­tion uden nogen form for tvang over­ho­ve­det er mulig.

Stum koor­di­na­tion

Markedets for­del lig­ger i at sør­ge for stum koor­di­na­tion mel­lem enhe­der, hvor både bot­tom-up-sam­ar­bej­de og top-down-plan­læg­ning kom­mer til kort. Markedets stum­me tvang består i, at ændrin­ger i pri­ser og løn­nin­ger kom­man­de­rer rundt med varer og men­ne­sker, men sam­ti­dig spre­der ændre­de pri­ser og løn­nin­ger også vig­tig infor­ma­tion. Det er for­kert, når Mau påstår, at øko­no­mer siger, at mar­ke­dets udlig­nings­pro­ces­ser ude­luk­ken­de spre­der information,4ST, 187. men poin­ten om, at mar­ke­der også spre­der infor­ma­tio­ner, er cen­tral for at for­stå, hvor svært det er at erstat­te mar­ke­der med en anden koor­di­na­tions­me­ka­nis­me, og der­for er den værd at udfol­de.

Vi kan fore­stil­le os en situ­a­tion, hvor en virk­som­hed opfin­der en ny effek­tiv måde at anven­de input X på. Der er nu brug for, at mere af input X bli­ver re-allo­ke­ret til virk­som­he­den. Det sker gen­nem mar­ke­det ved, at efter­spørgs­len sti­ger og pres­ser pri­sen opad, hvil­ket med­fø­rer, at min­dre pro­duk­ti­ve virk­som­he­der, der bru­ger input X, enten nedska­le­rer eller sub­sti­tu­e­rer over til at bru­ge et andet input. Hvis input X er bil­ligt i for­vej­en, så tyder det des­u­den på, at ingen end­nu har fun­det en god måde at bru­ge det på rela­tivt til, hvor nemt det er at pro­du­ce­re. Det vil give alle virk­som­he­der både sig­nal og inci­ta­ment til at udvik­le ny tek­no­lo­gi, som bru­ger net­op det­te bil­li­ge input. Markedets udlig­nings­pro­ces­ser leder inputs der­hen, hvor de fører til størst mulig pro­duk­tion og vel­be­fin­den­de, givet den eksi­ste­ren­de for­de­ling af beta­lings­vil­lig­hed og ‑mulig­hed. Det spre­der infor­ma­tion gen­nem kom­man­do­er, og fre­mav­ler der­i­gen­nem koor­di­na­tion.

Lad os nu fore­stil­le os, at input X er et enzym, der pro­du­ce­res af en virk­som­hed, og at en anden virk­som­hed fin­der en ny anven­del­se enzy­met i en vac­ci­ne. Hvis vac­ci­nen har en stor efter­spørgsel, vil der auto­ma­tisk være mulig­hed for at pro­du­ce­re meget af den, for­di vac­ci­ne­pro­du­cen­ten kan og vil udkon­kur­re­re anden efter­spørgsel på enzy­mer­ne. Fordelen er, at der ikke behø­ves et plan­læg­nings­or­gan til at vur­de­re, hvil­ke for­mål det er vig­tigst, at den begræn­se­de mæng­de af enzy­met går til.

Det er vig­tigt at note­re sig, at den­ne ide­a­li­se­re­de beskri­vel­se af pro­duk­tio­nen og anven­del­se af enzy­met kan fin­de sted sam­ti­dig med, at et stats­ligt volds­mo­nopol hånd­hæ­ver en patent­lov­giv­ning, der giver vac­ci­ne­pro­du­cen­ten en eks­klu­siv pro­duk­tions­ret, og der­med en mar­keds­magt, som med­fø­rer en begræns­ning af pro­duk­tio­nen. Eller at virk­som­he­den, som pro­du­ce­rer enzy­met, har mar­keds­magt og pres­ser pri­sen højt op, eller skju­ler vig­tig viden om, hvor­dan enzy­met vir­ker, så vac­ci­nen aldrig bli­ver udvik­let. Eller at pro­duk­tio­nen af enzy­met fak­tisk er så mil­jøø­de­læg­gen­de, at det er pris­sat alt for lavt, i hvil­ket til­fæl­de det bed­ste vil­le være en anden type af vac­ci­ne. Ligeså kan pro­duk­tio­nen fin­de sted i en situ­a­tion, hvor poten­ti­el efter­spørgsel på vac­ci­nen aldrig rea­li­se­res, for­di der mang­ler for­brugs­mu­lig­he­der hos en eller fle­re befolk­nings­grup­per.

Til sidst i det­te afsnit om mar­ke­det og plan­læg­ning skal det vide­re til­fø­jes, at dis­se stør­rel­ser ikke, selv på det hid­ti­di­ge høje abstrak­tions­ni­veau, som vi har dis­ku­te­ret det her på, kan for­stås som et enten-eller. Detaljeret for­ud­gå­en­de plan­læg­ning af pro­duk­tions­pro­ces­sen er cen­tralt for enhver kapi­ta­li­stisk virk­som­hed, hvor for­de­le­ne ved stor­drifts­for­de­le kon­stant vejes op imod de bureau­kra­ti­ske ulem­per ved en stør­re orga­ni­sa­tion.

Store, afgø­ren­de dele af men­ne­ske­li­vet fal­der også imel­lem det, som bedst plan­læg­ges cen­tralt eller udveks­les på et mar­ked. Et købt eller plan­lagt ven­skab er ikke et ven­skab. Også i for­hol­det til vores kol­le­ga­er kan stram plan­læg­ning på den ene side og kon­kur­ren­ce og mar­keds­lig­gø­rel­se på den anden side beg­ge være ska­de­li­ge, både i sig selv for vores vel­be­fin­den­de og for pro­duk­ti­vi­te­ten, for­di det øde­læg­ger sam­ar­bej­det.

