• Print
Denne artikel er en del af serien “

Tænkningens dannelse: Om at slå et slag for den “logiske ånd” i Hegels filosofi


14. september 2022

I 250-året for Hegels fød­sel er jubila­rens filo­so­fi ble­vet gen­stand for en over­ra­sken­de inter­es­se her til lands. Den bre­de, dan­ne­de offent­lig­hed er i dags­pres­sen og bog­ud­gi­vel­ser ble­vet beri­get med en bro­get vif­te af mere eller min­dre lær­de stu­di­er og for­søg på aktu­a­li­se­ring af tema­er i Hegels omfat­ten­de filo­so­fi. Opmærksomheden har bl.a. sam­let sig om tema­er i den histo­ri­ske ver­den, de soci­a­le rela­tio­ner og magt­for­hold samt i teo­lo­gi­en. Gennemgående har Hegels sans for men­ne­ske­ver­de­nens dyna­mi­ske karak­ter, for det nega­ti­ves magt, dia­lek­tik­ken, adskil­lel­se og for­so­ning osv. i dis­se rela­tio­ner været gen­stand for under­sø­gel­ser. Bidragene til for­stå­el­se af Hegels omfat­ten­de filo­so­fi har over­ve­jen­de hand­let om – med Hegel – at åbne for det stør­re per­spek­tiv, der afslø­rer det mod­si­gel­ses­ful­de som struk­tu­rel driv­kraft i al vir­ke­lig­hed.

Havde det ikke været for de man­ge bidrags popu­lær­fi­lo­so­fi­ske karak­ter, som ken­de­teg­ner for­mid­ling af viden­skab til bre­de­re kred­se, kun­ne de vel­o­p­lag­te præ­sen­ta­tio­ner og for­tolk­nin­ger næsten ind­g­y­de en opti­mi­stisk for­vent­ning om en fore­stå­en­de, ny aktu­a­li­se­ring af Hegels filo­so­fi i stil med den begi­ven­hed i Frankrig i 1930’erne, da Kojève holdt et til­løbs­styk­ke af en ræk­ke fore­læs­nin­ger over Hegels Phänomenologie des Geistes, 1807 (i det føl­gen­de Fænomenologien). Her vak­te hans behand­ling af det kun ti sider lan­ge kapi­tel om “Herre og træl” i sam­ti­dens kon­tekst af marxis­me og hei­deg­gersk eksi­stens­a­na­ly­se opsigt. Kojéve aktu­a­li­se­re­de et tema, der skul­le vise sig at bli­ve en klas­si­ker i tysk-fransk soci­al­fi­lo­so­fi ind­til i dag, nem­lig aner­ken­del­sens dia­lek­tik.

Lidt for­stem­men­de er der­for, at det end­nu engang er i enkel­te tema­er, taget ud af deres syste­ma­ti­ske kon­tekst, at vær­di­en af Hegels filo­so­fi skal vise sig. Det afvær­gen­de svar, som Hegel angi­ve­ligt gav nys­ger­ri­ge spør­ge­lyst­ne, når han, tidens sto­re filo­sof, i sel­ska­be­ligt lag blev spurgt, hvad han men­te om det­te og hine filo­so­fi­ske emne, nem­lig at det skal for­stås i en stør­re sam­men­hæng, anty­der, hvad Hegel i sin filo­so­fi på for­skel­lig vis under­stre­ger igen og igen: Det enkel­te er umu­ligt at begri­be og begrun­de uaf­hæn­gigt af sin syste­ma­ti­ske sam­men­hæng. Stiltiende for­ud­sæt­ter vi vel i dag, at den filo­so­fi­ske betyd­ning af de enkel­te tema­er, fx aner­ken­del­sens dia­lek­tik, ikke står og fal­der med gyl­dig­he­den af Hegels filo­so­fi­ske system. Hegel selv var imid­ler­tid gan­ske eks­pli­cit om for­hol­det mel­lem det enkel­te og hel­he­den, da han ind­led­te “før­ste del” af sit system, Fænomenologien, med den berøm­te og beryg­te­de pro­gra­mer­klæ­ring, at hans mål er at arbej­de for “at filo­so­fi­en kom­mer tæt­te­re på viden­ska­bens form, på det mål at kun­ne aflæg­ge sit navn kær­lig­hed til viden og bli­ve vir­ke­lig viden”.1Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1952), 12. Alle over­sæt­tel­ser fra tyske tek­ster er fore­ta­get af mig. Det var hans pro­jekt at ful­den­de den stræ­ben efter viden, som hav­de dre­vet filo­so­fi­en siden dens opstå­en i old­ti­dens Grækenland. Selvom næp­pe nogen tror på, at Hegels “viden­skab” – syste­met – skul­le være ful­den­del­sen, der brin­ger filo­so­fi­ens æra til ende, så er det en filo­so­fi­hi­sto­risk kends­ger­ning, at Hegel efter­lod filo­so­fi­en i en kri­se. Den umid­del­ba­re efter­tids meta-filo­so­fi­ske kri­tik­ker af filo­so­fi­en som sådan, fx hos Kierkegaard, Marx og Nietzsche, samt viden­skab­s­o­ri­en­te­re­de for­søg – posi­ti­vis­me og mate­ri­a­lis­me – vid­ner om en nyo­ri­en­te­ring. Der skul­le fin­des nye opga­ver til filo­so­fi­en. Hegel fik såle­des histo­risk betyd­ning som en mar­ke­ring af afslut­nin­gen på den klas­si­ske peri­o­de, og også som Prügelknabe i efter­ti­dens for­søg på at kom­me vide­re.

