Kommunocæn? Et kritisk blik på posthumanismen

Bestemte men­ne­ske­li­ge akti­vi­te­ter laver radi­ka­le brud i Jordens syste­mer, som sæt­ter alle kend­te livs­for­mer på spil – og en del af dem ud af spil. Lad os kal­de det­te for­hold mel­lem men­ne­sker (x) og men­ne­skers ikke-men­ne­ske­li­ge livs­be­tin­gel­ser (y) for histo­ri­ens stør­ste prak­ti­ske selv­de­struk­tions­pa­ra­doks:

 1. y er en nød­ven­dig eksi­stens­be­tin­gel­se for x
 2. x ten­de­rer mod at til­in­tet­gø­re y
 3. x ten­de­rer der­for mod at til­in­tet­gø­re sig selv

Slutningen ind­dra­ger ikke engang ikke-men­ne­ske­li­ge væs­ners (moral­ske) sta­tus. Det her er utvivl­s­omt vor tids stør­ste intel­lek­tu­el­le og prak­ti­ske pro­blem, ale­ne af den grund, at dets “løs­ning” er en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for løs­nin­gen af ethvert andet næv­ne­vær­digt pro­blem. Det stil­ler en ræk­ke intel­lek­tu­el­le opga­ver, som vi end­nu ikke for­står, men som det også er filo­so­fi­ens pligt at for­hol­de sig til – også selv­om det vig­tig­ste er poli­tisk kamp med fokus på grund­læg­gen­de omvælt­nin­ger af den nuvæ­ren­de glo­ba­le udplyn­drings­ma­ski­ne. Men kun en kom­plet udi­a­lek­tisk betragt­ning af for­hol­det mel­lem teo­ri og prak­sis ser den poli­ti­ske kamp og det intel­lek­tu­el­le arbej­de som adskil­te domæ­ner. De intel­lek­tu­el­le opga­ver er afgø­ren­de, for­di teo­ri og prak­sis er intimt for­bund­ne i et gen­si­digt kaus­alt for­hold. Det hæn­ger blandt andet sam­men med, at filo­so­fi er en histo­risk og mate­ri­elt for­ank­ret prak­sis, som kan ska­be en form for mel­lem­men­ne­ske­lig ori­en­te­ring i dyn­gen af kon­kre­te eksi­stens­for­mer (viden­ska­be­li­ge, poli­ti­ske, øko­no­mi­ske, kunst­ne­ri­ske, hver­dags­li­ge, kli­ma­ti­ske osv.). Traditionelt set – inden den vul­gæ­re super­spe­ci­a­li­se­ring og impe­ra­ti­vet om “sam­funds­re­le­vans” (dvs. mar­keds­om­sæt­te­lig­hed) gjor­de sit aka­de­mi­ske ind­t­og i løbet af de sid­ste årti­er – har filo­sof­fer beskæf­ti­get sig med de sto­re udfor­drin­ger, som sam­fund kol­lek­tivt har stå­et ansigt til ansigt med. Hvis filo­so­fi­en ikke skal miste sin eksi­stens­be­ret­ti­gel­se, så må Hegels diktum fra Retsfilosofien om, at filo­so­fi­en er “sin egen tid fat­tet som tanke”,1G.W.F. Hegel, Retsfilosofien (København: Det lil­le Forlag, 2004), 26. for­bli­ve intakt.

Jeg vil her for­sø­ge at opteg­ne en skit­se over nog­le af de filo­so­fi­ske veje, som vi bør og ikke bør for­føl­ge, for bedst at for­stå og hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. I den kon­tekst er det inter­es­sant at høre frem­træ­den­de stem­mer inden for den filo­so­fi­ske udlæg­ning af kri­sen for­mu­le­re ting som: “Posthumanism is the phi­los­op­hy of our time”,2Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism (London/New York: Bloomsbury, 2019), 1. som Francesca Ferrando har udtrykt det. Baggrunden for Ferrandos påstand er, at den pla­ne­tæ­re situ­a­tion – som ofte beskri­ves med ter­men “Antropocæn” – har akti­ve­ret en gen­nem­gri­ben­de selvransa­gel­se inden for de huma­ni­sti­ske viden­ska­ber: Står tra­di­tio­nel­le for­stå­el­ser af “men­ne­sket” i vej­en for et mere har­monisk og prak­tisk set nød­ven­digt syn på for­hol­det mel­lem det men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge?

Essayet er tre­delt. Først præ­sen­te­res begre­bet Antropocæn sam­men med et kort argu­ment for, at Kapitalocæn på man­ge måder er deskrip­tivt mere kor­rekt. Derefter præ­sen­te­res post­hu­ma­nis­mens cen­tra­le anta­gel­ser. Jeg vil for­sø­ge at vise, hvor­for en ver­sion af det, jeg vil kal­de nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me, er værd at hol­de fast i, mens onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me er teo­re­tisk såvel som prak­tisk tæt på håb­løs, og sam­ti­dig påpe­ge, at man­ge post­hu­ma­ni­ster har det med at blan­de de to typer sam­men. Til sidst vil jeg kort udlæg­ge nød­ven­dig­he­den af et brud med den nuvæ­ren­de kapi­ta­lo­cæ­ne epo­ke og intro­du­ce­re det, der nød­ven­dig­vis må kom­me i ste­det, hvil­ket vi for nu kan kal­de for Kommunocæn – et radi­kalt håb om en fun­da­men­talt ander­le­des øko­lo­gisk livs­form, der alle­re­de eksi­ste­rer på min­dre ska­la hos en stri­be øko­lo­gi­ske pro­test­sam­fund, der blo­ke­rer, strej­ker, deler og dyr­ker jor­den ud fra fore­stil­lin­gen om en anden øko­lo­gi.

Kapitalocæn

Mange kli­ma­for­ske­re mener, at vi skal rede­gø­re for men­ne­skear­tens radi­ka­le for­styr­rel­ser af Jorden ved at ind­rul­le­re en ny geo­lo­gisk epo­ke i Jordens histo­rie, nem­lig Antropocæn (men­ne­skets tidsal­der). Antropocæn skal, mener de, kom­me efter Holocæn, der refe­re­rer til de sene­ste omtrent 12.000 år på Jorden med mere eller min­dre sta­bilt kli­ma, som har mulig­gjort frem­kom­sten af det, vi ger­ne kal­der “men­ne­ske­lig civi­li­sa­tion”. Antropocæn er fore­slå­et som en geo­lo­gisk term, men det stam­mer egent­lig fra en for­holds­vis ny disci­plin inden for natur­vi­den­ska­ber­ne, nem­lig den såkald­te “Earth-System-Science” (ESS). ESS udsprin­ger af en ræk­ke system­te­o­re­ti­ke­res arbej­de i anden halv­del af det 20. århund­re­de: blandt andet Donella Meadows’ anven­del­se af system­mo­del­ler på Jordens res­sour­cer, James Lovelock og Lynn Margulis’ Gaia-hypo­te­se, de tid­li­ge bio­fy­si­ske model­ler af Jordens bios­fæ­re i 80’erne og udvik­lin­gen af inter­na­tio­na­le forsk­nings­pro­gram­mer som IPCC, men tan­ken kan spo­res til­ba­ge til natur­fi­lo­sof­fer som Buffon, Schelling, Gündderode og A. von Humboldt. Jorden skal her for­stås som et holi­stisk frem for meka­nisk system, der er dyna­misk, skrø­be­ligt, for­an­der­ligt og består af dele, der vek­sel­vir­ken­de betin­ger hin­an­den, lige­som syste­met som hel­hed betin­ger dele­ne. Helt kon­kret udgø­res jord­sy­ste­met af de inter­a­ge­ren­de fysi­ske, kemi­ske og bio­lo­gi­ske cyklus­ser i atmos­fæ­ren (Jordens luft­lag), hyd­ros­fæ­ren (Jordens vand­mas­se), kry­os­fæ­ren (Jordens ismas­se), bios­fæ­ren (Jordens livs­om­rå­der) og lit­hos­fæ­ren (Jordens yder­ste jord­lag), hvor for­hol­det mel­lem de enkel­te sfæ­rer og syste­met som hel­hed er karak­te­ri­se­ret af en høj grad af kom­plek­si­tet, non-line­ra­ri­tet og et fra­vær af kla­re og distink­te årsag-virk­nings-for­hold. Dermed opstod der på sin vis et nyt objekt igen­nem ESS, der ikke blot behand­ler “mil­jø­et”, “øko­sy­ste­mer­ne”, “land­ska­bet” eller “kli­ma­et”, men Jorden som ét system.

Selvom der har været man­ge bud på, hvor­når Antropocæn begynd­te, så er det mest besnæ­ren­de bud åre­ne omkring og efter 1945 i for­bin­del­se med de før­ste atom­bom­be­s­præng­nin­ger og det syn­li­ge radio­ak­ti­ve ned­falds­ma­te­ri­a­le på hele klo­den i de føl­gen­de år, som for­ment­lig er syn­ligt i jord­la­ge­ne de næste 100.000 år. Her ser man, at tal­le­ne for bestem­te men­ne­ske­li­ge sam­funds påvirk­ning af jord­sy­ste­met på for­skel­li­ge para­me­tre sti­ger radi­kalt (for eksem­pel ind­hol­det af metan og CO2 i atmos­fæ­ren), hvil­ket er vævet sam­men med en mas­siv stig­ning i ener­gi- og vand­for­brug og befolk­nings­tal. Samtidig ser de geo­lo­gi­ske aftryk i form af art­s­ud­ryd­del­se, opvarm­ning af klo­den, døde havvandszo­ner, fly­vea­ske fra kulaf­bræn­ding, pla­stic, alu­mi­ni­um og beton ud til at bli­ve så mar­kan­te, at de i frem­ti­den kan aflæ­ses som til­stræk­ke­li­ge sig­na­ler for til­bli­vel­sen af en ny geo­lo­gisk epo­ke.

Alt det er med til at under­stre­ge, at det især er de øko­no­misk og tek­no­lo­gisk eks­pan­de­ren­de dele af ver­den, det glo­ba­le nord, der står bag den nega­ti­ve ind­fly­del­se på jord­sy­ste­met, hvil­ket akti­ve­rer fun­da­men­tale spørgs­mål om kli­ma­ret­fær­dig­hed mel­lem for­skel­li­ge ver­dens­de­le, hvor nog­le befolk­nin­ger beta­ler pri­sen for andres hand­lin­ger. Til oplys­ning har den rige­ste ene pro­cent af ver­dens befolk­ning et CO2-fod­af­tryk, der er 175 gan­ge stør­re end de 10 pro­cent fat­tig­stes. Af net­op den og beslæg­te­de grun­de har man­ge human- og soci­al­vi­den­ska­be­li­ge bidrag bestå­et i en gen­nem­gå­en­de kri­tik af Antropocæn-begre­bets ide­o­lo­gi­ske eller abstrak­te sta­tus, der igno­re­rer bestem­te histo­ri­ske begi­ven­he­der, sub­jek­ter eller sam­funds­for­mer ved at refe­re­re til men­ne­sket som en sam­let destruk­tiv art (antro­pos). Den kri­tik er sam­men­holdt med for­søg på at erstat­te begre­bet med andre begre­ber, der udpe­ger den pla­ne­tæ­re kri­ses egent­li­ge pro­ble­mer: kapi­ta­lis­men, Vesten, tek­no­lo­gi­en eller mands­do­mi­ne­re­de sam­funds­for­mer. Det har affødt alter­na­ti­ve begre­ber som “Kapitalocæn”, “Anglocæn”, “Teknocæn” og “Mantropocæn”. Selvom det nok aldrig bli­ver ved­ta­get på den geo­lo­gi­ske tids­ska­la, så er Kapitalocæn, der oprin­de­ligt blev fore­slå­et af den sven­ske huma­nøko­log Andreas Malm, for­ment­lig den mest udbred­te term som erstat­ning for Antropocæn.

Ser man på ordets sam­men­sæt­ning, er det først og frem­mest pro­ble­ma­tisk, at “Antropocæn” refe­re­rer til en abstrakt opfat­tel­se af “men­ne­ske­he­den”, et abstrakt “vi”, som årsag til vores pla­ne­tæ­re situ­a­tion. Destruktionen af Jordens livs­be­tin­gel­ser skyl­des ikke alle men­ne­sker eller en påstå­et essens hos men­ne­sket – for eksem­pel en evo­lu­tio­nær over­le­vel­ses­drift eller evnen til at bræn­de ting af, hvil­ket fak­tisk er et udbredt syns­punkt, selv­om det er en skam­løs mis­for­stå­el­se af for­skel­len mel­lem nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser – men der­i­mod den histo­ri­ske måde at orga­ni­se­re sam­fund­spro­duk­tio­nen på, som hed­der kapi­ta­lis­me. Mange vil nok være eni­ge i, at kapi­ta­lis­men ikke er udtryk for alle men­ne­skers inter­es­ser eller men­ne­skets essens eller væsen, men en histo­risk og inter­es­se- og klas­se­be­stemt sam­fundsor­ga­ni­se­ring, hvor pro­fit er målet for sam­fun­dets pro­duk­tion, hvil­ket har været den bæren­de driv­kraft i afbræn­din­gen af pla­ne­tens mate­ri­a­ler og destruk­tio­nen af øko­sy­ste­mer. Den slags er på ingen måde ind­fan­get med begre­bet Antropocæn (selv­om der fin­des mere nuan­ce­re­de Antropocæn-for­ta­le­re), hvor­for jeg mener, at “Kapitalocæn”, i det mind­ste som ufor­melt begreb, bør fore­træk­kes eller i hvert fald sup­ple­re Antropocæn.

Et for­bun­det pro­blem er det udbred­te syns­punkt, at kli­ma­ka­ta­stro­fen ram­mer alle men­ne­sker lige. Det er for eksem­pel til­fæl­det i en af de mest ind­fly­del­ses­ri­ge tek­ster om Antropocæn, nem­lig Dipesh Chakrabartys “The cli­ma­te of history: Four the­ses” (2009), hvor han taler om, at der ikke er nogen “red­nings­bå­de” for de rige og pri­vil­e­ge­re­de. Men selv­føl­ge­lig er der – i hvert fald ind­til vide­re – red­nings­bå­de for nog­le og ikke andre. Klimaofre og ‑flygt­nin­ge kom­mer hoved­sa­ge­ligt ikke fra rige, vest­li­ge lan­de. Og selv når de gør (tænk på Katrina i New Orleans eller Sandy på Manhattan), så er det de alle­re­de under­tryk­te, der ram­mes.

Posthumanismer

Selvom der end­nu ikke er fore­ta­get meget syste­ma­tisk og filo­so­fisk arbej­de om den pla­ne­tæ­re kri­ses betin­gel­ser og afvær­gel­se, så er en gene­risk posi­tion – især inspi­re­ret af Bruno Latours aktør-net­værk-teo­ri (ANT) – ved at fin­de solidt, aka­de­misk fod­fæ­ste, nem­lig den, der ofte hen­vi­ses til som nyma­te­ri­a­lis­me eller post­hu­ma­nis­me (en form for paraply­be­teg­nel­se for en ræk­ke nye teo­ri­er), der siden post­mo­der­nis­mens glans­pe­ri­o­de har for­søgt – på man­ge for­skel­li­ge måder – at kom­me ud af sym­bo­ler­nes og dis­kur­ser­nes sel­vin­de­slut­te­de uni­vers og gå ind i mate­ri­a­li­te­ten selv. Som vi så i intro­duk­tio­nen, hæv­der en af post­hu­ma­nis­mens ban­ner­fø­re­re, filo­sof­fen Francesca Ferrando, at post­hu­ma­nis­men er “the phi­los­op­hy of our time”. Rosi Braidotti – post­hu­ma­nis­mens sjak­ba­js – skri­ver i sam­me ombæ­ring: “the con­cept of the human has exploded”.3Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013), 65. Selvom det ikke nød­ven­dig­vis er repræ­sen­ta­tivt for enhver, der vil kal­de sig selv for “post­hu­ma­nist”, så opsum­me­rer Timothy LeCain post­hu­ma­nis­mens (som han bru­ger syno­nymt med nyma­te­ri­a­lis­men) moti­va­tion og grund­an­ta­gel­se såle­des:

.[N]eo-materialist the­ory pro­po­ses that humans and their cul­tu­res are best under­stood as the pro­ducts of their mate­ri­al environ­ment, not its masters. Even more fun­da­men­tal­ly, neoma­te­ri­a­lism chal­len­ges the still domi­nant moder­nist belief that human cul­tu­re is distin­ct­ly sepa­ra­te from the mate­ri­al wor­ld, sug­ge­sting that mat­ter not only helps to cre­a­te human intel­li­gen­ce, cre­a­ti­vi­ty, and cul­tu­re, but may often be best under­stood as con­sti­tu­ting the­se things. At its heart, this emer­ging neo-mate­ri­a­list the­ory chal­len­ges the moder­nist faith that the human intel­lect and cul­tu­re have taken us out of natu­re, sug­ge­sting that huma­ni­sts can build a power­ful new met­ho­do­lo­gi­cal appro­ach by adop­ting the con­trary posi­tion: human cul­tu­re must be under­stood and ana­lyzed as a part and pro­duct of the mate­ri­al wor­ld, not its antit­he­sis […] In sum, neo-mate­ri­a­list the­ory pus­hes us to con­si­der how the pla­net has made humans rat­her than the other way aro­und. The earth is not in human hands, it sug­ge­sts: humans are in the eart­h’s hands.4Timothy James LeCain, “Against the Anthropocene: A Neo-Materialist Perspective”, International Journal for History, Culture and Modernity 3 (2015): 2–5.

Den anta­gel­se, der ofte for­e­ner for­skel­li­ge typer af post­hu­ma­nis­mer, er et opgør med alle for­mer for dua­lis­me, hvil­ket ind­be­fat­ter et opgør med både onto­lo­gisk og nor­ma­tiv excep­tio­na­lis­me. Posthumanismen kan gene­relt for­mu­le­res som for­sø­get på at for­stå, defi­ne­re eller rekon­stru­e­re men­ne­sket som sådan eller cen­tra­le men­ne­ske­li­ge eksi­sten­ti­a­ler i kraft af det ikke-men­ne­ske­li­ge. Det er sam­ti­dig ikke mindst et for­søg på at gøre op med histo­risk betin­get under­tryk­kel­se – både i for­hol­det mel­lem men­ne­sker og dyr, men også mel­lem bestem­te grup­per af men­ne­sker. Ofte ledsa­ges den post­hu­ma­ni­sti­ske præ­mis med påstan­de­ne om, at det for det før­ste øko­lo­gisk set er fri­gø­ren­de at ned­bry­de de mel­lem­men­ne­ske­li­ge og mel­le­mart­s­li­ge bar­ri­e­rer og hie­rar­ki­er – hvil­ket jeg er helt enig i – og at det for det andet også er øko­lo­gisk fri­gø­ren­de at tale min­dre om men­ne­ske­li­ge hand­lings­for­mer og mere om de pro­ces­ser og objek­ter, der betin­ger men­ne­sket. Fælles for man­ge af post­hu­ma­ni­ster­ne er, at de ikke nød­ven­dig­vis for­sø­ger at eli­mi­ne­re men­ne­sket som kate­go­ri – hvad end det så vil­le bety­de – men at omde­fi­ne­re men­ne­sket ud fra en ræk­ke “ikke-men­ne­ske­li­ge” kate­go­ri­er (maski­ner, uor­ga­nisk natur, magtstruk­tu­rer, ikke-men­ne­ske­li­ge dyr).

Selvom jeg støt­ter det histo­risk-kri­ti­ske enga­ge­ment og den poli­ti­ske kri­tik hos en ræk­ke af for­ta­ler­ne, så har man­ge post­hu­ma­ni­ster og nyma­te­ri­a­li­ster det med at for­veks­le og udvi­de en ræk­ke cen­tra­le kate­go­ri­er på kon­trapro­duk­tiv vis. For eksem­pel har Latour og man­ge andre det med at udvi­de begre­bet om “agens” så meget, at det deci­de­ret udva­skes. Latours udlæg­ning af “agens” er lige så lige­til, som den er kon­tro­ver­si­el: “making some dif­fe­ren­ce to a sta­te of affairs”.5Bruno Latour, Reassembling the Social (Oxford: Oxford University Press, 2005): 52, 71–72. Det bety­der, at alt – lige fra sten og stormvejr til knap­penå­le og lap­tops – også har agens. Men det er kom­plet ube­grun­det at til­skri­ve ikke-leven­de gen­stan­de som sten eller maski­ner nogen form for agens. Selv pan­p­sy­ki­ster begræn­ser sig oftest til at sige, at alt eksi­ste­ren­de inde­hol­der nog­le pro­to-men­tale eller pro­to-bevidst­heds­mæs­si­ge egen­ska­ber i ube­skri­ve­ligt pri­mi­tiv form, hvil­ket på ingen måde kan­di­de­rer til agens af nogen næv­ne­vær­dig art, da agens nor­malt for­bin­des med begre­ber som inten­tio­na­li­tet og/eller for­måls­ret­tet­hed. Det bety­der dog sam­ti­dig ikke, at agens skal begræn­ses til den men­ne­ske­li­ge livs­form, som stør­ste­delen af den vester­land­ske tra­di­tion fejl­ag­tigt har for­ud­sat. Andre dyr og orga­nis­mer har også agens.

