Kommunocæn? Et kritisk blik på posthumanismen

Bestem­te men­ne­ske­li­ge akti­vi­te­ter laver radi­ka­le brud i Jor­dens syste­mer, som sæt­ter alle kend­te livs­for­mer på spil – og en del af dem ud af spil. Lad os kal­de det­te for­hold mel­lem men­ne­sker (x) og men­ne­skers ikke-men­ne­ske­li­ge livs­be­tin­gel­ser (y) for histo­ri­ens stør­ste prak­ti­ske selv­de­struk­tions­pa­ra­doks:

 1. y er en nød­ven­dig eksi­stens­be­tin­gel­se for x
 2. x ten­de­rer mod at til­in­tet­gø­re y
 3. x ten­de­rer der­for mod at til­in­tet­gø­re sig selv

Slut­nin­gen ind­dra­ger ikke engang ikke-men­ne­ske­li­ge væs­ners (moral­ske) sta­tus. Det her er utvivl­s­omt vor tids stør­ste intel­lek­tu­el­le og prak­ti­ske pro­blem, ale­ne af den grund, at dets “løs­ning” er en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for løs­nin­gen af ethvert andet næv­ne­vær­digt pro­blem. Det stil­ler en ræk­ke intel­lek­tu­el­le opga­ver, som vi end­nu ikke for­står, men som det også er filo­so­fi­ens pligt at for­hol­de sig til – også selv­om det vig­tig­ste er poli­tisk kamp med fokus på grund­læg­gen­de omvælt­nin­ger af den nuvæ­ren­de glo­ba­le udplyn­drings­ma­ski­ne. Men kun en kom­plet udi­a­lek­tisk betragt­ning af for­hol­det mel­lem teo­ri og prak­sis ser den poli­ti­ske kamp og det intel­lek­tu­el­le arbej­de som adskil­te domæ­ner. De intel­lek­tu­el­le opga­ver er afgø­ren­de, for­di teo­ri og prak­sis er intimt for­bund­ne i et gen­si­digt kaus­alt for­hold. Det hæn­ger blandt andet sam­men med, at filo­so­fi er en histo­risk og mate­ri­elt for­ank­ret prak­sis, som kan ska­be en form for mel­lem­men­ne­ske­lig ori­en­te­ring i dyn­gen af kon­kre­te eksi­stens­for­mer (viden­ska­be­li­ge, poli­ti­ske, øko­no­mi­ske, kunst­ne­ri­ske, hver­dags­li­ge, kli­ma­ti­ske osv.). Tra­di­tio­nelt set – inden den vul­gæ­re super­spe­ci­a­li­se­ring og impe­ra­ti­vet om “sam­funds­re­le­vans” (dvs. mar­keds­om­sæt­te­lig­hed) gjor­de sit aka­de­mi­ske ind­t­og i løbet af de sid­ste årti­er – har filo­sof­fer beskæf­ti­get sig med de sto­re udfor­drin­ger, som sam­fund kol­lek­tivt har stå­et ansigt til ansigt med. Hvis filo­so­fi­en ikke skal miste sin eksi­stens­be­ret­ti­gel­se, så må Hegels diktum fra Rets­fi­lo­so­fi­en om, at filo­so­fi­en er “sin egen tid fat­tet som tanke”,1G.W.F. Hegel, Rets­fi­lo­so­fi­en (Køben­havn: Det lil­le For­lag, 2004), 26. for­bli­ve intakt.

Jeg vil her for­sø­ge at opteg­ne en skit­se over nog­le af de filo­so­fi­ske veje, som vi bør og ikke bør for­føl­ge for bedst at for­stå og hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. I den kon­tekst er det inter­es­sant at høre frem­træ­den­de stem­mer inden for den filo­so­fi­ske udlæg­ning af kri­sen for­mu­le­re ting som: “Post­hu­ma­nism is the phi­los­op­hy of our time”,2Francesca Fer­ran­do, Phil­o­soph­i­cal Post­hu­ma­nism (London/New York: Blooms­bury, 2019), 1. som Fran­cesca Fer­ran­do har udtrykt det. Bag­grun­den for Fer­ran­dos påstand er, at den pla­ne­tæ­re situ­a­tion – som ofte beskri­ves med ter­men “Antro­po­cæn” – har akti­ve­ret en gen­nem­gri­ben­de selvransa­gel­se inden for de huma­ni­sti­ske viden­ska­ber: Står tra­di­tio­nel­le for­stå­el­ser af “men­ne­sket” i vej­en for et mere har­monisk og prak­tisk set nød­ven­digt syn på for­hol­det mel­lem det men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge?

Essay­et er tre­delt. Først præ­sen­te­res begre­bet Antro­po­cæn sam­men med et kort argu­ment for, at Kapi­ta­lo­cæn på man­ge måder er deskrip­tivt mere kor­rekt. Der­ef­ter præ­sen­te­res post­hu­ma­nis­mens cen­tra­le anta­gel­ser. Jeg vil for­sø­ge at vise, hvor­for en ver­sion af det, jeg vil kal­de nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me, er værd at hol­de fast i, mens onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me er teo­re­tisk såvel som prak­tisk tæt på håb­løs, og sam­ti­dig påpe­ge, at man­ge post­hu­ma­ni­ster har det med at blan­de de to typer sam­men. Til sidst vil jeg kort udlæg­ge nød­ven­dig­he­den af et brud med den nuvæ­ren­de kapi­ta­lo­cæ­ne epo­ke og intro­du­ce­re det, der nød­ven­dig­vis må kom­me i ste­det, hvil­ket vi for nu kan kal­de for Kom­mu­no­cæn: et radi­kalt håb om en fun­da­men­talt ander­le­des øko­lo­gisk livs­form, der alle­re­de eksi­ste­rer på min­dre ska­la hos en stri­be øko­lo­gi­ske pro­test­sam­fund, der blo­ke­rer, strej­ker, deler og dyr­ker jor­den ud fra fore­stil­lin­gen om en anden øko­lo­gi.

Kapi­ta­lo­cæn

Man­ge kli­ma­for­ske­re mener, at vi skal rede­gø­re for men­ne­skear­tens radi­ka­le for­styr­rel­ser af Jor­den ved at ind­rul­le­re en ny geo­lo­gisk epo­ke i Jor­dens histo­rie, nem­lig Antro­po­cæn (men­ne­skets tidsal­der). Antro­po­cæn skal, mener de, kom­me efter Holo­cæn, der refe­re­rer til de sene­ste omtrent 12.000 år på Jor­den med mere eller min­dre sta­bilt kli­ma, som har mulig­gjort frem­kom­sten af det, vi ger­ne kal­der “men­ne­ske­lig civi­li­sa­tion”. Antro­po­cæn er fore­slå­et som en geo­lo­gisk term, men det stam­mer egent­lig fra en for­holds­vis ny disci­plin inden for natur­vi­den­ska­ber­ne, nem­lig den såkald­te Earth-System-Sci­en­ce (ESS). ESS udsprin­ger af en ræk­ke system­te­o­re­ti­ke­res arbej­de i anden halv­del af det 20. århund­re­de, blandt andet Donel­la Mea­dows’ anven­del­se af system­mo­del­ler på Jor­dens res­sour­cer, James Love­lo­ck og Lynn Mar­gulis’ Gaia-hypo­te­se, de tid­li­ge bio­fy­si­ske model­ler af Jor­dens bios­fæ­re i 80’erne og udvik­lin­gen af inter­na­tio­na­le forsk­nings­pro­gram­mer som IPCC, men tan­ken kan spo­res til­ba­ge til natur­fi­lo­sof­fer som Buf­fon, Schel­ling, Günd­dero­de og A. von Hum­boldt. Jor­den skal her for­stås som et holi­stisk frem for meka­nisk system, der er dyna­misk, skrø­be­ligt, for­an­der­ligt og består af dele, der vek­sel­vir­ken­de betin­ger hin­an­den, lige­som syste­met som hel­hed betin­ger dele­ne. Helt kon­kret udgø­res jord­sy­ste­met af de inter­a­ge­ren­de fysi­ske, kemi­ske og bio­lo­gi­ske cyklus­ser i atmos­fæ­ren (Jor­dens luft­lag), hyd­ros­fæ­ren (Jor­dens vand­mas­se), kry­os­fæ­ren (Jor­dens ismas­se), bios­fæ­ren (Jor­dens livs­om­rå­der) og lit­hos­fæ­ren (Jor­dens yder­ste jord­lag), hvor for­hol­det mel­lem de enkel­te sfæ­rer og syste­met som hel­hed er karak­te­ri­se­ret af en høj grad af kom­plek­si­tet, non-line­ra­ri­tet og et fra­vær af kla­re og distink­te årsag-virk­nings-for­hold. Der­med opstod der på sin vis et nyt objekt igen­nem ESS, der ikke blot behand­ler “mil­jø­et”, “øko­sy­ste­mer­ne”, “land­ska­bet” eller “kli­ma­et”, men Jor­den som ét system.

Selv­om der har været man­ge bud på, hvor­når Antro­po­cæn begynd­te, så er det mest besnæ­ren­de bud åre­ne omkring og efter 1945 i for­bin­del­se med de før­ste atom­bom­be­s­præng­nin­ger og det syn­li­ge radio­ak­ti­ve ned­falds­ma­te­ri­a­le på hele klo­den i de føl­gen­de år, som for­ment­lig er syn­ligt i jord­la­ge­ne de næste 100.000 år. Her ser man, at tal­le­ne for bestem­te men­ne­ske­li­ge sam­funds påvirk­ning af jord­sy­ste­met på for­skel­li­ge para­me­tre sti­ger radi­kalt (for eksem­pel ind­hol­det af metan og CO2 i atmos­fæ­ren), hvil­ket er vævet sam­men med en mas­siv stig­ning i ener­gi- og vand­for­brug og befolk­nings­tal. Sam­ti­dig ser de geo­lo­gi­ske aftryk i form af art­s­ud­ryd­del­se, opvarm­ning af klo­den, døde havvandszo­ner, fly­vea­ske fra kulaf­bræn­ding, pla­stic, alu­mi­ni­um og beton ud til at bli­ve så mar­kan­te, at de i frem­ti­den kan aflæ­ses som til­stræk­ke­li­ge sig­na­ler for til­bli­vel­sen af en ny geo­lo­gisk epo­ke.

Alt det er med til at under­stre­ge, at det især er de øko­no­misk og tek­no­lo­gisk eks­pan­de­ren­de dele af ver­den, det glo­ba­le nord, der står bag den nega­ti­ve ind­fly­del­se på jord­sy­ste­met, hvil­ket akti­ve­rer fun­da­men­tale spørgs­mål om kli­ma­ret­fær­dig­hed mel­lem for­skel­li­ge ver­dens­de­le, hvor nog­le befolk­nin­ger beta­ler pri­sen for andres handling­er. Til oplys­ning har den rige­ste ene pro­cent af ver­dens befolk­ning et CO2-aftryk, der er 175 gan­ge stør­re end de 10 pro­cent fat­tig­stes. Af net­op den og beslæg­te­de grun­de har man­ge human- og soci­al­vi­den­ska­be­li­ge bidrag bestå­et i en gen­nem­gå­en­de kri­tik af Antro­po­cæn-begre­bets ide­o­lo­gi­ske eller abstrak­te sta­tus, der igno­re­rer bestem­te histo­ri­ske begi­ven­he­der, sub­jek­ter eller sam­funds­for­mer ved at refe­re­re til men­ne­sket som en sam­let destruk­tiv art (anthro­pos). Den kri­tik er sam­men­holdt med for­søg på at erstat­te begre­bet med andre begre­ber, der udpe­ger den pla­ne­tæ­re kri­ses egent­li­ge pro­ble­mer: kapi­ta­lis­men, Vesten, tek­no­lo­gi­en eller mands­do­mi­ne­re­de sam­funds­for­mer. Det har affødt alter­na­ti­ve begre­ber som “Kapi­ta­lo­cæn”, “Ang­lo­cæn”, “Tek­no­cæn” og “Man­tro­po­cæn”. Selv­om det nok aldrig bli­ver ved­ta­get på den geo­lo­gi­ske tids­ska­la, så er Kapi­ta­lo­cæn, der oprin­de­ligt blev fore­slå­et af den sven­ske human­øko­log Andreas Malm, for­ment­lig den mest udbred­te term som erstat­ning for Antro­po­cæn.

Ser man på ordets sam­men­sæt­ning, er det først og frem­mest pro­ble­ma­tisk, at “Antro­po­cæn” refe­re­rer til en abstrakt opfat­tel­se af “men­ne­ske­he­den”, et abstrakt “vi”, som årsag til vores pla­ne­tæ­re situ­a­tion. Destruk­tio­nen af Jor­dens livs­be­tin­gel­ser skyl­des ikke alle men­ne­sker eller en påstå­et essens hos men­ne­sket – for eksem­pel en evo­lu­tio­nær over­le­vel­ses­drift eller evnen til at bræn­de ting af, hvil­ket fak­tisk er et udbredt syns­punkt, selv­om det er en skam­løs mis­for­stå­el­se af for­skel­len på nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser – men der­i­mod den histo­ri­ske måde at orga­ni­se­re sam­fund­spro­duk­tio­nen på, som hed­der kapi­ta­lis­me. Man­ge vil nok være eni­ge i, at kapi­ta­lis­men ikke er udtryk for alle men­ne­skers inte­res­ser eller men­ne­skets essens eller væsen, men en histo­risk og inte­res­se- og klas­se­be­stemt sam­fundsor­ga­ni­se­ring, hvor pro­fit er målet for sam­fun­dets pro­duk­tion, hvil­ket har været den bæren­de driv­kraft i afbræn­din­gen af pla­ne­tens mate­ri­a­ler og destruk­tio­nen af øko­sy­ste­mer. Den slags er på ingen måde ind­fan­get med begre­bet Antro­po­cæn (selv­om der fin­des mere nuan­ce­re­de Antro­po­cæn-for­ta­le­re), hvor­for jeg mener, at “Kapi­ta­lo­cæn” i det mind­ste som ufor­melt begreb bør fore­træk­kes eller i hvert fald sup­ple­re Antro­po­cæn.

Et for­bun­det pro­blem er det udbred­te syns­punkt, at kli­ma­ka­ta­stro­fen ram­mer alle men­ne­sker lige. Det er for eksem­pel til­fæl­det i en af de mest ind­fly­del­ses­ri­ge tek­ster om Antro­po­cæn, nem­lig Dipe­sh Cha­kra­bar­tys “The cli­ma­te of history: Four the­ses” (2009), hvor han taler om, at der ikke er nogen “red­nings­bå­de” for de rige og pri­vil­e­ge­re­de. Men selv­føl­ge­lig er der – i hvert fald ind­til vide­re – red­nings­bå­de for nog­le og ikke andre. Kli­ma­of­re og ‑flygt­nin­ge kom­mer hoved­sa­ge­ligt ikke fra rige, vest­li­ge lan­de. Og selv når de gør (tænk på Katri­na i New Orle­ans eller San­dy på Man­hat­tan), så er det de alle­re­de under­tryk­te, der ram­mes.

Post­hu­ma­nis­mer

Selv­om der end­nu ikke er fore­ta­get meget syste­ma­tisk og filo­so­fisk arbej­de om den pla­ne­tæ­re kri­ses betin­gel­ser og afvær­gel­se, så er en gene­risk posi­tion – især inspi­re­ret af Bru­no Latours aktør-net­værk-teo­ri (ANT) – ved at fin­de solidt, aka­de­misk fod­fæ­ste, nem­lig den, der ofte hen­vi­ses til som nyma­te­ri­a­lis­me eller post­hu­ma­nis­me (en form for paraply­be­teg­nel­se for en ræk­ke nye teo­ri­er), der siden post­mo­der­nis­mens glans­pe­ri­o­de har for­søgt – på man­ge for­skel­li­ge måder – at kom­me ud af sym­bo­ler­nes og dis­kur­ser­nes sel­vin­de­slut­te­de uni­vers og gå ind i mate­ri­a­li­te­ten selv. Som vi så i intro­duk­tio­nen, hæv­der en af post­hu­ma­nis­mens ban­ner­fø­re­re, filo­sof­fen Fran­cesca Fer­ran­do, at post­hu­ma­nis­men er “the phi­los­op­hy of our time”. Rosi Brai­dot­ti – post­hu­ma­nis­mens sjak­ba­js – skri­ver i sam­me ombæ­ring: “the con­cept of the human has exploded”.3Rosi Brai­dot­ti, The Post­hu­man (Cam­brid­ge: Poli­ty Press, 2013), 65. Selv­om det ikke nød­ven­dig­vis er repræ­sen­ta­tivt for enhver, der vil kal­de sig selv for “post­hu­ma­nist”, så opsum­me­rer Timo­t­hy LeCain post­hu­ma­nis­mens (som han bru­ger syno­nymt med nyma­te­ri­a­lis­men) moti­va­tion og grund­an­ta­gel­se såle­des:

.[N]eo-materialist the­ory pro­po­ses that humans and their cul­tu­res are best under­stood as the pro­ducts of their mate­ri­al environ­ment, not its masters. Even more fun­da­men­tal­ly, neoma­te­ri­a­lism chal­len­ges the still domi­nant moder­nist belief that human cul­tu­re is dis­tinct­ly sepa­ra­te from the mate­ri­al world, sug­ge­sting that mat­ter not only helps to cre­a­te human intel­li­gen­ce, cre­a­ti­vi­ty, and cul­tu­re, but may often be best under­stood as con­sti­tu­ting these things. At its heart, this emer­ging neo-mate­ri­a­list the­ory chal­len­ges the moder­nist faith that the human intel­lect and cul­tu­re have taken us out of natu­re, sug­ge­sting that huma­ni­sts can build a power­ful new met­ho­do­lo­gi­cal appro­ach by adop­ting the con­trary posi­tion: human cul­tu­re must be under­stood and ana­lyzed as a part and pro­duct of the mate­ri­al world, not its antit­he­sis […] In sum, neo-mate­ri­a­list the­ory pushes us to con­si­der how the pla­net has made humans rat­her than the other way aro­und. The earth is not in human hands, it sug­ge­sts: humans are in the eart­h’s hands.4Timothy James LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne: A Neo-Mate­ri­a­list Per­specti­ve”, Inter­na­tio­nal Jour­nal for History, Cul­tu­re and Moder­ni­ty 3 (2015): 2–5.

Den anta­gel­se, der ofte for­e­ner for­skel­li­ge typer af post­hu­ma­nis­mer, er et opgør med alle for­mer for dua­lis­me, hvil­ket ind­be­fat­ter et opgør med både onto­lo­gisk og nor­ma­tiv excep­tio­na­lis­me. Post­hu­ma­nis­men kan gene­relt for­mu­le­res som for­sø­get på at for­stå, defi­ne­re eller rekon­stru­e­re men­ne­sket som sådan eller cen­tra­le men­ne­ske­li­ge eksi­sten­ti­a­ler i kraft af det ikke-men­ne­ske­li­ge. Det er sam­ti­dig ikke mindst et for­søg på at gøre op med histo­risk betin­get under­tryk­kel­se – både i for­hol­det mel­lem men­ne­sker og dyr, men også mel­lem bestem­te grup­per af men­ne­sker. Ofte ledsa­ges den post­hu­ma­nis­tis­ke præ­mis med påstan­de­ne om, at det for det før­ste øko­lo­gisk set er fri­gø­ren­de at ned­bry­de de mel­lem­men­ne­ske­li­ge og mel­lem­arts­li­ge bar­ri­e­rer og hie­rar­ki­er – hvil­ket jeg er helt enig i – og at det for det andet også er øko­lo­gisk fri­gø­ren­de at tale min­dre om men­ne­ske­li­ge hand­lings­for­mer og mere om de pro­ces­ser og objek­ter, der betin­ger men­ne­sket. Fæl­les for man­ge af post­hu­ma­ni­ster­ne er, at de ikke nød­ven­dig­vis for­sø­ger at eli­mi­ne­re men­ne­sket som kate­go­ri – hvad end det så vil­le bety­de – men at omde­fi­ne­re men­ne­sket ud fra en ræk­ke “ikke-men­ne­ske­li­ge” kate­go­ri­er (maski­ner, uor­ga­nisk natur, magtstruk­tu­rer, ikke-men­ne­ske­li­ge dyr).

Selv­om jeg støt­ter det histo­risk-kri­ti­ske enga­ge­ment og den poli­ti­ske kri­tik hos en ræk­ke af for­ta­ler­ne, så har man­ge post­hu­ma­ni­ster og nyma­te­ri­a­li­ster det med at for­veks­le og udvi­de en ræk­ke cen­tra­le kate­go­ri­er på kon­trapro­duk­tiv vis. For eksem­pel har Latour og man­ge andre det med at udvi­de begre­bet om “agens” så meget, at det deci­de­ret udva­skes. Latours udlæg­ning af “agens” er lige så lige­til, som den er kon­tro­ver­si­el: “making some dif­fe­ren­ce to a sta­te of affairs”.5Bruno Latour, Reas­sem­bling the Soci­al (Oxford: Oxford Uni­ver­si­ty Press, 2005): 52, 71–72. Det bety­der, at alt – lige fra sten og stormvejr til knap­penå­le og lap­tops – har agens. Men det er kom­plet ube­grun­det at til­skri­ve ikke-leven­de gen­stan­de som sten eller maski­ner nogen form for agens. Selv pan­p­sy­ki­ster begræn­ser sig oftest til at sige, at alt eksi­ste­ren­de inde­hol­der nog­le pro­to-men­tale eller pro­to-bevidst­heds­mæs­si­ge egen­ska­ber i ube­skri­ve­ligt pri­mi­tiv form, hvil­ket på ingen måde kan­di­de­rer til agens af nogen næv­ne­vær­dig art, da agens nor­malt for­bin­des med begre­ber som inten­tio­na­li­tet og/eller for­måls­ret­tet­hed. Det bety­der dog sam­ti­dig ikke, at agens skal begræn­ses til den men­ne­ske­li­ge livs­form, som stør­ste­delen af den vester­land­ske tra­di­tion fejl­ag­tigt har for­ud­sat. Andre dyr og orga­nis­mer har også agens.

Der­u­d­over har man­ge post­hu­ma­ni­ster det med at sam­men­blan­de nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me og onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me. Men hvad er nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me? En nor­ma­tiv under­sø­gel­se af den pla­ne­tæ­re kri­se går gan­ske enkelt ud fra føl­gen­de spørgs­mål: For hvis skyld skal vi afvær­ge yder­li­ge­re eska­la­tion af den pla­ne­tæ­re kri­se? Hvem eller hvad er moral­ske adres­sa­ter? Hvil­ke sub­jek­ter eller livs­for­mer kva­li­fi­ce­rer til en form for moralsk respekt eller respon­si­vi­tet?

