Hvad Hegel kan sige os om #Black­Lives­Matter

Hvad har Hegel og #BlackLivesMatter-bevæ­gel­sen med hin­an­den at gøre? En grund­læg­gen­de og fæl­les insi­ste­ren på at tæn­ke kon­kret. For mens kri­ti­ke­re af sidst­nævn­te ind­ven­der, at slo­ga­net bur­de være #AllLivesMatter, i et for­søg på at hæv­de en uni­ver­sa­lis­me, der er mis­for­stå­et, for­di den er blind – ikke pri­vil­e­gie­blind, men teo­re­tisk blind: abstrakt – afkræ­ver både Hegel og #BlackLivesMatter os, at vi tæn­ker kon­kret.

Hegel lærer os nem­lig, at enhver for­stå­el­se, der bli­ver i det abstrak­te, for­bli­ver impo­tent, ina­dæ­kvat, hvad angår at for­stå og begri­be den hel­hed, som alt uund­gå­e­ligt er ind­lej­ret i. Og der­med – kan vi fort­sæt­te a la Marx – også ude af stand til at for­an­dre den. Men hvad vil det sige, at for­stå­el­sen er abstrakt? Og hvor­dan kon­kre­ti­se­res den?

Hvad er for­stå­el­se?

Først er det nød­ven­digt at for­stå, hvad Hegel egent­ligt for­står ved for­stå­el­se. Hegel skel­ner mel­lem rig­tig­hed og sand­hed.1G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der phi­los­op­hi­s­chen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik. Mit den mündlichen Zusätzen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989), 323. For at bru­ge et af Hegels egne eksemp­ler kan sæt­nin­gen ‘Rosen er rød’ siges at være rig­tig, men det gør ikke sæt­nin­gen sand. Sandhed angår nem­lig ikke vores erken­del­ses for­hold til gen­stan­den (som hos for eksem­pel Kant, hvor sand­hed er, at vores erken­del­se sva­rer til genstanden),2Immanuel Kant, Kritik af den rene for­nuft, over­sat af Claus Bratt Østergaard (Frederiksberg: DET lil­le FORLAG, 2008), 86. men der­i­mod gen­stan­dens for­hold til sit begreb. Som Hegel uddy­ber i en nedskre­vet til­fø­jel­se til sin Encyklopædi:

Sandheden [består] i gen­stan­dens over­ens­stem­mel­se med sig selv, det vil sige med sit begreb.3Hegel, Enzyklopädie, 323 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Die Wahrheit [besteht] in der Übereinstimmung des Gegenstandes mit sich selbst, d. h. mit sei­nem Begriff”.

Som eksem­pel næv­ner Hegel andet­steds, at det alle­re­de frem­går i dag­ligs­pro­get, hvor man for eksem­pel kan sige: ‘Anders er en sand ven!’, hvil­ket udsi­ger, at Anders sva­rer til begre­bet ven – der­med er det sandt.4Hegel, Enzyklopädie, 86. Men hvis man i ste­det sag­de, at ‘Anders er en tyv’, kun­ne det godt være rig­tigt, men det vil­le ikke være sandt af den grund, efter­som der intet er i Anders’ begreb, der kræ­ver, at han skul­le stjæ­le.

Erkendelsen af sand­he­den hand­ler der­for ikke om at erken­de noget rig­tigt, der så siden kan vise sig at sva­re til gen­stan­de­ne, men om at erken­de gen­stan­de­ne i for­hold til deres begreb; at erken­de sand­he­den vil for Hegel såle­des sige at erken­de begre­bet.

Men hvad er begre­bet så? Hegel vil­le sva­re: “det slet og ret kon­kre­te”.5Hegel, Enzyklopädie, 313 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “das schle­ch­t­hin Konkrete”.

Hvad vil det sige at tæn­ke kon­kret?

Den Danske Ordbog defi­ne­rer ‘kon­kret’ som noget, der “kan opfat­tes direk­te med san­ser­ne eller berø­res med hæn­der­ne”, og vide­re “ofte i mod­sæt­ning til noget begrebs­ligt eller tænkt”.6Den Danske Ordbog, “Konkret” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab). Det er den gængse, dag­lig­dags­for­stå­el­se af, hvad det vil sige, at noget er kon­kret. Men spør­ger man Hegel, for­hol­der det sig noget nær dia­me­tralt mod­sat. For at illu­stre­re omfan­get af omven­din­gen, er føl­gen­de citat eksem­pla­risk: “Det abso­lut-kon­kre­te er ånden”.7Hegel, Enzykl­opä­die, 314 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Das Absolut-Konkrete ist der Geist”. Ånden kan åben­lyst hver­ken berø­res eller opfat­tes direk­te med san­ser­ne – og den er i den grad både tænkt og begrebs­lig. Almindeligvis vil­le vi måske kal­de den abstrakt. Så hvor­for kal­der Hegel den alli­ge­vel kon­kret?

Et mere jord­nært citat fra Åndens Fænomenologi kan hjæl­pe os på vej:

Den san­se­li­ges vis­heds kon­kre­te ind­hold frem­træ­der umid­del­bart som den rig­hol­dig­ste erken­del­se […] til­li­ge som den san­de­ste, for den har end­nu ikke fjer­net noget fra gen­stan­den, men har den for sig i hele dens fuld­stæn­dig­hed. Alligevel viser den­ne vis­hed sig i rea­li­te­ten at være den mest abstrak­te og pau­v­re sand­hed, som tæn­kes kan.8G.W.F. Hegel, Åndens fæno­meno­lo­gi, over­sat af Claus Bratt Østergaard (København: Gyldendal, 2005), 67.

At den san­se­li­ge vis­heds sand­hed, der er sam­men­fal­den­de med ord­bo­gens kon­kre­te, er den mest abstrak­te og der­for mest pau­v­re, skyl­des iføl­ge Hegel, at det i vir­ke­lig­he­den kun er det enkel­te, vi ser, og ikke det enkel­te i den almen­hed, der bestem­mer det. Derfor bli­ver det tomt – eller abstrakt, for­di vi abstra­he­rer fra den almen­hed, der net­op bestem­mer det enkel­te som en enkelt af noget bestemt. For at for­stå noget enkelt kon­kret er det der­i­mod nød­ven­digt at for­stå det som bestemt af sin almen­hed.

Eller som der står i en anden af til­fø­jel­ser­ne til Encyklopædi-Logikken:

Hvad det enkel­te men­ne­ske sær­ligt er, det er han kun for så vidt, som han frem for alt er men­ne­ske som sådan og i sin almen­hed, og den­ne almen­hed er ikke kun noget ydre på linje med andre, abstrak­te kva­li­te­ter eller blot­te reflek­sions­be­stem­mel­ser, men sna­re­re det, som er gen­nem­træn­gen­de og i sig bestem­men­de for alt særegent.9Hegel, Enzyklopädie, 327 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Was der ein­zel­ne Mensch im Besonderen ist, das ist er nur inso­fern, als er vor allen Dingen Mensch als sol­cher ist und im Allgemeinen ist, und dies Allgemeine ist nicht nur etwas außer und neben ande­ren abstrak­ten Qualitäten oder bloßen Reflexionsbestimmungen, son­dern viel­me­hr das alles Besondere … Continue reading

Her frem­går det tyde­ligt, at det alme­ne alde­les ikke må anses som en let­te­re til­fæl­dig over- eller sam­lings­ka­te­go­ri af man­ge enkel­te, men at det alme­ne der­i­mod er kon­sti­tu­tivt for det enkel­te. Det enkel­te er kun enkelt qua sin almen­hed, og hvis vi abstra­he­rer fra den­ne almen­hed, kan vi slet ikke for­stå det enkel­te – det enkel­te er fak­tisk slet ikke uden sin almen­hed.

Det hæn­ger også sam­men med for­hol­det mel­lem dele­ne og hel­he­den; et for­hold, der er cen­tralt for Hegel. Hegel skri­ver et andet sted i Encyklopædi-Logikken: “Et ind­hold har ale­ne sin ret­fær­dig­gø­rel­se som moment i helheden”.10Hegel, Enzyklopädie, 60 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Ein Inhalt hat alle­in als Moment des Ganzen sei­ne Rechtfertigung”. Hvis vi kun ser én del (og abstra­he­rer fra de andre), ser vi ikke det egent­li­ge, hel­he­den. Som med krop­pen og dens lem­mer, hvor vi kun kan erken­de, hvad en hånd er, hvis vi ser i den i for­hold til resten af krop­pen, hel­he­den, for at gen­bru­ge et af Hegels egne eksemp­ler.

Omvendt kan vi ikke se hel­he­den uden at se dens dele, idet hel­he­den net­op er dele­ne. En krop uden lem­mer vil­le øje­blik­ke­ligt ophø­re med at være en krop. Og almen­he­den ‘men­ne­ske’ vil­le ikke være til uden de enkel­te men­ne­sker. Der er alt­så tale om en vek­sel­virk­ning, hvor det ene for­ud­sæt­ter og bevir­ker det andet og omvendt, men alli­ge­vel ikke bare en vek­sel­virk­ning, for dele­ne (det vil sige: dele­ne og hel­he­den) er mere end bare løs­rev­ne, selv­be­ro­en­de stør­rel­ser, der veks­ler med hin­an­den, de sna­re­re er hin­an­den, sam­ti­digt med at de alli­ge­vel er for­skel­li­ge – ens og så alli­ge­vel ikke. For at kom­me udover den­ne dua­lis­me er der brug for noget tred­je: begre­bet. Eller som Hegel siger:

Vedbliver man med at betrag­te et givent ind­hold blot under vek­sel­virk­nin­gens syns­punkt, så er det fak­tisk en helt igen­nem begrebs­løs måde at for­hol­de sig [… for­di] det­te for­hold […] selv […] vil begri­bes, og det­te sker der­i­gen­nem, at beg­ge sider­ne […] bli­ver erkendt som momen­ter af et tred­je, høje­re [for­hold], hvil­ket net­op er begrebet.11Hegel, Enzyklopädie, 302 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Bleibt man dabei ste­hen, einen gege­be­nen Inhalt bloß unter dem Gesichtspunkt der Wechselwirkung zu betra­ch­ten, so ist dies in der Tat ein dur­chaus begrif­flo­ses Verhalten [… weil] dies Verhältnis […] selbst […] begrif­fen sein will, und dies ges­chieht dadurch, daß die bei­den Seite […] als Momente … Continue reading

Begrebet er som tid­li­ge­re nævnt det slet og ret kon­kre­te, idet det først er med begre­bet om noget, at vi for­står det enkel­te i dets kon­kre­te almen­hed – sådan som det egent­ligt er og skal for­stås for at være for­stå­et fyl­dest­gø­ren­de, uab­strakt og egent­ligt kon­kret. Med andre ord kun­ne man – let­te­re tau­to­lo­gisk – sige, at det først er i begre­bet, at vi for alvor begri­ber; inden begre­bet kan for­stå­el­sen ikke være andet end ina­dæ­kvat, efter­som den over­ser (eller abstra­he­rer fra) noget kon­sti­tu­tivt, noget væsent­ligt. Det er der­for, at begre­bet er det slet og ret kon­kre­te.

Hvordan tæn­ker man kon­kret?

Men hvor­dan kom­mer man så til begre­bet? Hvordan begri­ber man iføl­ge Hegel?

For det før­ste: Eftersom det san­de, det kon­kre­te begreb, net­op kun kan erken­des og ikke for eksem­pel san­ses eller opnås ved spon­tan ansku­el­se, skal det nød­ven­dig­vis tæn­kes. Det er det, Hegel kal­der for­mid­ling; at noget umid­del­bart for­mid­les for at træ­de frem. Herved er også det umid­del­ba­re defi­ne­re­ret som det, der end­nu ikke er for­mid­let. Hegel skri­ver:

.[D]et er såle­des kun for­mid­let igen­nem en for­an­dring [ved at tæn­ke noget igen­nem (nach­den­ken)], at gen­stan­dens san­de natur kom­mer til bevidstheden.12Hegel, Enzyklopädie, 72 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “es ist somit nur ver­mit­telst einer Veränderung [durch das Nachdenken], daß die wahre Natur des Gegegenstandes zum Bewußtsein kommt”.

Kun for­mid­let i tænk­nin­gen kan gen­stan­dens san­de natur (det vil sige gen­stan­den i sin begrebs­li­ge hel­hed) erken­des. Men hvad er det i så fald, tænk­nin­gen gør? Hegel skri­ver:

Faktisk er tænk­nin­gen væsent­ligt nega­tio­nen af et umid­del­bart forhåndenværende.13Hegel, Enzyklopädie, 57 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “In der Tat ist das Denken wesent­lich die Negation eines unmit­tel­bar Vorhandenen”.

Tænkning er væsent­ligt nega­tion. At nege­re noget vil sige at næg­te det, mod-gøre det eller omven­de det. Banalt sagt: at sæt­te et ikke for­an. Det er imid­ler­tid vig­tigt at påpe­ge, at det ikke kan være et hvil­ket som helst ikke; det må være det bestem­te ikke, den bestem­te nega­tion, der sva­rer til det umid­del­ba­re, den nege­rer. Som Slavoj Žižek ynder at vise det med joken, hvor en mand bestil­ler kaf­fe uden mælk, men desvær­re må nøjes med at få den uden flø­de, for­di der ikke er mere mælk. Eller med Hegels eget eksem­pel: Lysets bestem­te nega­tion er mør­ket, for­di lys ikke lader sig tæn­ke eller fore­stil­le og egent­ligt slet ikke er uden sin bestem­te nega­tion, nem­lig mørke.14G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2008), 85. Bestemt væren er først, når den­ne væren inde­hol­der, alt­så er bestemt ved, sin egen nega­tion, dét, der både mod­si­ger og mulig­gør den.

Det er den­ne (i sig selv bestem­te) nega­tion, der for­mid­ler det umid­del­ba­re – og der­ved gør dét bestemt. At noget er bestemt, er dog ikke ens­be­ty­den­de med, at det end­nu er alde­les kon­kret; men det er skridt på vej­en i den begrebs­ud­vik­ling, der sig­ter mod at føre en alde­les abstrakt – og ube­stemt – for­stå­el­se mod en til­ta­gen­de mere bestemt, mere kon­kret og der­ved i sid­ste ende, i begre­bet, slet og ret kon­kret for­stå­el­se.

Det leder for det andet til det for­hold, at nega­tio­nen ska­ber noget posi­tivt; at den ikke bare er nega­tiv, men fak­tisk i sin nega­ti­vi­tet er posi­tiv. Eller som Hegel skri­ver:

Det ene­ste, [der skal til] for at vin­de det viden­ska­be­li­ge frem­skridt og bestræ­be sig væsent­ligt for at nå den­ne gan­ske enk­le ind­sigt– er erken­del­sen af den logi­ske sæt­ning, at det nega­ti­ve lige såvel er posi­tivt […] [D]en [erken­del­se] er et nyt begreb, men et høje­re, rige­re begreb end det for­ud­gå­en­de; da det er ble­vet rige­re ved dets nega­tion eller mod­sæt­ning, såle­des at det også inde­hol­der det [for­ud­gå­en­de], men også mere end det, og er [der­med] enhe­den af det­te og dets modsætninger.15Hegel, Wissenschaft der Logik, 38–39 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Das Einzige, um den wis­sens­chaft­li­chen Fortgang gewin­nen und um des­sen ganz ein­fa­che Einsicht sich wesent­lich zu bemühen ist, – ist die Erkenntnis des logi­s­chen Satzes, daß das Negative eben­so­se­hr posi­tiv ist […] sie ist ein neu­er Begriff, aber der höhe­re, rei­che­re Begriff … Continue reading

Det er den­ne dob­belt­hed, at det nega­ti­ve også er posi­tivt, der ind­fan­ges i et helt cen­tralt begreb hos Hegel, nem­lig Aufhebung, ophæ­vel­se. Modsætningerne, nega­tio­nen af nega­tio­nen, ophæ­ves, men i den for­stand, at det sker tofol­digt: både som opbe­va­ret og som ophørt. Det oprin­de­li­ge er som umid­del­bart ophørt, sam­ti­digt med at det som for­mid­let af sin nega­tion lige­le­des er opbe­va­ret. Negationen for­år­sa­ger der­ved ikke en gåen-til-grun­de eller en gen­si­dig neut­ra­li­se­ring, men ska­ber noget nyt, posi­tivt, hvor mod­sæt­nin­ger­ne ikke er oplø­ste, men ophæ­ve­deophør­te, men dog sta­dig opbe­va­re­de. Af den grund er ingen af dele­ne i hel­he­den for­s­vund­ne, tvær­ti­mod står de først nu for alvor frem, men ikke som selv­be­ro­en­de, iso­le­re­de stør­rel­ser, der eksi­ste­rer uaf­hæn­gigt af eller i mod­sæt­ning til hin­an­den, men der­i­mod som gen­si­digt afhæn­gi­ge, der kun kan eksi­ste­re som mod­sæt­nin­ger til hin­an­den, al den stund de sam­ti­digt der­ved ophæ­ves. De enkel­te dele står der­for som momen­ter i en hel­hed, der giver dem deres egent­li­ge betyd­ning, sam­ti­digt med at hel­he­den giver sig selv sin egen betyd­ning i kraft af de momen­ter, der udgør den.16Hegel, Wissenschaft der Logik, 101–102.

Det er også en cen­tral del af det, der kal­des dia­lek­tik: Den kon­kre­te begri­bel­se af det enkel­te i sin almen­hed gen­nem den for­mid­len­de, bestem­men­de nega­tion, der ophæ­ver det nege­re­de og der­ved ska­ber noget posi­tivt, et begreb. At for­stå noget abstrakt for­mid­let over sin nega­tion, så det bli­ver kon­kret: begre­bet. Og det er net­op det, BlackLivesMatter gør.

Hegel, #BlackLivesMatter og Beauvoir

BLM-bevæ­gel­sen insi­ste­rer net­op på at tæn­ke kon­kret, mens en del af deres kri­ti­ke­re vil for­bli­ve i det abstrak­te. Ja, “All Lives Matter” – alle liv har betyd­ning, men føl­ger vi Hegel, er det en abstrakt hæv­del­se, der hiver den enkel­te ud af sin kon­kre­te almen­hed, hvor­ved hæv­del­sen gøres tom, intet­si­gen­de.

For hvad er kon­sti­tu­tivt for at være et sort men­ne­ske? Netop – også – at være sort. Skal vi for­stå, hvad det vil sige at være men­ne­ske, skal vi for­stå det kon­kret – i en begre­bet hel­hed, der rum­mer dele­ne, men sam­ti­digt over­skri­der dem. At være men­ne­ske er alt­så ikke blot at være men­ne­ske, men også at være mig, at være mand, at være brun. Jeg er hver­ken ale­ne den ene eller den anden del, men nød­ven­dig­vis det hele. At nøjes med at refe­re­re til den enkel­te del vil­le være at redu­ce­re for­stå­el­sen, at abstra­he­re, og der­med at mis­for­stå, det vil sige at for­stå ina­dæ­kvat og util­stræk­ke­ligt, for­di man end­nu ikke for­står begrebs­ligt, det vil sige kon­kret. Her for­drer Hegel nem­lig, at vi går vide­re; at vi med “begre­bets anstrengelse”17Hegel, Åndens fæno­meno­lo­gi, 42. fort­sæt­ter, ind­til vi fak­tisk begri­ber hel­he­den kon­kret.

At det at være sort er kon­sti­tu­tivt for det at være sort men­ne­ske, skyl­des, at det at være sort net­op af nogen (whi­te supre­ma­cists for eksem­pel) bli­ver set – og histo­risk langt bre­de­re har været set – som ens­be­ty­den­de med ikke at være men­ne­ske. Det sor­te men­ne­ske er net­op ble­vet næg­tet sin men­ne­ske­lig­hed qua sin sort­hed. Af den grund er der – hege­li­ansk betrag­tet – brug for en bestem­mel­se af, hvad det vil sige at være men­ne­ske, som inde­hol­der det, der histo­risk og desvær­re sta­dig af vis­se i dag har været for­stå­et som dets nega­tion, at være sort. Ligesom der omvendt også er brug for at for­stå den enkel­te sor­te som haven­de kon­sti­tu­tiv del i det alme­ne alle, der har været (og sta­dig er) dem næg­tet, nem­lig men­ne­ske­lig­he­den.

Det er der­for, at en hege­li­ansk inter­ven­tion, der insi­ste­rer på også at medtæn­ke den udgræn­se­de del (her: det sor­te), er så livs­nød­ven­dig – for ellers går vi glip af at for­stå den kon­kre­te enkel­te, vi står over for, i net­op sin kon­kre­te almen­hed, lige­som vi glip­per for­stå­el­sen af almen­he­den, der er udgjort af sine enkel­te. Ikke som abstrakt men­ne­ske, men som kon­kret men­ne­ske, der er sort, eller som kon­kret sort, der er men­ne­ske. Ikke som abstrakt alle, men­ne­ske­he­den, men som kon­kret alle, men­ne­ske­he­den, der er bestemt af det, alle de enkel­te, der udgør den, sådan som de er bestemt, eksem­pel­vis som sor­te.

Diskussionen er for så vidt ikke ny, og ej hel­ler den hege­li­an­ske inter­ven­tion, men den gør sig gæl­den­de på ny, idet den ikke bare fort­sæt­ter, men eks­pan­de­rer i en tid, hvor stri­den om, hvor­dan vi skal for­stå, ikke blot hvad det vil sige at være men­ne­ske, men hvad det vil sige at være men­ne­ske bun­det i og bestemt af en bestemt krop, situ­a­tion og posi­tion, er et cen­tralt poli­tisk spørgs­mål. Allerede Simone de Beauvoir udfør­te i sin tid en sådan hege­li­ansk inter­ven­tion, pri­mært hvad angår køn, og skri­ver i Det andet køn med en utve­ty­dig hege­li­ansk impuls (der dog meget bekla­ge­lig­vis er svæ­re­re, hvis over­ho­ve­det mulig, at få øje på i vær­kets dan­ske over­sæt­tel­se):

Det er klart, at kvin­den er et men­ne­ske, som man­den er det, men det er jo blot et teo­re­tisk [abstrait] argu­ment. I rea­li­te­ten er hver enkelt [con­cret] men­ne­ske i sin spe­ci­el­le, helt indi­vi­du­el­le situ­a­tion [singulière­ment situé]. Man benæg­ter ikke, at der eksi­ste­rer jøder, sor­te kvin­der i dag, for­di man afvi­ser begre­ber­ne om det evigt kvin­de­li­ge, den sor­tes sjæl og den jødi­ske karak­ter. En sådan benæg­tel­se er natur­lig­vis vir­ke­lig­heds­flugt og med­fø­rer ikke nogen befri­el­se for de pågæl­den­de. Naturligvis kan ingen kvin­de uden at være ure­de­lig abstra­he­re [se situ­er par-dela] fra sit køn.18Simone de Beauvoir, Det andet køn. Bind 1, over­sat af Karen Stougaard Hansen (København: Gyldendal, 2020), 14–15. Original: “Assurément la fem­me est com­me l’hom­me un être humain : mais une tel­le affir­ma­tion est abstrai­te ; le fait est que tout être humain con­cret est toujours singulière­ment situé. Refuser les notions d’éter­nel fémi­nin, d’â­me noi­re, … Continue reading

Beauvoirs hege­li­an­ske inter­ven­tion er net­op at kri­ti­se­re den abstrak­te hæv­del­se. Det hol­der ikke at hæv­de, at ‘alle kvin­der jo også er men­ne­sker, så vi behø­ver ikke tale spe­ci­fikt om kvin­der, men kan nøjes med men­ne­sket’. Nej, skri­ver Beauvoir med hege­li­ansk hen­vis­ning, vi må for­stå det enkel­te men­ne­ske kon­kret – og det vil sige (bl.a.) som kvin­de. For man kan skif­te kvin­de ud med sort, femi­ni­ni­tet med sort­hed, køn med etni­ci­tet, og argu­men­tet er det sam­me, som de Beauvoir selv er opmærk­som på og viser. At for­stå den enkel­te kun som et men­ne­ske­ligt væsen er at mis­for­stå den enkel­te, for­di en sådan bekræf­tel­se for­bli­ver abstrakt. Og selv­om den­ne for­stå­el­se er rig­tig, bli­ver den ikke sand af den grund – dét kræ­ver, at vi for­står, hvad der lig­ger ind­lej­ret eller situ­e­ret i den enkel­tes begreb – som sort, som kvin­de, som arbej­der og så vide­re. At for­stå den enkel­te ‘singu­lært situ­e­ret’ er der­i­mod ej hel­ler at for­fal­de til en evig­he­dens essen­ti­a­lis­me. Tværtimod er det start­skud­det, for­ud­sæt­nin­gen og udgangs­punk­tet for at kun­ne bry­de fri af de påt­vung­ne kate­go­ri­er og måske ane en reel uni­ver­sa­lis­me i hori­son­ten. Ikke abstrakt. Men kon­kret.

Men ind­til da må vi tæn­ke de almen­he­der med, der udgør os som enkel­te, når vi tæn­ker over, hvem vi er, og hvem vi ger­ne vil være, lige­som vi må tæn­ke de enkelt­he­der med, der udgør os som almen­hed. At ‘fore­gi­ve sig’ ud af sit køn – eller sin etni­ci­tet – at hæv­de, man ikke ser far­ver, at sige #AllLivesMatter er ikke kun en uau­ten­tisk flugt og ure­de­ligt (eller i ond tro, som der egent­ligt står på fransk), hvis vi skal føl­ge de Beauvoir, men også, hvis vi skal hol­de os til Hegel, en util­stræk­ke­lig og upro­duk­tiv for­stå­el­se, der net­op hver­ken for­står den enkel­te eller det alme­ne, for­di den næg­ter at se, hvad der kon­sti­tu­e­rer den kon­kre­te enkel­te i sin kon­kre­te almen­hed og det kon­kre­te alme­ne i sine enkelt­he­der, for­di den i sin insi­ste­ren på at tæn­ke abstrakt ikke for­mår at begri­be det enkel­te i hel­hed; for­di den næg­ter at tæn­ke dia­lek­tisk, og for­di den der­ved går glip af mulig­he­den for at over­skri­de og spræn­ge kate­go­ri­er­ne – ikke ved lalle­gladt at igno­re­re dem, men ved inde­fra med begre­bets anstren­gel­se at for­stå dem. Og så for­hå­bent­lig­vis for­an­dre dem. Konkret.

Dét kan Hegel også i dag hjæl­pe os med.