Derudover har man­ge post­hu­ma­ni­ster det med at sam­men­blan­de nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me og onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me. Men hvad er nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me? En nor­ma­tiv under­sø­gel­se af den pla­ne­tæ­re kri­se går gan­ske enkelt ud fra føl­gen­de spørgs­mål: For hvis skyld skal vi afvær­ge yder­li­ge­re eska­la­tion af den pla­ne­tæ­re kri­se? Hvem eller hvad er moral­ske adres­sa­ter? Hvilke sub­jek­ter eller livs­for­mer kva­li­fi­ce­rer til en form for moralsk respekt eller respon­si­vi­tet?

De moral­ske kva­ler, der opstår, når vi betrag­ter os selv som destruk­ti­ve pla­ne­tæ­re agen­ter, udgår fra en af to grund­læg­gen­de over­be­vis­nin­ger om den form for vær­di, ikke-men­ne­ske­lig natur bør til­skri­ves, og hver over­be­vis­ning er på for­skel­lig vis afgø­ren­de for, hvil­ke poli­ti­ske hand­lin­ger, men­ne­ske­li­ge sam­fund bør fore­ta­ge. På den ene side har vi, helt for­sim­plet, det antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, iføl­ge hvil­ket ikke-men­ne­ske­lig natur ude­luk­ken­de kan have instru­men­tal eller indi­rek­te vær­di: ikke-men­ne­ske­li­ge dyr, pro­ces­ser, øko­sy­ste­mer osv. har kun (moralsk) vær­di i kraft af den funk­tion, de har for men­ne­skers gøren og laden. Det, som har direk­te eller intrin­sisk vær­di, er det men­ne­ske­ligt gode, som nog­le for eksem­pel vil udlæg­ge som men­ne­ske­lig lyk­ke eller vel­væ­re (hvad end det så er). For eksem­pel udø­ver bestem­te øko­sy­ste­mer og abi­o­ti­ske pro­ces­ser en ræk­ke “ydel­ser”, der er nød­ven­di­ge for over­le­vel­sen af men­ne­ske­li­ge sam­fund (Aristoteles lag­de grun­den til det syns­punkt i Politikken, bog 1, kap. 8).

På den anden side fin­des det non-antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, iføl­ge hvil­ket ikke-men­ne­ske­lig natur har direk­te eller intrin­sisk vær­di. Den posi­tion fin­des natur­lig­vis i for­skel­li­ge afar­ter, alt efter hvil­ke typer ikke-men­ne­ske­lig natur, der til­skri­ves moralsk vær­di eller sta­tus. Indbefatter det alle san­sen­de væs­ner, der kan føle nydel­se og smer­te, som såkald­te sen­tien­ti­ster (Peter Singer, for eksem­pel) er over­be­vist om, selv­om den slags væs­ner ikke nød­ven­dig­vis selv er selv­be­vid­ste, moral­ske agen­ter? Alt “leven­de”, som såkald­te bio­cen­tri­ke­re (Paul Taylor, for eksem­pel) mener? Økosystemer selv, som såkald­te øko­cen­tri­ke­re eller dyb­deøko­lo­ger mener? Eller hele bios­fæ­ren, i en form for øko- og bio­cen­trisk holis­me, som Aldo Leopolds såkald­te “land ethic” udtryk­te? Hvad med abi­o­ti­ske pro­ces­ser? Og bør vi skel­ne mel­lem hele arter eller kun indi­vi­du­el­le væs­ner?

Posthumanister er oftest nor­ma­ti­ve non-antro­po­cen­tri­ster, hvil­ket er et syns­punkt, jeg deler, selv­om jeg langt fra er over­be­vist om, hvil­ken type af det non-antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, der er kor­rekt. Men jeg tror, at den bed­ste teo­ri er én, der i det mind­ste betrag­ter moralsk sta­tus som noget, der kan kom­me i gra­der, frem for at betrag­te det som én og sam­me knap der enten kan være tændt eller sluk­ket. En hund eller gris har moralsk sta­tus, men hund­en eller gri­sens moral­ske sta­tus bør betrag­tes som min­dre end men­ne­skers.

En vital defekt hos man­ge såkald­te “mil­jø­e­ti­ke­re” (et udtalt eksem­pel er Paul Taylor) er føl­gen­de: De har sjæl­dent sans for at ana­ly­se­re de soci­a­le, poli­ti­ske, øko­no­mi­ske og kul­tu­rel­le betin­gel­ser for den pla­ne­tæ­re kri­se. Enten plæ­de­res der for en stærk adskil­lel­se mel­lem teo­ri og prak­sis (som bur­de være for­æl­det for længst), eller mere præ­cist: et ensi­digt kaus­alt for­hold, der går fra teo­ri til prak­sis, hvor vi kan over­be­vi­se men­ne­sker om, hvad der fra et ratio­nelt, filo­so­fisk stand­punkt er onto­lo­gisk og etisk sandt (græn­sen for, hvem eller hvad der har moralsk sta­tus fin­des lige net­op dér!), hvil­ket der­på efter sigen­de vil med­fø­re prak­ti­ske land­vin­din­ger. Eller også argu­men­te­rer de impli­cit for en indi­vi­du­a­li­se­ren­de løs­ning, hvor det afgø­ren­de for at afvær­ge en pla­ne­tær neds­melt­ning er, at vi hver især for­an­drer vores atti­tu­der over for den ikke-men­ne­ske­li­ge natur.

Men vi bør omvendt først og frem­mest aner­ken­de, hvor­dan vores gene­rel­le (“filo­so­fi­ske”) ver­dens­syn er så dybt ind­lej­re­de i vores sam­funds mate­ri­el­le, trans-indi­vi­du­el­le prak­sis­ser, at det er umu­ligt at lave et radi­kalt skift i først­nævn­te uden et radi­kalt skift i sidst­nævn­te. Filosofiske vær­di­a­na­ly­ser bør fore­ta­ges paral­lelt og i sam­spil med kon­kre­te, socio-histo­ri­ske ana­ly­ser af årsa­ger­ne til den pla­ne­tæ­re kri­se.

Man bør også være opmærk­som på de prak­ti­ske pro­ble­mer, der er ved ekstre­me for­mer for bio­cen­tris­me, som Ursula Le Guin iro­nisk har beskre­vet det:

Tiden er inde til at men­ne­ske­he­den hæver sig op af vores pri­mi­ti­ve til­stand som altæ­de­re, kødæ­de­re, vege­ta­rer og vega­ne­re. Vi må tage det uund­gå­e­li­ge næste skridt til Oganismen – Luftædernes Liv – der fører bort fra fed­me, aller­gi og gru­som­hed mod sage­s­løs ren­hed. Vores mot­to skal være All we need is O […] Hvis det er umoralsk at under­ka­ste en østers for­ned­rel­sen ved at bli­ve til mad, hvor­for er det så udad­le­ligt, ja moralsk rig­tigt at gøre det sam­me med en gulerod eller et styk­ke tofu? […] Videnskaben er først lige begyndt at under­sø­ge plan­te­følsom­hed og plan­te­kom­mu­ni­ka­tion. Resultaterne er end­nu besked­ne men posi­ti­ve, fasci­ne­ren­de og mær­ke­li­ge […] Vores for­mod­nin­ger om alle andre leven­de væs­ner tje­ner for det meste os selv. Og den dybest rod­fæ­ste­de af dem er måske at plan­ter er liv­lø­se, irra­tio­nel­le og umæ­len­de: såle­des “lave­re” end dyr, “til fri afbe­nyt­tel­se”. Denne uover­lag­te opfat­tel­se giver selv de mest hjer­tens­go­de af os lov til at udvi­se mang­len­de respekt for plan­ter, nådes­løst dræ­be grønt­sa­ger, lykøn­ske os selv med vores rene samvit­tig­hed, alt imens vi hjer­te­løst for­tæ­rer en kål­stok eller en blød, fin, krøl­let, leven­de, spæd ærtes­lyng­t­råd. Jeg tror at hvis vi vil und­gå så gru­somt et hyk­le­ri og få vir­ke­lig ren samvit­tig­hed, er den ene­ste mulig­hed at bli­ve oga­ne­re. Det er en skam at oga­ner­be­væ­gel­sen i kraft af sit væsen og sine prin­cip­per er dømt til, i hvert enkelt til­fæl­de, at have et tem­me­lig kortva­rigt liv. Men sagens før­ste mar­ty­rer vil utvivl­s­omt inspi­re­re ska­rer af men­ne­sker til at føl­ge dem i afsvær­gel­sen af den groft una­tur­li­ge prak­sis at opret­hol­de liv ved at spi­se andre leven­de væse­ner eller deres bipro­duk­ter. Oganere der kun ind­ta­ger den rene, utils­m­ud­se­de O i atmos­fæ­ren og i H2O, vil leve i ægte ven­skab med alle dyr og alle grønt­sa­ger og vil stolt præ­di­ke deres tro så læn­ge de over­ho­ve­det kan. Det kun­ne vare i fle­re uger, undertiden.6Ursula Le Guin, “Et beske­dent for­slag: Vegempati”, i Ny Jord: Tidsskrift for naturkri­tik (nr. 5), red. Jeppe Sengupta Carstensen & Andreas Vermehren Holm (København: Forlaget Virkelig, 2020), 450–454.

Men hvad er så onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me? Jane Bennetts Vibrant Matter om distri­bu­e­ret agens og ikke-men­ne­ske­li­ge for­mers poli­ti­ske rele­vans er for­ment­lig det tæt­te­ste, man kom­mer på en form for filo­so­fisk mani­fest for den nye mate­ri­a­lis­me eller post­hu­ma­nis­me. I for­læn­gel­se af de nor­ma­ti­ve over­vej­el­ser, hæv­der man­ge post­hu­ma­ni­ster – blandt andet Bennett, Latour, Donna Haraway, Karen Barad, Carin Wolfe, Diana Coole og Timothy Morton – at den pla­ne­tæ­re kri­se kan beskri­ves som resul­ta­tet af en antro­po­cen­trisk ver­densan­sku­el­se eller meta­fy­sik, som ofte føres til­ba­ge til det “moder­ne”, hvor men­ne­sket er ble­vet afson­dret fra eller ophø­jet over resten af “natu­ren” som et excep­tio­nelt væsen (om det så er i kraft af “excep­tio­nel­le” dis­po­si­tio­ner som fri­hed, for­nuft eller selv­be­vidst­hed).

Lad os defi­ne­re en onto­lo­gi som en syste­ma­tisk udlæg­ning af, hvad det vil sige at eksi­ste­re, og en syste­ma­tisk grup­pe­ring eller kar­to­gra­fi af det eksi­ste­ren­de. Lad os defi­ne­re onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me som den tese, at en sepa­rat onto­lo­gisk grup­pe­ring eller ana­ly­se af det “men­ne­ske­li­ge” og “ikke-men­ne­ske­li­ge” (eller: “kul­tur” og “natur”) er uhold­bar. Det er des­u­den en væsent­lig præ­mis for de fle­ste post­hu­ma­ni­ster (måske på nær den mest ekstre­me af dem: den reduk­ti­ve fysi­ka­list eller natu­ra­list, som dog ikke har meget at sige om kli­ma­kri­sen), at en sådan sepa­rat onto­lo­gisk grup­pe­ring nød­ven­dig­vis er poli­tisk kon­trapro­duk­tiv i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. En post­hu­ma­nist vil oftest hæv­de, at en til­freds­stil­len­de ana­ly­se af men­ne­ske­lig eksi­stens og hand­ling – kol­lek­tiv såvel som indi­vi­du­el – må tage udgangs­punkt i ikke-men­ne­ske­li­ge væs­ner eller kom­po­nen­ter (f.eks. bak­te­ri­er, evo­lu­tio­næ­re nicher, maski­ner eller ikke-men­ne­ske­li­ge dyr).

Ifølge man­ge post­hu­ma­ni­ster fin­des der ret beset intet onto­lo­gisk hie­rar­ki; alt eksi­ste­ren­de bør for­stås som hybri­de aktø­rer i et kom­plekst net­værk; “natur” og “kul­tur” er så sam­men­fil­tret, at ver­den efter­hån­den kun inde­hol­der hybri­de enti­te­ter, “natu­recul­tu­res”, som Haraway kal­der det – der løben­de frem­træ­der i nye kon­fi­gu­ra­tio­ner, hvor “agens” er distri­bu­e­ret over en lang ræk­ke af pro­ces­ser og objek­ter. I sin udlæg­ning af Latour har Graham Harman beskre­vet det såle­des: “we must start by con­si­de­ring all enti­ties in exa­ct­ly the same way”,7Graham Harman, Bruno Latour: Reassembling the Political (Pluto Press, 2014), viii. og for­mu­le­rer et andet sted, at han taler for “an onto­lo­gy that ini­ti­al­ly tre­ats all objects in the same way, rat­her than assu­m­ing in advan­ce that dif­fe­rent types of objects requi­re com­ple­te­ly dif­fe­rent ontologies”.8Graham Harman, Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything (Pelican Books, 2018), 54. (Det skal dog siges, at Harman går ud fra, at en “flad” onto­lo­gi skal være et filo­so­fisk udgangs­punkt, men ikke ende­mål, efter­som filo­so­fi­en også, som han skri­ver, skal for­tæl­le os “about the dif­fe­ren­ces betwe­en various kinds of things”).9Harman, Object-Oriented Ontology, 55.

Mange post­hu­ma­ni­ster udva­sker som tid­li­ge­re nævnt for­skel­len mel­lem onto­lo­gisk og nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me. For eksem­pel taler Ferrando – lige­som både Latour og Braidotti også gør fle­re ste­der – om, at vi må gøre op med idéen om at til­skri­ve men­ne­sket nog­le “onto­lo­gi­ske privilegier”,10Ferrando, Philosophical Posthumanism, 54. hvil­ket hun bru­ger syno­nymt med idéen om, at men­ne­sker etisk set er pri­vil­e­ge­re­de (alt­så “art­s­cha­u­vi­nis­me”). For dem lader det til, at der er en nød­ven­dig sam­men­hæng mel­lem de to typer af post­hu­ma­nis­me. Men det er ikke kor­rekt. Man kan sag­tens udka­ste en onto­lo­gisk sepa­rat grup­pe­ring af det “men­ne­ske­li­ge” (en filo­so­fisk antro­po­lo­gi), der til­skri­ver men­ne­sker distink­te eller lige­frem excep­tio­nel­le egen­ska­ber og dis­po­si­tio­ner, sam­ti­dig med, at man udlæg­ger en non-antro­po­cen­trisk etik, der hæv­der, at ikke kun men­ne­sker skal respek­te­res.

Ifølge Ferrando er post­hu­ma­nis­men “vor tids filo­so­fi”, for­di det er den filo­so­fi, som “suits the infor­mal geo­lo­gi­cal time of the Anthropocene”, hvil­ket hun så for­kla­rer ved, at Antropocæn net­op “marks the extent of the impa­ct of human acti­vi­ties on a pla­ne­tary level”, hvor­for Antropocæn-tesen under­stre­ger “the urgen­cy for humans to beco­me awa­re of pertai­ning to an eco­sy­stem which, when dama­ged, nega­ti­ve­ly affects the human con­di­tion as well”.11Ferrando, Philosophical Posthumanism, 22. Men det, Ferrando egent­lig gør her, er net­op at sni­ge en form for onto­lo­gisk excep­tio­na­lis­me og dua­lis­me ind ad bag­dø­ren, når hun beskri­ver Antropocæn som “men­ne­skets” ekstre­me ind­virk­ning på pla­ne­ten, ikke hybri­de enti­te­ters.

Her kom­mer vi til ker­nen i pro­ble­met med den onto­lo­gi­ske post­hu­ma­nis­me: “Teorien” er, udover at være kon­cep­tu­elt og empi­risk inkon­si­stent i sin egen ret, på ingen måde egnet til at for­stå eller hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. For det før­ste går det post­hu­ma­ni­sti­ske credo ud fra, at men­ne­sker ikke er næv­ne­vær­digt distink­te eller excep­tio­nel­le i for­hold til andre væs­ner. Det igno­re­rer bare den gan­ske vig­ti­ge detal­je, at det er bestem­te men­ne­ske­li­ge hand­lin­ger, som ikke bare har frem­bragt den nuvæ­ren­de situ­a­tion, men også kan omven­de den. Som anti-post­hu­ma­ni­sten Clive Hamilton har for­mu­le­ret det:

Only in the last two or three deca­des has the pre-emi­nen­ce of human agen­cy tru­ly con­fron­ted us. No other for­ce, living or dead, is capab­le of influ­en­cing the Earth System and has the capa­ci­ty to deci­de to do otherwi­se. Now that is agen­cy; it is what makes humans the fre­ak of nature.12Clive Hamilton, Defiant Earth: The Fate of Humans in the Anthropocene (Cambridge: Polity Press, 2017), 100–101.

Det er selv­føl­ge­lig en tri­vi­el sand­hed, at men­ne­sker er en del af “natu­ren”. Men i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se må det vig­tig­ste efter min mening være at aner­ken­de men­ne­skers (eller bestem­te men­ne­ske­li­ge prak­sis­sers) distink­te ind­virk­ning på pla­ne­ten for at loka­li­se­re og afmon­te­re kri­sens årsa­ger. Det for­ud­sæt­ter natur­lig­vis, at der er noget excep­tio­nelt ved men­ne­sker – hvil­ket blandt andet kon­kre­ti­se­res igen­nem den kends­ger­ning, at men­ne­sker er i stand til at ska­be glo­ba­le socioø­ko­no­mi­ske og kul­tu­rel­le syste­mer og tek­no­lo­gi­er, der kan for­år­sa­ge bios­fæ­ri­ske sam­men­brud.

Derudover er sel­ve idéen om, at men­ne­ske­li­ge sam­fund har et sær­ligt ansvar over for pla­ne­tens liv, hvil­ket de fle­ste post­hu­ma­ni­ster også går ud fra, et bevis for excep­tio­na­li­tet­ste­sen. Som Kate Soper præ­cist har for­mu­le­ret det:

There can be no eco­lo­gi­cal prescrip­tion that does not pre­sup­po­se a demarca­tion betwe­en huma­ni­ty and natu­re. Unless human beings are dif­fe­ren­ti­a­ted from other orga­nic and inor­ga­nic forms of being, they can be made no more liab­le for the effects of their occu­pan­cy of the eco-system than any other spe­cies, and it would make no sen­se to call upon cats to stop kil­ling birds. Since any eco-poli­ti­cs, howe­ver dis­mis­si­ve of the supe­ri­o­ri­ty of homo sapi­ens over other spe­cies, accords huma­ni­ty respon­si­bi­li­ties for natu­re, it pre­su­mes the pos­ses­sion by human beings of attri­bu­tes that set them apart from all other forms of life.13Kate Soper, What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human (Wiley-Blackwell, 1995), 160.

Det er afgø­ren­de at hol­de fast i den ind­sigt over for de post­hu­ma­ni­sti­ske stem­mer, der hæv­der, for at give et af de mest ekstre­me eksemp­ler, nem­lig Timothy LeCain, at det er “evi­dent that humans did not set out to cau­se such glo­bal geo­che­mi­cal chan­ges. Instead, they were lar­ge­ly the unan­ti­ci­pa­ted and unin­ten­ded con­sequen­ces of the lar­ge-sca­le use of hydro­c­ar­bons, fer­ti­lizers, and other modern technologies”.14LeCain, “Against the Anthropocene”, 20. At kon­klu­de­re, fort­sæt­ter LeCain, at men­ne­sker ale­ne var “respon­sib­le for the cour­se of events that resul­ted from bur­ning coal”, er deci­de­ret “nonsensical”.15LeCain, “Against the Anthropocene”, 20. Vi må der­i­mod for­stå, for­tæl­les vi, at de fos­si­le brænds­ler har for­met “humans and their cul­tu­res in all sorts of une­xpected ways”,16LeCain, “Against the Anthropocene”, 4. og at “coal sha­ped the humans who used it far more than humans sha­ped coal”.17LeCain, “Against the Anthropocene”, 20. For at for­stå og hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se – mener LeCain – skal vi først og frem­mest for­stå, hvor­dan men­ne­sker er bestemt eller betin­get af det ikke-men­ne­ske­li­ge: “some very power­ful mate­ri­al things […] have increa­sing­ly come to dicta­te our col­lecti­ve fate”.18LeCain, “Against the Anthropocene”, 22. Vi må for­stå, som en anden post­hu­ma­ni­stisk apo­lo­get siger det, at olie, for eksem­pel, er en “vast­ly distri­bu­ted agent with dark designs of its own”.19Timothy Morton, “They are Here”, i The Nonhuman Turn, red. Richard Grusin (Minnesota: Minnesota University Press, 2015), 187. What?

Den slags udsagn er kom­plet hand­ling­s­lam­men­de. Imod post­hu­ma­nis­men er det vig­ti­ge­re end nogen­sin­de før at lave distink­tio­ner mel­lem for­skel­li­ge typer af eksi­sten­ser og livs­for­mer for at iso­le­re dem, der hoved­sa­ge­ligt for­år­sa­ger nega­ti­ve brud i jord­sy­ste­met.

Kommunocæn?

