• Print
Denne artikel er en del af serien “

Kommunocæn? Et kritisk blik på posthumanismen

Bestemte men­ne­ske­li­ge akti­vi­te­ter laver radi­ka­le brud i Jordens syste­mer, som sæt­ter alle kend­te livs­for­mer på spil – og en del af dem ud af spil. Lad os kal­de det­te for­hold mel­lem men­ne­sker (x) og men­ne­skers ikke-men­ne­ske­li­ge livs­be­tin­gel­ser (y) for histo­ri­ens stør­ste prak­ti­ske selv­de­struk­tions­pa­ra­doks:

  1. y er en nød­ven­dig eksi­stens­be­tin­gel­se for x
  2. x ten­de­rer mod at til­in­tet­gø­re y
  3. x ten­de­rer der­for mod at til­in­tet­gø­re sig selv

Slutningen ind­dra­ger ikke engang ikke-men­ne­ske­li­ge væs­ners (moral­ske) sta­tus. Det her er utvivl­s­omt vor tids stør­ste intel­lek­tu­el­le og prak­ti­ske pro­blem, ale­ne af den grund, at dets “løs­ning” er en nød­ven­dig for­ud­sæt­ning for løs­nin­gen af ethvert andet næv­ne­vær­digt pro­blem. Det stil­ler en ræk­ke intel­lek­tu­el­le opga­ver, som vi end­nu ikke for­står, men som det også er filo­so­fi­ens pligt at for­hol­de sig til – også selv­om det vig­tig­ste er poli­tisk kamp med fokus på grund­læg­gen­de omvælt­nin­ger af den nuvæ­ren­de glo­ba­le udplyn­drings­ma­ski­ne. Men kun en kom­plet udi­a­lek­tisk betragt­ning af for­hol­det mel­lem teo­ri og prak­sis ser den poli­ti­ske kamp og det intel­lek­tu­el­le arbej­de som adskil­te domæ­ner. De intel­lek­tu­el­le opga­ver er afgø­ren­de, for­di teo­ri og prak­sis er intimt for­bund­ne i et gen­si­digt kaus­alt for­hold. Det hæn­ger blandt andet sam­men med, at filo­so­fi er en histo­risk og mate­ri­elt for­ank­ret prak­sis, som kan ska­be en form for mel­lem­men­ne­ske­lig ori­en­te­ring i dyn­gen af kon­kre­te eksi­stens­for­mer (viden­ska­be­li­ge, poli­ti­ske, øko­no­mi­ske, kunst­ne­ri­ske, hver­dags­li­ge, kli­ma­ti­ske osv.). Traditionelt set – inden den vul­gæ­re super­spe­ci­a­li­se­ring og impe­ra­ti­vet om “sam­funds­re­le­vans” (dvs. mar­keds­om­sæt­te­lig­hed) gjor­de sit aka­de­mi­ske ind­t­og i løbet af de sid­ste årti­er – har filo­sof­fer beskæf­ti­get sig med de sto­re udfor­drin­ger, som sam­fund kol­lek­tivt har stå­et ansigt til ansigt med. Hvis filo­so­fi­en ikke skal miste sin eksi­stens­be­ret­ti­gel­se, så må Hegels diktum fra Retsfilosofien om, at filo­so­fi­en er “sin egen tid fat­tet som tanke”,1G.W.F. Hegel, Retsfilosofien (København: Det lil­le Forlag, 2004), 26. for­bli­ve intakt.

Jeg vil her for­sø­ge at opteg­ne en skit­se over nog­le af de filo­so­fi­ske veje, som vi bør og ikke bør for­føl­ge, for bedst at for­stå og hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. I den kon­tekst er det inter­es­sant at høre frem­træ­den­de stem­mer inden for den filo­so­fi­ske udlæg­ning af kri­sen for­mu­le­re ting som: “Posthumanism is the phi­los­op­hy of our time”,2Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism (London/New York: Bloomsbury, 2019), 1. som Francesca Ferrando har udtrykt det. Baggrunden for Ferrandos påstand er, at den pla­ne­tæ­re situ­a­tion – som ofte beskri­ves med ter­men “Antropocæn” – har akti­ve­ret en gen­nem­gri­ben­de selvransa­gel­se inden for de huma­ni­sti­ske viden­ska­ber: Står tra­di­tio­nel­le for­stå­el­ser af “men­ne­sket” i vej­en for et mere har­monisk og prak­tisk set nød­ven­digt syn på for­hol­det mel­lem det men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge?

Essayet er tre­delt. Først præ­sen­te­res begre­bet Antropocæn sam­men med et kort argu­ment for, at Kapitalocæn på man­ge måder er deskrip­tivt mere kor­rekt. Derefter præ­sen­te­res post­hu­ma­nis­mens cen­tra­le anta­gel­ser. Jeg vil for­sø­ge at vise, hvor­for en ver­sion af det, jeg vil kal­de nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me, er værd at hol­de fast i, mens onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me er teo­re­tisk såvel som prak­tisk tæt på håb­løs, og sam­ti­dig påpe­ge, at man­ge post­hu­ma­ni­ster har det med at blan­de de to typer sam­men. Til sidst vil jeg kort udlæg­ge nød­ven­dig­he­den af et brud med den nuvæ­ren­de kapi­ta­lo­cæ­ne epo­ke og intro­du­ce­re det, der nød­ven­dig­vis må kom­me i ste­det, hvil­ket vi for nu kan kal­de for Kommunocæn – et radi­kalt håb om en fun­da­men­talt ander­le­des øko­lo­gisk livs­form, der alle­re­de eksi­ste­rer på min­dre ska­la hos en stri­be øko­lo­gi­ske pro­test­sam­fund, der blo­ke­rer, strej­ker, deler og dyr­ker jor­den ud fra fore­stil­lin­gen om en anden øko­lo­gi.