1. G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der phi­los­op­hi­s­chen Wissenschaften im Grundrisse 1830. Erster Teil. Die Wissenschaft der Logik. Mit den mündlichen Zusätzen (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1989), 323.
2. Immanuel Kant, Kritik af den rene for­nuft, over­sat af Claus Bratt Østergaard (Frederiksberg: DET lil­le FORLAG, 2008), 86.
3. Hegel, Enzyklopädie, 323 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Die Wahrheit [besteht] in der Übereinstimmung des Gegenstandes mit sich selbst, d. h. mit sei­nem Begriff”.
4. Hegel, Enzyklopädie, 86.
5. Hegel, Enzyklopädie, 313 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “das schle­ch­t­hin Konkrete”.
6. Den Danske Ordbog, “Konkret” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab).
7. Hegel, Enzykl­opä­die, 314 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Das Absolut-Konkrete ist der Geist”.
8. G.W.F. Hegel, Åndens fæno­meno­lo­gi, over­sat af Claus Bratt Østergaard (København: Gyldendal, 2005), 67.
9. Hegel, Enzyklopädie, 327 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Was der ein­zel­ne Mensch im Besonderen ist, das ist er nur inso­fern, als er vor allen Dingen Mensch als sol­cher ist und im Allgemeinen ist, und dies Allgemeine ist nicht nur etwas außer und neben ande­ren abstrak­ten Qualitäten oder bloßen Reflexionsbestimmungen, son­dern viel­me­hr das alles Besondere Durchdringende und in sich Beschließende”.
10. Hegel, Enzyklopädie, 60 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Ein Inhalt hat alle­in als Moment des Ganzen sei­ne Rechtfertigung”.
11. Hegel, Enzyklopädie, 302 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Bleibt man dabei ste­hen, einen gege­be­nen Inhalt bloß unter dem Gesichtspunkt der Wechselwirkung zu betra­ch­ten, so ist dies in der Tat ein dur­chaus begrif­flo­ses Verhalten [… weil] dies Verhältnis […] selbst […] begrif­fen sein will, und dies ges­chieht dadurch, daß die bei­den Seite […] als Momente eines Dritten, Höheren, erkan­nt wer­den, wel­ches dann eben der Begriff ist”.
12. Hegel, Enzyklopädie, 72 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “es ist somit nur ver­mit­telst einer Veränderung [durch das Nachdenken], daß die wahre Natur des Gegegenstandes zum Bewußtsein kommt”.
13. Hegel, Enzyklopädie, 57 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “In der Tat ist das Denken wesent­lich die Negation eines unmit­tel­bar Vorhandenen”.
14. G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Die Lehre vom Sein (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2008), 85.
15. Hegel, Wissenschaft der Logik, 38–39 (min over­sæt­tel­se). Originalt: “Das Einzige, um den wis­sens­chaft­li­chen Fortgang gewin­nen und um des­sen ganz ein­fa­che Einsicht sich wesent­lich zu bemühen ist, – ist die Erkenntnis des logi­s­chen Satzes, daß das Negative eben­so­se­hr posi­tiv ist […] sie ist ein neu­er Begriff, aber der höhe­re, rei­che­re Begriff als der vor­her­ge­hen­de; denn sie ist um des­sen Negation oder Entgegengesetztes rei­cher gewor­den, ent­hält ihn also, aber auch mehr als ihn, und ist die Einheit sei­ner und sei­nes Entgegengesetzten”.
16. Hegel, Wissenschaft der Logik, 101–102.
17. Hegel, Åndens fæno­meno­lo­gi, 42.
18. Simone de Beauvoir, Det andet køn. Bind 1, over­sat af Karen Stougaard Hansen (København: Gyldendal, 2020), 14–15. Original: “Assurément la fem­me est com­me l’hom­me un être humain : mais une tel­le affir­ma­tion est abstrai­te ; le fait est que tout être humain con­cret est toujours singulière­ment situé. Refuser les notions d’éter­nel fémi­nin, d’â­me noi­re, de cara­ctère juif, ce n’est pas nier qu’il y ait aujourd’hui des Juifs, des Noirs, des fem­mes : cet­te néga­tion ne repré­sen­te pas pour les intéres­sés une libéra­tion, mais une fui­te inaut­hen­tique. Il est clair qu’aucu­ne fem­me ne peut préten­dre sans mau­vai­se foi se situ­er par-delà son sexe” (Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe, Vol. I: Les fait et les myt­hes (Paris: Editions Gallimard, 2011).

Hæigel today, eller: Tænk om igen

Hæigel – sådan har det opstemt lydt fra den ene taler­stol efter den anden fra 1990’erne og frem – er højak­tu­el. Hans teo­ri­er fin­der nem­lig anven­del­se i alt fra sprogfilosofi1Robert Brandom, Making it Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (Cambridge, Mass/London: Harvard University Press, 1998). og erkendelsesteori2Robert Pippin, Hegel’s Idealism. Satisfactions of Self-Consciousness (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). til soci­al og poli­tisk filosofi.3Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology (Cambridge/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1994). Det gla­de bud­skab begræn­ser sig dog ikke ale­ne til den angel­sak­si­ske ver­den. Informations serie i anled­nin­gen af Hegels 250-års jubilæum i 2020 frem­sat­te direk­te påstan­den, at en for­stå­el­se af vores sam­tid for­ud­sæt­ter en for­stå­el­se af Hegel.4Rune Lykkeberg, “Du skal for­stå Hegel, hvis du vil for­stå din sam­tid”, Information, 4. juli 2020. Skulle man imid­ler­tid, hvil­ket vi til en panel­dis­kus­sion i regi af Idealismekredsen ved Århus uni­ver­si­tet en tirs­dag i sep­tem­ber 2021 pålag­de os selv offent­ligt at dis­ku­te­re, over­ve­je, hvil­ken rol­le Hegels filo­so­fi måt­te til­kom­me i dag, vil­le man øje­blik­ke­ligt stø­de på en hin­dring lagt ud af hoved­per­so­nen selv:

Når filo­so­fi­en maler sit grå i grå, så er en skik­kel­se af livet ble­vet gam­mel, og med grå i grå lader den sig ikke foryn­ge, men kun erken­de; Minervas ugle tager først sin flugt ved dæm­rin­gens frembrud.5“Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt gewor­den, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjün­gen, son­dern nur erken­nen; die Eule der Minerva begin­nt erst mit der ein­bre­chen­den Dämmerung ihren Flug.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in zwan­zig Bänden 7 (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), 28.

Som vil­le Hegel på for­hånd for­hin­dre sine frem­ti­di­ge kol­le­ger og læse­re i at anven­de hans filo­so­fi, lader han sin rets­fi­lo­so­fi begyn­de med dis­se for­ma­nen­de ord, der stor­slå­et, men bestemt viser filo­so­fi­en dens plads. Nu er en ugle som bekendt et rov­dyr, så det tyske “Flug” kun­ne ret­te­ligt være over­sat med “jagt”. At over­sæt­te det med flyv­ning vil­le lede tan­ken et sted hen, som man må tviv­le på, at Hegel vil­le værds­æt­te – som skul­le vi på char­ter­tur med Hegel Air. Flyvemetaforen hen­vi­ser i hvert fald til et per­spek­tiv, som Hegel gen­nem stort set hele sit liv hol­der lige så fjer­nt som muligt fra sin filo­so­fi. Der er her selv­føl­ge­lig tale om ansku­el­se, seen, sku­en eller fore­stil­ling, som alle for­ud­sæt­ter en afstand til den gen­stand, de ret­ter sig mod; en virk­som­hed, som for­drer af det erken­den­de sub­jekt, at det har hævet sig over, ja fjer­net sig fra det objekt, som skal erken­des. Og det er kun rig­tigt (for Hegel) i den for­stand, at det erken­den­de sub­jekt har løs­re­vet sig fra tin­ge­ne og gjort sig til gen­stand for under­sø­gel­sen selv i sin abso­lut­te skik­kel­se, dvs. som en viden uden for­ud­sæt­ning. Og det bety­der end­vi­de­re, at objekt og sub­jekt er ble­vet ét. Spekulation (og der­med tænk­ning) er viden­ska­bens væsen­s­træk, og den består ikke i en psy­ko­lo­gisk for­må­en, men skri­der iføl­ge Hegel begrebs­ligt frem af sig selv. Det er Hegels sto­re bidrag til viden­ska­ben at hol­de filo­so­fi­en fri af for­søg på psy­ko­lo­gi­se­ring af enhver art – og nok også en af de ydre grun­de til, at hans filo­so­fi i sin hel­hed afgik ved døden sam­ti­digt med hans. Kun kortva­rigt og i ofte stærkt for­an­dre­de skik­kel­ser har man for­søgt at genop­li­ve Hegels filo­so­fi som sådan. Receptionen af en idé er sjæl­dent det sam­me som den­nes gentagelse.6For en ind­led­nings­vis og kort udfol­del­se af den­ne posi­tion, se Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christian Benne, “New International Network: ‘Transformative Transmissions: German-Scandinavian Intellectual Communities 1790–1860’ ”, Schelling-Studien 10 (under udgivelse). Snarere, hvil­ket eksem­pli­fi­ce­res yder­li­ge­re i det føl­gen­de, har den ret udpræ­ge­de Hegel-recep­tion i høj grad bestå­et af sten­brud­sak­tio­ner, hvor man har set sig lun på først det­te, så hint mere eller min­dre ene­stå­en­de ele­ment i Hegels værk. Systemet der­i­mod – og der­med grund­tan­ken hos Hegel – har man ladet fare.

Førstehjælpen har man da også fun­det i dele af Phänomenologie des Geistes, hvor erfa­rings­be­gre­bet spil­ler en frem­træ­den­de rol­le, hvil­ket man har ment at se et poten­ti­a­le i. I det lys kan det ikke undre, at en stor del af det tyven­de århund­re­des arbej­de med at gøre Hegel spi­se­lig i sær­lig grad har haft net­op det­te værk som hoved­gen­stand som i sig selv til­stræk­ke­ligt for at for­stå Hegel, eksem­pel­vis ved at for­sø­ge at vise, at ind­hol­det i fæno­meno­lo­gi­en er iden­tisk med videnskabens.7Se eksem­pel­vis Jean Hyppolite, Phénoménologie de l’esprit de Hegel (Paris: Editions Montaigne, 1946). Men sådan­ne for­søg på at aktu­a­li­se­re Hegel forvri­der pro­blem­stil­lin­gen, hvil­ket bli­ver tyde­ligt, hvis man medtæn­ker, at det strengt taget ikke er Hegels filo­so­fi, men den­nes optakt, Phänomenologie des Geistes, man der­ved aktu­a­li­se­rer. For alvor pro­ble­ma­tisk bli­ver det, når andre har for­søgt at udpe­ge et afsæt i Hegels viden­skab ved i mod­sæt­ning til Hegels egen filo­so­fi at psy­ko­lo­gi­se­re den. Som eksem­pel her­på kan næv­nes for­sø­get på at psy­ko­lo­gi­se­re Hegel ved at omfor­tol­ke hans grundo­pe­ra­tion, dia­lek­tik­ken, til en seen (voir venir/to see (what is) com­ing).8Se Catherine Malabou, The Future of Hegel. Plasticity, Temporality and Dialetic (London/New York: Routledge, 2004), 13. Hvorvidt Hegels rent begrebs­li­ge vej er den ret­te rute at gå, lades her være ube­sva­ret. Men spørgs­må­let om filo­so­fi­ens grund­virk­som­he­der har været gen­stand for sto­re debat­ter. Om Hegels ude­luk­kel­se af ansku­el­se og erfa­ring lige­fremt og i mod­sæt­ning til Johann Gottlieb Fichte og Friedrich Wilhelm Joseph Schelling kun­ne have udgjort et bol­værk mod Hitler og natio­nalso­ci­a­lis­men synes for under­teg­ne­de at være en tvivl­s­om påstand, hvis tvivls­om­hed sna­re­re må bero på ensi­di­ge læse­ev­ner hos de respek­ti­ve forfattere.9Se eksem­pel­vis Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler (Berlin: Aufbau-Verlag, 1955). Det er dog ikke ude­luk­ken­de et fæno­men, der begræn­ser sig til det tyven­de århundrede.10Se Adrian Johnston, “Monism and Mistakes: Schelling and the Latest System-Program of German Idealism”, red. Tilottama Rajan & Daniel Whistler (Basingstoke: Palgrave Macmillan, under udgivelse).

Og dog: Ydre grun­de som dis­se er util­stræk­ke­li­ge for ven­ner af filo­so­fi­en. At angi­ve et omrids af mere iøj­ne­fal­den­de grun­de, og der­i­gen­nem opvi­se Hegels betyd­ning for os i dag, er den­ne arti­kels hoved­sig­te – også selv­om det må bli­ve ved en sil­hu­et. Efter at have frem­hæ­vet et væsen­s­træk ved Hegels filo­so­fi (det for­ti­di­ge) skal arven efter Hegel klar­gø­res gen­nem tre nedslag: 1) syste­ma­tisk tænk­ning i form af meta­fy­sik eller før­ste filo­so­fi, 2) moder­ni­tet i form af seku­la­ris­me, 3) antipo­li­tik og antie­tik. Som det vil bli­ve tyde­lig­gjort, peger alle tre nedslag sam­stem­men­de på en indre spæn­ding i Hegels filo­so­fi, hvil­ket mani­feste­rer sig som en til­nær­mel­se af det eti­ske til det poli­ti­ske og der­med et for­søg på en enheds­dan­nel­se, der som en sten i sko­en til sta­dig­hed slæ­bes med rundt og læg­ger sig i vej­en for en moder­ne tænk­ning. Efter under­teg­ne­des vur­de­ring vil­le vi gøre klogt i at lade net­op den del af Hegel for­bli­ve i gra­ven hvi­len­de ved den­nes høj­re hånd. Men som vi skal se, er det­te langt fra ens­be­ty­den­de med glem­sel. Tværtimod skal det for­stås som et for­søg på at begri­be, hvor­med en for­ny­et Hegel-lek­tu­re bli­ver et pres­se­ren­de anlig­gen­de.

Fortiden hører Hegels filo­so­fi til

Et vink til at gøre en begyn­del­se heni­mod en afkla­ring gives i skik­kel­se af Minervas ugle. Denne sær­li­ge form for ugle adskil­ler sig imid­ler­tid i kraft af afgø­ren­de egen­ska­ber fra den, vi ken­der fra natu­rens riger. Hvor den­ne oftest jager et leven­de byt­te, består kosten for hin hoved­sa­ge­ligt af åds­ler, hvis vi skal tro Hegel. Minervas ugle går alt­så ikke på rov blandt de leven­de, men de døde, som aldrig bli­ver andet end det, de var, men for evigt er for­vist til gra­vens muld og mør­ke og der­med en hen­sy­net til­væ­rel­se i for­ti­den. At genop­stå er ikke de døde forundt, og filo­so­fi­en hver­ken kan eller skal male dem ander­le­des, men er der­i­mod hen­vist grå­to­neska­la­en.

Hegels stor­slå­e­de bidrag kom­mer såle­des ikke uden for­drin­ger til dem, der giver sig i kast med sådan­ne fore­ha­ven­der. For hvis filo­so­fi­en er som meta­for­ens sub­jekt, et rov­dyr på jagt efter et byt­te, det kan for­tæ­re og der­med for evigt læg­ge i gra­ven, så bety­der det, at filo­so­fi­ens gen­stand nød­ven­dig­vis er det afslut­te­de; det, der er vor­det (per­fek­tum). Hverken frem­ti­den, som man sat­te sin lid til i oplys­nin­gen og som modre­ak­tion mod Hegel i 1830’erne og frem,11Se eksem­pel­vis Ludwig Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft (Leipzig: Verlagsbureau, 1847). og ej hel­ler nuti­den, er vær­di­ge som gen­stan­de for filo­so­fi­en. Om end en sådan for­tid måt­te stå nuti­den nok så nær, ja som vor­det er ind­lej­ret i nuti­den, kan og skal filo­so­fi­en som et begrebs­ligt fore­ta­gen­de hol­de sig til for­ti­den. Det kan man for­vis­se sig om i bestem­mel­ser­ne af Amerika fra hans fore­læs­nin­ger over histo­ri­ens filo­so­fi, hvor den nutid, der har bli­ven­de (og det vil sige sand) betyd­ning, dog også får enkel­te indrøm­mel­ser: “[S]om et frem­ti­dens land angår det os over­ho­ve­det ikke her; thi vi har, hvad angår histo­ri­en, at gøre med det, der har været, og med det, der er – i filo­so­fi­en dog med det, der hver­ken ale­ne har været eller ale­ne vil være, men med det, der er og er evigt – med for­nuf­ten, og der­med har vi nok at gøre.”12“Was bis jetzt sich hier ereig­net, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck frem­der Lebendigkeit, und als ein Land der Zukunft geht es uns über­haupt hier nichts an; denn wir haben es nach der Seite der Geschichte mit dem zu tun, was gewe­sen ist, und mit dem, was ist, – in der Philosophie aber mit dem, was weder nur gewe­sen ist noch erst nur sein wird, son­dern mit … Continue reading Filosofien hand­ler for Hegel først og frem­mest om det evi­ge, det der i sand­hed er, og det er for Hegel de indre begrebs­be­stem­mel­ser, der for det ret­te blik udfol­der sig i et viden­ska­be­ligt system. For at fore­gri­be den nai­ve ind­ven­ding, at Hegel der­med ind­ta­ger rol­len som den ver­dens­fjer­ne arm­chair phi­los­op­her (κατ’ εξοχήν), skal angi­ves det for­hold, at Hegels tænk­ning jo net­op er et for­søg på at begri­be det, der er, men i skik­kel­se af, at det har været. Det er meta­fy­sik, tænk­ning, og i den form har den også med væren at gøre. Det er også i det­te til­fæl­de, i logik­kens nem­lig, væren som resul­tat. Det, der sta­dig er sin vor­den, kan ikke begri­bes, men løber bestan­digt tan­ken af hæn­de som tørt sand mel­lem fin­gre­ne på en varm som­mer­dag ved Dueodde strand. For at noget i en filo­so­fi som Hegels kan begri­bes, og det vil sige tæn­kes, må det have fun­det en (i det mind­ste rela­tiv) fast skik­kel­se som et resul­tat af en for­ud­gå­en­de pro­ces. Selv vor­den (Werden) kan først tema­ti­se­res i Wissenschaft der Logik, når den selv er ble­vet, hvil­ket gan­ske vist kun er muligt i et flyg­tigt øje­blik, hvor­ef­ter vor­den selv vor­der og ophæ­ver sig selv som vor­den. Dermed er det abstrak­te medi­um for­s­vun­det, det er ble­vet bestemt til noget (Dasein).13Se før­ste bog, kapi­tel 1, i Wissenschaft der Logik (Hegel, Werke 5, 113). Og sådan bli­ver det ved i hele Hegels viden­skab, lige ind­til det efter logik­ken, natur­fi­lo­so­fi­en og ånds­fi­lo­so­fi­en bid­der sig selv i halen, hvor­med tænk­nin­gen ven­der til­ba­ge til sin egen begyn­del­se og der­med sam­ler sig til ét system, alt­så end­nu en skik­kel­se, der dog nu kan begri­bes i sin fuld­stæn­dig­hed. Hegels pro­jekt tru­es sågar med at køre af spo­ret, da hele manøv­ren, der går ud på at brem­se den vor­den, som viden­ska­ben grun­der på, for at kun­ne begri­be den, ikke rig­tig vil fin­de ro.

Denne indre spæn­ding er i sig selv et spæn­den­de tema hos Hegel, men skal ikke ophol­de frem­stil­lin­gen. Derimod skal i al kort­hed en anden mis­for­stå­el­se ryd­des af vej­en. Skulle det ind­ven­des, at Hegel dog selv men­te, at “filo­so­fi­en […] er sin tid fat­tet i tan­ker”,14“so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt”, Hegel, Werke 7, 26. og der­for de facto beskæf­ti­ger sig med nuti­den, tur­de en præ­ci­se­ring være på sin plads. Skelne må man mel­lem filo­so­fi­ens gen­stand og dens stå­sted, hvor­fra den arbej­der. At tænk­ning hver­ken kan fin­de sted i frem­ti­den eller for­ti­den er åben­lyst. Tænkning fin­der sted nu og her, så bredt man end måt­te opfat­te det­te nu.15Cf. Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inne­ren Zeitbewußtseins (Halle: Max Niemeyer Verlag, 1928). Men det, tænk­nin­gen iføl­ge Hegel ale­ne kan hel­li­ge sig i nuet, er det evi­ge, tænk­nin­gen selv, det, der i sand­hed er vor­det samt det­tes her­komst.

Altså er det før­ste resul­tat, Hegels filo­so­fi væsent­ligt for­drer, at tænk­ning ikke beskæf­ti­ger sig med det, der blot er (nuti­den), eller det, der skal kom­me (frem­ti­den), men det, der har været (for­ti­den). Faktisk er det at søge til­ba­ge til grun­den, som Hegel skri­ver, en væsent­lig betragt­ning for filo­so­fi­en: “[D]et at gå frem er en til­ba­ge­gang i grun­den, til det oprin­de­li­ge og san­de, hvor­med begyn­del­sen blev gjort og fak­tisk bli­ver frem­bragt, og som afhæn­ger af det oprin­de­li­ge og sande.”16Hegel, Werke 5, 70. Her cite­ret efter den dan­ske over­sæt­tel­se: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, Res Cogitans 14, nr. 3 (2020): 76–88, 80. Det bety­der ikke, at men­ne­sket skal afstå fra at beskæf­ti­ge sig med nuti­den eller frem­ti­den, ej hel­ler at Hegels filo­so­fi skul­le være bagstræ­be­risk og søge mod en oprin­de­lig enhed, det være sig natur­lig eller fol­ke­lig. Det belø­ber sig ale­ne til den for­dring, at viden­skab kun kan beskæf­ti­ge sig med for­ti­den. Trods den til­sy­ne­la­den­de kon­ser­va­tis­me gem­mer der sig dog i den­ne indstil­ling et kri­tisk poten­ti­a­le vendt mod uto­pi­ska­ben­de viden­ska­ber – det være sig etisk-poli­ti­ske eller teo­lo­gi­ske. Hermed er det før­ste nedslag alle­re­de fore­gre­bet, mod hvil­ket jeg kan ven­de mig nu.

Første nedslag: System eller syste­ma­tik

Ifølge en i Hegels nære for­tid vel­kendt bestem­mel­se af meta­fy­sik består den­ne i kon­struk­tio­nen af et system, der inde­hol­der alle prin­cip­per for den men­ne­ske­li­ge erken­del­se: “Metafysik er den før­ste viden­skab inde­hol­den­de prin­cip­per­ne for den men­ne­ske­li­ge erkendelse.”17“Metaphysica est sci­en­tia pri­ma cog­ni­tio­nis huma­nae prin­ci­pia con­ti­nens” (Alexander Baumgarten, Metaphysica (Halle/Magdeburg: C. H. Hemmerde, 1739), § 1). Til meta­fy­sik reg­nes af Baumgarten såle­des også onto­lo­gi, kos­mo­lo­gi, psy­ko­lo­gi og natur­lig teo­lo­gi, da den angi­ver prin­cip­per­nes for de afled­te videnskaber.18Baumgarten, Metaphysica, § 2. Som første­fi­lo­so­fi grund­læg­ges meta­fy­sik­ken alt­så med et før­ste­stå­en­de, et prin­cip (prin­ceps), som sik­rer frem­gan­gen for resten af viden­ska­ben og for­bin­der de enkel­te disci­pli­ner, der fal­der under den. På lig­nen­de vis, om end på sin egen facon og med et ændret ind­hold, for­hol­der det sig hos Hegel. For at filo­so­fi­en ikke skal for­fal­de til til­fæl­dig­he­der, må et abso­lut prin­cip iden­ti­fi­ce­res, hvor­fra resten udvik­ler sig. Her skal sel­ve prin­cip­pet og grun­de­ne til en abso­lut (for­ud­sæt­nings­løs) viden­skab stil­les til side for i ste­det at frem­hæ­ve meta­fy­sik­kens beskaf­fen­hed og nød­ven­dig­hed i Hegels filo­so­fi. Ét væsent­ligt ken­de­tegn ved Hegels omgang med prin­cip­per skal dog kort benæv­nes, nem­lig pro­ble­ma­ti­se­rin­gen af prin­cip­per i filo­so­fi­en. Hegel er en af de skik­kel­ser i filo­so­fi­hi­sto­ri­en, som tyde­ligst har været sig bevidst om pro­ble­mer­ne med begyn­del­ser i filo­so­fi­en uden at opgi­ve nød­ven­dig­he­den af ét prin­cip for filosofien.19For en nær­me­re behand­ling af det­te, se Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Prefacing the Absolute: Two Models of Situating Self-Negating Negativity in Hegel’s Wissenschaft der Logik from 1812 and 1832”, i The Significance of Negation in Classical German Philosophy, red. Gregory Moss (Springer, under udgi­vel­se); Hans Friedrich Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft … Continue reading

Hos Hegel er meta­fy­sik­ken en sæl­som blan­ding af onto­lo­gi og ånds­fi­lo­so­fi. En direk­te erken­del­ses­te­o­ri, dvs. en teo­ri om, hvor­dan erken­del­se kom­mer i stand, er det ikke. Det er sna­re­re den abso­lut­te væren eller, som Hegel skri­ver, den “[…] ind­til vide­re [zunä­chst] umid­del­ba­re enhed af tænk­ning og væren […].”20Hegel, Werke 3, 586. Idéen er nu at føl­ge udvik­lin­gen af den­ne umid­del­ba­re og abstrak­te enhed mod dens sta­dig sti­gen­de kon­kre­ti­se­ring og der­med for­mid­ling, hvil­ket skal kul­mi­ne­re i den abso­lut­te for­mid­ling, dvs. viden om den­ne enhed i den abso­lut mest kon­kre­te og der­for begri­be­li­ge form, syste­met selv. Hegels system­be­greb kan der­med fore­lø­bigt bestem­mes som en væsent­lig del af meta­fy­sik­ken, idet syste­met net­op udgør meta­fy­sik­ken. Et system er i almin­de­lig­hed, som begre­bets old­græ­ske rod røber, noget sam­men­stil­let, og i sær­de­les­hed for Hegel en sådan sam­men­stil­ling, der gen­nem gen­stan­dens egen nega­tion af sig selv ophæ­ver sig selv mod sta­dig mere kon­kre­te for­mer for til sidst at ven­de til­ba­ge til sit udgangs­punkt, men nu som for­mid­let. Skulle den­ne sam­men­hæng mis­lyk­kes, gives der ikke tænk­ning eller viden­skab, da enhver sam­men­stil­ling for­ud­sæt­ter en grund. At tæn­ke syste­ma­tisk, dvs. sam­men­hæn­gen­de, for­ud­sæt­ter iføl­ge Hegel en grund for den­ne sam­men­hæng. Uden en sådan grund vil­le tænk­ning være til­fæl­dig og der­med uvi­den­ska­be­lig. Hegels radi­ka­li­tet består nu i at vil­le begri­be opkom­sten af begrebs­li­ge sam­men­hæn­ge som noget, der er opstå­et af sig selv fra det abso­lut­te, væren selv, hvil­ket bety­der, at abso­lut indi­vi­du­a­li­tet, ren iso­la­tion uden nogen sam­men­hæn­ge, ikke lader sig tæn­ke, er menings­løst. Det tyske “sinn­los” er her sigen­de: Hvis “Sinn” begrebs­ligt har noget at gøre med “sam­men­hæng”, så er det menings­lø­se net­op det, der står uden for enhver sam­men­hæng. Filosofiens opga­ve er mod en sådan hæv­det menings­løs­hed at gene­tab­le­re en menings­fuld, sam­men­hæn­gen­de ver­den, hvil­ket for Hegel på moder­ne vis sker igen­nem nega­tio­ner, ophæ­vel­ser og begræns­nin­ger.

Tænkningen har alt­så for Hegel en rund form. Den er ikke cir­ku­lær, men udvik­ler sig fra en begyn­del­se til en ende – lige­som når vi sprog­ligt skel­ner mel­lem at “gå i ring” og at “gå rundt”, hvoraf hint udtryk er nega­tivt (at køre i ring uden mål og med) og det­te posi­tivt (som børn, der ren­der rundt, alt­så går på opda­gel­se) kon­no­te­ret. Men en begyn­del­se, fast frem­gang (meto­do­lo­gisk) og en afslut­ning må filo­so­fi­en have, hvis det iføl­ge Hegel ikke skal mun­de ud i rela­ti­vis­me. Således kan man sige, at Hegel ser kon­struk­tio­nen af et system som det ene­ste mid­del til at gen­vin­de den ori­en­te­rings­løs­hed, som (i hans til­fæl­de) spe­ci­a­li­se­rin­gen og en moder­ne ver­den uden Guder har ført med sig.