De moral­ske kva­ler, der opstår, når vi betrag­ter os selv som destruk­ti­ve pla­ne­tæ­re agen­ter, udgår fra en af to grund­læg­gen­de over­be­vis­nin­ger om den form for vær­di, ikke-men­ne­ske­lig natur bør til­skri­ves, og hver over­be­vis­ning er på for­skel­lig vis afgø­ren­de for, hvil­ke poli­ti­ske handling­er men­ne­ske­li­ge sam­fund bør fore­ta­ge. På den ene side har vi, helt for­sim­plet, det antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, iføl­ge hvil­ket ikke-men­ne­ske­lig natur ude­luk­ken­de kan have instru­men­tal eller indi­rek­te vær­di: ikke-men­ne­ske­li­ge dyr, pro­ces­ser, øko­sy­ste­mer osv. har kun (moralsk) vær­di i kraft af den funk­tion, de har for men­ne­skers gøren og laden. Det, som har direk­te eller intrin­sisk vær­di, er det men­ne­ske­ligt gode, som nog­le for eksem­pel vil udlæg­ge som men­ne­ske­lig lyk­ke eller vel­væ­re (hvad end det så er). For eksem­pel udø­ver bestem­te øko­sy­ste­mer og abi­o­ti­ske pro­ces­ser en ræk­ke “ydel­ser”, der er nød­ven­di­ge for over­le­vel­sen af men­ne­ske­li­ge sam­fund (Ari­sto­te­les lag­de grun­den til det syns­punkt i Poli­tik­ken, bog 1, kap. 8).

På den anden side fin­des det non-antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, iføl­ge hvil­ket ikke-men­ne­ske­lig natur har direk­te eller intrin­sisk vær­di. Den posi­tion fin­des natur­lig­vis i for­skel­li­ge afar­ter, alt efter hvil­ke typer ikke-men­ne­ske­lig natur der til­skri­ves moralsk vær­di eller sta­tus. Ind­be­fat­ter det alle san­sen­de væs­ner, der kan føle nydel­se og smer­te, som såkald­te sen­tien­ti­ster (Peter Sin­ger, for eksem­pel) er over­be­vist om, selv­om den slags væs­ner ikke nød­ven­dig­vis selv er selv­be­vid­ste, moral­ske agen­ter? Alt “leven­de”, som såkald­te bio­cen­tri­ke­re (Paul Tay­l­or, for eksem­pel) mener? Øko­sy­ste­mer selv, som såkald­te øko­cen­tri­ke­re eller dyb­deøko­lo­ger mener? Eller hele bios­fæ­ren, i en form for øko- og bio­cen­trisk holis­me, som Aldo Leopolds såkald­te “land ethic” udtryk­te? Hvad med abi­o­ti­ske pro­ces­ser? Og bør vi skel­ne mel­lem hele arter eller kun indi­vi­du­el­le væs­ner?

Post­hu­ma­ni­ster er oftest nor­ma­ti­ve non-antro­po­cen­tri­ster, hvil­ket er et syns­punkt, jeg deler, selv­om jeg langt fra er over­be­vist om, hvil­ken type af det non-antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, der er kor­rekt. Men jeg tror, at den bed­ste teo­ri er én, der i det mind­ste betrag­ter moralsk sta­tus som noget, der kan kom­me i gra­der, frem for at betrag­te det som én og sam­me knap der enten kan være tændt eller sluk­ket. En hund eller gris har moralsk sta­tus, men hund­en eller gri­sens moral­ske sta­tus bør betrag­tes som min­dre end men­ne­skers.

En vital defekt hos man­ge såkald­te “mil­jø­e­ti­ke­re” (et udtalt eksem­pel er Paul Tay­l­or) er føl­gen­de: De har sjæl­dent sans for at ana­ly­se­re de soci­a­le, poli­ti­ske, øko­no­mi­ske og kul­tu­rel­le betin­gel­ser for den pla­ne­tæ­re kri­se. Enten plæ­de­res der for en stærk adskil­lel­se mel­lem teo­ri og prak­sis (som bur­de være for­æl­det for længst), eller mere præ­cist: et ensi­digt kaus­alt for­hold, der går fra teo­ri til prak­sis, hvor vi kan over­be­vi­se men­ne­sker om, hvad der fra et ratio­nelt, filo­so­fisk stand­punkt er onto­lo­gisk og etisk sandt (græn­sen for hvem eller hvad, der har moralsk sta­tus, fin­des lige net­op dér!), hvil­ket der­på efter sigen­de vil med­fø­re prak­ti­ske land­vin­din­ger. Eller også argu­men­te­rer de impli­cit for en indi­vi­du­a­li­se­ren­de løs­ning, hvor det afgø­ren­de for at afvær­ge en pla­ne­tær neds­melt­ning er, at vi hver især for­an­drer vores atti­tu­der over for den ikke-men­ne­ske­li­ge natur.

Men vi bør omvendt først og frem­mest aner­ken­de, hvor­dan vores gene­rel­le (“filo­so­fi­ske”) ver­dens­syn er så dybt ind­lej­re­de i vores sam­funds mate­ri­el­le, trans-indi­vi­du­el­le prak­sis­ser, at det er umu­ligt at lave et radi­kalt skift i først­nævn­te uden et radi­kalt skift i sidst­nævn­te. Filo­so­fi­ske vær­di­a­na­ly­ser bør fore­ta­ges paral­lelt og i sam­spil med kon­kre­te socio-histo­ri­ske ana­ly­ser af årsa­ger­ne til den pla­ne­tæ­re kri­se.

Man bør også være opmærk­som på de prak­ti­ske pro­ble­mer, der er ved ekstre­me for­mer for bio­cen­tris­me, som Ursu­la Le Guin iro­nisk har beskre­vet det:

Tiden er inde til at men­ne­ske­he­den hæver sig op af vores pri­mi­ti­ve til­stand som altæ­de­re, kødæ­de­re, vege­ta­rer og vega­ne­re. Vi må tage det uund­gå­e­li­ge næste skridt til Oga­nis­men – Luftæ­der­nes Liv – der fører bort fra fed­me, aller­gi og gru­som­hed mod sage­s­løs ren­hed. Vores mot­to skal være All we need is O […] Hvis det er umoralsk at under­ka­ste en østers for­ned­rel­sen ved at bli­ve til mad, hvor­for er det så udad­le­ligt, ja moralsk rig­tigt at gøre det sam­me med en gulerod eller et styk­ke tofu? […] Viden­ska­ben er først lige begyndt at under­sø­ge plan­te­følsom­hed og plan­te­kom­mu­ni­ka­tion. Resul­ta­ter­ne er end­nu besked­ne men posi­ti­ve, fasci­ne­ren­de og mær­ke­li­ge […] Vores for­mod­nin­ger om alle andre leven­de væs­ner tje­ner for det meste os selv. Og den dybest rod­fæ­ste­de af dem er måske at plan­ter er liv­lø­se, irra­tio­nel­le og umæ­len­de: såle­des “lave­re” end dyr, “til fri afbe­nyt­tel­se”. Den­ne uover­lag­te opfat­tel­se giver selv de mest hjer­tens­go­de af os lov til at udvi­se mang­len­de respekt for plan­ter, nådes­løst dræ­be grønt­sa­ger, lykøn­ske os selv med vores rene samvit­tig­hed, alt imens vi hjer­te­løst for­tæ­rer en kål­stok eller en blød, fin, krøl­let, leven­de, spæd ærtes­lyng­t­råd. Jeg tror at hvis vi vil und­gå så gru­somt et hyk­le­ri og få vir­ke­lig ren samvit­tig­hed, er den ene­ste mulig­hed at bli­ve oga­ne­re. Det er en skam at oga­ner­be­væ­gel­sen i kraft af sit væsen og sine prin­cip­per er dømt til, i hvert enkelt til­fæl­de, at have et tem­me­lig kortva­rigt liv. Men sagens før­ste mar­ty­rer vil utvivl­s­omt inspi­re­re ska­rer af men­ne­sker til at føl­ge dem i afsvær­gel­sen af den groft una­tur­li­ge prak­sis at opret­hol­de liv ved at spi­se andre leven­de væse­ner eller deres bipro­duk­ter. Oga­ne­re der kun ind­ta­ger den rene, util­smud­se­de O i atmos­fæ­ren og i H2O, vil leve i ægte ven­skab med alle dyr og alle grønt­sa­ger og vil stolt præ­di­ke deres tro så læn­ge de over­ho­ve­det kan. Det kun­ne vare i fle­re uger, undertiden.6Ursula Le Guin, “Et beske­dent for­slag: Vegem­pa­ti”, i Ny Jord: Tids­skrift for naturkri­tik (nr. 5), red. Jep­pe Sengup­ta Car­sten­sen & Andreas Ver­me­hren Holm (Køben­havn: For­la­get Vir­ke­lig, 2020), 450–454.

Men hvad er så onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me? Jane Ben­netts Vibrant Mat­ter om distri­bu­e­ret agens og ikke-men­ne­ske­li­ge for­mers poli­ti­ske rele­vans er for­ment­lig det tæt­te­ste, man kom­mer på en form for filo­so­fisk mani­fest for den nye mate­ri­a­lis­me eller post­hu­ma­nis­me. I for­læn­gel­se af de nor­ma­ti­ve over­vej­el­ser hæv­der man­ge post­hu­ma­ni­ster – blandt andet Ben­nett, Latour, Don­na Haraway, Karen Barad, Carin Wol­fe, Dia­na Coo­le og Timo­t­hy Mor­ton – at den pla­ne­tæ­re kri­se kan beskri­ves som resul­ta­tet af en antro­po­cen­trisk ver­densan­sku­el­se eller meta­fy­sik, som ofte føres til­ba­ge til det “moder­ne”, hvor men­ne­sket er ble­vet afson­dret fra eller ophø­jet over resten af “natu­ren” som et excep­tio­nelt væsen (om det så er i kraft af “excep­tio­nel­le” dis­po­si­tio­ner som fri­hed, for­nuft eller selv­be­vidst­hed).

Lad os defi­ne­re en onto­lo­gi som en syste­ma­tisk udlæg­ning af, hvad det vil sige at eksi­ste­re, og en syste­ma­tisk grup­pe­ring eller kar­to­gra­fi af det eksi­ste­ren­de. Lad os defi­ne­re onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me som den tese, at en sepa­rat onto­lo­gisk grup­pe­ring eller ana­ly­se af det “men­ne­ske­li­ge” og “ikke-men­ne­ske­li­ge” (eller: “kul­tur” og “natur”) er uhold­bar. Det er des­u­den en væsent­lig præ­mis for de fle­ste post­hu­ma­ni­ster (måske på nær den mest ekstre­me af dem: den reduk­ti­ve fysi­ka­list eller natu­ra­list, som dog ikke har meget at sige om kli­ma­kri­sen), at en sådan sepa­rat onto­lo­gisk grup­pe­ring nød­ven­dig­vis er poli­tisk kon­trapro­duk­tiv i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. En post­hu­ma­nist vil oftest hæv­de, at en til­freds­stil­len­de ana­ly­se af men­ne­ske­lig eksi­stens og hand­ling – kol­lek­tiv såvel som indi­vi­du­el – må tage udgangs­punkt i ikke-men­ne­ske­li­ge væs­ner eller kom­po­nen­ter (f.eks. bak­te­ri­er, evo­lu­tio­næ­re nicher, maski­ner eller ikke-men­ne­ske­li­ge dyr).

Iføl­ge man­ge post­hu­ma­ni­ster fin­des der ret beset intet onto­lo­gisk hie­rar­ki; alt eksi­ste­ren­de bør for­stås som hybri­de aktø­rer i et kom­plekst net­værk; “natur” og “kul­tur” er så sam­men­fil­tret, at ver­den efter­hån­den kun inde­hol­der hybri­de enti­te­ter, “natu­recul­tu­res”, som Haraway kal­der det, der løben­de frem­træ­der i nye kon­fi­gu­ra­tio­ner, hvor “agens” er distri­bu­e­ret over en lang ræk­ke af pro­ces­ser og objek­ter. I sin udlæg­ning af Latour har Gra­ham Har­man beskre­vet det såle­des: “we must start by con­si­de­ring all enti­ties in exa­ct­ly the same way”,7Graham Har­man, Bru­no Latour: Reas­sem­bling the Poli­ti­cal (Plu­to Press, 2014), viii. og for­mu­le­rer et andet sted, at han taler for “an onto­lo­gy that ini­ti­al­ly tre­ats all objects in the same way, rat­her than assu­m­ing in advan­ce that dif­fe­rent types of objects requi­re com­ple­te­ly dif­fe­rent ontologies”.8Graham Har­man, Object-Ori­en­ted Onto­lo­gy: A New The­ory of Eve­ryt­hing (Peli­can Books, 2018), 54. (Det skal dog siges, at Har­man går ud fra, at en “flad” onto­lo­gi skal være et filo­so­fisk udgangs­punkt, men ikke ende­mål, efter­som filo­so­fi­en også, som han skri­ver, skal for­tæl­le os “about the dif­fe­ren­ces betwe­en various kinds of things”).9Harman, Object-Ori­en­ted Onto­lo­gy, 55.

Man­ge post­hu­ma­ni­ster udva­sker som tid­li­ge­re nævnt for­skel­len mel­lem onto­lo­gisk og nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me. For eksem­pel taler Fer­ran­do – lige­som både Latour og Brai­dot­ti også gør fle­re ste­der – om, at vi må gøre op med idéen om at til­skri­ve men­ne­sket nog­le “onto­lo­gi­ske privilegier”,10Ferrando, Phil­o­soph­i­cal Post­hu­ma­nism, 54. hvil­ket hun bru­ger syno­nymt med idéen om, at men­ne­sker etisk set er pri­vil­e­ge­re­de (alt­så “art­s­cha­u­vi­nis­me”). For dem lader det til, at der er en nød­ven­dig sam­men­hæng mel­lem de to typer af post­hu­ma­nis­me. Men det er ikke kor­rekt. Man kan sag­tens udka­ste en onto­lo­gisk sepa­rat grup­pe­ring af det “men­ne­ske­li­ge” (en filo­so­fisk antro­po­lo­gi), der til­skri­ver men­ne­sker distink­te eller lige­frem excep­tio­nel­le egen­ska­ber og dis­po­si­tio­ner, sam­ti­dig med at man udlæg­ger en non-antro­po­cen­trisk etik, der hæv­der, at ikke kun men­ne­sker skal respek­te­res.

Iføl­ge Fer­ran­do er post­hu­ma­nis­men “vor tids filo­so­fi”, for­di det er den filo­so­fi, som “suits the infor­mal geo­lo­gi­cal time of the Ant­hro­po­ce­ne”, hvil­ket hun så for­kla­rer ved, at Antro­po­cæn net­op “marks the extent of the impa­ct of human acti­vi­ties on a pla­ne­tary level”, hvor­for Antro­po­cæn-tesen under­stre­ger “the urgen­cy for humans to become awa­re of pertai­ning to an eco­sy­stem which, when dama­ged, nega­ti­ve­ly affects the human con­di­tion as well”.11Ferrando, Phil­o­soph­i­cal Post­hu­ma­nism, 22. Men det, Fer­ran­do egent­lig gør her, er net­op at sni­ge en form for onto­lo­gisk excep­tio­na­lis­me og dua­lis­me ind ad bag­dø­ren, når hun beskri­ver Antro­po­cæn som “men­ne­skets” ekstre­me ind­virk­ning på pla­ne­ten, ikke hybri­de enti­te­ters.

Her kom­mer vi til ker­nen i pro­ble­met med den onto­lo­gi­ske post­hu­ma­nis­me: “Teo­ri­en” er, udover at være kon­cep­tu­elt og empi­risk inkon­si­stent i sin egen ret, på ingen måde egnet til at for­stå eller hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. For det før­ste går det post­hu­ma­nis­tis­ke credo ud fra, at men­ne­sker ikke er næv­ne­vær­digt distink­te eller excep­tio­nel­le i for­hold til andre væs­ner. Det igno­re­rer bare den gan­ske vig­ti­ge detal­je, at det er bestem­te men­ne­ske­li­ge handling­er, som ikke bare har frem­bragt den nuvæ­ren­de situ­a­tion, men også kan omven­de den. Som anti-post­hu­ma­ni­sten Cli­ve Hamilt­on har for­mu­le­ret det:

Only in the last two or three deca­des has the pre-emi­nen­ce of human agen­cy tru­ly con­fron­ted us. No other for­ce, living or dead, is capab­le of influ­en­cing the Earth System and has the capa­ci­ty to decide to do otherwi­se. Now that is agen­cy; it is what makes humans the fre­ak of nature.12Clive Hamilt­on, Defi­ant Earth: The Fate of Humans in the Ant­hro­po­ce­ne (Cam­brid­ge: Poli­ty Press, 2017), 100–101.

Det er selv­føl­ge­lig en tri­vi­el sand­hed, at men­ne­sker er en del af “natu­ren”. Men i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se må det vig­tig­ste efter min mening være at aner­ken­de men­ne­skers (eller bestem­te men­ne­ske­li­ge prak­sis­sers) distink­te ind­virk­ning på pla­ne­ten for at loka­li­se­re og afmon­te­re kri­sens årsa­ger. Det for­ud­sæt­ter natur­lig­vis, at der er noget excep­tio­nelt ved men­ne­sker – hvil­ket blandt andet kon­kre­ti­se­res igen­nem den kends­ger­ning, at men­ne­sker er i stand til at ska­be glo­ba­le socioø­ko­no­mi­ske og kul­tu­rel­le syste­mer og tek­no­lo­gi­er, der kan for­år­sa­ge bios­fæ­ri­ske sam­men­brud.

Der­u­d­over er sel­ve idéen om, at men­ne­ske­li­ge sam­fund har et sær­ligt ansvar over for pla­ne­tens liv, hvil­ket de fle­ste post­hu­ma­ni­ster også går ud fra, et bevis for excep­tio­na­li­tet­ste­sen. Som Kate Soper præ­cist har for­mu­le­ret det:

The­re can be no eco­lo­gi­cal prescrip­tion that does not pre­sup­po­se a demarca­tion betwe­en huma­ni­ty and natu­re. Unless human beings are dif­fe­ren­ti­a­ted from other orga­nic and inor­ga­nic forms of being, they can be made no more liab­le for the effects of their occu­pan­cy of the eco-system than any other spe­cies, and it would make no sen­se to call upon cats to stop kil­ling birds. Sin­ce any eco-poli­ti­cs, how­ever dis­mis­si­ve of the supe­ri­o­ri­ty of homo sapi­ens over other spe­cies, accords huma­ni­ty respon­si­bi­li­ties for natu­re, it pre­su­mes the pos­ses­sion by human beings of attri­bu­tes that set them apart from all other forms of life.13Kate Soper, What is Natu­re? Cul­tu­re, Poli­ti­cs and the Non-Human (Wiley-Bla­ck­well, 1995), 160.

Det er afgø­ren­de at hol­de fast i den ind­sigt over for de post­hu­ma­nis­tis­ke stem­mer, der hæv­der, for at give et af de mest ekstre­me eksemp­ler, nem­lig Timo­t­hy LeCain, at det er “evi­dent that humans did not set out to cau­se such glo­bal geo­che­mi­cal chan­ges. Inste­ad, they were lar­ge­ly the unan­ti­ci­pa­ted and unin­ten­ded con­sequen­ces of the lar­ge-sca­le use of hydro­c­ar­bons, fer­ti­lizers, and other modern technologies”.14LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 20. At kon­klu­de­re, fort­sæt­ter LeCain, at men­ne­sker ale­ne var “respon­sib­le for the cour­se of events that resul­ted from bur­ning coal”, er deci­de­ret “nonsensical”.15LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 20. Vi må der­i­mod for­stå, for­tæl­les vi, at de fos­si­le brænds­ler har for­met “humans and their cul­tu­res in all sorts of une­xpected ways”,16LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 4. og at “coal sha­ped the humans who used it far more than humans sha­ped coal”.17LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 20. For at for­stå og hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se – mener LeCain – skal vi først og frem­mest for­stå, hvor­dan men­ne­sker er bestemt eller betin­get af det ikke-men­ne­ske­li­ge: “some very power­ful mate­ri­al things […] have increa­sing­ly come to dicta­te our col­lecti­ve fate”.18LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 22. Vi må for­stå, som en anden post­hu­ma­nis­tisk apo­lo­get siger det, at olie, for eksem­pel, er en “vast­ly distri­bu­ted agent with dark designs of its own”.19Timothy Mor­ton, “They are Here”, i The Non­hu­man Turn, red. Richard Gru­sin (Min­neso­ta: Min­neso­ta Uni­ver­si­ty Press, 2015), 187. What?

Den slags udsagn er kom­plet hand­ling­s­lam­men­de. Imod post­hu­ma­nis­men er det vig­ti­ge­re end nogen­sin­de før at lave distink­tio­ner mel­lem for­skel­li­ge typer af eksi­sten­ser og livs­for­mer for at iso­le­re dem, der hoved­sa­ge­ligt for­år­sa­ger nega­ti­ve brud i jord­sy­ste­met.

Kom­mu­no­cæn?

