Hegels ånd: Den etiske vision om gensidig afhængighed

Det er nu lidt mere end 250 år siden, at G.W.F. Hegel blev født. Selvom hans tan­ker har præ­get vores opfat­tel­se af histo­rie, frem­skridt og soci­a­le rela­tio­ner, er det læn­ge siden, Hegel har været afgø­ren­de syn­lig i vores kul­tur. I anled­ning af jubilæ­et er det der­for ikke kun på sin plads at spør­ge, hvor­dan han har påvir­ket os, men i lige så høj grad, om der er noget hos Hegel, vi har glemt, og som vi kan – og bør – gen­læ­re. Det vil jeg for­sø­ge gøre i det føl­gen­de. Jeg vil her argu­men­te­re for, at Hegels begreb om ånd (Geist) bør betrag­tes som en af hans vig­tig­ste ide­er, for­di den inde­hol­der en kraft­fuld og over­be­vi­sen­de poli­tisk, etisk og soci­al vision om altings gen­si­di­ge afhæn­gig­hed.

Hvad er ånd?

Geist er altid ble­vet anset som et af Hegels helt cen­tra­le begre­ber. I begre­bet lig­ger der en kri­tik af onto­lo­gisk og epi­ste­mo­lo­gisk nomi­na­lis­me, dvs. ide­en om, at ver­den består af enkelt­ting og for­stås gen­nem adskil­te erken­del­ses­da­ta. Inden for den soci­a­le og poli­ti­ske filo­so­fi over­sæt­tes den­ne tan­ke til fore­stil­lin­gen om, at vi først og frem­mest er frie indi­vi­der, der er uaf­hæn­gi­ge, selv­be­ro­en­de og usår­li­ge. Hegel fin­der hos både empi­ri­ster (fx Hobbes) og ratio­na­li­ster (fx Kant og Fichte) en for ham pro­ble­ma­tisk fore­stil­ling om, at det moder­ne sub­jekt er ato­mi­stisk, dvs. uaf­hæn­gigt af andre men­ne­sker, soci­a­le rela­tio­ner og insti­tu­tio­ner. I hans tid­li­ge poli­ti­ske filo­so­fi skri­ver han, at både “empi­ri­sti­ske” (hvil­ket refe­re­rer til natur­ret­stæn­ke­re i det 17. århund­re­de) og for­ma­li­sti­ske teo­ri­er (Kant og Fichtes) anta­ger indi­vi­det som det pri­mæ­re i for­hold til sam­fun­det. Begge sæt­ter “den enkel­tes væren som det før­ste og høje­ste [das Sein des Einzelnen als das Erste und Höchste]”.1Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 2 (Jenaer Schriften 1801–1807), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 454.

Den ato­mi­sti­ske fore­stil­ling om men­ne­sket har domi­ne­ret den vest­li­ge moder­ni­tet langt efter Hegels tid. Vores libe­ra­le og kapi­ta­li­sti­ske sam­fund for­ud­sæt­ter og er orga­ni­se­ret omkring grun­di­de­en om men­ne­sket som et radi­kalt uaf­hæn­gigt indi­vid. Kapitalismen for­ud­sæt­ter et sub­jekt, som hand­ler egen­nyt­tigt og ratio­nelt i en kon­kur­ren­ce­be­stemt mar­ked­s­ø­ko­no­mi som “sin egen lyk­kes smed”. Til fore­stil­lin­gen om indi­vi­det som radi­kalt uaf­hæn­gigt hører også opfat­tel­sen natu­ren som noget ekster­nt og noget, der kan domi­ne­res. Selvom Hegel især skri­ver om vores indre natur, dvs. vores begær, inkli­na­tio­ner og drif­ter, kan vi over­fø­re tan­ken til den “ydre” natur. Den unge Hegel hæv­der, at to radi­kalt for­skel­li­ge enti­te­ter kun kan stå i et fjendt­ligt for­hold til hinanden.2Se fx Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 1 (Frühe Schriften), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 177–78. Følger vi logik­ken i den­ne tan­ke­gang, kan vi sand­syn­lig­gø­re, at det er dua­lis­men mel­lem men­ne­ske og natur, der har gjort det muligt for os at behand­le natu­ren som et reser­voir af res­sour­cer, som vi kan udnyt­te til vores egne pro­jek­ter.