Lad mig afslut­te med nog­le bemærk­nin­ger om mulig­he­den for en radi­kalt ander­le­des måde at orga­ni­se­re “stof­skif­tet mel­lem men­ne­sket og natu­ren”, som Marx kald­te det, der bry­der med den nuvæ­ren­de kapi­ta­lo­cæ­ne epo­kes instru­men­ta­li­sti­ske og destruk­ti­ve syn på natu­ren som pro­dukt og pro­fit­ska­ber. Man kun­ne også kal­de fore­stil­lin­gen om Kommunocæn for øko­so­ci­a­lis­me. Men det er en reel fore­stil­ling. Tag bare anti-glo­ba­li­se­rings­be­væ­gel­sens udvik­ling igen­nem 90’erne og 00’erne: Siden finanskri­sen i 2007–2009 er bevæ­gel­sen gle­det mere i bag­grun­den. Hvorfor? Fordi dens dis­kurs er ble­vet vir­ke­lig­gjort, dens idéer er ble­vet en del af den offent­li­ge vir­ke­lig­hed. Hvem tviv­ler læn­ge­re på, at den pla­ne­tæ­re neds­melt­ning især skyl­des den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des rov­drift på dens egne bio­fy­si­ske repro­duk­tions­be­tin­gel­ser, på atom­kraft­lob­by­ens ekstre­me arro­gan­ce og sne­dig­hed, på de skif­ten­de par­la­men­ta­ri­ke­res udtal­te indif­fe­rens og hyk­le­ri i for­hold til det, Hartmut Rosa i sin bog Resonans har skel­net mel­lem som “mil­jø­be­vidst­hed” og “mil­jøind­sats”, på absur­di­te­ten og finan­se­li­tens des­pe­ra­tion bag idéen om at sta­bi­li­se­re Vestens tek­no­lo­gi­ske udsult­ning af pla­ne­ten igen­nem fle­re stor­tek­no­lo­gi­ske inter­ven­tio­ner i solens strå­ler såvel som i under­grun­den, på komi­k­ken og tra­ge­di­en i hele fos­silø­ko­no­mi­ens indæd­te for­søg på at bil­de os ind, at der eksi­ste­rer sådan noget som “grønt” kul og olie eller “bære­dyg­ti­ge” fly­ve­ma­ski­ner? Den dis­kurs var reser­ve­ret til de “mili­tan­te” for intet andet end 10–15 år siden. Nu figu­re­rer den som en legi­tim stem­me i den offent­li­ge vir­ke­lig­hed, hvil­ket giver håb for rea­li­se­rin­gen af en anden øko­lo­gi, selv­om fos­silø­ko­no­mi­en vil bru­ge alle sine mid­ler for at ned­kæm­pe den. Vi er tvun­get til at ska­be og udle­ve fore­stil­lin­ger om en anden øko­lo­gi. Intet tyder på, at fos­sil­ka­pi­ta­lis­men vil dø en natur­lig død. I 2018 var otte af de ti stør­ste virk­som­he­der i ver­den, målt på omsæt­ning, direk­te for­bun­det med afbræn­ding af fos­sil ener­gi.

Hvis pla­ne­tens livs­be­tin­gel­ser ikke skal dege­ne­re­re, er det en nød­ven­dig­hed, at der udfor­mes en radi­kalt ander­le­des rela­tion mel­lem men­ne­sker og Jorden. Det kræ­ver et for­hold, der går ud fra Jorden som en fæl­les og ejer­løs Jord, hvor de pla­ne­tæ­re græn­ser respek­te­res. Det kræ­ver, at vores arbejds- og pro­duk­tions­for­mer tager hånd om den jord, der gør livet muligt, hvil­ket Stefania Barca har fore­slå­et med begre­bet “jor­domsorgs­fuldt arbej­de” (earth care labour). Den slags arbej­de og pro­duk­tions­for­hold eksi­ste­rer alle­re­de i natur- og øko­so­ci­a­li­sti­ske bevæ­gel­ser i de glo­ba­le syd, for eksem­pel Zapatista-bevæ­gel­sen i Mexico, “indigenous”-bevægelser i Amazonas, De land­lø­se arbej­de­res bevæ­gel­se (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) i Brasilien, den glo­ba­le land­brugs­be­væ­gel­se La Vía Campesina, de euro­pæ­i­ske kli­ma­be­sæt­tel­ser- og bevæ­gel­ser som Ende Gelände eller ZAD nord for Nantes, og bon­de­be­væ­gel­sen i Indien, der sid­ste år gen­nem­før­te ver­dens stør­ste gene­ral­strej­ke med over 250 mil­li­o­ner bøn­der imod libe­ra­li­se­rin­gen af land­bru­get i Indien. Herhjemme fin­des der bevæ­gel­ser som Frie Bønder – Levende land eller for­e­nin­gen Andelsgaarde. Og vi ser en inspi­re­ren­de kim i de bre­de ini­ti­a­ti­ver til gen­brugs­for­e­nin­ger, alter­na­ti­ve pro­duk­tions- og dyrk­nings­for­mer, bære­dyg­tigt byg­ge­ri, nybyg­ge­ri­er i gælds­fri øko­sam­fund, alter­na­tiv plan­teavl og frø­sam­le­ri og en genop­li­vel­se af andel­stan­ken og kolo­ni­ha­ve­be­væ­gel­sens tan­ker om sel­vor­ga­ni­se­ret distri­bu­tion af føde­va­rer. Vi skal begyn­de at spi­se, arbej­de, bo, byg­ge, pro­du­ce­re, for­bru­ge og rej­se fun­da­men­talt ander­le­des, end vi gør i dag. Vi skal gen­po­li­ti­se­re vores for­hold til Jorden. Det kræ­ver et radi­kalt opgør med storska­la-land­brug og fos­silø­ko­no­mi­en, som skal erstat­tes af lokal mads­u­veræ­ni­tet og ved­va­ren­de ener­gi­pro­duk­tion og et radi­kalt fald i ener­gi­for­brug i det glo­ba­le nord. Det kræ­ver, at pro­fit­mo­ti­vet fjer­nes i for­bin­del­se med enhver beslut­ning om, hvor­dan Jorden for­val­tes; at vi ikke for­la­der os på grøn vækst og sæt­ter vores lid til futuri­sti­ske stor­tek­no­lo­gi­er såsom Carbon Capture Storage, hvis kon­se­kven­ser ingen ken­der til. Det kræ­ver en demo­kra­tisk betin­get og juri­disk bin­den­de glo­bal plan, der ska­ber en over­gang til ved­va­ren­de ener­gi, hvil­ket inde­bæ­rer reduk­tion eller afskaf­fel­se af hele indu­stri­el­le sek­to­rer. Det kræ­ver, at befolk­nin­ger selv får kon­trol over indu­stri­el­le fabrik­ker, land­brug, land og trans­port­sek­to­rer – lige nu ejer for eksem­pel 0,6 pro­cent af befolk­nin­gen 62 pro­cent af det dan­ske over­fla­dea­re­al. Det kræ­ver, at der gen­plan­tes skov på stor ska­la og at jord med højt kul­sto­find­hold udta­ges. Og det kræ­ver et gene­relt brud med fore­stil­lin­gen om men­ne­skets ejer­skab af Jorden. Marx – som myten på for­bløf­fen­de vis har gjort til indu­stri­a­lis­mens og stor­pro­duk­tio­nens sto­re for­ta­ler – beskrev betin­gel­ser­ne for en ny rela­tion mel­lem men­ne­sket og Jorden såle­des:

Fra en høje­re øko­no­misk sam­funds­for­ma­tions stand­punkt vil enkel­te indi­vi­ders pri­va­te ejen­doms­ret til jord­klo­den frem­stå lige så absurd som en til­stand, hvor det ene men­ne­ske kan være det andet men­ne­skes pri­va­te­jen­dom. Ikke engang et helt sam­fund, en nation, ja ikke engang alle sam­ti­di­ge sam­fund taget under ét ejer jord­klo­den. De er kun dens besid­de­re, har brugs­ret til den og som boni patres fami­li­as (gode fami­lie­fædre) må de over­la­de den i for­bed­ret stand til de efter­føl­gen­de generationer.20Karl Marx, Kapitalen, 3. bog, bind 4 (Bibliotek Rhodos, 1972), 999.

1. G.W.F. Hegel, Retsfilosofien (København: Det lil­le Forlag, 2004), 26.
2. Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism (London/New York: Bloomsbury, 2019), 1.
3. Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013), 65.
4. Timothy James LeCain, “Against the Anthropocene: A Neo-Materialist Perspective”, International Journal for History, Culture and Modernity 3 (2015): 2–5.
5. Bruno Latour, Reassembling the Social (Oxford: Oxford University Press, 2005): 52, 71–72.
6. Ursula Le Guin, “Et beske­dent for­slag: Vegempati”, i Ny Jord: Tidsskrift for naturkri­tik (nr. 5), red. Jeppe Sengupta Carstensen & Andreas Vermehren Holm (København: Forlaget Virkelig, 2020), 450–454.
7. Graham Harman, Bruno Latour: Reassembling the Political (Pluto Press, 2014), viii.
8. Graham Harman, Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything (Pelican Books, 2018), 54.
9. Harman, Object-Oriented Ontology, 55.
10. Ferrando, Philosophical Posthumanism, 54.
11. Ferrando, Philosophical Posthumanism, 22.
12. Clive Hamilton, Defiant Earth: The Fate of Humans in the Anthropocene (Cambridge: Polity Press, 2017), 100–101.
13. Kate Soper, What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human (Wiley-Blackwell, 1995), 160.
14. LeCain, “Against the Anthropocene”, 20.
15. LeCain, “Against the Anthropocene”, 20.
16. LeCain, “Against the Anthropocene”, 4.
17. LeCain, “Against the Anthropocene”, 20.
18. LeCain, “Against the Anthropocene”, 22.
19. Timothy Morton, “They are Here”, i The Nonhuman Turn, red. Richard Grusin (Minnesota: Minnesota University Press, 2015), 187.
20. Karl Marx, Kapitalen, 3. bog, bind 4 (Bibliotek Rhodos, 1972), 999.

Er moralske domme objektive?

I Kritik der rei­nen Vernunft (KrV) hæv­der Kant, at et udtryk ikke behø­ver at stam­me fra “teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der” for at kun­ne til­skri­ves objek­ti­vi­tet. For at til­skri­ve et begreb “objek­tiv gyl­dig­hed”, som han skri­ver, kræ­ves der noget “mere” end logisk mulig­hed (mod­si­gel­ses­fri­hed), men det­te “mere” skal ikke nød­ven­dig­vis “søges i teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der, men kan også lig­ge i praktiske.”1“Um einem sol­chen Begriffe aber objek­ti­ve Gultigkeit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Dieses Mehrere aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erkenntnisquellen gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff. Citater af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Akademie Ausgabe (AA), Kants Gesammelte … Continue reading Disse prak­ti­ske erken­del­ses­kil­der under­sø­ger Kant især i sit andet hoved­værk, Kritik der prak­ti­s­chen Vernunft (KpV), og det er dem, vi skal se nær­me­re på her.

I en tid­li­ge­re arti­kel for­søg­te jeg, lige­le­des med afsæt i Kant, at præ­sen­te­re en gene­risk (emne- og dis­kursneut­ral) defi­ni­tion af sand­hed og objek­ti­vi­tet.2Kristoffer Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, Tidsskriftet Paradoks, 24. sep­tem­ber 2020.  Her frem­lag­de jeg en defi­ni­tion af begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet, som gør det muligt at anven­de dem på tværs af for­skel­li­ge dis­kurs­do­mæ­ner (lige fra dom­me om mole­ky­ler til musik og moral). Jeg anbe­fa­le­de her at læse Kants teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet som en nor­ma­tiv teo­ri. Den er nor­ma­tiv, for­di en dis­kurs – en mere eller min­dre afgræn­set måde at tale om vir­ke­lig­he­den på, for eksem­pel igen­nem bestem­te viden­ska­ber, reli­gi­øse sym­bo­ler eller moral­ske ter­mer – er objek­tiv og sand­heds­du­e­lig (består af udsagn, som kan være san­de eller fal­ske), hvis og kun hvis den inde­hol­der nog­le inter­sub­jek­tivt accep­tab­le og for dis­kur­sen særeg­ne nor­mer eller veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser (nor­ma­ti­vi­tet for­stås alt­så ikke ale­ne som et moralsk begreb her). Betingelserne fun­ge­rer for det før­ste som afgræn­sen­de spe­ci­fi­ka­tio­ner af, hvil­ken type udsagn, der er menings­ful­de inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel ind­går udsag­ne­ne “Det er i orden at skam­fe­re alle børn på sin vej!” og “Holocaust var en skam­plet på men­ne­ske­he­den” beg­ge i den moral­ske dis­kurs, i mod­sæt­ning til udsag­net “De fle­ste DNA-mole­ky­ler består af to biopo­ly­mer-stren­ge”. For det andet fun­ge­rer de nævn­te betin­gel­ser som kri­te­ri­er eller nor­mer, der kan sor­te­re san­de fra fal­ske udsagn inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel er der ind­ly­sen­de grun­de til at hæv­de, at det før­ste udsagn om bør­ne­skam­fe­ring er falskt, mens det andet om holo­caust er sandt – hvis du hæv­der det mod­sat­te, er du dår­lig til at ræson­ne­re moralsk, hvil­ket under­stre­ger det nor­ma­ti­ve aspekt. En for­kla­ring af, hvor­for det er til­fæl­det, kræ­ver en spe­ci­fi­ka­tion af moral­ske dom­mes inter­sub­jek­tivt accep­tab­le og for dis­kur­sen særeg­ne veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser.

På den ene side mistæn­ke­lig­gør den­ne teo­re­ti­ske skit­se enhver form for abso­lu­tis­me om ét pri­vil­e­ge­ret dis­kurs­do­mæ­ne i for­hold til sand­hed og objek­ti­vi­tet, for eksem­pel den sci­en­ti­sti­ske og eli­mi­na­ti­ve type af natu­ra­lis­me, som hol­der fast i, at ale­ne udsagn, der kan for­kla­res udtøm­men­de igen­nem natur­vi­den­ska­ber­nes meto­do­lo­gi­ske appa­ra­ter, kan gøre krav på objek­ti­vi­tet og sand­hed, for­di ale­ne den slags udsagn ikke (eller i min­dre omfang) er sub­jek­taf­hæn­gi­ge, men udsi­ges, for at bru­ge Thomas Nagels vel­kend­te for­mu­le­ring, fra et helt igen­nem objek­tivt “view from nowhe­re”. På den anden side er teo­ri­en ufor­e­ne­lig med de rela­ti­vi­sti­ske eller skep­ti­ci­sti­ske betragt­nin­ger, der har det med at stil­le spørgs­måls­tegn ved sub­stan­ti­el­le anven­del­ser af begre­ber som sand­hed og objek­ti­vi­tet, hvil­ket jævn­ligt spids­fin­dig­gø­res igen­nem “post­mo­der­ne” for­me­nin­ger om kul­tu­rel­le kon­ven­tio­ner, vest­lig impe­ri­a­lis­me, fin­ge­re­de sprog­spil, eller ide­o­lo­gi- og magt­kon­struk­tio­ner – for­me­nin­ger, som i man­ge år har haft (for) gode vil­kår på dan­ske såvel som uden­land­ske uni­ver­si­te­ters huma­ni­sti­ske afde­lin­ger.

Den tred­je anti­no­mi

Praktiske dom­me eller begre­ber er for­bun­det med væs­ners prak­ti­ske hand­lings­liv. Dommene “Det er for­kert at tor­tu­re­re børn for sjov!” og “Du skal øve dig, hvis du vil lære at spil­le basket” er såle­des prak­ti­ske dom­me, mens et begreb som “fri­hed” er et prak­tisk begreb, for­di de kun er menings­ful­de i for­bin­del­se med poten­ti­el­le hand­lin­ger. Hvad vil det sige, at den slags dom­me og begre­ber er objek­ti­ve? Ser vi nær­me­re på Kants udlæg­ning af det spørgs­mål, er den tred­je anti­no­mi i KrV et udmær­ket udgangs­punkt. Uden at gå i detal­jer med Kants argu­men­ta­tion, hæv­der han i den tred­je anti­no­mi, at det er muligt at tæn­ke begre­bet kaus­a­li­tet på to måder: enten fra “natu­ren” eller fra “fri­hed” (at kun­ne tæn­ke et begreb bety­der ikke, at begre­bet er objek­tivt, bare at det kan fore­stil­les modsigelsesfrit).3A 532/B 560. Det bety­der, at det er muligt at fore­stil­le sig (1) en empi­risk begi­ven­hed eller gen­stand, som er for­år­sa­get af en anden empi­risk begi­ven­hed eller gen­stand, og (2) en empi­risk begi­ven­hed eller gen­stand, som er for­år­sa­get af en  ikke-empi­risk, fri vil­je. Kort sagt: udtryk­ket “X for­år­sa­ge­de Y” inde­bæ­rer ikke, at X og Y nød­ven­dig­vis skal være af sam­me type.4Kant argu­men­te­rer for det i A 528–532/B 556–560, hvil­ket til­sy­ne­la­den­de stri­der imod det fysi­ka­li­sti­ske prin­cip om kaus­al luk­ket­hed (caus­al clo­su­re).

Kant hæv­der nu, at der fin­des en til­sy­ne­la­den­de mod­sæt­ning mel­lem føl­gen­de to udsagn (hvil­ket gene­re­rer en såkaldt anti­no­mi, som opstår i for­sø­get på at sige noget om, hvor­dan abso­lut alting hæn­ger sam­men):

 1. Ikke alting fin­der ude­luk­ken­de sted i over­ens­stem­mel­se med natur­love­ne (= fri­hed findes).5A 444/B 472.
 2. Alting fin­der ude­luk­ken­de sted i over­ens­stem­mel­se med natur­love­ne (= fri­hed fin­des ikke).6A 445/B 473.

Hvad er fri­hed? I KpV beskri­ver Kant fri­hed i den “trans­cen­den­tale betyd­ning” som ratio­nel­le agen­ters evne til at pro­du­ce­re hand­lin­ger, som ikke er kaus­alt bestemt af for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der eller agen­tens empi­ri­ske natur.75: 97. Frihed skal alt­så her for­stås som en ikke-empi­risk, ube­tin­get, før­ste begyn­del­se af en begi­ven­hed eller serie af tilstande.8Se des­u­den A15/B29; A802/B830 i KrV.

Det ind­by­der natur­lig­vis til en kom­pli­ce­ret dis­kus­sion af deter­mi­nis­me og fri vil­je, som jeg ikke vil gå i detal­jer med her. Det væsent­li­ge for nu er to ting:

 1. at Kants hen­sigt med den tred­je anti­no­mi er at under­sø­ge “[…] om fri­hed over­ho­ve­det er mulig, og hvis den er, hvor­vidt den kan bestå sam­men med de kaus­a­le natur­loves almenhed”,9“ob Freiheit übe­rall nur mög­lich sei, und ob, wenn sie es ist, sie mit der Allgemeinheit des Naturgesetzes der Causalität zus­am­men beste­hen kön­ne.” A 536/B 564. og
 2. at Kant hæv­der, i sin løs­ning af anti­no­mi­en, at mod­sæt­nin­gen mel­lem de to typer af kaus­a­li­tet er en falsk mod­sæt­ning, og at (1) og (2) “kan være sande”10“wahr sein kön­nen”. (A 532/B 560). på sam­me tid.

(a) og (b) hæn­ger sam­men i den for­stand, at fri­hed er “mulig” (og kan “bestå” sam­men med natur­love­nes kaus­a­li­tet), hvis og kun hvis (1) er sand om et andet domæ­ne eller fra et andet stand­punkt end (2) (det ven­der jeg til­ba­ge til). Hvis det er til­fæl­det, er der ikke en kon­tra­dik­tion mel­lem (1) og (2) (i let­te­re omfor­mu­le­re­de ver­sio­ner). Det afgø­ren­de er, som man­ge Kant-for­tol­ke­re desvær­re har det med at over­se eller igno­re­re, at hans behand­ling af anti­no­mi­er­ne i KrV impli­ce­rer, at udsagn om noget ikke-empi­risk, såsom fri­hed, ikke er uden objek­ti­vi­tet eller sand­heds­vær­di, ale­ne for­di de inde­hol­der et ikke-empi­risk begreb. Hvorfor vil­le Kant ellers sige, at udsag­net om fri­he­dens rea­li­tet “kan være” sandt?

Empirisk menings­løs­hed

Frihed er iføl­ge Kant et empi­risk “tomt begreb”, da det per defi­ni­tion ikke kan instan­ti­e­res empi­risk. Han for­mu­le­rer det ofte sådan, at den slags begre­ber ikke har nogen “objek­tiv gyl­dig­hed”. Det er dog vig­tigt at under­stre­ge, at Kants brug af præ­di­ka­tet objek­tiv (hen­holds­vis “objek­tiv gyl­dig­hed” og “objek­tiv rea­li­tet”) er kom­pleks og til tider for­vir­ren­de. Generelt kan vi dog sige, med Kant, at et udtryk (begreb eller dom)11Selvom Kant ikke er fuld­stæn­dig eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, der ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. Hvis et begreb ikke er objek­tivt eller … Continue reading er objek­tivt gyl­digt, hvis det, som udtryk­ket refe­re­rer til, er muligt, mens et udtryk har objek­tiv rea­li­tet, hvis det, som udtryk­ket refe­re­rer til, fak­tisk fin­des. I KrV taler Kant ofte om objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet på en restrik­tiv måde ved at begræn­se det til empi­ri­ske begre­ber og dom­me (eller rene begre­ber, såsom tid og rum, der er objek­ti­ve i kraft af at udgø­re betin­gel­ser for empi­risk erken­del­se). Men det er afgø­ren­de ikke at for­veks­le den udlæg­ning af objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet med objek­ti­vi­tet per se. Objektivt gyl­di­ge dom­me er, kort sagt, sand­heds­du­e­li­ge dom­me. Som Kant rede­gør for i §19 af Prolegomena, er en dom objek­tiv, hvis alle andre ratio­nel­le væs­ner er i stand til også at hæv­de eller benæg­te dom­men under de ret­te betin­gel­ser (de har “almen­gyl­dig­hed (for enhver)”, som han skri­ver). Det bety­der, at dom­men er veri­fi­cer­bar for alle, da det er muligt at spe­ci­fi­ce­re dens sand­heds­be­tin­gel­ser, som vel at mær­ke er sub­jekt-spe­ci­fik­ke i den for­stand, at det er nog­le betin­gel­ser, som vi ikke kan være sik­re på gæl­der for andet end men­ne­ske­lig doms­fæl­del­se, men som er objek­ti­ve, for­di de udgør de epi­ste­mi­ske og inter­sub­jek­ti­ve betin­gel­ser for at udsi­ge sand­heds­du­e­li­ge udsagn. De er, så at sige, vores fæl­les greb på vir­ke­lig­he­den som et sæt af epi­ste­misk ind­skræn­ke­de betin­gel­ser, der er bestemt af begre­bet om prin­ci­pi­el verificerbarhed.12Se Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, for en detal­je­ret udlæg­ning af dis­se pointer.