Er filo­so­fi som system i den tyske ide­a­lis­mes betyd­ning en umu­lig­hed, så giver et blik ind i Hegels for­fat­ter­skab alli­ge­vel anled­ning til genover­vej­el­se af de to hoved­vær­ker: Fænomenologien og det filo­so­fi­ske systems “logi­ske ånd”, Wissenschaft der Logik, 1812–16 (i det føl­gen­de Logikken). De er den mod­ne Hegels ene­ste egent­li­ge vær­kud­gi­vel­ser. Bortset fra en ræk­ke artik­ler og små­skrif­ter udkom sene­re Enzyklopädie der phi­los­op­hi­s­chen Wissenschaften, som rum­mer syste­met (logik, natur- og ånds­fi­lo­so­fi) i form af kom­pen­di­er til og nedskrif­ter af hans fore­læs­nin­ger. Fænomenologien og Logikken rum­mer Hegels ind­led­ning til syste­met, hhv. sel­ve syste­mets “logik”. Førstnævnte præ­sen­te­rer vej­en til den abso­lut­te viden udar­bej­det syste­ma­tisk ud fra en sær­ligt filo­so­fisk erfa­rings­form. Sidstnævnte udfol­der det­te system i en teo­ri om den begri­ben­de tænk­ning som et selv­bæ­ren­de og i sig selv slut­tet hele. Logikken udgør grund­struk­tu­ren til hans natur- og ånds­fi­lo­so­fi. Det er en gan­ske sær­lig og i grun­den ret fan­ta­stisk ople­vel­se, som ven­ter den, der har mod på og tål­mo­dig­hed til at give sig i kast med et syste­ma­tisk stu­di­um af de to vær­ker: Befinder vi os i Logikken på top­pen af det høje­ste bjerg, sku­en­de ud over altet, så del­ta­ger vi i Fænomenologien sam­men med Hegel i opstig­nin­gen, hvor vi grad­vist erfa­rer ver­den bre­de sig ud fra udsigts­punk­ter­ne under­vejs.

Det er påfal­den­de, at Logikken trods sin sta­tus som det cen­trum, hvor­om Hegels øvri­ge filo­so­fi dre­jer sig, aldrig er ble­vet rig­tigt behand­let ud fra sin præten­tion om at være syste­mets “logi­ske ånd”. Den rum­mer ellers den dia­lek­tik, som begrun­der teo­ri­er­ne om enkelt­te­ma­er­ne, f.eks. aner­ken­del­sen. Logikken er med andre ord en for­ud­sæt­ning for dis­se teo­ri­ers gyl­dig­hed! Tilsvarende er Fænomenologiens syste­ma­ti­ske præten­tion næp­pe rig­tigt ble­vet “prø­vet” som en udvik­ling af den abso­lut­te videns­form base­ret på en sær­lig filo­so­fisk erfa­rings­di­a­lek­tik. Eftertidens stil­tien­de afvis­ning af “syste­met” må der­for siges at være pro­ble­ma­tisk, for­di den fjer­ner grund­la­get for Hegels teo­ri­er om enkelt­te­ma­er­ne. Man kan ikke slå sig til tåls med Hegels egne udta­lel­ser fra Grundlinien der Philosophie des Rechts om, at “filo­so­fi­en er sin tid sam­men­fat­tet i tan­ker”; at enhver er “barn af sin tid”, og der­for ikke kan “sprin­ge sin tid over” osv.2Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 26. Hegels tid er ikke vores tid, men det fjer­ner ikke den uni­ver­sa­li­sti­ske præten­tion i Logikken. Hvad angår Fænomenologien som en dan­nel­ses­vej til viden, så skal den­ne for­e­ne et bestemt histo­risk udgangs­punkt for dan­nel­sen – Hegels eget – med en viden­ska­be­lig, dvs. meta­fy­sisk, præten­tion. En aktu­a­li­se­ring af det­te værks idé vil­le helt sik­kert kræ­ve til­pas­nin­ger til vor tid som føl­ge af det nuti­di­ge dan­nel­ses­pa­ra­te men­ne­skes mar­kant for­an­dre­de, histo­ri­ske vil­kår. Men de i vær­ket karak­te­ri­se­re­de bevidst­heds­skik­kel­ser (Gestalten des Bewusstseins), såsom san­se­lig vis­hed, iagt­ta­gel­se og for­stand, udgør vel den men­ne­ske­li­ge bevidst­heds uni­ver­sel­le grund­struk­tu­rer og er der­med næp­pe helt så histo­risk rela­ti­ve, at deres teo­re­ti­ske ram­me står og fal­der med tidsal­dre­nes skif­ten.