Staten som sam­fund­s­plan­læg­ger

I prak­sis er sta­ten i dag det tæt­te­ste, vi kom­mer på den sam­fund­s­plan­læg­ger, jeg ind­til nu har omtalt i abstrak­te ven­din­ger. Det er der­for vig­tigt at for­hol­de sig til, hvor­dan sta­ten spil­ler en afgø­ren­de rol­le i at ska­be, omfor­me og regu­le­re mar­ke­der, og der­i­gen­nem påvir­ke den øko­no­mi­ske udvik­ling, selv­om der bli­ver ved med at være pro­fitj­agt og stum tvang. Samfundsplanlæggeren, som gør brug af mar­ke­der, står også over for infor­ma­tions- og inci­ta­ments­pro­ble­mer, og sam­let set er det en kon­kret dis­kus­sion, hvad mulig­heds­rum­met er, og hvad for­de­le­ne og ulem­per­ne er ved for­skel­li­ge til­tag. Det kræ­ver i man­ge hen­se­en­der kvan­ti­fi­ce­ring. Til det anven­der øko­no­mer model­ler.

Ved at for­sø­ge at for­stå, hvor­dan løn, pris og pro­fit bestem­mes, bli­ver det også muligt at påvir­ke dis­se, og der­i­gen­nem gra­den af stum tvang. Det er et enormt arbej­de, som i sid­ste ende kræ­ver psy­ko­lo­gers viden om men­ne­ske­lig adfærd, socio­lo­ger og antro­po­lo­gers ind­sig­ter i kul­tur og nor­mer, poli­to­lo­gers ind­sig­ter i insti­tu­tio­ner, histo­ri­ke­res ind­sig­ter i kil­der og kon­tekst, samt natur­vi­den­ska­be­li­ge ind­sig­ter i men­ne­ske­lig tek­no­lo­gi og stof­skif­tet med natu­ren.

Økonomiske model­lers styr­ke er den hal­ve sand­hed, at der intet nyt under solen er, mens deres svag­hed er den lige så sigen­de hal­ve sand­hed, at histo­ri­en aldrig gen­ta­ger sig. Økonomiske model­ler er luk­ke­de syste­mer, men frem­ti­den er radi­kalt åben i den for­stand, at den inde­hol­der ukend­te ukend­te.

Det ska­ber pro­ble­mer for enhver sam­fund­s­plan­læg­ning, uan­set om det sker direk­te eller indi­rek­te gen­nem mar­ke­der. Når øko­no­mer løser en model for at vise, at mar­keds­løs­nin­gen er effi­ci­ent, gøres det typisk ved at vise, at en alvi­den­de sam­fund­s­plan­læg­ger ikke kan re-allo­ke­re inputs eller omfor­de­le for­brugs­mu­lig­he­der såle­des, at bare én per­son stil­les bed­re, uden at mindst én anden stil­les dår­li­ge­re. Forsvaret for mar­ke­det sker med hen­vis­ning til, at det i prak­sis er ure­a­li­stisk, at en sam­fund­s­plan­læg­ger skul­le kun­ne skaf­fe den for­nød­ne infor­ma­tion, især hvis vig­tig infor­ma­tion om tid og sted for den enkel­te aktør kun ken­des af ham eller hen­de. Markedsløsningen kræ­ver ikke sam­me anta­gel­se om cen­tra­li­se­ret infor­ma­tion.

Argumentet under­byg­ges til tider med, at sam­fund­s­plan­læg­ge­ren har end­nu svæ­re­re ved at skaf­fe den nød­ven­di­ge infor­ma­tion, for­di den til­gæn­ge­li­ge infor­ma­tion for hver indi­vi­du­el aktør, hus­hold­ning, virk­som­hed eller lokalt plan­læg­nings­or­gan hele tiden ændrer sig, når det ukend­te ukend­te afslø­rer sig selv. Den argu­men­ta­tion er dog tve­æg­get. Når først det ukend­te ukend­te accep­te­res, må ind­sig­ter fra øko­no­mi­ske model­ler, som ikke inde­hol­der det­te, også for­stås mere meta­forisk. Og det gæl­der sær­ligt, når det er model­ler, hvor det anta­ges, at hver enkelt aktør har enormt præ­cis infor­ma­tion om frem­ti­den og auto­ma­tisk har sam­stem­men­de for­vent­nin­ger der­til, hvil­ket over­dri­ver mar­ke­dets koor­di­ne­ren­de evner.

I mine øjne er det ukend­te ukend­te både et argu­ment for, at decen­tra­li­se­ring af øko­no­mi­ske beslut­nin­ger, uan­set for­men, er nød­ven­di­ge for at ska­be nok flek­si­bi­li­tet, men at en vis grad af cen­tra­li­se­ring er nød­ven­dig for at sik­re en fæl­les ram­me og under­støt­te sta­bi­li­te­ten, når det helt uven­te­de sker. Økonomiske model­ler spil­ler en afgø­ren­de rol­le i for­hold til at kon­kre­ti­se­re vores logisk kon­si­sten­te kvan­ti­ta­ti­ve for­stå­el­se af øko­no­mi­ske dyna­mi­k­ker og meka­nis­mer, men i øko­no­misk teo­ri må man også erken­de, at over­sæt­tel­sen fra model­ler til vir­ke­lig poli­tik uund­gå­e­ligt ind­be­fat­ter mere væven­de kva­li­ta­ti­ve vur­de­rin­ger og afvej­nin­ger.

Modvirkende ten­den­ser

Lad os gå vide­re til spørgs­må­let om poli­ti­ske og øko­no­mi­ske mod­vir­ken­de ten­den­ser. Mau væl­ger i sin bog som sagt at foku­se­re på kapi­ta­lis­mens “ide­a­le tvær­snit”, og ser der­for på den øko­no­mi­ske magt frem­for vol­de­lig og ide­o­lo­gisk magt. Staten behand­les der­for kun mar­gi­nalt, men ita­le­sæt­tes som en magt­fuld aktør, der har behov for en vis grad af selv­stæn­dig­hed, for at kun­ne gri­be ind for at und­gå kapi­ta­lis­mens selvdestruktion.5ST, 69. Fagforeninger omta­les nær­mest slet ikke. Det er et afgø­ren­de pro­blem. Selvom jag­ten på pro­fit altid er den alt­over­ve­jen­de driv­kraft i kapi­ta­lis­men, kan poli­ti­ske beslut­nin­ger og fag­lig orga­ni­se­ring i høj grad påvir­ke den ret­ning, pro­fit­mo­ti­vet træk­ker.