Lad mig afslut­te med nog­le bemærk­nin­ger om mulig­he­den for en radi­kalt ander­le­des måde at orga­ni­se­re “stof­skif­tet mel­lem men­ne­sket og natu­ren”, som Marx kald­te det, der bry­der med den nuvæ­ren­de kapi­ta­lo­cæ­ne epo­kes instru­men­ta­li­sti­ske og destruk­ti­ve syn på natu­ren som pro­dukt og pro­fit­ska­ber. Man kun­ne også kal­de fore­stil­lin­gen om Kom­mu­no­cæn for øko­so­ci­a­lis­me. Men det er en reel fore­stil­ling. Tag bare anti-glo­ba­li­se­rings­be­væ­gel­sens udvik­ling igen­nem 90’erne og 00’erne: Siden finanskri­sen i 2007–2009 er bevæ­gel­sen gle­det mere i bag­grun­den. Hvor­for? For­di dens dis­kurs er ble­vet vir­ke­lig­gjort, dens idéer er ble­vet en del af den offent­li­ge vir­ke­lig­hed. Hvem tviv­ler læn­ge­re på, at den pla­ne­tæ­re neds­melt­ning især skyl­des den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des rov­drift på dens egne bio­fy­si­ske repro­duk­tions­be­tin­gel­ser, på atom­kraft­lob­by­ens ekstre­me arro­gan­ce og sne­dig­hed, på de skif­ten­de par­la­men­ta­ri­ke­res udtal­te indif­fe­rens og hyk­le­ri i for­hold til det, Hart­mut Rosa i sin bog Reso­nans har skel­net mel­lem som “mil­jø­be­vidst­hed” og “mil­jøind­sats”, på absur­di­te­ten og finan­se­li­tens des­pe­ra­tion bag idéen om at sta­bi­li­se­re Vestens tek­no­lo­gi­ske udsult­ning af pla­ne­ten igen­nem fle­re stor­tek­no­lo­gi­ske inter­ven­tio­ner i solens strå­ler såvel som i under­grun­den, på komi­k­ken og tra­ge­di­en i hele fos­silø­ko­no­mi­ens indæd­te for­søg på at bil­de os ind, at der eksi­ste­rer sådan noget som “grønt” kul og olie eller “bære­dyg­ti­ge” fly­ve­ma­ski­ner? Den dis­kurs var for blot 10–15 år siden reser­ve­ret til de “mili­tan­te”. Nu figu­re­rer den som en legi­tim stem­me i den offent­li­ge vir­ke­lig­hed, hvil­ket giver håb for rea­li­se­rin­gen af en anden øko­lo­gi, selv­om fos­silø­ko­no­mi­en vil bru­ge alle sine mid­ler for at ned­kæm­pe den. Vi er tvun­get til at ska­be og udle­ve fore­stil­lin­ger om en anden øko­lo­gi. Intet tyder på, at fos­sil­ka­pi­ta­lis­men vil dø en natur­lig død. I 2018 var otte af de ti stør­ste virk­som­he­der i ver­den, målt på omsæt­ning, direk­te for­bun­det med afbræn­ding af fos­sil ener­gi.

Hvis pla­ne­tens livs­be­tin­gel­ser ikke skal dege­ne­re­re, er det en nød­ven­dig­hed, at der udfor­mes en radi­kalt ander­le­des rela­tion mel­lem men­ne­sker og Jor­den. Det kræ­ver et for­hold, der går ud fra Jor­den som en fæl­les og ejer­løs Jord, hvor de pla­ne­tæ­re græn­ser respek­te­res. Det kræ­ver, at vores arbejds- og pro­duk­tions­for­mer tager hånd om den jord, der gør livet muligt, hvil­ket Ste­fa­nia Barca har fore­slå­et med begre­bet “jor­domsorgs­fuldt arbej­de” (earth care labour). Den slags arbej­de og pro­duk­tions­for­hold eksi­ste­rer alle­re­de i natur- og øko­so­cia­lis­tis­ke bevæ­gel­ser i de glo­ba­le syd, for eksem­pel Zapa­ti­s­ta-bevæ­gel­sen i Mexi­co, indi­genous-bevæ­gel­ser i Ama­zo­nas, De land­lø­se arbej­de­res bevæ­gel­se (Movi­men­to dos Tra­bal­ha­do­res Sem Ter­ra) i Bra­si­li­en, den glo­ba­le land­brugs­be­væ­gel­se La Vía Cam­pe­si­na, de euro­pæ­i­ske kli­ma­be­sæt­tel­ser og ‑bevæ­gel­ser som Ende Gelän­de eller ZAD nord for Nan­tes, og bon­de­be­væ­gel­sen i Indi­en, der sid­ste år gen­nem­før­te ver­dens stør­ste gene­ral­strej­ke med over 250 mil­li­o­ner bøn­der imod libe­ra­li­se­rin­gen af land­bru­get i Indi­en. Her­hjem­me fin­des der bevæ­gel­ser som Frie Bøn­der – Leven­de land eller for­e­nin­gen Andels­gaar­de. Og vi ser en inspi­re­ren­de kim i de bre­de ini­ti­a­ti­ver til gen­brugs­for­e­nin­ger, alter­na­ti­ve pro­duk­tions- og dyrk­nings­for­mer, bære­dyg­tigt byg­ge­ri, nybyg­ge­ri­er i gælds­fri øko­sam­fund, alter­na­tiv plan­teavl og frø­sam­le­ri og en genop­li­vel­se af andel­stan­ken og kolo­ni­ha­ve­be­væ­gel­sens tan­ker om sel­vor­ga­ni­se­ret distri­bu­tion af føde­va­rer. Vi skal begyn­de at spi­se, arbej­de, bo, byg­ge, pro­du­ce­re, for­bru­ge og rej­se fun­da­men­talt ander­le­des, end vi gør i dag. Vi skal gen­po­li­ti­se­re vores for­hold til Jor­den. Det kræ­ver et radi­kalt opgør med storska­la-land­brug og fos­silø­ko­no­mi­en, som skal erstat­tes af lokal mads­u­veræ­ni­tet og ved­va­ren­de ener­gi­pro­duk­tion og et radi­kalt fald i ener­gi­for­brug i det glo­ba­le nord. Det kræ­ver, at pro­fit­mo­ti­vet fjer­nes i for­bin­del­se med enhver beslut­ning om, hvor­dan Jor­den for­val­tes; at vi ikke for­la­der os på grøn vækst og sæt­ter vores lid til futuri­sti­ske stor­tek­no­lo­gi­er såsom Car­bon Cap­tu­re Sto­ra­ge, hvis kon­se­kven­ser ingen ken­der til. Det kræ­ver en demo­kra­tisk betin­get og juri­disk bin­den­de glo­bal plan, der ska­ber en over­gang til ved­va­ren­de ener­gi, hvil­ket inde­bæ­rer reduk­tion eller afskaf­fel­se af hele indu­stri­el­le sek­to­rer. Det kræ­ver, at befolk­nin­ger selv får kon­trol over indu­stri­el­le fabrik­ker, land­brug, land og trans­port­sek­to­rer – lige nu ejer for eksem­pel 0,6 pro­cent af befolk­nin­gen 62 pro­cent af det dan­ske over­fla­dea­re­al. Det kræ­ver, at der gen­plan­tes skov på stor ska­la, og at jord med højt kul­sto­find­hold udta­ges. Og det kræ­ver et gene­relt brud med fore­stil­lin­gen om men­ne­skets ejer­skab af Jor­den. Marx – som myten på for­bløf­fen­de vis har gjort til indu­stri­a­lis­mens og stor­pro­duk­tio­nens sto­re for­ta­ler – beskrev betin­gel­ser­ne for en ny rela­tion mel­lem men­ne­sket og Jor­den såle­des:

Fra en høje­re øko­no­misk sam­funds­for­ma­tions stand­punkt vil enkel­te indi­vi­ders pri­va­te ejen­doms­ret til jord­klo­den frem­stå lige så absurd som en til­stand, hvor det ene men­ne­ske kan være det andet men­ne­skes pri­va­te­jen­dom. Ikke engang et helt sam­fund, en nation, ja ikke engang alle sam­ti­di­ge sam­fund taget under ét ejer jord­klo­den. De er kun dens besid­de­re, har brugs­ret til den og som boni patres fami­li­as (gode fami­lie­fædre) må de over­la­de den i for­bed­ret stand til de efter­føl­gen­de generationer.20Karl Marx, Kapi­ta­len, 3. bog, bind 4 (Bibli­o­tek Rho­dos, 1972), 999.

1. G.W.F. Hegel, Rets­fi­lo­so­fi­en (Køben­havn: Det lil­le For­lag, 2004), 26.
2. Francesca Fer­ran­do, Phil­o­soph­i­cal Post­hu­ma­nism (London/New York: Blooms­bury, 2019), 1.
3. Rosi Brai­dot­ti, The Post­hu­man (Cam­brid­ge: Poli­ty Press, 2013), 65.
4. Timothy James LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne: A Neo-Mate­ri­a­list Per­specti­ve”, Inter­na­tio­nal Jour­nal for History, Cul­tu­re and Moder­ni­ty 3 (2015): 2–5.
5. Bruno Latour, Reas­sem­bling the Soci­al (Oxford: Oxford Uni­ver­si­ty Press, 2005): 52, 71–72.
6. Ursula Le Guin, “Et beske­dent for­slag: Vegem­pa­ti”, i Ny Jord: Tids­skrift for naturkri­tik (nr. 5), red. Jep­pe Sengup­ta Car­sten­sen & Andreas Ver­me­hren Holm (Køben­havn: For­la­get Vir­ke­lig, 2020), 450–454.
7. Graham Har­man, Bru­no Latour: Reas­sem­bling the Poli­ti­cal (Plu­to Press, 2014), viii.
8. Graham Har­man, Object-Ori­en­ted Onto­lo­gy: A New The­ory of Eve­ryt­hing (Peli­can Books, 2018), 54.
9. Harman, Object-Ori­en­ted Onto­lo­gy, 55.
10. Ferrando, Phil­o­soph­i­cal Post­hu­ma­nism, 54.
11. Ferrando, Phil­o­soph­i­cal Post­hu­ma­nism, 22.
12. Clive Hamilt­on, Defi­ant Earth: The Fate of Humans in the Ant­hro­po­ce­ne (Cam­brid­ge: Poli­ty Press, 2017), 100–101.
13. Kate Soper, What is Natu­re? Cul­tu­re, Poli­ti­cs and the Non-Human (Wiley-Bla­ck­well, 1995), 160.
14. LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 20.
15. LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 20.
16. LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 4.
17. LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 20.
18. LeCain, “Against the Ant­hro­po­ce­ne”, 22.
19. Timothy Mor­ton, “They are Here”, i The Non­hu­man Turn, red. Richard Gru­sin (Min­neso­ta: Min­neso­ta Uni­ver­si­ty Press, 2015), 187.
20. Karl Marx, Kapi­ta­len, 3. bog, bind 4 (Bibli­o­tek Rho­dos, 1972), 999.

Er moralske domme objektive?

I Kri­tik der rei­nen Ver­nunft (KrV) hæv­der Kant, at et udtryk ikke behø­ver at stam­me fra “teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der” for at kun­ne til­skri­ves objek­ti­vi­tet. For at til­skri­ve et begreb “objek­tiv gyl­dig­hed”, som han skri­ver, kræ­ves der noget “mere” end logisk mulig­hed (mod­si­gel­ses­fri­hed), men det­te “mere” skal ikke nød­ven­dig­vis “søges i teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der, men kan også lig­ge i praktiske.”1“Um einem sol­chen Begrif­fe aber objek­ti­ve Gul­tig­keit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Die­ses Mehre­re aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erken­nt­nisquel­len gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff. Cita­ter af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Aka­de­mie Aus­ga­be (AA), … Continue reading Dis­se prak­ti­ske erken­del­ses­kil­der under­sø­ger Kant især i sit andet hoved­værk, Kri­tik der prak­ti­s­chen Ver­nunft (KpV), og det er dem, vi skal se nær­me­re på her.

I en tid­li­ge­re arti­kel for­søg­te jeg, lige­le­des med afsæt i Kant, at præ­sen­te­re en gene­risk (emne- og dis­kursneut­ral) defi­ni­tion af sand­hed og objek­ti­vi­tet.2Kri­stof­fer Wil­lert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, Tids­skrif­tet Para­doks, 24. sep­tem­ber 2020.  Her frem­lag­de jeg en defi­ni­tion af begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet, som gør det muligt at anven­de dem på tværs af for­skel­li­ge dis­kurs­do­mæ­ner (lige fra dom­me om mole­ky­ler til musik og moral). Jeg anbe­fa­le­de her at læse Kants teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet som en nor­ma­tiv teo­ri. Den er nor­ma­tiv, for­di en dis­kurs – en mere eller min­dre afgræn­set måde at tale om vir­ke­lig­he­den på, for eksem­pel igen­nem bestem­te viden­ska­ber, reli­gi­øse sym­bo­ler eller moral­ske ter­mer – er objek­tiv og sand­heds­du­e­lig (består af udsagn, som kan være san­de eller fal­ske), hvis og kun hvis den inde­hol­der nog­le inter­sub­jek­tivt accep­tab­le og for dis­kur­sen særeg­ne nor­mer eller veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser (nor­ma­ti­vi­tet for­stås alt­så ikke ale­ne som et moralsk begreb her). Betin­gel­ser­ne fun­ge­rer for det før­ste som afgræn­sen­de spe­ci­fi­ka­tio­ner af, hvil­ken type udsagn, der er menings­ful­de inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel ind­går udsag­ne­ne “Det er i orden at skam­fe­re alle børn på sin vej!” og “Holo­caust var en skam­plet på men­ne­ske­he­den” beg­ge i den moral­ske dis­kurs, i mod­sæt­ning til udsag­net “De fle­ste DNA-mole­ky­ler består af to biopo­ly­mer-stren­ge”. For det andet fun­ge­rer de nævn­te betin­gel­ser som kri­te­ri­er eller nor­mer, der kan sor­te­re san­de fra fal­ske udsagn inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel er der ind­ly­sen­de grun­de til at hæv­de, at det før­ste udsagn om bør­ne­skam­fe­ring er falskt, mens det andet om holo­caust er sandt – hvis du hæv­der det mod­sat­te, er du dår­lig til at ræson­ne­re moralsk, hvil­ket under­stre­ger det nor­ma­ti­ve aspekt. En for­kla­ring af, hvor­for det er til­fæl­det, kræ­ver en spe­ci­fi­ka­tion af moral­ske dom­mes inter­sub­jek­tivt accep­tab­le og for dis­kur­sen særeg­ne veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser.

På den ene side mistæn­ke­lig­gør den­ne teo­re­ti­ske skit­se enhver form for abso­lu­tis­me om ét pri­vil­e­ge­ret dis­kurs­do­mæ­ne i for­hold til sand­hed og objek­ti­vi­tet, for eksem­pel den sci­en­ti­sti­ske og eli­mi­na­ti­ve type af natu­ra­lis­me, som hol­der fast i, at ale­ne udsagn, der kan for­kla­res udtøm­men­de igen­nem natur­vi­den­ska­ber­nes meto­do­lo­gi­ske appa­ra­ter, kan gøre krav på objek­ti­vi­tet og sand­hed, for­di ale­ne den slags udsagn ikke (eller i min­dre omfang) er sub­jek­taf­hæn­gi­ge, men udsi­ges, for at bru­ge Tho­mas Nagels vel­kend­te for­mu­le­ring, fra et helt igen­nem objek­tivt “view from nowhe­re”. På den anden side er teo­ri­en ufor­e­ne­lig med de rela­ti­vi­sti­ske eller skep­ti­ci­sti­ske betragt­nin­ger, der har det med at stil­le spørgs­måls­tegn ved sub­stan­ti­el­le anven­del­ser af begre­ber som sand­hed og objek­ti­vi­tet, hvil­ket jævn­ligt spids­fin­dig­gø­res igen­nem “post­mo­der­ne” for­me­nin­ger om kul­tu­rel­le kon­ven­tio­ner, vest­lig impe­ri­a­lis­me, fin­ge­re­de sprog­spil, eller ide­o­lo­gi- og magt­kon­struk­tio­ner – for­me­nin­ger, som i man­ge år har haft (for) gode vil­kår på dan­ske såvel som uden­land­ske uni­ver­si­te­ters huma­ni­sti­ske afde­lin­ger.

Den tred­je anti­no­mi

Prak­ti­ske dom­me eller begre­ber er for­bun­det med væs­ners prak­ti­ske hand­lings­liv. Dom­me­ne “Det er for­kert at tor­tu­re­re børn for sjov!” og “Du skal øve dig, hvis du vil lære at spil­le basket” er såle­des prak­ti­ske dom­me, mens et begreb som “fri­hed” er et prak­tisk begreb, for­di de kun er menings­ful­de i for­bin­del­se med poten­ti­el­le handling­er. Hvad vil det sige, at den slags dom­me og begre­ber er objek­ti­ve? Ser vi nær­me­re på Kants udlæg­ning af det spørgs­mål, er den tred­je anti­no­mi i KrV et udmær­ket udgangs­punkt. Uden at gå i detal­jer med Kants argu­men­ta­tion, hæv­der han i den tred­je anti­no­mi, at det er muligt at tæn­ke begre­bet kaus­a­li­tet på to måder: enten fra “natu­ren” eller fra “fri­hed” (at kun­ne tæn­ke et begreb bety­der ikke, at begre­bet er objek­tivt, bare at det kan fore­stil­les modsigelsesfrit).3A 532/B 560. Det bety­der, at det er muligt at fore­stil­le sig (1) en empi­risk begi­ven­hed eller gen­stand, som er for­år­sa­get af en anden empi­risk begi­ven­hed eller gen­stand, og (2) en empi­risk begi­ven­hed eller gen­stand, som er for­år­sa­get af en  ikke-empi­risk, fri vil­je. Kort sagt: udtryk­ket “X for­år­sa­ge­de Y” inde­bæ­rer ikke, at X og Y nød­ven­dig­vis skal være af sam­me type.4Kant argu­men­te­rer for det i A 528–532/B 556–560, hvil­ket til­sy­ne­la­den­de stri­der imod det fysi­ka­li­sti­ske prin­cip om kaus­al luk­ket­hed (caus­al clo­su­re).

Kant hæv­der nu, at der fin­des en til­sy­ne­la­den­de mod­sæt­ning mel­lem føl­gen­de to udsagn (hvil­ket gene­re­rer en såkaldt anti­no­mi, som opstår i for­sø­get på at sige noget om, hvor­dan abso­lut alting hæn­ger sam­men):

 1. Ikke alting fin­der ude­luk­ken­de sted i over­ens­stem­mel­se med natur­love­ne (= fri­hed findes).5A 444/B 472.
 2. Alting fin­der ude­luk­ken­de sted i over­ens­stem­mel­se med natur­love­ne (= fri­hed fin­des ikke).6A 445/B 473.

Hvad er fri­hed? I KpV beskri­ver Kant fri­hed i den “trans­cen­den­tale betyd­ning” som ratio­nel­le agen­ters evne til at pro­du­ce­re handling­er, som ikke er kaus­alt bestemt af for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der eller agen­tens empi­ri­ske natur.75: 97. Fri­hed skal alt­så her for­stås som en ikke-empi­risk, ube­tin­get, før­ste begyn­del­se af en begi­ven­hed eller serie af tilstande.8Se des­u­den A15/B29; A802/B830 i KrV.

Det ind­by­der natur­lig­vis til en kom­pli­ce­ret dis­kus­sion af deter­mi­nis­me og fri vil­je, som jeg ikke vil gå i detal­jer med her. Det væsent­li­ge for nu er to ting:

 1. at Kants hen­sigt med den tred­je anti­no­mi er at under­sø­ge “[…] om fri­hed over­ho­ve­det er mulig, og hvis den er, hvor­vidt den kan bestå sam­men med de kaus­a­le natur­loves almenhed”,9“ob Frei­heit übe­rall nur mög­lich sei, und ob, wenn sie es ist, sie mit der All­ge­me­in­heit des Natur­ge­setzes der Caus­a­lität zus­am­men beste­hen kön­ne.” A 536/B 564. og
 2. at Kant hæv­der, i sin løs­ning af anti­no­mi­en, at mod­sæt­nin­gen mel­lem de to typer af kaus­a­li­tet er en falsk mod­sæt­ning, og at (1) og (2) “kan være sande”10“wahr sein kön­nen”. (A 532/B 560). på sam­me tid.

(a) og (b) hæn­ger sam­men i den for­stand, at fri­hed er “mulig” (og kan “bestå” sam­men med natur­love­nes kaus­a­li­tet), hvis og kun hvis (1) er sand om et andet domæ­ne eller fra et andet stand­punkt end (2) (det ven­der jeg til­ba­ge til). Hvis det er til­fæl­det, er der ikke en kon­tra­dik­tion mel­lem (1) og (2) (i let­te­re omfor­mu­le­re­de ver­sio­ner). Det afgø­ren­de er, som man­ge Kant-for­tol­ke­re desvær­re har det med at over­se eller igno­re­re, at hans behand­ling af anti­no­mi­er­ne i KrV impli­ce­rer, at udsagn om noget ikke-empi­risk, såsom fri­hed, ikke er uden objek­ti­vi­tet eller sand­heds­vær­di, ale­ne for­di de inde­hol­der et ikke-empi­risk begreb. Hvor­for vil­le Kant ellers sige, at udsag­net om fri­he­dens rea­li­tet “kan være” sandt?

Empi­risk menings­løs­hed

Fri­hed er iføl­ge Kant et empi­risk “tomt begreb”, da det per defi­ni­tion ikke kan instan­ti­e­res empi­risk. Han for­mu­le­rer det ofte sådan, at den slags begre­ber ikke har nogen “objek­tiv gyl­dig­hed”. Det er dog vig­tigt at under­stre­ge, at Kants brug af præ­di­ka­tet objek­tiv (hen­holds­vis “objek­tiv gyl­dig­hed” og “objek­tiv rea­li­tet”) er kom­pleks og til tider for­vir­ren­de. Gene­relt kan vi dog sige, med Kant, at et udtryk (begreb eller dom)11Selvom Kant ikke er fuld­stæn­dig eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, der ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. Hvis et begreb ikke er objek­tivt eller … Continue reading er objek­tivt gyl­digt, hvis det, som udtryk­ket refe­re­rer til, er muligt, mens et udtryk har objek­tiv rea­li­tet, hvis det, som udtryk­ket refe­re­rer til, fak­tisk fin­des. I KrV taler Kant ofte om objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet på en restrik­tiv måde ved at begræn­se det til empi­ri­ske begre­ber og dom­me (eller rene begre­ber, såsom tid og rum, der er objek­ti­ve i kraft af at udgø­re betin­gel­ser for empi­risk erken­del­se). Men det er afgø­ren­de ikke at for­veks­le den udlæg­ning af objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet med objek­ti­vi­tet per se. Objek­tivt gyl­di­ge dom­me er, kort sagt, sand­heds­du­e­li­ge dom­me. Som Kant rede­gør for i §19 af Pro­leg­o­me­na, er en dom objek­tiv, hvis alle andre ratio­nel­le væs­ner er i stand til også at hæv­de eller benæg­te dom­men under de ret­te betin­gel­ser (de har “almen­gyl­dig­hed (for enhver)”, som han skri­ver). Det bety­der, at dom­men er veri­fi­cer­bar for alle, da det er muligt at spe­ci­fi­ce­re dens sand­heds­be­tin­gel­ser, som vel at mær­ke er sub­jekt-spe­ci­fik­ke i den for­stand, at det er nog­le betin­gel­ser, som vi ikke kan være sik­re på gæl­der for andet end men­ne­ske­lig doms­fæl­del­se, men som er objek­ti­ve, for­di de udgør de epi­ste­mi­ske og inter­sub­jek­ti­ve betin­gel­ser for at udsi­ge sand­heds­du­e­li­ge udsagn. De er, så at sige, vores fæl­les greb på vir­ke­lig­he­den som et sæt af epi­ste­misk ind­skræn­ke­de betin­gel­ser, der er bestemt af begre­bet om prin­ci­pi­el verificerbarhed.12Se Wil­lert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, for en detal­je­ret udlæg­ning af dis­se pointer.