Det er den syste­ma­tik, der helt grund­læg­gen­de ken­de­teg­ner Hegels tænk­ning. Og det er for­ment­lig end­nu en af hoved­grun­de­ne til, at man har svært ved tan­ken om Hegel i dag, da det synes ens­be­ty­den­de med, at filo­so­fi­en når eller kan nå frem til en ende.21Se eksem­pel­vis Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966). Spørgsmålet er dog, hvil­ken type, der her er tale om, når man taler om “ende”, og om vi over­ho­ve­det kan være den syste­ma­ti­ske (sam­men­hæn­gen­de) tænk­ning for­u­den. Når vi i dag nog­le gan­ge skel­ner mel­lem syste­ma­ti­ske og histo­ri­ske til­gan­ge til filo­so­fi­en, frem­hæ­ver vi ger­ne filo­so­fi­en selv som syste­ma­tik – og glem­mer der­ved ikke sjæl­dent, at syste­ma­tik­ken har en egen histo­rie, der kun svært lader sig skel­ne fra syste­ma­tik­ken selv; lige­som vi glem­mer, at vi end­nu ikke ken­der til et eksem­pel fra histo­ri­en, som ikke er syste­ma­tisk (selv­om nog­le eksemp­ler er mere sam­men­hæn­gen­de end andre). Og end­nu sjæld­ne­re agtes der på, at den såkald­te syste­ma­ti­ske filo­so­fi lider under svæ­re syste­ma­ti­ske mang­ler, der nød­ven­dig­gør, at frem­stil­lin­gen og, må man for­mode, tan­ken bag er min­dre sam­men­hæn­gen­de, end den giver sig ud for. Det er eksem­pel­vis ikke sjæl­dent, at tan­ken må hjæl­pes på vej med et for sagen selv frem­med og til­fæl­digt hjæl­pe­mid­del for at kom­me frem. Som om tan­ken fak­tisk hav­de fun­det en ende, den ikke vil vide­re fra, og der­for nød­stedt må ind­la­de sig på en art ånde­lig suturt­råd, der skal hol­de dens løse lem­mer sam­men. Et frem­træ­den­de eksem­pel på den­ne maske­ra­de er vel de spørgs­mål, der, i ste­det for at udsprin­ge af pro­blem­stil­lin­gen eller resul­ta­tet, lige­som pådut­tes sagen ude­fra med den hen­sigt at for­be­re­de og tage sprin­get fra et afsnit til det næste, eksemp­ler, hvis antal er legio.22Se eksem­pel­vis Slavoj Žižek, Less Than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism (London/New York: Verso, 2012), 523: “So what if Hegel’s thought is not a metap­hy­si­cs, but a form of patap­hy­si­cs in Alfred Jarry’s sen­se, a thin­king of pat­ho­lo­gi­cal inci­dents which ine­vi­tably dis­turb the inner logic of a pro­cess?”; Thomas Kuhn, The … Continue reading Sådanne frem­stil­lings­mæs­si­ge hjæl­pe­mid­ler vil­le Hegel én gang for alle afslø­re som det, de er, nem­lig udtryk for til­fæl­dig­he­der eller asso­ci­a­tio­ner, der viser, at frem­stil­lin­gen ikke hæn­ger sam­men, men kræ­ver mere arbej­de.

Hegels tænk­ning min­der os i det hele taget om syste­ma­tik­ken som pro­blem. En læser af Hegel i dag måt­te først og frem­mest stil­le sig spørgs­må­let, om det kan lade sig gøre at tæn­ke syste­ma­tisk uden et prin­cip, uden en begyn­del­se og slut­ning, alt­så uden meta­fy­sik og uden reflek­sio­ner over begyn­del­sen. Kort og godt: Kan man tæn­ke syste­ma­tisk uden at have et system? Selv den ame­ri­kan­ske prag­ma­tis­me, der i reflek­sio­ner over begyn­del­ser ale­ne ser et frug­tes­løst tids­for­driv, har prin­cip­per eller et udgangs­punkt, hvor­for meta­fy­sik­ken bekvemt kan læg­ges på hyl­den. I den­nes sted tages naivt udgangs­punkt i bevidst­he­dens her og nu uden at stil­le spørgs­måls­tegn ved den­ne begyn­del­se end­si­ge kig­ge til­ba­ge, men ale­ne fremad, hvor­le­des den­ne bevidst­hed opfø­rer sig.23Se eksem­pel­vis Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce V og VI, red. Charles Hartshorne & Paul Weiss (Cambridge, MA: Belknap Press, 1975), 278: “But in truth, the­re is but one sta­te of mind from which you can ‘set out,’ name­ly, the very sta­te of mind in which you actu­al­ly find your­self at the time you do ‘set out’ – a sta­te in which … Continue reading Af den grund kan det hel­ler ikke kom­me som en over­ra­skel­se, når nog­le prag­ma­ti­ske posi­tio­ner og pro­ces­fi­lo­so­fi meto­do­lo­gisk ender tæt på behaviorisme.24Se her­hjem­me eksem­pel­vis Johanna Seibt, “How to Naturalize Sensory Consciousness and Intentionality wit­hin a Process Monism with Normativity Gradient”, i Sellars and his Legacy, red. James R. O’Shea (Oxford: Oxford University Press, 2016). Hegels kri­ti­ske spørgs­mål til sådan­ne posi­tio­ner er, om de over­ho­ve­det kan siges at tæn­ke syste­ma­tisk. Set i det lys kan man måske end­da tale om prag­ma­tis­men som resig­na­tio­nens filo­so­fi.25Christoph Asmuth & Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Einleitung”, i Philosophisches Anfangen. Reflexionen des Anfangs als Charakteristikum des neuzeit­li­chen und moder­nen Denkens, red. Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christoph Asmuth (Würzburg: Königshausen und Neumann, under udgivelse). Heidegger viser sig her som en væsent­ligt min­dre resig­ne­ren­de, og dvs. min­dre prag­ma­tisk, og langt mere syste­ma­tisk tæn­ker, når han i sin anden fore­læs­nings­ræk­ke over Schelling frem­sæt­ter sit eget bud på et system: “Fuldendt er filo­so­fi­en altid da, når dens ende bli­ver og for­bli­ver det, der var dens begyn­del­se, spørgsmålet.”26Martin Heidegger, Gesamtausgabe II, bd. 42 (Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 1988), 169: “Vollendet ist die Philosophie immer dann, wenn ihr Ende das wird und blei­bt, was ihr Anfang ist, die Frage.” Og lige­som det er til­fæl­det for Heidegger, min­der Hegel os om, at en sådan syste­ma­tik må være abso­lut. Den må ikke ind­dra­ge andet i frem­gan­gen, end der for os men­ne­sker er til­gæn­ge­ligt til at begyn­de med. Den skal i en vis for­stand udgå fra men­ne­sket eller men­ne­ske­lig virk­som­hed og for­bli­ve der.

Dette er resul­ta­tet af det før­ste nedslag, som viser sig at være på kol­li­sions­kurs med vores tid, nem­lig en for­dring om en abso­lut meta­fy­sik som et nød­ven­digt grund­lag for syste­ma­tisk tænk­ning. Og det er vel at mær­ke en tænk­ning, der ikke for­ud­sæt­ter nog­le trans­cen­den­te grun­de, men på bag­grund af udgangs­punk­tet spør­ger til, hvor­le­des det begrebs­ligt kom her­til i det håb, at en sådan virk­som­hed vil oply­se (man kun­ne sige bevidst­gø­re) og vej­le­de den virk­som­me. At men­ne­sket er i stand til det­te på egen hånd, er ker­nen i det næste nedslag, nem­lig Hegels filo­so­fi som moder­ne seku­la­ris­me.

Andet nedslag: Modernitet som seku­la­ris­me

Når Hegels tænk­ning kan siges at være moder­ne, må det ses ud fra et gan­ske bestemt per­spek­tiv. At være moder­ne bety­der for et sådant stand­punkt at afvi­se beho­vet for supra­na­tu­ral­le instan­ser som eksem­pel­vis guder. Med andre ord er den men­ne­ske­li­ge for­nuft til­stræk­ke­lig til at rede­gø­re for alt, der har betyd­ning og virk­ning på men­ne­sket. Der er for Hegel ikke noget, der ikke kan for­kla­res: “Hvad der er for­nuf­tigt, det er vir­ke­ligt; og hvad der er vir­ke­ligt, det er fornuftigt.”27Hegel, Werke 7, 24. Der fin­des alt­så for Hegel ikke noget, der ikke som en del af viden­ska­ben vil­le kun­ne gives en for­kla­ring poten­ti­a­liter. Det bety­der ikke, at Hegel for­plig­ter sig på en rol­le som sand­si­ger­ske eller spå­mand. Som nævnt oven­for har Hegel ikke meget til­overs for de frem­tids­sy­ne­de. Grundtanken er ale­ne den, at når noget frem­træ­der som fæno­men for men­ne­sket, så kan men­ne­sket i kraft af at være et for­nuftsvæ­sen, dvs. i kraft af de af men­ne­sket selv til rådig­hed stå­en­de og frem­brag­te mid­ler som erfa­ring, viden­skab og spe­ku­la­tion, begri­be det. Hegels system, der udover logik­ken som bekendt inde­hol­der en natur- og ånds­fi­lo­so­fi, er abso­lut, dvs. auto­nomt og autarkt. Det kan stå på egne ben. Det gæl­der også etik­ken og poli­tik­ken, som Hegel afhand­ler under ånds­fi­lo­so­fi­en, hvil­ket jeg vil kom­me til­ba­ge til neden­for. I sine ind­led­nin­ger til logik­ken kan Hegel som grund for syste­mets abso­lut­hed prok­la­me­re om sin egen ind­led­ning til sit systems begyn­del­se, “at den­ne begyn­del­se som sådan hver­ken behø­ver for­be­re­del­se eller yder­li­ge­re ind­led­ning; og den­ne fore­lø­big­hed af ræson­ne­ment­et om begyn­del­sen kun­ne ikke have til hen­sigt at føre hen til begyn­del­sen, men sna­re­re at fjer­ne al foreløbighed.”28Hegel, Werke 5, 79. Citeret efter Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, 88.

Kants pro­jekt om at etab­le­re et nyt grund­lag for filo­so­fi­en, en ny ver­densan­sku­el­se, ale­ne ved at gøre brug af for­nuf­ten for­sø­ger Hegel der­med kon­se­kvent at rea­li­se­re. Med sine to før­ste kri­ti­ske vær­ker, Kritik der rei­nen Vernunft og Kritik der prak­ti­s­chen Vernunft, for­søg­te Kant ale­ne gen­nem for­nuf­tens selv­kri­tik (geni­ti­vus subiecti­vus) at gøre sig selv (geni­ti­vus obiecti­vus) for­nuf­tig. Foretagendet er såle­des betrag­tet et dan­nel­ses­pro­jekt, som gen­nem­fø­res af det, der selv skal dan­nes. Hvor Kant hav­de til­tro til for­nuf­tens udvik­lings­sta­di­um for en sådan selv­kri­tik, måt­te Hegel dog først sik­re sig, at et begyn­del­ses­ni­veau var opnå­et, hvor man kun­ne over­la­de for­nuf­ten rol­len som dom­mer og til­talt. Ikke desto min­dre deler Kant og Hegel den iagt­ta­gel­se med oplys­nin­gen, at det kun kan påhvi­le for­nuf­ten (men­ne­sket) selv at dan­ne for­nuf­ten, da man ved at over­dra­ge ansva­ret til en ude­frakom­men­de dom­stol vil­le risi­ke­re at brin­ge frem­me­de og der­med irra­tio­nel­le kræf­ter ind i opdra­gel­sen og der­med sna­re­re for­dær­ve end frem­me dan­nel­sen. Således for­vand­les Luthers to regi­men­ter til ét, for­nuf­tens.

Hegel er på det­te punkt moder­ne i den for­stand, at han gør alle men­ne­ske­li­ge anlig­gen­der til den­nesi­di­ge. De ver­dens­lig­gø­res. Hegels moder­ni­tets­pro­jekt er et seku­la­ri­se­rings­pro­jekt; et for­søg, som i sin gen­nem­fø­rel­se skal vise os, hvor langt vi kan kom­me på egen hånd. Men det­te kom­mer hos Hegel sam­ti­digt til udtryk som en moder­ni­tetskri­tik mønt­et på senop­lys­nin­gen, der iføl­ge Hegel ikke selv var til­stræk­ke­ligt oplyst. Af sam­me grund slæb­te den ufor­va­ren­de en ræk­ke for­dom­me med sig i baga­gen og vide­re­kol­por­te­re­de dem.

Denne ankla­ge mod oplys­nings­fi­lo­so­fi­en, som blandt sine repræ­sen­tan­ter også tæl­ler Kant, blev meget tid­ligt gjort klar over for Hegel. I et brev fra hel­lig­tre­kon­ger­s­af­ten 1795 beret­ter Schelling til Hegel om filo­so­fi­ens sør­ge­li­ge til­stand i Tübingen, hvor han er ved at fær­dig­gø­re sine stu­di­er.

Filosofien er end­nu ikke ved sin ende. Kant har opstil­let resul­ta­ter­ne: Præmisserne mang­ler sta­dig. Og hvem kan for­stå resul­ta­ter uden præ­mis­ser? – En Kant vel­sag­tens, men hvad skal de sto­re ska­rer stil­le op med det. […] Vi må vide­re med filo­so­fi­en! – Kant har ryd­det alt af vej­en – men hvor­le­des skul­le de bemær­ke det? […] Oh, de sto­re kan­ti­a­ne­re, som i dag fin­des overalt! […] før­end man ved af det, sprin­ger deus ex machina frem – det per­son­li­ge væsen, som sid­der derop­pe i sky­er­ne […].29Gustav Leopold Plitt, Aus Schelling Leben in Briefen (Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1869), 73: “Die Philosophie ist noch nicht am Ende. Kant hat die Resultate gege­ben: die Prämissen feh­len noch. Und wer kann Resultate ver­ste­hen ohne Prämissen? – Ein Kant wohl, aber was soll der große Haufe damit. […] Wir müs­sen noch wei­ter mit der Philosophie! – Kant hat Alles … Continue reading

Ved læs­ning af cita­tet lader den mistan­ke, Schelling ret­ter mod Kants filo­so­fi, sig svært over­se. Irritationsmomentet er den tem­me­lig vel­vil­li­ge mod­ta­gel­se, som Kants filo­so­fi nød blandt de i Schellings øjne for­stok­ke­de teo­lo­ger i stif­tet. Og hvad vær­re var, vel­vil­lig­he­den var til­sy­ne­la­den­de gen­si­dig. Kant kun­ne for eksem­pel i 1794 tak­ke den “berøm­te hr. Storr i Tübingen”30Immanuel Kant, Gesammelte Schriften VI (Berlin: Georg Reimer, 1900), 13. for behand­lin­gen af Religion inner­halb der gren­zen der bloßen Vernunft i den­nes dog­ma­tik fra 1793. Gottlob Christian Storr var en af de teo­lo­ger, Schelling ytre­de sin kri­tik stær­ke­st mod, og det tog sam­ti­digt form af en kri­tik af Kant for ikke ordent­ligt at have luk­ket døren for frem­med ind­blan­ding: “Alle muli­ge dog­mer er nu stemp­let som postu­la­ter af den prak­ti­ske for­nuft, og, hvor­til teo­re­tisk-histo­ri­ske bevi­ser aldrig ræk­ker, der hug­ger den prak­ti­ske (tübing­s­ke) for­nuft knu­den over.”31Plitt, Aus Schellings Leben, 72: “Alle mög­li­chen Dogmen sind nun schon zu Postulaten der prak­ti­s­chen gestem­pelt und, wo die the­o­re­ti­sch-histo­ri­s­chen Beweise nim­mer aus­rei­chen, da zer­haut die prak­ti­s­che (tübin­gi­s­che) Vernunft den Knoten.” I før­ste omgang er det Johann Gottlieb Fichtes viden­skabslæ­re, Schelling har udset sig som dør­vog­ter: “Fichte vil hæve filo­so­fi­en op til et niveau, fra hvil­ket de fle­ste af de hid­ti­di­ge kan­ti­a­ne­re vil svimle.”32Plitt, Aus Schellings Leben, 73: “Fichte wird die Philosophie auf eine Höhe heben, vor der selbst die mei­sten der bis­he­ri­gen Kantianer schwin­deln werden.” Men det ændrer sig med læs­nin­gen af Fichtes Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792), som for Schelling hen­vi­ser ham til et føl­ge­skab med Kant og teo­lo­ger­ne: “[…] så lang tid hine måde at slut­te på, som Fichte genind­fø­rer i kri­tik­ken af al åben­ba­ring, end­nu anses for gyl­dig, er der ingen ende på den filo­so­fi­ske tåbelighed.”33Plitt, Aus Schellings Leben, 75: “[…] so lan­ge jene Schlußart, die Fichte in der Kritik aller Offenbarung […] wie­der auf­bra­ch­te, noch als gül­tig ange­se­hen wird, der phi­los­op­hi­s­chen Thorheit kein Ende ist.”

Hegels moder­ni­tet består i for­læn­gel­se af det­te pro­jekt deri, at filo­so­fi­ens selv­be­græns­ning ikke skal bli­ve en begræns­ning til gun­st for reli­gion eller nogen anden trans­cen­dent ind­blan­ding, hvil­ket øjen­syn­ligt blev den kan­ti­an­ske filo­so­fis skæb­ne. Tværtimod: Filosofiens selv­be­græn­sen­de frem­gang, nega­tio­nen, må i og af sig selv udgø­re et hele. En gang for alle skul­le det til­kom­me filo­so­fi­en, for­nuf­ten, at få det sid­ste ord. Moderniteten skul­le alt­så hol­des seku­lær for ikke at kom­me på afve­je som legi­ti­me­ring af reli­gion.

Man måt­te der­for være påpas­se­lig med at videre­fø­re det for­nufts­be­greb, som oplys­nin­gen hav­de givet i arv. Dette tyde­lig­gø­res ved en afgø­ren­de for­skel mel­lem Kants og Hegels for­nufts­be­gre­bet, hvil­ket brin­ger os til det sid­ste nedslag før afslut­nin­gen.

Tredje nedslag: Antipolitik og antie­tik

Som kil­den til mora­lens ret­tes­nor, det kate­go­ri­ske impe­ra­tiv, er for­nuf­ten for Kant først og frem­mest for­bun­det med mora­li­tet. Den er såle­des i sin posi­ti­ve form prak­tisk, da det er for­nuf­tens bud, som alle frie og der­med moralsk set gode hand­lin­ger skal være i over­ens­stem­mel­se med. Det er i kraft af den prak­ti­ske for­nuft, at men­ne­sket kan bestem­me sig selv efter fri­he­dens kaus­a­li­tet og hand­le pligtmæssigt.34Kant, Gesammelte Schriften V, 31f.: “Reine Vernunft ist für sich alle­in prak­ti­sch, und gibt (dem Menschen) ein all­ge­me­i­nes Gesetz, wel­ches wir das Sittengesetzt nen­nen”. Cf. ibid. IV, 452ff. Af den­ne bestem­mel­se frem­går det, at Kants behand­ling af for­nuf­ten bli­ver en teo­ri om nor­ma­ti­ve domme.35Se her­til Christoph Asmuth, “Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie. Die Entgrenzung der Transzendentalphilosophie”, i Kant und Fichte – Fichte und Kant, red. Christoph Asmuth (Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2009), 231ff. Fornuften hæn­ger direk­te sam­men med det at hand­le moralsk godt, om man bør gøre dit eller dat, hvil­ket giver anled­nin­ger til endog tem­me­lig præ­ci­se angi­vel­ser af, hvor­le­des men­ne­sket moralsk bør hand­le i Kants sæde­læ­re.

Modsat Kant kan man ikke udle­de moral­ske impe­ra­ti­ver af det begreb om for­nuft, som Hegel udar­bej­der og læg­ger til grund for sin behand­ling af etik­ken og retslæren.36Se her­til eksem­pel­vis Peter Wolsing, G. W. F. Hegel (København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2017), 34ff. Her hol­der Hegel sig tem­me­lig strik­te til sin bestem­mel­se af filo­so­fi­en som den virk­som­hed, der ude­luk­ken­de har til opga­ve at begri­be fæno­me­ner sna­re­re end frem­skri­ve hand­lings­for­løb. I det hele taget er der ikke megen hjælp at hen­te til den gode leve­må­de eller poli­ti­ske beslut­nin­ger i den klas­si­ske tyske filo­so­fi. I Schellings til­fæl­de kan man lige­frem tale om en ikke bare apo­li­tisk, hvil­ket er Habermas’ tese,37Det er Jürgen Habermas’ tese, at Schelling er apo­li­tisk. Se Jürgen Habermas, Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken (Bonn, 1954). men antipo­li­tisk filo­so­fi, der sted­vist udar­ter sig til noget nær anar­kis­me. Forstået som første­o­r­dens teo­ri­er, der kan bistå med kon­kre­te hand­lings­vej­led­nin­ger, synes det poli­ti­ske og eti­ske i tiden efter Kant at være fal­det for sam­me mistan­ke som reli­gio­nen: ad bag­dø­ren at vil­le erstat­te den men­ne­ske­li­ge fri­hed med ufri­hed og falsk­hed. Det kan der­for også fore­kom­me noget para­doksalt, når nog­le vil omsæt­te dis­se teo­ri­er til nor­ma­ti­ve eti­ske eller poli­ti­ske teo­ri­er med rele­vans for vores tids udfordringer.38Se eksem­pel­vis Michelle Kosch, Fichtes Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2018). Af den grund er det ikke helt ved siden af at omta­le også Hegels filo­so­fi som antipo­li­tisk og antie­tisk, idet den i stor stil består i for­sø­get på at mod­vir­ke første­o­r­dens nor­ma­ti­ve teo­ri­er. I ste­det for (anti) sådan­ne teo­ri­er, udar­bej­des grund­struk­tu­rer­ne af det eti­ske og poli­ti­ske liv på et så mini­malt plan, at rela­ti­vis­me og skep­ti­cis­me lige præ­cis und­gås, men uden at fast­sæt­te ret­nings­linjer for, hvad der skal være, og der­med hvor­dan men­ne­sket skal hand­le. Det er gan­ske enkelt ikke filo­so­fi­ens områ­de, som til gen­gæld får den nega­ti­ve opga­ve at mod­ar­bej­de uto­pisk tænkning.39Forskellen på Schelling og Hegel er i den­ne hen­se­en­de, hvor stærkt det etisk-poli­ti­ske mod­ar­bej­des og hvordan. Men i den­ne kri­tik, som sam­ti­digt er en kri­tik af Kants abstrak­te og for­mel­le moral­læ­re, går Hegel alli­ge­vel et væsent­ligt skridt vide­re end Schelling i sin begrebs­lig­gø­rel­se af det poli­ti­ske og eti­ske. For hvor Kant på moder­ne vis kan adskil­le det eti­ske fra det poli­ti­ske ved sim­pelt­hen at hol­de det poli­ti­ske ude af behand­lin­gen af det eti­ske, lader Hegel det eti­ske spil­le ind i det poli­ti­ske såle­des, at den abstrak­te ret for­e­nes med mora­li­te­ten i sæde­lig­he­den.

I den­ne hen­se­en­de viser Hegel sig før­moder­ne. Hos Kant sæt­tes poli­tik­ken lige­frem i et anta­go­ni­stisk for­hold til etik­ken: “[…] al poli­tik må bøje sig for den først­nævn­te [etik­ken], men kan dog håbe at nå et niveau, om end lang­somt, hvor den ved­hol­den­de vil stråle.”40Kant, Gesammelte Schriften VIII, 380: “alle Politik muß ihre Kniee vor dem erstern beu­gen, kann aber dafür hof­fen, obzwar lang­s­am, zu der Stufe zu gelan­gen, wo sie behar­r­lich glän­zen wird.” Kant behand­ler ikke det poli­ti­ske i den prak­ti­ske filo­so­fi, som ale­ne hand­ler om men­ne­skets selv­be­stem­mel­se. Ordet “Politik” eller “poli­ti­sch” … Continue reading Hos Hegel der­i­mod må mora­li­te­ten ful­den­des, og det vil sige vir­ke­lig­gø­res, i det poli­ti­ske, som der­for deler for­mål med etik­ken som den­nes sid­ste og høje­ste. Det bety­der gan­ske vist ikke, at Hegel ofrer indi­vi­det for sta­ten, men iden­ti­fi­ka­tio­nen af etik­kens og poli­tik­kens høje­ste gen­stand er de sid­ste rester af en til­gang til det prak­ti­ske, hvis ophav kan fin­des i den antik­ke filo­so­fi.

I den Nikomakhæiske etik bestem­mer Aristoteles etik­kens gen­stand som det høje­ste gode, hvil­ket kort efter iden­ti­fi­ce­res med lyk­ken (εὐδαιμονία).41Aristoteles, Etikken (København: Det lil­le for­lag, 2000), 32. I sam­me ånde­d­rag under­ord­nes det­te for­mål poli­tik­ken: “Og selv­om det­te mål er det sam­me for den enkel­te og for bysta­ten, da synes det at være bed­re og mere fuld­kom­ment at opnå og opret­hol­de bysta­tens mål. Det, som er efter­trag­tel­ses­vær­digt for den ene enkel­te, er det bed­re og mere gud­dom­me­ligt at opnå for et helt folk og for bysta­ter­ne. Denne under­sø­gel­se stræ­ber her­ef­ter, og er en art poli­tisk videnskab.”42Aristoteles, Etikken, 32. For Aristoteles er etik­kens gen­stand der­med i sin høje­ste form poli­tik­kens. Denne bestem­mel­se af etik og poli­tik samt den der­af føl­gen­de måde at til­gå etik­ken på kan spo­res langt op i den nye tid og gør sig på sin hvis sta­dig gæl­den­de, når kon­se­kven­ti­a­lis­ter hæv­der etik­kens for­mål som nyt­te­mak­si­me­ring for grup­per eller sam­fund. Eller når Thomas Hobbes mener ale­ne at kun­ne sik­re det gode liv med udgan­gen af natur­til­stan­den og etab­le­rin­gen af det poli­ti­ske (staten).43Se eksem­pel­vis Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 117ff. Sammenfaldende er det poli­ti­ske og eti­ske hos Hegel ikke helt, men de deler ikke desto min­dre sam­me for­mål og lader sig ale­ne fuld­byr­des i hin­an­den. Således kan de sid­ste rester af en før­moder­ne ver­den sta­dig spo­res hos en af det moder­nes med­grund­læg­ge­re. Den spæn­ding, Kant ser som grund­læg­gen­de mel­lem poli­tik og etik for det moder­ne men­ne­ske, fal­der der­med bort, og man må spør­ge, om livet ikke tru­es med at for­svin­de i en sådan teo­ri.

Ikke desto min­dre, og jeg håber at have angi­vet mine grun­de her­for klart i det oven­stå­en­de, er der sta­dig god grund til at gøre ophold ved Hegels filo­so­fi.

Facit

Hvis man skul­le opsum­me­re det oven­stå­en­de i en for­mel, vil­le en frem­hæv­ning af Hegels dob­bel­te rol­le ikke kun­ne for­bi­gås. Hegels filo­so­fi udgør på den ene side en sta­dig leven­de del af vores selv­for­stå­el­se i form af det seku­læ­re pro­jekt. Men i mod­sæt­ning til de man­ge begej­stre­de for­søg på at opvi­se Hegels aktu­a­li­tet i nuti­di­ge debat­ter, gæl­der del­ag­tig­he­den sna­re­re som en art folie til vores tid. Hos Hegel fin­der vi alt det, som filo­so­fi­en har for­søgt at gøre op med uden dog at sæl­ge hele butik­ken. Hegel i dag er såle­des for mig at se et langt mere kom­pli­ce­ret spørgs­mål at besva­re end ofte anta­get. For hvis man vil­le pege på, at en aktu­el posi­tion fak­tisk var fore­gre­bet af Hegel, ja så må man spør­ge, om vi for alvor så ikke var fær­di­ge med Hegel. Det vil­le så være sagt i et sprog, der taler direk­te ind i nuti­di­ge pro­blem­stil­lin­ger. Omvendt for­ud­sæt­ter ethvert aktu­a­li­se­rings­for­søg, at grun­didéen med et abso­lut prin­cip og dit­to system, en radi­kal seku­la­ris­me og kon­ser­va­tis­me i for­hold til filo­so­fi­ens ret­tet­hed mod for­ti­den, i det mind­ste medtæn­kes i anven­del­sen af Hegels filo­so­fi; grund­be­stand­de­le, man da også i stor stil har for­søgt at slip­pe af med i det tyven­de århund­re­de. For hvis man går på rov i Hegels tænk­ning, kon­fron­te­res man med Hegels restrik­tio­ner for filo­so­fi­en samt af en syste­ma­tik, der ikke til­la­der løs­ri­vel­se fra syste­met.