Det sker direk­te gen­nem subsi­di­er og afgif­ter på for­skel­li­ge pro­duk­ter. Det sker gen­nem overenskom­ster og et soci­al sik­ker­heds­net, som gør, at virk­som­he­den ingen arbejds­kraft kan få, hvis de til­by­der en for lav løn eller for dår­li­ge arbejds­for­hold. Det sker gen­nem regu­le­ring af ejen­doms­ret­ten, som begræn­ser, hvor­dan pri­vat ejen­dom kan anven­des, hvad end det dre­jer sig om beskyt­tel­se af leje­re, med­be­stem­mel­se til ansat­te eller noget helt tred­je. Det sker gen­nem beskat­ning af for­mue, ind­komst og for­brug, som omfor­de­ler for­brugs­mu­lig­he­der­ne rela­tivt til det, mar­ke­det ska­ber, og offent­lig pro­duk­tion, som direk­te giver for­brugs­mu­lig­he­der på lige vil­kår. Eller det sker gen­nem præ­for­de­ling af de res­sour­cer, man træ­der ind på mar­ke­det med. Eller det gør ny tek­no­lo­gi til­gæn­ge­lig for virk­som­he­der­ne, hvil­ket påvir­ker væk­stens ret­ning.

I kapi­ta­lis­mens ide­a­le tvær­snit bør den­ne kom­pli­ce­re­de rela­tion mel­lem den orga­ni­se­re­de arbejds­krafts magt og sta­tens unik­ke rol­le i det øko­no­mi­ske system også frem­gå. For den orga­ni­se­re­de arbejds­kraft og sta­ten er ikke blot peri­fe­re stør­rel­ser i for­hold til det kapi­ta­li­sti­ske mar­keds pro­fit­mo­tiv, men direk­te afgø­ren­de for udvik­lin­gen og resul­ta­tet af den­ne.

Jagten på andres pro­fit

Mau låner fra Robert Brenner distink­tio­nen mel­lem ver­ti­ka­le magt­for­hold mel­lem arbej­de­re og kapi­ta­li­ster og hori­son­tale magt­for­hold ind­byr­des mel­lem kapi­ta­li­ster, og han omta­ler kon­kur­ren­ce som den meka­nis­me, der “ekse­kve­rer” kapi­ta­lis­mens love.6ST, 209. I mine øjne hol­der han dog impli­cit fast i en arbejds­vær­di­te­o­re­tisk ram­me, hvor kon­kur­ren­ce kun omfor­de­ler mer­vær­di­en udtrykt som pro­fi­t­ud­lig­ning. Han for­hol­der sig aldrig til, hvad der bestem­mer pro­fi­tra­tens niveau og kapi­ta­laf­ka­stet, eller til, at kapi­ta­li­ster­nes ind­byr­des jagt på hin­an­dens pro­fit kan ero­de­re pro­fit­grund­la­get som sådan.

Virksomhedernes hori­son­tale kon­kur­ren­ce er en helt afgø­ren­de mod­vir­ken­de ten­dens til pro­fitj­ag­tens ulig­heds­ska­ben­de ten­den­ser. Når kon­kur­ren­cen fun­ge­rer godt, vil virk­som­he­der, der sæl­ger dyrt, bli­ve under­budt, og dem, som køber arbejds­kraft bil­ligt, vil bli­ve over­budt. I moder­ne øko­no­misk teo­ri skel­nes der­for også mel­lem afkast på kapi­tal og pro­fit som sådan. Afkastet på kapi­tal er det, som i prin­cip­pet kan for­kla­res af, at nogen har mulig­hed for at erstat­te for­brug med en inve­ste­ring, som kom­bi­ne­ret med egen eller andres arbejds­kraft øger de sam­le­de for­brugs­mu­lig­he­der i frem­ti­den, og inve­ste­rin­gen dan­ner der­for grund­lag for et afkast. Profit er her det yder­li­ge­re afkast, som ikke tager udgangs­punkt i, at nogen for­brugs­mu­lig­he­der er ble­vet opgi­vet.

Jeg mener, at Mau groft under­vur­der den frem­gang, men­ne­ske­he­den har ople­vet under kapi­ta­lis­men, eller for­sim­plet affe­jer den som mulig ude­luk­ken­de på bag­grund af glo­bal ulig­hed og mil­jøø­de­læg­gel­se, hvor vir­ke­li­ge dis­se ulyks­a­lig­he­der end er. Maus ana­ly­ser af kon­kre­te spørgs­mål om kli­ma, glo­ba­li­se­ring og kri­ser til sidst i bogen frem­står også rela­tivt bana­le og skit­se­ag­ti­ge. De kan næsten bare koges ned til, at pro­fit­mo­ti­vet er ska­de­ligt, uden at de mod­vir­ken­de fak­to­rer over­ho­ve­det for­sø­ges ana­ly­se­ret. I en kon­kre­ti­se­ring af sine ana­ly­ser vil Mau bli­ve nødt til at for­kla­re, hvor­for han fuld­stæn­dig ser bort fra de værk­tø­jer, som den moder­ne øko­no­mi­ske viden­skab har udvik­let til at for­stå pris, løn og pro­fit, og der­ved for­bed­re vores mulig­he­der for både at kvan­ti­fi­ce­re og dæm­pe den stum­me tvang. Et for­svar base­ret på, at Marx’ mål slet ikke var en øko­no­misk teo­ri, men nær­me­re en kri­tik af øko­no­misk teo­ri som sådan,7ST, 72; 75; 179; 181; 199. fore­kom­mer tomt, når der sam­ti­dig fore­ta­ges fak­ti­ske øko­no­mi­ske ana­ly­ser.

Spørgsmålet om demo­kra­ti­se­ring af øko­no­mi­en er ikke et enten-eller, men nær­me­re et kon­kret hvor­dan. Økonomien er altid alle­re­de fun­de­ret på stats­lig ska­bel­se, udform­ning og regu­le­ring af mar­ke­der. Styringen af øko­no­mi­en gen­nem brug af mar­ke­der frem­for gen­nem plan­læg­ning er mere indi­rek­te, men ikke per defi­ni­tion min­dre demo­kra­tisk. I øko­no­mi­ske model­ler, hvor alle byt­te­hand­ler og kon­trak­ter på indi­vid­pla­net er ind­gå­et uden tvang, er der sta­dig struk­tu­rel tvang i Maus for­stå­el­se af begre­bet. Det gør det også klart, at det er muligt at dis­ku­te­re spørgs­må­let om struk­tu­rel tvang på en grå­ska­la frem­for i det sort-hvid-per­spek­tiv, Mau ynder. Det er med det­te per­spek­tiv i hån­den, at vi har de bed­ste mulig­he­der for at gøre op med den enor­me glo­ba­le ufri­hed og ulig­hed, der præ­ger vores ver­den i dag, og ska­be nye for­mer for demo­kra­ti­se­ring af økonomien.8Tak til Ludvig Goldschmidt Pedersen for vær­di­ful­de kom­men­ta­rer til en tid­li­ge­re ver­sion af den­ne tekst.