Kapitalocæn

Mange kli­ma­for­ske­re mener, at vi skal rede­gø­re for men­ne­skear­tens radi­ka­le for­styr­rel­ser af Jorden ved at ind­rul­le­re en ny geo­lo­gisk epo­ke i Jordens histo­rie, nem­lig Antropocæn (men­ne­skets tidsal­der). Antropocæn skal, mener de, kom­me efter Holocæn, der refe­re­rer til de sene­ste omtrent 12.000 år på Jorden med mere eller min­dre sta­bilt kli­ma, som har mulig­gjort frem­kom­sten af det, vi ger­ne kal­der “men­ne­ske­lig civi­li­sa­tion”. Antropocæn er fore­slå­et som en geo­lo­gisk term, men det stam­mer egent­lig fra en for­holds­vis ny disci­plin inden for natur­vi­den­ska­ber­ne, nem­lig den såkald­te “Earth-System-Science” (ESS). ESS udsprin­ger af en ræk­ke system­te­o­re­ti­ke­res arbej­de i anden halv­del af det 20. århund­re­de: blandt andet Donella Meadows’ anven­del­se af system­mo­del­ler på Jordens res­sour­cer, James Lovelock og Lynn Margulis’ Gaia-hypo­te­se, de tid­li­ge bio­fy­si­ske model­ler af Jordens bios­fæ­re i 80’erne og udvik­lin­gen af inter­na­tio­na­le forsk­nings­pro­gram­mer som IPCC, men tan­ken kan spo­res til­ba­ge til natur­fi­lo­sof­fer som Buffon, Schelling, Gündderode og A. von Humboldt. Jorden skal her for­stås som et holi­stisk frem for meka­nisk system, der er dyna­misk, skrø­be­ligt, for­an­der­ligt og består af dele, der vek­sel­vir­ken­de betin­ger hin­an­den, lige­som syste­met som hel­hed betin­ger dele­ne. Helt kon­kret udgø­res jord­sy­ste­met af de inter­a­ge­ren­de fysi­ske, kemi­ske og bio­lo­gi­ske cyklus­ser i atmos­fæ­ren (Jordens luft­lag), hyd­ros­fæ­ren (Jordens vand­mas­se), kry­os­fæ­ren (Jordens ismas­se), bios­fæ­ren (Jordens livs­om­rå­der) og lit­hos­fæ­ren (Jordens yder­ste jord­lag), hvor for­hol­det mel­lem de enkel­te sfæ­rer og syste­met som hel­hed er karak­te­ri­se­ret af en høj grad af kom­plek­si­tet, non-line­ra­ri­tet og et fra­vær af kla­re og distink­te årsag-virk­nings-for­hold. Dermed opstod der på sin vis et nyt objekt igen­nem ESS, der ikke blot behand­ler “mil­jø­et”, “øko­sy­ste­mer­ne”, “land­ska­bet” eller “kli­ma­et”, men Jorden som ét system.

Selvom der har været man­ge bud på, hvor­når Antropocæn begynd­te, så er det mest besnæ­ren­de bud åre­ne omkring og efter 1945 i for­bin­del­se med de før­ste atom­bom­be­s­præng­nin­ger og det syn­li­ge radio­ak­ti­ve ned­falds­ma­te­ri­a­le på hele klo­den i de føl­gen­de år, som for­ment­lig er syn­ligt i jord­la­ge­ne de næste 100.000 år. Her ser man, at tal­le­ne for bestem­te men­ne­ske­li­ge sam­funds påvirk­ning af jord­sy­ste­met på for­skel­li­ge para­me­tre sti­ger radi­kalt (for eksem­pel ind­hol­det af metan og CO2 i atmos­fæ­ren), hvil­ket er vævet sam­men med en mas­siv stig­ning i ener­gi- og vand­for­brug og befolk­nings­tal. Samtidig ser de geo­lo­gi­ske aftryk i form af art­s­ud­ryd­del­se, opvarm­ning af klo­den, døde havvandszo­ner, fly­vea­ske fra kulaf­bræn­ding, pla­stic, alu­mi­ni­um og beton ud til at bli­ve så mar­kan­te, at de i frem­ti­den kan aflæ­ses som til­stræk­ke­li­ge sig­na­ler for til­bli­vel­sen af en ny geo­lo­gisk epo­ke.

Alt det er med til at under­stre­ge, at det især er de øko­no­misk og tek­no­lo­gisk eks­pan­de­ren­de dele af ver­den, det glo­ba­le nord, der står bag den nega­ti­ve ind­fly­del­se på jord­sy­ste­met, hvil­ket akti­ve­rer fun­da­men­tale spørgs­mål om kli­ma­ret­fær­dig­hed mel­lem for­skel­li­ge ver­dens­de­le, hvor nog­le befolk­nin­ger beta­ler pri­sen for andres hand­lin­ger. Til oplys­ning har den rige­ste ene pro­cent af ver­dens befolk­ning et CO2-fod­af­tryk, der er 175 gan­ge stør­re end de 10 pro­cent fat­tig­stes. Af net­op den og beslæg­te­de grun­de har man­ge human- og soci­al­vi­den­ska­be­li­ge bidrag bestå­et i en gen­nem­gå­en­de kri­tik af Antropocæn-begre­bets ide­o­lo­gi­ske eller abstrak­te sta­tus, der igno­re­rer bestem­te histo­ri­ske begi­ven­he­der, sub­jek­ter eller sam­funds­for­mer ved at refe­re­re til men­ne­sket som en sam­let destruk­tiv art (antro­pos). Den kri­tik er sam­men­holdt med for­søg på at erstat­te begre­bet med andre begre­ber, der udpe­ger den pla­ne­tæ­re kri­ses egent­li­ge pro­ble­mer: kapi­ta­lis­men, Vesten, tek­no­lo­gi­en eller mands­do­mi­ne­re­de sam­funds­for­mer. Det har affødt alter­na­ti­ve begre­ber som “Kapitalocæn”, “Anglocæn”, “Teknocæn” og “Mantropocæn”. Selvom det nok aldrig bli­ver ved­ta­get på den geo­lo­gi­ske tids­ska­la, så er Kapitalocæn, der oprin­de­ligt blev fore­slå­et af den sven­ske huma­nøko­log Andreas Malm, for­ment­lig den mest udbred­te term som erstat­ning for Antropocæn.

Ser man på ordets sam­men­sæt­ning, er det først og frem­mest pro­ble­ma­tisk, at “Antropocæn” refe­re­rer til en abstrakt opfat­tel­se af “men­ne­ske­he­den”, et abstrakt “vi”, som årsag til vores pla­ne­tæ­re situ­a­tion. Destruktionen af Jordens livs­be­tin­gel­ser skyl­des ikke alle men­ne­sker eller en påstå­et essens hos men­ne­sket – for eksem­pel en evo­lu­tio­nær over­le­vel­ses­drift eller evnen til at bræn­de ting af, hvil­ket fak­tisk er et udbredt syns­punkt, selv­om det er en skam­løs mis­for­stå­el­se af for­skel­len mel­lem nød­ven­di­ge og til­stræk­ke­li­ge betin­gel­ser – men der­i­mod den histo­ri­ske måde at orga­ni­se­re sam­fund­spro­duk­tio­nen på, som hed­der kapi­ta­lis­me. Mange vil nok være eni­ge i, at kapi­ta­lis­men ikke er udtryk for alle men­ne­skers inter­es­ser eller men­ne­skets essens eller væsen, men en histo­risk og inter­es­se- og klas­se­be­stemt sam­fundsor­ga­ni­se­ring, hvor pro­fit er målet for sam­fun­dets pro­duk­tion, hvil­ket har været den bæren­de driv­kraft i afbræn­din­gen af pla­ne­tens mate­ri­a­ler og destruk­tio­nen af øko­sy­ste­mer. Den slags er på ingen måde ind­fan­get med begre­bet Antropocæn (selv­om der fin­des mere nuan­ce­re­de Antropocæn-for­ta­le­re), hvor­for jeg mener, at “Kapitalocæn”, i det mind­ste som ufor­melt begreb, bør fore­træk­kes eller i hvert fald sup­ple­re Antropocæn.