Fascinationen af Hegels teo­ri­er om enkel­te tema­er bur­de i det mind­ste give anled­ning til en genover­vej­el­se af for­men af hele den sam­men­hæng, som dis­se enkelt­te­ma­er er inte­gre­re­de dele af. Og for­men udar­bej­des og udfol­des syste­ma­tisk i net­op de to vær­ker: Fænomenologien og Logikken. Jeg vil her frem­hæ­ve et par grund­træk ved den­ne form, dvs. ved Hegels teo­ri om begrebs­lig tænk­ning, sådan som dis­se grund­træk udvik­les af Hegel igen­nem hans sær­li­ge filo­so­fi­ske form for erfa­rings­di­a­lek­tik i Fænomenologien. Ud over at anty­de aktu­a­li­te­ten af Hegels teo­ri om men­ne­ske-natur-for­hol­det, som lig­ger til grund for nuti­dens kli­ma­kri­se og øko­lo­gi­ske pro­ble­ma­tik, er det sig­tet at argu­men­te­re for Hegels idé, at men­ne­ske­lig tænk­ning rum­mer bety­de­li­ge udvik­lings­mu­lig­he­der. Dette peger i ret­ning af Logikken, Hegels udar­bej­de­de teo­ri om tænk­nin­gen, hvis aktu­a­li­tet dog kun kan anty­des her.

Fænomenologien præ­sen­te­rer en filo­so­fisk erfa­rings­vej til (abso­lut) viden igen­nem for­skel­li­ge ratio­na­li­tets­for­mer, som kor­re­le­rer med hver deres frem­træ­del­ses­form af ver­den. I for­hold til Kant, så rela­ti­ve­rer Hegel det erken­den­de sub­jekt til bevidst­heds­skik­kel­ser, som er “hoved­kulds” invol­ve­ret i skif­te­vis epi­ste­mi­ske og prak­ti­ske liv­tag med ver­den og med sig selv samt i kri­ti­ske reflek­sio­ner over dis­se pro­ces­ser. Som bevidst­hed etab­le­rer indi­vi­det, hvis udvik­ling det gæl­der, sig kun grad­vist til et viden­de og frit sub­jekt. Målet – “abso­lut viden” – er den posi­tion, hvor begre­bet er så kom­plekst, at det og rea­li­te­ten dæk­ker hin­an­den. Med den abso­lut­te viden behø­ver bevidst­he­den ikke læn­ge­re at gå ud over sig selv for at inte­gre­re noget som helst af det empi­risk giv­ne. Begrebet om det væren­de må imid­ler­tid ikke være over­greb, men der­i­mod så ind­holds­rigt, at det udtryk­ker vir­ke­lig­he­dens man­gear­tet­hed og kom­plek­si­tet. Vejen til den abso­lut­te viden er for Hegel en erken­del­ses­sag, som også er dan­nel­se. Det hand­ler om at tur­de sæt­te sig og sin viden på spil i en åben­hed for en hvil­ken som helst erfa­ring, der kan udfor­dre de grund­læg­gen­de fore­stil­lin­ger, begre­ber, hold­nin­ger, som indi­vi­det møder ver­den med. Virkeligheden skal ikke ind­ret­te sig efter vore begre­ber, men tin­ge­ne er der­i­mod selv deres begreb, som vi skal til­eg­ne os. I vær­ket føl­ger vi det dan­nel­ses­pa­ra­te indi­vid, som er vil­lig til at udfor­dre sig selv radi­kalt for at kom­me fra “umid­del­bar bevidst­hed” til abso­lut viden eller Wissenschaft.

Til spørgs­må­let om, hvad Bildung bety­der, vil sva­ret ud fra Fænomenologien være noget i ret­ning af, at den natur­li­ge bevidst­hed viser sig som noget, der mere end blot san­ser og for­gæ­ves gri­ber ud efter det giv­ne i dets flyg­tig­hed, idet den fun­de­ret i sig selv med sine begre­ber erfa­rer vir­ke­lig­he­den og sig selv som en orga­nisk del af den, ind­til den sku­er det hele, først igen­nem reli­gio­nens fore­stil­lin­ger og der­næst igen­nem den filo­so­fi­ske idé. Dannelse er ikke ind­lært kor­rekt opfør­sel eller opho­bet lær­dom til kon­ver­sa­tion om det­te og hint. Den pro­ces at lære er sna­re­re en lut­ring gen­nem den erfa­ring, der rum­mer både et nega­tivt moment i form af et tab af en viden, som viser sig util­stræk­ke­lig, og et posi­tivt moment i form af den erfa­ring, som bevidst­he­den udar­bej­der til en ny og mere ind­sigts­fuld skik­kel­se. De gen­nem­løb­ne sta­di­er lades til­ba­ge, men essen­sen af hver deres erfa­ring beva­res i form af en ny og “frisk” måde at for­stå og gå til vir­ke­lig­he­den på. Det er et uigenkal­de­ligt tab, men også en vin­ding eller en ny fød­sel i ånde­lig for­stand, om man vil. Resultatet er per­son­lig mod­ning, der jo ikke består i at være tyn­get af væg­ten af livs­hi­sto­rie, men i besin­del­se på levet liv på en måde, som befri­er til et nyt for­hold til ver­den, som til­sva­ren­de frem­træ­der i en mere sand skik­kel­se. Lutringens erfa­ring resul­te­rer i det let­te bevid­ste nær­vær, hvor noget er ble­vet ophæ­vet (Aufheben), dvs. til­ba­gelagt og alli­ge­vel opbe­va­ret i et nyt, dybe­re og mere kon­kret nær­vær i verden.3Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik I, i Werke in zwan­zig Bänden 5 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969), 113–114. Den filo­so­fi­ske erfa­rings moden­hed består i at se ver­den på ny i betyd­nin­gen at for­stå den sta­digt bed­re. Og den mere avan­ce­re­de bevidst­hed er for­met af tænk­nin­gen, som møj­som­me­ligt har arbej­det sig frem til nye og mere adæ­kva­te kategorier.4Se Hegel om Bildung, Phänomenologie, 26ff.