1. Søren Mau, Stum tvang. En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Forlaget Klim, 2021), 32. Herefter for­kor­tet ST.
2. Det føl­gen­de er en par­af­ra­se af en ræk­ke af Søren Maus twe­ets i sam­ta­le med Ludvig Goldschmidt Pedersen, se Søren Mau, Twitter, 21. okto­ber 2021.
3. Se eksem­pel­vis Søren Mau, “Pelle Dragsteds soci­a­lis­me er en tam poli­ti­ker­fan­ta­si, som ikke tør tage de radi­ka­le opgør”, Dagbladet Information, 29. maj 2021.
4. ST, 187.
5. ST, 69.
6. ST, 209.
7. ST, 72; 75; 179; 181; 199.
8. Tak til Ludvig Goldschmidt Pedersen for vær­di­ful­de kom­men­ta­rer til en tid­li­ge­re ver­sion af den­ne tekst.

Hvorfor er den bog ikke til at komme uden om?

Allerede få uger efter udgi­vel­sen var det før­ste oplag udsolgt, og bogen har skabt debat i alle stør­re medi­er – fra ven­stre til høj­re i det poli­ti­ske spektrum.1Søren Mau, “Kritikken af ‘Stum tvang’ viser, at de bor­ger­li­ge ikke læn­ge­re evner at for­sva­re kapi­ta­lis­men”, Dagbladet Information, 21. okto­ber 2021. Hvorfor er der ingen vej uden om Søren Maus bog Stum Tvang?2Søren Mau, Stum tvang. En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Forlaget Klim, 2021). Herefter for­kor­tet ST. Der er man­ge, men her er et par væg­ti­ge grun­de:

Det er alle­re­de i gang, men om godt og vel 10 år er jord­klo­den ube­bo­e­lig en hel mas­se ste­der, enten for­di der er for varmt, eller for­di der er for vådt. Eller for­di der er for koldt. Også her i vores dan­ske ande­dam bli­ver der kamp om plad­ser­ne. Klimakrisen er over os.

Samtidig træn­ger en ny bøl­ge af femi­nis­me frem overalt i ver­den. Kvinder – og køn i for­skel­li­ge aftap­nin­ger – fin­der sig ikke læn­ge­re i mere pis. Med sta­dig stør­re selv­be­vidst­hed insi­ste­rer de ikke ale­ne på deres del af kagen, men også på deres ret til at sæt­te mæn­de­ne og – ikke mindst i vis­se #MeToo-til­fæl­de – mag­ten sto­len for døren. Det får til gen­gæld en del her­rer m/k til at råbe vagt i gevær – både dem med og dem uden magt: Hvad er der snart til­ba­ge til os? Kønskampen raser.

Endelig, sor­te og andre ikke-hvi­de i både Nord og Syd bli­ver mere og mere bevid­ste om deres ret­mæs­si­ge plads i ver­den og prø­ver der­for at (gen)indtage den med sta­dig stør­re sta­mi­na. I den vest­li­ge ver­den er Black Lives Matter pænt popu­lær, libe­ra­le er mere lyd­hø­re end læn­ge, sam­ti­dig med at en del af de sam­mes rege­rin­ger raver mere eller min­dre råd­vil­de rundt. I Syd bli­ver sor­te bor­ge­re, der vil høres, mødt med tåre­gas og mili­tær. Demokratiet har det ikke sær­lig godt.

Hvad stil­ler vi op? Og hvor­dan skal vi for­stå de man­ge stem­mer og ikke mindst de man­ge lag i de for­skel­li­ge kri­ser? Hvordan bli­ver vi frie?

Teorien og den rode­de vir­ke­lig­hed

Det er over­ho­ve­det ikke nemt. Men én ting er sik­ker: Djævelen lig­ger i detalj­en. Vi har brug for hands on-viden om mag­tens veje og vild­ve­je. Og vi har brug for helt kon­kre­te ana­ly­ser af, hvad der fore­går. Det er her Maus bog, Stum tvang, kom­mer ind i bil­le­det.

Hvad for noget? vil nogen ind­ven­de. En teo­re­tisk mop­ped­reng på over 300 sider, som vil “for­sø­ge at etab­le­re en teo­ri om de magt­for­mer, der kan udle­des af den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des væsensbestemmelser”.3ST, 29. En bog, som hæv­der, at det “rent ana­ly­tisk er muligt at iso­le­re og iden­ti­fi­ce­re de ker­ne­struk­tu­rer, der gør kapi­ta­li­sti­ske sam­fund kapi­ta­li­sti­ske.” Hvordan kan sådan en teo­re­tisk under­sø­gel­se hjæl­pe os til at for­stå de spørgs­mål, jeg taler om her?

Det er noget af det skøn­ne ved Maus bog. At han kan se for­skel på den teo­re­ti­ske abstrak­tion og den histo­risk kon­kre­te ana­ly­se. At han på én og sam­me gang insi­ste­rer på at gra­ve efter “kapi­ta­lis­mens ide­a­le tvær­snit” som teo­re­tisk abstrak­tion og sam­ti­dig fast­hol­der, at det­te “ikke inde­bæ­rer en påstand om, at der fak­tisk fin­des sådan noget som en kapi­tal­lo­gik, som ope­re­rer uaf­hæn­gigt af sin spe­ci­fik­ke soci­a­le kontekst”.4ST, 30.

I sit teo­re­ti­ske ærin­de til­la­der Mau sig at se bort fra den rol­le, ide­o­lo­gi og vold spil­ler i opret­hol­del­sen af kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­for­hold. Han skri­ver: “Min påstand er alt­så ikke at kapi­ta­lis­men ude­luk­ken­de beror på stum tvang, eller at der er en histo­risk ten­dens til, at andre for­mer for magt for­svin­der eller træ­der i bag­grun­den. Den teo­ri, jeg udvik­ler […], har til for­mål at gøre os i stand til at se, at kapi­ta­lens magt er virk­som, selv når den ide­o­lo­gi­ske og vol­de­li­ge magt er fra­væ­ren­de”.5ST, 32.