Geist er Hegels beteg­nel­se for et alter­na­tiv til nomi­na­lis­men og det moder­ne ato­mi­sti­ske sub­jekt. I begre­bet om ånd lig­ger den revo­lu­tio­ne­ren­de eti­ske vision om men­ne­skers gen­si­di­ge afhæn­gig­hed af hin­an­den. Vi er fun­da­men­talt for­bund­ne til hin­an­den igen­nem vores soci­a­le og histo­ri­ske fæl­les­ska­ber, og vi er afhæn­gi­ge af og uad­skil­le­li­ge fra natu­ren (både den ydre natur og vores egen indre natur).

Den ældre Hegelforskning – især den ang­lo­a­me­ri­kan­ske – for­tol­ke­de ofte ånden som et meta­fy­sisk over-indi­vi­du­elt væsen, der rea­li­se­rer sig selv gen­nem verdenshistorien.3Se fx Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1996). Sådan er der nær­mest ingen, der for­står begre­bet i dag. Ifølge en nye­re udbredt for­tolk­ning er ånden slet og ret os.4Se fx Robert B. Pippin, Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness (New York: Cambridge University Press 1989) og Robert B. Pippin, “What Was Abstract Art? (From the Point of View of Hegel)”, Critical Inquiry 29, nr. 1 (2002): 1–24, samt Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). Det er det men­ne­ske­li­ge som histo­risk fæl­les­skab, der består over gene­ra­tion, for­hol­der sig til sig selv og trans­for­me­rer sig selv over tid.5Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 330–34, 545. For at give et mere kon­kret eksem­pel, kan man næv­ne, at Hegel i for­bin­del­se med sin ana­ly­se af den græ­ske polis og Sofokles’ Antigone i vær­ket Åndens fæno­meno­lo­gi under­stre­ger vig­tig­he­den af de græ­ske begra­vel­ses­ri­tu­a­ler. Disse ritu­a­ler hæver indi­vi­det ud af den natur­li­ge cyklus, hvori krop­pen for­råd­nes, og ind­skri­ver indi­vi­dets navn i en kol­lek­tiv for­tæl­ling. I og med riter­ne ska­bes en “uen­de­lig­hed”; et fæl­les­skab, der spæn­der over gene­ra­tio­ner. Hegel gen­for­tol­ker den­ne ide i et kri­stent lys i afslut­nin­gen af vær­ket, men afvi­ser sam­ti­dig den tra­di­tio­nelt krist­ne idé om indi­vi­du­el udø­de­lig­hed. Ånd er ikke indi­vi­dets evi­ge liv, men et seku­lært inter-gene­ra­tio­nelt histo­risk fæl­les­skab. Hvad er impli­ka­tio­ner­ne af den­ne bevæ­gel­se? Hegel for­mu­le­rer tesen om Geist på for­skel­li­ge måder. Lad mig næv­ne tre:

  1. Ånden er det mest kon­kre­te. Selvom vi også er indi­vi­der, og Hegel mener, at ide­en om indi­vi­du­a­li­tet og indi­vi­du­el fri­hed er moder­ni­te­tens høj­de­punkt (det ven­der jeg til­ba­ge til i næste afsnit), kan indi­vi­du­a­li­tet ikke abstra­he­res fra det soci­a­le. Individualitet er soci­al.
  2. Selvbevidsthed er afhæn­gig af bevidst­he­den om den anden. Hegel defi­ne­rer i bl.a. Åndens fæno­meno­lo­gi ånden som et “vi der er et jeg, og et jeg, der er et vi”. Han uddy­ber den­ne sen­tens ved at beskri­ve, hvor­dan sub­jek­tet bli­ver bevidst om, hvem og hvad hun er, i mødet med en anden bevidst­hed. Jeg er et soci­alt væsen fra star­ten.
  3. Min identitet/mine hand­lin­ger er ikke kun op til mig – der­i­mod er min eksi­stens og skæb­ne ulø­se­ligt for­bun­det til den andens hand­lin­ger. Ifølge Hegel siger mine indre dis­po­si­tio­ner eller hen­sig­ter ikke noget om, hvem jeg er. Det er først når jeg, med et hege­li­ansk udtryk, “ekster­na­li­se­rer” mig selv i en hand­ling, at jeg afslø­rer, hvem jeg er. Men så snart jeg har hand­let eller ytret mig, er min hand­ling til­gæn­ge­lig for alle. Handlingen er en soci­al gen­stand, som alle kan døm­me og for­tol­ke. Min iden­ti­tet er der­for afhæn­gig af, hvor­dan mine hand­lin­ger bli­ver for­tol­ket af andre. Hvem jeg er, er ikke kun en funk­tion af, hvad jeg tager mig selv som at være. Jeg er der­i­mod pris­gi­vet den andens nåde i den for­stand, at jeg er afhæn­gig af deres aner­ken­del­se, deres for­tolk­ning og deres til­gi­vel­se af mine hand­lin­ger. Meningen med mine hand­lin­ger – og der­med med mig – afgø­res til dels af andre. Min skæb­ne lig­ger i deres hæn­der.