Hegels dan­nel­ses­be­greb er aktu­elt, for­di det er base­ret på et dia­lek­tisk erfa­rings­be­greb, hvor nega­tivt veks­ler med posi­tivt, og hvor tænk­nin­gen leder for­lø­bet fremad. I erfa­rin­gen er det tænk­nin­gen, som gør immun over for de evin­de­li­ge gen­ta­gel­sers gang på ste­det. Det lyder kryp­tisk, men jeg mener, at Hegels erfa­rings­be­greb kan siges at være base­ret på den almin­de­li­ge men­ne­ske­li­ge liv­ser­fa­ring. Denne synes at have sam­me struk­tur som pro­ces­sen for til­eg­nel­sen af filo­so­fisk selv- og ver­den­ser­ken­del­se. Her fore­slår jeg en skel­nen mel­lem tre ana­ly­ti­ske momen­ter af den filo­so­fi­ske til­eg­nel­ses- og for­an­drings­pro­ces: Først er der dan­nel­se i umid­del­bar for­stand som ophob­ning af fak­tu­el viden i hukom­mel­sen. Her skel­nes ikke mel­lem væsent­ligt og uvæ­sent­ligt. Viden er “udven­dig” (jf. at Auswendig også bety­der ude­nad). Bevidstheden er recep­tiv. Den er ikke trå­dt i egent­ligt for­hold til sin viden, har ikke etab­le­ret sig og sit for­hold til ver­den igen­nem sin viden. Dernæst er der egent­lig erfa­ring, hvor Hegel, så vidt jeg kan se, tager begre­bet om dag­lig­li­vets erfa­ring i brug i en spe­ci­fik filo­so­fisk til­eg­nel­se, som det filo­so­fe­ren­de men­ne­ske gen­nem­lø­ber på sin vej til viden. Det at gøre en erfa­ring bety­der at være aktivt invol­ve­ret i at for­stå noget ved at udsæt­te sig for kor­rek­tion af sin grundop­fat­tel­se. Der veder­fa­res bevidst­he­den en for­an­dring.

Til sam­men­lig­ning kan eksem­pel­vis en kon­cert være en beha­ge­lig ople­vel­se, som intet for­an­drer for mig. Men mod for­vent­ning kan den også bli­ve anled­ning til en for­an­dring af mit grund­syn på musik, for­di den får mig til at opda­ge essen­ti­elt nye kva­li­te­ter, såle­des at jeg der­ef­ter hører musik på en ny måde. Erfaringens karak­ter får også gen­stan­den til at frem­træ­de ander­le­des. Det er en poin­te, at mod­sat den blot æste­ti­ske, udven­di­ge ople­vel­se, der ikke efter­la­der sig spor, så afsted­kom­mer sidst­nævn­te en dybe­re, mere gen­nem­gri­ben­de for­an­dring, for­di ople­vel­sen får almen betyd­ning, idet mit begreb om musik beri­ges. Pointen er, at det alme­ne brin­ges i spil, net­op for­di jeg er enga­ge­ret: Jeg for­an­dres, sam­ti­dig med at min viden bli­ver essen­ti­elt beri­get. Det bety­der, at til­eg­nel­se igen­nem erfa­ring er for­bun­det med en (per­son­lig) invol­ve­ring i erfa­rin­gens sag. “Tilegnelse” bety­der jo også at gøre noget til sit eget. Og til­eg­nel­se af viden sker igen­nem tænk­nin­gen, hvis sag net­op er det alme­ne. Apropos musi­k­ek­semp­let er der vel også altid et vist intel­lek­tu­elt – kon­tem­p­la­tivt – ele­ment i erfa­rin­ger af musik, som net­op i kraft af kon­tem­p­la­tio­nens fokus på det alme­ne kan afsted­kom­me en gen­nem­gri­ben­de for­an­dring af måden at lyt­te på og der­med få musik­ken til at frem­træ­de ander­le­des på. Om den­ne meto­de, som er sel­ve struk­tu­ren i erfa­rin­gens bevæ­gel­se, siger Hegel: “Denne dia­lek­ti­ske bevæ­gel­se, som bevidst­he­den udø­ver ved sig selv, såvel ved sin viden som ved sin gen­stand, for så vidt den nye san­de gen­stand opstår for den der­af, er egent­lig det, som kal­des erfaring”.5Hegel, Phänomenologie, 73. Involveret i erfa­rin­gen ople­ver indi­vi­det tæp­pet af for­mode­de, fast­lag­te sand­he­der truk­ket væk under sig. Men sand­hed viser sig hel­dig­vis også på den anden side af “den dio­ny­si­ske rus, hvor ingen del­ta­ger ikke er beruset”.6Hegel, Phänomenologie, 39. Bevidstheden lan­der her i fore­lø­big sik­ker­hed i en ny videns­form, for hvil­ken ver­den frem­træ­der på ny og mere ind­holds­rig måde.