Det cen­tra­le i Maus pro­jekt er påvis­nin­gen af, at kapi­ta­lis­men som pro­duk­tions­må­de fra­ta­ger men­ne­sker kon­trol­len over deres eget liv – om vi men­ne­sker vil det eller ej. Hans teo­re­ti­ske under­sø­gel­se sig­ter på at vise karak­te­ren og omfan­get af de betin­gel­ser, vi er oppe imod, hvis vi vil afskaf­fe den­ne tvang og nær­me os et sam­fund, hvor det er indi­vi­der­nes bevid­ste hand­len, ikke kapi­ta­len, der regu­le­rer det sam­funds­mæs­si­ge liv.

Det er karak­te­ri­stisk, at Mau ved afslut­nin­gen af sin under­sø­gel­se kon­klu­de­rer: “Kampen mod kapi­ta­lens døds­ma­ski­ne­ri fin­der ikke sted i et teo­re­tisk labo­ra­to­ri­um, hvil­ket bety­der, at kam­pen aldrig kon­fron­te­rer den stum­me tvang, som den beskri­ves i den­ne bog. I dén rode­de vir­ke­lig­hed som kam­pe fin­der sted i, er kapi­ta­lens øko­no­mi­ske magt altid vik­let ind i vol­de­lig og ide­o­lo­gisk magt, samt soci­a­le for­mer, logik­ker og dyna­mi­k­ker, der ikke stam­mer fra kapitalformen”.6ST, 306

Og han fort­sæt­ter: “Vi skal altid huske på, at teo­ri­er udvik­let på et højt abstrak­tions­ni­veau ikke kan og ikke bør give svar på spørgs­må­let, om hvad der skal gøres – men også at det ikke bety­der, at sådan­ne teo­ri­er er poli­tisk ubrugelige”.7ST, 306.

Vi har brug for dem, for­di de er rele­van­te i den prak­ti­ske bestræ­bel­se på at læg­ge kapi­ta­lens ver­den i gra­ven: “Det, som teo­ri­er som den, jeg har udvik­let i den­ne bog, imid­ler­tid er i stand til, er at udvik­le begre­ber, der kan bru­ges på lave­re abstrak­tions­ni­veau­er med hen­blik på at pro­du­ce­re stra­te­gi­ske ana­ly­ser af kon­kre­te kamparenaer”.8ST, 306.

Hvorfor er det kvin­der, der befol­ker det sted uden­for?

Lad os tage et eksem­pel. På niveau­et for ana­ly­sen af den stum­me tvang peger Mau på, hvor­dan kapi­ta­lens magt altid er en form for domi­nans, for­di den beror på adskil­lel­sen mel­lem evnen til at arbej­de og betin­gel­sen for rea­li­se­rin­gen af den­ne evne. Han vil hel­le­re tale om pro­le­ta­rer end om arbej­de­re, “for­di det ikke er alle, hvis over­le­vel­se afhæn­ger af kapi­ta­len, som arbej­der. Det, der defi­ne­rer den pro­le­ta­ri­ske posi­tion, er ikke arbej­de, men den radi­ka­le spalt­ning mel­lem livet og dets betingelser”.9ST, 133. Vi er næg­tet adgang til pro­duk­tions­mid­ler­ne, men vores over­le­vel­se er, via mar­ke­det, bun­det til sam­me.

Derfor, på grund af den­ne enhed af adskil­lel­se og for­bin­del­se, behø­ver den her­sken­de klas­se ikke at bru­ge vold for at pres­se mer­ar­bej­de ud af arbej­der­ne. Og her tager Mau Karl Marx i ed: “Den frie arbej­der må […] selv opret­hol­de for­hol­det, da hans egen og fami­li­ens eksi­stens afhæn­ger af, at han ved­va­ren­de for­ny­er sal­get af sin arbejd­s­ev­ne til kapitalisten”.10Karl Marx, Resultater af den umid­del­ba­re pro­duk­tions­pro­ces (Aarhus: Modtryk, 1974), 71 (cite­ret fra ST, 143, over­sæt­tel­se til­pas­set af Søren Mau). Der er alt­så no way out – vi går “fri­vil­ligt” hen og sæl­ger vores arbejds­kraft.

Men – og nu begyn­der det at bli­ve spæn­den­de – ikke alle pro­le­ta­rer sæl­ger deres arbejds­kraft, og sam­ti­dig er der man­ge af dem, der gør, som også arbej­der uden for løn­for­hol­det og dér­u­de udfø­rer arbej­de, som er sam­funds­mæs­sigt nød­ven­digt. Mau viser, hvor­dan kapi­ta­lis­men ind­fø­rer en histo­risk unik opde­ling af pro­duk­tion af varer og repro­duk­tio­nen af arbejds­kraf­ten, “en opde­ling hvor pro­le­tarkvin­der blev tvun­get til at udfø­re alt det uløn­ne­de og usyn­lig­gjor­te arbej­de, uden hvil­ket det kapi­ta­li­sti­ske system straks vil­le kollapse”.11ST, 155.

Bogen går i dyb­den med den spalt­ning og dis­ku­te­rer den nye­re femi­ni­sti­ske forsk­ning, der går under beteg­nel­sen soci­al repro­duk­tions­te­o­ri. Ligesom nog­le af dens repræ­sen­tan­ter spør­ger Mau: Hvorfor er det kvin­der, der befol­ker det sted uden for kapi­ta­lens umid­del­ba­re kon­trol, dér hvor arbejds­kraf­ten repro­du­ce­res, hvor der laves hus­ar­bej­de og øves omsorg for børn og mænd? Er der en nød­ven­dig sam­men­hæng mel­lem pro­duk­tions­må­dens spalt­ning af pro­duk­tion og repro­duk­tion og kvin­der­nes lave­re pla­ce­ring i det køn­ne­de hie­rar­ki? Men han spør­ger også: Hvad kan vi over­ho­ve­det sige om kapi­tal og køn på dét abstrak­tions­ni­veau?