Moderniteten – fri­he­den og dens skyg­ge­si­der

Hegels tese om ånd er ingen sta­tisk, meta­fy­sisk tese. Den hører til i en histo­risk for­tæl­ling om den moder­ne ver­dens udvik­ling. I Hegels før­ste hoved­værk Åndens fæno­meno­lo­gi viser han, at hele det moder­ne pro­jekt – og den vest­li­ge moder­ne filo­so­fi – net­op er en fortræng­ning af ånd og altings gen­si­di­ge afhæn­gig­hed. Åndens fæno­meno­lo­gi føl­ger det moder­ne sub­jekts gene­se gen­nem en ræk­ke af “bevidst­heds­ge­stal­ter” og afslø­rer, hvor­dan den vest­li­ge videns­hi­sto­rie uaf­la­de­ligt afvi­ser ide­en om ånd for i ste­det at insi­ste­re på sub­jek­tet for­tol­ket som en indi­vi­du­el, uaf­hæn­gig for­nuft (dvs. ato­mis­me).

Hvis vi spo­ler frem til det sjet­te kapi­tel af bogen, der bærer tit­len “Ånd”, fin­der vi et portræt af Hegels sam­tid, som er præ­get af især den fran­ske revo­lu­tion, Kants filo­so­fi og roman­ti­ker­ne. Den fran­ske revo­lu­tion skul­le have været kul­mi­na­tio­nen på oplys­ning­sti­dens ide­a­ler. Revolutionen var løf­tet om, at ide­en om auto­no­mi (især frem­ført af Kant) og lig­hed skul­le mani­feste­re sig i prak­sis. Men iføl­ge Hegels ana­ly­se i det­te værk ender det galt. Revolutionen efter­føl­ges af det vol­de­li­ge Terrorregime (1793–94), hvor tusin­der af men­ne­sker bli­ver beskyldt for at være kon­tra­re­vo­lu­tio­næ­re og myr­des i guil­lo­ti­nen. For Hegel bli­ver revo­lu­tio­nens ide­al om fri­hed og dets kul­mi­na­tion i guil­lo­ti­nen en meta­for for den vold, der iføl­ge ham er ind­lej­ret i Kants ide om det moder­ne for­nufts­sub­jekts autonomi.6Denne læs­ning er inspi­re­ret af Rebecca Comays Mourning Sickness: Hegel and the French Revolution (Stanford: Stanford University Press: 2011), især kapit­let “Revolution at a distan­ce, or, Moral Terror”. Frihed som auto­no­mi er iføl­ge Hegel for puri­stisk. Autonomi er ren for­nuft, ren uni­ver­sa­li­tet, og udmønt­er sig der­for i en fana­tisk nega­tion af det ufor­nuf­ti­ge, det par­ti­ku­læ­re og i det hele taget det, der er andet end for­nuft. Fordi fri­he­den er ren­set for al begær og inkli­na­tion kan ingen kon­kret, indi­vi­du­el hand­ling rea­li­se­re den. Konsekvensen er, at det indi­vi­du­el­le eller par­ti­ku­læ­re ofres på fri­he­dens alter.