I KrV, som især hand­ler om betin­gel­ser­ne for teo­re­tisk, viden­ska­be­lig erken­del­se, har objek­tiv gyl­dig­hed alt­så for­trins­vis noget at gøre med en doms empi­ri­ske “refe­ren­ce” (Bezie­hung). Et udtryk er med andre ord objek­tivt gyl­digt i den­ne for­stand, hvis og kun hvis det refe­re­rer til eller er for­bun­det med en mulig empi­risk genstand.13Se blandt andet A 239–240/B 298–299; A 240–242/B 299–300. Der­med har Kant også spe­ci­fi­ce­ret de nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for en empi­risk doms (“Erfa­hrung­sur­teil”) menings­fuld­hed: Hvis et udsagn ikke refe­re­rer til eller er for­bun­det med en mulig empi­risk gen­stand, så er det, som en empi­risk dom, uden “mening [Sinn] og fuld­kom­men tomt for indhold”.14A 239/B 298–299.

Min læs­ning af Kant går ud fra, at når han i KrV hæv­der, at ikke-empi­ri­ske begre­ber såsom fri­hed, er “tom­me”, mang­ler “objek­tiv gyl­dig­hed” eller er “uden sand­hed og refe­ren­ce [Bezie­hung] til en genstand”,15A 489/B 517. så bety­der det, at den type begre­ber er empi­risk tom­me, at de er uden empi­risk sand­hed, at de er uden rela­tion til en empi­risk gen­stand. Hvis et begreb ikke har nogen “mening” eller “sand­hed” i den­ne for­stand, har det ikke nogen empi­risk sand­heds­vær­di og er lige­frem menings­løst fra det empi­ri­ske stand­punkt, der for­sø­ger at udpe­ge og beskri­ve den fysi­ske vir­ke­lig­hed. For eksem­pel er det hver­ken muligt at be- eller afkræf­te eksi­sten­sen af “Gud” igen­nem empi­ri­ske dom­me. Som ikke-empi­risk begreb kan det per defi­ni­tion ikke instan­ti­e­res empi­risk, og der­for kan det per defi­ni­tion ikke være sandt eller falskt.

Men­ne­ske­li­ge handling­er

Det giver ingen mening at hæv­de, at udsag­net i den tred­je anti­no­mi om fri­he­dens rea­li­tet kan være “sandt” på sam­me måde som et empi­risk udsagn. Det har ingen empi­risk sand­heds­vær­di. Hel­dig­vis ope­re­rer Kant (som jeg har argu­men­te­ret for andetsteds)16Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objektivitet”. med et plu­ra­li­stisk sand­heds­be­greb, som kræ­ver et spe­ci­fikt sæt af sand­heds­an­ven­del­ses­kri­te­ri­er for enhver type af dom­me. Et sådant sæt for­står jeg som en spe­ci­fi­ka­tion af den eller de betin­gel­ser, der skal være opfyldt for, at noget kan siges at være sandt eller falskt. Med andre ord: For at kun­ne vur­de­re et udsagns sand­heds­vær­di påkræ­ves et sæt af sand­heds­be­tin­gel­ser i form af reg­ler eller nor­mer, som kan diri­ge­re os mel­lem san­de og fal­ske dom­me. Kant kal­der det nog­le ste­der for en sand­heds “bestemmelsesgrund”17A 152/B 191. eller “prø­ve­sten”. Et anven­del­ses­kri­te­ri­um for sand­hed er domæ­ne- eller kon­tekst­sen­si­tivt i den for­stand, at det udgør et sæt af kon­tekst­spe­ci­fik­ke, men alment til­gæn­ge­li­ge (for ratio­nel­le væs­ner) nor­mer for at hæv­de, at noget er sandt eller falsk inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel fin­des der et sæt af reg­ler og nor­mer inden for arit­me­tik for at vur­de­re arit­me­ti­ske udsagns sand­heds­vær­di, som ikke er iden­ti­ske med de reg­ler og nor­mer, der for eksem­pel er knyt­tet til almin­de­li­ge hver­dags­ud­sagn om mel­lem­sto­re gen­stan­de (for eksem­pel at vi ikke drøm­mer, og at lys­bryd­nin­gen optræ­der på en pas­sen­de måde for vores syns­felt).

Som Kant skri­ver i Pro­leg­o­me­na, vil­le udsagn om fri­hed natur­lig­vis ikke kun­ne være san­de, hvis fri­hed tæn­kes som noget, der kan frem­træ­de og veri­fi­ce­res empi­risk, efter­som “det sam­me både vil­le bli­ve bekræf­tet og afkræf­tet om den sam­me gen­stand i den sam­me betydning”,18“dasselbe von ein­er­lei Gegen­stan­de in der­sel­ben Bedeutung zug­leich bejaht und ver­ne­int wer­den”. 4: 343. nem­lig at det både er og ikke er empi­risk. Det vil­le inde­bæ­re en mod­si­gel­se. Men Kants poin­te er, at hvis fri­hed ikke for­stås i den sam­me “betyd­ning” som empi­ri­ske frem­træ­del­ser, så er der en logisk (mod­si­gel­ses­fri) mulig­hed for at hæv­de, at fri­hed har rea­li­tet i en eller anden rele­vant for­stand, og at udsagn her­om er san­de. Det kræ­ver natur­lig­vis en yder­li­ge­re spe­ci­fi­ka­tion af, hvad betin­gel­ser­ne er for at hæv­de, at den slags udsagn er san­de. Det kræ­ver et sand­heds­an­ven­del­ses­kri­te­ri­um, som ikke kan være det sam­me som kri­te­ri­et for empi­risk sand­hed.

Hvor­dan udspe­ci­fi­ce­rer Kant et sådant anven­del­ses­kri­te­ri­um? Det er umu­ligt i den for­bin­del­se ikke at kom­me ind på Kants skel mel­lem “frem­træ­del­ser” og “ting i sig selv/ting betrag­tet i sig selv”.19Se Gerold Prauss, Ers­che­i­nung bei Kant: Ein Pro­blem der “Kri­tik der rei­nen Ver­nunft” (Ber­lin: De Gruyter, 1971), for et udfør­ligt stu­die i Kants distink­tion og hans veks­len­de anven­del­se af hen­holds­vis “ting betrag­tet i sig selv” og “ting i sig selv”, som for­sva­rer en ikke-meta­fy­sisk læs­ning af Kant. Der fin­des groft sagt to læs­nin­ger af den distink­tion, som hver især er for­mu­le­ret i for­skel­li­ge versioner.20For en ind­fø­ring, se Den­nis Schul­ting, “Kant’s Ide­a­lism: The Cur­rent Deba­te”, i Kant’s Ide­a­lism, red. Den­nis Schul­ting & Jac­co Ver­burgt (Sprin­ger, 2011), 1–25. Den før­ste læs­ning hæv­der, at der er tale om et ontologisk/metafysisk skel mel­lem to for­skel­li­ge typer af gen­stan­de eller domæ­ner: en empi­risk vir­ke­lig­hed og en ‘trans­cen­dent’, ikke-empi­risk vir­ke­lig­hed. Den anden læs­ning går ud fra, at der ikke er tale om to for­skel­li­ge gen­stan­de, men om to for­skel­li­ge måder at betrag­te en og sam­me gen­stand på. Det er kort for­talt den ikke-meta­fy­si­ske læs­ning. Mit udgangs­punkt er, at der fin­des over­be­vi­sen­de tek­stu­el­le bevi­ser for beg­ge læs­nin­ger (med andre ord: Kant var uklar eller lige­frem inkon­si­stent), men der er bed­re filo­so­fi­ske grun­de til at for­føl­ge den ikke-meta­fy­si­ske læs­ning.

En af de “gen­stan­de”, som kan betrag­tes på to for­skel­li­ge måder, er men­ne­ske­li­ge handling­er. I sin løs­ning af den tred­je anti­no­mi intro­du­ce­rer Kant i den for­bin­del­se en distink­tion mel­lem det, han kal­der for en “empi­risk” og en “intel­li­gibel” karak­ter. Det skel inde­bæ­rer, at men­ne­sker og men­ne­ske­li­ge handling­er kan betrag­tes, ana­ly­se­res eller for­stås ud fra:

 1. et empi­risk, viden­ska­be­ligt stand­punkt, for eksem­pel igen­nem adfærds­psy­ko­lo­gi, obser­va­tio­ner af neu­ro­lo­gisk akti­vi­tet osv., eller
 2. et prak­tisk stand­punkt, hvor handling­en for­stås som udtryk for en per­sons frie valg, hvor­for per­so­nen kan stil­les til ansvar for handling­en.

I for­hold til den­ne distink­tion skri­ver Kant i sit Prei­s­schrift über die Fort­s­chrit­te der Metap­hy­sik (offent­lig­gjort i 1804), at beg­ge stand­punk­ter kan udsi­ge noget “sandt”, selv­om de til­sy­ne­la­den­de står i mod­sæt­ning til hin­an­den, lige­som to kon­træ­re dom­me i klas­sisk (ari­sto­te­lisk) logik beg­ge kan være san­de, hvis sub­jek­tet (for eksem­pel en men­ne­ske­lig hand­ling), som Kant skri­ver, “tages i for­skel­lig betyd­ning [Bedeutung]” eller i en anden “mening [Sinn]”.21AA: 20, 291–292. En og sam­me men­ne­ske­li­ge hand­ling kan nem­lig, som han skri­ver, “tæn­kes som causa nou­menon”,22AA: 20, 291–292. alt­så som en ikke-empi­risk kaus­a­li­tet, og som en empi­risk betin­get gen­stand. Alt­så både som en intel­li­gibel og en empi­risk karak­ter. Hvad bety­der det? Det bety­der, at føl­gen­de to udsagn:

 1. Hand­ling X er for­år­sa­get af noget empi­risk
 2. Hand­ling X er for­år­sa­get af noget ikke-empi­risk

ikke inde­bæ­rer en mod­sæt­ning, for­di en og sam­me gen­stand (en lidt aka­vet term), nem­lig den men­ne­ske­li­ge hand­ling, ikke ana­ly­se­res eller betrag­tes fra det sam­me stand­punkt, i den sam­me kon­tekst og med det sam­me beskri­vel­ses­for­mål for øje. I sit Opus postumum skri­ver Kant: “Tin­gen i sig selv (ens per se) er ikke et andet objekt, men der­i­mod et andet for­hold [Bezie­hung] (respectus) i fore­stil­lin­gen af det sam­me objekt”.23“Das Ding an sich (ens per se) ist nicht ein ande­res Objekt son­dern eine ande­re Bezie­hung (respectus) der Vor­stel­lung auf das­sel­be Objekt […].” AA XXII 26. Den­ne reflek­sions- eller betragt­nings­akt lader ikke til at inde­hol­de nogen onto­lo­gi­ske for­plig­tel­ser i for­hold til erfa­rings­trans­cen­den­te gen­stan­de. Det hand­ler tvær­ti­mod om, at vi kan tale om nog­le gen­stan­de (hoved­sa­ge­ligt men­ne­ske­li­ge handling­er) på ikke-empi­ri­ske måder, og at vi ret beset er nødsa­get til at gøre det, hvis vi vil fast­hol­de, at men­ne­sker er ratio­nel­le væs­ner, som kan til­skri­ves et moralsk ansvar for deres handling­er (man fin­der en moder­ne vari­ant af Kants teo­ri i Donald David­sons “ano­ma­lous monism”).24Se for eksem­pel hans vel­kend­te arti­kel “Men­tal Events” fra 1970, hvor han argu­men­te­rer for, at når en begi­ven­hed beskri­ves som en men­tal begi­ven­hed eller en hand­ling, så kan den ikke for­ud­si­ges eller for­kla­res af fysi­ske love og for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der, men at det er muligt at for­ud­si­ge og for­kla­re selv­sam­me … Continue reading

Men er det ikke irra­tio­nelt for en og sam­me per­son både at have den over­be­vis­ning om sin (eller en andens) hand­ling, at den er deter­mi­ne­ret af fysi­ske årsa­ger, sam­ti­dig med den over­be­vis­ning, at den ikke er deter­mi­ne­ret af fysi­ske årsa­ger? For at sva­re på den ind­ven­ding, er det afgø­ren­de at for­stå, hvad det vil sige at have to “standpunkter”,254:452. hvor­ud­fra vi kan betrag­te eller for­stå en hand­ling. Et stand­punkt skal for­stås som et sæt af ret­fær­dig­gjor­te hæv­del­ses­be­tin­gel­ser i for­hold til udsagn om en bestemt gen­stand. I nog­le til­fæl­de er et stand­punkt (voka­bu­lar) pas­sen­de, mens det i andre til­fæl­de er absurd. De fle­ste vil nok sige, at vores moral­ske voka­bu­lar, der for eksem­pel inde­hol­der begre­ber som ‘ret­fær­dig­hed’ og ‘pligt’, ikke bør anven­des til at beskri­ve for­hol­det mel­lem pla­ne­ter­ne i vores sol­sy­stem. Omvendt vil det være absurd, vil de fle­ste nok sige, at anven­de begre­ber som pro­to­ner, elek­tro­mag­ne­ti­ske bøl­ger og neu­ro­ner til at tale om flygt­nin­ge­kri­ser og legi­ti­mi­te­ten af døds­straf.

Det prak­ti­ske stand­punkt og moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet

Hvad bety­der det fore­gå­en­de i for­hold til, at udsag­net fra den tred­je anti­no­mi om fri­hed “kan være sandt”? Kant opstil­ler i den for­bin­del­se en form for trans­cen­den­talt argu­ment for rea­li­te­ten af fri­hed med afsæt i betragt­nin­gen af os selv som moral­ske agen­ter. Et trans­cen­den­talt argu­ment (som min­der en hel del om nog­le af de såkald­te “indis­pensa­bi­li­ty argu­ments” for fri­hed, som flo­re­rer i angel­sak­si­ske kred­se), har føl­gen­de struk­tur:

 1. X
 2. Y er en nød­ven­dig betin­gel­se for X
 3. Der­for Y,

og Kants argu­ment lyder:

 1. Men­ne­sker til­skri­ves moralsk ansvar for deres handling­er
 2. En nød­ven­dig betin­gel­se for (1) er, at men­ne­sker er frie
 3. Der­for er det ratio­nelt at anta­ge, at men­ne­sker er frie

Lad mig hive et teo­re­tisk udtryk frem i den­ne for­bin­del­se, som oprin­de­ligt blev for­mu­le­ret af John Dewey og er ble­vet videre­ført af en ræk­ke filo­sof­fer såsom Hilary Put­nam, Cri­spin Wright og Micha­el Dum­mett, nem­lig udtryk­ket “war­ran­ted asser­ti­bi­li­ty”. Det hen­vi­ser kort sagt til, at et udsagn kan til­skri­ves objek­ti­vi­tet og sand­hed, for så vidt det er muligt at spe­ci­fi­ce­re gode grun­de, i form af nog­le inter­sub­jek­ti­ve hæv­del­ses­be­tin­gel­ser, til at påstå udsag­nets sand­hed. Det væsent­li­ge er, at objek­ti­vi­te­ten af begre­bet fri­hed og moral­ske dom­me er ret­fær­dig­gjort igen­nem det, Kant kal­der for en “prak­tisk anven­del­se [prak­ti­s­chen Gebrau­che]”,26A 808/B 836. et “prak­tisk stand­punkt”, eller når noget betrag­tes i et “prak­tisk hen­se­en­de [Bezie­hung]”,275: 44. som han skri­ver i KpV. Kant går ud fra, at hvis man benæg­ter, at men­ne­sker er frie til at hand­le, så benæg­ter man også, at vi er ratio­nel­le væs­ner, der er i stand til at hand­le ud fra moral­ske over­vej­el­ser. Hvis man vil fast­hol­de sidst­nævn­te, er der der­med gode grun­de til at hol­de fast i, at vi er frie. Vi må fra det prak­ti­ske stand­punkt, som udgør de ret­fær­dig­gø­ren­de hæv­del­ses­be­tin­gel­ser, nød­ven­dig­vis anta­ge, at vi er frie.

Men hvad er det prak­ti­ske stand­punkt egent­lig, og hvor­dan kan vi til­skri­ve sådan noget som moral­ske dom­me objek­ti­vi­tet? Et udtryk har iføl­ge Kant objek­ti­vi­tet, som jeg påpe­ge­de ind­led­nings­vist, for så vidt man kan spe­ci­fi­ce­re udtryk­kets anven­del­ses­kri­te­ri­er eller det, som han kal­der for “erken­del­ses­kil­der”, der ikke nød­ven­dig­vis er teo­re­ti­ske (empi­ri­ske): “For at til­skri­ve et sådan begreb objek­tiv gyl­dig­hed […] kræ­ves der noget mere [end logisk mulig­hed]. Det­te mere behø­ver dog ikke søges i teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der, men kan også lig­ge i praktiske.”28“Um einem sol­chen Begrif­fe aber objek­ti­ve Gul­tig­keit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Die­ses Mehre­re aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erken­nt­nisquel­len gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff.

Det vil kræ­ve en minu­tiøs afhand­ling om Kants prak­ti­ske filo­so­fi at etab­le­re i detal­jer, hvad dis­se prak­ti­ske erken­del­ses­kil­der er, og i hvil­ken for­stand prak­ti­ske dom­me kan siges at være objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge. Kants over­ord­ne­de stra­te­gi kan vi dog berø­re: I KpV for­sø­ger Kant at vise, som han skri­ver i for­or­det, “at der fin­des ren prak­tisk fornuft.”295: 3. Hvad er prak­tisk for­nuft? Det er for­nuft, som bestem­mer “viljen”30”[…] ein Vermö­gen haben, ihre [ratio­nel­le væs­ner, KW] Caus­a­lität durch die Vor­stel­lung von Regeln zu bestim­men.” 5: 32. eller “begærsevnen”31“Das Bege­hrungs­vermö­gen ist das Vermö­gen des­sel­ben, durch sei­ne Vor­stel­lun­gen Ursa­che von der Wirkli­chkeit der Gegenstän­de die­ser Vor­stel­lun­gen zu sein.” (5: 9). (gen­nem “maksimer”,325: 19. dvs. sub­jek­ti­ve hand­lings­reg­ler). Kant bru­ger ordet “ren” til at beskri­ve, at noget er ikke-empi­risk. Der­for er en ren, prak­tisk for­nuft en for vilj­en eller begær­sev­nen hand­lings­be­stem­men­de for­nuft, som er uaf­hæn­gig af empi­ri­ske betin­gel­ser (for eksem­pel biologiske).335: 16. Hvis man kan vise, at der fin­des ren, prak­tisk for­nuft, kan man afvi­se det (reduk­ti­ve natu­ra­li­sti­ske) syns­punkt, at de ene­ste bestem­mel­ses­grun­de for handling­er er empi­ri­ske – et syns­punkt, der iføl­ge Kant ikke kan rede­gø­re for den uper­son­li­ge uni­ver­sa­li­tet, som moral­ske dom­me inde­hol­der. Moral­ske dom­me inde­hol­der et bin­den­de “bør”, hvil­ket bety­der, at moral­ske dom­me er desig­net til at gæl­de for ethvert ratio­nelt væsen. Når jeg udsi­ger den moral­ske dom: “Du bør gøre X”, så mener jeg impli­cit: “Enhver i din situ­a­tion bør gøre X”. Iføl­ge Kant har man ikke for­kla­ret det seman­ti­ske ind­hold af ter­men “bør”, der hvor udtryk­ket har en eller anden form for posi­tiv bestem­mel­se og reel rol­le at spil­le i vores prak­ti­ske hand­lings­liv, hvis man for­sø­ger at redu­ce­re det til empi­ri­ske, sub­jek­ti­ve bestem­mel­ses­grun­de, for eksem­pel lyst og ulyst eller damp fra vores tur­bi­ne af følel­ser (eller hvad end en non-kog­ni­ti­vist nu engang væl­ger at ind­sæt­te som sub­sti­tut). Det­te non-kog­ni­ti­vi­sti­ske eller non-objek­ti­vi­sti­ske udgangs­punkt, som Kant afvi­ser, er nem­lig ikke i stand til at rede­gø­re for nogen form for inter­sub­jek­tiv stan­dard til at vur­de­re moral­ske udsagns objek­ti­vi­tet uden at oplø­se det bin­den­de “bør”.

Kants tan­ke er føl­gen­de: Skal man for­mu­le­re en moralsk teo­ri, der kan ind­be­fat­te, at moral­ske dom­me – “Du bør gøre X” – er objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge, så må man for­mu­le­re en inter­sub­jek­tivt til­gæn­ge­lig stan­dard for at vur­de­re den slags dom­mes objek­ti­vi­tet (Kant kal­der det for moral­loven);34Kant for­mu­le­rer moral­loven (det kate­go­ri­ske impe­ra­tiv) på for­skel­li­ge måder. Den for­mu­le­ring, som jeg tager udgangs­punkt i, er uni­ver­sa­li­se­rings­for­mu­le­rin­gen, som hæv­der, at et sandt moralsk udsagn er et udsagn, der kan uni­ver­sa­li­se­res (og omvendt for et falsk moralsk udsagn) (4: 421). et prak­tisk prin­cip, der kan erken­des “som objek­tivt, dvs. som gyl­digt for ethvert for­nuftsvæ­sens vilje.”355: 19. Det afgø­ren­de her og nu er ikke så meget Kants kon­kre­te for­mu­le­ring af moral­loven, som det er hans meto­di­ske greb: Han går ud fra et begreb om objek­ti­vi­tet, som ikke kun er anven­de­ligt i for­hold til empi­ri­ske udsagn. Som han indi­ke­rer i KpV, er noget objek­tivt i den­ne uind­skræn­ke­de ver­sion, hvis og kun hvis det inde­hol­der posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner, hvil­ket der­med gør det til en mulig gen­stand (enten for erken­del­ses­ev­nen eller viljen/begærsevnen).365: 47–48.