Svaret er: not much. Jeg skal ikke gå i detal­jer her, men Mau viser, hvor­dan dis­kus­sio­nen ofte ender i noget “begrebs­ligt rod”, og at fle­re for­fat­te­re bidra­ger til for­vir­rin­gen ved ikke at skel­ne mel­lem for­skel­li­ge abstrak­tions­ni­veau­er. Med Cinzia Aruzza søger Mau at fast­hol­de dia­lek­tik­ken: “Kønnet under­tryk­kel­se er ikke nød­ven­dig for kapi­ta­lis­men i betyd­nin­gen ‘en logisk for­ud­sæt­ning’, men den er nød­ven­dig i den for­stand, at kapi­ta­lis­mens histo­ri­ske eksi­stens har med­ført, at køn­net under­tryk­kel­se er ble­vet en ‘nød­ven­dig kon­se­kvens’ af kapitalismen.”12Cinzia Aruzza, “Logic or History? The Political Stakes of Marxist-Feminist Theory”, Viewpoint Magazine, 23. juni 2015.

Det er ikke mindst Maus fortje­ne­ste at pege på, hvor­dan det skjul­te, men vir­ke­li­ge anlig­gen­de i de nye­re teo­re­ti­ske for­søg på at kob­le femi­nis­me og marxis­me er af poli­tisk natur. Kan man som femi­ni­stisk-marxi­stisk teo­re­ti­ker til­ve­je­brin­ge et “stærkt grund­lag for kri­tik­ken af ten­den­sen blandt (vis­se) marxi­ster til at ned­pri­o­ri­te­re kam­pe om køn ud fra et snæ­ver­sy­net ide­al om revo­lu­tio­næ­re kampe”,13ST, 167. har man sin ryg fri. Således betryg­get kan man vise – ja, jeg fri­stes næsten til at sige ret­fær­dig­gø­re – at den femi­ni­sti­ske kamp er “god nok”, det vil sige, at den som kamp mod køn­net under­tryk­kel­se er en natur­lig del af en anti­ka­pi­ta­li­stisk stra­te­gi.

Men den går ikke. Besværgelsen af den nød­ven­di­ge for­bin­del­se mel­lem kapi­ta­lis­me og kvin­de­un­der­tryk­kel­se tager i alt for man­ge til­fæl­de over lige dér, hvor den kon­kre­te ana­ly­se skul­le begyn­de. Med ret­te under­stre­ger Mau: “Hvor meget vi bør stræ­be efter at fusio­ne­re de begrebs­ap­pa­ra­ter, vi under­sø­ger kapi­ta­len og køn­net igen­nem, afhæn­ger af, hvad vi vil under­sø­ge, det vil sige det afhæn­ger af det spe­ci­fik­ke ana­ly­seob­jekt, samt hvil­ke aspek­ter af det­te ana­ly­seob­jekt vi er inter­es­se­re­de i, og hvil­ket abstrak­tions­ni­veau ana­ly­sen ope­re­rer på”.14ST, 167. Mau sæt­ter der­med også spørgs­måls­tegn ved ide­en om, at poli­ti­ske stra­te­gi­er umid­del­bart kan udle­des af abstrakt teo­ri: “Kampe mod køn­net under­tryk­kel­se er vig­ti­ge, for­di de net­op er kam­pe mod under­tryk­kel­se – ikke for­di de er logisk for­bun­det til kapitalformen”.15ST, 168.

Hvis vi der­i­mod skal for­stå, hvor­dan “kapi­ta­lis­men hvi­ler på og for­stær­ker køn­net under­tryk­kel­se”, bør det der­for ana­ly­se­res “på et lave­re abstrak­tions­ni­veau, hvor histo­risk spe­ci­fik­ke køns­sy­ste­mer ind­dra­ges”, hvor man ind­dra­ger “en teo­ri om køn, der kan for­kla­re, hvor­for den kapi­ta­li­sti­ske adskil­lel­se af akti­vi­tets­sfæ­rer har en ten­dens til at over­lap­pe med et binært og hie­rar­kisk system af kønsforskelle”.16ST, 166.

Lønarbejde og kapi­tal og hie­rar­ki­et mel­lem køn­ne­ne

Lige præ­cis. Mau gør det ikke i bogen her, men det er der andre, der gør. Den tyske soci­alp­sy­ko­log og femi­ni­sti­ske kri­ti­ker Regina Becker-Schmidt har været skel­sæt­ten­de, bl.a. med sit begreb om kvin­der­nes dob­bel­te sam­funds­mæs­sig­gø­rel­se (som refe­re­rer indi­rek­te til Marx’ begreb om det sam­funds­mæs­sig­gjor­te arbejde).17Regina Becker-Schmidt, “Doppelte Vergesellschaftung von Frauen: Divergenzen und Brückenschläge zwi­s­chen Privat- und Erwerbsleben”, i Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, Theorien. Methoden, Empirie, red. Ruth Becker & Beate Kortendiek (Springer, 2010), 65–74. Becker-Schmidt har bag­grund i både Marx’ kri­tik af den poli­ti­ske øko­no­mi, i psy­ko­a­na­ly­sen og i en femi­ni­stisk, kri­tisk læs­ning af Adorno og Horkheimer.

Hun har bl.a. under­søgt det, hun kal­der ambi­va­lens-erfa­rin­ger hos fabriks­ar­bej­den­de mødre, og har vist, hvor­dan den måde, kvin­der­ne ori­en­te­rer sig i beg­ge erfa­rings­om­rå­der, sker gen­nem en man­ge­ler­fa­ring, og for­di mulig­he­der­ne for at til­freds­stil­le deres behov i og mel­lem de adskil­te sfæ­rer er begræn­se­de og mod­sæt­nings­fyld­te: Hver sfæ­re taget for sig er under de her­sken­de betin­gel­ser uri­me­lig og kri­tisa­bel. Isolation og mang­len­de aner­ken­del­se hér, umen­ne­ske­li­ge arbejds­be­tin­gel­ser dér, børn, der kræ­ver god tid hér, arbejds­gi­ve­re, der beder dig hum­me dig dér.