Det er erfa­rin­gens gen­nem­gri­ben­de for­an­dring af sel­vet og dets måde at for­stå ver­den på, via for­an­drin­gen på det alme­ne plan, som gør det muligt for Hegel at anven­de dag­lig­li­vets erfa­rings­form i en spe­ci­fikt filo­so­fisk vari­ant. Denne kob­ling inde­hol­der det tred­je ana­ly­ti­ske ele­ment, som består i, at den per­son­li­ge dan­nel­ses­pro­ces, dag­lig­dag­ser­fa­rin­gen, for­bin­des med en filo­so­fisk udvik­ling af kate­go­ri­er, videns­for­mer. Denne filo­so­fi­ske vari­ant af dan­nel­se, hvor indi­vi­det lige­som stil­ler sig i den alme­ne ånds tje­ne­ste, består i en til­ve­je­brin­gel­se af red­ska­ber til at for­stå vir­ke­lig­he­den med. Den sker i en erfa­rings­pro­ces, når indi­vi­det spil­ler bestem­te for­stå­el­ses­for­mer ud mod ver­dens­fæ­no­me­net, kor­ri­ge­res og der­ef­ter erfa­rer ver­den ander­le­des. Fra den san­se­li­ge vis­heds opfat­tel­se af det umid­del­bart giv­ne over iagt­ta­gel­sens erfa­ring af ting og egen­ska­ber til for­stan­dens abstrak­te og gene­rel­le gen­stan­de, møn­stre og love anta­ger ver­den sta­dig mere kom­pleks karak­ter, net­op som føl­ge af den erfa­rings­ba­se­re­de beri­gel­se af bevidst­he­den med nye begre­ber.

Den filo­so­fi­ske erfa­rings lig­hed med erfa­rings­vi­den­ska­ber­nes hypo­te­tisk-deduk­ti­ve meto­de er umid­del­bart slå­en­de, men mere inter­es­sant er for­skel­len. For hypo­te­ser­ne hos Hegel hand­ler ikke om fak­ta, og sig­tet er ikke empi­risk viden­ska­be­lig evi­dens og for­ø­gel­se af mæng­den af viden. Det gæl­der der­i­mod udar­bej­del­sen af en adæ­kvat onto­lo­gi på den fæno­meno­lo­gi­ske erfa­rings grund­lag. Metoden er der­for et mod­træk til reduk­tio­nis­me, idet erfa­rin­gen sker som føl­ge af vir­ke­lig­he­dens oppo­si­tion mod udkast, der rum­mer util­stræk­ke­lig begrebs­lig­hed. Fænomenologien er en slags anti-reduk­tio­nis­me, hvor erfa­rin­gens ind­byg­ge­de ende­mål, den “abso­lut­te viden”, er en begrebs­lig­hed, der er lige så avan­ce­ret, som vir­ke­lig­he­den er kom­pleks. På sin filo­so­fi­ske dan­nel­ses­vej udfor­dres bevidst­he­den bestan­digt af nye, frem­me­de fæno­me­ner, der stil­ler krav til en udvik­ling af begrebs­lig­he­den, så den gør dis­se fæno­me­ner ret, dvs. inte­gre­rer og begri­ber dem i deres ege­nart. Troskab mod fæno­me­net vil sige at leve op til ethvert fæno­mens krav om at bli­ve taget begrebs­ligt alvor­ligt.