I KrV, som især hand­ler om betin­gel­ser­ne for teo­re­tisk, viden­ska­be­lig erken­del­se, har objek­tiv gyl­dig­hed alt­så for­trins­vis noget at gøre med en doms empi­ri­ske “refe­ren­ce” (Beziehung). Et udtryk er med andre ord objek­tivt gyl­digt i den­ne for­stand, hvis og kun hvis det refe­re­rer til eller er for­bun­det med en mulig empi­risk genstand.13Se blandt andet A 239–240/B 298–299; A 240–242/B 299–300. Dermed har Kant også spe­ci­fi­ce­ret de nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for en empi­risk doms (“Erfahrungsurteil”) menings­fuld­hed: Hvis et udsagn ikke refe­re­rer til eller er for­bun­det med en mulig empi­risk gen­stand, så er det, som en empi­risk dom, uden “mening [Sinn] og fuld­kom­men tomt for indhold”.14A 239/B 298–299.

Min læs­ning af Kant går ud fra, at når han i KrV hæv­der, at ikke-empi­ri­ske begre­ber såsom fri­hed, er “tom­me”, mang­ler “objek­tiv gyl­dig­hed” eller er “uden sand­hed og refe­ren­ce [Beziehung] til en genstand”,15A 489/B 517. så bety­der det, at den type begre­ber er empi­risk tom­me, at de er uden empi­risk sand­hed, at de er uden rela­tion til en empi­risk gen­stand. Hvis et begreb ikke har nogen “mening” eller “sand­hed” i den­ne for­stand, har det ikke nogen empi­risk sand­heds­vær­di og er lige­frem menings­løst fra det empi­ri­ske stand­punkt, der for­sø­ger at udpe­ge og beskri­ve den fysi­ske vir­ke­lig­hed. For eksem­pel er det hver­ken muligt at be- eller afkræf­te eksi­sten­sen af “Gud” igen­nem empi­ri­ske dom­me. Som ikke-empi­risk begreb kan det per defi­ni­tion ikke instan­ti­e­res empi­risk, og der­for kan det per defi­ni­tion ikke være sandt eller falskt.

Menneskelige hand­lin­ger

Det giver ingen mening at hæv­de, at udsag­net i den tred­je anti­no­mi om fri­he­dens rea­li­tet kan være “sandt” på sam­me måde som et empi­risk udsagn. Det har ingen empi­risk sand­heds­vær­di. Heldigvis ope­re­rer Kant (som jeg har argu­men­te­ret for andetsteds)16Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objektivitet”. med et plu­ra­li­stisk sand­heds­be­greb, som kræ­ver et spe­ci­fikt sæt af sand­heds­an­ven­del­ses­kri­te­ri­er for enhver type af dom­me. Et sådant sæt for­står jeg som en spe­ci­fi­ka­tion af den eller de betin­gel­ser, der skal være opfyldt for, at noget kan siges at være sandt eller falskt. Med andre ord: For at kun­ne vur­de­re et udsagns sand­heds­vær­di påkræ­ves et sæt af sand­heds­be­tin­gel­ser i form af reg­ler eller nor­mer, som kan diri­ge­re os mel­lem san­de og fal­ske dom­me. Kant kal­der det nog­le ste­der for en sand­heds “bestemmelsesgrund”17A 152/B 191. eller “prø­ve­sten”. Et anven­del­ses­kri­te­ri­um for sand­hed er domæ­ne- eller kon­tekst­sen­si­tivt i den for­stand, at det udgør et sæt af kon­tekst­spe­ci­fik­ke, men alment til­gæn­ge­li­ge (for ratio­nel­le væs­ner) nor­mer for at hæv­de, at noget er sandt eller falsk inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel fin­des der et sæt af reg­ler og nor­mer inden for arit­me­tik for at vur­de­re arit­me­ti­ske udsagns sand­heds­vær­di, som ikke er iden­ti­ske med de reg­ler og nor­mer, der for eksem­pel er knyt­tet til almin­de­li­ge hver­dags­ud­sagn om mel­lem­sto­re gen­stan­de (for eksem­pel at vi ikke drøm­mer, og at lys­bryd­nin­gen optræ­der på en pas­sen­de måde for vores syns­felt).

Som Kant skri­ver i Prolegomena, vil­le udsagn om fri­hed natur­lig­vis ikke kun­ne være san­de, hvis fri­hed tæn­kes som noget, der kan frem­træ­de og veri­fi­ce­res empi­risk, efter­som “det sam­me både vil­le bli­ve bekræf­tet og afkræf­tet om den sam­me gen­stand i den sam­me betydning”,18“dasselbe von ein­er­lei Gegenstande in der­sel­ben Bedeutung zug­leich bejaht und ver­ne­int wer­den”. 4: 343. nem­lig at det både er og ikke er empi­risk. Det vil­le inde­bæ­re en mod­si­gel­se. Men Kants poin­te er, at hvis fri­hed ikke for­stås i den sam­me “betyd­ning” som empi­ri­ske frem­træ­del­ser, så er der en logisk (mod­si­gel­ses­fri) mulig­hed for at hæv­de, at fri­hed har rea­li­tet i en eller anden rele­vant for­stand, og at udsagn her­om er san­de. Det kræ­ver natur­lig­vis en yder­li­ge­re spe­ci­fi­ka­tion af, hvad betin­gel­ser­ne er for at hæv­de, at den slags udsagn er san­de. Det kræ­ver et sand­heds­an­ven­del­ses­kri­te­ri­um, som ikke kan være det sam­me som kri­te­ri­et for empi­risk sand­hed.

Hvordan udspe­ci­fi­ce­rer Kant et sådant anven­del­ses­kri­te­ri­um? Det er umu­ligt i den for­bin­del­se ikke at kom­me ind på Kants skel mel­lem “frem­træ­del­ser” og “ting i sig selv/ting betrag­tet i sig selv”.19Se Gerold Prauss, Erscheinung bei Kant: Ein Problem der “Kritik der rei­nen Vernunft” (Berlin: De Gruyter, 1971), for et udfør­ligt stu­die i Kants distink­tion og hans veks­len­de anven­del­se af hen­holds­vis “ting betrag­tet i sig selv” og “ting i sig selv”, som for­sva­rer en ikke-meta­fy­sisk læs­ning af Kant. Der fin­des groft sagt to læs­nin­ger af den distink­tion, som hver især er for­mu­le­ret i for­skel­li­ge versioner.20For en ind­fø­ring, se Dennis Schulting, “Kant’s Idealism: The Current Debate”, i Kant’s Idealism, red. Dennis Schulting & Jacco Verburgt (Springer, 2011), 1–25. Den før­ste læs­ning hæv­der, at der er tale om et ontologisk/metafysisk skel mel­lem to for­skel­li­ge typer af gen­stan­de eller domæ­ner: en empi­risk vir­ke­lig­hed og en ‘trans­cen­dent’, ikke-empi­risk vir­ke­lig­hed. Den anden læs­ning går ud fra, at der ikke er tale om to for­skel­li­ge gen­stan­de, men om to for­skel­li­ge måder at betrag­te en og sam­me gen­stand på. Det er kort for­talt den ikke-meta­fy­si­ske læs­ning. Mit udgangs­punkt er, at der fin­des over­be­vi­sen­de tek­stu­el­le bevi­ser for beg­ge læs­nin­ger (med andre ord: Kant var uklar eller lige­frem inkon­si­stent), men der er bed­re filo­so­fi­ske grun­de til at for­føl­ge den ikke-meta­fy­si­ske læs­ning.

En af de “gen­stan­de”, som kan betrag­tes på to for­skel­li­ge måder, er men­ne­ske­li­ge hand­lin­ger. I sin løs­ning af den tred­je anti­no­mi intro­du­ce­rer Kant i den for­bin­del­se en distink­tion mel­lem det, han kal­der for en “empi­risk” og en “intel­li­gibel” karak­ter. Det skel inde­bæ­rer, at men­ne­sker og men­ne­ske­li­ge hand­lin­ger kan betrag­tes, ana­ly­se­res eller for­stås ud fra:

 1. et empi­risk, viden­ska­be­ligt stand­punkt, for eksem­pel igen­nem adfærds­psy­ko­lo­gi, obser­va­tio­ner af neu­ro­lo­gisk akti­vi­tet osv., eller
 2. et prak­tisk stand­punkt, hvor hand­lin­gen for­stås som udtryk for en per­sons frie valg, hvor­for per­so­nen kan stil­les til ansvar for hand­lin­gen.

I for­hold til den­ne distink­tion skri­ver Kant i sit Preisschrift über die Fortschritte der Metaphysik (offent­lig­gjort i 1804), at beg­ge stand­punk­ter kan udsi­ge noget “sandt”, selv­om de til­sy­ne­la­den­de står i mod­sæt­ning til hin­an­den, lige­som to kon­træ­re dom­me i klas­sisk (ari­sto­te­lisk) logik beg­ge kan være san­de, hvis sub­jek­tet (for eksem­pel en men­ne­ske­lig hand­ling), som Kant skri­ver, “tages i for­skel­lig betyd­ning [Bedeutung]” eller i en anden “mening [Sinn]”.21AA: 20, 291–292. En og sam­me men­ne­ske­li­ge hand­ling kan nem­lig, som han skri­ver, “tæn­kes som causa nou­menon”,22AA: 20, 291–292. alt­så som en ikke-empi­risk kaus­a­li­tet, og som en empi­risk betin­get gen­stand. Altså både som en intel­li­gibel og en empi­risk karak­ter. Hvad bety­der det? Det bety­der, at føl­gen­de to udsagn:

 1. Handling X er for­år­sa­get af noget empi­risk
 2. Handling X er for­år­sa­get af noget ikke-empi­risk

ikke inde­bæ­rer en mod­sæt­ning, for­di en og sam­me gen­stand (en lidt aka­vet term), nem­lig den men­ne­ske­li­ge hand­ling, ikke ana­ly­se­res eller betrag­tes fra det sam­me stand­punkt, i den sam­me kon­tekst og med det sam­me beskri­vel­ses­for­mål for øje. I sit Opus postumum skri­ver Kant: “Tingen i sig selv (ens per se) er ikke et andet objekt, men der­i­mod et andet for­hold [Beziehung] (respectus) i fore­stil­lin­gen af det sam­me objekt”.23“Das Ding an sich (ens per se) ist nicht ein ande­res Objekt son­dern eine ande­re Beziehung (respectus) der Vorstellung auf das­sel­be Objekt […].” AA XXII 26. Denne reflek­sions- eller betragt­nings­akt lader ikke til at inde­hol­de nogen onto­lo­gi­ske for­plig­tel­ser i for­hold til erfa­rings­trans­cen­den­te gen­stan­de. Det hand­ler tvær­ti­mod om, at vi kan tale om nog­le gen­stan­de (hoved­sa­ge­ligt men­ne­ske­li­ge hand­lin­ger) på ikke-empi­ri­ske måder, og at vi ret beset er nødsa­get til at gøre det, hvis vi vil fast­hol­de, at men­ne­sker er ratio­nel­le væs­ner, som kan til­skri­ves et moralsk ansvar for deres hand­lin­ger (man fin­der en moder­ne vari­ant af Kants teo­ri i Donald Davidsons “ano­ma­lous monism”).24Se for eksem­pel hans vel­kend­te arti­kel “Mental Events” fra 1970, hvor han argu­men­te­rer for, at når en begi­ven­hed beskri­ves som en men­tal begi­ven­hed eller en hand­ling, så kan den ikke for­ud­si­ges eller for­kla­res af fysi­ske love og for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der, men at det er muligt at for­ud­si­ge og for­kla­re selv­sam­me … Continue reading

Men er det ikke irra­tio­nelt for en og sam­me per­son både at have den over­be­vis­ning om sin (eller en andens) hand­ling, at den er deter­mi­ne­ret af fysi­ske årsa­ger, sam­ti­dig med den over­be­vis­ning, at den ikke er deter­mi­ne­ret af fysi­ske årsa­ger? For at sva­re på den ind­ven­ding, er det afgø­ren­de at for­stå, hvad det vil sige at have to “standpunkter”,254:452. hvor­ud­fra vi kan betrag­te eller for­stå en hand­ling. Et stand­punkt skal for­stås som et sæt af ret­fær­dig­gjor­te hæv­del­ses­be­tin­gel­ser i for­hold til udsagn om en bestemt gen­stand. I nog­le til­fæl­de er et stand­punkt (voka­bu­lar) pas­sen­de, mens det i andre til­fæl­de er absurd. De fle­ste vil nok sige, at vores moral­ske voka­bu­lar, der for eksem­pel inde­hol­der begre­ber som ‘ret­fær­dig­hed’ og ‘pligt’, ikke bør anven­des til at beskri­ve for­hol­det mel­lem pla­ne­ter­ne i vores sol­sy­stem. Omvendt vil det være absurd, vil de fle­ste nok sige, at anven­de begre­ber som pro­to­ner, elek­tro­mag­ne­ti­ske bøl­ger og neu­ro­ner til at tale om flygt­nin­ge­kri­ser og legi­ti­mi­te­ten af døds­straf.

Det prak­ti­ske stand­punkt og moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet

Hvad bety­der det fore­gå­en­de i for­hold til, at udsag­net fra den tred­je anti­no­mi om fri­hed “kan være sandt”? Kant opstil­ler i den for­bin­del­se en form for trans­cen­den­talt argu­ment for rea­li­te­ten af fri­hed med afsæt i betragt­nin­gen af os selv som moral­ske agen­ter. Et trans­cen­den­talt argu­ment (som min­der en hel del om nog­le af de såkald­te “indis­pensa­bi­li­ty argu­ments” for fri­hed, som flo­re­rer i angel­sak­si­ske kred­se), har føl­gen­de struk­tur:

 1. X
 2. Y er en nød­ven­dig betin­gel­se for X
 3. Derfor Y,

og Kants argu­ment lyder:

 1. Mennesker til­skri­ves moralsk ansvar for deres hand­lin­ger
 2. En nød­ven­dig betin­gel­se for (1) er, at men­ne­sker er frie
 3. Derfor er det ratio­nelt at anta­ge, at men­ne­sker er frie

Lad mig hive et teo­re­tisk udtryk frem i den­ne for­bin­del­se, som oprin­de­ligt blev for­mu­le­ret af John Dewey og er ble­vet videre­ført af en ræk­ke filo­sof­fer såsom Hilary Putnam, Crispin Wright og Michael Dummett, nem­lig udtryk­ket “war­ran­ted asser­ti­bi­li­ty”. Det hen­vi­ser kort sagt til, at et udsagn kan til­skri­ves objek­ti­vi­tet og sand­hed, for så vidt det er muligt at spe­ci­fi­ce­re gode grun­de, i form af nog­le inter­sub­jek­ti­ve hæv­del­ses­be­tin­gel­ser, til at påstå udsag­nets sand­hed. Det væsent­li­ge er, at objek­ti­vi­te­ten af begre­bet fri­hed og moral­ske dom­me er ret­fær­dig­gjort igen­nem det, Kant kal­der for en “prak­tisk anven­del­se [prak­ti­s­chen Gebrauche]”,26A 808/B 836. et “prak­tisk stand­punkt”, eller når noget betrag­tes i et “prak­tisk hen­se­en­de [Beziehung]”,275: 44. som han skri­ver i KpV. Kant går ud fra, at hvis man benæg­ter, at men­ne­sker er frie til at hand­le, så benæg­ter man også, at vi er ratio­nel­le væs­ner, der er i stand til at hand­le ud fra moral­ske over­vej­el­ser. Hvis man vil fast­hol­de sidst­nævn­te, er der der­med gode grun­de til at hol­de fast i, at vi er frie. Vi må fra det prak­ti­ske stand­punkt, som udgør de ret­fær­dig­gø­ren­de hæv­del­ses­be­tin­gel­ser, nød­ven­dig­vis anta­ge, at vi er frie.

Men hvad er det prak­ti­ske stand­punkt egent­lig, og hvor­dan kan vi til­skri­ve sådan noget som moral­ske dom­me objek­ti­vi­tet? Et udtryk har iføl­ge Kant objek­ti­vi­tet, som jeg påpe­ge­de ind­led­nings­vist, for så vidt man kan spe­ci­fi­ce­re udtryk­kets anven­del­ses­kri­te­ri­er eller det, som han kal­der for “erken­del­ses­kil­der”, der ikke nød­ven­dig­vis er teo­re­ti­ske (empi­ri­ske): “For at til­skri­ve et sådan begreb objek­tiv gyl­dig­hed […] kræ­ves der noget mere [end logisk mulig­hed]. Dette mere behø­ver dog ikke søges i teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der, men kan også lig­ge i praktiske.”28“Um einem sol­chen Begriffe aber objek­ti­ve Gultigkeit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Dieses Mehrere aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erkenntnisquellen gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff.

Det vil kræ­ve en minu­tiøs afhand­ling om Kants prak­ti­ske filo­so­fi at etab­le­re i detal­jer, hvad dis­se prak­ti­ske erken­del­ses­kil­der er, og i hvil­ken for­stand prak­ti­ske dom­me kan siges at være objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge. Kants over­ord­ne­de stra­te­gi kan vi dog berø­re: I KpV for­sø­ger Kant at vise, som han skri­ver i for­or­det, “at der fin­des ren prak­tisk fornuft.”295: 3. Hvad er prak­tisk for­nuft? Det er for­nuft, som bestem­mer “viljen”30”[…] ein Vermögen haben, ihre [ratio­nel­le væs­ner, KW] Causalität durch die Vorstellung von Regeln zu bestim­men.” 5: 32. eller “begærsevnen”31“Das Begehrungsvermögen ist das Vermögen des­sel­ben, durch sei­ne Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegenstände die­ser Vorstellungen zu sein.” (5: 9). (gen­nem “maksimer”,325: 19. dvs. sub­jek­ti­ve hand­lings­reg­ler). Kant bru­ger ordet “ren” til at beskri­ve, at noget er ikke-empi­risk. Derfor er en ren, prak­tisk for­nuft en for vilj­en eller begær­sev­nen hand­lings­be­stem­men­de for­nuft, som er uaf­hæn­gig af empi­ri­ske betin­gel­ser (for eksem­pel biologiske).335: 16. Hvis man kan vise, at der fin­des ren, prak­tisk for­nuft, kan man afvi­se det (reduk­ti­ve natu­ra­li­sti­ske) syns­punkt, at de ene­ste bestem­mel­ses­grun­de for hand­lin­ger er empi­ri­ske – et syns­punkt, der iføl­ge Kant ikke kan rede­gø­re for den uper­son­li­ge uni­ver­sa­li­tet, som moral­ske dom­me inde­hol­der. Moralske dom­me inde­hol­der et bin­den­de “bør”, hvil­ket bety­der, at moral­ske dom­me er desig­net til at gæl­de for ethvert ratio­nelt væsen. Når jeg udsi­ger den moral­ske dom: “Du bør gøre X”, så mener jeg impli­cit: “Enhver i din situ­a­tion bør gøre X”. Ifølge Kant har man ikke for­kla­ret det seman­ti­ske ind­hold af ter­men “bør”, der hvor udtryk­ket har en eller anden form for posi­tiv bestem­mel­se og reel rol­le at spil­le i vores prak­ti­ske hand­lings­liv, hvis man for­sø­ger at redu­ce­re det til empi­ri­ske, sub­jek­ti­ve bestem­mel­ses­grun­de, for eksem­pel lyst og ulyst eller damp fra vores tur­bi­ne af følel­ser (eller hvad end en non-kog­ni­ti­vist nu engang væl­ger at ind­sæt­te som sub­sti­tut). Dette non-kog­ni­ti­vi­sti­ske eller non-objek­ti­vi­sti­ske udgangs­punkt, som Kant afvi­ser, er nem­lig ikke i stand til at rede­gø­re for nogen form for inter­sub­jek­tiv stan­dard til at vur­de­re moral­ske udsagns objek­ti­vi­tet uden at oplø­se det bin­den­de “bør”.

Kants tan­ke er føl­gen­de: Skal man for­mu­le­re en moralsk teo­ri, der kan ind­be­fat­te, at moral­ske dom­me – “Du bør gøre X” – er objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge, så må man for­mu­le­re en inter­sub­jek­tivt til­gæn­ge­lig stan­dard for at vur­de­re den slags dom­mes objek­ti­vi­tet (Kant kal­der det for moral­loven);34Kant for­mu­le­rer moral­loven (det kate­go­ri­ske impe­ra­tiv) på for­skel­li­ge måder. Den for­mu­le­ring, som jeg tager udgangs­punkt i, er uni­ver­sa­li­se­rings­for­mu­le­rin­gen, som hæv­der, at et sandt moralsk udsagn er et udsagn, der kan uni­ver­sa­li­se­res (og omvendt for et falsk moralsk udsagn) (4: 421). et prak­tisk prin­cip, der kan erken­des “som objek­tivt, dvs. som gyl­digt for ethvert for­nuftsvæ­sens vilje.”355: 19. Det afgø­ren­de her og nu er ikke så meget Kants kon­kre­te for­mu­le­ring af moral­loven, som det er hans meto­di­ske greb: Han går ud fra et begreb om objek­ti­vi­tet, som ikke kun er anven­de­ligt i for­hold til empi­ri­ske udsagn. Som han indi­ke­rer i KpV, er noget objek­tivt i den­ne uind­skræn­ke­de ver­sion, hvis og kun hvis det inde­hol­der posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner, hvil­ket der­med gør det til en mulig gen­stand (enten for erken­del­ses­ev­nen eller viljen/begærsevnen).365: 47–48.