Uni­ver­sa­li­se­rings­for­mu­le­rin­gen af moral­loven inde­hol­der iføl­ge Kant posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for enhver. Natur­lig­vis har enhver ikke kend­skab til Kants for­mel, men enhver ken­der til det ube­tin­ge­de “bør”, der ind­går i men­ne­skers prak­ti­ske hand­lings­liv. Moral­loven har, som han skri­ver, “objek­tiv vir­ke­lig­hed” i “prak­tisk hen­se­en­de”, for­di “vi som rene for­nuftsvæs­ner betrag­ter den som et objekt for vores vilje.”375: 44. At det rent fak­tisk er til­fæl­det, at moral­loven (lad os blot for­stå den såle­des, at vi men­ne­sker kan aner­ken­de, at der er nog­le handling­er, vi bør og ikke bør udfø­re) er en “gen­stand” – en lidt aka­vet term – mener Kant at kun­ne udle­de fra ethvert men­ne­skes almin­de­li­ge (com­mon sen­se) moral­ske døm­me­kraft, vores hver­dags­an­ven­del­se af begre­bet “bør”. At enhver kan aner­ken­de et bin­den­de “bør”, er iføl­ge Kant et “Fak­tum der Ver­nunft”, som han for­mu­le­rer det i KpV. Det skal i min optik for­stås som det fak­tum, at vi som men­ne­sker er i stand til at fore­stil­le os mulig­he­den for at hand­le ud fra grun­de, som ikke er sub­jek­ti­ve og empi­risk bestem­te. Hvor­dan skal det for­stås? Det skal for­stås sådan, at jeg i nog­le kon­kre­te hand­lings­si­tu­a­tio­ner, lige­som alle andre for­nuf­ti­ge væs­ner, er i stand til at fremtæn­ke den mulig­hed, at jeg kun­ne hand­le i over­ens­stem­mel­se med et moralsk påbud (“du bør gøre X”), som iføl­ge Kant og man­ge andre kun giver mening, for så vidt det er udløst af et uper­son­ligt prin­cip (moral­loven), som ikke er bestemt af empi­ri­ske for­hold eller sub­jek­ti­ve behov.38Kants eksem­pel med en per­son, der kon­fron­te­res med val­get mel­lem at begå mened og over­le­ve eller tale sand­he­den og bli­ve hængt, er med til at under­byg­ge den poin­te. Uan­set hvad per­so­nen væl­ger at gøre, er per­so­nen i stand til at fremtæn­ke mulig­he­den for at hand­le moralsk (tale sand­he­den), og igen­nem det bin­den­de “bør” ind­ser … Continue reading Af net­op den grund er moral­ske dom­me objek­ti­ve: De refe­re­rer, fra vores prak­ti­ske, deli­be­ra­ti­ve stand­punkt, til noget, som er en mulig gen­stand (prin­cip) for men­ne­skets vil­je. Og for­di vi kan lave den reflek­sions­hand­ling, hvor vi for os selv repræ­sen­te­rer mulig­he­den for at hand­le ud fra ikke-empi­ri­ske grun­de, kan vi sam­ti­dig eva­lu­e­re andres handling­er ud fra det stand­punkt. Som Jacob Laut­rup har for­mu­le­ret det: “We can say that ‘she ought to have done B rat­her than A’, only becau­se we take it as given, that she could rep­re­sent, as we can, A as nor­ma­ti­ve­ly required.”39Jacob Bo Laut­rup Kri­sten­sen, From Duty, for Hap­pi­ness. Aut­ho­ri­ty and Value in Kant’s the­ory of Pra­cti­cal Rea­son (ph.d.-afhandling ved Oslo Uni­ver­si­tet, 2015), 48.

Moral­loven udgør med andre ord anven­del­ses­kri­te­ri­et for moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet og sand­heds­du­e­lig­hed. Det er et kri­te­ri­um, som impli­cit eller eks­pli­cit er til­gæn­ge­ligt for ethvert ratio­nelt væsen fra dets prak­ti­ske, deli­be­ra­ti­ve stand­punkt. Udsag­net “Du må ikke slå børn ihjel for sjov” er et objek­tivt og sand­heds­du­e­ligt (og sandt) udsagn, for­di vi kan spe­ci­fi­ce­re betin­gel­ser­ne for dets sand­hed eller objek­ti­vi­tet, også selv­om det ikke er sandt i den for­stand, at det afspej­ler en vir­ke­lig kends­ger­ning ‘der­u­de’. At sidst­nævn­te ikke er til­fæl­det, hæn­ger sam­men med min over­be­vis­ning om, at den bed­ste udlæg­ning af Kants moral­fi­lo­so­fi for­står den som en form for kon­struk­ti­vis­me, hvil­ket Chri­sti­ne Kors­gaard, blandt andre, har argu­men­te­ret for igen­nem åre­ne. Det inde­bæ­rer ikke en form for sub­jek­ti­vis­me eller non-kog­ni­ti­vis­me. Det inde­bæ­rer der­i­mod, at moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet ikke er betin­get af, at der fin­des moral­ske egen­ska­ber, som er sub­jekt-uaf­hæn­gi­ge i form af noget empi­risk eller ikke-empi­risk (“over­na­tur­ligt”). Moral­loven er der­i­mod noget, der udsprin­ger fra ratio­nel­le agen­ters for­nufts­an­ven­del­se, og er der­med et moralsk impe­ra­tiv, som kon­stru­e­res igen­nem vores prak­ti­ske, deli­be­ra­ti­ve stand­punkt. Det er fra det stand­punkt, at vi er i stand til at repræ­sen­te­re moral­loven for os selv som en mulig bestem­mel­ses­grund for vores handling­er.

Cri­spin Wright har for­mu­le­ret sit syn på moral­ske dom­me som dis­kurs- eller sub­jek­taf­hæn­gi­ge, om end objek­ti­ve, på en lig­nen­de måde:

In gene­ral, the imme­di­a­te pri­ce of mini­ma­lism about morals is that the gravi­ty of moral jud­ge­ment will lack an exter­nal san­ction. No discour­se-neut­ral notion of objecti­vi­ty will give value to moral truth […].”40Crispin Wright, Truth and Objecti­vi­ty (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1992), 201.

Wrights poin­te er, at begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet skal gøres mere flek­sib­le, sam­ti­dig med at en dis­kurs skal leve op til nog­le grund­læg­gen­de betin­gel­ser, før den kan kal­des objek­tiv (for eksem­pel Kants idé om, at noget skal inde­hol­de posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner). Hvis moral­ske dom­me skal til­skri­ves objek­ti­vi­tet, må man argu­men­te­re for, at der fin­des et sæt af inter­sub­jek­ti­ve stan­dar­der, som garan­te­rer den kor­rek­te anven­del­se af moral­ske dom­me og kan sor­te­re san­de fra fal­ske moral­ske udsagn, om end sand­heds­vær­di­en af hver enkelt moral­ske dom synes at være mere op til for­hand­ling i mod­sæt­ning til empi­ri­ske udsagn. Det væsent­li­ge i for­hold til en kon­struk­ti­vi­stisk udlæg­ning er, at de stan­dar­der, der afgør moral­ske dom­mes sand­heds­vær­di, ikke skal for­stås som en “exter­nal san­ction”, men som stan­dar­der, der afhæn­ger af (er kon­stru­e­ret af) men­ne­sker.

Objek­ti­vi­tet fra det men­ne­ske­li­ge per­spek­tiv

Om anven­del­ses­kri­te­ri­et for moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet er udtøm­men­de for­mu­le­ret igen­nem Kants moral­lov, er jeg ikke så sik­ker på. Men det væsent­li­ge er hel­ler ikke så meget et bestemt moralsk prin­cip, som det er den under­lig­gen­de inten­tion, jeg har for­søgt at opteg­ne. At der ikke er nogen kon­sensus blandt moral­fi­lo­so­fi­ske teo­ri­er om, hvad veri­fi­ka­tions­kri­te­ri­et er for at eva­lu­e­re sand­heds­vær­di­en af sæt­nin­gen “Du bør ikke slå ihjel for sjov” bety­der ikke, at det er umu­ligt at give grun­de (deon­to­lo­gi­ske såvel som uti­li­ta­ri­sti­ske, eller en kom­bi­na­tion af de to), som er inter­sub­jek­tivt til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner.

Det slår mig som en umo­ti­ve­ret anta­gel­se, at noget ale­ne er objek­tivt og sand­heds­du­e­ligt, hvis det refe­re­rer til noget, der kan vejes og måles og eksi­ste­rer uaf­hæn­gigt af os. Vi ind­ta­ger et objek­tivt stand­punkt i man­ge sam­men­hæn­ge. Man behø­ver ikke gå ud fra en meta­fy­sisk opfat­tel­se af moral­ske egen­ska­ber som fritsvæ­ven­de, sub­jekt-løs­rev­ne stør­rel­ser, for at hæv­de at moral­ske udsagn kan være objek­ti­ve. Vi men­ne­sker bevæ­ger os rundt i ver­den mel­lem for­skel­li­ge stand­punk­ter eller udsi­gel­ses­po­si­tio­ner, og hvis et af dem (det empi­ri­ske) hel­lig­gø­res som det ene­ste, der kan tale om noget vir­ke­ligt eller objek­tivt, mister vi gan­ske enkelt for meget af syne. Vi har nu engang ind­ret­tet os på en sådan måde, at meget af det, vi taler om, rent fak­tisk ikke hand­ler om ind­hol­det af den fysi­ske vir­ke­lig­hed, men om, hvad der skil­ler godt fra dår­ligt, om hvad der har vær­di, hvil­ke over­be­vis­nin­ger vi bør og ikke bør have og så vide­re. Det er kor­rekt, at vi ikke altid er eni­ge om den ret­te udskil­nings­pro­ces i de hen­se­en­der. Men at det er van­ske­ligt at bli­ve eni­ge om bestem­te udsagns sand­heds­vær­di inden for en dis­kurs, er ikke ens­be­ty­den­de med, at de ikke har nogen. Det gæl­der lige­så meget for den moral­ske dis­kurs som det gæl­der for den viden­ska­be­li­ge.

For at opsum­me­re: Kants kri­ti­ske filo­so­fi inde­bæ­rer en inter­es­sant meta­te­o­ri om, hvor­dan vel­be­grun­de­de udsagn kan rela­ti­ve­res til et bestemt stand­punkt. Hvert stand­punkt, eller hvert dis­kurs­do­mæ­ne, inde­hol­der sit eget sæt af nor­mer, på bag­grund af hvil­ke udsagn kan siges at være ret­fær­dig­gjor­te og san­de. Det inde­bæ­rer en plu­ra­li­stisk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet, der kan hjæl­pe til at under­gra­ve vor tids abso­lu­ti­sti­ske (fysi­ka­li­sti­ske) for­søg på at hæv­de, at der kun fin­des ét dis­kurs­do­mæ­ne, som har krav på at udsi­ge san­de og objek­ti­ve udsagn om vir­ke­lig­he­den; som har krav på at sige, hvor­dan vir­ke­lig­he­den vir­ke­lig er. Hilary Put­nam har kaldt det plu­ra­li­sti­ske pro­jekt for “con­cep­tu­al plu­ra­lism”, hvis under­lig­gen­de moti­va­tion jeg nærer en god por­tion sym­pa­ti for:

The heart of my own con­cep­tu­al plu­ra­lism is the insi­sten­ce that the various sorts of sta­te­ments that are regar­ded as less than ful­ly ratio­nal discour­se, as some­how of mere “heuri­stic” sig­ni­fi­can­ce, by one or ano­t­her of the “natu­ra­lists” (whet­her these sta­te­ments be ethi­cal sta­te­ments or sta­te­ments about mea­ning and refe­ren­ce, or coun­ter­fa­ctu­als and sta­te­ments about caus­a­li­ty, or mat­he­ma­ti­cal sta­te­ments, or what­ever) are bona fide sta­te­ments, “as ful­ly gover­ned by norms of truth and vali­di­ty as any other sta­te­ments”, as James Conant has put it.41Hilary Put­nam, Phi­los­op­hy in an Age of Sci­en­ce: Phy­si­cs, Mat­he­ma­ti­cs, and Skep­ti­cism (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 2012, red. Mario de Caro), 112.

Vi bør ikke aner­ken­de den præ­mis, at vi enten (1) ude­luk­ken­de bør for­stå objek­ti­vi­tet igen­nem ikke-men­ne­ske­li­ge men­ne­ske­li­ge ter­mer (som noget, der kun kan betrag­tes fra et “view from nowhe­re”), eller (2) bør anta­ge, at der slet ikke fin­des nogen form for objek­ti­vi­tet (nihi­lis­me eller skep­ti­cis­me). Der er ingen grund til at accep­te­re, at vi ikke kan tale mere eller min­dre objek­tivt om vir­ke­lig­he­den på mere end én måde, også selv­om nog­le måder at tale om vir­ke­lig­he­den på, for eksem­pel den moral­ske, mere end andre er ind­væ­vet i det men­ne­ske­li­ge per­spek­tiv.

1. “Um einem sol­chen Begrif­fe aber objek­ti­ve Gul­tig­keit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Die­ses Mehre­re aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erken­nt­nisquel­len gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff. Cita­ter af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Aka­de­mie Aus­ga­be (AA), Kants Gesam­mel­te Schrif­ten, ed. König­lich Preus­si­s­che aka­de­mie der Wis­sens­chaf­ten (29. Vols. Ber­lin: de Gruyter, 1902-). Med hen­syn til Kri­tik der rei­nen Ver­nunft føl­ger jeg stan­dard­prak­sis ved at refe­re­re til udga­ven fra 1781 (A) og udga­ven fra 1787 (B). Over­sæt­tel­ser­ne er mine egne.
2. Kri­stof­fer Wil­lert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, Tids­skrif­tet Para­doks, 24. sep­tem­ber 2020.
3. A 532/B 560.
4. Kant argu­men­te­rer for det i A 528–532/B 556–560, hvil­ket til­sy­ne­la­den­de stri­der imod det fysi­ka­li­sti­ske prin­cip om kaus­al luk­ket­hed (caus­al clo­su­re).
5. A 444/B 472.
6. A 445/B 473.
7. 5: 97.
8. Se des­u­den A15/B29; A802/B830 i KrV.
9. “ob Frei­heit übe­rall nur mög­lich sei, und ob, wenn sie es ist, sie mit der All­ge­me­in­heit des Natur­ge­setzes der Caus­a­lität zus­am­men beste­hen kön­ne.” A 536/B 564.
10. “wahr sein kön­nen”. (A 532/B 560).
11. Selvom Kant ikke er fuld­stæn­dig eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, der ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. Hvis et begreb ikke er objek­tivt eller sand­heds­du­e­ligt, og det ind­går i en dekla­ra­tiv sæt­ning, så er sæt­nin­gen ikke objek­tiv (sand­heds­du­e­lig), mens udsagn, der inde­hol­der objek­ti­ve eller sand­heds­du­e­li­ge begre­ber, er objek­ti­ve (sandhedsduelige).
12. Se Wil­lert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet”, for en detal­je­ret udlæg­ning af dis­se pointer.
13. Se blandt andet A 239–240/B 298–299; A 240–242/B 299–300.
14. A 239/B 298–299.
15. A 489/B 517.
16. Willert, “En kan­ti­ansk teo­ri om sand­hed og objektivitet”.
17. A 152/B 191.
18. “dasselbe von ein­er­lei Gegen­stan­de in der­sel­ben Bedeutung zug­leich bejaht und ver­ne­int wer­den”. 4: 343.
19. Se Gerold Prauss, Ers­che­i­nung bei Kant: Ein Pro­blem der “Kri­tik der rei­nen Ver­nunft” (Ber­lin: De Gruyter, 1971), for et udfør­ligt stu­die i Kants distink­tion og hans veks­len­de anven­del­se af hen­holds­vis “ting betrag­tet i sig selv” og “ting i sig selv”, som for­sva­rer en ikke-meta­fy­sisk læs­ning af Kant.
20. For en ind­fø­ring, se Den­nis Schul­ting, “Kant’s Ide­a­lism: The Cur­rent Deba­te”, i Kant’s Ide­a­lism, red. Den­nis Schul­ting & Jac­co Ver­burgt (Sprin­ger, 2011), 1–25.
21. AA: 20, 291–292.
22. AA: 20, 291–292.
23. “Das Ding an sich (ens per se) ist nicht ein ande­res Objekt son­dern eine ande­re Bezie­hung (respectus) der Vor­stel­lung auf das­sel­be Objekt […].” AA XXII 26.
24. Se for eksem­pel hans vel­kend­te arti­kel “Men­tal Events” fra 1970, hvor han argu­men­te­rer for, at når en begi­ven­hed beskri­ves som en men­tal begi­ven­hed eller en hand­ling, så kan den ikke for­ud­si­ges eller for­kla­res af fysi­ske love og for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der, men at det er muligt at for­ud­si­ge og for­kla­re selv­sam­me begi­ven­hed igen­nem fysi­ske love og for­ud­gå­en­de begi­ven­he­der, når der anlæg­ges et fysisk beskrivelsesvokabular.
25. 4:452.
26. A 808/B 836.
27. 5: 44.
28. “Um einem sol­chen Begrif­fe aber objek­ti­ve Gul­tig­keit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Die­ses Mehre­re aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erken­nt­nisquel­len gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff.
29. 5: 3.
30. ”[…] ein Vermö­gen haben, ihre [ratio­nel­le væs­ner, KW] Caus­a­lität durch die Vor­stel­lung von Regeln zu bestim­men.” 5: 32.
31. “Das Bege­hrungs­vermö­gen ist das Vermö­gen des­sel­ben, durch sei­ne Vor­stel­lun­gen Ursa­che von der Wirkli­chkeit der Gegenstän­de die­ser Vor­stel­lun­gen zu sein.” (5: 9).
32. 5: 19.
33. 5: 16.
34. Kant for­mu­le­rer moral­loven (det kate­go­ri­ske impe­ra­tiv) på for­skel­li­ge måder. Den for­mu­le­ring, som jeg tager udgangs­punkt i, er uni­ver­sa­li­se­rings­for­mu­le­rin­gen, som hæv­der, at et sandt moralsk udsagn er et udsagn, der kan uni­ver­sa­li­se­res (og omvendt for et falsk moralsk udsagn) (4: 421).
35. 5: 19.
36. 5: 47–48.
37. 5: 44.
38. Kants eksem­pel med en per­son, der kon­fron­te­res med val­get mel­lem at begå mened og over­le­ve eller tale sand­he­den og bli­ve hængt, er med til at under­byg­ge den poin­te. Uan­set hvad per­so­nen væl­ger at gøre, er per­so­nen i stand til at fremtæn­ke mulig­he­den for at hand­le moralsk (tale sand­he­den), og igen­nem det bin­den­de “bør” ind­ser per­so­nen sin fri­hed, for­di den moral­ske hand­ling udgør en ikke-empi­risk hand­lings­grund (per­so­nen slås ihjel, hvis per­so­nen hand­ler moralsk). Der­med udle­der Kant “kan” (fri­hed) fra “bør” (moral). 5: 30.
39. Jacob Bo Laut­rup Kri­sten­sen, From Duty, for Hap­pi­ness. Aut­ho­ri­ty and Value in Kant’s the­ory of Pra­cti­cal Rea­son (ph.d.-afhandling ved Oslo Uni­ver­si­tet, 2015), 48.
40. Crispin Wright, Truth and Objecti­vi­ty (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1992), 201.
41. Hilary Put­nam, Phi­los­op­hy in an Age of Sci­en­ce: Phy­si­cs, Mat­he­ma­ti­cs, and Skep­ti­cism (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 2012, red. Mario de Caro), 112.

En kantiansk teori om sandhed og objektivitet

For­må­let med den­ne arti­kel er at skit­se­re en teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet med afsæt i Kants filo­so­fi. Jeg vil fore­slå en defi­ni­tion af begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet, som gør det muligt at anven­de dem på tværs af for­skel­li­ge dis­kurs­do­mæ­ner (lige fra dom­me om mole­ky­ler til musik og moral). Accep­te­rer man min udlæg­ning, accep­te­rer man også, at der ikke nød­ven­dig­vis fin­des et abso­lut dis­kurs­do­mæ­ne (for eksem­pel natur­vi­den­ska­bens), som ale­ne er beret­ti­get til at tale objek­tivt om vir­ke­lig­he­den. Jeg tager udgangs­punkt i Kants filo­so­fi og anbe­fa­ler at læse hans udlæg­ning af objek­ti­vi­tet og sand­hed som en nor­ma­tiv teo­ri. Teo­ri­en er nor­ma­tiv, for­di den insi­ste­rer på, at en dis­kurs – en mere eller min­dre afgræn­set måde at tale om vir­ke­lig­he­den på, for eksem­pel igen­nem bestem­te viden­ska­ber, reli­gi­øse sym­bo­ler eller moral­ske ter­mer – er objek­tiv og sand­heds­du­e­lig (består af udsagn, som kan være san­de eller fal­ske) hvis og kun hvis den inde­hol­der nog­le inter­sub­jek­tivt accep­tab­le og for dis­kur­sen særeg­ne nor­mer eller betin­gel­ser for at vur­de­re, om udsagn inden for dis­kur­sen er san­de eller fal­ske.

Sådan et sæt af betin­gel­ser fun­ge­rer for det før­ste som afgræn­sen­de spe­ci­fi­ka­tio­ner af, hvil­ke slags udsagn, der er menings­ful­de inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel ind­går udsag­ne­ne “Du bør skam­fe­re alle børn på din vej!” og “Holo­caust var en skam­plet på men­ne­ske­he­den” beg­ge i den moral­ske dis­kurs, i mod­sæt­ning til udsag­net “De fle­ste DNA-mole­ky­ler består af to biopo­ly­mer-stren­ge”. For det andet fun­ge­rer de nævn­te betin­gel­ser som kri­te­ri­er eller nor­mer, der kan sor­te­re san­de fra fal­ske udsagn inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel er der ind­ly­sen­de grun­de til at hæv­de, at det før­ste udsagn om bør­ne­skam­fe­ring er falskt, mens det andet om Holo­caust er sandt (hvis du hæv­der det mod­sat­te, er du dår­lig til at ræson­ne­re moralsk, hvil­ket under­stre­ger det nor­ma­ti­ve aspekt).