Set i det lys bli­ver Hegel sna­re­re alle (i det mind­ste hid­ti­di­ge) aktu­a­li­se­rings­for­søgs vær­ste fjen­de, idet hans tænk­ning først og frem­mest er en udfor­dring til vores tid. Og man kan jo nær­mest ikke und­gå at snub­le i en Hegel-lek­tu­re. Med andre ord er der noget at hen­te hos Hegel som udfor­dring: Hvad vil Hegels filo­so­fi sige os? Tænk sig: En genero­bring af en filo­so­fi, som afstår fra uto­pi­er og frem­tids­sce­na­ri­er, men ale­ne hol­der sig til begrebs­lig­gø­rel­sen af det for­gang­ne ud fra et system uden skyg­gen af fore­lø­big­hed, udført på et rent ratio­nelt grund­lag. At tage stil­ling til det spørgs­mål, hvad vi skal stil­le op med dis­se, er Hegels arv til os i dag.

1. Robert Brandom, Making it Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (Cambridge, Mass/London: Harvard University Press, 1998).
2. Robert Pippin, Hegel’s Idealism. Satisfactions of Self-Consciousness (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
3. Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology (Cambridge/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1994).
4. Rune Lykkeberg, “Du skal for­stå Hegel, hvis du vil for­stå din sam­tid”, Information, 4. juli 2020.
5. “Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt gewor­den, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjün­gen, son­dern nur erken­nen; die Eule der Minerva begin­nt erst mit der ein­bre­chen­den Dämmerung ihren Flug.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in zwan­zig Bänden 7 (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), 28.
6. For en ind­led­nings­vis og kort udfol­del­se af den­ne posi­tion, se Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christian Benne, “New International Network: ‘Transformative Transmissions: German-Scandinavian Intellectual Communities 1790–1860’ ”, Schelling-Studien 10 (under udgivelse).
7. Se eksem­pel­vis Jean Hyppolite, Phénoménologie de l’esprit de Hegel (Paris: Editions Montaigne, 1946).
8. Se Catherine Malabou, The Future of Hegel. Plasticity, Temporality and Dialetic (London/New York: Routledge, 2004), 13.
9. Se eksem­pel­vis Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler (Berlin: Aufbau-Verlag, 1955).
10. Se Adrian Johnston, “Monism and Mistakes: Schelling and the Latest System-Program of German Idealism”, red. Tilottama Rajan & Daniel Whistler (Basingstoke: Palgrave Macmillan, under udgivelse).
11. Se eksem­pel­vis Ludwig Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft (Leipzig: Verlagsbureau, 1847).
12. “Was bis jetzt sich hier ereig­net, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck frem­der Lebendigkeit, und als ein Land der Zukunft geht es uns über­haupt hier nichts an; denn wir haben es nach der Seite der Geschichte mit dem zu tun, was gewe­sen ist, und mit dem, was ist, – in der Philosophie aber mit dem, was weder nur gewe­sen ist noch erst nur sein wird, son­dern mit dem, was ist und ewig ist – mit der Vernunft, und damit haben wir zur Genüge zu tun.” Hegel, Werke 12, 114.
13. Se før­ste bog, kapi­tel 1, i Wissenschaft der Logik (Hegel, Werke 5, 113).
14. “so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt”, Hegel, Werke 7, 26.
15. Cf. Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inne­ren Zeitbewußtseins (Halle: Max Niemeyer Verlag, 1928).
16. Hegel, Werke 5, 70. Her cite­ret efter den dan­ske over­sæt­tel­se: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, Res Cogitans 14, nr. 3 (2020): 76–88, 80.
17. “Metaphysica est sci­en­tia pri­ma cog­ni­tio­nis huma­nae prin­ci­pia con­ti­nens” (Alexander Baumgarten, Metaphysica (Halle/Magdeburg: C. H. Hemmerde, 1739), § 1).
18. Baumgarten, Metaphysica, § 2.
19. For en nær­me­re behand­ling af det­te, se Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Prefacing the Absolute: Two Models of Situating Self-Negating Negativity in Hegel’s Wissenschaft der Logik from 1812 and 1832”, i The Significance of Negation in Classical German Philosophy, red. Gregory Moss (Springer, under udgi­vel­se); Hans Friedrich Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1975); Andreas Arndt, “Die anfan­gen­de Reflexion. Anmerkungen zum Anfang der Wissenschaft der Logik”, i Hegels Seinslogik. Interpretationen und Perspektiven, red. Andreas Arndt & Christian Iber (Berlin: Akademie Verlag, 2000); og Brady Bowman, “Zum Verhältnis von Hegels Wissenschaft der Logik zur Phänomenologie des Geistes in der Gestalt von 1807. Ein Überblick”, i Kommentar zu Hegels Wissenschaft der Logik, red. Michael Quante & Nadine Mooren (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2018).
20. Hegel, Werke 3, 586.
21. Se eksem­pel­vis Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966).
22. Se eksem­pel­vis Slavoj Žižek, Less Than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism (London/New York: Verso, 2012), 523: “So what if Hegel’s thought is not a metap­hy­si­cs, but a form of patap­hy­si­cs in Alfred Jarry’s sen­se, a thin­king of pat­ho­lo­gi­cal inci­dents which ine­vi­tably dis­turb the inner logic of a pro­cess?”; Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: The University of Chicago Press, 2012), 67: “How can the­o­ri­es like the­se ari­se from nor­mal sci­en­ce, an acti­vi­ty even less directed to their pur­su­it than to that of discove­ri­es?”; Dan Zahavi, Fænomenologi. En intro­duction (København: Samfundslitteratur, 2018), 133: “Hvad er den histo­ri­ske oprindelse?”
23. Se eksem­pel­vis Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce V og VI, red. Charles Hartshorne & Paul Weiss (Cambridge, MA: Belknap Press, 1975), 278: “But in truth, the­re is but one sta­te of mind from which you can ‘set out,’ name­ly, the very sta­te of mind in which you actu­al­ly find your­self at the time you do ‘set out’ – a sta­te in which you are laden with an immen­se mass of cog­ni­tion alre­a­dy for­med, of which you can­not divest your­self if you would; and who knows whet­her, if you could, you would not have made all know­led­ge impos­sib­le to yourself?”
24. Se her­hjem­me eksem­pel­vis Johanna Seibt, “How to Naturalize Sensory Consciousness and Intentionality wit­hin a Process Monism with Normativity Gradient”, i Sellars and his Legacy, red. James R. O’Shea (Oxford: Oxford University Press, 2016).
25. Christoph Asmuth & Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Einleitung”, i Philosophisches Anfangen. Reflexionen des Anfangs als Charakteristikum des neuzeit­li­chen und moder­nen Denkens, red. Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christoph Asmuth (Würzburg: Königshausen und Neumann, under udgivelse).
26. Martin Heidegger, Gesamtausgabe II, bd. 42 (Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 1988), 169: “Vollendet ist die Philosophie immer dann, wenn ihr Ende das wird und blei­bt, was ihr Anfang ist, die Frage.”
27. Hegel, Werke 7, 24.
28. Hegel, Werke 5, 79. Citeret efter Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, 88.
29. Gustav Leopold Plitt, Aus Schelling Leben in Briefen (Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1869), 73: “Die Philosophie ist noch nicht am Ende. Kant hat die Resultate gege­ben: die Prämissen feh­len noch. Und wer kann Resultate ver­ste­hen ohne Prämissen? – Ein Kant wohl, aber was soll der große Haufe damit. […] Wir müs­sen noch wei­ter mit der Philosophie! – Kant hat Alles weg­geräumt – aber wie sol­l­ten sie’s mer­ken? […] O der großen Kantianer, die es jetzt übe­rall giebt! […] ehe man sich’s ver­sieht, springt der deus ex machina her­vor – das per­sön­li­che indi­vi­du­el­le Wesen, das da oben im Himmel sitzt […].”
30. Immanuel Kant, Gesammelte Schriften VI (Berlin: Georg Reimer, 1900), 13.
31. Plitt, Aus Schellings Leben, 72: “Alle mög­li­chen Dogmen sind nun schon zu Postulaten der prak­ti­s­chen gestem­pelt und, wo die the­o­re­ti­sch-histo­ri­s­chen Beweise nim­mer aus­rei­chen, da zer­haut die prak­ti­s­che (tübin­gi­s­che) Vernunft den Knoten.”
32. Plitt, Aus Schellings Leben, 73: “Fichte wird die Philosophie auf eine Höhe heben, vor der selbst die mei­sten der bis­he­ri­gen Kantianer schwin­deln werden.”
33. Plitt, Aus Schellings Leben, 75: “[…] so lan­ge jene Schlußart, die Fichte in der Kritik aller Offenbarung […] wie­der auf­bra­ch­te, noch als gül­tig ange­se­hen wird, der phi­los­op­hi­s­chen Thorheit kein Ende ist.”
34. Kant, Gesammelte Schriften V, 31f.: “Reine Vernunft ist für sich alle­in prak­ti­sch, und gibt (dem Menschen) ein all­ge­me­i­nes Gesetz, wel­ches wir das Sittengesetzt nen­nen”. Cf. ibid. IV, 452ff.
35. Se her­til Christoph Asmuth, “Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie. Die Entgrenzung der Transzendentalphilosophie”, i Kant und Fichte – Fichte und Kant, red. Christoph Asmuth (Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2009), 231ff.
36. Se her­til eksem­pel­vis Peter Wolsing, G. W. F. Hegel (København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2017), 34ff.
37. Det er Jürgen Habermas’ tese, at Schelling er apo­li­tisk. Se Jürgen Habermas, Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken (Bonn, 1954).
38. Se eksem­pel­vis Michelle Kosch, Fichtes Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2018).
39. Forskellen på Schelling og Hegel er i den­ne hen­se­en­de, hvor stærkt det etisk-poli­ti­ske mod­ar­bej­des og hvordan.
40. Kant, Gesammelte Schriften VIII, 380: “alle Politik muß ihre Kniee vor dem erstern beu­gen, kann aber dafür hof­fen, obzwar lang­s­am, zu der Stufe zu gelan­gen, wo sie behar­r­lich glän­zen wird.” Kant behand­ler ikke det poli­ti­ske i den prak­ti­ske filo­so­fi, som ale­ne hand­ler om men­ne­skets selv­be­stem­mel­se. Ordet “Politik” eller “poli­ti­sch” fore­kom­mer gan­ske enkelt ikke i Kants prak­ti­ske vær­ker. At Kant selv slæ­ber en gam­mel for­dom med fra det før­moder­ne, nem­lig at for­bin­de prak­tisk filo­so­fi (etik) og reli­gion, skal her ikke for­føl­ges nærmere.
41. Aristoteles, Etikken (København: Det lil­le for­lag, 2000), 32.
42. Aristoteles, Etikken, 32.
43. Se eksem­pel­vis Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 117ff.

Fra Mirabeau til Crutzen: Når Hegel bliver ved med at provokere

I en aforis­me skre­vet af Hegel mel­lem 1803 og 1806 hed­der det: “Vågn op, din sove­try­ne! Vær altid vågen! For når du er en sove­try­ne, så er du blind og stum. Er du der­i­mod vågen, så ser du alt og siger om alting, hvad det er. Dette er imid­ler­tid for­nuf­ten og beher­skel­sen af verdenen.”1G.W.F. Hegel, Aphorismen aus Hegels Wastebook, i G.W.F. Hegel. Werke in zwan­zig Bänden, bind 2, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970), 544.

Hegels 250 års fød­sels­dag i 2020 gav anled­ning til en stri­be af arran­ge­men­ter og publi­ka­tio­ner om Hegels filo­so­fi, dens aktu­a­li­tet og brug­bar­hed. Dette essay er et for­sin­ket bidrag til det. Dets over­ord­ne­de tese består i en for­mod­ning om, at vi ikke kan kom­me udenom en hege­li­ansk inspi­re­ret histo­ri­e­op­fat­tel­se, hvis vi vil for­stå skrif­ten på væg­gen af vores nuvæ­ren­de situ­a­tion. Hegels ide­a­li­sti­ske tænk­ning rej­ser en pro­vo­ka­tion, vi ikke kan igno­re­re: Hvad vil vi for­stå os selv som i dag?

En fri nation

Sommeren 1789. Den fran­ske kon­ge Ludvig XVI har set sig nødsa­get til at ind­kal­de Les États généraux – stæn­der­for­sam­lin­gen, sidst sam­men­t­rå­dt i 1614 – for at bevil­li­ge nye skat­ter og afvær­ge stats­ban­kerot. Den 3. stand – bor­ger­stan­den – hav­de i løbet af året udvik­let en form for poli­tisk selv­be­vidst­hed og min­de­de om, at man i vir­ke­lig­he­den repræ­sen­te­re­de 98% af den fran­ske befolk­ning over for hhv. ade­len (1. stand) og klerus (2. stand).2En opgø­rel­se ikke mindst præ­sen­te­ret i det ind­fly­del­ses­ri­ge kamp­skrift Qu’est-ce que le tièrs état? (Hvad er den tred­je stand?), ano­nymt publi­ce­ret af Emmanuel Joseph “Abbé” Sieyès i janu­ar 1789. Repræsentanterne af tred­je­stan­den kald­te deres møde for den “natio­na­le for­sam­ling”, hvor­ef­ter kon­gen flyt­te­de deres møde­sted til den loka­le ten­nis- eller idræts­hal, sal­le de Jeu de pau­me. Den 20. juni afgav repræ­sen­tan­ter­ne hin­an­den et løf­te om ikke at for­la­de hal­len, før Frankrig hav­de en nedskre­vet for­fat­ning (eden ken­des som ser­ment du Jeu de pau­me). Tre dage sene­re, den 23. juni 1789, send­te kon­gen sin cere­moni­me­ster med ordren om, at for­sam­lin­gen skul­le oplø­ses og folk for­la­de byg­nin­gen.

Novellisten Heinrich von Kleist gen­gi­ver i et essay fra 1805, “Om den lang­som­me for­fær­di­gel­se af tan­ken imens man taler”, den føl­gen­de anek­do­te om den­ne histo­ri­ske mis­sion. Blandt de før­en­de skik­kel­ser var gre­ven de Mirabeau, der sin ade­li­ge her­komst til trods var repræ­sen­tant for tred­je­stan­den, opstil­let i Aix en Provence. Da Mirabeau rej­ser sig for at sva­re kon­gens sen­de­bud, ved han ikke end­nu, hvad han skal sige:

“Javel min her­re”, gen­tog han, “vi har hørt bud­ska­bet.” Og man ser, at han end­nu ikke ved, hvad han skal. “Men hvad beret­ti­ger Dem” – fort­sæt­ter han, og plud­se­lig går et arse­nal af uhyr­li­ge fore­stil­lin­ger op for ham – “at De anty­der os ordrer? Vi er natio­nens repræ­sen­tan­ter” – det var det, han skul­le bru­ge: “Nationen giver ordrer og mod­ta­ger selv ingen” – for straks at svin­ge sig op på top­pen af for­ma­ste­lig­he­den. “Og for at jeg for­kla­rer mig helt tyde­ligt til Dem” – det er nu, han fin­der frem til udtryk­ket for hele den mod­stand, som hans sjæl er klar til at møn­stre: “Så skal De sige til deres kon­ge, at vi ikke for­la­der vores plads på anden måde, end gen­nem bajo­net­ter­nes vold.” – Hvorefter han, selv­til­freds, sæt­ter sig på sin stol.3Heinrich von Kleist, Über die allmähli­che Verfertigung der Gedanken beim Reden (1805), min over­sæt­tel­se, cite­ret efter Projekt Gutenberg-DE. Arkivet for den fran­ske natio­nal­for­sam­ling gen­gi­ver ord­ly­den af udveks­lin­gen mel­lem cere­moni­meste­ren og Mirabeau lidt ander­le­des og for­de­ler sva­ret af tred­je­stan­den på hhv. Bailly og Mirabeau: “Au … Continue reading

Von Kleist skil­drer epi­so­den som en pro­vo­ka­tion, der for­an­le­di­ger Mirabeau til at for­mu­le­re noget, som kom­mer til at fast­sæt­te en ny vir­ke­lig­hed. En vir­ke­lig­hed, der – én gang for­mu­le­ret – ikke kan gøres om igen. Han pro­vo­ke­res til at sige, hvad for­sam­lin­gens med­lem­mer selv bur­de se sig som, og hvor­dan de frem­over vil ses af kon­gen og hans anci­en régi­me (i øvrigt også et udtryk præ­get af Mirabeau). Hans svar udtryk­ker en bevidst­hed, der i ét ska­ber sin vir­ke­lig­hed: Forsamlingen kon­sti­tu­e­rer sig som nation, og natio­nen mod­sæt­ter sig enhver ordre fra en ille­gi­tim kil­de, kon­gen. For ikke kon­gen, men den nu selv­be­vid­ste for­sam­ling, repræ­sen­te­rer natio­nens frie bor­ge­re. Imponeret af den nye magts stol­te majestæt, frem­ført af Mirabeau, for­la­der cere­moni­meste­ren bag­læns gåen­de salen i en hold­ning, som hof­fets reg­le­men­ter ellers kun for­skri­ver ved kon­gens tilstedeværelse.4Berettes af bio­gra­fen Guy Chaussinand-Nogaret, Mirabeau (Paris: Éditions du Seuil, 1982), 172.

Detaljernes histo­ri­ske kor­rek­t­hed sat i paren­tes i et sekund, så er poin­ten: Ordenes magt trans­for­me­rer den histo­ri­ske rea­li­tet, når sub­jek­ter kan se og for­stå sig selv og deres ver­den, som den­ne i vir­ke­lig­he­den er. At sæt­te ord på den poli­ti­ske rea­li­tet indstif­ter en ny vir­ke­lig­hed og giver en ny kol­lek­tiv for­stå­el­ses­ram­me. Den nye sand­hed for­an­drer aktø­rer­nes selv­be­vidst­hed, som stats­mag­ten fra nu af skal reg­ne med. Når tan­ken først er tænkt og arti­ku­le­ret, kræ­ver den sin vir­ke­lig­hed, som kun kan knæg­tes – ikke annul­le­res – med den væb­ne­de vold. Forsamlingen bli­ver til det, den er, i det øje­blik den for­står sig selv som fri – fri fra kon­gens ille­gi­ti­me auto­ri­tet og fri til selv at bestem­me, hvad natio­nens repræ­sen­tan­ter fin­der rig­tigt for natio­nen.

Frihedens bevidst­hed ska­ber fri­he­dens vir­ke­lig­gø­rel­se, kun­ne man sige. Den af von Kleist gen­giv­ne histo­ri­ske epi­so­de er egnet til at illu­stre­re et cen­tralt ele­ment af Hegels ide­a­lis­me. Den ansku­e­lig­gør, at fri­hed er knyt­tet til og sig­ter mod sin bevidst­hed. Frihed er en poli­tisk og histo­risk idé, hvis vir­ke­lig­hed er knyt­tet til, at de invol­ve­re­de sub­jek­ter bli­ver sig deres sta­tus med de der­til­hø­ren­de ret­tig­he­der og for­plig­ti­gel­ser bevid­ste. Først da Mirabeau dekla­re­rer sam­men­kom­sten som natio­nens for­sam­ling, er der en natio­nal­for­sam­ling. I en tale­hand­ling, der ikke lader tvivl om alvoren af den der­med gen­nem­før­te akt, lig­ger et per­for­ma­tivt ele­ment, der mani­feste­rer den vir­ke­lig­hed, sæt­nin­ger­ne refe­re­rer til.

Den ibo­en­de ide­a­li­sti­ske logik beror på, at sub­jek­ti­vi­tet er bun­det til sit begreb. For soci­a­le rol­ler og iden­ti­te­ter, indi­vi­du­el­le som kol­lek­ti­ve, gæl­der: Vi er, hvad vi begri­ber os selv som. Dette “hvad vi begri­ber os selv som” skal ikke mis­for­stås som udtryk for ensom ønske­tænk­ning eller hult skøn­ma­le­ri. Udtrykket refe­re­rer til resul­ta­tet af ofte kom­plek­se og typisk sno­e­de bio­gra­fi­er, der afspej­ler indi­vi­du­el­le såvel som kol­lek­ti­ve soci­a­li­se­rings­for­mer, som aktø­rer­ne på et tids­punkt kom­mer til at aner­ken­de som deres egne, på sam­me måde som de til­skri­ves til og af de andre. Man er fri, når man gen­nem­sku­er og kan for­mu­le­re, hvad ens vir­ke­lig­hed skal for­stås som. Og man for­mer vir­ke­lig­he­den net­op ved at sæt­te den på begreb. At være våg­ne i den­ne for­stand og kun­ne sige til tin­ge­ne, hvad de er (se det­te essays ind­le­den­de citat), er i øvrigt viden­ska­ber­nes og oplys­nin­gens, i vir­ke­lig­he­den også og især filo­so­fi­ens, for­nem­me­ste opga­ve. “Filosofi er sin tid gre­bet i tan­ken”, som Hegel for­mu­le­rer det i for­ta­len til Retsfilosofien.

I fri­he­dens spejlka­bi­net

Ifølge Hegel kan den­ne ide­a­li­sti­ske grund­fi­gur bru­ges som lede­t­råd i en filo­so­fisk rekon­struk­tion af den men­ne­ske­li­ge civi­li­sa­tions­hi­sto­rie som sådan. Denne ide­a­li­sti­ske selv­til­lid tje­ner som omdrej­nings­punkt for den spe­ku­la­ti­ve histo­ri­e­fi­lo­so­fi, der for­bin­der den tra­di­tio­nel­le krist­ne frel­ser­hi­sto­rie med oplys­nin­gens seku­læ­re, uni­ver­sa­le frem­skridt­stro, og den må ikke mindst i dag fore­kom­me som en pro­vo­ka­tion:

Samtidig er det fri­he­den selv, som inklu­de­rer den uen­de­li­ge nød­ven­dig­hed i sig, at brin­ge sig selv til bevidst­he­den – for fri­hed er iføl­ge sit begreb viden om sig selv – og der­med til vir­ke­lig­he­den: Frihed er det for­mål, som den udfø­rer, og åndens ene­ste for­mål […] Verdenshistorien er frem­skrid­tet i fri­he­dens bevidsthed.5Min over­sæt­tel­se af: “Zugleich ist es die Freiheit in ihr selbst, wel­che die unend­li­che Notwendigkeit in sich schließt, eben sich zum Bewußtsein – denn sie ist, ihrem Begriff nach, Wissen von sich – und damit zur Wirklichkeit zu brin­gen: sie ist sich der Zweck, den sie aus­führt, und der ein­zi­ge Zweck des Geistes. […] Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im … Continue reading

Figuren loka­li­se­rer histo­ri­ens driv­kraft i sel­ve bevidst­gø­rel­ses­pro­ces­sens dyna­mik. Denne ide­a­li­sti­ske grund­fi­gur udfol­des i Hegels fore­læs­nin­ger (især om histo­rie, æste­tik og reli­gion) og til­sva­ren­de tek­ster i dia­lek­ti­ske såvel som nar­ra­ti­ve eks­pan­sions- og inte­gra­tions­ma­nøv­rer, der i sid­ste ende for­mår at præ­sen­te­re et holi­stisk syn på men­ne­skets fær­den i og som ver­dens­hi­sto­ri­en. Dermed kan histo­ri­ske pro­ces­ser syste­ma­ti­se­res og syste­met histo­ri­se­res; og beg­ge bevæ­gel­ser kon­ver­ge­rer i fri­he­dens idé. Hegels ulti­ma­ti­ve påstand er såle­des, at den oprid­se­de grund­tan­ke udfol­der ide­en om fri­hed, og at sel­ve dens filo­so­fi­ske for­mu­le­ring – ned­fal­det i Hegels filo­so­fi – er et led i fri­he­dens egen sel­v­ud­vik­ling som dens virkeliggørelse.6Reinhart Koselleck har rekon­stru­e­ret nøg­le­be­gre­ber­ne “Geschichte”, “Fortschritt” og “Entwicklung” og deres seman­ti­ske for­skyd­nin­ger omkring år 1800, der mulig­gør Hegels sprog­brug. Hegel gør vir­tuost brug af den kol­lek­ti­ve singu­la­ris, der til­skri­ver “histo­rie”, “frem­skridt” eller “udvik­ling” funk­tio­nen som … Continue reading Ifølge Hegel er fri­hed den nød­ven­di­ge pro­ces, hvori­gen­nem man net­op bli­ver sig selv bevidst om sin fri­hed. Friheden arti­ku­le­res i og af sub­jek­ter, der erken­der sig selv som frie. Emancipationen består såle­des væsent­ligt i en form for sel­vind­sigt; og den­ne pro­ces – tænk på Mirabeau – ken­der også til kol­lek­ti­ve sub­jek­ter og histo­ri­ske pro­ces­ser. Og med blik­ket ret­tet mod det sid­ste og den ulti­ma­ti­ve ratio kan vi gen­ta­ge Hegels ved­va­ren­de pro­vo­ka­tion: Verdenshistorien er frem­skrid­tet i fri­he­dens bevidst­hed.

Hegel-entu­si­a­ster­ne såvel som ‑kri­ti­ker­ne læser den­ne sæt­ning som bæren­de en opti­mi­stisk tone, som om den for­kyn­der et enty­digt posi­tivt bud­skab, der så fak­tu­elt bekræf­tes og for­sva­res eller benæg­tes og kri­ti­se­res. Men hvad hvis sæt­nin­gen i vir­ke­lig­he­den udtryk­ker en sand­hed, vi ved nær­me­re eftertan­ke helst vil­le være for­u­den? Inden jeg præ­sen­te­rer det, jeg egent­lig fryg­ter, at sæt­nin­gen for­tæl­ler os i dag, så lad mig kort imø­de­kom­me en ræk­ke gængse ind­ven­din­ger. For man­ge læse­re er den­ne tese – ver­dens­hi­sto­ri­en er frem­skrid­tet i fri­he­dens bevidst­hed – det bed­ste bevis på Hegels og måske end­da den vest­li­ge filo­so­fis åben­ly­se util­stræk­ke­lig­hed. Tesen, der i en vis for­stand sam­ler Hegels filo­so­fi i én sæt­ning, anses for at være filo­so­fisk for­kert og poli­tisk far­lig. Hans holi­sti­ske system står som en hov­mo­dig mani­fe­sta­tion af den vest­li­ge ratio­na­lis­me, når oplys­nin­gens stræ­ben efter eman­ci­pa­tion omveks­les til pato­lo­gi­er­ne af en vild­fa­ret moder­ne frem­skridt­stro og den­nes enheds­tvang. Teserne om histo­ri­ens ende­li­ge afslut­ning, om den preus­si­ske tje­ne­ste­mands­stats gyld­ne dage eller filo­so­fi­ens (den vest­li­ges) alvi­den­hed, til­skri­ves Hegel og ses ofte som udtryk for man­dens per­son­li­ge og filo­so­fi­ens noto­ri­ske stor­heds­v­an­vid. Hans ide­a­li­sti­ske filo­so­fi gæl­der som møn­ster­ek­sem­pel på, hvor­dan nuti­dig filo­so­fisk forsk­ning ikke må optræ­de. Hegel er out­da­ted, hans ugle skudt ned.