Et for­bun­det pro­blem er det udbred­te syns­punkt, at kli­ma­ka­ta­stro­fen ram­mer alle men­ne­sker lige. Det er for eksem­pel til­fæl­det i en af de mest ind­fly­del­ses­ri­ge tek­ster om Antropocæn, nem­lig Dipesh Chakrabartys “The cli­ma­te of history: Four the­ses” (2009), hvor han taler om, at der ikke er nogen “red­nings­bå­de” for de rige og pri­vil­e­ge­re­de. Men selv­føl­ge­lig er der – i hvert fald ind­til vide­re – red­nings­bå­de for nog­le og ikke andre. Klimaofre og ‑flygt­nin­ge kom­mer hoved­sa­ge­ligt ikke fra rige, vest­li­ge lan­de. Og selv når de gør (tænk på Katrina i New Orleans eller Sandy på Manhattan), så er det de alle­re­de under­tryk­te, der ram­mes.

Posthumanismer

Selvom der end­nu ikke er fore­ta­get meget syste­ma­tisk og filo­so­fisk arbej­de om den pla­ne­tæ­re kri­ses betin­gel­ser og afvær­gel­se, så er en gene­risk posi­tion – især inspi­re­ret af Bruno Latours aktør-net­værk-teo­ri (ANT) – ved at fin­de solidt, aka­de­misk fod­fæ­ste, nem­lig den, der ofte hen­vi­ses til som nyma­te­ri­a­lis­me eller post­hu­ma­nis­me (en form for paraply­be­teg­nel­se for en ræk­ke nye teo­ri­er), der siden post­mo­der­nis­mens glans­pe­ri­o­de har for­søgt – på man­ge for­skel­li­ge måder – at kom­me ud af sym­bo­ler­nes og dis­kur­ser­nes sel­vin­de­slut­te­de uni­vers og gå ind i mate­ri­a­li­te­ten selv. Som vi så i intro­duk­tio­nen, hæv­der en af post­hu­ma­nis­mens ban­ner­fø­re­re, filo­sof­fen Francesca Ferrando, at post­hu­ma­nis­men er “the phi­los­op­hy of our time”. Rosi Braidotti – post­hu­ma­nis­mens sjak­ba­js – skri­ver i sam­me ombæ­ring: “the con­cept of the human has exploded”.3Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013), 65. Selvom det ikke nød­ven­dig­vis er repræ­sen­ta­tivt for enhver, der vil kal­de sig selv for “post­hu­ma­nist”, så opsum­me­rer Timothy LeCain post­hu­ma­nis­mens (som han bru­ger syno­nymt med nyma­te­ri­a­lis­men) moti­va­tion og grund­an­ta­gel­se såle­des:

.[N]eo-materialist the­ory pro­po­ses that humans and their cul­tu­res are best under­stood as the pro­ducts of their mate­ri­al environ­ment, not its masters. Even more fun­da­men­tal­ly, neoma­te­ri­a­lism chal­len­ges the still domi­nant moder­nist belief that human cul­tu­re is distin­ct­ly sepa­ra­te from the mate­ri­al wor­ld, sug­ge­sting that mat­ter not only helps to cre­a­te human intel­li­gen­ce, cre­a­ti­vi­ty, and cul­tu­re, but may often be best under­stood as con­sti­tu­ting the­se things. At its heart, this emer­ging neo-mate­ri­a­list the­ory chal­len­ges the moder­nist faith that the human intel­lect and cul­tu­re have taken us out of natu­re, sug­ge­sting that huma­ni­sts can build a power­ful new met­ho­do­lo­gi­cal appro­ach by adop­ting the con­trary posi­tion: human cul­tu­re must be under­stood and ana­lyzed as a part and pro­duct of the mate­ri­al wor­ld, not its antit­he­sis […] In sum, neo-mate­ri­a­list the­ory pus­hes us to con­si­der how the pla­net has made humans rat­her than the other way aro­und. The earth is not in human hands, it sug­ge­sts: humans are in the eart­h’s hands.4Timothy James LeCain, “Against the Anthropocene: A Neo-Materialist Perspective”, International Journal for History, Culture and Modernity 3 (2015): 2–5.

Den anta­gel­se, der ofte for­e­ner for­skel­li­ge typer af post­hu­ma­nis­mer, er et opgør med alle for­mer for dua­lis­me, hvil­ket ind­be­fat­ter et opgør med både onto­lo­gisk og nor­ma­tiv excep­tio­na­lis­me. Posthumanismen kan gene­relt for­mu­le­res som for­sø­get på at for­stå, defi­ne­re eller rekon­stru­e­re men­ne­sket som sådan eller cen­tra­le men­ne­ske­li­ge eksi­sten­ti­a­ler i kraft af det ikke-men­ne­ske­li­ge. Det er sam­ti­dig ikke mindst et for­søg på at gøre op med histo­risk betin­get under­tryk­kel­se – både i for­hol­det mel­lem men­ne­sker og dyr, men også mel­lem bestem­te grup­per af men­ne­sker. Ofte ledsa­ges den post­hu­ma­ni­sti­ske præ­mis med påstan­de­ne om, at det for det før­ste øko­lo­gisk set er fri­gø­ren­de at ned­bry­de de mel­lem­men­ne­ske­li­ge og mel­le­mart­s­li­ge bar­ri­e­rer og hie­rar­ki­er – hvil­ket jeg er helt enig i – og at det for det andet også er øko­lo­gisk fri­gø­ren­de at tale min­dre om men­ne­ske­li­ge hand­lings­for­mer og mere om de pro­ces­ser og objek­ter, der betin­ger men­ne­sket. Fælles for man­ge af post­hu­ma­ni­ster­ne er, at de ikke nød­ven­dig­vis for­sø­ger at eli­mi­ne­re men­ne­sket som kate­go­ri – hvad end det så vil­le bety­de – men at omde­fi­ne­re men­ne­sket ud fra en ræk­ke “ikke-men­ne­ske­li­ge” kate­go­ri­er (maski­ner, uor­ga­nisk natur, magtstruk­tu­rer, ikke-men­ne­ske­li­ge dyr).