Universaliseringsformuleringen af moral­loven inde­hol­der iføl­ge Kant posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for enhver. Naturligvis har enhver ikke kend­skab til Kants for­mel, men enhver ken­der til det ube­tin­ge­de “bør”, der ind­går i men­ne­skers prak­ti­ske hand­lings­liv. Moralloven har, som han skri­ver, “objek­tiv vir­ke­lig­hed” i “prak­tisk hen­se­en­de”, for­di “vi som rene for­nuftsvæs­ner betrag­ter den som et objekt for vores vilje.”375: 44. At det rent fak­tisk er til­fæl­det, at moral­loven (lad os blot for­stå den såle­des, at vi men­ne­sker kan aner­ken­de, at der er nog­le hand­lin­ger, vi bør og ikke bør udfø­re) er en “gen­stand” – en lidt aka­vet term – mener Kant at kun­ne udle­de fra ethvert men­ne­skes almin­de­li­ge (com­mon sen­se) moral­ske døm­me­kraft, vores hver­dags­an­ven­del­se af begre­bet “bør”. At enhver kan aner­ken­de et bin­den­de “bør”, er iføl­ge Kant et “Faktum der Vernunft”, som han for­mu­le­rer det i KpV. Det skal i min optik for­stås som det fak­tum, at vi som men­ne­sker er i stand til at fore­stil­le os mulig­he­den for at hand­le ud fra grun­de, som ikke er sub­jek­ti­ve og empi­risk bestem­te. Hvordan skal det for­stås? Det skal for­stås sådan, at jeg i nog­le kon­kre­te hand­lings­si­tu­a­tio­ner, lige­som alle andre for­nuf­ti­ge væs­ner, er i stand til at fremtæn­ke den mulig­hed, at jeg kun­ne hand­le i over­ens­stem­mel­se med et moralsk påbud (“du bør gøre X”), som iføl­ge Kant og man­ge andre kun giver mening, for så vidt det er udløst af et uper­son­ligt prin­cip (moral­loven), som ikke er bestemt af empi­ri­ske for­hold eller sub­jek­ti­ve behov.38Kants eksem­pel med en per­son, der kon­fron­te­res med val­get mel­lem at begå mened og over­le­ve eller tale sand­he­den og bli­ve hængt, er med til at under­byg­ge den poin­te. Uanset hvad per­so­nen væl­ger at gøre, er per­so­nen i stand til at fremtæn­ke mulig­he­den for at hand­le moralsk (tale sand­he­den), og igen­nem det bin­den­de “bør” ind­ser … Continue reading Af net­op den grund er moral­ske dom­me objek­ti­ve: De refe­re­rer, fra vores prak­ti­ske, deli­be­ra­ti­ve stand­punkt, til noget, som er en mulig gen­stand (prin­cip) for men­ne­skets vil­je. Og for­di vi kan lave den reflek­sions­hand­ling, hvor vi for os selv repræ­sen­te­rer mulig­he­den for at hand­le ud fra ikke-empi­ri­ske grun­de, kan vi sam­ti­dig eva­lu­e­re andres hand­lin­ger ud fra det stand­punkt. Som Jacob Lautrup har for­mu­le­ret det: “We can say that ‘she ought to have done B rat­her than A’, only becau­se we take it as given, that she could rep­re­sent, as we can, A as nor­ma­ti­ve­ly required.”39Jacob Bo Lautrup Kristensen, From Duty, for Happiness. Authority and Value in Kant’s the­ory of Practical Reason (ph.d.-afhandling ved Oslo Universitet, 2015), 48.

Moralloven udgør med andre ord anven­del­ses­kri­te­ri­et for moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet og sand­heds­du­e­lig­hed. Det er et kri­te­ri­um, som impli­cit eller eks­pli­cit er til­gæn­ge­ligt for ethvert ratio­nelt væsen fra dets prak­ti­ske, deli­be­ra­ti­ve stand­punkt. Udsagnet “Du må ikke slå børn ihjel for sjov” er et objek­tivt og sand­heds­du­e­ligt (og sandt) udsagn, for­di vi kan spe­ci­fi­ce­re betin­gel­ser­ne for dets sand­hed eller objek­ti­vi­tet, også selv­om det ikke er sandt i den for­stand, at det afspej­ler en vir­ke­lig kends­ger­ning ‘der­u­de’. At sidst­nævn­te ikke er til­fæl­det, hæn­ger sam­men med min over­be­vis­ning om, at den bed­ste udlæg­ning af Kants moral­fi­lo­so­fi for­står den som en form for kon­struk­ti­vis­me, hvil­ket Christine Korsgaard, blandt andre, har argu­men­te­ret for igen­nem åre­ne. Det inde­bæ­rer ikke en form for sub­jek­ti­vis­me eller non-kog­ni­ti­vis­me. Det inde­bæ­rer der­i­mod, at moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet ikke er betin­get af, at der fin­des moral­ske egen­ska­ber, som er sub­jekt-uaf­hæn­gi­ge i form af noget empi­risk eller ikke-empi­risk (“over­na­tur­ligt”). Moralloven er der­i­mod noget, der udsprin­ger fra ratio­nel­le agen­ters for­nufts­an­ven­del­se, og er der­med et moralsk impe­ra­tiv, som kon­stru­e­res igen­nem vores prak­ti­ske, deli­be­ra­ti­ve stand­punkt. Det er fra det stand­punkt, at vi er i stand til at repræ­sen­te­re moral­loven for os selv som en mulig bestem­mel­ses­grund for vores hand­lin­ger.

Crispin Wright har for­mu­le­ret sit syn på moral­ske dom­me som dis­kurs- eller sub­jek­taf­hæn­gi­ge, om end objek­ti­ve, på en lig­nen­de måde:

In gene­ral, the imme­di­a­te pri­ce of mini­ma­lism about morals is that the gravi­ty of moral jud­ge­ment will lack an exter­nal san­ction. No discour­se-neut­ral notion of objecti­vi­ty will give value to moral truth […].”40Crispin Wright, Truth and Objectivity (Harvard: Harvard University Press, 1992), 201.

Wrights poin­te er, at begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet skal gøres mere flek­sib­le, sam­ti­dig med at en dis­kurs skal leve op til nog­le grund­læg­gen­de betin­gel­ser, før den kan kal­des objek­tiv (for eksem­pel Kants idé om, at noget skal inde­hol­de posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner). Hvis moral­ske dom­me skal til­skri­ves objek­ti­vi­tet, må man argu­men­te­re for, at der fin­des et sæt af inter­sub­jek­ti­ve stan­dar­der, som garan­te­rer den kor­rek­te anven­del­se af moral­ske dom­me og kan sor­te­re san­de fra fal­ske moral­ske udsagn, om end sand­heds­vær­di­en af hver enkelt moral­ske dom synes at være mere op til for­hand­ling i mod­sæt­ning til empi­ri­ske udsagn. Det væsent­li­ge i for­hold til en kon­struk­ti­vi­stisk udlæg­ning er, at de stan­dar­der, der afgør moral­ske dom­mes sand­heds­vær­di, ikke skal for­stås som en “exter­nal san­ction”, men som stan­dar­der, der afhæn­ger af (er kon­stru­e­ret af) men­ne­sker.

Objektivitet fra det men­ne­ske­li­ge per­spek­tiv

Om anven­del­ses­kri­te­ri­et for moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet er udtøm­men­de for­mu­le­ret igen­nem Kants moral­lov, er jeg ikke så sik­ker på. Men det væsent­li­ge er hel­ler ikke så meget et bestemt moralsk prin­cip, som det er den under­lig­gen­de inten­tion, jeg har for­søgt at opteg­ne. At der ikke er nogen kon­sensus blandt moral­fi­lo­so­fi­ske teo­ri­er om, hvad veri­fi­ka­tions­kri­te­ri­et er for at eva­lu­e­re sand­heds­vær­di­en af sæt­nin­gen “Du bør ikke slå ihjel for sjov” bety­der ikke, at det er umu­ligt at give grun­de (deon­to­lo­gi­ske såvel som uti­li­ta­ri­sti­ske, eller en kom­bi­na­tion af de to), som er inter­sub­jek­tivt til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner.

Det slår mig som en umo­ti­ve­ret anta­gel­se, at noget ale­ne er objek­tivt og sand­heds­du­e­ligt, hvis det refe­re­rer til noget, der kan vejes og måles og eksi­ste­rer uaf­hæn­gigt af os. Vi ind­ta­ger et objek­tivt stand­punkt i man­ge sam­men­hæn­ge. Man behø­ver ikke gå ud fra en meta­fy­sisk opfat­tel­se af moral­ske egen­ska­ber som fritsvæ­ven­de, sub­jekt-løs­rev­ne stør­rel­ser, for at hæv­de at moral­ske udsagn kan være objek­ti­ve. Vi men­ne­sker bevæ­ger os rundt i ver­den mel­lem for­skel­li­ge stand­punk­ter eller udsi­gel­ses­po­si­tio­ner, og hvis et af dem (det empi­ri­ske) hel­lig­gø­res som det ene­ste, der kan tale om noget vir­ke­ligt eller objek­tivt, mister vi gan­ske enkelt for meget af syne. Vi har nu engang ind­ret­tet os på en sådan måde, at meget af det, vi taler om, rent fak­tisk ikke hand­ler om ind­hol­det af den fysi­ske vir­ke­lig­hed, men om, hvad der skil­ler godt fra dår­ligt, om hvad der har vær­di, hvil­ke over­be­vis­nin­ger vi bør og ikke bør have og så vide­re. Det er kor­rekt, at vi ikke altid er eni­ge om den ret­te udskil­nings­pro­ces i de hen­se­en­der. Men at det er van­ske­ligt at bli­ve eni­ge om bestem­te udsagns sand­heds­vær­di inden for en dis­kurs, er ikke ens­be­ty­den­de med, at de ikke har nogen. Det gæl­der lige­så meget for den moral­ske dis­kurs som det gæl­der for den viden­ska­be­li­ge.

For at opsum­me­re: Kants kri­ti­ske filo­so­fi inde­bæ­rer en inter­es­sant meta­te­o­ri om, hvor­dan vel­be­grun­de­de udsagn kan rela­ti­ve­res til et bestemt stand­punkt. Hvert stand­punkt, eller hvert dis­kurs­do­mæ­ne, inde­hol­der sit eget sæt af nor­mer, på bag­grund af hvil­ke udsagn kan siges at være ret­fær­dig­gjor­te og san­de. Det inde­bæ­rer en plu­ra­li­stisk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet, der kan hjæl­pe til at under­gra­ve vor tids abso­lu­ti­sti­ske (fysi­ka­li­sti­ske) for­søg på at hæv­de, at der kun fin­des ét dis­kurs­do­mæ­ne, som har krav på at udsi­ge san­de og objek­ti­ve udsagn om vir­ke­lig­he­den; som har krav på at sige, hvor­dan vir­ke­lig­he­den vir­ke­lig er. Hilary Putnam har kaldt det plu­ra­li­sti­ske pro­jekt for “con­cep­tu­al plu­ra­lism”, hvis under­lig­gen­de moti­va­tion jeg nærer en god por­tion sym­pa­ti for:

The heart of my own con­cep­tu­al plu­ra­lism is the insi­sten­ce that the various sorts of sta­te­ments that are regar­ded as less than ful­ly ratio­nal discour­se, as some­how of mere “heuri­stic” sig­ni­fi­can­ce, by one or ano­t­her of the “natu­ra­lists” (whet­her the­se sta­te­ments be ethi­cal sta­te­ments or sta­te­ments about mea­ning and refe­ren­ce, or coun­ter­fa­ctu­als and sta­te­ments about caus­a­li­ty, or mat­he­ma­ti­cal sta­te­ments, or wha­te­ver) are bona fide sta­te­ments, “as ful­ly gover­ned by norms of truth and vali­di­ty as any other sta­te­ments”, as James Conant has put it.41Hilary Putnam, Philosophy in an Age of Science: Physics, Mathematics, and Skepticism (Harvard: Harvard University Press, 2012, red. Mario de Caro), 112.

Vi bør ikke aner­ken­de den præ­mis, at vi enten (1) ude­luk­ken­de bør for­stå objek­ti­vi­tet igen­nem ikke-men­ne­ske­li­ge men­ne­ske­li­ge ter­mer (som noget, der kun kan betrag­tes fra et “view from nowhe­re”), eller (2) bør anta­ge, at der slet ikke fin­des nogen form for objek­ti­vi­tet (nihi­lis­me eller skep­ti­cis­me). Der er ingen grund til at accep­te­re, at vi ikke kan tale mere eller min­dre objek­tivt om vir­ke­lig­he­den på mere end én måde, også selv­om nog­le måder at tale om vir­ke­lig­he­den på, for eksem­pel den moral­ske, mere end andre er ind­væ­vet i det men­ne­ske­li­ge per­spek­tiv.

1. “Um einem sol­chen Begriffe aber objek­ti­ve Gultigkeit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Dieses Mehrere aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erkenntnisquellen gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff. Citater af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Akademie Ausgabe (AA), Kants Gesammelte Schriften, ed. Königlich Preussische aka­de­mie der Wissenschaften (29. Vols. Berlin: de Gruyter, 1902-). Med hen­syn til Kritik der rei­nen Vernunft føl­ger jeg stan­dard­prak­sis ved at refe­re­re til udga­ven fra 1781 (A) og udga­ven fra 1787 (B). Oversættelserne er mine egne.
2. Kristoffer Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, Tidsskriftet Paradoks, 24. sep­tem­ber 2020.
3. A 532/B 560.
4. Kant argu­men­te­rer for det i A 528–532/B 556–560, hvil­ket til­sy­ne­la­den­de stri­der imod det fysi­ka­li­sti­ske prin­cip om kaus­al luk­ket­hed (caus­al clo­su­re).
5. A 444/B 472.
6. A 445/B 473.
7. 5: 97.
8. Se des­u­den A15/B29; A802/B830 i KrV.
9. “ob Freiheit übe­rall nur mög­lich sei, und ob, wenn sie es ist, sie mit der Allgemeinheit des Naturgesetzes der Causalität zus­am­men beste­hen kön­ne.” A 536/B 564.
10. “wahr sein kön­nen”. (A 532/B 560).
11. Selvom Kant ikke er fuld­stæn­dig eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, der ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. Hvis et begreb ikke er objek­tivt eller sand­heds­du­e­ligt, og det ind­går i en dekla­ra­tiv sæt­ning, så er sæt­nin­gen ikke objek­tiv (sand­heds­du­e­lig), mens udsagn, der inde­hol­der objek­ti­ve eller sand­heds­du­e­li­ge begre­ber, er objek­ti­ve (sandhedsduelige).
12. Se Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, for en detal­je­ret udlæg­ning af dis­se pointer.
13. Se blandt andet A 239–240/B 298–299; A 240–242/B 299–300.
14. A 239/B 298–299.
15. A 489/B 517.
16. Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objektivitet”.
17. A 152/B 191.
18. “dasselbe von ein­er­lei Gegenstande in der­sel­ben Bedeutung zug­leich bejaht und ver­ne­int wer­den”. 4: 343.
19. Se Gerold Prauss, Erscheinung bei Kant: Ein Problem der “Kritik der rei­nen Vernunft” (Berlin: De Gruyter, 1971), for et udfør­ligt stu­die i Kants distink­tion og hans veks­len­de anven­del­se af hen­holds­vis “ting betrag­tet i sig selv” og “ting i sig selv”, som for­sva­rer en ikke-meta­fy­sisk læs­ning af Kant.
20. For en ind­fø­ring, se Dennis Schulting, “Kant’s Idealism: The Current Debate”, i Kant’s Idealism, red. Dennis Schulting & Jacco Verburgt (Springer, 2011), 1–25.
21. AA: 20, 291–292.
22. AA: 20, 291–292.
23. “Das Ding an sich (ens per se) ist nicht ein ande­res Objekt son­dern eine ande­re Beziehung (respectus) der Vorstellung auf das­sel­be Objekt […].” AA XXII 26.
24. Se for eksem­pel hans vel­kend­te arti­kel “Mental Events” fra 1970, hvor han argu­men­te­rer for, at når en begi­ven­hed beskri­ves som en men­tal begi­ven­hed eller en hand­ling, så kan den ikke for­ud­si­ges eller for­kla­res af fysi­ske love og for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der, men at det er muligt at for­ud­si­ge og for­kla­re selv­sam­me begi­ven­hed igen­nem fysi­ske love og for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der, når der anlæg­ges et fysisk beskrivelsesvokabular.
25. 4:452.
26. A 808/B 836.
27. 5: 44.
28. “Um einem sol­chen Begriffe aber objek­ti­ve Gultigkeit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Dieses Mehrere aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erkenntnisquellen gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff.
29. 5: 3.
30. ”[…] ein Vermögen haben, ihre [ratio­nel­le væs­ner, KW] Causalität durch die Vorstellung von Regeln zu bestim­men.” 5: 32.
31. “Das Begehrungsvermögen ist das Vermögen des­sel­ben, durch sei­ne Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegenstände die­ser Vorstellungen zu sein.” (5: 9).
32. 5: 19.
33. 5: 16.
34. Kant for­mu­le­rer moral­loven (det kate­go­ri­ske impe­ra­tiv) på for­skel­li­ge måder. Den for­mu­le­ring, som jeg tager udgangs­punkt i, er uni­ver­sa­li­se­rings­for­mu­le­rin­gen, som hæv­der, at et sandt moralsk udsagn er et udsagn, der kan uni­ver­sa­li­se­res (og omvendt for et falsk moralsk udsagn) (4: 421).
35. 5: 19.
36. 5: 47–48.
37. 5: 44.
38. Kants eksem­pel med en per­son, der kon­fron­te­res med val­get mel­lem at begå mened og over­le­ve eller tale sand­he­den og bli­ve hængt, er med til at under­byg­ge den poin­te. Uanset hvad per­so­nen væl­ger at gøre, er per­so­nen i stand til at fremtæn­ke mulig­he­den for at hand­le moralsk (tale sand­he­den), og igen­nem det bin­den­de “bør” ind­ser per­so­nen sin fri­hed, for­di den moral­ske hand­ling udgør en ikke-empi­risk hand­lings­grund (per­so­nen slås ihjel, hvis per­so­nen hand­ler moralsk). Dermed udle­der Kant “kan” (fri­hed) fra “bør” (moral). 5: 30.
39. Jacob Bo Lautrup Kristensen, From Duty, for Happiness. Authority and Value in Kant’s the­ory of Practical Reason (ph.d.-afhandling ved Oslo Universitet, 2015), 48.
40. Crispin Wright, Truth and Objectivity (Harvard: Harvard University Press, 1992), 201.
41. Hilary Putnam, Philosophy in an Age of Science: Physics, Mathematics, and Skepticism (Harvard: Harvard University Press, 2012, red. Mario de Caro), 112.

En kantiansk teori om sandhed og objektivitet

Formålet med den­ne arti­kel er at skit­se­re en teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet med afsæt i Kants filo­so­fi. Jeg vil fore­slå en defi­ni­tion af begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet, som gør det muligt at anven­de dem på tværs af for­skel­li­ge dis­kurs­do­mæ­ner (lige fra dom­me om mole­ky­ler til musik og moral). Accepterer man min udlæg­ning, accep­te­rer man også, at der ikke nød­ven­dig­vis fin­des et abso­lut dis­kurs­do­mæ­ne (for eksem­pel natur­vi­den­ska­bens), som ale­ne er beret­ti­get til at tale objek­tivt om vir­ke­lig­he­den. Jeg tager udgangs­punkt i Kants filo­so­fi og anbe­fa­ler at læse hans udlæg­ning af objek­ti­vi­tet og sand­hed som en nor­ma­tiv teo­ri. Teorien er nor­ma­tiv, for­di den insi­ste­rer på, at en dis­kurs – en mere eller min­dre afgræn­set måde at tale om vir­ke­lig­he­den på, for eksem­pel igen­nem bestem­te viden­ska­ber, reli­gi­øse sym­bo­ler eller moral­ske ter­mer – er objek­tiv og sand­heds­du­e­lig (består af udsagn, som kan være san­de eller fal­ske) hvis og kun hvis den inde­hol­der nog­le inter­sub­jek­tivt accep­tab­le og for dis­kur­sen særeg­ne nor­mer eller betin­gel­ser for at vur­de­re, om udsagn inden for dis­kur­sen er san­de eller fal­ske.

Sådan et sæt af betin­gel­ser fun­ge­rer for det før­ste som afgræn­sen­de spe­ci­fi­ka­tio­ner af, hvil­ke slags udsagn, der er menings­ful­de inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel ind­går udsag­ne­ne “Du bør skam­fe­re alle børn på din vej!” og “Holocaust var en skam­plet på men­ne­ske­he­den” beg­ge i den moral­ske dis­kurs, i mod­sæt­ning til udsag­net “De fle­ste DNA-mole­ky­ler består af to biopo­ly­mer-stren­ge”. For det andet fun­ge­rer de nævn­te betin­gel­ser som kri­te­ri­er eller nor­mer, der kan sor­te­re san­de fra fal­ske udsagn inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel er der ind­ly­sen­de grun­de til at hæv­de, at det før­ste udsagn om bør­ne­skam­fe­ring er falskt, mens det andet om Holocaust er sandt (hvis du hæv­der det mod­sat­te, er du dår­lig til at ræson­ne­re moralsk, hvil­ket under­stre­ger det nor­ma­ti­ve aspekt).