Og dog. Måske fæl­des dom­men for hur­tigt og på et for spin­kelt grund­lag, både i for­hold til vores for­vent­nin­ger til filo­so­fi­en som sådan og Hegels tænk­ning i sær­de­les­hed. Hegels filo­so­fi sæt­tes (også og især i Kierkegaards Danmark) alt for hur­tigt i en logi­stisk bås, der desvær­re legi­ti­me­rer, at man ikke læser man­dens bøger. Det er en skam; for der­med mister man mulig­he­den for at lade sig udfor­dre af en tænk­ning, der afkræ­ver at se tin­ge­ne i deres ver­dens­hi­sto­ri­ske og glo­ba­le sam­men­hæng. Netop fri­heds­be­gre­bet er bun­det op på histo­ri­ske og poli­ti­ske vir­ke­lig­he­der, som filo­so­fi­en må tage høj­de for, hvis den vil und­gå abstrak­tio­nens uved­kom­men­hed. Man kan bru­ge Hegel som en agent pro­vo­ca­t­eur‚ der udfor­drer ens selv- og vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se; og jeg vil mene, at det især gæl­der, når vi leder efter ori­en­te­rings­punk­ter i vores nuvæ­ren­de histo­ri­ske situ­a­tion.

Frihedens ånd

Ifølge Hegels pro­vo­ka­tion kred­ser de utal­li­ge epi­so­der, pro­ces­ser og histo­ri­er, der udgør ver­dens­hi­sto­ri­en, i sid­ste ende om fri­hed. Menneskelige livs­for­mer indstif­tes med indi­vi­du­el fri­hed som det bæren­de fæl­les­mål. Ånden – som i Hegels meta­fy­sik er natu­rens antipo­de – opfat­tes som det soci­o­kul­tu­rel­le orga­ni­sa­tions­prin­cip, der byg­ger på selv­be­stem­mel­se af de invol­ve­re­de indi­vi­du­el­le såvel som kol­lek­ti­ve aktø­rer. I tråd med oplys­nings­fi­lo­so­fi­ens credo ses sub­jek­ti­vi­tet der­med i lyset af auto­no­mi. Frihed som auto­no­mi hyl­der ikke fra­væ­ret af regu­le­ren­de instan­ser og insti­tu­tio­ner, inklu­si­ve deres mulig­hed for magt. Autonomi beteg­ner sna­re­re et nor­ma­tivt system, hvis gæl­den­de reg­ler og love for­mu­le­res og etab­le­res af det indi­vi­du­el­le sub­jekt selv. Hvad det men­ne­ske­li­ge indi­vid i sin onto­ge­ne­se typisk på et tids­punkt erfa­rer og arti­ku­le­rer – “jeg vil selv, for­di jeg bestem­mer” – kræ­ver jo i vir­ke­lig­he­den en omfat­ten­de soci­al infra­struk­tur, i sid­ste ende en ver­den af øko­no­mi­ske, juri­di­ske og poli­ti­ske for­hold, inklu­si­ve deres sym­bol­ske for­mid­ling og kri­ti­ske ved­li­ge­hol­del­se. Denne infra­struk­tur mulig­gør, at tran­gen til selv­be­stem­mel­se ikke blot for­bli­ver et fromt – med Kant: moralsk – ønske, men får objek­ti­vi­tet og vir­ke­lig­hed i en ver­den, der deles med andre. Individuel auto­no­mi er kun mulig i sin soci­a­le for­ank­ring og for­gre­ner sig i en mang­fol­dig­hed af histo­risk vok­sen­de tra­di­tio­ner og insti­tu­tio­ner, der orga­ni­se­rer og etab­le­rer fri­hed. Bemærk, at den­ne beskri­vel­se prø­ver at løs­ne Hegels fri­heds­tænk­ning fra de kon­kre­te histo­ri­ske for­hold og vil såle­des ikke hæv­de, at et hvil­ken som helst poli­tisk sam­fund – for eksem­pel Preussens Berlin omkring år 1820 – auto­ma­tisk opfyl­der de der­med beskrev­ne for­hold. Den siger såle­des ingen­ting om fak­ti­ske histo­ri­ske for­hold. Den påpe­ger blot den prin­ci­pi­el­le afhæn­gig­hed af indi­vi­du­el­le og soci­o­kul­tu­rel­le såvel som poli­tisk-histo­ri­ske for­hold, når det gæl­der fri­hed.

Formuleret i Hegels ter­mi­no­lo­gi udgør dis­se soci­o­kul­tu­rel­le for­hold og deres ind­byr­des rela­tio­na­li­tet den objek­ti­ve ånds sfæ­re. Dennes vir­ke­lig­hed skal kun­ne gen­ken­des og aner­ken­des af de invol­ve­re­de sub­jek­ter som “deres” vir­ke­lig­hed, alt­så som noget, der rum­mer udvik­lings- og hand­lings­mu­lig­he­der, hvor sub­jek­ter­ne end­da er vil­li­ge til at adly­de love og føl­ge nor­mer, der ind­skræn­ker indi­vi­dets umid­del­ba­re beslut­nings­rum. Denne selv­på­lag­te ind­skrænk­ning fore­ta­ges i fri­he­dens navn. I Hegels optik for­stås ver­dens­hi­sto­ri­en som sum­men af de pro­ces­ser, hvor sub­jek­ter – indi­vi­der såvel som soci­a­le enhe­der og poli­ti­ske grup­pe­rin­ger – udvik­ler og arti­ku­le­rer deres uaf­hæn­gi­ge eksi­stens­grund­lag med alle de der­til­hø­ren­de øko­no­mi­ske, soci­a­le og rets­li­ge impli­ka­tio­ner, cen­tre­ret omkring fri­he­dens idé.

I poli­ti­ske sam­men­hæn­ge og i kølvan­det på den Amerikanske og Franske Revolution antog Hegel sta­ten, nær­me­re bestemt den moder­ne natio­na­le rets­stat, som fri­he­dens natur­li­ge vir­ke­lig­heds­rum. I sam­me fore­læs­nings­ræk­ke, der for­mu­le­rer sam­men­hæn­gen mel­lem ver­dens­hi­sto­ri­en og fri­he­dens bevidst­hed, skri­ver Hegel såle­des: “Staten er den gud­dom­me­li­ge idé som den er til ste­de på jordkloden”.7G.W.F. Hegel, Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, i Gesammelte Schriften, bind 12, red. E. Moldenhauer & K.M. Michel (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974), 57. Dermed udgør sta­ten og dens insti­tu­tio­ner på ingen måder blot­te ram­me­be­tin­gel­ser, der sik­rer bor­ger­nes pri­mært øko­no­misk bestem­te fri­heds­ret­tig­he­der. Staten, dens insti­tu­tio­ner og deres sym­bolsk for­mid­le­de nar­ra­ti­ve insti­tu­tio­ner udgør fri­he­dens virkelighed.8For en aktu­el og kri­tisk vur­de­ring ved­rø­ren­de Hegels poli­ti­ske aktu­a­li­tet i lyset af EU og glo­ba­li­se­ring, se Albrecht Koschorke, Hegel und wir (Berlin: Suhrkamp, 2015).

Man kan ind­ven­de, at den­ne beskri­vel­se er naiv og i bed­ste fald kan bru­ges som en intet­si­gen­de søn­dagsta­le, der blandt andet igno­re­rer eller neg­li­ge­rer det 20. århund­re­des gru­som­he­der, de adskil­li­ge dys­funk­tio­nel­le og krigs­hær­ge­de sam­fund i kolo­ni­a­lis­mens skyg­ge, de der­med for­bund­ne glo­ba­le ulig­he­der, og i vir­ke­lig­he­den alle for­mer for soci­al under­tryk­kel­se af ikke-pri­vil­e­ge­re­de mino­ri­te­ter. Hegels for­mu­le­ring om histo­rien (i singu­la­ris) synes at frem­skri­ve Vestens monopo­li­se­ren­de arro­gan­ce, der med sin tale om uni­ver­sal­hi­sto­ri­en udvi­sker og under­tryk­ker alle de små histo­ri­er som tabe­re og der­med bekræf­ter Vestens kolo­ni­a­le imperialisme.9For Hegels filo­so­fi som udtryk for filo­so­fisk racis­me se for eksem­pel Teshale Tibebu, Hegel and the Third World. The Making of Eurocentrism in World History (New York: Syracuse University Press, 2011). Der er ikke én histo­rie; der er og skal for­tæl­les man­ge histo­ri­er, sto­re som små, på for­skel­lig vis og med for­skel­li­ge aktø­rer og ofre. Og ende­lig kan man inven­de, at den for­skru­e­de for­mu­le­ring om “fri­he­dens bevidst­hed” i vir­ke­lig­he­den ikke er andet end en kynisk, ari­sto­kra­tisk gestus, der anty­der en eli­tær, intel­lek­tu­el bed­re­vi­den­hed over for fak­ti­ske mate­ri­el­le for­hold.

Disse ind­ven­din­ger er legi­ti­me, men de under­stre­ger i vir­ke­lig­he­den den afgø­ren­de poin­te: Kun frem­skrid­tet i fri­he­dens bevidst­hed gør, at histo­ri­ske uret­fær­dig­he­der og mino­ri­te­ter­nes fort­sat­te under­tryk­kel­se kan påpe­ges. Socialpolitiske bevæ­gel­ser som LGBTQ+, femi­nis­me, #MeToo, post-kolo­ni­a­lis­me, antira­cis­me, isla­mis­me med fle­re, der i for­skel­li­ge gra­der for­mår at mobi­li­se­re dele af befolk­nin­ger – givet­vis på tværs af natio­na­le eller etni­ske iden­ti­fi­ka­tions­møn­stre – påberå­ber sig fri­hed som deres bæren­de vær­di. De for­ud­sæt­ter yder­me­re det, vi kan kal­de for “Mirabeaus per­for­ma­ti­ve iden­ti­tetslo­gik”, efter­som de begri­ber deres sub­jek­ter i lyset af bestem­te iden­ti­te­ter, som de invol­ve­re­de per­so­ner for­står sig selv som. I fri­he­dens navn – i bevidst­he­den om ret­ten til fri­hed – for­me­rer grup­pe­rin­ger­ne sig som legi­ti­me aktø­rer, som de omgiv­ne poli­ti­ske aktø­rer – myn­dig­he­der, rege­rin­ger, civil­sam­fund, NGO’er og så vide­re – skal aner­ken­de og med­reg­ne. I fri­he­dens navn for­dres den insti­tu­tio­nel­le for­ank­ring af ret­tig­he­der og til­sva­ren­de soci­al sta­tus, alt­så par­ti­ci­pa­tion i eller ind­gang til det, som Hegel kal­der for den objek­ti­ve ånd. I fri­he­dens navn min­des ofre­ne eller under­tryk­te fol­keslag, hvis legi­ti­me poli­ti­ske inter­es­ser gang på gang er ble­vet igno­re­ret, under­trykt og ter­r­o­ri­se­ret. Endda det kede­li­ge fak­tum, at den rus­si­ske præ­si­dent og krigs­ma­ger kan begrun­de sit angreb af Ukraine med en reto­rik om tru­e­de fri­heds­ret­tig­he­der hos den rus­si­ske del af befolk­nin­gen i nabo­lan­det, som tru­es af dets rege­ring – der skam­løst dekla­re­res som “nazi­ster” – er ikke et argu­ment imod, men i vir­ke­lig­he­den for Hegels påstand. Uanset Putins “vir­ke­li­ge” eller “san­de” moti­ver: Det er fri­hed, der bru­ges som legi­ti­ma­tions­fer­nis; og det er fri­hed, det ukrain­ske folk for­sva­rer.

Argumentet kræ­ver en udfør­li­ge­re udfol­del­se. Men min påstand vil­le være, at Hegel har ret. Frihedsidéen har fået uni­ver­sal udfol­del­se, dens bevidst­hed spre­des. Hegels tese skal såle­des ikke læses som histo­ri­e­fi­lo­so­fi­ens “amen”, der kon­fir­me­rer, at alt er godt, som det er.10Jeg mener såle­des ikke, at Hegels histo­ri­e­tænk­ning kan tages i ed for at frem­fø­re eller for­sva­re tesen om histo­ri­ens afslut­ning, som det er ble­vet hæv­det af både Hegel-kri­tik­ke­re à la Popper eller libe­ra­le ny-hege­li­a­ne­re à la Fukuyama. Den gen­dri­ves ikke, når man kan præ­sen­te­re eksemp­ler i hobe­tal, der viser ufri­hed og under­tryk­kel­se. Og den fal­si­fi­ce­res hel­ler ikke, når man påvi­ser dens bevid­ste eller lem­fæl­di­ge instru­men­ta­li­se­ring i sådan noget som kolo­ni­hi­sto­ri­en. Tesen beteg­ner ikke en histo­risk til­stand eller en empi­risk opgø­rel­se, men anfø­rer den uni­ver­sa­le udbre­del­se af et per­spek­tiv, man frem­over skal se histo­ri­ske udvik­lin­ger ud fra. Hegels såvel som vores vir­ke­lig­hed er fri­he­dens vir­ke­lig­hed, for­di vi har lært at bru­ge fri­hed som vur­de­rings­grund­lag – som åndens abso­lut­te vær­di eller dens uni­ver­sa­le valu­ta – der kan læg­ges til grund for alle for­mer for poli­ti­ske, øko­no­mi­ske og soci­a­le begi­ven­he­der og pro­ces­ser.

Men der­med rej­ses et pro­blem og i mine øjne den san­de pro­vo­ka­tion bag Hegels tese. For for­mu­le­rin­gen om, at fri­he­den er åndens ene­ste for­mål, angi­ver som sådan ingen kon­kret for­tolk­nings­ram­me eller hand­lings­an­vis­ning. Dens ude­luk­ken­de for­ma­le bestem­mel­se afhæn­ger af dens for­tolk­ning og kon­kre­te histo­ri­ske udfol­del­se. Den afhæn­ger ikke mindst af en ledsa­gen­de bevidst­hed angå­en­de fri­hed­s­tan­kens sfæ­re og ræk­ke­vid­de. I vores tid er det især for­bin­del­sen mel­lem fri­hed og den glo­ba­le kli­ma­kri­se, jeg tæn­ker på. I hvil­ken for­stand kan der hér være tale om fri­hed?

En sal­le de Jeu de pau­me i Mexico

Den nuti­di­ge viden­skabs­hi­sto­rie er bekendt med en epi­so­de, som i Hegels optik lig­ner Mirabeaus ver­dens­hi­sto­ri­ske moment til for­veks­ling. Nu gæl­der det bare ikke læn­ge­re kun den poli­ti­ske histo­rie, men pla­ne­tens dit­to. Også den­ne – pla­ne­ten – har fra tid til anden et tale­rør, hvori ånden kom­mer til udtryk. I det­te til­fæl­de var det ikke en øko­no­misk fat­tig, men reto­risk rig gre­ve fra provin­sen, hel­ler ikke en rød­vins­glad preus­sisk uni­ver­si­tets­fi­lo­sof, men en nobel­prisvin­den­de for­sker, der sag­de, hvad klok­ken hav­de slå­et. Man må fore­stil­le sig en lig­nen­de situ­a­tion som den af Kleist beskrev­ne:

Året er 2000, begyn­del­ses­år­et for det nye, tred­je mil­len­ni­um. I febru­ar sam­les kli­ma­for­ske­re i Cuernavaca, Mexico, til en kon­fe­ren­ce orga­ni­se­ret af forsk­nings­pro­gram­met International Geosphere-Biosphere Program (IGBP). I audi­to­ri­et sid­der også den atmos­fæ­ri­ske kemi­ker og nobel­prisvin­der Paul Crutzen. Crutzen fik i 1998 nobel­pri­sen i kemi for hans forsk­ning om atmos­fæ­rens ozon­lag; hans forsk­ning har (eller “fik”) stor andel i det inter­na­tio­na­le for­bud mod de ozonska­de­li­ge CFC’er. Til sym­po­si­et dre­jer fored­rag efter fored­rag sig om de kli­ma­ti­ske for­an­drin­ger i for­hold til den geo­lo­gi­ske tidsal­der kal­det “holo­cæn”, som offi­ci­elt omfat­ter de sid­ste ca. 12.000 år af klo­dens histo­rie. Efter at have lyt­tet til end­nu en talers løse refe­ren­ce til “holo­cæn” rej­ser Crutzen sig op og afbry­der fored­rags­hol­de­ren. Hans kro­p­s­sprog udstrå­ler tyde­lig­vis util­freds­hed og uro. Noget er galt i hele måden at behand­le emnet på. Crutzen ved for­ment­lig end­nu ikke, hvad han præ­cist vil sige, da han rej­ser sig, og kan givet­vis ikke over­skue kon­se­kven­ser­ne af den inter­ven­tion, han kom­mer til at for­ta­ge. Men han siger: “We no lon­ger live in the Holocene. We live in the, in the, in the … Anthropocene!”11Her gen­gi­vet efter Christian Schwägerl, “Anthropocene: On the Substance of a New Idea”, TriplePundit, 8. juli 2015.

Vi ved sta­dig­væk ikke, hvad den­ne sæt­ning egent­lig inde­bæ­rer. Betegnelsen “antro­po­cæn” bety­der “men­ne­skets aktu­el­le tidsal­der”, eller noget i den­ne ret­ning, og skal udtryk­ke, at de natur­li­ge pro­ces­ser, der til­sam­men udgør livs­be­tin­gel­ser­ne på den­ne pla­net, i sti­gen­de grad påvir­kes af men­ne­ske­li­ge akti­vi­te­ter. Menneskelig akti­vi­tet har nu fået en pla­ne­tær betyd­ning, der gør, at kli­ma­for­ske­re, geo­lo­ger og geo­gra­fer, og deres viden­ska­be­li­ge sel­ska­ber, ser sig nødsa­get til at rede­fi­ne­re deres udgangs­si­tu­a­tion. Vi er ikke læn­ge­re i holo­cæn. Dens tid er gået. Nu er det men­ne­ske­nes eller men­ne­ske­he­dens tid. Sammen med Eugene Stoermer publi­ce­rer Crutzen en kort arti­kel i Nature få måne­der efter prok­la­ma­tio­nen i Mexico, der offi­ci­elt for­mu­le­rer tesen om det geo­lo­gi­ske epo­ke­skif­te fra den holo­cæ­ne hen imod den antro­po­cæ­ne tidsalder.12Se Paul Crutzen & Eugene Stoermer, “Antropocæn”, i Planetære frak­tu­rer. Humanistiske og soci­al­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (Frederiksberg: Multivers, 2022).

Det, der begynd­te med en spon­tan og fam­len­de prok­la­ma­tion af den nuvæ­ren­de tidsal­der som den antro­po­cæ­ne, blev det, man kal­der en “game-chan­ger” for viden­ska­ben i det 21. århund­re­de. Siden har vi skul­let for­hol­de os til tan­ken om, at men­ne­ske­nes være­må­de har haft og fort­sat vil have betyd­ning i pla­ne­ta­ri­ske måle­stok­ke – en tan­ke, der ind­til nu var for­be­holdt myto­lo­gi­ske, lit­teræ­re eller fil­mi­ske gen­rer, men ikke geo­lo­gi­ens tids­reg­nin­ger. Og det er ikke læn­ge­re kun kli­ma- og natur­vi­den­ska­ber­ne, der regrup­pe­rer sig selv i lyset af den nye tids­reg­ning, mest iøj­ne­fal­den­de med det tvær­di­sci­pli­næ­re forsk­nings­pa­ra­dig­me i Earth System Science (ESS). Også huma­ni­o­ra og soci­al­vi­den­ska­ber­ne, ofte med et kri­tisk per­spek­tiv på soci­al ulig­hed, vestens kolo­ni­al­hi­sto­rie eller kapi­ta­lis­men, har taget antro­po­cæn-hypo­te­sen til sig. Jeg vil ikke tage stil­ling til de der­med for­bund­ne kon­kre­te eti­ske eller poli­ti­ske pro­ble­ma­tik­ker her; på sam­me måde er det for mig her og nu af min­dre betyd­ning, hvil­ke viden­ska­be­li­ge grund­lag, Crutzen og Stoermer anfør­te, hvor­når begyn­del­ses­tids­punk­tet for antro­po­cæn skal stad­sæt­tes, og om der er tale om en geo­lo­gisk tidsal­der (age) eller epo­ke (epoch), eller måske end­da en peri­o­de (peri­od), i den geo-histo­ri­ske taksonomi.13Crutzen/Stoermer anfø­rer ca. 1800 (præ­cist: 1776, året for opfin­del­sen af damp­ma­ski­nen af James Watt) og indu­stri­a­li­se­rin­gens begyn­del­sen som start­da­to for antro­po­cæn; the Anthropocene Working Group (AWG) ned­sat af den International Commission for Stratigraphy (ICS) har anbe­fa­let 1950 (og det, man kal­der for “the gre­at acce­le­ra­tion”) … Continue reading Jeg vil der­i­mod træ­de et skridt til­ba­ge og dvæ­le ved det histo­ri­ske momen­tum, der lig­ger i Crutzens oprin­de­li­ge prok­la­ma­tion.

Crutzens idé om antro­po­cæn hav­de – lige­som Mirabeaus i for­hold til ide­en om natio­nens selv­be­stem­mel­se – selv­føl­ge­lig vis­se idéhi­sto­ri­ske forgængere.14Se Kristoffer Willerts ind­led­ning til Planetære frak­tu­rer. Men det er Crutzens inter­ven­tion, hvor tim­in­gen pas­ser såle­des, at den for­mu­le­re­de sæt­ning – vi lever i antro­po­cæn! – for­mår at udvik­le den spræng­kraft, der indstif­ter en ny for­stå­el­ses­ram­me, i før­ste omgang for den viden­ska­be­li­ge forsk­ning og i sid­ste ende et nyt ver­dens­bil­le­de for nule­ven­de og kom­men­de gene­ra­tio­ner. Tesen fast­slår, at men­ne­ske­he­den er ble­vet til den afgø­ren­de geo­lo­gi­ske fak­tor, der bestem­mer livsvil­kå­re­ne for alt liv på jord­klo­den. Følgevirkningerne af huma­ne akti­vi­te­ter påvir­ker pla­ne­tens funk­tions­sy­ste­mer i for­hold til både atmos­fæ­ren (luft), hyd­ros­fæ­ren (vand og is), geos­fæ­ren (de soli­de jord­lag) og bios­fæ­ren (livet) i en sådan grad, at de for­holds­vis sta­bi­le kli­ma­ti­ske betin­gel­ser i peri­o­den siden den sid­ste istid for 11.200 år siden er ved at ændre sig. Global opvarm­ning, sti­gen­de vand­stand i have­ne på grund af afsmelt­nin­gen af pola­ris og gletsje­re, til­ta­gen­de ekstre­me vej­r­for­hold som tør­ke, over­svøm­mel­ser eller tor­na­do­er, dra­ma­ti­ske tab af bio­lo­gi­ske arter og bio­di­ver­si­tet (den sjet­te mas­seud­dø­en), udvi­del­se af død­vands­om­rå­der i kystre­gio­ner, stig­ning af oce­a­ner­nes sur­heds­grad og for­gift­ning, dra­ma­ti­ske for­an­drin­ger af både kvæl­stof- og fos­for­kredslø­bet (især på grund af den indu­stri­el­le gød­ning) – det­te udvalg af mål­ba­re indi­ka­to­rer efter­la­der ingen tvivl om, at det, som vi ind­til nu har kendt som “natur­li­ge for­hold”, ændrer sig. Alle dis­se indi­ka­to­rer kan erken­des som sam­men­hæn­gen­de, når man får blik for hele bil­le­det, når man for alvor ind­ta­ger et glo­balt per­spek­tiv på vir­ke­lig­he­den.

Dermed begyn­der det at dæm­re for nogen af os, hvad “glo­ba­li­se­ring” i vir­ke­lig­he­den bety­der. Vi tro­e­de, at begre­bet blot beteg­ne­de eksten­sio­nen af øko­no­misk akti­vi­tet, hvor tje­ne­stey­del­ser, råva­rer, arbejds­kraft eller pro­duk­ter er til­gæn­ge­li­ge og distri­bu­e­res overalt af glo­ba­le aktø­rer. Men glo­ba­li­se­ring bety­der i vir­ke­lig­he­den mere end det.15Lærerigt i den­ne for­bin­del­se er Simon L. Lewis og Mark A. Maslins sam­men­kob­ling af antro­po­cæn med det, Crosby hav­de døbt ‘The Columbian Exchange’ i kølvan­det på euro­pæ­er­nes ero­bring af de to ame­ri­ka­er. Se kap. 5 i The Human Planet. How we cre­a­ted the Anthropocene (New York: Pelikan, 2018). For vi må san­de, at men­ne­ske­nes akti­vi­tet påvir­ker livs­be­tin­gel­ser­ne i glo­ba­le måle­stok­ke ver­den rundt. Globalisering med­fø­rer pla­ne­tens antro­po­fi­se­ring, alt­så en til­ta­gen­de pro­ces af men­ne­ske­li­ge aftryk og for­an­drin­ger, der langt fra altid kan udlæg­ges som plan­lag­te eller inten­de­re­de. Antropocæn-tesen afslø­rer de para­si­toi­de føl­ge­virk­nin­ger af glo­ba­li­se­rings­pro­ces­sen, når den men­ne­ske­li­ge art og dens akti­vi­te­ter sæt­ter sit præg på det hele.

Planetens funk­tions­sy­stem (The Earth System) desta­bi­li­se­res; holo­cæn-balan­cen er ved at tip­pe. Spørgsmålet er, hvor­når og på hvil­ket niveau – i hvil­ken fæno­me­nal skik­kel­se – syste­met vil fin­de sin nye lige­vægt; og i hvil­ket omfang de for­skel­li­ge regio­ner jor­den rundt sta­dig­væk vil kun­ne huse livet, som vi ken­der det. Crutzen præ­ste­rer i vir­ke­lig­he­den en filo­so­fisk bedrift, da han for­mu­le­rer en tese, der viser sig at fan­ge sand­he­den og for­e­ne de for­skel­li­ge – kemi­ske, geo­gra­fi­ske, bio­lo­gi­ske, socio-kul­tu­rel­le, geo­lo­gi­ske, øko­no­mi­ske – trans­for­ma­tions­pro­ces­ser under én leden­de idé: antro­po­cæn. I det­te begreb sam­men­tæn­kes i ét situ­a­tio­nen ved­rø­ren­de for­an­drin­ger­ne af The Earth System og årsa­gen bag alle dis­se trans­for­ma­tio­ner: men­ne­ske­nes pla­ne­ta­ri­ske vir­ke. Vi lever i antro­po­cæn. Så sim­pelt kan det siges.

Men hvad bety­der det egent­lig? I en ind­fly­del­ses­rig arti­kel har histo­ri­ke­ren Dipesh Chakrabarty fast­slå­et, at aner­ken­del­sen af men­ne­sket som den dri­ven­de geo­lo­gi­ske aktør med­fø­rer kol­lap­set af to histo­ri­ske stør­rel­ser, der hidtil var for­delt på to for­skel­li­ge onto­lo­gi­ske domæner.16Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses”, i Critical Inquiry 35, nr. 2 (2009): 197–222. Proklamationen af vores tid som antro­po­cæn bety­der, at Jordens histo­rie (natu­ral or Earth history) bli­ver en del af ver­dens­hi­sto­ri­en (human or World history). Modernitetstænkningens for­ment­lig mest afgø­ren­de onto­lo­gi­ske skel mel­lem natur og kul­tur eller natur og histo­rie per­fo­re­res. Alle seku­læ­re histo­ri­e­op­fat­tel­ser beror på en for­stå­el­se af natu­ren som den ufor­an­der­li­ge ram­me, inden for hvil­ken civi­li­sa­tio­nens dra­ma­er udspil­les. Menneskelig kul­tur i alle dens for­skel­li­ge for­mer og skik­kel­ser udvik­ler sig på bag­grund af en natur, hvis luner og gen­stri­dig­he­der en detail er ube­reg­ne­li­ge og fra tid til anden har kata­stro­fa­le føl­ger. Naturens magt syn­tes at være abso­lut, ikke afhæn­gig af andre stør­rel­ser end natu­ren selv og dens guder. Deus sive natu­ra, som det hed i Spinozas apo­teo­se af natu­ren.