Ser man på de for­skel­li­ge “sta­tio­ner på sjæ­lens vej”,7Hegel, Phänomenologie, 67. som Hegel præ­sen­te­rer, frem­træ­der der så at sige nye ver­de­ner på hvert et trin: Ud over de oven­for nævn­te “san­se­lig vis­hed”, “iagt­ta­gel­se” og “for­stand” er der bevidst­heds­for­mer for for­hol­det til den anden, det soci­a­le fæl­les­skab, epo­ken, samt for erken­del­sen af ver­dens oprin­del­se: det gud­dom­me­li­ge, der erfa­res igen­nem kun­sten, reli­gio­nen og filo­so­fi­en. Disse “bevidst­heds­skik­kel­ser” er alle sam­men videns­for­mer, som repræ­sen­te­rer ver­den rige­re eller bed­re, alt efter hvor rig­hol­di­ge deres erhver­ve­de begre­ber er. Sat på spid­sen, afhæn­ger “ver­den”, dvs. dens frem­træ­del­se, fæno­me­net, af øjet, der ser. Og åndens øje kan træ­nes, så der åbner sig sta­dig nye sider af den ver­den, som ses. Konflikter – inter­sub­jek­tivt, soci­alt, kul­tu­relt eller mel­lem begreb og rea­li­tet – er driv­kraf­ten i udvik­lin­gen frem til nye begrebs­lig­he­der, der bli­ver til indi­vi­dets vari­ge ejen­dom og res­sour­ce til brug i nye filo­so­fi­ske erfa­rings­si­tu­a­tio­ner.

Et eksem­pel, der kan bely­se den Hegelske fæno­meno­lo­gis begrebs­li­ge åben­hed på en for vor tid inter­es­sant måde, er spørgs­må­let om natu­rer­ken­del­sen. I bevidst­heds­skik­kel­ser­ne for­stand og for­nuft bry­des den klas­si­ske fysiks meka­ni­ske mate­ri­a­lis­me med det orga­ni­ske ver­dens­bil­le­de i Hegels egen sam­tid på en måde, som hen­le­der tan­ken på nuti­dens kli­ma- og mil­jøkri­se. Vi kan erken­de natu­ren med for­stand og med for­nuft. Førstnævnte bevæ­ger sig fra iagt­ta­gel­sen af det par­ti­ku­læ­re til det gene­rel­le i form af natur­love og ‑typer. Forstanden distan­ce­rer os fra det par­ti­ku­læ­re. For for­nuf­ten er loven der­i­mod det par­ti­ku­læ­re ibo­en­de som det­tes form­kraft. Hvor for­stan­den favo­ri­se­rer det abstrak­te alme­ne (lov­mæs­sig­hed) og den uor­ga­ni­ske, træ­ge, mate­ri­el­le natur, begri­ber for­nuf­ten den orga­ni­ske ver­den, men­ne­ske­li­vet og den histo­ri­ske vir­ke­lig­hed. Fornuftens “ver­den” inte­gre­rer det uor­ga­ni­ske aspekt i den leven­de ver­den og dens udvik­lings­lo­ve i natur, sam­fund og histo­rie. Derfor udtryk­ker den iføl­ge Hegel en mere adæ­kvat natu­ro­p­fat­tel­se end for­stan­dens reduk­ti­ve meka­nisk-mate­ri­a­li­sti­ske begrebs­ap­pa­rat.

Aktuelt kun­ne Hegels teo­ri om niveau­er af erken­de­for­mer (for­stand og for­nuft) brin­ges ind i nuti­dens mil­jø­e­ti­ske dis­kus­sion. Men i ste­det for, som det er den udbred­te opfat­tel­se i nuti­dig mil­jø­e­tik, at ten­den­sen er en nor­ma­ti­vi­stisk til­gang, der plæ­de­rer for natu­ren som et sub­jekt for ret­tig­he­der og moralsk hen­syn­ta­gen, kun­ne man med Hegel afprø­ve den idé, at vores prak­ti­ske natur­for­hold afhæn­ger af vores natur­for­stå­el­se. Naturen kan erken­des med for­stand og med for­nuft, dvs. som mate­ri­elt lege­me – res­sour­ce – til vil­kår­lig brug, eller som med men­ne­sket selv beslæg­te­de, sig selv gestal­ten­de livs­sam­men­hæn­ge, i hvil­ke også men­ne­sket må for­stå sig selv og kan opnå en (del­vis) sel­ver­ken­del­se. Erkendelsen af slægtska­bet mel­lem natur og men­ne­ske vil­le måske af sig selv affø­de agtel­se for natu­ren, som ikke er så frem­med end­da. Og for­nuf­tens iagt­ta­gel­se (Beobachtung), som har blik for den leven­de form­kraft, for over­flo­den af natur­for­mer og sans for den sin­dri­ge måde, hvor­på det enkel­te leven­de føjer sig ind i hel­he­den, er udtryk for en erfaring8Hegel, Phänomenologie, 175–76. af al-natu­rens auto­no­mi – pla­ne­tens system af øko­sy­ste­mer –, som giver den en vær­dig­hed til inspira­tion for et bekræf­ten­de liv med, i ste­det for en uhæm­met udnyt­tel­se af, den. Fornuften er en for­e­nen­de kraft, for­stan­den en adskil­len­de.