Selvom jeg støt­ter det histo­risk-kri­ti­ske enga­ge­ment og den poli­ti­ske kri­tik hos en ræk­ke af for­ta­ler­ne, så har man­ge post­hu­ma­ni­ster og nyma­te­ri­a­li­ster det med at for­veks­le og udvi­de en ræk­ke cen­tra­le kate­go­ri­er på kon­trapro­duk­tiv vis. For eksem­pel har Latour og man­ge andre det med at udvi­de begre­bet om “agens” så meget, at det deci­de­ret udva­skes. Latours udlæg­ning af “agens” er lige så lige­til, som den er kon­tro­ver­si­el: “making some dif­fe­ren­ce to a sta­te of affairs”.5Bruno Latour, Reassembling the Social (Oxford: Oxford University Press, 2005): 52, 71–72. Det bety­der, at alt – lige fra sten og stormvejr til knap­penå­le og lap­tops – også har agens. Men det er kom­plet ube­grun­det at til­skri­ve ikke-leven­de gen­stan­de som sten eller maski­ner nogen form for agens. Selv pan­p­sy­ki­ster begræn­ser sig oftest til at sige, at alt eksi­ste­ren­de inde­hol­der nog­le pro­to-men­tale eller pro­to-bevidst­heds­mæs­si­ge egen­ska­ber i ube­skri­ve­ligt pri­mi­tiv form, hvil­ket på ingen måde kan­di­de­rer til agens af nogen næv­ne­vær­dig art, da agens nor­malt for­bin­des med begre­ber som inten­tio­na­li­tet og/eller for­måls­ret­tet­hed. Det bety­der dog sam­ti­dig ikke, at agens skal begræn­ses til den men­ne­ske­li­ge livs­form, som stør­ste­delen af den vester­land­ske tra­di­tion fejl­ag­tigt har for­ud­sat. Andre dyr og orga­nis­mer har også agens.

Derudover har man­ge post­hu­ma­ni­ster det med at sam­men­blan­de nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me og onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me. Men hvad er nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me? En nor­ma­tiv under­sø­gel­se af den pla­ne­tæ­re kri­se går gan­ske enkelt ud fra føl­gen­de spørgs­mål: For hvis skyld skal vi afvær­ge yder­li­ge­re eska­la­tion af den pla­ne­tæ­re kri­se? Hvem eller hvad er moral­ske adres­sa­ter? Hvilke sub­jek­ter eller livs­for­mer kva­li­fi­ce­rer til en form for moralsk respekt eller respon­si­vi­tet?

De moral­ske kva­ler, der opstår, når vi betrag­ter os selv som destruk­ti­ve pla­ne­tæ­re agen­ter, udgår fra en af to grund­læg­gen­de over­be­vis­nin­ger om den form for vær­di, ikke-men­ne­ske­lig natur bør til­skri­ves, og hver over­be­vis­ning er på for­skel­lig vis afgø­ren­de for, hvil­ke poli­ti­ske hand­lin­ger, men­ne­ske­li­ge sam­fund bør fore­ta­ge. På den ene side har vi, helt for­sim­plet, det antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, iføl­ge hvil­ket ikke-men­ne­ske­lig natur ude­luk­ken­de kan have instru­men­tal eller indi­rek­te vær­di: ikke-men­ne­ske­li­ge dyr, pro­ces­ser, øko­sy­ste­mer osv. har kun (moralsk) vær­di i kraft af den funk­tion, de har for men­ne­skers gøren og laden. Det, som har direk­te eller intrin­sisk vær­di, er det men­ne­ske­ligt gode, som nog­le for eksem­pel vil udlæg­ge som men­ne­ske­lig lyk­ke eller vel­væ­re (hvad end det så er). For eksem­pel udø­ver bestem­te øko­sy­ste­mer og abi­o­ti­ske pro­ces­ser en ræk­ke “ydel­ser”, der er nød­ven­di­ge for over­le­vel­sen af men­ne­ske­li­ge sam­fund (Aristoteles lag­de grun­den til det syns­punkt i Politikken, bog 1, kap. 8).

På den anden side fin­des det non-antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, iføl­ge hvil­ket ikke-men­ne­ske­lig natur har direk­te eller intrin­sisk vær­di. Den posi­tion fin­des natur­lig­vis i for­skel­li­ge afar­ter, alt efter hvil­ke typer ikke-men­ne­ske­lig natur, der til­skri­ves moralsk vær­di eller sta­tus. Indbefatter det alle san­sen­de væs­ner, der kan føle nydel­se og smer­te, som såkald­te sen­tien­ti­ster (Peter Singer, for eksem­pel) er over­be­vist om, selv­om den slags væs­ner ikke nød­ven­dig­vis selv er selv­be­vid­ste, moral­ske agen­ter? Alt “leven­de”, som såkald­te bio­cen­tri­ke­re (Paul Taylor, for eksem­pel) mener? Økosystemer selv, som såkald­te øko­cen­tri­ke­re eller dyb­deøko­lo­ger mener? Eller hele bios­fæ­ren, i en form for øko- og bio­cen­trisk holis­me, som Aldo Leopolds såkald­te “land ethic” udtryk­te? Hvad med abi­o­ti­ske pro­ces­ser? Og bør vi skel­ne mel­lem hele arter eller kun indi­vi­du­el­le væs­ner?

Posthumanister er oftest nor­ma­ti­ve non-antro­po­cen­tri­ster, hvil­ket er et syns­punkt, jeg deler, selv­om jeg langt fra er over­be­vist om, hvil­ken type af det non-antro­po­cen­tri­ske stand­punkt, der er kor­rekt. Men jeg tror, at den bed­ste teo­ri er én, der i det mind­ste betrag­ter moralsk sta­tus som noget, der kan kom­me i gra­der, frem for at betrag­te det som én og sam­me knap der enten kan være tændt eller sluk­ket. En hund eller gris har moralsk sta­tus, men hund­en eller gri­sens moral­ske sta­tus bør betrag­tes som min­dre end men­ne­skers.

En vital defekt hos man­ge såkald­te “mil­jø­e­ti­ke­re” (et udtalt eksem­pel er Paul Taylor) er føl­gen­de: De har sjæl­dent sans for at ana­ly­se­re de soci­a­le, poli­ti­ske, øko­no­mi­ske og kul­tu­rel­le betin­gel­ser for den pla­ne­tæ­re kri­se. Enten plæ­de­res der for en stærk adskil­lel­se mel­lem teo­ri og prak­sis (som bur­de være for­æl­det for længst), eller mere præ­cist: et ensi­digt kaus­alt for­hold, der går fra teo­ri til prak­sis, hvor vi kan over­be­vi­se men­ne­sker om, hvad der fra et ratio­nelt, filo­so­fisk stand­punkt er onto­lo­gisk og etisk sandt (græn­sen for, hvem eller hvad der har moralsk sta­tus fin­des lige net­op dér!), hvil­ket der­på efter sigen­de vil med­fø­re prak­ti­ske land­vin­din­ger. Eller også argu­men­te­rer de impli­cit for en indi­vi­du­a­li­se­ren­de løs­ning, hvor det afgø­ren­de for at afvær­ge en pla­ne­tær neds­melt­ning er, at vi hver især for­an­drer vores atti­tu­der over for den ikke-men­ne­ske­li­ge natur.