Men natu­rens nær­mest gud­dom­me­li­ge, prin­ci­pi­el­le upå­vir­ket­hed af skab­nin­ger­nes fær­den står med antro­po­cæn-tesen til dis­puta­tion. Ganske vist har men­ne­ske­ne – lige­som alle andre orga­nis­mer – altid haft del i natur­pro­ces­ser­ne via meta­bo­lis­me og repro­duk­tion; og sene­st med den agrar­kul­tu­rel­le revo­lu­tion fra ca. 10.000 år siden er men­ne­sker der­u­d­over begyndt at for­me natu­ren som deres mil­jø, i ste­det for “blot” at til­pas­se sig via evo­lu­tio­næ­re pro­ces­ser til omgi­vel­ser­ne. Netop som kul­tur­væ­se­ner kul­ti­ve­rer men­ne­ske­ne natu­ren. Men antro­po­cæn-prok­la­ma­tio­nen udtryk­ker den nye kva­li­tet, som inter­ak­tio­nen mel­lem men­ne­ske og natur har fået, hvil­ket fremtvin­ger en revi­sion af natur­be­gre­bet. Nu er det en enkel art, homo sapi­ens, der påvir­ker hele syste­mets vir­ke heni­mod et andet drifts­ni­veau. En omstæn­dig­hed, der siden atmos­fæ­rens ilt­ning af cya­no­bak­te­ri­er­ne fra omtrent 3 mil­li­ar­der år siden er uden sidestyk­ke i klo­dens histo­rie. Anerkendelsen af vores tid som antro­po­cæn med­fø­rer såle­des opfor­drin­gen til en filo­so­fisk revur­de­ring af natur­be­gre­bet og ikke mindst af vores begreb om os selv som men­ne­sker. We live in the Anthropocene – den­ne sæt­ning ven­der op og ned på vores ver­dens- og selv­for­stå­el­se.

Hegels mene­te­kel

Man har også mod Crutzen og Chakrabarty frem­ført ind­ven­din­ger, der anfæg­ter legi­ti­mi­te­ten af enheds­per­spek­ti­vet, der lige­som Hegels tese om ver­dens­hi­sto­ri­ens frem­skridt synes at under­tryk­ke eller i det mind­ste igno­re­re de enor­me fak­tu­el­le øko­no­mi­ske og poli­ti­ske for­skel­le kul­tu­rer­ne imel­lem. Det er kor­rekt, og det skal bestemt ikke benæg­tes her, at især Vestens og Europas kolo­ni­a­le og impe­ri­a­li­sti­ske magt- og under­tryk­kel­ses­po­li­tik, sam­men med kapi­ta­lis­men og dens livs­stil, har for­år­sa­get den nuvæ­ren­de glo­ba­le kri­se. Fra anden side ind­ven­des der­u­d­over imod antro­po­cæn-tesen, at den for­bli­ver inden for et antro­po­cen­trisk para­dig­me, der fort­sæt­ter med sin far­li­ge ignor­an­ce over for alle andre, ikke-men­ne­ske­li­ge livs­for­mer. Der fin­des såle­des gode grun­de fra for­skel­li­ge ret­nin­ger til at anfæg­te den eti­ske og poli­ti­ske kor­rek­t­hed af begre­bet antro­po­cæn.

Jeg aner­ken­der og deler gej­sten bag de eti­ske vur­de­rin­ger og legi­ti­mi­te­ten af de der­med for­bund­ne anbe­fa­lin­ger, men jeg vil dog for­sva­re antro­po­cæn-begre­bet. Crutzens sæt­ning skal opfat­tes som en pro­vo­ka­tion à la Hegels, der tvin­ger os til at stop­pe op og at tæn­ke os om, for at kun­ne gri­be vores tid i tan­ken. Provokationen lig­ger ikke mindst også i uklar­he­den af, hvad vi skal for­stå med “ant­hro­pos” eller “men­ne­sket”. Crutzens ver­dens- og geo­hi­sto­ri­ske prok­la­ma­tion aftvin­ger histo­risk bevidst­hed à la Hegel; for vi er nødt til at lade den antro­po­cæ­ne situ­a­tion ind­gå i vores bestem­mel­se af men­ne­sket, såle­des at vores begreb om os selv også omfat­ter den nyvund­ne ind­sigt i vores glo­bal-histo­ri­ske ansvar: “Mennesket er det væsen, der før­te pla­ne­ten ind i antro­po­cæn.”

Crutzens tese og dens appel til en geo­hi­sto­risk infor­me­ret filo­so­fisk antro­po­lo­gi appel­le­rer såle­des ikke til end­nu en omgang af den meta­fy­si­ske huma­nis­me, der hyl­der men­ne­skets kog­ni­ti­ve og moral­ske over­le­gen­hed, og som ken­de­teg­nes ved sin ibo­en­de blind­hed over for (raci­sti­ske, reli­gi­øse, bio­lo­gi­ske, seksu­el­le) cha­u­vi­nis­mer. For soci­al­vi­den­ska­ber­ne og ikke mindst huma­ni­o­ra består pro­vo­ka­tio­nen i at skul­le genover­ve­je det uni­ver­sa­li­sti­ske per­spek­tiv, der lig­ger i tan­ken om “men­ne­sket” eller “men­ne­ske­he­den”, hvor det 20. århund­re­des teo­ri­ud­vik­ling hav­de ført os til post­mo­der­ne og post­hu­ma­ni­sti­ske para­dig­mer, der afli­ve­de enhver teo­re­tisk mulig­hed for at refe­re­re til men­ne­sket som sådan. Det er, som om Crutzen, i min for­tæl­ling om den før­en­de repræ­sen­tant for det med Earth System Science annon­ce­re­de viden­ska­be­li­ge para­dig­me i begyn­del­sen af det nye mil­len­ni­um, udfor­drer filo­so­fi­en og beslæg­te­de huma­ni­sti­ske disci­pli­ner til at for­mu­le­re et begreb om men­ne­sket, der kan stem­me overens med beteg­nel­sen “antro­po­cæn” og den der­med annon­ce­re­de ver­dens­hi­sto­ri­ske tids­omstil­ling.

Og der­med ven­der jeg til­ba­ge til Hegel. Crutzens tese – vi lever i antro­po­cæn – er i min læs­ning en aktu­a­li­se­ren­de udfol­del­se af Hegels tese om, at ver­dens­hi­sto­ri­en er frem­skrid­tet i fri­he­dens bevidst­hed. Begge teser skal på ingen måde for­stås som ver­sio­ner af huma­ni­stisk plad­der, der hyl­der men­ne­ske­he­den og den­nes bedrif­ter som intel­li­gen­te væs­ner eller som pla­ne­ta­risk kul­tu­ra­gent, som den såkald­te eco-moder­nism og den­nes apo­lo­ge­ter prø­ver at fremføre.17Se John Asafu-Adjaye, Linus Blomqvist, Stewart Brand et al., An Ecomodernist Manifesto, der rek­la­me­rer for en “god” antro­po­cæn tak­ket være men­ne­skets kog­ni­ti­ve og tek­no­lo­gi­ske færdigheder. Både Hegel og Crutzens sæt­ning skal i mine øjne for­stås som skrif­ten på væg­gen, som mene­te­kel, hvis san­de betyd­ning vi end­nu ikke har fat­tet.

Kleists for­tæl­ling skal såle­des fort­sæt­tes. Dens poli­tisk-histo­ri­ske eman­ci­pa­tions­lo­gik, udtrykt af Mirabeau, har fået en glo­bal- eller geo­hi­sto­risk opføl­ger. Antropocæn-tesen udstil­ler fri­he­dens meta­fy­si­ske kon­se­kven­ser, når det nem­lig begyn­der at dæm­re, at den nuti­di­ge pla­ne­ta­ri­ske situ­a­tion kræ­ver, at nogen sva­rer ved at tage ansvar. “Vi lever i antro­po­cæn” udtryk­ker den­ne bevidst­hed. Den gør det klart, at vi nu ikke læn­ge­re kan vie udenom, når det gæl­der fri­he­dens histo­ri­ske balan­ce. Vi må reg­ne det hele med; og vi kan ikke læn­ge­re lade som om, vore hand­lin­ger kan gen­nem­fø­res i barn­lig uvi­den­hed. Anerkendelsen af antro­po­cæn-tesen med­fø­rer såle­des aner­ken­del­sen af fri­he­dens ansvar. Et ansvar, hvis måle­stok­ke nok over­går vores vil­de­ste fan­ta­si­er, og hvor blandt andet filo­so­fi­en er opfor­dret til at sva­re til­ba­ge med til­stræk­ke­li­ge begre­ber om eksem­pel­vis histo­risk hand­ling, om kol­lek­tivt ansvar og ret­fær­dig­hed gene­ra­tio­ner­ne i mel­lem.

Aktualiteten af Hegels histo­ri­e­fi­lo­so­fi og dens bæren­de tese – ver­dens­hi­sto­ri­en er frem­skrid­tet i fri­he­dens bevidst­hed – består såle­des i mine øjne i det, man kun­ne kal­de for en tragisk læs­ning. Indsigten er tragisk, for­di den arti­ku­le­rer den kog­ni­ti­ve såvel som moral­ske util­stræk­ke­lig­hed af men­ne­sket uden der­med at kun­ne præ­sen­te­re “løs­nin­ger” i form af tek­no­lo­gi­ske opfin­del­ser eller poli­ti­ske beslut­nin­ger. Handles skal der alli­ge­vel. I det øje­blik, man vir­ke­lig for­står Hegels mene­te­kel, vil man helst ikke have set den. For dens sand­hed består i den abso­lut­te aner­ken­del­se af det ansvar, en antro­po­cæn vir­ke­lig­hed med­fø­rer. Vi lever i antro­po­cæn.

1. G.W.F. Hegel, Aphorismen aus Hegels Wastebook, i G.W.F. Hegel. Werke in zwan­zig Bänden, bind 2, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970), 544.
2. En opgø­rel­se ikke mindst præ­sen­te­ret i det ind­fly­del­ses­ri­ge kamp­skrift Qu’est-ce que le tièrs état? (Hvad er den tred­je stand?), ano­nymt publi­ce­ret af Emmanuel Joseph “Abbé” Sieyès i janu­ar 1789.
3. Heinrich von Kleist, Über die allmähli­che Verfertigung der Gedanken beim Reden (1805), min over­sæt­tel­se, cite­ret efter Projekt Gutenberg-DE. Arkivet for den fran­ske natio­nal­for­sam­ling gen­gi­ver ord­ly­den af udveks­lin­gen mel­lem cere­moni­meste­ren og Mirabeau lidt ander­le­des og for­de­ler sva­ret af tred­je­stan­den på hhv. Bailly og Mirabeau: “Au grand maître des céré­mo­nies, le marquis de Dreux-Brézé, rap­pelant l’injon­ction du roi, Bailly, le doy­en du tiers état, réplique: ‘La Nation assem­blée ne peut rece­voir d’or­dres’, et Mirabeau ajou­te: ‘Nous ne quit­te­rons nos pla­ces que par la for­ce des baïon­net­tes’ ”. Eller i den mere kor­rek­te, læn­ge­re ver­sion, som Kleist åben­bart hav­de kend­skab til: “Cependant, pour évi­ter tout équi­voque et tout délai, je décla­re que si l’on vous a chargé de nous fai­re sor­tir d’i­ci, vous devez deman­der des ordres pour employ­er la for­ce; car nous ne quit­te­rons nos pla­ces que par la puis­san­ce des baïon­net­tes.” Se “Le temps de l’in­ven­tion (1789–1799)”, Assemblée natio­na­le.
4. Berettes af bio­gra­fen Guy Chaussinand-Nogaret, Mirabeau (Paris: Éditions du Seuil, 1982), 172.
5. Min over­sæt­tel­se af: “Zugleich ist es die Freiheit in ihr selbst, wel­che die unend­li­che Notwendigkeit in sich schließt, eben sich zum Bewußtsein – denn sie ist, ihrem Begriff nach, Wissen von sich – und damit zur Wirklichkeit zu brin­gen: sie ist sich der Zweck, den sie aus­führt, und der ein­zi­ge Zweck des Geistes. […] Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit”. G.W.F. Hegel, Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, i G.W.F. Hegel. Werke in zwan­zig Bänden, bind 12, red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974), 32f.
6. Reinhart Koselleck har rekon­stru­e­ret nøg­le­be­gre­ber­ne “Geschichte”, “Fortschritt” og “Entwicklung” og deres seman­ti­ske for­skyd­nin­ger omkring år 1800, der mulig­gør Hegels sprog­brug. Hegel gør vir­tuost brug af den kol­lek­ti­ve singu­la­ris, der til­skri­ver “histo­rie”, “frem­skridt” eller “udvik­ling” funk­tio­nen som gram­ma­ti­ske sub­jek­ter. Se Geschichtliche Grundbegriffe. Studienausgabe, bind 9, red. Otto Brunner mf. (Stuttgart: Klett-Cotta, 2004).
7. G.W.F. Hegel, Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte, i Gesammelte Schriften, bind 12, red. E. Moldenhauer & K.M. Michel (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974), 57.
8. For en aktu­el og kri­tisk vur­de­ring ved­rø­ren­de Hegels poli­ti­ske aktu­a­li­tet i lyset af EU og glo­ba­li­se­ring, se Albrecht Koschorke, Hegel und wir (Berlin: Suhrkamp, 2015).
9. For Hegels filo­so­fi som udtryk for filo­so­fisk racis­me se for eksem­pel Teshale Tibebu, Hegel and the Third World. The Making of Eurocentrism in World History (New York: Syracuse University Press, 2011).
10. Jeg mener såle­des ikke, at Hegels histo­ri­e­tænk­ning kan tages i ed for at frem­fø­re eller for­sva­re tesen om histo­ri­ens afslut­ning, som det er ble­vet hæv­det af både Hegel-kri­tik­ke­re à la Popper eller libe­ra­le ny-hege­li­a­ne­re à la Fukuyama.
11. Her gen­gi­vet efter Christian Schwägerl, “Anthropocene: On the Substance of a New Idea”, TriplePundit, 8. juli 2015.
12. Se Paul Crutzen & Eugene Stoermer, “Antropocæn”, i Planetære frak­tu­rer. Humanistiske og soci­al­vi­den­ska­be­li­ge per­spek­ti­ver på antro­po­cæn, red. Kristoffer Balslev Willert (Frederiksberg: Multivers, 2022).
13. Crutzen/Stoermer anfø­rer ca. 1800 (præ­cist: 1776, året for opfin­del­sen af damp­ma­ski­nen af James Watt) og indu­stri­a­li­se­rin­gens begyn­del­sen som start­da­to for antro­po­cæn; the Anthropocene Working Group (AWG) ned­sat af den International Commission for Stratigraphy (ICS) har anbe­fa­let 1950 (og det, man kal­der for “the gre­at acce­le­ra­tion”) som start­punkt. En tidsal­der (age) i geo­hi­sto­ri­ske måle­stok­ke vil­le vare måske 10.000–100.000 år; de hid­ti­di­ge epo­ker har i gen­nem­snit en varig­hed på ca. 17 mil­li­o­ner år, en peri­o­de ca. 49 mil­li­o­ner år.
14. Se Kristoffer Willerts ind­led­ning til Planetære frak­tu­rer.
15. Lærerigt i den­ne for­bin­del­se er Simon L. Lewis og Mark A. Maslins sam­men­kob­ling af antro­po­cæn med det, Crosby hav­de døbt ‘The Columbian Exchange’ i kølvan­det på euro­pæ­er­nes ero­bring af de to ame­ri­ka­er. Se kap. 5 i The Human Planet. How we cre­a­ted the Anthropocene (New York: Pelikan, 2018).
16. Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses”, i Critical Inquiry 35, nr. 2 (2009): 197–222.
17. Se John Asafu-Adjaye, Linus Blomqvist, Stewart Brand et al., An Ecomodernist Manifesto, der rek­la­me­rer for en “god” antro­po­cæn tak­ket være men­ne­skets kog­ni­ti­ve og tek­no­lo­gi­ske færdigheder.

Tænkningens dannelse: Om at slå et slag for den “logiske ånd” i Hegels filosofi

I 250-året for Hegels fød­sel er jubila­rens filo­so­fi ble­vet gen­stand for en over­ra­sken­de inter­es­se her til lands. Den bre­de, dan­ne­de offent­lig­hed er i dags­pres­sen og bog­ud­gi­vel­ser ble­vet beri­get med en bro­get vif­te af mere eller min­dre lær­de stu­di­er og for­søg på aktu­a­li­se­ring af tema­er i Hegels omfat­ten­de filo­so­fi. Opmærksomheden har bl.a. sam­let sig om tema­er i den histo­ri­ske ver­den, de soci­a­le rela­tio­ner og magt­for­hold samt i teo­lo­gi­en. Gennemgående har Hegels sans for men­ne­ske­ver­de­nens dyna­mi­ske karak­ter, for det nega­ti­ves magt, dia­lek­tik­ken, adskil­lel­se og for­so­ning osv. i dis­se rela­tio­ner været gen­stand for under­sø­gel­ser. Bidragene til for­stå­el­se af Hegels omfat­ten­de filo­so­fi har over­ve­jen­de hand­let om – med Hegel – at åbne for det stør­re per­spek­tiv, der afslø­rer det mod­si­gel­ses­ful­de som struk­tu­rel driv­kraft i al vir­ke­lig­hed.

Havde det ikke været for de man­ge bidrags popu­lær­fi­lo­so­fi­ske karak­ter, som ken­de­teg­ner for­mid­ling af viden­skab til bre­de­re kred­se, kun­ne de vel­o­p­lag­te præ­sen­ta­tio­ner og for­tolk­nin­ger næsten ind­g­y­de en opti­mi­stisk for­vent­ning om en fore­stå­en­de, ny aktu­a­li­se­ring af Hegels filo­so­fi i stil med den begi­ven­hed i Frankrig i 1930’erne, da Kojève holdt et til­løbs­styk­ke af en ræk­ke fore­læs­nin­ger over Hegels Phänomenologie des Geistes, 1807 (i det føl­gen­de Fænomenologien). Her vak­te hans behand­ling af det kun ti sider lan­ge kapi­tel om “Herre og træl” i sam­ti­dens kon­tekst af marxis­me og hei­deg­gersk eksi­stens­a­na­ly­se opsigt. Kojéve aktu­a­li­se­re­de et tema, der skul­le vise sig at bli­ve en klas­si­ker i tysk-fransk soci­al­fi­lo­so­fi ind­til i dag, nem­lig aner­ken­del­sens dia­lek­tik.

Lidt for­stem­men­de er der­for, at det end­nu engang er i enkel­te tema­er, taget ud af deres syste­ma­ti­ske kon­tekst, at vær­di­en af Hegels filo­so­fi skal vise sig. Det afvær­gen­de svar, som Hegel angi­ve­ligt gav nys­ger­ri­ge spør­ge­lyst­ne, når han, tidens sto­re filo­sof, i sel­ska­be­ligt lag blev spurgt, hvad han men­te om det­te og hine filo­so­fi­ske emne, nem­lig at det skal for­stås i en stør­re sam­men­hæng, anty­der, hvad Hegel i sin filo­so­fi på for­skel­lig vis under­stre­ger igen og igen: Det enkel­te er umu­ligt at begri­be og begrun­de uaf­hæn­gigt af sin syste­ma­ti­ske sam­men­hæng. Stiltiende for­ud­sæt­ter vi vel i dag, at den filo­so­fi­ske betyd­ning af de enkel­te tema­er, fx aner­ken­del­sens dia­lek­tik, ikke står og fal­der med gyl­dig­he­den af Hegels filo­so­fi­ske system. Hegel selv var imid­ler­tid gan­ske eks­pli­cit om for­hol­det mel­lem det enkel­te og hel­he­den, da han ind­led­te “før­ste del” af sit system, Fænomenologien, med den berøm­te og beryg­te­de pro­gra­mer­klæ­ring, at hans mål er at arbej­de for “at filo­so­fi­en kom­mer tæt­te­re på viden­ska­bens form, på det mål at kun­ne aflæg­ge sit navn kær­lig­hed til viden og bli­ve vir­ke­lig viden”.1Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1952), 12. Alle over­sæt­tel­ser fra tyske tek­ster er fore­ta­get af mig. Det var hans pro­jekt at ful­den­de den stræ­ben efter viden, som hav­de dre­vet filo­so­fi­en siden dens opstå­en i old­ti­dens Grækenland. Selvom næp­pe nogen tror på, at Hegels “viden­skab” – syste­met – skul­le være ful­den­del­sen, der brin­ger filo­so­fi­ens æra til ende, så er det en filo­so­fi­hi­sto­risk kends­ger­ning, at Hegel efter­lod filo­so­fi­en i en kri­se. Den umid­del­ba­re efter­tids meta-filo­so­fi­ske kri­tik­ker af filo­so­fi­en som sådan, fx hos Kierkegaard, Marx og Nietzsche, samt viden­skab­s­o­ri­en­te­re­de for­søg – posi­ti­vis­me og mate­ri­a­lis­me – vid­ner om en nyo­ri­en­te­ring. Der skul­le fin­des nye opga­ver til filo­so­fi­en. Hegel fik såle­des histo­risk betyd­ning som en mar­ke­ring af afslut­nin­gen på den klas­si­ske peri­o­de, og også som Prügelknabe i efter­ti­dens for­søg på at kom­me vide­re.

Er filo­so­fi som system i den tyske ide­a­lis­mes betyd­ning en umu­lig­hed, så giver et blik ind i Hegels for­fat­ter­skab alli­ge­vel anled­ning til genover­vej­el­se af de to hoved­vær­ker: Fænomenologien og det filo­so­fi­ske systems “logi­ske ånd”, Wissenschaft der Logik, 1812–16 (i det føl­gen­de Logikken). De er den mod­ne Hegels ene­ste egent­li­ge vær­kud­gi­vel­ser. Bortset fra en ræk­ke artik­ler og små­skrif­ter udkom sene­re Enzyklopädie der phi­los­op­hi­s­chen Wissenschaften, som rum­mer syste­met (logik, natur- og ånds­fi­lo­so­fi) i form af kom­pen­di­er til og nedskrif­ter af hans fore­læs­nin­ger. Fænomenologien og Logikken rum­mer Hegels ind­led­ning til syste­met, hhv. sel­ve syste­mets “logik”. Førstnævnte præ­sen­te­rer vej­en til den abso­lut­te viden udar­bej­det syste­ma­tisk ud fra en sær­ligt filo­so­fisk erfa­rings­form. Sidstnævnte udfol­der det­te system i en teo­ri om den begri­ben­de tænk­ning som et selv­bæ­ren­de og i sig selv slut­tet hele. Logikken udgør grund­struk­tu­ren til hans natur- og ånds­fi­lo­so­fi. Det er en gan­ske sær­lig og i grun­den ret fan­ta­stisk ople­vel­se, som ven­ter den, der har mod på og tål­mo­dig­hed til at give sig i kast med et syste­ma­tisk stu­di­um af de to vær­ker: Befinder vi os i Logikken på top­pen af det høje­ste bjerg, sku­en­de ud over altet, så del­ta­ger vi i Fænomenologien sam­men med Hegel i opstig­nin­gen, hvor vi grad­vist erfa­rer ver­den bre­de sig ud fra udsigts­punk­ter­ne under­vejs.

Det er påfal­den­de, at Logikken trods sin sta­tus som det cen­trum, hvor­om Hegels øvri­ge filo­so­fi dre­jer sig, aldrig er ble­vet rig­tigt behand­let ud fra sin præten­tion om at være syste­mets “logi­ske ånd”. Den rum­mer ellers den dia­lek­tik, som begrun­der teo­ri­er­ne om enkelt­te­ma­er­ne, f.eks. aner­ken­del­sen. Logikken er med andre ord en for­ud­sæt­ning for dis­se teo­ri­ers gyl­dig­hed! Tilsvarende er Fænomenologiens syste­ma­ti­ske præten­tion næp­pe rig­tigt ble­vet “prø­vet” som en udvik­ling af den abso­lut­te videns­form base­ret på en sær­lig filo­so­fisk erfa­rings­di­a­lek­tik. Eftertidens stil­tien­de afvis­ning af “syste­met” må der­for siges at være pro­ble­ma­tisk, for­di den fjer­ner grund­la­get for Hegels teo­ri­er om enkelt­te­ma­er­ne. Man kan ikke slå sig til tåls med Hegels egne udta­lel­ser fra Grundlinien der Philosophie des Rechts om, at “filo­so­fi­en er sin tid sam­men­fat­tet i tan­ker”; at enhver er “barn af sin tid”, og der­for ikke kan “sprin­ge sin tid over” osv.2Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 26. Hegels tid er ikke vores tid, men det fjer­ner ikke den uni­ver­sa­li­sti­ske præten­tion i Logikken. Hvad angår Fænomenologien som en dan­nel­ses­vej til viden, så skal den­ne for­e­ne et bestemt histo­risk udgangs­punkt for dan­nel­sen – Hegels eget – med en viden­ska­be­lig, dvs. meta­fy­sisk, præten­tion. En aktu­a­li­se­ring af det­te værks idé vil­le helt sik­kert kræ­ve til­pas­nin­ger til vor tid som føl­ge af det nuti­di­ge dan­nel­ses­pa­ra­te men­ne­skes mar­kant for­an­dre­de, histo­ri­ske vil­kår. Men de i vær­ket karak­te­ri­se­re­de bevidst­heds­skik­kel­ser (Gestalten des Bewusstseins), såsom san­se­lig vis­hed, iagt­ta­gel­se og for­stand, udgør vel den men­ne­ske­li­ge bevidst­heds uni­ver­sel­le grund­struk­tu­rer og er der­med næp­pe helt så histo­risk rela­ti­ve, at deres teo­re­ti­ske ram­me står og fal­der med tidsal­dre­nes skif­ten.

Fascinationen af Hegels teo­ri­er om enkel­te tema­er bur­de i det mind­ste give anled­ning til en genover­vej­el­se af for­men af hele den sam­men­hæng, som dis­se enkelt­te­ma­er er inte­gre­re­de dele af. Og for­men udar­bej­des og udfol­des syste­ma­tisk i net­op de to vær­ker: Fænomenologien og Logikken. Jeg vil her frem­hæ­ve et par grund­træk ved den­ne form, dvs. ved Hegels teo­ri om begrebs­lig tænk­ning, sådan som dis­se grund­træk udvik­les af Hegel igen­nem hans sær­li­ge filo­so­fi­ske form for erfa­rings­di­a­lek­tik i Fænomenologien. Ud over at anty­de aktu­a­li­te­ten af Hegels teo­ri om men­ne­ske-natur-for­hol­det, som lig­ger til grund for nuti­dens kli­ma­kri­se og øko­lo­gi­ske pro­ble­ma­tik, er det sig­tet at argu­men­te­re for Hegels idé, at men­ne­ske­lig tænk­ning rum­mer bety­de­li­ge udvik­lings­mu­lig­he­der. Dette peger i ret­ning af Logikken, Hegels udar­bej­de­de teo­ri om tænk­nin­gen, hvis aktu­a­li­tet dog kun kan anty­des her.