Her påkal­der Hegels for­bin­del­se af erken­de­for­mer med dan­nel­sens per­son­li­ge til­eg­nel­se sig inter­es­se. Forstanden, som med sin ori­en­te­ring i ret­ning af det abstrakt alme­ne, natur­love, viser sig i prak­sis i form af en ego­cen­trisk ori­en­te­ring. Forstanden for­be­re­der selv­be­vidst­he­den som næste skik­kel­se. Værende det abstrakt alme­nes sag oplø­ser (ana­ly­se­rer) og til­in­tet­gør for­stan­den den par­ti­ku­læ­re gen­stand. Med andre ord: Som tæn­ke­form for­læn­ger for­stan­den sig som et vir­ke ud i den prak­ti­ske sfæ­re i form af begæ­rets ego­cen­tri­ske udnyt­tel­se af natu­ren. Forstanden peger i ret­ning af selv­be­vidst­he­den, der som begær og drift stræ­ber efter til­freds­stil­lel­se af selv­fø­lel­sen. Det er tek­nik­kens bear­bej­del­se og til­in­tet­gø­rel­se af natu­ren. I for­nuf­ten, som er et høje­re niveau af dan­nel­se, “slår det hidtil nega­ti­ve for­hold til det andet om i et posi­tivt”. “Idet den [for­nuf­ti­ge bevidst­hed] for­står sig selv såle­des, er det, som om ver­den først nu rig­tigt blev til for den”.9Hegel, Phänomenologie, 176. Naturen er ikke læn­ge­re det frem­me­de og tru­en­de. Som alt­om­fat­ten­de livs­sam­men­hæng kom­mer den der­i­mod bevidst­he­den i møde som det sted, hvor indi­vi­det kan fin­de sig hjem­me; hvor det kan fin­de (spor af) sin ånd og erken­de bil­le­det på, hvad et leven­de fæl­les­skab er. Overgangen fra for­stand til for­nuft (via mel­lem­sta­di­er) udtryk­ker en radi­kal erfa­ring, igen­nem hvil­ken natu­ren begri­bes ander­le­des. Med Hegels ord, så “opda­ger den [for­nuf­ti­ge bevidst­hed] ver­den som dens egen nye vir­ke­li­ge ver­den, som er inter­es­sant for den i dens for­bli­ven lige som før­hen kun i dens for­svin­den; thi ver­dens bestå­en bli­ver for bevidst­he­den den­nes egen sand­hed og til­ste­de­væ­rel­se [Gegenwart]: den har vis­he­den om kun at erfa­re sig selv i verden”.10Hegel, Phänomenologie, 176. Og man kan til­fø­je: Den “ver­den”, som bevidst­he­den ale­ne kan fin­de sin sand­hed og sit nær­vær i, er i vide­re for­stand den soci­a­le ver­den, i hvis begreb den orga­ni­ske natur er inde­holdt, da beg­ge er karak­te­ri­se­ret ved leven­de sam­men­hæng.

Vor tid er på man­ge måder en anden end Hegels. Men adskil­li­ge sam­tids­kri­ti­ske eller ‑diag­no­sti­ske teo­ri­er i nuti­dens filo­so­fi (fx tid­lig kri­tisk teo­ri, sær­ligt Adorno) er inspi­re­ret af den unge Hegels moder­ni­tet­stænk­ning, jf. Habermas om Hegel som det moder­nes filo­sof par excellence.11Jürgen Habermas, Der phi­los­op­hi­s­che Diskurs der Moderne (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988), 26; 34ff. Specifikt mener jeg, at den unge Hegels tale om “under­tryk­kel­sen af natu­ren” i syste­mer­ne hos hans sam­tids for­stands­fi­lo­so­fi­er – jf. Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie, hvor den unge Hegel gør sit ind­t­og på sam­ti­dens filo­so­fi­ske sce­ne ved at til­slut­te sig Schellings natur­fi­lo­so­fi i en oppo­si­tion mod Fichtes “forstandsfilosofi”12Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems er Philosophie, i Werke in zwan­zig Bänden 2 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 13. – og den prak­ti­ske udmønt­ning i men­ne­skets under­tryk­kel­se af sin egen indre natur, den­ne tale fore­gri­ber vor tids under­tryk­kel­se af den ydre natur i form af den beher­skel­se, uhæm­me­de omform­ning og konsump­tion, der er årsag til vor tids mil­jø- og kli­ma­kri­se. Hegels “alter­na­ti­ve” natur­fi­lo­so­fi, som er base­ret på sin tids viden­skab, på Goethe og Schelling o.a., er et kor­rek­tiv til den viden­skab, som ikke lader natu­ren kom­me til sin ret som selv­stæn­digt liv, og som hel­ler ikke er i stand til at gøre men­ne­skets plads i ver­den begri­be­lig.