Målet med den her teo­re­ti­ske skit­se er på den ene side at mistæn­ke­lig­gø­re enhver form for abso­lu­tis­me om ét pri­vil­e­ge­ret dis­kurs­do­mæ­ne i for­hold til sand­hed og objek­ti­vi­tet, for eksem­pel den sci­en­ti­sti­ske (eli­mi­na­tivt natu­ra­li­sti­ske) anta­gel­se, at ale­ne udsagn, der er fil­tre­ret igen­nem natur­vi­den­ska­ber­nes meto­do­lo­gi­ske appa­rat, kan gøre krav på objek­ti­vi­tet og sand­hed, da den slags udsagn ikke (eller i min­dre omfang) afhæn­ger af det sub­jek­ti­ve, men­ne­ske­li­ge per­spek­tiv. På den anden side er teo­ri­en ufor­e­ne­lig med for­skel­li­ge sub­jek­ti­vi­sti­ske eller skep­ti­ci­sti­ske anta­gel­ser, som har det med at stil­le spørgs­måls­tegn ved mere hånd­fa­ste anven­del­ser af begre­ber som sand­hed og objek­ti­vi­tet, som ofte spids­fin­dig­gø­res igen­nem “post­mo­der­ne” for­me­nin­ger om kul­tu­rel­le kon­ven­tio­ner, vest­lig impe­ri­a­lis­me, sprog­spil eller ide­o­lo­gi- og magt­kon­struk­tio­ner – for­me­nin­ger, som tri­ves stor­stilet på uni­ver­si­te­ter­nes huma­ni­sti­ske afde­lin­ger.

Den van­ske­li­ge øvel­se består selvsagt i at klar­gø­re de loka­le sæt af betin­gel­ser, som for eksem­pel vil gøre moral­ske eller æste­ti­ske dom­me objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge. Det er ikke en opga­ve, jeg vil tage op her (det vil jeg der­i­mod i en opføl­gen­de arti­kel her i Para­doks med hen­blik på moral­ske dom­mes objek­ti­vi­tet). I inde­væ­ren­de arti­kel vil jeg ale­ne for­sø­ge at opteg­ne en gene­risk (emne- eller dis­kursneut­ral) defi­ni­tion af sand­hed og objek­ti­vi­tet, der kan “teste”, hvor­vidt en dis­kurs er objek­tiv eller ej. Den opteg­ning fin­der sted igen­nem en læs­ning af Kant, der går ud fra tre teser, som udgør artik­lens tre dele:

 1. Kant var ikke veri­fi­ka­tio­nist
 2. Kants filo­so­fi inde­bæ­rer en plu­ra­li­stisk teo­ri om sand­hed
 3. Kants filo­so­fi inde­bæ­rer en form for seman­tisk anti-rea­lis­me

En afslut­ten­de meto­disk bemærk­ning inden vi går i gang: Det vil­le nok ikke være for­kert at for­stå min frem­stil­ling af Kant som en slags seman­tisk rekon­struk­tion. Lige­som andre for­søg på det, kon­fron­te­res min for­tolk­ning af den kends­ger­ning, at Kants filo­so­fi ikke pri­mært består af en seman­tisk teo­ri om sand­hed, og at hans udlæg­ning af begre­ber­ne sand­hed og objek­ti­vi­tet til tider er, om ikke slø­ret og inkon­si­stent, så i hvert fald uud­fol­det. Min kor­te respons er: 1) Jeg betrag­ter man­ge af de seman­ti­ske kon­klu­sio­ner om sand­hed som nød­ven­di­ge impli­ka­tio­ner af Kants kri­ti­ske filo­so­fi, og 2) jeg for­sø­ger af filo­so­fi­ske, frem for histo­ri­ske, grun­de at frem­dri­ve en teo­ri om sand­hed og objek­ti­vi­tet igen­nem Kants tek­ster, som jeg fin­der inter­es­sant og rele­vant. Hvis nogen vil kal­de det for filo­so­fi­hi­sto­risk blas­fe­mi, så er jeg i tvivl om, hvor­dan filo­so­fi­hi­sto­rie som prak­sis alt andet lige adskil­ler sig fra sådan noget som fysik­kens histo­rie (hvil­ket jeg mener, det gør).

Hvor­for Kant ikke var veri­fi­ka­tio­nist

Hvad er veri­fi­ka­tio­nis­me? En klas­sisk for­mu­le­ring stam­mer fra Wie­n­er­kred­sen og til­skri­ves ger­ne Moritz Schli­ck eller Lud­vig Witt­genste­in: “En sæt­nings mening er meto­den for dens veri­fi­ka­tion.” Det­te veri­fi­ka­tions­prin­cip for­mu­le­re­de den logi­ske posi­ti­vis­mes apo­lo­ge­ter på for­skel­lig vis ved at opstil­le bestem­te empi­risk infor­me­re­de menings­kri­te­ri­er. Et eksem­pel er Rudolf Car­naps teo­ri om såkald­te “pro­tokol­sæt­nin­ger” og “obser­va­tions­kon­tek­ster”. Fæl­les for alle kri­te­ri­er­ne er, at de hand­ler om sprog­li­ge udtryks inten­sion (om de er menings­fyld­te og for­stå­e­li­ge) frem for deres eksten­sion (om de refe­re­rer til noget). Et udtryk har iføl­ge en logisk posi­ti­vist ingen inten­sion, og er der­med et menings­løst og ufor­stå­e­ligt udtryk (non­sens), hvis det ikke kan veri­fi­ce­res med afsæt i en empi­risk, natur­vi­den­ska­be­ligt for­ank­ret situ­a­tion. Teo­lo­gi­ske, moral­ske og æste­ti­ske dom­mes umid­del­ba­re mening lader ikke til at bestå veri­fi­ka­tions­te­sten og må der­for eli­mi­ne­res eller redu­ce­res til noget andet (soci­alt obser­ver­bar adfærd, evo­lu­tio­næ­re nicher eller lig­nen­de).

En ræk­ke pro­mi­nen­te filo­sof­fer har for­søgt at læse Kant som en veri­fi­ka­tio­nist i nævn­te for­stand. Det gæl­der blandt andet Peter Straw­son, Jonat­han Ben­nett og Bar­ry Stroud. For eksem­pel til­skri­ver Straw­son et såkaldt “prin­cip­le of sig­ni­fi­can­ce” til Kant, som han for­mu­le­rer som “[the] prin­cip­le that the­re can be no legi­ti­ma­te, or even mea­ning­ful, employ­ment of ideas or con­cepts which does not rela­te them to empi­ri­cal or expe­ri­en­ti­al con­di­tions of their application.”1Peter Straw­son, The Bounds of Sen­se (London/New York: Rout­led­ge, 1966), 16.

Der er ingen tvivl om, at Kant afgræn­ser teo­re­tisk, viden­ska­be­lig erken­del­se (Erken­nt­nis) til empi­ri­ske gen­stan­de, “frem­træ­del­ser” eller “gen­stan­de for mulig erfa­ring”, som han også kal­der dem, samt det, som kan udle­des fra obser­va­tio­ner af empi­ri­ske gen­stan­de, det vil sige ikke-obser­ver­ba­re teo­re­ti­ske enti­te­ter såsom “mag­ne­tisk materie”2A 226/B 273. Cita­ter af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Aka­de­mie Aus­ga­be (AA), Kants Gesam­mel­te Schrif­ten, ed. König­lich Preus­si­s­che aka­de­mie der Wis­sens­chaf­ten (29. Vols. Ber­lin: de Gruyter, 1902-). Med hen­syn til Kri­tik der rei­nen Ver­nunft føl­ger jeg stan­dard­prak­sis ved at refe­re­re til udga­ven fra 1781 (A) og … Continue reading (elek­tro­ner eller mag­ne­ti­ske bøl­ger vil­le nok være bed­re eksemp­ler i dag).3Dette hæn­ger sam­men med Kants såkald­te “vir­ke­lig­heds­postu­lat”, som inde­bæ­rer en inter­es­sant form for viden­ska­be­lig rea­lis­me. Se A 218/B 265. Der er hel­ler ingen tvivl om, at Kant hæv­der, at fak­tu­el­le udsagn (“assert­o­ri­ske domme”)4A 74/B 100. kun er menings­ful­de som fak­tu­el­le eller sand­heds­du­e­li­ge udsagn, hvis man kan spe­ci­fi­ce­re betin­gel­ser­ne, under hvil­ke de kan veri­fi­ce­res (det ven­der jeg til­ba­ge til).

Kants filo­so­fi inde­hol­der alt­så en form for for­sig­tig­heds­prin­cip i for­hold til men­ne­ske­lig teo­re­tisk erken­del­se, hvil­ket inde­bæ­rer en gen­nem­gri­ben­de cen­sur af teo­re­ti­ske (assert­o­ri­ske), meta­fy­si­ske dom­me om sjæ­len, kos­mos og Gud (for­mu­le­ret i Dia­lek­tik­ken i KrV). Den slags dom­me inde­hol­der ikke det, han kal­der en “prø­ve­sten [Pro­bi­er­ste­in]”5A vii-viii. – et udtryk, han for­bin­der med mulig­he­den for at hæv­de et udsagns “rigtighed”.6A 295–296/B 352. En “prø­ve­sten” skal for­stås som en stan­dard for at vur­de­re nogets sand­hed, ægt­hed eller ret­fær­dig­gjor­te anven­del­se. Fra­væ­ret af en “prø­ve­sten” er alt­så lig med fra­væ­ret af en meto­de til over­ho­ve­det at vur­de­re et udsagns sand­heds­vær­di.

Men at læse Kant som veri­fi­ka­tio­nist på den bag­grund er i bed­ste fald udtryk for en sær­de­les selek­tiv for­tolk­ning, i vær­ste fald intel­lek­tu­el, ekse­ge­tisk doven­skab. Kant hæv­der intet­steds, at begre­ber eller udsagn, som ikke er rela­te­ret til noget empi­risk, nød­ven­dig­vis er menings­lø­se (alt­så ikke har en inten­sion), som Straw­son for eksem­pel anty­der. Det er ikke menings­løst, iføl­ge Kant, at tale om Gud, kos­mos eller en udø­de­lig sjæl; begre­ber­nes seman­ti­ske ind­hold er til at fat­te. Han hæv­der lige­frem, at den slags begre­ber kan have en såkaldt “regu­la­tiv” funk­tion, hvor de fun­ge­rer som en heuri­stisk bag­grunds­an­ta­gel­se, impli­cit eller eks­pli­cit, i vores viden­ska­be­li­ge og moral­ske prak­sis­ser, også selv­om det i prin­cip­pet er umu­ligt at bekræf­te noget fak­tu­elt om dem. Der er med andre ord ikke meget belæg for at hæv­de, at Kants kri­ti­ske filo­so­fi inde­bæ­rer en form for veri­fi­ka­tio­nis­me i den logisk posi­ti­vi­sti­ske for­stand, da Kant ikke går ud fra, at et udtryk skal kun­ne veri­fi­ce­res (empi­risk) for at have en mening eller inten­sion.7Se Marcus Wil­la­s­chek, “The pri­ma­cy of pra­cti­cal rea­son and the idea of a pra­cti­cal postu­la­te”, i Kant’s Cri­tique of Pra­cti­cal Rea­son: A Cri­ti­cal Gui­de, red. Andrews Reath & Jens Tim­mer­mann (Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press, 2010): 168–196. Som Wil­la­s­chek argu­men­te­rer for, så hæv­der Kant ikke, at en ratio­nel … Continue reading Men selv­om Kant ikke går ud fra den logi­ske posi­ti­vis­mes inten­sions-rela­te­re­de veri­fi­ka­tions­prin­cip, så går han, som jeg vil argu­men­te­re for i resten af artik­len, ud fra, at et udtryk skal kun­ne veri­fi­ce­res (ikke nød­ven­dig­vis empi­risk) for at være objek­tivt eller sand­heds­du­e­ligt.

Hvor­for Kant var plu­ra­list om sand­hed

Et emne, hvor folk har det med at gå galt i byen, er Kants begreb om sand­hed. Uden at kaste mig ind i en detal­je­ret dis­kus­sion af et omdis­ku­te­ret felt inden for Kant-forsk­nin­gen, vil jeg i den­ne sek­tion for­sø­ge at udpe­ge nog­le over­ord­ne­de anta­gel­ser om sand­hed, som Kant går ud fra. Han accep­te­rer som udgangs­punkt kor­re­spon­den­ste­sen om sand­hed, som han refe­re­rer til som en “Name­n­er­klärung” (en “nav­ne­for­kla­ring” eller “nomi­nal defi­ni­tion”). Kant skri­ver: “Hvad er sand­hed? Nav­ne­for­kla­rin­gen af sand­hed, at den net­op består i erken­del­sens over­ens­stem­mel­se med sin gen­stand, gives og for­ud­sæt­tes her”.8Was ist Wahr­heit? Die Name­n­er­klärung der Wahr­heit, daß sie näm­lich die übe­re­in­stim­mung der Erken­nt­niß mit ihrem Gegen­stand sei, wird hier ges­chenkt und voraus­ge­setzt […]”. A 57–58‑B 82–83. Kant “for­ud­sæt­ter” fle­re ste­der den­ne overenstem­mel­ses- eller kor­re­spon­den­ste­se (KT),9A 157/B 197; A 191/B 236; A 237/B 290. som går ud på, at sand­hed = over­ens­stem­mel­se mel­lem erken­del­se og gen­stand, hvor “erken­del­se”, på lidt sprog­lig aka­vet vis, fun­ge­rer som sand­heds­bæ­rer, hvil­ket han andre ste­der bru­ger ordet “dom” (Urteil) for. Nog­le har for­søgt at ned­vur­de­re Kants for­plig­tel­se til KT, eller lige­frem hæv­de, at han ikke accep­te­rer den.10For eksem­pel Hilary Put­nam, Rea­son, Truth, and History (Cam­brid­ge: Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press, 1981). Det er imid­ler­tid en for­plum­ret læs­ning. At kor­re­spon­den­ste­sen er en “Namen­ser­klärung” bety­der, at den udlæg­ger betyd­nin­gen af præ­di­ka­tet “sand” eller sand­heds­be­gre­bets gene­rel­le ind­hold: hvad men­ne­sker almin­de­lig­vis mener, når de siger, at noget er sandt. KT er på græn­sen til at være en pla­ti­tu­de, nem­lig: En sand­heds­bæ­rer til­skri­ves præ­di­ka­tet “sand”, hvis og kun hvis den repræ­sen­te­rer sin gen­stand.

Udover KT er logi­ske love og kon­se­kvens­re­la­tio­ner, for eksem­pel mod­si­gel­sens grund­sæt­ning (‘A’ og ‘¬A’ kan ikke være san­de på sam­me tid), nød­ven­di­ge, om end nega­ti­ve betin­gel­ser for sand­hed, for­di de er sand­heds­be­va­ren­de. Men de angi­ver natur­lig­vis ingen “prøvesten”11A 60/B 84. for at teste et udsagns sand­hed i en spe­ci­fik kon­tekst. Logik inde­hol­der ingen ind­holds­be­stem­te “sandhedskriterier”12A 59/B 84. og er der­for blot en con­di­tio sin qua non for san­de dom­me, da logi­ske rela­tio­ner ikke, som han skri­ver, kan vur­de­re, hvor­vidt en dom “mod­si­ger genstandene”,13A 59/B 84. alt­så om en dom “ram­mer” rig­tigt eller for­kert i en given epi­ste­misk situ­a­tion.

Kants poin­te er, at KT og (klas­sisk) logik ikke udgør et sæt af til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for den kor­rek­te anven­del­se af præ­di­ka­tet “sand”. I for­hold til først­nævn­te skyl­des det pri­mært, at tesen ikke angi­ver nogen ret­nings­linjer for, hvor­dan “sand” adskil­les fra “falsk” i kon­kre­te dom­me, alt­så ingen betin­gel­ser for, hvor­dan en over­ens­stem­mel­se mel­lem “erkendelse”/“dom” og “gen­stand” kan siges at fin­de sted. Men er det muligt at give et nød­ven­digt og til­stræk­ke­ligt kri­te­rie for sand­hed, der tager høj­de for enhver epi­ste­misk situ­a­tion? En nomi­nal defi­ni­tion (“nav­ne­for­kla­ring”) adskil­ler sig fra det, Kant ofte refe­re­rer til som en “realdefinition”.14Min udlæg­ning af Kants distink­tion mel­lem en “nomi­nal” og “real” defi­ni­tion er inspi­re­ret af Alber­to Van­zo, “Kant on the Nomi­nal Defi­ni­tion of Truth”, Kant-Stu­di­en 101, nr. 2 (2010): 147–166. Som Kant skri­ver, så inde­hol­der en real­de­fi­ni­tion “et klart ken­de­tegn, hvori­gen­nem gen­stan­den […] til enhver tid kan erken­des sikkert”.15”[…] ein kla­res Mer­k­mal, daran der Gegen­stand […] jederzeit sicher erkan­nt wer­den kann […]” (A 241–242 ff.) En real­de­fi­ni­tion udlæg­ger alle de væsent­li­ge egen­ska­ber (et klart “ken­de­tegn”) ved det, som fal­der ind under defi­ni­en­dum (her: “sand­hed”). Men iføl­ge Kant er det umu­ligt at give en defi­ni­tion af sand­hed i form af en udtøm­men­de tje­kli­ste, som inde­hol­der de nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser for i en hvil­ken som helst epi­ste­misk situ­a­tion at skel­ne sandt fra falskt (betin­gel­ser, som garan­te­rer, at “gen­stan­den til enhver tid erken­des sik­kert”), da hver enkel situ­a­tion kræ­ver noget for­skel­ligt. Kant under­stre­ger den poin­te i Jäs­che-logik­ken, hvor han stil­ler spørgs­må­let: “Om og hvor­vidt der fin­des et sik­kert, alment og i anven­del­se brug­bart sandhedskriterie?”,169: 50. til hvil­ket sva­ret er nega­tivt. Iføl­ge Kant fin­des der ikke noget abso­lut, gene­relt (nød­ven­digt og til­stræk­ke­ligt) sand­heds­kri­te­ri­um, såsom Descar­tes’ kri­te­ri­um om det kla­re og distink­te. Som han skri­ver, er det umu­ligt at angi­ve et “alment kri­te­ri­um [all­ge­me­i­nes Kri­te­ri­um]”17A 58/B 84. eller et “alment ken­de­tegn [all­ge­me­i­nes Ken­n­zei­chen]”,18A 59/B 84. som abstra­he­rer fra alt ind­hold og for­skel­len mel­lem kon­kre­te gen­stan­de, efter­som sand­hed net­op angår udsagns ind­hold og for­skel­len mel­lem gen­stan­de og typer af dom­me. Tag for eksem­pel føl­gen­de to assert­o­ri­ske dom­me:

 1. Der fin­des 24 pla­ne­ter i sol­sy­ste­met
 2. Sto­len for­an mig er brun

Det fore­kom­mer absurd at hæv­de, at der fin­des et til­stræk­ke­ligt kri­te­rie, som kan hjæl­pe til at afgø­re beg­ge udsagns sand­heds­vær­di uden at skel­ne mel­lem de for­skel­li­ge empi­ri­ske situ­a­tio­ner og udsag­ne­nes ind­holds­mæs­si­ge bestem­mel­ser. Det er ikke til­stræk­ke­ligt (om end det er nød­ven­digt, og tri­vi­elt) at hæv­de, at de hver især er san­de, hvis de stem­mer overens med vir­ke­lig­he­den. Der kræ­ves en yder­li­ge­re spe­ci­fi­ka­tion af, hvil­ke kon­kre­te epi­ste­mi­ske og præ­di­ka­ti­ve bestem­mel­ser, der skal være til ste­de i hver af situ­a­tio­ner­ne, for at kun­ne hæv­de deres sand­hed. For eksem­pel nume­ri­ske bestem­mel­ser i før­ste dom og et sæt af dif­fe­ren­ti­er­ba­re far­ve­præ­di­ka­ter i den anden. Der­u­d­over er beg­ge dom­me empi­ri­ske, og enhver empi­risk dom kræ­ver en empi­risk ansku­el­se (et san­se­ind­tryk), og det er klart, at de to dom­me må være base­ret på to ikke-iden­ti­ske san­se­ind­tryk.

Den kor­rek­te anven­del­se af præ­di­ka­tet “sand” må også, udover at tage høj­de for for­skel­len mel­lem kon­kre­te dom­me (for eksem­pel for­skel­li­ge empi­ri­ske dom­me), tage høj­de for for­skel­len mel­lem for­skel­li­ge doms­ty­per. For­skel­li­ge doms­ty­per har for­skel­li­ge sand­heds­kri­te­ri­er. For eksem­pel ope­re­rer Kant med, at sand­heds­vær­di­en af en syn­te­tisk a pri­o­ri dom for det før­ste bestem­mes uaf­hæn­gigt af erfa­rin­gen (a pri­o­ri). For det andet kan dens sand­heds­vær­di, for­di den er syn­te­tisk (infor­ma­tiv), ikke bestem­mes igen­nem en begrebs­se­man­tisk ana­ly­se, men er bestemt af, om noget er “givet” igen­nem en ansku­el­se. I mod­sæt­ning til syn­te­ti­ske a poste­ri­o­ri dom­me, som er base­ret på empi­ri­ske ansku­el­ser, er de syn­te­ti­ske a pri­o­ri dom­me, for eksem­pel inden for sådan noget som mate­ma­tik, iføl­ge Kant base­ret på rene ansku­el­ser, nem­lig ansku­el­ses­for­mer­ne tid og rum. Det bety­der, at vi kun er beret­ti­ge­de i at hæv­de, at den slags dom­me er san­de eller fal­ske i de muli­ge ver­de­ner, der inde­hol­der men­ne­ske­lig erfa­ring, efter­som tid og rum, iføl­ge Kant, er men­ne­ske­li­ge ansku­el­ses­for­mer (omvendt er ana­ly­ti­ske dom­me san­de eller fal­ske i alle muli­ge ver­de­ner, inklu­siv dem, hvor der ingen men­ne­ske­lig erfa­ring er). Kort sagt: Afgø­rel­sen af for­skel­li­ge doms­ty­pers sand­heds­vær­di føl­ger ikke sam­me manu­al.