Målet med den her teo­re­ti­ske skit­se er på den ene side at mistæn­ke­lig­gø­re enhver form for abso­lu­tis­me om ét pri­vil­e­ge­ret dis­kurs­do­mæ­ne i for­hold til sand­hed og objek­ti­vi­tet, for eksem­pel den sci­en­ti­sti­ske (eli­mi­na­tivt natu­ra­li­sti­ske) anta­gel­se, at ale­ne udsagn, der er fil­tre­ret igen­nem natur­vi­den­ska­ber­nes meto­do­lo­gi­ske appa­rat, kan gøre krav på objek­ti­vi­tet og sand­hed, da den slags udsagn ikke (eller i min­dre omfang) afhæn­ger af det sub­jek­ti­ve, men­ne­ske­li­ge per­spek­tiv. På den anden side er teo­ri­en ufor­e­ne­lig med for­skel­li­ge sub­jek­ti­vi­sti­ske eller skep­ti­ci­sti­ske anta­gel­ser, som har det med at stil­le spørgs­måls­tegn ved mere hånd­fa­ste anven­del­ser af begre­ber som sand­hed og objek­ti­vi­tet, som ofte spids­fin­dig­gø­res igen­nem “post­mo­der­ne” for­me­nin­ger om kul­tu­rel­le kon­ven­tio­ner, vest­lig impe­ri­a­lis­me, sprog­spil eller ide­o­lo­gi- og magt­kon­struk­tio­ner – for­me­nin­ger, som tri­ves stor­stilet på uni­ver­si­te­ter­nes huma­ni­sti­ske afde­lin­ger.

Den van­ske­li­ge øvel­se består selvsagt i at klar­gø­re de loka­le sæt af betin­gel­ser, som for eksem­pel vil gøre moral­ske eller æste­ti­ske dom­me objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge. Det er ikke en opga­ve, jeg vil tage op her (det vil jeg der­i­mod i en opføl­gen­de arti­kel her i Paradoks med hen­blik på moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet). I inde­væ­ren­de arti­kel vil jeg ale­ne for­sø­ge at opteg­ne en gene­risk (emne- eller dis­kursneut­ral) defi­ni­tion af sand­hed og objek­ti­vi­tet, der kan “teste”, hvor­vidt en dis­kurs er objek­tiv eller ej. Den opteg­ning fin­der sted igen­nem en læs­ning af Kant, der går ud fra tre teser, som udgør artik­lens tre dele:

 1. Kant var ikke veri­fi­ka­tio­nist
 2. Kants filo­so­fi inde­bæ­rer en plu­ra­li­stisk teo­ri om sand­hed
 3. Kants filo­so­fi inde­bæ­rer en form for seman­tisk anti-rea­lis­me

En afslut­ten­de meto­disk bemærk­ning inden vi går i gang: Det vil­le nok ikke være for­kert at for­stå min frem­stil­ling af Kant som en slags seman­tisk rekon­struk­tion. Ligesom andre for­søg på det, kon­fron­te­res min for­tolk­ning af den kends­ger­ning, at Kants filo­so­fi ikke pri­mært består af en seman­tisk teo­ri om sand­hed, og at hans udlæg­ning af begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet til tider er, om ikke slø­ret og inkon­si­stent, så i hvert fald uud­fol­det. Min kor­te respons er: 1) Jeg betrag­ter man­ge af de seman­ti­ske kon­klu­sio­ner om sand­hed som nød­ven­di­ge impli­ka­tio­ner af Kants kri­ti­ske filo­so­fi, og 2) jeg for­sø­ger af filo­so­fi­ske, frem for histo­ri­ske, grun­de at frem­dri­ve en teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet igen­nem Kants tek­ster, som jeg fin­der inter­es­sant og rele­vant. Hvis nogen vil kal­de det for filo­so­fi­hi­sto­risk blas­fe­mi, så er jeg i tvivl om, hvor­dan filo­so­fi­hi­sto­rie som prak­sis alt andet lige adskil­ler sig fra sådan noget som fysik­kens histo­rie (hvil­ket jeg mener, det gør).

Hvorfor Kant ikke var veri­fi­ka­tio­nist

Hvad er veri­fi­ka­tio­nis­me? En klas­sisk for­mu­le­ring stam­mer fra Wienerkredsen og til­skri­ves ger­ne Moritz Schlick eller Ludvig Wittgenstein: “En sæt­nings mening er meto­den for dens veri­fi­ka­tion.” Dette veri­fi­ka­tions­prin­cip for­mu­le­re­de den logi­ske posi­ti­vis­mes apo­lo­ge­ter på for­skel­lig vis ved at opstil­le bestem­te empi­risk infor­me­re­de menings­kri­te­ri­er. Et eksem­pel er Rudolf Carnaps teo­ri om såkald­te “pro­tokol­sæt­nin­ger” og “obser­va­tions­kon­tek­ster”. Fælles for alle kri­te­ri­er­ne er, at de hand­ler om sprog­li­ge udtryks inten­sion (om de er menings­fyld­te og for­stå­e­li­ge) frem for deres eksten­sion (om de refe­re­rer til noget). Et udtryk har iføl­ge en logisk posi­ti­vist ingen inten­sion, og er der­med et menings­løst og ufor­stå­e­ligt udtryk (non­sens), hvis det ikke kan veri­fi­ce­res med afsæt i en empi­risk, natur­vi­den­ska­be­ligt for­ank­ret situ­a­tion. Teologiske, moral­ske og æste­ti­ske dom­mes umid­del­ba­re mening lader ikke til at bestå veri­fi­ka­tions­te­sten og må der­for eli­mi­ne­res eller redu­ce­res til noget andet (soci­alt obser­ver­bar adfærd, evo­lu­tio­næ­re nicher eller lig­nen­de).

En ræk­ke pro­mi­nen­te filo­sof­fer har for­søgt at læse Kant som en veri­fi­ka­tio­nist i nævn­te for­stand. Det gæl­der blandt andet Peter Strawson, Jonathan Bennett og Barry Stroud. For eksem­pel til­skri­ver Strawson et såkaldt “prin­cip­le of sig­ni­fi­can­ce” til Kant, som han for­mu­le­rer som “[the] prin­cip­le that the­re can be no legi­ti­ma­te, or even mea­ning­ful, employ­ment of ideas or con­cepts which does not rela­te them to empi­ri­cal or expe­ri­en­ti­al con­di­tions of their application.”1Peter Strawson, The Bounds of Sense (London/New York: Routledge, 1966), 16.

Der er ingen tvivl om, at Kant afgræn­ser teo­re­tisk, viden­ska­be­lig erken­del­se (Erkenntnis) til empi­ri­ske gen­stan­de, “frem­træ­del­ser” eller “gen­stan­de for mulig erfa­ring”, som han også kal­der dem, samt det, som kan udle­des fra obser­va­tio­ner af empi­ri­ske gen­stan­de, det vil sige ikke-obser­ver­ba­re teo­re­ti­ske enti­te­ter såsom “mag­ne­tisk materie”2A 226/B 273. Citater af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Akademie Ausgabe (AA), Kants Gesammelte Schriften, ed. Königlich Preussische aka­de­mie der Wissenschaften (29. Vols. Berlin: de Gruyter, 1902-). Med hen­syn til Kritik der rei­nen Vernunft føl­ger jeg stan­dard­prak­sis ved at refe­re­re til udga­ven fra 1781 (A) og udga­ven fra 1787 (B). … Continue reading (elek­tro­ner eller mag­ne­ti­ske bøl­ger vil­le nok være bed­re eksemp­ler i dag).3Dette hæn­ger sam­men med Kants såkald­te “vir­ke­lig­heds­postu­lat”, som inde­bæ­rer en inter­es­sant form for viden­ska­be­lig rea­lis­me. Se A 218/B 265. Der er hel­ler ingen tvivl om, at Kant hæv­der, at fak­tu­el­le udsagn (“assert­o­ri­ske domme”)4A 74/B 100. kun er menings­ful­de som fak­tu­el­le eller sand­heds­du­e­li­ge udsagn, hvis man kan spe­ci­fi­ce­re betin­gel­ser­ne, under hvil­ke de kan veri­fi­ce­res (det ven­der jeg til­ba­ge til).

Kants filo­so­fi inde­hol­der alt­så en form for for­sig­tig­heds­prin­cip i for­hold til men­ne­ske­lig teo­re­tisk erken­del­se, hvil­ket inde­bæ­rer en gen­nem­gri­ben­de cen­sur af teo­re­ti­ske (assert­o­ri­ske), meta­fy­si­ske dom­me om sjæ­len, kos­mos og Gud (for­mu­le­ret i Dialektikken i KrV). Den slags dom­me inde­hol­der ikke det, han kal­der en “prø­ve­sten [Probierstein]”5A vii-viii. – et udtryk, han for­bin­der med mulig­he­den for at hæv­de et udsagns “rigtighed”.6A 295–296/B 352. En “prø­ve­sten” skal for­stås som en stan­dard for at vur­de­re nogets sand­hed, ægt­hed eller ret­fær­dig­gjor­te anven­del­se. Fraværet af en “prø­ve­sten” er alt­så lig med fra­væ­ret af en meto­de til over­ho­ve­det at vur­de­re et udsagns sand­heds­vær­di.

Men at læse Kant som veri­fi­ka­tio­nist på den bag­grund er i bed­ste fald udtryk for en sær­de­les selek­tiv for­tolk­ning, i vær­ste fald intel­lek­tu­el, ekse­ge­tisk doven­skab. Kant hæv­der intet­steds, at begre­ber eller udsagn, som ikke er rela­te­ret til noget empi­risk, nød­ven­dig­vis er menings­lø­se (alt­så ikke har en inten­sion), som Strawson for eksem­pel anty­der. Det er ikke menings­løst, iføl­ge Kant, at tale om Gud, kos­mos eller en udø­de­lig sjæl; begre­ber­nes seman­ti­ske ind­hold er til at fat­te. Han hæv­der lige­frem, at den slags begre­ber kan have en såkaldt “regu­la­tiv” funk­tion, hvor de fun­ge­rer som en heuri­stisk bag­grunds­an­ta­gel­se, impli­cit eller eks­pli­cit, i vores viden­ska­be­li­ge og moral­ske prak­sis­ser, også selv­om det i prin­cip­pet er umu­ligt at bekræf­te noget fak­tu­elt om dem. Der er med andre ord ikke meget belæg for at hæv­de, at Kants kri­ti­ske filo­so­fi inde­bæ­rer en form for veri­fi­ka­tio­nis­me i den logisk posi­ti­vi­sti­ske for­stand, da Kant ikke går ud fra, at et udtryk skal kun­ne veri­fi­ce­res (empi­risk) for at have en mening eller inten­sion.7Se Marcus Willaschek, “The pri­ma­cy of pra­cti­cal rea­son and the idea of a pra­cti­cal postu­la­te”, i Kant’s Critique of Practical Reason: A Critical Guide, red. Andrews Reath & Jens Timmermann (Cambridge University Press, 2010): 168–196. Som Willaschek argu­men­te­rer for, så hæv­der Kant ikke, at en ratio­nel over­be­vis­ning nød­ven­dig­vis skal … Continue reading Men selv­om Kant ikke går ud fra den logi­ske posi­ti­vis­mes inten­sions-rela­te­re­de veri­fi­ka­tions­prin­cip, så går han, som jeg vil argu­men­te­re for i resten af artik­len, ud fra, at et udtryk skal kun­ne veri­fi­ce­res (ikke nød­ven­dig­vis empi­risk) for at være objek­tivt eller sand­heds­du­e­ligt.

Hvorfor Kant var plu­ra­list om sand­hed

Et emne, hvor folk har det med at gå galt i byen, er Kants begreb om sand­hed. Uden at kaste mig ind i en detal­je­ret dis­kus­sion af et omdis­ku­te­ret felt inden for Kant-forsk­nin­gen, vil jeg i den­ne sek­tion for­sø­ge at udpe­ge nog­le over­ord­ne­de anta­gel­ser om sand­hed, som Kant går ud fra. Han accep­te­rer som udgangs­punkt kor­re­spon­den­ste­sen om sand­hed, som han refe­re­rer til som en “Namenerklärung” (en “nav­ne­for­kla­ring” eller “nomi­nal defi­ni­tion”). Kant skri­ver: “Hvad er sand­hed? Navneforklaringen af sand­hed, at den net­op består i erken­del­sens over­ens­stem­mel­se med sin gen­stand, gives og for­ud­sæt­tes her”.8Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie näm­lich die übe­re­in­stim­mung der Erkenntniß mit ihrem Gegenstand sei, wird hier ges­chenkt und voraus­ge­setzt […]”. A 57–58‑B 82–83. Kant “for­ud­sæt­ter” fle­re ste­der den­ne overenstem­mel­ses- eller kor­re­spon­den­ste­se (KT),9A 157/B 197; A 191/B 236; A 237/B 290. som går ud på, at sand­hed = over­ens­stem­mel­se mel­lem erken­del­se og gen­stand, hvor “erken­del­se”, på lidt sprog­lig aka­vet vis, fun­ge­rer som sand­heds­bæ­rer, hvil­ket han andre ste­der bru­ger ordet “dom” (Urteil) for. Nogle har for­søgt at ned­vur­de­re Kants for­plig­tel­se til KT, eller lige­frem hæv­de, at han ikke accep­te­rer den.10For eksem­pel Hilary Putnam, Reason, Truth, and History (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). Det er imid­ler­tid en for­plum­ret læs­ning. At kor­re­spon­den­ste­sen er en “Namenserklärung” bety­der, at den udlæg­ger betyd­nin­gen af præ­di­ka­tet “sand” eller sand­heds­be­gre­bets gene­rel­le ind­hold: hvad men­ne­sker almin­de­lig­vis mener, når de siger, at noget er sandt. KT er på græn­sen til at være en pla­ti­tu­de, nem­lig: En sand­heds­bæ­rer til­skri­ves præ­di­ka­tet “sand”, hvis og kun hvis den repræ­sen­te­rer sin gen­stand.

Udover KT er logi­ske love og kon­se­kvens­re­la­tio­ner, for eksem­pel mod­si­gel­sens grund­sæt­ning (‘A’ og ‘¬A’ kan ikke være san­de på sam­me tid), nød­ven­di­ge, om end nega­ti­ve betin­gel­ser for sand­hed, for­di de er sand­heds­be­va­ren­de. Men de angi­ver natur­lig­vis ingen “prøvesten”11A 60/B 84. for at teste et udsagns sand­hed i en spe­ci­fik kon­tekst. Logik inde­hol­der ingen ind­holds­be­stem­te “sandhedskriterier”12A 59/B 84. og er der­for blot en con­di­tio sin qua non for san­de dom­me, da logi­ske rela­tio­ner ikke, som han skri­ver, kan vur­de­re, hvor­vidt en dom “mod­si­ger genstandene”,13A 59/B 84. alt­så om en dom “ram­mer” rig­tigt eller for­kert i en given epi­ste­misk situ­a­tion.

Kants poin­te er, at KT og (klas­sisk) logik ikke udgør et sæt af til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for den kor­rek­te anven­del­se af præ­di­ka­tet “sand”. I for­hold til først­nævn­te skyl­des det pri­mært, at tesen ikke angi­ver nogen ret­nings­linjer for, hvor­dan “sand” adskil­les fra “falsk” i kon­kre­te dom­me, alt­så ingen betin­gel­ser for, hvor­dan en over­ens­stem­mel­se mel­lem “erkendelse”/“dom” og “gen­stand” kan siges at fin­de sted. Men er det muligt at give et nød­ven­digt og til­stræk­ke­ligt kri­te­rie for sand­hed, der tager høj­de for enhver epi­ste­misk situ­a­tion? En nomi­nal defi­ni­tion (“nav­ne­for­kla­ring”) adskil­ler sig fra det, Kant ofte refe­re­rer til som en “realdefinition”.14Min udlæg­ning af Kants distink­tion mel­lem en “nomi­nal” og “real” defi­ni­tion er inspi­re­ret af Alberto Vanzo, “Kant on the Nominal Definition of Truth”, Kant-Studien 101, nr. 2 (2010): 147–166. Som Kant skri­ver, så inde­hol­der en real­de­fi­ni­tion “et klart ken­de­tegn, hvori­gen­nem gen­stan­den […] til enhver tid kan erken­des sikkert”.15”[…] ein kla­res Merkmal, daran der Gegenstand […] jederzeit sicher erkan­nt wer­den kann […]” (A 241–242 ff.) En real­de­fi­ni­tion udlæg­ger alle de væsent­li­ge egen­ska­ber (et klart “ken­de­tegn”) ved det, som fal­der ind under defi­ni­en­dum (her: “sand­hed”). Men iføl­ge Kant er det umu­ligt at give en defi­ni­tion af sand­hed i form af en udtøm­men­de tje­kli­ste, som inde­hol­der de nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for i en hvil­ken som helst epi­ste­misk situ­a­tion at skel­ne sandt fra falskt (betin­gel­ser, som garan­te­rer, at “gen­stan­den til enhver tid erken­des sik­kert”), da hver enkel situ­a­tion kræ­ver noget for­skel­ligt. Kant under­stre­ger den poin­te i Jäsche-logik­ken, hvor han stil­ler spørgs­må­let: “Om og hvor­vidt der fin­des et sik­kert, alment og i anven­del­se brug­bart sandhedskriterie?”,169: 50. til hvil­ket sva­ret er nega­tivt. Ifølge Kant fin­des der ikke noget abso­lut, gene­relt (nød­ven­digt og til­stræk­ke­ligt) sand­heds­kri­te­ri­um, såsom Descartes’ kri­te­ri­um om det kla­re og distink­te. Som han skri­ver, er det umu­ligt at angi­ve et “alment kri­te­ri­um [all­ge­me­i­nes Kriterium]”17A 58/B 84. eller et “alment ken­de­tegn [all­ge­me­i­nes Kennzeichen]”,18A 59/B 84. som abstra­he­rer fra alt ind­hold og for­skel­len mel­lem kon­kre­te gen­stan­de, efter­som sand­hed net­op angår udsagns ind­hold og for­skel­len mel­lem gen­stan­de og typer af dom­me. Tag for eksem­pel føl­gen­de to assert­o­ri­ske dom­me:

 1. Der fin­des 24 pla­ne­ter i sol­sy­ste­met
 2. Stolen for­an mig er brun

Det fore­kom­mer absurd at hæv­de, at der fin­des et til­stræk­ke­ligt kri­te­rie, som kan hjæl­pe til at afgø­re beg­ge udsagns sand­heds­vær­di uden at skel­ne mel­lem de for­skel­li­ge empi­ri­ske situ­a­tio­ner og udsag­ne­nes ind­holds­mæs­si­ge bestem­mel­ser. Det er ikke til­stræk­ke­ligt (om end det er nød­ven­digt, og tri­vi­elt) at hæv­de, at de hver især er san­de, hvis de stem­mer overens med vir­ke­lig­he­den. Der kræ­ves en yder­li­ge­re spe­ci­fi­ka­tion af, hvil­ke kon­kre­te epi­ste­mi­ske og præ­di­ka­ti­ve bestem­mel­ser, der skal være til ste­de i hver af situ­a­tio­ner­ne, for at kun­ne hæv­de deres sand­hed. For eksem­pel nume­ri­ske bestem­mel­ser i før­ste dom og et sæt af dif­fe­ren­ti­er­ba­re far­ve­præ­di­ka­ter i den anden. Derudover er beg­ge dom­me empi­ri­ske, og enhver empi­risk dom kræ­ver en empi­risk ansku­el­se (et san­se­ind­tryk), og det er klart, at de to dom­me må være base­ret på to ikke-iden­ti­ske san­se­ind­tryk.

Den kor­rek­te anven­del­se af præ­di­ka­tet “sand” må også, udover at tage høj­de for for­skel­len mel­lem kon­kre­te dom­me (for eksem­pel for­skel­li­ge empi­ri­ske dom­me), tage høj­de for for­skel­len mel­lem for­skel­li­ge doms­ty­per. Forskellige doms­ty­per har for­skel­li­ge sand­heds­kri­te­ri­er. For eksem­pel ope­re­rer Kant med, at sand­heds­vær­di­en af en syn­te­tisk a pri­o­ri dom for det før­ste bestem­mes uaf­hæn­gigt af erfa­rin­gen (a pri­o­ri). For det andet kan dens sand­heds­vær­di, for­di den er syn­te­tisk (infor­ma­tiv), ikke bestem­mes igen­nem en begrebs­se­man­tisk ana­ly­se, men er bestemt af, om noget er “givet” igen­nem en ansku­el­se. I mod­sæt­ning til syn­te­ti­ske a poste­ri­o­ri dom­me, som er base­ret på empi­ri­ske ansku­el­ser, er de syn­te­ti­ske a pri­o­ri dom­me, for eksem­pel inden for sådan noget som mate­ma­tik, iføl­ge Kant base­ret på rene ansku­el­ser, nem­lig ansku­el­ses­for­mer­ne tid og rum. Det bety­der, at vi kun er beret­ti­ge­de i at hæv­de, at den slags dom­me er san­de eller fal­ske i de muli­ge ver­de­ner, der inde­hol­der men­ne­ske­lig erfa­ring, efter­som tid og rum, iføl­ge Kant, er men­ne­ske­li­ge ansku­el­ses­for­mer (omvendt er ana­ly­ti­ske dom­me san­de eller fal­ske i alle muli­ge ver­de­ner, inklu­siv dem, hvor der ingen men­ne­ske­lig erfa­ring er). Kort sagt: Afgørelsen af for­skel­li­ge doms­ty­pers sand­heds­vær­di føl­ger ikke sam­me manu­al.