Men vi bør omvendt først og frem­mest aner­ken­de, hvor­dan vores gene­rel­le (“filo­so­fi­ske”) ver­dens­syn er så dybt ind­lej­re­de i vores sam­funds mate­ri­el­le, trans-indi­vi­du­el­le prak­sis­ser, at det er umu­ligt at lave et radi­kalt skift i først­nævn­te uden et radi­kalt skift i sidst­nævn­te. Filosofiske vær­di­a­na­ly­ser bør fore­ta­ges paral­lelt og i sam­spil med kon­kre­te, socio-histo­ri­ske ana­ly­ser af årsa­ger­ne til den pla­ne­tæ­re kri­se.

Man bør også være opmærk­som på de prak­ti­ske pro­ble­mer, der er ved ekstre­me for­mer for bio­cen­tris­me, som Ursula Le Guin iro­nisk har beskre­vet det:

Tiden er inde til at men­ne­ske­he­den hæver sig op af vores pri­mi­ti­ve til­stand som altæ­de­re, kødæ­de­re, vege­ta­rer og vega­ne­re. Vi må tage det uund­gå­e­li­ge næste skridt til Oganismen – Luftædernes Liv – der fører bort fra fed­me, aller­gi og gru­som­hed mod sage­s­løs ren­hed. Vores mot­to skal være All we need is O […] Hvis det er umoralsk at under­ka­ste en østers for­ned­rel­sen ved at bli­ve til mad, hvor­for er det så udad­le­ligt, ja moralsk rig­tigt at gøre det sam­me med en gulerod eller et styk­ke tofu? […] Videnskaben er først lige begyndt at under­sø­ge plan­te­følsom­hed og plan­te­kom­mu­ni­ka­tion. Resultaterne er end­nu besked­ne men posi­ti­ve, fasci­ne­ren­de og mær­ke­li­ge […] Vores for­mod­nin­ger om alle andre leven­de væs­ner tje­ner for det meste os selv. Og den dybest rod­fæ­ste­de af dem er måske at plan­ter er liv­lø­se, irra­tio­nel­le og umæ­len­de: såle­des “lave­re” end dyr, “til fri afbe­nyt­tel­se”. Denne uover­lag­te opfat­tel­se giver selv de mest hjer­tens­go­de af os lov til at udvi­se mang­len­de respekt for plan­ter, nådes­løst dræ­be grønt­sa­ger, lykøn­ske os selv med vores rene samvit­tig­hed, alt imens vi hjer­te­løst for­tæ­rer en kål­stok eller en blød, fin, krøl­let, leven­de, spæd ærtes­lyng­t­råd. Jeg tror at hvis vi vil und­gå så gru­somt et hyk­le­ri og få vir­ke­lig ren samvit­tig­hed, er den ene­ste mulig­hed at bli­ve oga­ne­re. Det er en skam at oga­ner­be­væ­gel­sen i kraft af sit væsen og sine prin­cip­per er dømt til, i hvert enkelt til­fæl­de, at have et tem­me­lig kortva­rigt liv. Men sagens før­ste mar­ty­rer vil utvivl­s­omt inspi­re­re ska­rer af men­ne­sker til at føl­ge dem i afsvær­gel­sen af den groft una­tur­li­ge prak­sis at opret­hol­de liv ved at spi­se andre leven­de væse­ner eller deres bipro­duk­ter. Oganere der kun ind­ta­ger den rene, utils­m­ud­se­de O i atmos­fæ­ren og i H2O, vil leve i ægte ven­skab med alle dyr og alle grønt­sa­ger og vil stolt præ­di­ke deres tro så læn­ge de over­ho­ve­det kan. Det kun­ne vare i fle­re uger, undertiden.6Ursula Le Guin, “Et beske­dent for­slag: Vegempati”, i Ny Jord: Tidsskrift for naturkri­tik (nr. 5), red. Jeppe Sengupta Carstensen & Andreas Vermehren Holm (København: Forlaget Virkelig, 2020), 450–454.

Men hvad er så onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me? Jane Bennetts Vibrant Matter om distri­bu­e­ret agens og ikke-men­ne­ske­li­ge for­mers poli­ti­ske rele­vans er for­ment­lig det tæt­te­ste, man kom­mer på en form for filo­so­fisk mani­fest for den nye mate­ri­a­lis­me eller post­hu­ma­nis­me. I for­læn­gel­se af de nor­ma­ti­ve over­vej­el­ser, hæv­der man­ge post­hu­ma­ni­ster – blandt andet Bennett, Latour, Donna Haraway, Karen Barad, Carin Wolfe, Diana Coole og Timothy Morton – at den pla­ne­tæ­re kri­se kan beskri­ves som resul­ta­tet af en antro­po­cen­trisk ver­densan­sku­el­se eller meta­fy­sik, som ofte føres til­ba­ge til det “moder­ne”, hvor men­ne­sket er ble­vet afson­dret fra eller ophø­jet over resten af “natu­ren” som et excep­tio­nelt væsen (om det så er i kraft af “excep­tio­nel­le” dis­po­si­tio­ner som fri­hed, for­nuft eller selv­be­vidst­hed).

Lad os defi­ne­re en onto­lo­gi som en syste­ma­tisk udlæg­ning af, hvad det vil sige at eksi­ste­re, og en syste­ma­tisk grup­pe­ring eller kar­to­gra­fi af det eksi­ste­ren­de. Lad os defi­ne­re onto­lo­gisk post­hu­ma­nis­me som den tese, at en sepa­rat onto­lo­gisk grup­pe­ring eller ana­ly­se af det “men­ne­ske­li­ge” og “ikke-men­ne­ske­li­ge” (eller: “kul­tur” og “natur”) er uhold­bar. Det er des­u­den en væsent­lig præ­mis for de fle­ste post­hu­ma­ni­ster (måske på nær den mest ekstre­me af dem: den reduk­ti­ve fysi­ka­list eller natu­ra­list, som dog ikke har meget at sige om kli­ma­kri­sen), at en sådan sepa­rat onto­lo­gisk grup­pe­ring nød­ven­dig­vis er poli­tisk kon­trapro­duk­tiv i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. En post­hu­ma­nist vil oftest hæv­de, at en til­freds­stil­len­de ana­ly­se af men­ne­ske­lig eksi­stens og hand­ling – kol­lek­tiv såvel som indi­vi­du­el – må tage udgangs­punkt i ikke-men­ne­ske­li­ge væs­ner eller kom­po­nen­ter (f.eks. bak­te­ri­er, evo­lu­tio­næ­re nicher, maski­ner eller ikke-men­ne­ske­li­ge dyr).