Meget tyder på, at vor tid ople­ver et behov for et sup­ple­ment til natur­for­stå­el­sen i form af natu­rer­fa­rin­ger fra det liv med natu­ren, som man­ge i dag ønsker at rea­li­se­re. Se bare på øko­lo­gisk land­brug, sko­vbør­ne­ha­ver m.m. I man­ges stræ­ben efter sun­de­re livs­for­mer for den opvok­sen­de gene­ra­tion og sig selv gøres også erfa­rin­ger af nær­hed, hvor natu­ren kom­mer “ind under huden” og igen­nem alle san­ser og bevæ­gel­ser ople­ves både som barsk rea­li­tet, øde­læg­gen­de over­magt, men også i sin overdå­dig­hed, forun­der­lig­hed, skøn­hed. Frem for alt mel­der den sig i alt det­te med sin karak­te­ri­sti­ske oprin­de­li­ge livs­ryt­me, som det civi­li­se­re­de men­ne­ske aldrig kan gøre sig helt fri af, for­di dets sund­hed afhæn­ger af den. Hegels og hans sam­ti­di­ges natur­be­greb (Goethe og de øvri­ge natur­for­ske­re, roman­ti­ker­ne) samt dets basis i en tæn­ke­form og led i et dan­nel­ses­pro­jekt, kun­ne være bud på et svar på spørgs­må­let: Hvordan må vi tæn­ke om natu­ren, hvis vores for­mål ikke er et liv mod, men i og med, natu­ren, såvel den ydre som den indre?

I Fænomenologien udfol­des en kaska­de af erfa­rings­for­mer syste­ma­tisk som per­ler på en snor, så den nuti­di­ge læser næp­pe kan und­gå at tæn­ke: Rummer vi vir­ke­lig sådan­ne erfa­rings­po­ten­ti­a­ler! Hvilke mulig­he­der for at byde den ens­ret­ning og indsnævring af sin­dets ople­vel­ses- og fat­te­ev­ner trods, som mate­ri­a­li­sti­ske for­dom­me og dog­mer, mas­se­kul­tu­rens over­fla­di­ske, kom­merci­el­le vær­di­er og digi­ta­li­se­rin­gens svæk­kel­se af vores vir­ke­lig­heds­sans fører med sig.

De to hoved­vær­ker i Hegels filo­so­fi, Fænomenologien og Logikken, skul­le gan­ske vist tje­ne det for­mål at ful­den­de filo­so­fi­ens 2.500 års histo­rie, nem­lig at brin­ge filo­so­fi­en i mål, så den kun­ne afklæ­de sig sit navn: kær­lig­hed til viden og kal­de sig “viden­skab”. Skal vi afvi­se det­te fore­ha­ven­de som præten­tiøst, mega­lo­mant, og så bare red­de, hvad der red­des kan af inter­es­san­te og inspi­re­ren­de enkelt­he­der? Vi kun­ne også tema­ti­se­re “det hele” som sådan. Ikke over­ta­ge Hegels system, hans meta­fy­sik, som på man­ge måder er tids­bun­det og del­vist for­æl­det lige som de viden­ska­ber, som Hegel eks­pli­cit base­re­de sit system på. Men syste­mets form, dets logi­ske ånd, bur­de være et tema som det cen­trum, hvor­om hans filo­so­fi dre­jer. Nærværende essay skal slå et slag for Hegels teo­ri om den begri­ben­de tænk­ning, som så at sige lig­ger bag syste­met. I Fænomenologien er den begri­ben­de tænk­ning under udvik­ling i vær­kets filo­so­fi­ske meto­de: erfa­rings­di­a­lek­tik­ken, som gene­re­rer niveau­er af begrebs­lig­hed. Sigtet med vær­ket er at gøre ver­den begrebs­ligt ret med hele dens kom­plek­si­tet, hvor­for den høje­ste videns­form skal være lige så kate­go­ri­alt kom­pleks og pla­stisk bevæ­ge­lig som den vir­ke­lig­hed, som den skal begri­be, er man­gear­tet. Eksemplet med at for­stå natu­ren med for­stand og med for­nuft skal ikke blot illu­stre­re to bevidst­heds­skik­kel­ser, videns­for­mer, og deres ind­byg­ge­de natur­be­gre­ber i vær­ket. Det skal fore­slå, at den men­ne­ske­skab­te kli­ma- og øko­lo­gik­ri­se, som har man­ge for­kla­rings­fak­to­rer, også kan diag­no­sti­ce­res filo­so­fisk som en kon­flikt i men­ne­ske-natur-for­hol­det, base­ret på en util­stræk­ke­lig begrebs­lig­hed. Den er også en ånde­lig kri­se og som sådan en sag for tænkningen.13In memo­ri­am Oskar Borgman Hansen.

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1952), 12. Alle over­sæt­tel­ser fra tyske tek­ster er fore­ta­get af mig.
2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 26.
3. Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik I, i Werke in zwan­zig Bänden 5 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969), 113–114.
4. Se Hegel om Bildung, Phänomenologie, 26ff.
5. Hegel, Phänomenologie, 73.
6. Hegel, Phänomenologie, 39.
7. Hegel, Phänomenologie, 67.
8. Hegel, Phänomenologie, 175–76.
9. Hegel, Phänomenologie, 176.
10. Hegel, Phänomenologie, 176.
11. Jürgen Habermas, Der phi­los­op­hi­s­che Diskurs der Moderne (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1988), 26; 34ff.
12. Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems er Philosophie, i Werke in zwan­zig Bänden 2 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970), 13.
13. In memo­ri­am Oskar Borgman Hansen.