En til­stræk­ke­lig udlæg­ning af begre­bet sand­hed (som bevæ­ger sig ud over kor­re­spon­dens­pla­ti­tu­den) kræ­ver alt­så en yder­li­ge­re spe­ci­fi­ka­tion, en ind­holds­be­stem­mel­se af begre­bets ret­fær­dig­gjor­te anven­del­se. Kort sagt: et anven­del­ses­kri­te­ri­um. Et anven­del­ses­kri­te­ri­um for sand­hed for­står jeg som en spe­ci­fi­ka­tion af den eller de betin­gel­ser, der skal være opfyldt for, at noget kan siges at være sandt eller falskt, for eksem­pel (men ikke ude­luk­ken­de) nog­le af de før­om­tal­te betin­gel­ser for hen­holds­vis a poste­ri­o­ri­ske (empi­ri­ske) dom­me og a pri­o­ri­ske (for eksem­pel arit­me­ti­ske) dom­me. Med andre ord: For at kun­ne vur­de­re et udsagns sand­heds­vær­di påkræ­ves et sæt af sand­heds­be­tin­gel­ser i form af reg­ler eller nor­mer, som kan diri­ge­re os mel­lem san­de og fal­ske dom­me. Kant kal­der det også for en sand­heds “bestemmelsesgrund”,19A 152/B 191. eller igen: “prøvesten”.20A 59–60/B 83–84. Det væsent­li­ge er, at et anven­del­ses­kri­te­ri­um for sand­hed er domæ­ne- eller kon­tekst­sen­si­tivt i den for­stand, at det udgør et sæt af kon­tekst­spe­ci­fik­ke, men alment til­gæn­ge­li­ge (for ratio­nel­le væs­ner) nor­mer for at hæv­de, at noget er sandt eller falsk inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel fin­des der et sæt af reg­ler og nor­mer inden for arit­me­tik for at vur­de­re arit­me­ti­ske udsagns sand­heds­vær­di, som ikke er iden­ti­ske med de reg­ler og nor­mer, der for eksem­pel er knyt­tet til almin­de­li­ge hver­dags­ud­sagn om mel­lem­sto­re gen­stan­de, for eksem­pel den betin­gel­se – hvis man for eksem­pel hæv­der, at “sto­len er brun” – at vi ikke er under­lagt en optisk illu­sion, at lyset optræ­der adæ­kvat, at der fin­des en inter­sub­jek­tiv far­ve­kon­sensus, og så vide­re.

Kant var alt­så plu­ra­list i for­hold til sand­hed i føl­gen­de for­stand: Der fin­des for­skel­li­ge kri­te­ri­er for at teste eller veri­fi­ce­re, hvor­vidt et udsagn er sandt eller falskt, alt afhæn­gig af, hvil­ken type af udsagn, der er tale om.21En anden under­streg­ning af, at Kant var plu­ra­list i den for­stand, kom­mer igen­nem en gan­ske sim­pel betragt­ning af opde­lin­gen af hans tre kri­tik­ker: Kritik der rei­nen Vernunft behand­ler teo­re­ti­ske (viden­ska­be­li­ge) dom­mes objek­ti­vi­tet, Kritik der prak­ti­s­chen Vernunft behand­ler prak­ti­ske (moral­ske) dom­mes objek­ti­vi­tet, mens … Continue reading Crispin Wrights såkald­te “mini­ma­lis­me” om sand­hed, især præ­sen­te­ret i hans Truth and Objectivity (1992), deler man­ge af de sam­me anta­gel­ser. Wright går ud fra, at en dis­kurs er sand­heds­du­e­lig og objek­tiv, hvis den lever op til to nød­ven­di­ge og til­sam­men til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser (for­u­den en ræk­ke andre “marks of rea­lism”, som han kal­der dem, hvor en dis­kurs ikke behø­ver at leve op til alle, men opteg­ner et kom­plekst spek­trum af muli­ge objek­ti­ve dis­kur­ser, hvil­ket udmun­der i et “plu­ra­list view of truth”.)22Crispin Wright, Truth and Objectivity (Harvard: Harvard University Press, 1992). De to betin­gel­ser er:

 1. Disciplin: Der må eksi­ste­re et sæt af ope­ra­ti­ve stan­dar­der for, hvil­ke typer af udsagn, der pas­ser og ikke pas­ser til en bestemt dis­kurs, samt nog­le stan­dar­der for, hvil­ke udsagn, der er kor­rek­te og ukor­rek­te inden for dis­kur­sen.
 2. Syntaks: Udsagnene skal leve op til syn­tak­ti­ske struk­tu­rer, såsom kon­di­tio­na­li­se­ring og nega­tions­dyg­tig­hed (dom­men kan nege­res uden kon­tra­dik­tion).

Hvordan hæn­ger det sam­men med Kants model? For eksem­pel hæv­der Kant i KrV, at der fin­des et spe­ci­fikt “kri­te­ri­um” for empi­risk sand­hed (som udtryk­ker dets “disci­plin”, for at bli­ve i Wrights voka­bu­lar), som hæn­ger sam­men med det, han kal­der de “for­mel­le betin­gel­ser for empi­risk sandhed.”23A 191/B 236. De “for­mel­le betin­gel­ser” refe­re­rer til Kants kate­go­ri­er, såsom kausalitet. Og andet­steds spe­ci­fi­ce­rer han det, han kal­der for “den empi­ri­ske sand­heds kendetegn.”24A 451/B 479. Pointen er: Når vi for­sø­ger at udsi­ge san­de udsagn om den empi­ri­ske vir­ke­lig­hed, hvad enten det er igen­nem viden­ska­be­li­ge teo­ri­er eller i hver­dags­sam­men­hæn­ge, må de opfyl­de et sæt af kri­te­ri­er, som gør os i stand til at skel­ne mel­lem san­de og fal­ske udsagn. Ser vi nær­me­re på detal­jer­ne i Kants teo­ri om objek­ti­ve empi­ri­ske erken­del­ser og udsagn, så består den kort sagt i en erken­del­ses­te­o­re­tisk “ven­ding”, der omfor­tol­ker den klas­si­ske onto­lo­gis grund­be­gre­ber erken­del­ses­te­o­re­tisk som begre­ber knyt­tet til empi­ri­ske ansku­el­ser og udsagns struk­tur og form. For at kun­ne hæv­de, at nog­le repræ­sen­ta­tio­ner er andet og mere end blot sub­jek­ti­ve ind­tryk (at de er objek­ti­ve) og der­med ind­går i en kon­tekst, hvor ordet “uenig­hed” fak­tisk giver mening, kræ­ves der alt­så en ana­ly­se af de epi­ste­mi­ske betin­gel­ser eller stan­dar­der for men­ne­ske­lig erken­del­se og sprog­brug frem for en ana­ly­se af gen­stan­de­ne selv, hvis man vil kun­ne hæv­de, at vores men­tale repræ­sen­ta­tio­ner er objek­ti­ve. Der fin­des iføl­ge Kant et sæt af epi­ste­mi­ske betin­gel­ser, som udgør de rele­van­te nor­mer eller stan­dar­der for objek­ti­vi­tet inden for den empi­ri­ske dis­kurs. Det er reg­ler, som ethvert empi­risk døm­men­de sub­jekt må føl­ge i for­tolk­nin­gen (dom­men) af dets san­se­li­ge ind­tryk, hvis det vil gøre krav på at udsi­ge gen­stands­re­la­te­re­de (objek­ti­ve) dom­me. Som Anders Hansen har for­mu­le­ret det:

As such, all sub­jects that under­stand the­se fun­da­men­tal norms will, regard­less of their idio­syn­cra­tic modes of being imme­di­a­te­ly affected, have a stan­dard by which they can inter­pret their imme­di­a­te rep­re­sen­ta­tions and assess the inter­pre­ta­tions of others […] Thus, a certain type of conscious act of inter­pre­ting our imme­di­a­te rep­re­sen­ta­tions with refe­ren­ce to a set of inter­sub­jecti­ve­ly intel­li­gib­le norms of objecti­vi­ty is what, accor­ding to Kant, makes it pos­sib­le for the sub­ject to justi­fy suf­fi­ci­ent­ly, both to itself and to other sub­jects, why it takes its rep­re­sen­ta­tions to be more than mere pri­va­te affections.25Anders Hansen, Kant’s Account of Objectivity (spe­ci­a­le­af­hand­ling ved Aarhus Universitet, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, 2019), 13.

Det er ikke åben­lyst for mig, om Kant, i til­læg til kor­re­spon­den­ste­sen, er knyt­tet til en form for kohærentisme,26Ralph Walker, The Coherence Theory of Truth. Realism, Anti-Realism, Idealism (London: Routledge, 1989); Norman Kemp Smith, A Commentary to Kant’s “Critique of Pure Reason” (Humanities Press International, 1923). verificerbarhedsteori27Carl Posy, “Dancing to the Antinomy: A Proposal for Transcendental Idealism”, American Philosophical Quarterly 20 (1983): 81–94. eller assertabilisme,28Hilary Putnam, Reason, Truth, and History (Cambridge: Cambridge University Press, 1981). eller en hybrid-teori.29Otfried Höffe, Kants Kritik der rei­nen Vernunft: Die Grundlegung der moder­nen Philosophie (München: Beck, 2004). Det er hel­ler ikke så afgø­ren­de, tror jeg. Kants tekst peger i man­ge ret­nin­ger, og KrV er ikke direk­te kon­stru­e­ret som en menings- eller sand­heds­te­o­ri. Der er dog ingen tvivl om føl­gen­de: 1) Kants sand­heds­be­greb er kom­plekst, i den tek­ni­ske betyd­ning, at det er sam­men­sat af over­lap­pen­de aspek­ter, og 2) “sand” er ikke et præ­di­kat, som nød­ven­dig­vis kun har en vel­be­grun­det anven­del­se i for­bin­del­se med syn­te­ti­ske a poste­ri­o­ri dom­me (empi­ri­ske dom­me). Dermed over­lap­per Kants anta­gel­ser, udover med Crispin Wrights, også en hel del med Hilary Putnams posi­tion, som går ud fra, at sand­hed er lige­så “plu­ral, vague, open-ended as we are.”30Hilary Putnam, Words and Life (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 495. At Putnam har det med at over­dri­ve for­bin­del­ser­ne mel­lem sin posi­tion og Kants trans­cen­den­tale ide­a­lis­me og lige­frem hæv­der, at Kant ikke for­plig­ter sig til kor­re­spon­den­ste­sen, ændrer ikke ved, at de er eni­ge om føl­gen­de: Man kan ikke tale om sand­hed uden at tale om nog­le anven­del­ses­kri­te­ri­er for sand­hed, men det er ikke muligt at spe­ci­fi­ce­re et uni­ver­selt anven­del­ses­kri­te­ri­um, som er nød­ven­digt og til­stræk­ke­ligt for alle dom­me. I mod­sæt­ning den posi­ti­vi­sti­ske anta­gel­se, så fin­des der, iføl­ge Kant, Wright og Putnam, ikke én, og kun én, type af anven­del­ses­kri­te­ri­um (empi­risk veri­fi­cer­bar­hed) på tværs af for­skel­li­ge typer af infor­ma­ti­ve (ikke-ana­ly­ti­ske) dis­kur­ser. Den form for plu­ra­lis­me går med andre ord ud fra, at der ikke er noget i vej­en for omskif­te­li­ge sand­heds­kri­te­ri­er alt afhæn­gigt af, hvad vi taler om.

Hvorfor Kant var en form for seman­tisk anti-rea­list

Den skit­se­re­de plu­ra­lis­me inde­bæ­rer, at sand­hed skal for­stås i rela­tion til et vel­af­græn­set sæt af epi­ste­mi­ske betin­gel­ser eller begrebs­li­ge ske­ma­er. Det inde­bæ­rer, som jeg vil vise nu, en ræk­ke seman­tisk anti-rea­li­sti­ske for­plig­tel­ser. Lad os der­for begyn­de med spørgs­må­let: Hvad er rea­lis­me og anti-rea­lis­me? Man kan ind­led­nings­vist sige, at en onto­lo­gisk rea­list om et bestemt domæ­ne, for eksem­pel den empi­ri­ske vir­ke­lig­hed af mel­lem­sto­re gen­stan­de, vil hæv­de, at vores over­be­vis­nin­ger og udsagn om bestem­te gen­stan­de i det domæ­ne (sto­le, antal­let af men­ne­sker til ame­ri­kan­ske præ­si­den­tind­vi­el­ser og så vide­re) repræ­sen­te­rer en objek­tiv vir­ke­lig­hed og nog­le gan­ge “ram­mer rig­tigt”. Hvis jeg siger, at den nuvæ­ren­de dan­ske stats­mi­ni­ster er en kvin­de, så udtryk­ker jeg en over­be­vis­ning, som for­sø­ger at repræ­sen­te­re en objek­tiv kends­ger­ning. Omvendt vil en onto­lo­gisk anti-rea­list (også kal­det en sub­jek­tiv ide­a­list eller skep­ti­cist) hæv­de noget i ret­ning af, at vores tan­ker om gen­stan­de ikke repræ­sen­te­rer en objek­tiv vir­ke­lig­hed, men blot er sub­jek­ti­ve kon­struk­tio­ner af en eller anden art. Kant var, for at slå det fast, onto­lo­gisk rea­list og ikke anti-rea­list om den empi­ri­ske virkelighed.31Jeg er ikke inter­es­se­ret i at for­kla­re, hvor­for Kant ikke er for­plig­tet til en form for onto­lo­gisk anti-rea­lis­me eller ide­a­lis­me, a la Berkeleys fæno­me­na­lis­me. Dem, som hæv­der det, lader til at have igno­re­ret en ræk­ke af de væsent­lig­ste afsnit i KrV (for eksem­pel A 247/B 304; A 490 ff./B 519 ff.).

Forskellen mel­lem en seman­tisk rea­list og en seman­tisk anti-rea­list er noget ander­le­des. Følger man Michael Dummetts kano­ni­se­ring af seman­tisk rea­lis­me og anti-rea­lis­me, hand­ler det grund­læg­gen­de om, hvor­vidt udsagn kan til­skri­ves en sand­heds­vær­di (sandt/falskt). Crispin Wright har for­mu­le­ret den seman­tisk rea­li­sti­ske posi­tion såle­des:

To con­cei­ve that our under­stan­ding of sta­te­ments in a certain discour­se is fixed, as Dummett’s rea­list sug­ge­sts, by assig­ning them con­di­tions of poten­ti­al­ly evi­den­ce-trans­cen­dent truth is to grant that, if the wor­ld co-ope­ra­tes, the truth or fal­si­ty of any such sta­te­ment may be sett­led bey­ond our ken.32Crispin Wright, Truth and Objectivity (Harvard: Harvard University Press, 1992), 4.

Den seman­ti­ske rea­list hæv­der, at et udsagn er sandt eller falsk uaf­hæn­gigt af, om det prin­ci­pi­elt er muligt at bekræf­te dets sand­heds­vær­di. Omvendt udfor­drer den seman­ti­ske anti-rea­list åben­lyst biva­lensprin­cip­pets almen­gyl­dig­hed. Det gør hun ved at sige, at ikke-veri­fi­cer­ba­re udsagn – alt­så udsagn, hvor betin­gel­ser­ne, under hvil­ke de kan bestem­mes som san­de eller fal­ske, ikke er til­gæn­ge­li­ge – ikke har nogen sand­heds­vær­di. Ifølge anti-rea­li­sten fin­des der ikke nogen objek­tiv kends­ger­ning, ingen objek­ti­ve sand­heds­be­tin­gel­ser, i for­hold til ind­hol­det af den type udsagn. Nogle vil hæv­de, at meta­fy­si­ske udsagn om Gud, æste­ti­ske dom­me eller udsagn om eksi­sten­sen (eller ikke-eksi­sten­sen) af tal er eksemp­ler på ikke-veri­fi­cer­ba­re, og der­med ikke-sand­heds­du­e­li­ge, udsagn.33Personligt hæl­der jeg til, at den før­ste og anden type af udsagn er gode kan­di­da­ter til ikke-veri­fi­cer­ba­re udsagn, men ikke den tredje. En seman­tisk anti-rea­list vil hæv­de, at efter­som det ikke er muligt at sige, hvad der vil gøre et udsagn om Gud sandt eller falskt, har det ingen sand­heds­vær­di. Det giver med andre ord sim­pelt­hen ingen mening, iføl­ge anti-rea­li­sten, over­ho­ve­det at spør­ge efter udsag­nets sand­heds­vær­di, for­di det ikke er muligt at udtryk­ke et sæt af almen­gyl­di­ge (til­gæn­ge­li­ge og accep­tab­le for enhver) kri­te­ri­er for at veri­fi­ce­re den slags udsagn.

En af Dummetts man­ge for­mu­le­rin­ger af anti-rea­lis­men lyder såle­des: “[T]he truth of a pro­po­si­tion con­sists of its being the case that someo­ne sui­tably pla­ced could have veri­fied it.”34Michael Dummett, Truth and the Past (Columbia University Press, 2004), 44. Citatet er et svar til det kri­tik­punkt, som anti-rea­li­ster ofte kon­fron­te­res med, nem­lig at udsagn om for­ti­den (for eksem­pel udsagn om dinosau­rer) ikke kan være san­de for en anti-rea­list, efter­som de jo ikke kan veri­fi­ce­res direk­te. Svaret er, som Dummett anty­der, at antal­let af epi­ste­mi­ske fæl­ler ikke bør begræn­ses til nule­ven­de fæl­ler, og at anti-rea­li­stens betin­gel­se blot er, at udsag­net i prin­cip­pet kan veri­fi­ce­res. Kant hæv­der fle­re ste­der noget i sam­me dur. For eksem­pel dra­ger han i føl­gen­de citat et afgø­ren­de skel mel­lem 1) udsagn, som i prin­cip­pet ikke kan veri­fi­ce­res empi­risk, og 2) udsagn, som ind­til nu ikke er ble­vet, og mulig­vis af prak­ti­ske grun­de hel­ler ikke kan, veri­fi­ce­res empi­risk:

Det må rig­tig­nok siges, at der kun­ne være bebo­e­re på månen, selv­om intet men­ne­ske nogen­sin­de har iagt­ta­get dem, men det bety­der blot føl­gen­de: at vi kun­ne stø­de på dem i erfa­rin­gens muli­ge frem­gang; for alt er vir­ke­ligt, som står i en for­bin­del­se [Kontext] med en iagt­ta­gel­se i over­ens­stem­mel­se med den empi­ri­ske frem­gangs love.35“Daß es Einwohner im Monde geben kön­ne, ob sie gleich kein Mensch jemals wahr­genom­men hat, muß aller­dings ein­geräumt wer­den, aber es bedeu­tet nur so viel: daß wir in dem mög­li­chen Fortschritt der Erfahrung auf sie tref­fen kön­n­ten; denn alles ist wirklich, was mit einer Wahrnehmung nach Gesetzen des empi­ri­s­chen Fortgangs in einem Kontext steht.” A 493/B 521.

Ser vi på empi­ri­ske dom­me, så har et udsagn alt­så en empi­risk sand­heds­vær­di, for så vidt det i prin­cip­pet kan veri­fi­ce­res igen­nem erfa­rin­gen, enten direk­te eller indi­rek­te. Det er ikke til­stræk­ke­ligt at kal­de en posi­tion anti-rea­li­stisk angå­en­de en bestemt dis­kurs (for eksem­pel dis­kur­sen om bebo­e­re på månen), ale­ne for­di vi hidtil ikke har været i stand til at bekræf­te eller afkræf­te et udsagn inden for den dis­kurs. Det kræ­ver, at den slags udsagn i prin­cip­pet (og alt­så med nød­ven­dig­hed) ikke kan verificeres.36Se også A 496/B 524. Vi kan der­med opstil­le de to posi­tio­ner såle­des:

 • Semantisk rea­lis­me: Alle udsagn – også udsagn, hvor­om det gæl­der, at deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser prin­ci­pi­elt ikke kan spe­ci­fi­ce­res – har en sand­heds­vær­di.
 • Semantisk anti-rea­lis­me: Udsagn, hvor­om det gæl­der, at deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser prin­ci­pi­elt ikke kan spe­ci­fi­ce­res, har ikke en sand­heds­vær­di.

Hvordan pas­ser Kant ind her? Min tese er, at Kants trans­cen­den­tale ide­a­lis­me impli­ce­rer en form for seman­tisk anti-rea­lis­me i oven­stå­en­de for­stand. Min læs­ning læner sig der­med op af anti-rea­li­sti­ske læs­nin­ger af Kant, som blandt andre Gerold Prauss, Carl Posy og Guido Kreis har for­søgt sig med, selv­om de dog hver især und­la­der at tage høj­de for, at Kant udvi­der domæ­net af sand­heds­du­e­li­ge udsagn fra teo­re­ti­ske dom­me til prak­ti­ske (for eksem­pel moral­ske dom­me).