En til­stræk­ke­lig udlæg­ning af begre­bet sand­hed (som bevæ­ger sig ud over kor­re­spon­dens­pla­ti­tu­den) kræ­ver alt­så en yder­li­ge­re spe­ci­fi­ka­tion, en ind­holds­be­stem­mel­se af begre­bets ret­fær­dig­gjor­te anven­del­se. Kort sagt: et anven­del­ses­kri­te­ri­um. Et anven­del­ses­kri­te­ri­um for sand­hed for­står jeg som en spe­ci­fi­ka­tion af den eller de betin­gel­ser, der skal være opfyldt for, at noget kan siges at være sandt eller falskt, for eksem­pel (men ikke ude­luk­ken­de) nog­le af de før­om­tal­te betin­gel­ser for hen­holds­vis a poste­ri­o­ri­ske (empi­ri­ske) dom­me og a pri­o­ri­ske (for eksem­pel arit­me­ti­ske) dom­me. Med andre ord: For at kun­ne vur­de­re et udsagns sand­heds­vær­di påkræ­ves et sæt af sand­heds­be­tin­gel­ser i form af reg­ler eller nor­mer, som kan diri­ge­re os mel­lem san­de og fal­ske dom­me. Kant kal­der det også for en sand­heds “bestemmelsesgrund”,19A 152/B 191. eller igen: “prøvesten”.20A 59–60/B 83–84. Det væsent­li­ge er, at et anven­del­ses­kri­te­ri­um for sand­hed er domæ­ne- eller kon­tekst­sen­si­tivt i den for­stand, at det udgør et sæt af kon­tekst­spe­ci­fik­ke, men alment til­gæn­ge­li­ge (for ratio­nel­le væs­ner) nor­mer for at hæv­de, at noget er sandt eller falsk inden for en bestemt dis­kurs. For eksem­pel fin­des der et sæt af reg­ler og nor­mer inden for arit­me­tik for at vur­de­re arit­me­ti­ske udsagns sand­heds­vær­di, som ikke er iden­ti­ske med de reg­ler og nor­mer, der for eksem­pel er knyt­tet til almin­de­li­ge hver­dags­ud­sagn om mel­lem­sto­re gen­stan­de, for eksem­pel den betin­gel­se – hvis man for eksem­pel hæv­der, at “sto­len er brun” – at vi ikke er under­lagt en optisk illu­sion, at lyset optræ­der adæ­kvat, at der fin­des en inter­sub­jek­tiv far­ve­kon­sensus, og så vide­re.

Kant var alt­så plu­ra­list i for­hold til sand­hed i føl­gen­de for­stand: Der fin­des for­skel­li­ge kri­te­ri­er for at teste eller veri­fi­ce­re, hvor­vidt et udsagn er sandt eller falskt, alt afhæn­gig af, hvil­ken type af udsagn, der er tale om.21En anden under­streg­ning af, at Kant var plu­ra­list i den for­stand, kom­mer igen­nem en gan­ske sim­pel betragt­ning af opde­lin­gen af hans tre kri­tik­ker: Kri­tik der rei­nen Ver­nunft behand­ler teo­re­ti­ske (viden­ska­be­li­ge) dom­mes objek­ti­vi­tet, Kri­tik der prak­ti­s­chen Ver­nunft behand­ler prak­ti­ske (moral­ske) dom­mes … Continue reading Cri­spin Wrights såkald­te “mini­ma­lis­me” om sand­hed, især præ­sen­te­ret i hans Truth and Objecti­vi­ty (1992), deler man­ge af de sam­me anta­gel­ser. Wright går ud fra, at en dis­kurs er sand­heds­du­e­lig og objek­tiv, hvis den lever op til to nød­ven­di­ge og til­sam­men til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser (for­u­den en ræk­ke andre “marks of rea­lism”, som han kal­der dem, hvor en dis­kurs ikke behø­ver at leve op til alle, men opteg­ner et kom­plekst spek­trum af muli­ge objek­ti­ve dis­kur­ser, hvil­ket udmun­der i et “plu­ra­list view of truth”.)22Crispin Wright, Truth and Objecti­vi­ty (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1992). De to betin­gel­ser er:

 1. Disci­plin: Der må eksi­ste­re et sæt af ope­ra­ti­ve stan­dar­der for, hvil­ke typer af udsagn, der pas­ser og ikke pas­ser til en bestemt dis­kurs, samt nog­le stan­dar­der for, hvil­ke udsagn, der er kor­rek­te og ukor­rek­te inden for dis­kur­sen.
 2. Syn­taks: Udsag­ne­ne skal leve op til syn­tak­ti­ske struk­tu­rer, såsom kon­di­tio­na­li­se­ring og nega­tions­dyg­tig­hed (dom­men kan nege­res uden kon­tra­dik­tion).

Hvor­dan hæn­ger det sam­men med Kants model? For eksem­pel hæv­der Kant i KrV, at der fin­des et spe­ci­fikt “kri­te­ri­um” for empi­risk sand­hed (som udtryk­ker dets “disci­plin”, for at bli­ve i Wrights voka­bu­lar), som hæn­ger sam­men med det, han kal­der de “for­mel­le betin­gel­ser for empi­risk sandhed.”23A 191/B 236. De “for­mel­le betin­gel­ser” refe­re­rer til Kants kate­go­ri­er, såsom kausalitet. Og andet­steds spe­ci­fi­ce­rer han det, han kal­der for “den empi­ri­ske sand­heds kendetegn.”24A 451/B 479. Poin­ten er: Når vi for­sø­ger at udsi­ge san­de udsagn om den empi­ri­ske vir­ke­lig­hed, hvad enten det er igen­nem viden­ska­be­li­ge teo­ri­er eller i hver­dags­sam­men­hæn­ge, må de opfyl­de et sæt af kri­te­ri­er, som gør os i stand til at skel­ne mel­lem san­de og fal­ske udsagn. Ser vi nær­me­re på detal­jer­ne i Kants teo­ri om objek­ti­ve empi­ri­ske erken­del­ser og udsagn, så består den kort sagt i en erken­del­ses­te­o­re­tisk “ven­ding”, der omfor­tol­ker den klas­si­ske onto­lo­gis grund­be­gre­ber erken­del­ses­te­o­re­tisk som begre­ber knyt­tet til empi­ri­ske ansku­el­ser og udsagns struk­tur og form. For at kun­ne hæv­de, at nog­le repræ­sen­ta­tio­ner er andet og mere end blot sub­jek­ti­ve ind­tryk (at de er objek­ti­ve) og der­med ind­går i en kon­tekst, hvor ordet “uenig­hed” fak­tisk giver mening, kræ­ves der alt­så en ana­ly­se af de epi­ste­mi­ske betin­gel­ser eller stan­dar­der for men­ne­ske­lig erken­del­se og sprog­brug frem for en ana­ly­se af gen­stan­de­ne selv, hvis man vil kun­ne hæv­de, at vores men­tale repræ­sen­ta­tio­ner er objek­ti­ve. Der fin­des iføl­ge Kant et sæt af epi­ste­mi­ske betin­gel­ser, som udgør de rele­van­te nor­mer eller stan­dar­der for objek­ti­vi­tet inden for den empi­ri­ske dis­kurs. Det er reg­ler, som ethvert empi­risk døm­men­de sub­jekt må føl­ge i for­tolk­nin­gen (dom­men) af dets san­se­li­ge ind­tryk, hvis det vil gøre krav på at udsi­ge gen­stands­re­la­te­re­de (objek­ti­ve) dom­me. Som Anders Han­sen har for­mu­le­ret det:

As such, all sub­jects that under­stand these fun­da­men­tal norms will, regard­less of their idio­syn­cra­tic modes of being imme­di­a­te­ly affected, have a stan­dard by which they can inter­pret their imme­di­a­te rep­re­sen­ta­tions and assess the inter­pre­ta­tions of others […] Thus, a certain type of conscious act of inter­pre­ting our imme­di­a­te rep­re­sen­ta­tions with refe­ren­ce to a set of inter­sub­jecti­ve­ly intel­li­gib­le norms of objecti­vi­ty is what, accor­ding to Kant, makes it pos­sib­le for the sub­ject to justi­fy suf­fi­ci­ent­ly, both to itself and to other sub­jects, why it takes its rep­re­sen­ta­tions to be more than mere pri­va­te affections.25Anders Han­sen, Kant’s Acco­unt of Objecti­vi­ty (spe­ci­a­le­af­hand­ling ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, Afde­ling for Filo­so­fi og Idéhi­sto­rie, 2019), 13.

Det er ikke åben­lyst for mig, om Kant, i til­læg til kor­re­spon­den­ste­sen, er knyt­tet til en form for kohærentisme,26Ralph Wal­ker, The Cohe­ren­ce The­ory of Truth. Rea­lism, Anti-Rea­lism, Ide­a­lism (Lon­don: Rout­led­ge, 1989); Nor­man Kemp Smith, A Com­men­tary to Kant’s “Cri­tique of Pure Rea­son” (Huma­ni­ties Press Inter­na­tio­nal, 1923). verificerbarhedsteori27Carl Posy, “Dan­cing to the Anti­no­my: A Pro­posal for Trans­cen­den­tal Ide­a­lism”, Ame­ri­can Phil­o­soph­i­cal Quar­ter­ly 20 (1983): 81–94. eller assertabilisme,28Hilary Put­nam, Rea­son, Truth, and History (Cam­brid­ge: Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press, 1981). eller en hybrid-teori.29Otfried Höf­fe, Kants Kri­tik der rei­nen Ver­nunft: Die Grund­le­gung der moder­nen Phi­los­op­hie (München: Beck, 2004). Det er hel­ler ikke så afgø­ren­de, tror jeg. Kants tekst peger i man­ge ret­nin­ger, og KrV er ikke direk­te kon­stru­e­ret som en menings- eller sand­heds­te­o­ri. Der er dog ingen tvivl om føl­gen­de: 1) Kants sand­heds­be­greb er kom­plekst, i den tek­ni­ske betyd­ning, at det er sam­men­sat af over­lap­pen­de aspek­ter, og 2) “sand” er ikke et præ­di­kat, som nød­ven­dig­vis kun har en vel­be­grun­det anven­del­se i for­bin­del­se med syn­te­ti­ske a poste­ri­o­ri dom­me (empi­ri­ske dom­me). Der­med over­lap­per Kants anta­gel­ser, udover med Cri­spin Wrights, også en hel del med Hilary Put­nams posi­tion, som går ud fra, at sand­hed er lige­så “plu­ral, vague, open-ended as we are.”30Hilary Put­nam, Words and Life (Cam­brid­ge: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1994), 495. At Put­nam har det med at over­dri­ve for­bin­del­ser­ne mel­lem sin posi­tion og Kants trans­cen­den­tale ide­a­lis­me og lige­frem hæv­der, at Kant ikke for­plig­ter sig til kor­re­spon­den­ste­sen, ændrer ikke ved, at de er eni­ge om føl­gen­de: Man kan ikke tale om sand­hed uden at tale om nog­le anven­del­ses­kri­te­ri­er for sand­hed, men det er ikke muligt at spe­ci­fi­ce­re et uni­ver­selt anven­del­ses­kri­te­ri­um, som er nød­ven­digt og til­stræk­ke­ligt for alle dom­me. I mod­sæt­ning den posi­ti­vi­sti­ske anta­gel­se, så fin­des der, iføl­ge Kant, Wright og Put­nam, ikke én, og kun én, type af anven­del­ses­kri­te­ri­um (empi­risk veri­fi­cer­bar­hed) på tværs af for­skel­li­ge typer af infor­ma­ti­ve (ikke-ana­ly­ti­ske) dis­kur­ser. Den form for plu­ra­lis­me går med andre ord ud fra, at der ikke er noget i vej­en for omskif­te­li­ge sand­heds­kri­te­ri­er alt afhæn­gigt af, hvad vi taler om.

Hvor­for Kant var en form for seman­tisk anti-rea­list

Den skit­se­re­de plu­ra­lis­me inde­bæ­rer, at sand­hed skal for­stås i rela­tion til et vel­af­græn­set sæt af epi­ste­mi­ske betin­gel­ser eller begrebs­li­ge ske­ma­er. Det inde­bæ­rer, som jeg vil vise nu, en ræk­ke seman­tisk anti-rea­li­sti­ske for­plig­tel­ser. Lad os der­for begyn­de med spørgs­må­let: Hvad er rea­lis­me og anti-rea­lis­me? Man kan ind­led­nings­vist sige, at en onto­lo­gisk rea­list om et bestemt domæ­ne, for eksem­pel den empi­ri­ske vir­ke­lig­hed af mel­lem­sto­re gen­stan­de, vil hæv­de, at vores over­be­vis­nin­ger og udsagn om bestem­te gen­stan­de i det domæ­ne (sto­le, antal­let af men­ne­sker til ame­ri­kan­ske præ­si­den­tind­vi­el­ser og så vide­re) repræ­sen­te­rer en objek­tiv vir­ke­lig­hed og nog­le gan­ge “ram­mer rig­tigt”. Hvis jeg siger, at den nuvæ­ren­de dan­ske stats­mi­ni­ster er en kvin­de, så udtryk­ker jeg en over­be­vis­ning, som for­sø­ger at repræ­sen­te­re en objek­tiv kends­ger­ning. Omvendt vil en onto­lo­gisk anti-rea­list (også kal­det en sub­jek­tiv ide­a­list eller skep­ti­cist) hæv­de noget i ret­ning af, at vores tan­ker om gen­stan­de ikke repræ­sen­te­rer en objek­tiv vir­ke­lig­hed, men blot er sub­jek­ti­ve kon­struk­tio­ner af en eller anden art. Kant var, for at slå det fast, onto­lo­gisk rea­list og ikke anti-rea­list om den empi­ri­ske virkelighed.31Jeg er ikke inter­es­se­ret i at for­kla­re, hvor­for Kant ikke er for­plig­tet til en form for onto­lo­gisk anti-rea­lis­me eller ide­a­lis­me, a la Ber­ke­leys fæno­me­na­lis­me. Dem, som hæv­der det, lader til at have igno­re­ret en ræk­ke af de væsent­lig­ste afsnit i KrV (for eksem­pel A 247/B 304; A 490 ff./B 519 ff.).

For­skel­len mel­lem en seman­tisk rea­list og en seman­tisk anti-rea­list er noget ander­le­des. Føl­ger man Micha­el Dum­metts kano­ni­se­ring af seman­tisk rea­lis­me og anti-rea­lis­me, hand­ler det grund­læg­gen­de om, hvor­vidt udsagn kan til­skri­ves en sand­heds­vær­di (sandt/falskt). Cri­spin Wright har for­mu­le­ret den seman­tisk rea­li­sti­ske posi­tion såle­des:

To con­cei­ve that our under­stan­ding of sta­te­ments in a certain discour­se is fixed, as Dum­met­t’s rea­list sug­ge­sts, by assig­ning them con­di­tions of poten­ti­al­ly evi­den­ce-trans­cen­dent truth is to grant that, if the world co-ope­ra­tes, the truth or fal­si­ty of any such sta­te­ment may be sett­led bey­ond our ken.32Crispin Wright, Truth and Objecti­vi­ty (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1992), 4.

Den seman­ti­ske rea­list hæv­der, at et udsagn er sandt eller falsk uaf­hæn­gigt af, om det prin­ci­pi­elt er muligt at bekræf­te dets sand­heds­vær­di. Omvendt udfor­drer den seman­ti­ske anti-rea­list åben­lyst biva­lensprin­cip­pets almen­gyl­dig­hed. Det gør hun ved at sige, at ikke-veri­fi­cer­ba­re udsagn – alt­så udsagn, hvor betin­gel­ser­ne, under hvil­ke de kan bestem­mes som san­de eller fal­ske, ikke er til­gæn­ge­li­ge – ikke har nogen sand­heds­vær­di. Iføl­ge anti-rea­li­sten fin­des der ikke nogen objek­tiv kends­ger­ning, ingen objek­ti­ve sand­heds­be­tin­gel­ser, i for­hold til ind­hol­det af den type udsagn. Nog­le vil hæv­de, at meta­fy­si­ske udsagn om Gud, æste­ti­ske dom­me eller udsagn om eksi­sten­sen (eller ikke-eksi­sten­sen) af tal er eksemp­ler på ikke-veri­fi­cer­ba­re, og der­med ikke-sand­heds­du­e­li­ge, udsagn.33Personligt hæl­der jeg til, at den før­ste og anden type af udsagn er gode kan­di­da­ter til ikke-veri­fi­cer­ba­re udsagn, men ikke den tredje. En seman­tisk anti-rea­list vil hæv­de, at efter­som det ikke er muligt at sige, hvad der vil gøre et udsagn om Gud sandt eller falskt, har det ingen sand­heds­vær­di. Det giver med andre ord sim­pelt­hen ingen mening, iføl­ge anti-rea­li­sten, over­ho­ve­det at spør­ge efter udsag­nets sand­heds­vær­di, for­di det ikke er muligt at udtryk­ke et sæt af almen­gyl­di­ge (til­gæn­ge­li­ge og accep­tab­le for enhver) kri­te­ri­er for at veri­fi­ce­re den slags udsagn.

En af Dum­metts man­ge for­mu­le­rin­ger af anti-rea­lis­men lyder såle­des: “[T]he truth of a pro­po­si­tion con­sists of its being the case that someo­ne sui­tably pla­ced could have veri­fied it.”34Michael Dum­mett, Truth and the Past (Colum­bia Uni­ver­si­ty Press, 2004), 44. Cita­tet er et svar til det kri­tik­punkt, som anti-rea­li­ster ofte kon­fron­te­res med, nem­lig at udsagn om for­ti­den (for eksem­pel udsagn om dinosau­rer) ikke kan være san­de for en anti-rea­list, efter­som de jo ikke kan veri­fi­ce­res direk­te. Sva­ret er, som Dum­mett anty­der, at antal­let af epi­ste­mi­ske fæl­ler ikke bør begræn­ses til nule­ven­de fæl­ler, og at anti-rea­li­stens betin­gel­se blot er, at udsag­net i prin­cip­pet kan veri­fi­ce­res. Kant hæv­der fle­re ste­der noget i sam­me dur. For eksem­pel dra­ger han i føl­gen­de citat et afgø­ren­de skel mel­lem 1) udsagn, som i prin­cip­pet ikke kan veri­fi­ce­res empi­risk, og 2) udsagn, som ind­til nu ikke er ble­vet, og mulig­vis af prak­ti­ske grun­de hel­ler ikke kan, veri­fi­ce­res empi­risk:

Det må rig­tig­nok siges, at der kun­ne være bebo­e­re på månen, selv­om intet men­ne­ske nogen­sin­de har iagt­ta­get dem, men det bety­der blot føl­gen­de: at vi kun­ne stø­de på dem i erfa­rin­gens muli­ge frem­gang; for alt er vir­ke­ligt, som står i en for­bin­del­se [Kon­te­xt] med en iagt­ta­gel­se i over­ens­stem­mel­se med den empi­ri­ske frem­gangs love.35“Daß es Einwo­h­ner im Mon­de geben kön­ne, ob sie gleich kein Mensch jemals wahr­genom­men hat, muß aller­dings ein­geräumt wer­den, aber es bedeu­tet nur so viel: daß wir in dem mög­li­chen Fort­s­chritt der Erfa­hrung auf sie tref­fen kön­n­ten; denn alles ist wirklich, was mit einer Wahr­ne­hmung nach Gesetzen des empi­ri­s­chen Fort­gangs in einem Kon­te­xt … Continue reading

Ser vi på empi­ri­ske dom­me, så har et udsagn alt­så en empi­risk sand­heds­vær­di, for så vidt det i prin­cip­pet kan veri­fi­ce­res igen­nem erfa­rin­gen, enten direk­te eller indi­rek­te. Det er ikke til­stræk­ke­ligt at kal­de en posi­tion anti-rea­li­stisk angå­en­de en bestemt dis­kurs (for eksem­pel dis­kur­sen om bebo­e­re på månen), ale­ne for­di vi hidtil ikke har været i stand til at bekræf­te eller afkræf­te et udsagn inden for den dis­kurs. Det kræ­ver, at den slags udsagn i prin­cip­pet (og alt­så med nød­ven­dig­hed) ikke kan verificeres.36Se også A 496/B 524. Vi kan der­med opstil­le de to posi­tio­ner såle­des:

 • Seman­tisk rea­lis­me: Alle udsagn – også udsagn, hvor­om det gæl­der, at deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser prin­ci­pi­elt ikke kan spe­ci­fi­ce­res – har en sand­heds­vær­di.
 • Seman­tisk anti-rea­lis­me: Udsagn, hvor­om det gæl­der, at deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser prin­ci­pi­elt ikke kan spe­ci­fi­ce­res, har ikke en sand­heds­vær­di.

Hvor­dan pas­ser Kant ind her? Min tese er, at Kants trans­cen­den­tale ide­a­lis­me impli­ce­rer en form for seman­tisk anti-rea­lis­me i oven­stå­en­de for­stand. Min læs­ning læner sig der­med op af anti-rea­li­sti­ske læs­nin­ger af Kant, som blandt andre Gerold Prauss, Carl Posy og Gui­do Kreis har for­søgt sig med, selv­om de dog hver især und­la­der at tage høj­de for, at Kant udvi­der domæ­net af sand­heds­du­e­li­ge udsagn fra teo­re­ti­ske dom­me til prak­ti­ske (for eksem­pel moral­ske dom­me).