Ifølge man­ge post­hu­ma­ni­ster fin­des der ret beset intet onto­lo­gisk hie­rar­ki; alt eksi­ste­ren­de bør for­stås som hybri­de aktø­rer i et kom­plekst net­værk; “natur” og “kul­tur” er så sam­men­fil­tret, at ver­den efter­hån­den kun inde­hol­der hybri­de enti­te­ter, “natu­recul­tu­res”, som Haraway kal­der det – der løben­de frem­træ­der i nye kon­fi­gu­ra­tio­ner, hvor “agens” er distri­bu­e­ret over en lang ræk­ke af pro­ces­ser og objek­ter. I sin udlæg­ning af Latour har Graham Harman beskre­vet det såle­des: “we must start by con­si­de­ring all enti­ties in exa­ct­ly the same way”,7Graham Harman, Bruno Latour: Reassembling the Political (Pluto Press, 2014), viii. og for­mu­le­rer et andet sted, at han taler for “an onto­lo­gy that ini­ti­al­ly tre­ats all objects in the same way, rat­her than assu­m­ing in advan­ce that dif­fe­rent types of objects requi­re com­ple­te­ly dif­fe­rent ontologies”.8Graham Harman, Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything (Pelican Books, 2018), 54. (Det skal dog siges, at Harman går ud fra, at en “flad” onto­lo­gi skal være et filo­so­fisk udgangs­punkt, men ikke ende­mål, efter­som filo­so­fi­en også, som han skri­ver, skal for­tæl­le os “about the dif­fe­ren­ces betwe­en various kinds of things”).9Harman, Object-Oriented Ontology, 55.

Mange post­hu­ma­ni­ster udva­sker som tid­li­ge­re nævnt for­skel­len mel­lem onto­lo­gisk og nor­ma­tiv post­hu­ma­nis­me. For eksem­pel taler Ferrando – lige­som både Latour og Braidotti også gør fle­re ste­der – om, at vi må gøre op med idéen om at til­skri­ve men­ne­sket nog­le “onto­lo­gi­ske privilegier”,10Ferrando, Philosophical Posthumanism, 54. hvil­ket hun bru­ger syno­nymt med idéen om, at men­ne­sker etisk set er pri­vil­e­ge­re­de (alt­så “art­s­cha­u­vi­nis­me”). For dem lader det til, at der er en nød­ven­dig sam­men­hæng mel­lem de to typer af post­hu­ma­nis­me. Men det er ikke kor­rekt. Man kan sag­tens udka­ste en onto­lo­gisk sepa­rat grup­pe­ring af det “men­ne­ske­li­ge” (en filo­so­fisk antro­po­lo­gi), der til­skri­ver men­ne­sker distink­te eller lige­frem excep­tio­nel­le egen­ska­ber og dis­po­si­tio­ner, sam­ti­dig med, at man udlæg­ger en non-antro­po­cen­trisk etik, der hæv­der, at ikke kun men­ne­sker skal respek­te­res.

Ifølge Ferrando er post­hu­ma­nis­men “vor tids filo­so­fi”, for­di det er den filo­so­fi, som “suits the infor­mal geo­lo­gi­cal time of the Anthropocene”, hvil­ket hun så for­kla­rer ved, at Antropocæn net­op “marks the extent of the impa­ct of human acti­vi­ties on a pla­ne­tary level”, hvor­for Antropocæn-tesen under­stre­ger “the urgen­cy for humans to beco­me awa­re of pertai­ning to an eco­sy­stem which, when dama­ged, nega­ti­ve­ly affects the human con­di­tion as well”.11Ferrando, Philosophical Posthumanism, 22. Men det, Ferrando egent­lig gør her, er net­op at sni­ge en form for onto­lo­gisk excep­tio­na­lis­me og dua­lis­me ind ad bag­dø­ren, når hun beskri­ver Antropocæn som “men­ne­skets” ekstre­me ind­virk­ning på pla­ne­ten, ikke hybri­de enti­te­ters.

Her kom­mer vi til ker­nen i pro­ble­met med den onto­lo­gi­ske post­hu­ma­nis­me: “Teorien” er, udover at være kon­cep­tu­elt og empi­risk inkon­si­stent i sin egen ret, på ingen måde egnet til at for­stå eller hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se. For det før­ste går det post­hu­ma­ni­sti­ske credo ud fra, at men­ne­sker ikke er næv­ne­vær­digt distink­te eller excep­tio­nel­le i for­hold til andre væs­ner. Det igno­re­rer bare den gan­ske vig­ti­ge detal­je, at det er bestem­te men­ne­ske­li­ge hand­lin­ger, som ikke bare har frem­bragt den nuvæ­ren­de situ­a­tion, men også kan omven­de den. Som anti-post­hu­ma­ni­sten Clive Hamilton har for­mu­le­ret det:

Only in the last two or three deca­des has the pre-emi­nen­ce of human agen­cy tru­ly con­fron­ted us. No other for­ce, living or dead, is capab­le of influ­en­cing the Earth System and has the capa­ci­ty to deci­de to do otherwi­se. Now that is agen­cy; it is what makes humans the fre­ak of nature.12Clive Hamilton, Defiant Earth: The Fate of Humans in the Anthropocene (Cambridge: Polity Press, 2017), 100–101.

Det er selv­føl­ge­lig en tri­vi­el sand­hed, at men­ne­sker er en del af “natu­ren”. Men i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se må det vig­tig­ste efter min mening være at aner­ken­de men­ne­skers (eller bestem­te men­ne­ske­li­ge prak­sis­sers) distink­te ind­virk­ning på pla­ne­ten for at loka­li­se­re og afmon­te­re kri­sens årsa­ger. Det for­ud­sæt­ter natur­lig­vis, at der er noget excep­tio­nelt ved men­ne­sker – hvil­ket blandt andet kon­kre­ti­se­res igen­nem den kends­ger­ning, at men­ne­sker er i stand til at ska­be glo­ba­le socioø­ko­no­mi­ske og kul­tu­rel­le syste­mer og tek­no­lo­gi­er, der kan for­år­sa­ge bios­fæ­ri­ske sam­men­brud.