Med sin viden fra Marx’ vær­di­te­o­ri kan Becker-Schmidt fast­slå, hvor­dan kvin­der­ne er dob­belt under­lagt den sam­funds­mæs­sig­gø­rel­se, som kapi­ta­lens val­o­ri­se­rings­tvang ikke kan eksi­ste­re uden. Det fore­går i grove træk sådan her: Lønarbejdet er en livs­nød­ven­dig­hed for fler­tal­let i befolk­nin­gen. Men den, der ikke kan hæv­de sig på arbejds­mar­ke­det, mar­gi­na­li­se­res. Enhver form for arbej­de, der ikke har nogen mar­keds­vær­di, reg­nes ikke for noget i en sam­funds­struk­tur, hvor pro­fi­t­o­ri­en­te­ret virk­som­hed har for­rang.

Men her gem­mer sig et para­doks, især for kvin­der­ne. For uden for mar­ke­det og pen­geø­ko­no­mi­en lig­ger hus­ar­bej­det og omsor­gen og andre for­mer for soci­alt nød­ven­dig virk­som­hed. Kvindernes arbej­de er sam­funds­mæs­sigt nød­ven­digt, men det er gemt væk som pri­vat og fra­skri­ver sig der­med den vær­di, som ellers, for­mid­let via mar­ke­det, til­ken­der løn­ar­bej­det pris og soci­al aner­ken­del­se.

Vi ken­der det, histo­ri­en viser det: Hvor kvin­den påta­ger sig hus- og bør­ne­ar­bej­det, kom­mer hie­rar­ki­et mel­lem betalt og ube­talt arbej­de den løn­ne­de, mand­li­ge part­ner til gode. Det er ham, der tæl­ler, ikke hen­de.

I det bor­ger­li­ge, kapi­ta­li­sti­ske sam­fund gæl­der alt­så ikke kun det sær­li­ge for­hold mel­lem løn­ar­bej­de og kapi­tal som sam­funds­mæs­sig­gø­ren­de prin­cip, det gør også det hie­rar­ki­ske køns­for­hold. Begge omfat­ter alle med­lem­mer af sam­fun­det. Men for kvin­der bety­der den dob­bel­te sam­funds­mæs­sig­gø­rel­se noget andet end for mænd – objek­tivt, på niveau­et for udnyt­tel­sen af deres arbejds­kraft og deres evner som mødre og hustru­er – og sub­jek­tivt, på niveau­et for deres mulig­he­der for at opnå aner­ken­del­se og til­eg­ne sig ver­den.

Kvindernes arbejds­kraft bli­ver ikke kun udnyt­tet som vare i løn­ar­bej­det, men også som gra­tis i repro­duk­tions­sfæ­ren – og dér, hvor kvin­der­ne afløn­nes, sker det til en lave­re vær­di. Den cen­tra­le mod­si­gel­se, der såle­des histo­risk har ken­de­teg­net kvin­der­nes dob­bel­te sam­funds­mæs­sig­gø­rel­se, består i, at sel­ve deres inte­gra­tion i sam­fun­det sker gen­nem segre­ga­tion og deklas­se­ring qua kønnet.18Gudrun-Axeli Knapp, “Zur wider­sprü­chli­che Vergesellschaftung von Frauen”, i Die dop­pel­te Sozialization Erwachsener. Zum Verhältnins von pri­va­tem und beru­fli­chem Lebensstrang, red. Ernst‑H. Hoff (München: Verlag Deutsches Jugendinstitut, 1990), 17–52.

Det er mulig­vis ved at ændre sig lidt nu, i lige­stil­lin­gens tidsal­der. Kapitalen har snif­fet for­de­le­ne ved kvin­de­lig arbejds­kraft, og der er brug for nogen til at tage over der­hjem­me. Reproduktionssfæren er under til­ta­gen­de pres nu, hvor det klas­si­ske arran­ge­ment mel­lem for­sør­ger og hus­mor er mærk­bart ero­de­ret. I den såkaldt tred­je ver­den er det uud­dan­net, bil­lig, over­ve­jen­de kvin­de­lig arbejds­kraft, der kla­rer gre­jer­ne, når mor er på arbej­de; i Europa bli­ver sta­digt fle­re af mid­delklas­sens hus­hold­nin­ger til arbejds­plad­ser for betalt indvandrerarbejdskraft.19Helma Lutz, Vom Weltmarkt in den pri­va­ten Haushalt. Die neu­en Dienstmädchen im Zeitalter der Globalisiering (Opladen/Farmington Hills: Barbara Buderich, 2007). Samtidig med, at kra­vet om mænd på bar­sel vin­der ind­pas.

Uanset om det er man­den eller kvin­den, der må bli­ve hjem­me, skal det repro­duk­ti­ve arbej­de udfø­res. Deklasseringen repro­du­ce­rer sig nu i for­hol­det mel­lem den ude­ar­bej­den­de mor og den betal­te hus­hjælp: Middelklasse-mode­ren ophø­jes til løn­net, aner­kendt arbejds­kraft, mens den uud­dan­ne­de sor­te hus­hjælp for rin­ge beta­ling og uden for mar­ke­det sør­ger for det nød­ven­di­ge. Men grund­kon­flik­ten og magt­for­hol­det mel­lem den mar­keds­for­mid­le­de og den pri­vat orga­ni­se­re­de repro­duk­tions­pro­ces består – og peger på, hvor­dan de histo­risk udvik­le­de for­mer for patri­ar­kalsk her­re­døm­me, om end til­slø­re­de, fusio­ne­rer med kapi­ta­li­sti­ske interesser.20Regina Becker-Schmidt, “ ‘Class’, ‘gen­der’, ‘eth­ni­ci­ty’, ‘race’: Logiken der Differenzsetzung, Verschränkungen von Ungleichheitslagen und gesells­chaft­li­che Strukturierung”, i Achsen der Ungleichheit. Zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ehtnizität, red. C. Klinger, G.-A. Knapp & B. Sauer (Frankfurt a. M.: Campus, 2007), 56–84. Hvor man­den – trods mang­len­de sam­funds­mæs­sig aner­ken­del­se – begyn­der at tage det gene­ra­ti­ve omsorgs­ar­bej­de på sig, åbner der sig nye kampzo­ner, og vi kan ople­ve alvor­li­ge spræk­ker i det gængse hie­rar­ki mel­lem køn­ne­ne.