Fænomenologien præ­sen­te­rer en filo­so­fisk erfa­rings­vej til (abso­lut) viden igen­nem for­skel­li­ge ratio­na­li­tets­for­mer, som kor­re­le­rer med hver deres frem­træ­del­ses­form af ver­den. I for­hold til Kant, så rela­ti­ve­rer Hegel det erken­den­de sub­jekt til bevidst­heds­skik­kel­ser, som er “hoved­kulds” invol­ve­ret i skif­te­vis epi­ste­mi­ske og prak­ti­ske liv­tag med ver­den og med sig selv samt i kri­ti­ske reflek­sio­ner over dis­se pro­ces­ser. Som bevidst­hed etab­le­rer indi­vi­det, hvis udvik­ling det gæl­der, sig kun grad­vist til et viden­de og frit sub­jekt. Målet – “abso­lut viden” – er den posi­tion, hvor begre­bet er så kom­plekst, at det og rea­li­te­ten dæk­ker hin­an­den. Med den abso­lut­te viden behø­ver bevidst­he­den ikke læn­ge­re at gå ud over sig selv for at inte­gre­re noget som helst af det empi­risk giv­ne. Begrebet om det væren­de må imid­ler­tid ikke være over­greb, men der­i­mod så ind­holds­rigt, at det udtryk­ker vir­ke­lig­he­dens man­gear­tet­hed og kom­plek­si­tet. Vejen til den abso­lut­te viden er for Hegel en erken­del­ses­sag, som også er dan­nel­se. Det hand­ler om at tur­de sæt­te sig og sin viden på spil i en åben­hed for en hvil­ken som helst erfa­ring, der kan udfor­dre de grund­læg­gen­de fore­stil­lin­ger, begre­ber, hold­nin­ger, som indi­vi­det møder ver­den med. Virkeligheden skal ikke ind­ret­te sig efter vore begre­ber, men tin­ge­ne er der­i­mod selv deres begreb, som vi skal til­eg­ne os. I vær­ket føl­ger vi det dan­nel­ses­pa­ra­te indi­vid, som er vil­lig til at udfor­dre sig selv radi­kalt for at kom­me fra “umid­del­bar bevidst­hed” til abso­lut viden eller Wissenschaft.

Til spørgs­må­let om, hvad Bildung bety­der, vil sva­ret ud fra Fænomenologien være noget i ret­ning af, at den natur­li­ge bevidst­hed viser sig som noget, der mere end blot san­ser og for­gæ­ves gri­ber ud efter det giv­ne i dets flyg­tig­hed, idet den fun­de­ret i sig selv med sine begre­ber erfa­rer vir­ke­lig­he­den og sig selv som en orga­nisk del af den, ind­til den sku­er det hele, først igen­nem reli­gio­nens fore­stil­lin­ger og der­næst igen­nem den filo­so­fi­ske idé. Dannelse er ikke ind­lært kor­rekt opfør­sel eller opho­bet lær­dom til kon­ver­sa­tion om det­te og hint. Den pro­ces at lære er sna­re­re en lut­ring gen­nem den erfa­ring, der rum­mer både et nega­tivt moment i form af et tab af en viden, som viser sig util­stræk­ke­lig, og et posi­tivt moment i form af den erfa­ring, som bevidst­he­den udar­bej­der til en ny og mere ind­sigts­fuld skik­kel­se. De gen­nem­løb­ne sta­di­er lades til­ba­ge, men essen­sen af hver deres erfa­ring beva­res i form af en ny og “frisk” måde at for­stå og gå til vir­ke­lig­he­den på. Det er et uigenkal­de­ligt tab, men også en vin­ding eller en ny fød­sel i ånde­lig for­stand, om man vil. Resultatet er per­son­lig mod­ning, der jo ikke består i at være tyn­get af væg­ten af livs­hi­sto­rie, men i besin­del­se på levet liv på en måde, som befri­er til et nyt for­hold til ver­den, som til­sva­ren­de frem­træ­der i en mere sand skik­kel­se. Lutringens erfa­ring resul­te­rer i det let­te bevid­ste nær­vær, hvor noget er ble­vet ophæ­vet (Aufheben), dvs. til­ba­gelagt og alli­ge­vel opbe­va­ret i et nyt, dybe­re og mere kon­kret nær­vær i verden.3Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik I, i Werke in zwan­zig Bänden 5 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969), 113–114. Den filo­so­fi­ske erfa­rings moden­hed består i at se ver­den på ny i betyd­nin­gen at for­stå den sta­digt bed­re. Og den mere avan­ce­re­de bevidst­hed er for­met af tænk­nin­gen, som møj­som­me­ligt har arbej­det sig frem til nye og mere adæ­kva­te kategorier.4Se Hegel om Bildung, Phänomenologie, 26ff.

Hegels dan­nel­ses­be­greb er aktu­elt, for­di det er base­ret på et dia­lek­tisk erfa­rings­be­greb, hvor nega­tivt veks­ler med posi­tivt, og hvor tænk­nin­gen leder for­lø­bet fremad. I erfa­rin­gen er det tænk­nin­gen, som gør immun over for de evin­de­li­ge gen­ta­gel­sers gang på ste­det. Det lyder kryp­tisk, men jeg mener, at Hegels erfa­rings­be­greb kan siges at være base­ret på den almin­de­li­ge men­ne­ske­li­ge liv­ser­fa­ring. Denne synes at have sam­me struk­tur som pro­ces­sen for til­eg­nel­sen af filo­so­fisk selv- og ver­den­ser­ken­del­se. Her fore­slår jeg en skel­nen mel­lem tre ana­ly­ti­ske momen­ter af den filo­so­fi­ske til­eg­nel­ses- og for­an­drings­pro­ces: Først er der dan­nel­se i umid­del­bar for­stand som ophob­ning af fak­tu­el viden i hukom­mel­sen. Her skel­nes ikke mel­lem væsent­ligt og uvæ­sent­ligt. Viden er “udven­dig” (jf. at Auswendig også bety­der ude­nad). Bevidstheden er recep­tiv. Den er ikke trå­dt i egent­ligt for­hold til sin viden, har ikke etab­le­ret sig og sit for­hold til ver­den igen­nem sin viden. Dernæst er der egent­lig erfa­ring, hvor Hegel, så vidt jeg kan se, tager begre­bet om dag­lig­li­vets erfa­ring i brug i en spe­ci­fik filo­so­fisk til­eg­nel­se, som det filo­so­fe­ren­de men­ne­ske gen­nem­lø­ber på sin vej til viden. Det at gøre en erfa­ring bety­der at være aktivt invol­ve­ret i at for­stå noget ved at udsæt­te sig for kor­rek­tion af sin grundop­fat­tel­se. Der veder­fa­res bevidst­he­den en for­an­dring.

Til sam­men­lig­ning kan eksem­pel­vis en kon­cert være en beha­ge­lig ople­vel­se, som intet for­an­drer for mig. Men mod for­vent­ning kan den også bli­ve anled­ning til en for­an­dring af mit grund­syn på musik, for­di den får mig til at opda­ge essen­ti­elt nye kva­li­te­ter, såle­des at jeg der­ef­ter hører musik på en ny måde. Erfaringens karak­ter får også gen­stan­den til at frem­træ­de ander­le­des. Det er en poin­te, at mod­sat den blot æste­ti­ske, udven­di­ge ople­vel­se, der ikke efter­la­der sig spor, så afsted­kom­mer sidst­nævn­te en dybe­re, mere gen­nem­gri­ben­de for­an­dring, for­di ople­vel­sen får almen betyd­ning, idet mit begreb om musik beri­ges. Pointen er, at det alme­ne brin­ges i spil, net­op for­di jeg er enga­ge­ret: Jeg for­an­dres, sam­ti­dig med at min viden bli­ver essen­ti­elt beri­get. Det bety­der, at til­eg­nel­se igen­nem erfa­ring er for­bun­det med en (per­son­lig) invol­ve­ring i erfa­rin­gens sag. “Tilegnelse” bety­der jo også at gøre noget til sit eget. Og til­eg­nel­se af viden sker igen­nem tænk­nin­gen, hvis sag net­op er det alme­ne. Apropos musi­k­ek­semp­let er der vel også altid et vist intel­lek­tu­elt – kon­tem­p­la­tivt – ele­ment i erfa­rin­ger af musik, som net­op i kraft af kon­tem­p­la­tio­nens fokus på det alme­ne kan afsted­kom­me en gen­nem­gri­ben­de for­an­dring af måden at lyt­te på og der­med få musik­ken til at frem­træ­de ander­le­des på. Om den­ne meto­de, som er sel­ve struk­tu­ren i erfa­rin­gens bevæ­gel­se, siger Hegel: “Denne dia­lek­ti­ske bevæ­gel­se, som bevidst­he­den udø­ver ved sig selv, såvel ved sin viden som ved sin gen­stand, for så vidt den nye san­de gen­stand opstår for den der­af, er egent­lig det, som kal­des erfaring”.5Hegel, Phänomenologie, 73. Involveret i erfa­rin­gen ople­ver indi­vi­det tæp­pet af for­mode­de, fast­lag­te sand­he­der truk­ket væk under sig. Men sand­hed viser sig hel­dig­vis også på den anden side af “den dio­ny­si­ske rus, hvor ingen del­ta­ger ikke er beruset”.6Hegel, Phänomenologie, 39. Bevidstheden lan­der her i fore­lø­big sik­ker­hed i en ny videns­form, for hvil­ken ver­den frem­træ­der på ny og mere ind­holds­rig måde.

Det er erfa­rin­gens gen­nem­gri­ben­de for­an­dring af sel­vet og dets måde at for­stå ver­den på, via for­an­drin­gen på det alme­ne plan, som gør det muligt for Hegel at anven­de dag­lig­li­vets erfa­rings­form i en spe­ci­fikt filo­so­fisk vari­ant. Denne kob­ling inde­hol­der det tred­je ana­ly­ti­ske ele­ment, som består i, at den per­son­li­ge dan­nel­ses­pro­ces, dag­lig­dag­ser­fa­rin­gen, for­bin­des med en filo­so­fisk udvik­ling af kate­go­ri­er, videns­for­mer. Denne filo­so­fi­ske vari­ant af dan­nel­se, hvor indi­vi­det lige­som stil­ler sig i den alme­ne ånds tje­ne­ste, består i en til­ve­je­brin­gel­se af red­ska­ber til at for­stå vir­ke­lig­he­den med. Den sker i en erfa­rings­pro­ces, når indi­vi­det spil­ler bestem­te for­stå­el­ses­for­mer ud mod ver­dens­fæ­no­me­net, kor­ri­ge­res og der­ef­ter erfa­rer ver­den ander­le­des. Fra den san­se­li­ge vis­heds opfat­tel­se af det umid­del­bart giv­ne over iagt­ta­gel­sens erfa­ring af ting og egen­ska­ber til for­stan­dens abstrak­te og gene­rel­le gen­stan­de, møn­stre og love anta­ger ver­den sta­dig mere kom­pleks karak­ter, net­op som føl­ge af den erfa­rings­ba­se­re­de beri­gel­se af bevidst­he­den med nye begre­ber.

Den filo­so­fi­ske erfa­rings lig­hed med erfa­rings­vi­den­ska­ber­nes hypo­te­tisk-deduk­ti­ve meto­de er umid­del­bart slå­en­de, men mere inter­es­sant er for­skel­len. For hypo­te­ser­ne hos Hegel hand­ler ikke om fak­ta, og sig­tet er ikke empi­risk viden­ska­be­lig evi­dens og for­ø­gel­se af mæng­den af viden. Det gæl­der der­i­mod udar­bej­del­sen af en adæ­kvat onto­lo­gi på den fæno­meno­lo­gi­ske erfa­rings grund­lag. Metoden er der­for et mod­træk til reduk­tio­nis­me, idet erfa­rin­gen sker som føl­ge af vir­ke­lig­he­dens oppo­si­tion mod udkast, der rum­mer util­stræk­ke­lig begrebs­lig­hed. Fænomenologien er en slags anti-reduk­tio­nis­me, hvor erfa­rin­gens ind­byg­ge­de ende­mål, den “abso­lut­te viden”, er en begrebs­lig­hed, der er lige så avan­ce­ret, som vir­ke­lig­he­den er kom­pleks. På sin filo­so­fi­ske dan­nel­ses­vej udfor­dres bevidst­he­den bestan­digt af nye, frem­me­de fæno­me­ner, der stil­ler krav til en udvik­ling af begrebs­lig­he­den, så den gør dis­se fæno­me­ner ret, dvs. inte­gre­rer og begri­ber dem i deres ege­nart. Troskab mod fæno­me­net vil sige at leve op til ethvert fæno­mens krav om at bli­ve taget begrebs­ligt alvor­ligt.

Ser man på de for­skel­li­ge “sta­tio­ner på sjæ­lens vej”,7Hegel, Phänomenologie, 67. som Hegel præ­sen­te­rer, frem­træ­der der så at sige nye ver­de­ner på hvert et trin: Ud over de oven­for nævn­te “san­se­lig vis­hed”, “iagt­ta­gel­se” og “for­stand” er der bevidst­heds­for­mer for for­hol­det til den anden, det soci­a­le fæl­les­skab, epo­ken, samt for erken­del­sen af ver­dens oprin­del­se: det gud­dom­me­li­ge, der erfa­res igen­nem kun­sten, reli­gio­nen og filo­so­fi­en. Disse “bevidst­heds­skik­kel­ser” er alle sam­men videns­for­mer, som repræ­sen­te­rer ver­den rige­re eller bed­re, alt efter hvor rig­hol­di­ge deres erhver­ve­de begre­ber er. Sat på spid­sen, afhæn­ger “ver­den”, dvs. dens frem­træ­del­se, fæno­me­net, af øjet, der ser. Og åndens øje kan træ­nes, så der åbner sig sta­dig nye sider af den ver­den, som ses. Konflikter – inter­sub­jek­tivt, soci­alt, kul­tu­relt eller mel­lem begreb og rea­li­tet – er driv­kraf­ten i udvik­lin­gen frem til nye begrebs­lig­he­der, der bli­ver til indi­vi­dets vari­ge ejen­dom og res­sour­ce til brug i nye filo­so­fi­ske erfa­rings­si­tu­a­tio­ner.

Et eksem­pel, der kan bely­se den Hegelske fæno­meno­lo­gis begrebs­li­ge åben­hed på en for vor tid inter­es­sant måde, er spørgs­må­let om natu­rer­ken­del­sen. I bevidst­heds­skik­kel­ser­ne for­stand og for­nuft bry­des den klas­si­ske fysiks meka­ni­ske mate­ri­a­lis­me med det orga­ni­ske ver­dens­bil­le­de i Hegels egen sam­tid på en måde, som hen­le­der tan­ken på nuti­dens kli­ma- og mil­jøkri­se. Vi kan erken­de natu­ren med for­stand og med for­nuft. Førstnævnte bevæ­ger sig fra iagt­ta­gel­sen af det par­ti­ku­læ­re til det gene­rel­le i form af natur­love og ‑typer. Forstanden distan­ce­rer os fra det par­ti­ku­læ­re. For for­nuf­ten er loven der­i­mod det par­ti­ku­læ­re ibo­en­de som det­tes form­kraft. Hvor for­stan­den favo­ri­se­rer det abstrak­te alme­ne (lov­mæs­sig­hed) og den uor­ga­ni­ske, træ­ge, mate­ri­el­le natur, begri­ber for­nuf­ten den orga­ni­ske ver­den, men­ne­ske­li­vet og den histo­ri­ske vir­ke­lig­hed. Fornuftens “ver­den” inte­gre­rer det uor­ga­ni­ske aspekt i den leven­de ver­den og dens udvik­lings­lo­ve i natur, sam­fund og histo­rie. Derfor udtryk­ker den iføl­ge Hegel en mere adæ­kvat natu­ro­p­fat­tel­se end for­stan­dens reduk­ti­ve meka­nisk-mate­ri­a­li­sti­ske begrebs­ap­pa­rat.

Aktuelt kun­ne Hegels teo­ri om niveau­er af erken­de­for­mer (for­stand og for­nuft) brin­ges ind i nuti­dens mil­jø­e­ti­ske dis­kus­sion. Men i ste­det for, som det er den udbred­te opfat­tel­se i nuti­dig mil­jø­e­tik, at ten­den­sen er en nor­ma­ti­vi­stisk til­gang, der plæ­de­rer for natu­ren som et sub­jekt for ret­tig­he­der og moralsk hen­syn­ta­gen, kun­ne man med Hegel afprø­ve den idé, at vores prak­ti­ske natur­for­hold afhæn­ger af vores natur­for­stå­el­se. Naturen kan erken­des med for­stand og med for­nuft, dvs. som mate­ri­elt lege­me – res­sour­ce – til vil­kår­lig brug, eller som med men­ne­sket selv beslæg­te­de, sig selv gestal­ten­de livs­sam­men­hæn­ge, i hvil­ke også men­ne­sket må for­stå sig selv og kan opnå en (del­vis) sel­ver­ken­del­se. Erkendelsen af slægtska­bet mel­lem natur og men­ne­ske vil­le måske af sig selv affø­de agtel­se for natu­ren, som ikke er så frem­med end­da. Og for­nuf­tens iagt­ta­gel­se (Beobachtung), som har blik for den leven­de form­kraft, for over­flo­den af natur­for­mer og sans for den sin­dri­ge måde, hvor­på det enkel­te leven­de føjer sig ind i hel­he­den, er udtryk for en erfaring8Hegel, Phänomenologie, 175–76. af al-natu­rens auto­no­mi – pla­ne­tens system af øko­sy­ste­mer –, som giver den en vær­dig­hed til inspira­tion for et bekræf­ten­de liv med, i ste­det for en uhæm­met udnyt­tel­se af, den. Fornuften er en for­e­nen­de kraft, for­stan­den en adskil­len­de.

Her påkal­der Hegels for­bin­del­se af erken­de­for­mer med dan­nel­sens per­son­li­ge til­eg­nel­se sig inter­es­se. Forstanden, som med sin ori­en­te­ring i ret­ning af det abstrakt alme­ne, natur­love, viser sig i prak­sis i form af en ego­cen­trisk ori­en­te­ring. Forstanden for­be­re­der selv­be­vidst­he­den som næste skik­kel­se. Værende det abstrakt alme­nes sag oplø­ser (ana­ly­se­rer) og til­in­tet­gør for­stan­den den par­ti­ku­læ­re gen­stand. Med andre ord: Som tæn­ke­form for­læn­ger for­stan­den sig som et vir­ke ud i den prak­ti­ske sfæ­re i form af begæ­rets ego­cen­tri­ske udnyt­tel­se af natu­ren. Forstanden peger i ret­ning af selv­be­vidst­he­den, der som begær og drift stræ­ber efter til­freds­stil­lel­se af selv­fø­lel­sen. Det er tek­nik­kens bear­bej­del­se og til­in­tet­gø­rel­se af natu­ren. I for­nuf­ten, som er et høje­re niveau af dan­nel­se, “slår det hidtil nega­ti­ve for­hold til det andet om i et posi­tivt”. “Idet den [for­nuf­ti­ge bevidst­hed] for­står sig selv såle­des, er det, som om ver­den først nu rig­tigt blev til for den”.9Hegel, Phänomenologie, 176. Naturen er ikke læn­ge­re det frem­me­de og tru­en­de. Som alt­om­fat­ten­de livs­sam­men­hæng kom­mer den der­i­mod bevidst­he­den i møde som det sted, hvor indi­vi­det kan fin­de sig hjem­me; hvor det kan fin­de (spor af) sin ånd og erken­de bil­le­det på, hvad et leven­de fæl­les­skab er. Overgangen fra for­stand til for­nuft (via mel­lem­sta­di­er) udtryk­ker en radi­kal erfa­ring, igen­nem hvil­ken natu­ren begri­bes ander­le­des. Med Hegels ord, så “opda­ger den [for­nuf­ti­ge bevidst­hed] ver­den som dens egen nye vir­ke­li­ge ver­den, som er inter­es­sant for den i dens for­bli­ven lige som før­hen kun i dens for­svin­den; thi ver­dens bestå­en bli­ver for bevidst­he­den den­nes egen sand­hed og til­ste­de­væ­rel­se [Gegenwart]: den har vis­he­den om kun at erfa­re sig selv i verden”.10Hegel, Phänomenologie, 176. Og man kan til­fø­je: Den “ver­den”, som bevidst­he­den ale­ne kan fin­de sin sand­hed og sit nær­vær i, er i vide­re for­stand den soci­a­le ver­den, i hvis begreb den orga­ni­ske natur er inde­holdt, da beg­ge er karak­te­ri­se­ret ved leven­de sam­men­hæng.

Vor tid er på man­ge måder en anden end Hegels. Men adskil­li­ge sam­tids­kri­ti­ske eller ‑diag­no­sti­ske teo­ri­er i nuti­dens filo­so­fi (fx tid­lig kri­tisk teo­ri, sær­ligt Adorno) er inspi­re­ret af den unge Hegels moder­ni­tet­stænk­ning, jf. Habermas om Hegel som det moder­nes filo­sof par excellence.11Jürgen Habermas, Der phi­los­op­hi­s­che Diskurs der Moderne (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988), 26; 34ff. Specifikt mener jeg, at den unge Hegels tale om “under­tryk­kel­sen af natu­ren” i syste­mer­ne hos hans sam­tids for­stands­fi­lo­so­fi­er – jf. Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, hvor den unge Hegel gør sit ind­t­og på sam­ti­dens filo­so­fi­ske sce­ne ved at til­slut­te sig Schellings natur­fi­lo­so­fi i en oppo­si­tion mod Fichtes “forstandsfilosofi”12Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems er Philosophie, i Werke in zwan­zig Bänden 2 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 13. – og den prak­ti­ske udmønt­ning i men­ne­skets under­tryk­kel­se af sin egen indre natur, den­ne tale fore­gri­ber vor tids under­tryk­kel­se af den ydre natur i form af den beher­skel­se, uhæm­me­de omform­ning og konsump­tion, der er årsag til vor tids mil­jø- og kli­ma­kri­se. Hegels “alter­na­ti­ve” natur­fi­lo­so­fi, som er base­ret på sin tids viden­skab, på Goethe og Schelling o.a., er et kor­rek­tiv til den viden­skab, som ikke lader natu­ren kom­me til sin ret som selv­stæn­digt liv, og som hel­ler ikke er i stand til at gøre men­ne­skets plads i ver­den begri­be­lig.

Meget tyder på, at vor tid ople­ver et behov for et sup­ple­ment til natur­for­stå­el­sen i form af natu­rer­fa­rin­ger fra det liv med natu­ren, som man­ge i dag ønsker at rea­li­se­re. Se bare på øko­lo­gisk land­brug, sko­vbør­ne­ha­ver m.m. I man­ges stræ­ben efter sun­de­re livs­for­mer for den opvok­sen­de gene­ra­tion og sig selv gøres også erfa­rin­ger af nær­hed, hvor natu­ren kom­mer “ind under huden” og igen­nem alle san­ser og bevæ­gel­ser ople­ves både som barsk rea­li­tet, øde­læg­gen­de over­magt, men også i sin overdå­dig­hed, forun­der­lig­hed, skøn­hed. Frem for alt mel­der den sig i alt det­te med sin karak­te­ri­sti­ske oprin­de­li­ge livs­ryt­me, som det civi­li­se­re­de men­ne­ske aldrig kan gøre sig helt fri af, for­di dets sund­hed afhæn­ger af den. Hegels og hans sam­ti­di­ges natur­be­greb (Goethe og de øvri­ge natur­for­ske­re, roman­ti­ker­ne) samt dets basis i en tæn­ke­form og led i et dan­nel­ses­pro­jekt, kun­ne være bud på et svar på spørgs­må­let: Hvordan må vi tæn­ke om natu­ren, hvis vores for­mål ikke er et liv mod, men i og med, natu­ren, såvel den ydre som den indre?

I Fænomenologien udfol­des en kaska­de af erfa­rings­for­mer syste­ma­tisk som per­ler på en snor, så den nuti­di­ge læser næp­pe kan und­gå at tæn­ke: Rummer vi vir­ke­lig sådan­ne erfa­rings­po­ten­ti­a­ler! Hvilke mulig­he­der for at byde den ens­ret­ning og indsnævring af sin­dets ople­vel­ses- og fat­te­ev­ner trods, som mate­ri­a­li­sti­ske for­dom­me og dog­mer, mas­se­kul­tu­rens over­fla­di­ske, kom­merci­el­le vær­di­er og digi­ta­li­se­rin­gens svæk­kel­se af vores vir­ke­lig­heds­sans fører med sig.

De to hoved­vær­ker i Hegels filo­so­fi, Fænomenologien og Logikken, skul­le gan­ske vist tje­ne det for­mål at ful­den­de filo­so­fi­ens 2.500 års histo­rie, nem­lig at brin­ge filo­so­fi­en i mål, så den kun­ne afklæ­de sig sit navn: kær­lig­hed til viden og kal­de sig “viden­skab”. Skal vi afvi­se det­te fore­ha­ven­de som præten­tiøst, mega­lo­mant, og så bare red­de, hvad der red­des kan af inter­es­san­te og inspi­re­ren­de enkelt­he­der? Vi kun­ne også tema­ti­se­re “det hele” som sådan. Ikke over­ta­ge Hegels system, hans meta­fy­sik, som på man­ge måder er tids­bun­det og del­vist for­æl­det lige som de viden­ska­ber, som Hegel eks­pli­cit base­re­de sit system på. Men syste­mets form, dets logi­ske ånd, bur­de være et tema som det cen­trum, hvor­om hans filo­so­fi dre­jer. Nærværende essay skal slå et slag for Hegels teo­ri om den begri­ben­de tænk­ning, som så at sige lig­ger bag syste­met. I Fænomenologien er den begri­ben­de tænk­ning under udvik­ling i vær­kets filo­so­fi­ske meto­de: erfa­rings­di­a­lek­tik­ken, som gene­re­rer niveau­er af begrebs­lig­hed. Sigtet med vær­ket er at gøre ver­den begrebs­ligt ret med hele dens kom­plek­si­tet, hvor­for den høje­ste videns­form skal være lige så kate­go­ri­alt kom­pleks og pla­stisk bevæ­ge­lig som den vir­ke­lig­hed, som den skal begri­be, er man­gear­tet. Eksemplet med at for­stå natu­ren med for­stand og med for­nuft skal ikke blot illu­stre­re to bevidst­heds­skik­kel­ser, videns­for­mer, og deres ind­byg­ge­de natur­be­gre­ber i vær­ket. Det skal fore­slå, at den men­ne­ske­skab­te kli­ma- og øko­lo­gik­ri­se, som har man­ge for­kla­rings­fak­to­rer, også kan diag­no­sti­ce­res filo­so­fisk som en kon­flikt i men­ne­ske-natur-for­hol­det, base­ret på en util­stræk­ke­lig begrebs­lig­hed. Den er også en ånde­lig kri­se og som sådan en sag for tænkningen.13In memo­ri­am Oskar Borgman Hansen.

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1952), 12. Alle over­sæt­tel­ser fra tyske tek­ster er fore­ta­get af mig.
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 26.
3. Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik I, i Werke in zwan­zig Bänden 5 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969), 113–114.
4. Se Hegel om Bildung, Phänomenologie, 26ff.
5. Hegel, Phänomenologie, 73.
6. Hegel, Phänomenologie, 39.
7. Hegel, Phänomenologie, 67.
8. Hegel, Phänomenologie, 175–76.
9. Hegel, Phänomenologie, 176.
10. Hegel, Phänomenologie, 176.
11. Jürgen Habermas, Der phi­los­op­hi­s­che Diskurs der Moderne (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988), 26; 34ff.
12. Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems er Philosophie, i Werke in zwan­zig Bänden 2 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 13.
13. In memo­ri­am Oskar Borgman Hansen.

Hegels ånd: Den etiske vision om gensidig afhængighed

Det er nu lidt mere end 250 år siden, at G.W.F. Hegel blev født. Selvom hans tan­ker har præ­get vores opfat­tel­se af histo­rie, frem­skridt og soci­a­le rela­tio­ner, er det læn­ge siden, Hegel har været afgø­ren­de syn­lig i vores kul­tur. I anled­ning af jubilæ­et er det der­for ikke kun på sin plads at spør­ge, hvor­dan han har påvir­ket os, men i lige så høj grad, om der er noget hos Hegel, vi har glemt, og som vi kan – og bør – gen­læ­re. Det vil jeg for­sø­ge gøre i det føl­gen­de. Jeg vil her argu­men­te­re for, at Hegels begreb om ånd (Geist) bør betrag­tes som en af hans vig­tig­ste ide­er, for­di den inde­hol­der en kraft­fuld og over­be­vi­sen­de poli­tisk, etisk og soci­al vision om altings gen­si­di­ge afhæn­gig­hed.