Derudover er sel­ve idéen om, at men­ne­ske­li­ge sam­fund har et sær­ligt ansvar over for pla­ne­tens liv, hvil­ket de fle­ste post­hu­ma­ni­ster også går ud fra, et bevis for excep­tio­na­li­tet­ste­sen. Som Kate Soper præ­cist har for­mu­le­ret det:

There can be no eco­lo­gi­cal prescrip­tion that does not pre­sup­po­se a demarca­tion betwe­en huma­ni­ty and natu­re. Unless human beings are dif­fe­ren­ti­a­ted from other orga­nic and inor­ga­nic forms of being, they can be made no more liab­le for the effects of their occu­pan­cy of the eco-system than any other spe­cies, and it would make no sen­se to call upon cats to stop kil­ling birds. Since any eco-poli­ti­cs, howe­ver dis­mis­si­ve of the supe­ri­o­ri­ty of homo sapi­ens over other spe­cies, accords huma­ni­ty respon­si­bi­li­ties for natu­re, it pre­su­mes the pos­ses­sion by human beings of attri­bu­tes that set them apart from all other forms of life.13Kate Soper, What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human (Wiley-Blackwell, 1995), 160.

Det er afgø­ren­de at hol­de fast i den ind­sigt over for de post­hu­ma­ni­sti­ske stem­mer, der hæv­der, for at give et af de mest ekstre­me eksemp­ler, nem­lig Timothy LeCain, at det er “evi­dent that humans did not set out to cau­se such glo­bal geo­che­mi­cal chan­ges. Instead, they were lar­ge­ly the unan­ti­ci­pa­ted and unin­ten­ded con­sequen­ces of the lar­ge-sca­le use of hydro­c­ar­bons, fer­ti­lizers, and other modern technologies”.14LeCain, “Against the Anthropocene”, 20. At kon­klu­de­re, fort­sæt­ter LeCain, at men­ne­sker ale­ne var “respon­sib­le for the cour­se of events that resul­ted from bur­ning coal”, er deci­de­ret “nonsensical”.15LeCain, “Against the Anthropocene”, 20. Vi må der­i­mod for­stå, for­tæl­les vi, at de fos­si­le brænds­ler har for­met “humans and their cul­tu­res in all sorts of une­xpected ways”,16LeCain, “Against the Anthropocene”, 4. og at “coal sha­ped the humans who used it far more than humans sha­ped coal”.17LeCain, “Against the Anthropocene”, 20. For at for­stå og hand­le i for­hold til den pla­ne­tæ­re kri­se – mener LeCain – skal vi først og frem­mest for­stå, hvor­dan men­ne­sker er bestemt eller betin­get af det ikke-men­ne­ske­li­ge: “some very power­ful mate­ri­al things […] have increa­sing­ly come to dicta­te our col­lecti­ve fate”.18LeCain, “Against the Anthropocene”, 22. Vi må for­stå, som en anden post­hu­ma­ni­stisk apo­lo­get siger det, at olie, for eksem­pel, er en “vast­ly distri­bu­ted agent with dark designs of its own”.19Timothy Morton, “They are Here”, i The Nonhuman Turn, red. Richard Grusin (Minnesota: Minnesota University Press, 2015), 187. What?

Den slags udsagn er kom­plet hand­ling­s­lam­men­de. Imod post­hu­ma­nis­men er det vig­ti­ge­re end nogen­sin­de før at lave distink­tio­ner mel­lem for­skel­li­ge typer af eksi­sten­ser og livs­for­mer for at iso­le­re dem, der hoved­sa­ge­ligt for­år­sa­ger nega­ti­ve brud i jord­sy­ste­met.

Kommunocæn?

Lad mig afslut­te med nog­le bemærk­nin­ger om mulig­he­den for en radi­kalt ander­le­des måde at orga­ni­se­re “stof­skif­tet mel­lem men­ne­sket og natu­ren”, som Marx kald­te det, der bry­der med den nuvæ­ren­de kapi­ta­lo­cæ­ne epo­kes instru­men­ta­li­sti­ske og destruk­ti­ve syn på natu­ren som pro­dukt og pro­fit­ska­ber. Man kun­ne også kal­de fore­stil­lin­gen om Kommunocæn for øko­so­ci­a­lis­me. Men det er en reel fore­stil­ling. Tag bare anti-glo­ba­li­se­rings­be­væ­gel­sens udvik­ling igen­nem 90’erne og 00’erne: Siden finanskri­sen i 2007–2009 er bevæ­gel­sen gle­det mere i bag­grun­den. Hvorfor? Fordi dens dis­kurs er ble­vet vir­ke­lig­gjort, dens idéer er ble­vet en del af den offent­li­ge vir­ke­lig­hed. Hvem tviv­ler læn­ge­re på, at den pla­ne­tæ­re neds­melt­ning især skyl­des den kapi­ta­li­sti­ske pro­duk­tions­må­des rov­drift på dens egne bio­fy­si­ske repro­duk­tions­be­tin­gel­ser, på atom­kraft­lob­by­ens ekstre­me arro­gan­ce og sne­dig­hed, på de skif­ten­de par­la­men­ta­ri­ke­res udtal­te indif­fe­rens og hyk­le­ri i for­hold til det, Hartmut Rosa i sin bog Resonans har skel­net mel­lem som “mil­jø­be­vidst­hed” og “mil­jøind­sats”, på absur­di­te­ten og finan­se­li­tens des­pe­ra­tion bag idéen om at sta­bi­li­se­re Vestens tek­no­lo­gi­ske udsult­ning af pla­ne­ten igen­nem fle­re stor­tek­no­lo­gi­ske inter­ven­tio­ner i solens strå­ler såvel som i under­grun­den, på komi­k­ken og tra­ge­di­en i hele fos­silø­ko­no­mi­ens indæd­te for­søg på at bil­de os ind, at der eksi­ste­rer sådan noget som “grønt” kul og olie eller “bære­dyg­ti­ge” fly­ve­ma­ski­ner? Den dis­kurs var reser­ve­ret til de “mili­tan­te” for intet andet end 10–15 år siden. Nu figu­re­rer den som en legi­tim stem­me i den offent­li­ge vir­ke­lig­hed, hvil­ket giver håb for rea­li­se­rin­gen af en anden øko­lo­gi, selv­om fos­silø­ko­no­mi­en vil bru­ge alle sine mid­ler for at ned­kæm­pe den. Vi er tvun­get til at ska­be og udle­ve fore­stil­lin­ger om en anden øko­lo­gi. Intet tyder på, at fos­sil­ka­pi­ta­lis­men vil dø en natur­lig død. I 2018 var otte af de ti stør­ste virk­som­he­der i ver­den, målt på omsæt­ning, direk­te for­bun­det med afbræn­ding af fos­sil ener­gi.