Den glo­ba­le kapi­ta­lis­me og kvin­der i Syd

Her til sidst, nu vi er ved det med lige­stil­lin­gen. Jeg har lavet aktions­forsk­ning i Nicaragua, Honduras, Sydafrika, Zambia og Uganda. Og jeg har set, hvor­dan Verdensbanken og andre vest­li­ge for­ta­le­re for den glo­ba­le kapi­ta­lis­me i væk­stens navn instru­men­ta­li­se­rer lige­stil­ling i tred­je ver­den med for­slag, der skal frem­me kvin­ders del­ta­gel­se på arbejds­mar­ke­det, i det offent­li­ge liv og som for­bru­ge­re. Husarbejde og den rol­le, kvin­der har i repro­duk­tio­nen, anses for en byr­de, kvin­der­ne bør befri­es for.

Dét er vand på main­stream-femi­nis­mens møl­le. Men når man ken­der til ana­ly­ser som Becker-Schmidts og dén her i Maus bog, udru­stes man med begre­ber, der gør det muligt at gen­nem­skue bedra­get og se, hvor­dan dén lige­stil­ling repro­du­ce­rer køns­hie­rar­ki­er­ne og ned­vur­de­rin­gen af kvin­de­ar­bej­det i fami­li­en, præ­cist som vi ken­der det fra vores del af ver­den. Og man kan for­stå, hvor­dan man med blin­de, neoko­lo­ni­a­li­sti­ske til­tag kører råt og brutalt hen over hele det spek­trum af repro­duk­tion af liv, beskyt­tel­se af naturre­s­sour­cer, slæg­tens opret­hol­del­se og cere­mo­ni­el­le for­plig­tel­ser, som kvin­der i tred­je ver­den er hove­d­ansvar­li­ge for, når det kom­mer til fød­sel, ritu­el­le ind­vi­el­ser, begra­vel­ser og lig­nen­de.

Det sid­ste rea­ge­rer kvin­de­li­ge småbøn­der, jeg har arbej­det med, kraf­tigt imod, fx med krav om at bli­ve hørt som både pro­du­cen­ter og omsorgs­gi­ve­re. Og lige nu er kli­maak­ti­vi­ster i Syd, bl.a. unge kvin­der i Uganda, i gang med at kal­de til aktio­ner for at beskyt­te den jord, de ved deres fami­li­er skal leve af. De plan­ter træ­er, kører kampag­ner i lands­by­er­ne, går på Twitter med krav om for­bud mod pla­stik. Og de kal­der til “kamp mod syste­met” og arran­ge­rer Fridays for Future og andre strej­ker for kli­ma­et.

I mine øjne er de kvin­de­li­ge småbøn­der og de unge kvin­der i Syd kom­mu­ni­ster i den for­stand, Mau alle­re­de tal­te om i en arti­kel i Dagbladet Information i 2017. Her skrev han: “For Marx var kom­mu­nis­me ikke et ide­al, der skul­le rea­li­se­res, men en bevæ­gel­se, en pro­ces. Kommunisme er at kom­mu­ni­se­re, alt­så at fæl­les­gø­re – at sabo­te­re kapi­ta­lens uni­ver­sel­le pri­va­ti­se­ring og erstat­te virk­som­he­der og sta­ter med frie fæl­les­ska­ber, der giver men­ne­ske­ne kon­trol­len over deres fæl­les liv.”21Rune Lykkeberg & Søren Mau, “Kan Karl Marx bru­ges til noget som helst i dag? Her er de bed­ste argu­men­ter for og imod”, Dagbladet Information, 14. sep­tem­ber 2017.

1. Søren Mau, “Kritikken af ‘Stum tvang’ viser, at de bor­ger­li­ge ikke læn­ge­re evner at for­sva­re kapi­ta­lis­men”, Dagbladet Information, 21. okto­ber 2021.
2. Søren Mau, Stum tvang. En marxi­stisk under­sø­gel­se af kapi­ta­lis­mens øko­no­mi­ske magt (Aarhus: Forlaget Klim, 2021). Herefter for­kor­tet ST.
3. ST, 29.
4. ST, 30.
5. ST, 32.
6. ST, 306
7. ST, 306.
8. ST, 306.
9. ST, 133.
10. Karl Marx, Resultater af den umid­del­ba­re pro­duk­tions­pro­ces (Aarhus: Modtryk, 1974), 71 (cite­ret fra ST, 143, over­sæt­tel­se til­pas­set af Søren Mau).
11. ST, 155.
12. Cinzia Aruzza, “Logic or History? The Political Stakes of Marxist-Feminist Theory”, Viewpoint Magazine, 23. juni 2015.
13. ST, 167.
14. ST, 167.
15. ST, 168.
16. ST, 166.
17. Regina Becker-Schmidt, “Doppelte Vergesellschaftung von Frauen: Divergenzen und Brückenschläge zwi­s­chen Privat- und Erwerbsleben”, i Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung, Theorien. Methoden, Empirie, red. Ruth Becker & Beate Kortendiek (Springer, 2010), 65–74.
18. Gudrun-Axeli Knapp, “Zur wider­sprü­chli­che Vergesellschaftung von Frauen”, i Die dop­pel­te Sozialization Erwachsener. Zum Verhältnins von pri­va­tem und beru­fli­chem Lebensstrang, red. Ernst‑H. Hoff (München: Verlag Deutsches Jugendinstitut, 1990), 17–52.
19. Helma Lutz, Vom Weltmarkt in den pri­va­ten Haushalt. Die neu­en Dienstmädchen im Zeitalter der Globalisiering (Opladen/Farmington Hills: Barbara Buderich, 2007).
20. Regina Becker-Schmidt, “ ‘Class’, ‘gen­der’, ‘eth­ni­ci­ty’, ‘race’: Logiken der Differenzsetzung, Verschränkungen von Ungleichheitslagen und gesells­chaft­li­che Strukturierung”, i Achsen der Ungleichheit. Zum Verhältnis von Klasse, Geschlecht und Ehtnizität, red. C. Klinger, G.-A. Knapp & B. Sauer (Frankfurt a. M.: Campus, 2007), 56–84.
21. Rune Lykkeberg & Søren Mau, “Kan Karl Marx bru­ges til noget som helst i dag? Her er de bed­ste argu­men­ter for og imod”, Dagbladet Information, 14. sep­tem­ber 2017.