Hvad er ånd?

Geist er altid ble­vet anset som et af Hegels helt cen­tra­le begre­ber. I begre­bet lig­ger der en kri­tik af onto­lo­gisk og epi­ste­mo­lo­gisk nomi­na­lis­me, dvs. ide­en om, at ver­den består af enkelt­ting og for­stås gen­nem adskil­te erken­del­ses­da­ta. Inden for den soci­a­le og poli­ti­ske filo­so­fi over­sæt­tes den­ne tan­ke til fore­stil­lin­gen om, at vi først og frem­mest er frie indi­vi­der, der er uaf­hæn­gi­ge, selv­be­ro­en­de og usår­li­ge. Hegel fin­der hos både empi­ri­ster (fx Hobbes) og ratio­na­li­ster (fx Kant og Fichte) en for ham pro­ble­ma­tisk fore­stil­ling om, at det moder­ne sub­jekt er ato­mi­stisk, dvs. uaf­hæn­gigt af andre men­ne­sker, soci­a­le rela­tio­ner og insti­tu­tio­ner. I hans tid­li­ge poli­ti­ske filo­so­fi skri­ver han, at både “empi­ri­sti­ske” (hvil­ket refe­re­rer til natur­ret­stæn­ke­re i det 17. århund­re­de) og for­ma­li­sti­ske teo­ri­er (Kant og Fichtes) anta­ger indi­vi­det som det pri­mæ­re i for­hold til sam­fun­det. Begge sæt­ter “den enkel­tes væren som det før­ste og høje­ste [das Sein des Einzelnen als das Erste und Höchste]”.1Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 2 (Jenaer Schriften 1801–1807), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 454.

Den ato­mi­sti­ske fore­stil­ling om men­ne­sket har domi­ne­ret den vest­li­ge moder­ni­tet langt efter Hegels tid. Vores libe­ra­le og kapi­ta­li­sti­ske sam­fund for­ud­sæt­ter og er orga­ni­se­ret omkring grun­di­de­en om men­ne­sket som et radi­kalt uaf­hæn­gigt indi­vid. Kapitalismen for­ud­sæt­ter et sub­jekt, som hand­ler egen­nyt­tigt og ratio­nelt i en kon­kur­ren­ce­be­stemt mar­ked­s­ø­ko­no­mi som “sin egen lyk­kes smed”. Til fore­stil­lin­gen om indi­vi­det som radi­kalt uaf­hæn­gigt hører også opfat­tel­sen natu­ren som noget ekster­nt og noget, der kan domi­ne­res. Selvom Hegel især skri­ver om vores indre natur, dvs. vores begær, inkli­na­tio­ner og drif­ter, kan vi over­fø­re tan­ken til den “ydre” natur. Den unge Hegel hæv­der, at to radi­kalt for­skel­li­ge enti­te­ter kun kan stå i et fjendt­ligt for­hold til hinanden.2Se fx Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 1 (Frühe Schriften), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 177–78. Følger vi logik­ken i den­ne tan­ke­gang, kan vi sand­syn­lig­gø­re, at det er dua­lis­men mel­lem men­ne­ske og natur, der har gjort det muligt for os at behand­le natu­ren som et reser­voir af res­sour­cer, som vi kan udnyt­te til vores egne pro­jek­ter.

Geist er Hegels beteg­nel­se for et alter­na­tiv til nomi­na­lis­men og det moder­ne ato­mi­sti­ske sub­jekt. I begre­bet om ånd lig­ger den revo­lu­tio­ne­ren­de eti­ske vision om men­ne­skers gen­si­di­ge afhæn­gig­hed af hin­an­den. Vi er fun­da­men­talt for­bund­ne til hin­an­den igen­nem vores soci­a­le og histo­ri­ske fæl­les­ska­ber, og vi er afhæn­gi­ge af og uad­skil­le­li­ge fra natu­ren (både den ydre natur og vores egen indre natur).

Den ældre Hegelforskning – især den ang­lo­a­me­ri­kan­ske – for­tol­ke­de ofte ånden som et meta­fy­sisk over-indi­vi­du­elt væsen, der rea­li­se­rer sig selv gen­nem verdenshistorien.3Se fx Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Sådan er der nær­mest ingen, der for­står begre­bet i dag. Ifølge en nye­re udbredt for­tolk­ning er ånden slet og ret os.4Se fx Robert B. Pippin, Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness (New York: Cambridge University Press 1989) og Robert B. Pippin, “What Was Abstract Art? (From the Point of View of Hegel)”, Critical Inquiry 29, nr. 1 (2002): 1–24, samt Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). Det er det men­ne­ske­li­ge som histo­risk fæl­les­skab, der består over gene­ra­tion, for­hol­der sig til sig selv og trans­for­me­rer sig selv over tid.5Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 330–34, 545. For at give et mere kon­kret eksem­pel, kan man næv­ne, at Hegel i for­bin­del­se med sin ana­ly­se af den græ­ske polis og Sofokles’ Antigone i vær­ket Åndens fæno­meno­lo­gi under­stre­ger vig­tig­he­den af de græ­ske begra­vel­ses­ri­tu­a­ler. Disse ritu­a­ler hæver indi­vi­det ud af den natur­li­ge cyklus, hvori krop­pen for­råd­nes, og ind­skri­ver indi­vi­dets navn i en kol­lek­tiv for­tæl­ling. I og med riter­ne ska­bes en “uen­de­lig­hed”; et fæl­les­skab, der spæn­der over gene­ra­tio­ner. Hegel gen­for­tol­ker den­ne ide i et kri­stent lys i afslut­nin­gen af vær­ket, men afvi­ser sam­ti­dig den tra­di­tio­nelt krist­ne idé om indi­vi­du­el udø­de­lig­hed. Ånd er ikke indi­vi­dets evi­ge liv, men et seku­lært inter-gene­ra­tio­nelt histo­risk fæl­les­skab. Hvad er impli­ka­tio­ner­ne af den­ne bevæ­gel­se? Hegel for­mu­le­rer tesen om Geist på for­skel­li­ge måder. Lad mig næv­ne tre:

  1. Ånden er det mest kon­kre­te. Selvom vi også er indi­vi­der, og Hegel mener, at ide­en om indi­vi­du­a­li­tet og indi­vi­du­el fri­hed er moder­ni­te­tens høj­de­punkt (det ven­der jeg til­ba­ge til i næste afsnit), kan indi­vi­du­a­li­tet ikke abstra­he­res fra det soci­a­le. Individualitet er soci­al.
  2. Selvbevidsthed er afhæn­gig af bevidst­he­den om den anden. Hegel defi­ne­rer i bl.a. Åndens fæno­meno­lo­gi ånden som et “vi der er et jeg, og et jeg, der er et vi”. Han uddy­ber den­ne sen­tens ved at beskri­ve, hvor­dan sub­jek­tet bli­ver bevidst om, hvem og hvad hun er, i mødet med en anden bevidst­hed. Jeg er et soci­alt væsen fra star­ten.
  3. Min identitet/mine hand­lin­ger er ikke kun op til mig – der­i­mod er min eksi­stens og skæb­ne ulø­se­ligt for­bun­det til den andens hand­lin­ger. Ifølge Hegel siger mine indre dis­po­si­tio­ner eller hen­sig­ter ikke noget om, hvem jeg er. Det er først når jeg, med et hege­li­ansk udtryk, “ekster­na­li­se­rer” mig selv i en hand­ling, at jeg afslø­rer, hvem jeg er. Men så snart jeg har hand­let eller ytret mig, er min hand­ling til­gæn­ge­lig for alle. Handlingen er en soci­al gen­stand, som alle kan døm­me og for­tol­ke. Min iden­ti­tet er der­for afhæn­gig af, hvor­dan mine hand­lin­ger bli­ver for­tol­ket af andre. Hvem jeg er, er ikke kun en funk­tion af, hvad jeg tager mig selv som at være. Jeg er der­i­mod pris­gi­vet den andens nåde i den for­stand, at jeg er afhæn­gig af deres aner­ken­del­se, deres for­tolk­ning og deres til­gi­vel­se af mine hand­lin­ger. Meningen med mine hand­lin­ger – og der­med med mig – afgø­res til dels af andre. Min skæb­ne lig­ger i deres hæn­der.

Moderniteten – fri­he­den og dens skyg­ge­si­der

Hegels tese om ånd er ingen sta­tisk, meta­fy­sisk tese. Den hører til i en histo­risk for­tæl­ling om den moder­ne ver­dens udvik­ling. I Hegels før­ste hoved­værk Åndens fæno­meno­lo­gi viser han, at hele det moder­ne pro­jekt – og den vest­li­ge moder­ne filo­so­fi – net­op er en fortræng­ning af ånd og altings gen­si­di­ge afhæn­gig­hed. Åndens fæno­meno­lo­gi føl­ger det moder­ne sub­jekts gene­se gen­nem en ræk­ke af “bevidst­heds­ge­stal­ter” og afslø­rer, hvor­dan den vest­li­ge videns­hi­sto­rie uaf­la­de­ligt afvi­ser ide­en om ånd for i ste­det at insi­ste­re på sub­jek­tet for­tol­ket som en indi­vi­du­el, uaf­hæn­gig for­nuft (dvs. ato­mis­me).

Hvis vi spo­ler frem til det sjet­te kapi­tel af bogen, der bærer tit­len “Ånd”, fin­der vi et portræt af Hegels sam­tid, som er præ­get af især den fran­ske revo­lu­tion, Kants filo­so­fi og roman­ti­ker­ne. Den fran­ske revo­lu­tion skul­le have været kul­mi­na­tio­nen på oplys­ning­sti­dens ide­a­ler. Revolutionen var løf­tet om, at ide­en om auto­no­mi (især frem­ført af Kant) og lig­hed skul­le mani­feste­re sig i prak­sis. Men iføl­ge Hegels ana­ly­se i det­te værk ender det galt. Revolutionen efter­føl­ges af det vol­de­li­ge Terrorregime (1793–94), hvor tusin­der af men­ne­sker bli­ver beskyldt for at være kon­tra­re­vo­lu­tio­næ­re og myr­des i guil­lo­ti­nen. For Hegel bli­ver revo­lu­tio­nens ide­al om fri­hed og dets kul­mi­na­tion i guil­lo­ti­nen en meta­for for den vold, der iføl­ge ham er ind­lej­ret i Kants ide om det moder­ne for­nufts­sub­jekts autonomi.6Denne læs­ning er inspi­re­ret af Rebecca Comays Mourning Sickness: Hegel and the French Revolution (Stanford: Stanford University Press: 2011), især kapit­let “Revolution at a distan­ce, or, Moral Terror”. Frihed som auto­no­mi er iføl­ge Hegel for puri­stisk. Autonomi er ren for­nuft, ren uni­ver­sa­li­tet, og udmønt­er sig der­for i en fana­tisk nega­tion af det ufor­nuf­ti­ge, det par­ti­ku­læ­re og i det hele taget det, der er andet end for­nuft. Fordi fri­he­den er ren­set for al begær og inkli­na­tion kan ingen kon­kret, indi­vi­du­el hand­ling rea­li­se­re den. Konsekvensen er, at det indi­vi­du­el­le eller par­ti­ku­læ­re ofres på fri­he­dens alter.

Efter revo­lu­tio­nen er det som om vir­ke­lig­he­den er flæn­set i laser. Ifølge Hegels ana­ly­se ople­ves den­ne peri­o­de som gen­nem­sy­ret af de dua­lis­mer, som også struk­tu­re­rer Kants filo­so­fi: noumena/fænomener, moral/natur, begreb/anskuelse og pligt/begær. Det er det­te dua­li­sti­ske syn på ver­den, Hegel beskri­ver under over­skrif­ten “Den moral­ske ver­densan­sku­el­se” i Åndens fæno­meno­lo­gi. Det er selv­føl­ge­lig klart, at histo­risk-kro­no­lo­gisk sker revo­lu­tio­nen efter, at Kant har udgi­vet sine hoved­vær­ker. Vi kan imid­ler­tid læse den omvend­te kro­no­lo­gi i Åndens fæno­meno­lo­gi som et udtryk for, at Hegel men­te, at roman­ti­ker­ne (retrospek­tivt) så den fran­ske revo­lu­tion som et for­søg på at rea­li­se­re Kants moral­fi­lo­so­fi i prak­sis.

Konsekvensen af den­ne spal­te­de måde at tæn­ke vir­ke­lig­he­den på er, at det moder­ne sub­jekt er frem­med­gjort over for natu­ren, andre sub­jek­ter og over for sit eget begær og egne drif­ter. Hegel kri­ti­se­rer især split­tel­sen mel­lem vores for­nuft og følel­ser og drif­ter. Vi kan ikke hand­le uden begær for hand­ling, og vi kan ikke føle lyk­ke uden san­se­lig til­freds­stil­lel­se. Men i Kants moral­fi­lo­so­fi er det begær- og drifts­mæs­si­ge altid det, der under­tryk­kes af det for­nufts- og pligt­mæs­si­ge. Derfor er vi måske i en abstrakt for­stand frie, men ikke lyk­ke­li­ge. Hvis Hegels kri­tik af Kant i Åndens fæno­meno­lo­gi ikke altid er den mest sofi­sti­ke­re­de, ind­fan­ger den til gen­gæld det poli­tisk pro­ble­ma­ti­ske ved den dua­li­sti­ske moral­fi­lo­so­fi: at det altid er det san­se­li­ge, der skal ofres, og at en fri­hed købt ved sans­nin­gens offer for­bli­ver abstrakt.

En tred­je ten­dens i sam­ti­den er roman­tik­ken. Romantikerne for­sø­ger at insi­ste­re på følel­ser­ne og den indre moral­ske over­be­vis­nings magt til at for­e­ne moral (pligt) og natur (begær). De ender mod­sat Kant med at over­be­to­ne sub­jek­tets egne arbi­træ­re følel­se af, hvad der er rig­tigt og for­kert. Romantikken hand­ler om, hvad jeg føler og ska­ber. Men uden soci­a­le nor­mer, der kan hol­de følel­ser­ne i skak, ender roman­ti­ker­ne i en moralsk rela­ti­vis­me, hvor plig­ten ikke kan skel­nes fra sub­jek­tets pri­va­te impul­ser. Ifølge Hegel opnår roman­ti­ker­ne der­for kun at ska­be et insu­lært fæl­les­skab for intel­lek­tu­el­le drøm­me­re og ikke et stør­re fæl­les­skab, der kan ska­be sam­men­hæng i kul­tu­ren som sådan.

Altså præ­sen­te­rer Åndens fæno­meno­lo­gi en histo­rie om, hvor­dan det moder­ne sub­jekt er ble­vet til, men det er sam­ti­dig en histo­rie om, hvor­dan ånden er ble­vet glemt til for­del for en abstrakt idé om indi­vi­dets suveræ­ne uaf­hæn­gig­hed (hvad end sub­jek­tet er defi­ne­ret ved sin for­nuft som hos Kant eller ved sine umid­del­ba­re følel­ser som hos roman­ti­ker­ne). Men Hegel vil vise os, at så læn­ge vi ikke opda­ger, at vi er ånd, kan vi ikke ska­be fri­gø­ren­de soci­a­le og poli­ti­ske fæl­les­ska­ber.

Ånd som soci­al-poli­tisk-etisk vision

Hvilke alter­na­ti­ver fore­stil­ler Hegel sig da? Den poli­tisk-eti­ske vision om gen­si­dig afhæn­gig­hed, der lig­ger i begre­bet om ånd, anta­ger først form af kær­lig­hed. Da den unge Hegel i 1790’erne boe­de i Frankfurt og end­nu tro­e­de, at han skul­le være præst, for­sø­ger han at fore­stil­le sig et fæl­les­skab, hvor med­lem­mer­ne net­op er bevidst for­bund­ne til hin­an­den i gen­si­dig afhæn­gig­hed. Dette fæl­les­skab, som Hegel kal­der en “fol­ke­re­li­gion [Volksreligion]”, er model­le­ret over Jesus’ for­hold til sine discip­le og den ven­skabs­kær­lig­hed, de nærer til hin­an­den. Denne tid­li­ge idé om fol­ke­re­li­gion bærer et tyde­ligt meta­fy­sisk præg: Hegel benyt­ter sig af et begreb om “liv [Leben]” som en form for sub­stans eller orga­nis­me, mens indi­vi­der blot er attri­but­ter ved den­ne sub­stans og ikke egent­li­ge sub­jek­ter, der er karak­te­ri­se­ret ved at være for­skel­li­ge fra hin­an­den. Individerne er for­bund­ne gen­nem et kær­lig­heds­bånd base­ret på følel­ser. De befin­der sig i et skæb­ne­fæl­les­skab og er helt og alde­les impli­ce­re­de i hin­an­dens væren. Hegel illu­stre­rer tæt­he­den af det­te soci­a­le bånd ved at under­sø­ge, hvad der sker, når bån­det bry­des ved norm­over­skri­del­se såsom kri­mi­na­li­tet. Her hæv­der han, at hvis et med­lem over­skri­der fæl­les­ska­bets nor­mer, og fx ska­der et andet indi­vid, ska­der hun i lige så høj grad sig selv.7Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 340. Fordi alle indi­vi­der er en del af livs­sub­stan­sen, er de inter­nt for­bund­ne. Et brud på en norm eller lov føles smer­te­fuldt for alle, inklu­siv den kri­mi­nel­le, da kri­mi­na­li­tet gør ska­de på hel­he­den af det liv, som fæl­les­ska­bet er.

Den unge Hegel bli­ver imid­ler­tid tid­ligt klar over, at den­ne model for et ånds­fæl­les­skab ikke kan fun­ge­re i et moder­ne sam­fund. Når kri­sten­dom­men bre­des ud over en snæ­ver kreds af discip­le og bli­ver en ver­dens­re­li­gion, uddør dens ånd. Den tid­li­ge­re leven­de reli­gion redu­ce­res til en sam­ling døde dok­tri­ner og principper.8Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 317ff. Da Hegel ven­der til­ba­ge til emnet kær­lig­hed man­ge år sene­re i fore­læs­nin­ger­ne sam­let i Retsfilosofien har han der­for redu­ce­ret kær­lig­he­dens plads fra at være model for et sam­funds­fæl­leskab som hel­hed til at være ét moment i sam­fun­det. Kærligheden hører nu til inden for fami­li­en. I Retsfilosofien står der føl­gen­de om kær­lig­hed:

Kærlighed er gene­relt set bevidst­he­den om min enhed med en anden, såle­des at jeg ikke er ale­ne og iso­le­ret, men opnår selv­be­vidst­hed ude­luk­ken­de gen­nem opgi­vel­sen af min selv­stæn­di­ge eksi­stens og ved at erken­de min enhed med den anden, og den andens enhed med mig […] kær­lig­he­dens andet moment er, at jeg fin­der mig selv i den anden per­son, at jeg opnår aner­ken­del­se i den­ne per­son, imens den­ne per­son opnår aner­ken­del­se i mig.9Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 307/§158.

Vi kan sige, at kær­lig­hed er den før­ste model for en insti­tu­tio­na­li­se­ring af soci­al fri­hed, som Hegel obser­ve­rer i det moder­ne sam­fund. Hos Hegel bli­ver man fri ved at være “ved sig selv [bei sich]” i den anden.10Hegel, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), 74–75/§23. For ham består fri­hed der­for ikke, som hos Kant, i, at jeg under­ka­ster mit begær moral­loven og der­ved udtryk­ker mig selv som for­nuft. I Kritik af den rene for­nuft skri­ver Kant: “Friheden i prak­tisk for­stand er vil­jens uaf­hæn­gig­hed fra tvan­gen gen­nem san­se­lig­he­dens til­skyn­del­ser [Die Freiheit im prak­ti­s­chen Verstande ist die Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch antri­e­be der Sinnlichkeit]”.11Immanuel Kant, Kritik der rei­nen Vernunft. 2. Auflage 1787, i Kants Werke: Akademie-Textausgabe Bd. 3 (Berlin: de Gruyter, 2003), A534/B562. Hegels afvi­ser den mora­lis­me, der lig­ger i, at moral­loven påtvin­ger sub­jek­tet ekster­ne og abstrak­te for­nufts­nor­mer. Denne opof­rel­se af vores begær for mora­lens skyld er vol­de­lig og far­lig, som vi kan se i den fran­ske revo­lu­tion. Han fore­gri­ber her­ved Nietzsches kri­tik af de aske­ti­ske ide­a­ler. Kærlighed er alter­na­ti­vet til begæ­rets aske­ti­ske offer: Jeg ofrer ikke min egen selv­stæn­dig­hed fuld­stæn­digt, men sam­ti­dig ind­ser jeg, at jeg ikke vil­le være, hvem jeg er, uden den anden.

Men som nævnt kan sto­re urba­ne, moder­ne sam­fund ikke være orga­ni­se­ret omkring kær­lig­hed. I ste­det intro­du­ce­rer Hegel den bre­de­re term aner­ken­del­se. Denne idé, som er ble­vet kendt langt uden for filo­so­fi­ens græn­ser på grund af Axel Honneths arbej­de, er en affor­tryl­lel­se eller seku­la­ri­se­ring af den meta­fy­si­ske ide om kær­lig­hed, vi fin­der hos den unge Hegel. Det moder­ne fæl­les­skab er bun­det sam­men af aner­ken­del­sens gen­si­digt afhæn­gi­ge rela­tio­ner, og det, der giver ind­hold til dis­se rela­tio­ner i den moder­ne stat, kal­des for sæde­lig­he­den (Sittlichkeit). Sædeligheden er den tek­s­tur af nor­mer og sæder, som giver ind­hold i indi­vi­ders liv, hvori­gen­nem de udtryk­ker sig selv frit. I moder­ne sam­fund er sæde­lig­he­den bevidst om sig selv som kon­ven­tio­nel eller men­ne­ske­skabt, og de enkel­te nor­mer og insti­tu­tio­ner i sam­fun­det kan der­for kri­ti­se­res af indi­vi­der. Kritikken kan lede til reform og afskaf­fel­se af spe­ci­fik­ke nor­mer og insti­tu­tio­ner, og der­for er sæde­lig­he­den ikke sta­tisk, men i kon­stant histo­risk udvik­ling.

Men er sæde­lig­he­den en beskri­vel­se af den eksi­ste­ren­de moder­ne stat på Hegels tid, eller er den et uto­pisk ide­al for den moder­ne stat, der end­nu ikke er rea­li­se­ret? Det er et spørgs­mål, som Hegel-for­ske­re har dis­ku­te­ret læn­ge, og som det er for kom­pli­ce­ret at gå ind i her. Uafhængigt af, hvad Hegel må have ment, er jeg dog af den over­be­vis­ning, at vi sta­dig mang­ler at vir­ke­lig­gø­re en form for sæde­lig­hed, dvs. et fæl­les­skab af ånd, der ikke er klau­stro­fo­bi­sk for indi­vi­det – som Hegels tid­li­ge­re fol­ke­re­li­gion – men som sam­ti­digt ude­luk­ker nomi­na­lis­me og i ste­det tæn­ker indi­vi­der som ulø­se­ligt for­bun­det til både det soci­a­le og histo­ri­ske. I sæde­lig­he­den kan indi­vi­det rea­li­se­re sin fri­hed uden at afvi­se den gen­si­ge afhæn­gig­hed af andre indi­vi­der og natu­ren. I det­te ide­al gen­fin­der vi kær­lig­he­dens idé: Det er kun gen­nem det andet eller den anden, at jeg kan bli­ve den, jeg er. Selvom Hegel beskrev det­te i star­ten af det 19. århund­re­de, er vi sta­dig kan­ti­a­ne­re i den for­stand, at ide­en om gen­si­dig afhæn­gig­hed under­tryk­kes til for­del for indi­vi­du­el auto­no­mi. Men for ham er auto­no­mi kun ét aspekt af fri­he­den. Vi kan der­for lære af Hegel, at den egent­li­ge, kon­kre­te fri­hed ikke kun er ratio­nel selv­be­stem­mel­se (en nega­tion af vores begær eller af natu­ren). Det er i ste­det fri­he­den til at føle sig hjem­me i ver­den ved at gen­ken­de os selv i fæl­les­ska­ber og insti­tu­tio­ner samt i den natur­li­ge ver­den, vi er en del af. Det er den­ne radi­ka­le afhæn­gig­hed, der er ble­vet fjern for os i dag. Vi har glemt vores ende­lig­hed, vores ulø­se­li­ge for­bun­det­hed og vores pris­gi­vet­hed over for det, der er andet i for­hold til sel­vet: den anden per­son, natu­ren, og det par­ti­ku­læ­re i alle rela­tio­ner. Vi har glemt, at det, der er andet, ikke er en trus­sel mod vores fri­hed, men tvær­ti­mod en betin­gel­se for den.

Der er især to områ­der, hvor det er værd at huske det­te bud­skab. Først og frem­mest er det i debat­ten om kli­ma­kri­sen begyndt at stå klart, at klo­den er et stort øko­sy­stem. Hvis vi domi­ne­rer og under­tryk­ker natu­ren, ska­der vi også os selv: vi ero­de­rer vores eget livs­grund­lag. Hegel opfat­tes ofte som en tæn­ker med et instru­men­telt natur­syn iføl­ge hvil­ket natu­ren blot er en anled­ning til, at men­ne­sket kan opda­ge sin egen selv­be­vidst­hed. Det er rig­tigt, at vi kan fin­de det­te syns­punkt hos Hegel, og det er også kor­rekt, at natur aldrig fuld­stæn­digt kan adskil­les fra ånd. Men i slut­nin­gen af Åndens fæno­meno­lo­gi taler Hegel om, at for­nuf­ten skal træk­ke sig tilbage—ofre sig selv—for at give natu­ren plads og lade den være, så den kan udfol­de sig i tid og i rum.12Hegel, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), 590. Denne beskri­vel­se har net­op til for­mål at for­kla­re, hvor­dan natur og fri­hed kan bestå side om side.

Derudover er det i kapi­ta­lis­me­kri­tik­ken lige­le­des vig­tigt at insi­ste­re på, at alle indi­vi­du­el­le akti­vi­te­ter, hand­lin­ger og fortje­ne­ster er uad­skil­le­li­ge fra de soci­a­le insti­tu­tio­ner, der mulig­gør dem. Investment ban­ker-ide­o­lo­gi­en om at være sin egen lyk­kes smed er en illu­sion, der skju­ler, at vi alle er afhæn­gi­ge af hin­an­den og af de soci­a­le struk­tu­rer, som vi og de tid­li­ge­re gene­ra­tio­ner har opbyg­get sam­men. For at und­gå dis­se destruk­ti­ve vild­fa­rel­ser udi domi­nans og udbyt­ning, der domi­ne­rer i dag, er det på tide, at vi ihukom­mer Hegels ånd.

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 2 (Jenaer Schriften 1801–1807), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 454.
2. Se fx Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 1 (Frühe Schriften), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 177–78.
3. Se fx Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
4. Se fx Robert B. Pippin, Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness (New York: Cambridge University Press 1989) og Robert B. Pippin, “What Was Abstract Art? (From the Point of View of Hegel)”, Critical Inquiry 29, nr. 1 (2002): 1–24, samt Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
5. Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 330–34, 545.
6. Denne læs­ning er inspi­re­ret af Rebecca Comays Mourning Sickness: Hegel and the French Revolution (Stanford: Stanford University Press: 2011), især kapit­let “Revolution at a distan­ce, or, Moral Terror”.
7. Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 340.
8. Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 317ff.
9. Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 307/§158.
10. Hegel, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), 74–75/§23.
11. Immanuel Kant, Kritik der rei­nen Vernunft. 2. Auflage 1787, i Kants Werke: Akademie-Textausgabe Bd. 3 (Berlin: de Gruyter, 2003), A534/B562.
12. Hegel, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), 590.