Hvis pla­ne­tens livs­be­tin­gel­ser ikke skal dege­ne­re­re, er det en nød­ven­dig­hed, at der udfor­mes en radi­kalt ander­le­des rela­tion mel­lem men­ne­sker og Jorden. Det kræ­ver et for­hold, der går ud fra Jorden som en fæl­les og ejer­løs Jord, hvor de pla­ne­tæ­re græn­ser respek­te­res. Det kræ­ver, at vores arbejds- og pro­duk­tions­for­mer tager hånd om den jord, der gør livet muligt, hvil­ket Stefania Barca har fore­slå­et med begre­bet “jor­domsorgs­fuldt arbej­de” (earth care labour). Den slags arbej­de og pro­duk­tions­for­hold eksi­ste­rer alle­re­de i natur- og øko­so­ci­a­li­sti­ske bevæ­gel­ser i de glo­ba­le syd, for eksem­pel Zapatista-bevæ­gel­sen i Mexico, “indigenous”-bevægelser i Amazonas, De land­lø­se arbej­de­res bevæ­gel­se (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) i Brasilien, den glo­ba­le land­brugs­be­væ­gel­se La Vía Campesina, de euro­pæ­i­ske kli­ma­be­sæt­tel­ser- og bevæ­gel­ser som Ende Gelände eller ZAD nord for Nantes, og bon­de­be­væ­gel­sen i Indien, der sid­ste år gen­nem­før­te ver­dens stør­ste gene­ral­strej­ke med over 250 mil­li­o­ner bøn­der imod libe­ra­li­se­rin­gen af land­bru­get i Indien. Herhjemme fin­des der bevæ­gel­ser som Frie Bønder – Levende land eller for­e­nin­gen Andelsgaarde. Og vi ser en inspi­re­ren­de kim i de bre­de ini­ti­a­ti­ver til gen­brugs­for­e­nin­ger, alter­na­ti­ve pro­duk­tions- og dyrk­nings­for­mer, bære­dyg­tigt byg­ge­ri, nybyg­ge­ri­er i gælds­fri øko­sam­fund, alter­na­tiv plan­teavl og frø­sam­le­ri og en genop­li­vel­se af andel­stan­ken og kolo­ni­ha­ve­be­væ­gel­sens tan­ker om sel­vor­ga­ni­se­ret distri­bu­tion af føde­va­rer. Vi skal begyn­de at spi­se, arbej­de, bo, byg­ge, pro­du­ce­re, for­bru­ge og rej­se fun­da­men­talt ander­le­des, end vi gør i dag. Vi skal gen­po­li­ti­se­re vores for­hold til Jorden. Det kræ­ver et radi­kalt opgør med storska­la-land­brug og fos­silø­ko­no­mi­en, som skal erstat­tes af lokal mads­u­veræ­ni­tet og ved­va­ren­de ener­gi­pro­duk­tion og et radi­kalt fald i ener­gi­for­brug i det glo­ba­le nord. Det kræ­ver, at pro­fit­mo­ti­vet fjer­nes i for­bin­del­se med enhver beslut­ning om, hvor­dan Jorden for­val­tes; at vi ikke for­la­der os på grøn vækst og sæt­ter vores lid til futuri­sti­ske stor­tek­no­lo­gi­er såsom Carbon Capture Storage, hvis kon­se­kven­ser ingen ken­der til. Det kræ­ver en demo­kra­tisk betin­get og juri­disk bin­den­de glo­bal plan, der ska­ber en over­gang til ved­va­ren­de ener­gi, hvil­ket inde­bæ­rer reduk­tion eller afskaf­fel­se af hele indu­stri­el­le sek­to­rer. Det kræ­ver, at befolk­nin­ger selv får kon­trol over indu­stri­el­le fabrik­ker, land­brug, land og trans­port­sek­to­rer – lige nu ejer for eksem­pel 0,6 pro­cent af befolk­nin­gen 62 pro­cent af det dan­ske over­fla­dea­re­al. Det kræ­ver, at der gen­plan­tes skov på stor ska­la og at jord med højt kul­sto­find­hold udta­ges. Og det kræ­ver et gene­relt brud med fore­stil­lin­gen om men­ne­skets ejer­skab af Jorden. Marx – som myten på for­bløf­fen­de vis har gjort til indu­stri­a­lis­mens og stor­pro­duk­tio­nens sto­re for­ta­ler – beskrev betin­gel­ser­ne for en ny rela­tion mel­lem men­ne­sket og Jorden såle­des:

Fra en høje­re øko­no­misk sam­funds­for­ma­tions stand­punkt vil enkel­te indi­vi­ders pri­va­te ejen­doms­ret til jord­klo­den frem­stå lige så absurd som en til­stand, hvor det ene men­ne­ske kan være det andet men­ne­skes pri­va­te­jen­dom. Ikke engang et helt sam­fund, en nation, ja ikke engang alle sam­ti­di­ge sam­fund taget under ét ejer jord­klo­den. De er kun dens besid­de­re, har brugs­ret til den og som boni patres fami­li­as (gode fami­lie­fædre) må de over­la­de den i for­bed­ret stand til de efter­føl­gen­de generationer.20Karl Marx, Kapitalen, 3. bog, bind 4 (Bibliotek Rhodos, 1972), 999.

1. G.W.F. Hegel, Retsfilosofien (København: Det lil­le Forlag, 2004), 26.
2. Francesca Ferrando, Philosophical Posthumanism (London/New York: Bloomsbury, 2019), 1.
3. Rosi Braidotti, The Posthuman (Cambridge: Polity Press, 2013), 65.
4. Timothy James LeCain, “Against the Anthropocene: A Neo-Materialist Perspective”, International Journal for History, Culture and Modernity 3 (2015): 2–5.
5. Bruno Latour, Reassembling the Social (Oxford: Oxford University Press, 2005): 52, 71–72.
6. Ursula Le Guin, “Et beske­dent for­slag: Vegempati”, i Ny Jord: Tidsskrift for naturkri­tik (nr. 5), red. Jeppe Sengupta Carstensen & Andreas Vermehren Holm (København: Forlaget Virkelig, 2020), 450–454.
7. Graham Harman, Bruno Latour: Reassembling the Political (Pluto Press, 2014), viii.
8. Graham Harman, Object-Oriented Ontology: A New Theory of Everything (Pelican Books, 2018), 54.
9. Harman, Object-Oriented Ontology, 55.
10. Ferrando, Philosophical Posthumanism, 54.
11. Ferrando, Philosophical Posthumanism, 22.
12. Clive Hamilton, Defiant Earth: The Fate of Humans in the Anthropocene (Cambridge: Polity Press, 2017), 100–101.
13. Kate Soper, What is Nature? Culture, Politics and the Non-Human (Wiley-Blackwell, 1995), 160.
14. LeCain, “Against the Anthropocene”, 20.
15. LeCain, “Against the Anthropocene”, 20.
16. LeCain, “Against the Anthropocene”, 4.
17. LeCain, “Against the Anthropocene”, 20.
18. LeCain, “Against the Anthropocene”, 22.
19. Timothy Morton, “They are Here”, i The Nonhuman Turn, red. Richard Grusin (Minnesota: Minnesota University Press, 2015), 187.
20. Karl Marx, Kapitalen, 3. bog, bind 4 (Bibliotek Rhodos, 1972), 999.