Indtil vide­re har jeg kun for­kla­ret, hvad Kant mener med sand­hed, men ikke med objek­ti­vi­tet. Kants brug af begre­bet objek­ti­vi­tet (hen­holds­vis “objek­tiv gyl­dig­hed” og “objek­tiv rea­li­tet”) er indi­mel­lem for­vir­ren­de. Helt over­ord­net er et udtryk37Selvom Kant ikke er eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, som oprin­de­ligt blev for­mu­le­ret af Gottlob Frege og ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. … Continue reading objek­tivt gyl­digt, hvis det, som begre­bet refe­re­rer til, er muligt, mens et udtryk har objek­tiv rea­li­tet, hvis det fak­tisk fin­des. I KrV taler Kant ofte om objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet på en restrik­tiv måde ved ude­luk­ken­de at til­skri­ve empi­ri­ske begre­ber og dom­me (eller rene begre­ber, såsom tid og rum, der er for­bun­det med noget empi­risk) objek­ti­vi­tet. Men det er afgø­ren­de ikke at for­veks­le den udlæg­ning af objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet med objek­ti­vi­tet per se. Objektivt gyl­di­ge dom­me er, kort sagt, sand­heds­du­e­li­ge dom­me. Det vil sige, at dom­me er objek­ti­ve, hvis deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser kan spe­ci­fi­ce­res. Som Kant rede­gør for i §19 i Prolegomena, er objek­ti­ve dom­me en type af dom­me, som alle ratio­nel­le væs­ner skal være i stand til at bekræf­te eller benæg­te under de ret­te betin­gel­ser (de har “almen­gyl­dig­hed (for enhver)”, som han skriver).38Et ratio­nelt væsen skal for Kant for­stås som et væsen, der ikke ret­ter sig efter prin­cip­per (for teo­re­ti­ske under­sø­gel­ser eller hand­lin­ger), som ikke kan aner­ken­des af enhver (uni­ver­sel­le prin­cip­per). For eksem­pel er teo­re­ti­ske (ikke prak­ti­ske!) udsagn om Guds eksi­stens base­ret på prin­cip­per, som ikke kan aner­ken­des af enhver, … Continue reading Det bety­der, at det skal være muligt for ethvert sub­jekt at ind­ta­ge det døm­men­de sub­jekts per­spek­tiv. Dommen skal med andre ord være veri­fi­cer­bar for ethvert ratio­nelt væsen, da det er muligt at spe­ci­fi­ce­re dens sand­heds­be­tin­gel­ser, som vel at mær­ke er sub­jekt-spe­ci­fik­ke i den for­stand, at det er nog­le betin­gel­ser, som vi ikke kan være sik­re på gæl­der for andet end men­ne­ske­lig doms­fæl­del­se, men som er objek­ti­ve, for­di de udgør de epi­ste­mi­ske og inter­sub­jek­ti­ve betin­gel­ser for at udsi­ge sand­heds­du­e­li­ge udsagn. De er, så at sige, vores fæl­les greb på vir­ke­lig­he­den som et sæt af epi­ste­misk ind­skræn­ke­de betin­gel­ser, der er bestemt af begre­bet om prin­ci­pi­el veri­fi­cer­bar­hed.

Et udtryk kan alt­så til­skri­ves objek­ti­vi­tet, hvis det er muligt at spe­ci­fi­ce­re udtryk­kets anven­del­ses­kri­te­ri­er eller det, Kant kal­der for “erken­del­ses­kil­der”: “For at til­skri­ve et sådan begreb objek­tiv gyl­dig­hed […] kræ­ves der noget mere. Dette mere behø­ver dog ikke at søges i teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der, men kan også lig­ge i praktiske.”39“Um einem sol­chen Begriffe aber objek­ti­ve Gultigkeit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Dieses Mehrere aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erkenntnisquellen gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff. Undersøgelsen af dis­se prak­ti­ske erken­del­ses­kil­der, eller de “prak­ti­ske data”,40B XXVI ff. fore­ta­ger Kant i Kritik der prak­ti­s­chen Vernunft (KpV).41Som jeg vil under­sø­ge i en opføl­gen­de føl­gen­de arti­kel, der også udkom­mer i Paradoks. Det afgø­ren­de her og nu er dog Kants meto­di­ske greb: Han for­sø­ger at smi­dig­gø­re begre­bet om objek­ti­vi­tet, så det ikke kun er anven­de­ligt i for­hold til empi­ri­ske udsagn, ved at give en form for gene­risk defi­ni­tion. Med en let­te­re omskriv­ning af en pas­sa­ge fra KpV er noget i den­ne afsti­ve­de ver­sion objek­tivt, hvis og kun hvis det inde­hol­der posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner, hvil­ket der­med gør det til en mulig gen­stand (enten for erken­del­ses­ev­nen eller vilj­en).425: 47–48.

Crispin Wright har givet en for­mu­le­ring af (dom­mes) sand­heds­du­e­lig­hed og objek­ti­vi­tet, som flug­ter en hel del med den­ne udlæg­ning af Kant:

[T]he objecti­vi­ty of jud­ge­ment: the kind of objecti­vi­ty which sta­te­ments have when they are apt to record, or mis­record fea­tu­res of the real wor­ld – fea­tu­res which would be appre­ci­ab­le by any cre­a­tu­re pos­ses­sed of appro­p­ri­a­te cog­ni­ti­ve powers, wha­te­ver its emo­tio­nal capa­ci­ties or affecti­ve dispositions.43Crispin Wright, Realism, Meaning, and Truth (Blackwell, 1987), 6.

Det føl­ger af den­ne udlæg­ning af objek­ti­vi­tet, at udsagn inden for en bestemt dis­kurs er objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge, for så vidt der fin­des et sæt af afgræn­sen­de spe­ci­fi­ka­tio­ner af, hvil­ke typer af udsagn, der pas­ser inden­for en bestemt dis­kurs (udsagn om pro­to­ner pas­ser for eksem­pel ikke ind i sam­me dis­kurs som moral­ske udsagn), samt nog­le accep­tab­le nor­mer eller stan­dar­der for, hvor­dan man bekræf­ter sand­heds­vær­di­en af udsagn inden for en bestemt dis­kurs (for eksem­pel stan­dar­der for kor­rek­te par­ti­kel­fy­si­ske udsagn og stan­dar­der for sand­fær­di­ge moral­ske udsagn).44Jeg har ikke noget bud på en syste­ma­tisk domæ­ne­te­o­ri, der kon­kret ind­be­fat­ter, hvil­ke dis­kur­ser, der er kva­li­fi­ce­re­de som objek­ti­ve, men det er hel­ler ikke hen­sig­ten med artik­len. Det er dog vig­tigt at under­stre­ge, at veri­fi­ka­tions­pro­ces­ser­ne kan være mere lige­til inden for nog­le objek­ti­ve dis­kur­ser … Continue reading

Det inde­bæ­rer den anti-rea­li­sti­ske, antro­pro­cen­tri­ske grund­an­ta­gel­se, at sand­hed er noget, der i en vis for­stand afhæn­ger af erken­den­de, asser­ti­ve, norm­ska­ben­de sub­jek­ter – sand­heds­be­tin­gel­ses­ska­be­re, kun­ne man kal­de dem – som på en vis måde “brin­ger” sand­hed til ver­den. Det inde­bæ­rer vel og mær­ke ikke, at vir­ke­lig­he­den “der­u­de” ikke spil­ler nogen rol­le i for­hold til sådan noget som empi­ri­ske dom­me, eller at der ikke vil­le fin­des kends­ger­nin­ger uden men­ne­sker. Det inde­bæ­rer hel­ler ikke, at spørgs­mål om vir­ke­lig­he­dens beskaf­fen­hed inden men­ne­ske­lig sub­jek­ti­vi­tet kom til er menings­lø­se (som Quentin Meillassoux og andre har det med at sky­de Kant i sko­e­ne), da vi jo kan udpe­ge nog­le rela­tivt kla­re epi­ste­mi­ske betin­gel­ser for, hvor­dan den slags spørgs­mål kan besva­res. Og det inde­bæ­rer hel­ler ikke en ste­ril form for rela­ti­vis­me uden objek­ti­ve stan­dar­der. Derimod inde­bæ­rer det, for at låne et udtryk fra Hilary Putnam, at sand­hed ikke er noget som “total­ly out­runs the pos­si­bi­li­ty of justification”.45Hilary Putnam, Realism with a Human Face, (Cambridge: Harvard University Press, 1990), ix. Med en refe­ren­ce til Kant skri­ver Putnam sam­me sted: “What bot­he­red me about sta­te­ments of the sort I rejected, for examp­le, ‘There real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) num­bers,’ or ‘There real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) spa­ce-time points,’ is that they … Continue reading Sandhed og objek­ti­vi­tet skal for­stås som epi­ste­mi­ske og nor­ma­ti­ve begre­ber, efter­som en ret­fær­dig­gjort brug af dem afhæn­ger af bestem­te væs­ners kog­ni­ti­ve og ratio­nel­le udform­ning. At hæv­de, at et bestemt udsagn er sandt, er at hæv­de, at udsag­net er ret­fær­dig­gjort under de ret­te epi­ste­mi­ske eller ratio­nel­le betin­gel­ser. For eksem­pel er det afgø­ren­de epi­ste­mi­ske betin­gel­ser for udsagn om den empi­ri­ske vir­ke­lig­hed, iføl­ge Kant, at deres ind­hold er givet direk­te eller indi­rek­te igen­nem en empi­risk ansku­el­se (san­se­ind­tryk) og ind­går i kaus­a­le rela­tio­ner. Og for mere spe­ci­fik­ke typer af empi­ri­ske udsagn gæl­der der natur­lig­vis spe­ci­fik­ke (inter­nt bestem­te af den pågæl­den­de dis­kurs) betin­gel­ser: Betingelserne for udsagn om kvan­te­fy­sik er ikke iden­ti­ske med betin­gel­ser­ne for hver­dags­ud­sagn om syre­ner, sto­le og sti­pen­di­er.

Konklusion

 I det fore­gå­en­de har jeg især behand­let empi­ri­ske dom­mes sand­heds­du­e­lig­hed og objek­ti­vi­tet. Det bety­der ikke, som jeg for­står det, at Kant er for­plig­tet til den tese, at kun empi­ri­ske udsagn er sand­heds­du­e­li­ge eller objek­ti­ve. Jeg har for­søgt at angi­ve det, man kun­ne kal­de for en gene­risk (emne- og dis­kursneut­ral) defi­ni­tion of sand­hed og objek­ti­vi­tet. Den gene­ri­ske defi­ni­tion inde­bæ­rer, at den type af udsagn, hvor­om det gæl­der, at det ikke er muligt at spe­ci­fi­ce­re deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser, alt­så hvor det ikke er muligt at spe­ci­fi­ce­re de inter­sub­jek­ti­ve reg­ler, stan­dar­der eller nor­mer for udsag­nets krav på objek­ti­vi­tet, ikke er objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge. En sådan nor­ma­tiv teo­ri afvi­ser på den ene side rela­ti­vi­sti­ske teo­ri­er om sand­hed, der ikke kan skel­ne sand­hed fra sub­jek­ti­ve ind­tryk, og på den anden side afvi­ser den abso­lu­ti­sti­ske teo­ri­er om sand­hed og objek­ti­vi­tet, som for­sø­ger at indsnæv­re begre­ber­nes anven­del­se til ét bestemt dis­kurs­do­mæ­ne. Den gene­ri­ske defi­ni­tion eks­klu­de­rer eller favo­ri­se­rer ikke nogen dis­kur­ser på for­hånd. Hvis man kan spe­ci­fi­ce­re en fæl­les og accep­ta­bel norm for at hæv­de, at sådan noget som moral­ske, komi­ske eller æste­ti­ske dom­me er sand­heds­du­e­li­ge og objek­ti­ve (uden at redu­ce­re dem til noget andet, for eksem­pel neu­ro­lo­gi­ske akti­vi­te­ter) er der tale om objek­ti­ve dis­kur­ser. Hvordan Kant for­sø­ger at gøre det i for­hold til objek­ti­vi­te­ten af prak­ti­ske dom­me (for eksem­pel moral­ske dom­me) vil jeg for­sø­ge at rede­gø­re for i en anden arti­kel, som også udkom­mer her i Paradoks.

1. Peter Strawson, The Bounds of Sense (London/New York: Routledge, 1966), 16.
2. A 226/B 273. Citater af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Akademie Ausgabe (AA), Kants Gesammelte Schriften, ed. Königlich Preussische aka­de­mie der Wissenschaften (29. Vols. Berlin: de Gruyter, 1902-). Med hen­syn til Kritik der rei­nen Vernunft føl­ger jeg stan­dard­prak­sis ved at refe­re­re til udga­ven fra 1781 (A) og udga­ven fra 1787 (B). Oversættelserne er mine egne.
3. Dette hæn­ger sam­men med Kants såkald­te “vir­ke­lig­heds­postu­lat”, som inde­bæ­rer en inter­es­sant form for viden­ska­be­lig rea­lis­me. Se A 218/B 265.
4. A 74/B 100.
5. A vii-viii.
6. A 295–296/B 352.
7. Se Marcus Willaschek, “The pri­ma­cy of pra­cti­cal rea­son and the idea of a pra­cti­cal postu­la­te”, i Kant’s Critique of Practical Reason: A Critical Guide, red. Andrews Reath & Jens Timmermann (Cambridge University Press, 2010): 168–196. Som Willaschek argu­men­te­rer for, så hæv­der Kant ikke, at en ratio­nel over­be­vis­ning nød­ven­dig­vis skal under­støt­tes af empi­risk bevis. Omvendt går Kant ud fra, at nog­le assert­o­ri­ske udsagn, som han i Kritik der prak­ti­s­chen Vernunft kal­der for “postu­la­ter”, er ratio­nel­le at frem­sæt­te, selv­om de er teo­re­tisk uaf­gø­r­ba­re, for­di de er prak­tisk nød­ven­di­ge. At det er ratio­nelt at hæv­de noget, som ikke kan afgø­res empi­risk, stri­der imod den logi­sti­ske posi­ti­vis­mes verifikationsprincip.
8. Was ist Wahrheit? Die Namenerklärung der Wahrheit, daß sie näm­lich die übe­re­in­stim­mung der Erkenntniß mit ihrem Gegenstand sei, wird hier ges­chenkt und voraus­ge­setzt […]”. A 57–58‑B 82–83.
9. A 157/B 197; A 191/B 236; A 237/B 290.
10. For eksem­pel Hilary Putnam, Reason, Truth, and History (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).
11. A 60/B 84.
12. A 59/B 84.
13. A 59/B 84.
14. Min udlæg­ning af Kants distink­tion mel­lem en “nomi­nal” og “real” defi­ni­tion er inspi­re­ret af Alberto Vanzo, “Kant on the Nominal Definition of Truth”, Kant-Studien 101, nr. 2 (2010): 147–166.
15. ”[…] ein kla­res Merkmal, daran der Gegenstand […] jederzeit sicher erkan­nt wer­den kann […]” (A 241–242 ff.)
16. 9: 50.
17. A 58/B 84.
18. A 59/B 84.
19. A 152/B 191.
20. A 59–60/B 83–84.
21. En anden under­streg­ning af, at Kant var plu­ra­list i den for­stand, kom­mer igen­nem en gan­ske sim­pel betragt­ning af opde­lin­gen af hans tre kri­tik­ker: Kritik der rei­nen Vernunft behand­ler teo­re­ti­ske (viden­ska­be­li­ge) dom­mes objek­ti­vi­tet, Kritik der prak­ti­s­chen Vernunft behand­ler prak­ti­ske (moral­ske) dom­mes objek­ti­vi­tet, mens Kritik der Urteilskraft behand­ler (blandt andet) æste­ti­ske dom­mes objektivitet.
22. Crispin Wright, Truth and Objectivity (Harvard: Harvard University Press, 1992).
23. A 191/B 236. De “for­mel­le betin­gel­ser” refe­re­rer til Kants kate­go­ri­er, såsom kausalitet.
24. A 451/B 479.
25. Anders Hansen, Kant’s Account of Objectivity (spe­ci­a­le­af­hand­ling ved Aarhus Universitet, Afdeling for Filosofi og Idéhistorie, 2019), 13.
26. Ralph Walker, The Coherence Theory of Truth. Realism, Anti-Realism, Idealism (London: Routledge, 1989); Norman Kemp Smith, A Commentary to Kant’s “Critique of Pure Reason” (Humanities Press International, 1923).
27. Carl Posy, “Dancing to the Antinomy: A Proposal for Transcendental Idealism”, American Philosophical Quarterly 20 (1983): 81–94.
28. Hilary Putnam, Reason, Truth, and History (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).
29. Otfried Höffe, Kants Kritik der rei­nen Vernunft: Die Grundlegung der moder­nen Philosophie (München: Beck, 2004).
30. Hilary Putnam, Words and Life (Cambridge: Harvard University Press, 1994), 495.
31. Jeg er ikke inter­es­se­ret i at for­kla­re, hvor­for Kant ikke er for­plig­tet til en form for onto­lo­gisk anti-rea­lis­me eller ide­a­lis­me, a la Berkeleys fæno­me­na­lis­me. Dem, som hæv­der det, lader til at have igno­re­ret en ræk­ke af de væsent­lig­ste afsnit i KrV (for eksem­pel A 247/B 304; A 490 ff./B 519 ff.).
32. Crispin Wright, Truth and Objectivity (Harvard: Harvard University Press, 1992), 4.
33. Personligt hæl­der jeg til, at den før­ste og anden type af udsagn er gode kan­di­da­ter til ikke-veri­fi­cer­ba­re udsagn, men ikke den tredje.
34. Michael Dummett, Truth and the Past (Columbia University Press, 2004), 44.
35. “Daß es Einwohner im Monde geben kön­ne, ob sie gleich kein Mensch jemals wahr­genom­men hat, muß aller­dings ein­geräumt wer­den, aber es bedeu­tet nur so viel: daß wir in dem mög­li­chen Fortschritt der Erfahrung auf sie tref­fen kön­n­ten; denn alles ist wirklich, was mit einer Wahrnehmung nach Gesetzen des empi­ri­s­chen Fortgangs in einem Kontext steht.” A 493/B 521.
36. Se også A 496/B 524.
37. Selvom Kant ikke er eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, som oprin­de­ligt blev for­mu­le­ret af Gottlob Frege og ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. Hvis et begreb ikke er objek­tivt eller sand­heds­du­e­ligt, og det ind­går i en sæt­ning, så er sæt­nin­gen ikke objek­tiv (sand­heds­du­e­lig), mens udsagn, der inde­hol­der objek­tivt gyl­di­ge (sand­heds­du­e­li­ge) begre­ber, er objek­ti­ve (sandhedsduelige).
38. Et ratio­nelt væsen skal for Kant for­stås som et væsen, der ikke ret­ter sig efter prin­cip­per (for teo­re­ti­ske under­sø­gel­ser eller hand­lin­ger), som ikke kan aner­ken­des af enhver (uni­ver­sel­le prin­cip­per). For eksem­pel er teo­re­ti­ske (ikke prak­ti­ske!) udsagn om Guds eksi­stens base­ret på prin­cip­per, som ikke kan aner­ken­des af enhver, og er der­med irrationelle.
39. “Um einem sol­chen Begriffe aber objek­ti­ve Gultigkeit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Dieses Mehrere aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erkenntnisquellen gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff.
40. B XXVI ff.
41. Som jeg vil under­sø­ge i en opføl­gen­de føl­gen­de arti­kel, der også udkom­mer i Paradoks.
42. 5: 47–48.
43. Crispin Wright, Realism, Meaning, and Truth (Blackwell, 1987), 6.
44. Jeg har ikke noget bud på en syste­ma­tisk domæ­ne­te­o­ri, der kon­kret ind­be­fat­ter, hvil­ke dis­kur­ser, der er kva­li­fi­ce­re­de som objek­ti­ve, men det er hel­ler ikke hen­sig­ten med artik­len. Det er dog vig­tigt at under­stre­ge, at veri­fi­ka­tions­pro­ces­ser­ne kan være mere lige­til inden for nog­le objek­ti­ve dis­kur­ser sam­men­lig­net med andre. Det er for eksem­pel pri­ma facie mere lige­til at afgø­re sand­heds­vær­di­en af hver­dags­li­ge empi­ri­ske udsagn, frem­for moral­ske udsagn (hvis man anta­ger, at moral­ske udsagn er objek­ti­ve), alt afhæn­gig af, hvil­ke moral­fi­lo­so­fi­ske sand­heds­kri­te­ri­er man til­skri­ver sig. Kants moral­lov er mere lige­til end situ­a­tions­e­ti­ke­rens, for eksem­pel. Men poin­ten er, at blot for­di afgø­rel­sen af en bestemt type udsagns sand­heds­vær­di er kom­pli­ce­ret (men ikke prin­ci­pi­el umu­lig), bety­der det ikke, at den type udsagn ikke er objektive.
45. Hilary Putnam, Realism with a Human Face, (Cambridge: Harvard University Press, 1990), ix. Med en refe­ren­ce til Kant skri­ver Putnam sam­me sted: “What bot­he­red me about sta­te­ments of the sort I rejected, for examp­le, ‘There real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) num­bers,’ or ‘There real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) spa­ce-time points,’ is that they out­run the pos­si­bi­li­ty of veri­fi­ca­tion in a way which is utter­ly dif­fe­rent from the way in which the sta­te­ment that, say, the­re was a dinosaur in North America less than a mil­li­on years ago might out­run the pos­si­bi­li­ty of actu­al veri­fi­ca­tion. The for­mer sta­te­ments are such that we can­not imag­i­ne how any cre­a­tu­re with, in Kant’s phra­se, “a ratio­nal and a sen­sib­le natu­re” could ascertain their truth or fal­si­ty under any conditions”.