Ind­til vide­re har jeg kun for­kla­ret, hvad Kant mener med sand­hed, men ikke med objek­ti­vi­tet. Kants brug af begre­bet objek­ti­vi­tet (hen­holds­vis “objek­tiv gyl­dig­hed” og “objek­tiv rea­li­tet”) er indi­mel­lem for­vir­ren­de. Helt over­ord­net er et udtryk37Selvom Kant ikke er eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, som oprin­de­ligt blev for­mu­le­ret af Gott­lob Fre­ge og ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. … Continue reading objek­tivt gyl­digt, hvis det, som begre­bet refe­re­rer til, er muligt, mens et udtryk har objek­tiv rea­li­tet, hvis det fak­tisk fin­des. I KrV taler Kant ofte om objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet på en restrik­tiv måde ved ude­luk­ken­de at til­skri­ve empi­ri­ske begre­ber og dom­me (eller rene begre­ber, såsom tid og rum, der er for­bun­det med noget empi­risk) objek­ti­vi­tet. Men det er afgø­ren­de ikke at for­veks­le den udlæg­ning af objek­tiv gyl­dig­hed og rea­li­tet med objek­ti­vi­tet per se. Objek­tivt gyl­di­ge dom­me er, kort sagt, sand­heds­du­e­li­ge dom­me. Det vil sige, at dom­me er objek­ti­ve, hvis deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser kan spe­ci­fi­ce­res. Som Kant rede­gør for i §19 i Pro­leg­o­me­na, er objek­ti­ve dom­me en type af dom­me, som alle ratio­nel­le væs­ner skal være i stand til at bekræf­te eller benæg­te under de ret­te betin­gel­ser (de har “almen­gyl­dig­hed (for enhver)”, som han skriver).38Et ratio­nelt væsen skal for Kant for­stås som et væsen, der ikke ret­ter sig efter prin­cip­per (for teo­re­ti­ske under­sø­gel­ser eller handling­er), som ikke kan aner­ken­des af enhver (uni­ver­sel­le prin­cip­per). For eksem­pel er teo­re­ti­ske (ikke prak­ti­ske!) udsagn om Guds eksi­stens base­ret på prin­cip­per, som ikke kan aner­ken­des af enhver, og … Continue reading Det bety­der, at det skal være muligt for ethvert sub­jekt at ind­ta­ge det døm­men­de sub­jekts per­spek­tiv. Dom­men skal med andre ord være veri­fi­cer­bar for ethvert ratio­nelt væsen, da det er muligt at spe­ci­fi­ce­re dens sand­heds­be­tin­gel­ser, som vel at mær­ke er sub­jekt-spe­ci­fik­ke i den for­stand, at det er nog­le betin­gel­ser, som vi ikke kan være sik­re på gæl­der for andet end men­ne­ske­lig doms­fæl­del­se, men som er objek­ti­ve, for­di de udgør de epi­ste­mi­ske og inter­sub­jek­ti­ve betin­gel­ser for at udsi­ge sand­heds­du­e­li­ge udsagn. De er, så at sige, vores fæl­les greb på vir­ke­lig­he­den som et sæt af epi­ste­misk ind­skræn­ke­de betin­gel­ser, der er bestemt af begre­bet om prin­ci­pi­el veri­fi­cer­bar­hed.

Et udtryk kan alt­så til­skri­ves objek­ti­vi­tet, hvis det er muligt at spe­ci­fi­ce­re udtryk­kets anven­del­ses­kri­te­ri­er eller det, Kant kal­der for “erken­del­ses­kil­der”: “For at til­skri­ve et sådan begreb objek­tiv gyl­dig­hed […] kræ­ves der noget mere. Det­te mere behø­ver dog ikke at søges i teo­re­ti­ske erken­del­ses­kil­der, men kan også lig­ge i praktiske.”39“Um einem sol­chen Begrif­fe aber objek­ti­ve Gul­tig­keit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Die­ses Mehre­re aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erken­nt­nisquel­len gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff. Under­sø­gel­sen af dis­se prak­ti­ske erken­del­ses­kil­der, eller de “prak­ti­ske data”,40B XXVI ff. fore­ta­ger Kant i Kri­tik der prak­ti­s­chen Ver­nunft (KpV).41Som jeg vil under­sø­ge i en opføl­gen­de føl­gen­de arti­kel, der også udkom­mer i Para­doks. Det afgø­ren­de her og nu er dog Kants meto­di­ske greb: Han for­sø­ger at smi­dig­gø­re begre­bet om objek­ti­vi­tet, så det ikke kun er anven­de­ligt i for­hold til empi­ri­ske udsagn, ved at give en form for gene­risk defi­ni­tion. Med en let­te­re omskriv­ning af en pas­sa­ge fra KpV er noget i den­ne afsti­ve­de ver­sion objek­tivt, hvis og kun hvis det inde­hol­der posi­ti­ve bestem­mel­ser, som er til­gæn­ge­li­ge for alle ratio­nel­le væs­ner, hvil­ket der­med gør det til en mulig gen­stand (enten for erken­del­ses­ev­nen eller vilj­en).425: 47–48.

Cri­spin Wright har givet en for­mu­le­ring af (dom­mes) sand­heds­du­e­lig­hed og objek­ti­vi­tet, som flug­ter en hel del med den­ne udlæg­ning af Kant:

[T]he objecti­vi­ty of jud­ge­ment: the kind of objecti­vi­ty which sta­te­ments have when they are apt to record, or mis­record fea­tu­res of the real world – fea­tu­res which would be appre­ci­ab­le by any cre­a­tu­re pos­ses­sed of appro­p­ri­a­te cog­ni­ti­ve powers, what­ever its emo­tio­nal capa­ci­ties or affecti­ve dispositions.43Crispin Wright, Rea­lism, Mea­ning, and Truth (Bla­ck­well, 1987), 6.

Det føl­ger af den­ne udlæg­ning af objek­ti­vi­tet, at udsagn inden for en bestemt dis­kurs er objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge, for så vidt der fin­des et sæt af afgræn­sen­de spe­ci­fi­ka­tio­ner af, hvil­ke typer af udsagn, der pas­ser inden­for en bestemt dis­kurs (udsagn om pro­to­ner pas­ser for eksem­pel ikke ind i sam­me dis­kurs som moral­ske udsagn), samt nog­le accep­tab­le nor­mer eller stan­dar­der for, hvor­dan man bekræf­ter sand­heds­vær­di­en af udsagn inden for en bestemt dis­kurs (for eksem­pel stan­dar­der for kor­rek­te par­ti­kel­fy­si­ske udsagn og stan­dar­der for sand­fær­di­ge moral­ske udsagn).44Jeg har ikke noget bud på en syste­ma­tisk domæ­ne­te­o­ri, der kon­kret ind­be­fat­ter, hvil­ke dis­kur­ser, der er kva­li­fi­ce­re­de som objek­ti­ve, men det er hel­ler ikke hen­sig­ten med artik­len. Det er dog vig­tigt at under­stre­ge, at veri­fi­ka­tions­pro­ces­ser­ne kan være mere lige­til inden for nog­le objek­ti­ve dis­kur­ser … Continue reading

Det inde­bæ­rer den anti-rea­li­sti­ske, antro­pro­cen­tri­ske grund­an­ta­gel­se, at sand­hed er noget, der i en vis for­stand afhæn­ger af erken­den­de, asser­ti­ve, norm­ska­ben­de sub­jek­ter – sand­heds­be­tin­gel­ses­ska­be­re, kun­ne man kal­de dem – som på en vis måde “brin­ger” sand­hed til ver­den. Det inde­bæ­rer vel og mær­ke ikke, at vir­ke­lig­he­den “der­u­de” ikke spil­ler nogen rol­le i for­hold til sådan noget som empi­ri­ske dom­me, eller at der ikke vil­le fin­des kends­ger­nin­ger uden men­ne­sker. Det inde­bæ­rer hel­ler ikke, at spørgs­mål om vir­ke­lig­he­dens beskaf­fen­hed inden men­ne­ske­lig sub­jek­ti­vi­tet kom til er menings­lø­se (som Quen­tin Meil­las­soux og andre har det med at sky­de Kant i sko­e­ne), da vi jo kan udpe­ge nog­le rela­tivt kla­re epi­ste­mi­ske betin­gel­ser for, hvor­dan den slags spørgs­mål kan besva­res. Og det inde­bæ­rer hel­ler ikke en ste­ril form for rela­ti­vis­me uden objek­ti­ve stan­dar­der. Der­i­mod inde­bæ­rer det, for at låne et udtryk fra Hilary Put­nam, at sand­hed ikke er noget som “total­ly out­runs the pos­si­bi­li­ty of justification”.45Hilary Put­nam, Rea­lism with a Human Face, (Cam­brid­ge: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1990), ix. Med en refe­ren­ce til Kant skri­ver Put­nam sam­me sted: “What bot­he­red me about sta­te­ments of the sort I rejected, for examp­le, ‘The­re real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) num­bers,’ or ‘The­re real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) spa­ce-time … Continue reading Sand­hed og objek­ti­vi­tet skal for­stås som epi­ste­mi­ske og nor­ma­ti­ve begre­ber, efter­som en ret­fær­dig­gjort brug af dem afhæn­ger af bestem­te væs­ners kog­ni­ti­ve og ratio­nel­le udform­ning. At hæv­de, at et bestemt udsagn er sandt, er at hæv­de, at udsag­net er ret­fær­dig­gjort under de ret­te epi­ste­mi­ske eller ratio­nel­le betin­gel­ser. For eksem­pel er det afgø­ren­de epi­ste­mi­ske betin­gel­ser for udsagn om den empi­ri­ske vir­ke­lig­hed, iføl­ge Kant, at deres ind­hold er givet direk­te eller indi­rek­te igen­nem en empi­risk ansku­el­se (san­se­ind­tryk) og ind­går i kaus­a­le rela­tio­ner. Og for mere spe­ci­fik­ke typer af empi­ri­ske udsagn gæl­der der natur­lig­vis spe­ci­fik­ke (inter­nt bestem­te af den pågæl­den­de dis­kurs) betin­gel­ser: Betin­gel­ser­ne for udsagn om kvan­te­fy­sik er ikke iden­ti­ske med betin­gel­ser­ne for hver­dags­ud­sagn om syre­ner, sto­le og sti­pen­di­er.

Kon­klu­sion

 I det fore­gå­en­de har jeg især behand­let empi­ri­ske dom­mes sand­heds­du­e­lig­hed og objek­ti­vi­tet. Det bety­der ikke, som jeg for­står det, at Kant er for­plig­tet til den tese, at kun empi­ri­ske udsagn er sand­heds­du­e­li­ge eller objek­ti­ve. Jeg har for­søgt at angi­ve det, man kun­ne kal­de for en gene­risk (emne- og dis­kursneut­ral) defi­ni­tion of sand­hed og objek­ti­vi­tet. Den gene­ri­ske defi­ni­tion inde­bæ­rer, at den type af udsagn, hvor­om det gæl­der, at det ikke er muligt at spe­ci­fi­ce­re deres veri­fi­ka­tions­be­tin­gel­ser, alt­så hvor det ikke er muligt at spe­ci­fi­ce­re de inter­sub­jek­ti­ve reg­ler, stan­dar­der eller nor­mer for udsag­nets krav på objek­ti­vi­tet, ikke er objek­ti­ve og sand­heds­du­e­li­ge. En sådan nor­ma­tiv teo­ri afvi­ser på den ene side rela­ti­vi­sti­ske teo­ri­er om sand­hed, der ikke kan skel­ne sand­hed fra sub­jek­ti­ve ind­tryk, og på den anden side afvi­ser den abso­lu­ti­sti­ske teo­ri­er om sand­hed og objek­ti­vi­tet, som for­sø­ger at indsnæv­re begre­ber­nes anven­del­se til ét bestemt dis­kurs­do­mæ­ne. Den gene­ri­ske defi­ni­tion eks­klu­de­rer eller favo­ri­se­rer ikke nogen dis­kur­ser på for­hånd. Hvis man kan spe­ci­fi­ce­re en fæl­les og accep­ta­bel norm for at hæv­de, at sådan noget som moral­ske, komi­ske eller æste­ti­ske dom­me er sand­heds­du­e­li­ge og objek­ti­ve (uden at redu­ce­re dem til noget andet, for eksem­pel neu­ro­lo­gi­ske akti­vi­te­ter) er der tale om objek­ti­ve dis­kur­ser. Hvor­dan Kant for­sø­ger at gøre det i for­hold til objek­ti­vi­te­ten af prak­ti­ske dom­me (for eksem­pel moral­ske dom­me) vil jeg for­sø­ge at rede­gø­re for i en anden arti­kel, som også udkom­mer her i Para­doks.

1. Peter Straw­son, The Bounds of Sen­se (London/New York: Rout­led­ge, 1966), 16.
2. A 226/B 273. Cita­ter af Kant føl­ger udga­ve­num­mer og side­num­mer fra Aka­de­mie Aus­ga­be (AA), Kants Gesam­mel­te Schrif­ten, ed. König­lich Preus­si­s­che aka­de­mie der Wis­sens­chaf­ten (29. Vols. Ber­lin: de Gruyter, 1902-). Med hen­syn til Kri­tik der rei­nen Ver­nunft føl­ger jeg stan­dard­prak­sis ved at refe­re­re til udga­ven fra 1781 (A) og udga­ven fra 1787 (B). Over­sæt­tel­ser­ne er mine egne.
3. Dette hæn­ger sam­men med Kants såkald­te “vir­ke­lig­heds­postu­lat”, som inde­bæ­rer en inter­es­sant form for viden­ska­be­lig rea­lis­me. Se A 218/B 265.
4. A 74/B 100.
5. A vii-viii.
6. A 295–296/B 352.
7. Se Marcus Wil­la­s­chek, “The pri­ma­cy of pra­cti­cal rea­son and the idea of a pra­cti­cal postu­la­te”, i Kant’s Cri­tique of Pra­cti­cal Rea­son: A Cri­ti­cal Gui­de, red. Andrews Reath & Jens Tim­mer­mann (Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press, 2010): 168–196. Som Wil­la­s­chek argu­men­te­rer for, så hæv­der Kant ikke, at en ratio­nel over­be­vis­ning nød­ven­dig­vis skal under­støt­tes af empi­risk bevis. Omvendt går Kant ud fra, at nog­le assert­o­ri­ske udsagn, som han i Kri­tik der prak­ti­s­chen Ver­nunft kal­der for “postu­la­ter”, er ratio­nel­le at frem­sæt­te, selv­om de er teo­re­tisk uaf­gø­r­ba­re, for­di de er prak­tisk nød­ven­di­ge. At det er ratio­nelt at hæv­de noget, som ikke kan afgø­res empi­risk, stri­der imod den logi­sti­ske posi­ti­vis­mes verifikationsprincip.
8. Was ist Wahr­heit? Die Name­n­er­klärung der Wahr­heit, daß sie näm­lich die übe­re­in­stim­mung der Erken­nt­niß mit ihrem Gegen­stand sei, wird hier ges­chenkt und voraus­ge­setzt […]”. A 57–58‑B 82–83.
9. A 157/B 197; A 191/B 236; A 237/B 290.
10. For eksem­pel Hilary Put­nam, Rea­son, Truth, and History (Cam­brid­ge: Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press, 1981).
11. A 60/B 84.
12. A 59/B 84.
13. A 59/B 84.
14. Min udlæg­ning af Kants distink­tion mel­lem en “nomi­nal” og “real” defi­ni­tion er inspi­re­ret af Alber­to Van­zo, “Kant on the Nomi­nal Defi­ni­tion of Truth”, Kant-Stu­di­en 101, nr. 2 (2010): 147–166.
15. ”[…] ein kla­res Mer­k­mal, daran der Gegen­stand […] jederzeit sicher erkan­nt wer­den kann […]” (A 241–242 ff.)
16. 9: 50.
17. A 58/B 84.
18. A 59/B 84.
19. A 152/B 191.
20. A 59–60/B 83–84.
21. En anden under­streg­ning af, at Kant var plu­ra­list i den for­stand, kom­mer igen­nem en gan­ske sim­pel betragt­ning af opde­lin­gen af hans tre kri­tik­ker: Kri­tik der rei­nen Ver­nunft behand­ler teo­re­ti­ske (viden­ska­be­li­ge) dom­mes objek­ti­vi­tet, Kri­tik der prak­ti­s­chen Ver­nunft behand­ler prak­ti­ske (moral­ske) dom­mes objek­ti­vi­tet, mens Kri­tik der Urteils­kraft behand­ler (blandt andet) æste­ti­ske dom­mes objektivitet.
22. Crispin Wright, Truth and Objecti­vi­ty (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1992).
23. A 191/B 236. De “for­mel­le betin­gel­ser” refe­re­rer til Kants kate­go­ri­er, såsom kausalitet.
24. A 451/B 479.
25. Anders Han­sen, Kant’s Acco­unt of Objecti­vi­ty (spe­ci­a­le­af­hand­ling ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, Afde­ling for Filo­so­fi og Idéhi­sto­rie, 2019), 13.
26. Ralph Wal­ker, The Cohe­ren­ce The­ory of Truth. Rea­lism, Anti-Rea­lism, Ide­a­lism (Lon­don: Rout­led­ge, 1989); Nor­man Kemp Smith, A Com­men­tary to Kant’s “Cri­tique of Pure Rea­son” (Huma­ni­ties Press Inter­na­tio­nal, 1923).
27. Carl Posy, “Dan­cing to the Anti­no­my: A Pro­posal for Trans­cen­den­tal Ide­a­lism”, Ame­ri­can Phil­o­soph­i­cal Quar­ter­ly 20 (1983): 81–94.
28. Hilary Put­nam, Rea­son, Truth, and History (Cam­brid­ge: Cam­brid­ge Uni­ver­si­ty Press, 1981).
29. Otfried Höf­fe, Kants Kri­tik der rei­nen Ver­nunft: Die Grund­le­gung der moder­nen Phi­los­op­hie (München: Beck, 2004).
30. Hilary Put­nam, Words and Life (Cam­brid­ge: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1994), 495.
31. Jeg er ikke inter­es­se­ret i at for­kla­re, hvor­for Kant ikke er for­plig­tet til en form for onto­lo­gisk anti-rea­lis­me eller ide­a­lis­me, a la Ber­ke­leys fæno­me­na­lis­me. Dem, som hæv­der det, lader til at have igno­re­ret en ræk­ke af de væsent­lig­ste afsnit i KrV (for eksem­pel A 247/B 304; A 490 ff./B 519 ff.).
32. Crispin Wright, Truth and Objecti­vi­ty (Har­vard: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1992), 4.
33. Personligt hæl­der jeg til, at den før­ste og anden type af udsagn er gode kan­di­da­ter til ikke-veri­fi­cer­ba­re udsagn, men ikke den tredje.
34. Michael Dum­mett, Truth and the Past (Colum­bia Uni­ver­si­ty Press, 2004), 44.
35. “Daß es Einwo­h­ner im Mon­de geben kön­ne, ob sie gleich kein Mensch jemals wahr­genom­men hat, muß aller­dings ein­geräumt wer­den, aber es bedeu­tet nur so viel: daß wir in dem mög­li­chen Fort­s­chritt der Erfa­hrung auf sie tref­fen kön­n­ten; denn alles ist wirklich, was mit einer Wahr­ne­hmung nach Gesetzen des empi­ri­s­chen Fort­gangs in einem Kon­te­xt steht.” A 493/B 521.
36. Se også A 496/B 524.
37. Selvom Kant ikke er eks­pli­cit omkring det, går jeg ud fra, at han anta­ger det, som oprin­de­ligt blev for­mu­le­ret af Gott­lob Fre­ge og ofte refe­re­res til som kom­po­si­tio­na­li­tets­prin­cip­pet: Den seman­ti­ske vær­di af et kom­plekst udtryk (for eksem­pel en dekla­ra­tiv sæt­ning) er bestemt af den seman­ti­ske vær­di af udtryk­kets enkel­te dele. Hvis et begreb ikke er objek­tivt eller sand­heds­du­e­ligt, og det ind­går i en sæt­ning, så er sæt­nin­gen ikke objek­tiv (sand­heds­du­e­lig), mens udsagn, der inde­hol­der objek­tivt gyl­di­ge (sand­heds­du­e­li­ge) begre­ber, er objek­ti­ve (sandhedsduelige).
38. Et ratio­nelt væsen skal for Kant for­stås som et væsen, der ikke ret­ter sig efter prin­cip­per (for teo­re­ti­ske under­sø­gel­ser eller handling­er), som ikke kan aner­ken­des af enhver (uni­ver­sel­le prin­cip­per). For eksem­pel er teo­re­ti­ske (ikke prak­ti­ske!) udsagn om Guds eksi­stens base­ret på prin­cip­per, som ikke kan aner­ken­des af enhver, og er der­med irrationelle.
39. “Um einem sol­chen Begrif­fe aber objek­ti­ve Gul­tig­keit […] beizu­le­gen, dazu wird etwas mehr erfor­dert. Die­ses Mehre­re aber brau­cht eben nicht in the­o­re­ti­s­chen Erken­nt­nisquel­len gesu­cht zu wer­den, es kann auch in prak­ti­s­chen lie­gen.” B XXVI ff.
40. B XXVI ff.
41. Som jeg vil under­sø­ge i en opføl­gen­de føl­gen­de arti­kel, der også udkom­mer i Para­doks.
42. 5: 47–48.
43. Crispin Wright, Rea­lism, Mea­ning, and Truth (Bla­ck­well, 1987), 6.
44. Jeg har ikke noget bud på en syste­ma­tisk domæ­ne­te­o­ri, der kon­kret ind­be­fat­ter, hvil­ke dis­kur­ser, der er kva­li­fi­ce­re­de som objek­ti­ve, men det er hel­ler ikke hen­sig­ten med artik­len. Det er dog vig­tigt at under­stre­ge, at veri­fi­ka­tions­pro­ces­ser­ne kan være mere lige­til inden for nog­le objek­ti­ve dis­kur­ser sam­men­lig­net med andre. Det er for eksem­pel pri­ma facie mere lige­til at afgø­re sand­heds­vær­di­en af hver­dags­li­ge empi­ri­ske udsagn, frem­for moral­ske udsagn (hvis man anta­ger, at moral­ske udsagn er objek­ti­ve), alt afhæn­gig af, hvil­ke moral­fi­lo­so­fi­ske sand­heds­kri­te­ri­er man til­skri­ver sig. Kants moral­lov er mere lige­til end situ­a­tions­e­ti­ke­rens, for eksem­pel. Men poin­ten er, at blot for­di afgø­rel­sen af en bestemt type udsagns sand­heds­vær­di er kom­pli­ce­ret (men ikke prin­ci­pi­el umu­lig), bety­der det ikke, at den type udsagn ikke er objektive.
45. Hilary Put­nam, Rea­lism with a Human Face, (Cam­brid­ge: Har­vard Uni­ver­si­ty Press, 1990), ix. Med en refe­ren­ce til Kant skri­ver Put­nam sam­me sted: “What bot­he­red me about sta­te­ments of the sort I rejected, for examp­le, ‘The­re real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) num­bers,’ or ‘The­re real­ly are (or ‘real­ly aren’t’) spa­ce-time points,’ is that they out­run the pos­si­bi­li­ty of veri­fi­ca­tion in a way which is utter­ly dif­fe­rent from the way in which the sta­te­ment that, say, the­re was a dinosaur in North Ame­ri­ca less than a mil­li­on years ago might out­run the pos­si­bi­li­ty of actu­al veri­fi­ca­tion. The for­mer sta­te­ments are such that we can­not imag­i­ne how any cre­a­tu­re with, in Kant’s phra­se, “a ratio­nal and a sen­sib­le natu­re” could ascertain their truth or fal­si­ty under any conditions”.