Efter revo­lu­tio­nen er det som om vir­ke­lig­he­den er flæn­set i laser. Ifølge Hegels ana­ly­se ople­ves den­ne peri­o­de som gen­nem­sy­ret af de dua­lis­mer, som også struk­tu­re­rer Kants filo­so­fi: noumena/fænomener, moral/natur, begreb/anskuelse og pligt/begær. Det er det­te dua­li­sti­ske syn på ver­den, Hegel beskri­ver under over­skrif­ten “Den moral­ske ver­densan­sku­el­se” i Åndens fæno­meno­lo­gi. Det er selv­føl­ge­lig klart, at histo­risk-kro­no­lo­gisk sker revo­lu­tio­nen efter, at Kant har udgi­vet sine hoved­vær­ker. Vi kan imid­ler­tid læse den omvend­te kro­no­lo­gi i Åndens fæno­meno­lo­gi som et udtryk for, at Hegel men­te, at roman­ti­ker­ne (retrospek­tivt) så den fran­ske revo­lu­tion som et for­søg på at rea­li­se­re Kants moral­fi­lo­so­fi i prak­sis.

Konsekvensen af den­ne spal­te­de måde at tæn­ke vir­ke­lig­he­den på er, at det moder­ne sub­jekt er frem­med­gjort over for natu­ren, andre sub­jek­ter og over for sit eget begær og egne drif­ter. Hegel kri­ti­se­rer især split­tel­sen mel­lem vores for­nuft og følel­ser og drif­ter. Vi kan ikke hand­le uden begær for hand­ling, og vi kan ikke føle lyk­ke uden san­se­lig til­freds­stil­lel­se. Men i Kants moral­fi­lo­so­fi er det begær- og drifts­mæs­si­ge altid det, der under­tryk­kes af det for­nufts- og pligt­mæs­si­ge. Derfor er vi måske i en abstrakt for­stand frie, men ikke lyk­ke­li­ge. Hvis Hegels kri­tik af Kant i Åndens fæno­meno­lo­gi ikke altid er den mest sofi­sti­ke­re­de, ind­fan­ger den til gen­gæld det poli­tisk pro­ble­ma­ti­ske ved den dua­li­sti­ske moral­fi­lo­so­fi: at det altid er det san­se­li­ge, der skal ofres, og at en fri­hed købt ved sans­nin­gens offer for­bli­ver abstrakt.

En tred­je ten­dens i sam­ti­den er roman­tik­ken. Romantikerne for­sø­ger at insi­ste­re på følel­ser­ne og den indre moral­ske over­be­vis­nings magt til at for­e­ne moral (pligt) og natur (begær). De ender mod­sat Kant med at over­be­to­ne sub­jek­tets egne arbi­træ­re følel­se af, hvad der er rig­tigt og for­kert. Romantikken hand­ler om, hvad jeg føler og ska­ber. Men uden soci­a­le nor­mer, der kan hol­de følel­ser­ne i skak, ender roman­ti­ker­ne i en moralsk rela­ti­vis­me, hvor plig­ten ikke kan skel­nes fra sub­jek­tets pri­va­te impul­ser. Ifølge Hegel opnår roman­ti­ker­ne der­for kun at ska­be et insu­lært fæl­les­skab for intel­lek­tu­el­le drøm­me­re og ikke et stør­re fæl­les­skab, der kan ska­be sam­men­hæng i kul­tu­ren som sådan.

Altså præ­sen­te­rer Åndens fæno­meno­lo­gi en histo­rie om, hvor­dan det moder­ne sub­jekt er ble­vet til, men det er sam­ti­dig en histo­rie om, hvor­dan ånden er ble­vet glemt til for­del for en abstrakt idé om indi­vi­dets suveræ­ne uaf­hæn­gig­hed (hvad end sub­jek­tet er defi­ne­ret ved sin for­nuft som hos Kant eller ved sine umid­del­ba­re følel­ser som hos roman­ti­ker­ne). Men Hegel vil vise os, at så læn­ge vi ikke opda­ger, at vi er ånd, kan vi ikke ska­be fri­gø­ren­de soci­a­le og poli­ti­ske fæl­les­ska­ber.

Ånd som soci­al-poli­tisk-etisk vision

Hvilke alter­na­ti­ver fore­stil­ler Hegel sig da? Den poli­tisk-eti­ske vision om gen­si­dig afhæn­gig­hed, der lig­ger i begre­bet om ånd, anta­ger først form af kær­lig­hed. Da den unge Hegel i 1790’erne boe­de i Frankfurt og end­nu tro­e­de, at han skul­le være præst, for­sø­ger han at fore­stil­le sig et fæl­les­skab, hvor med­lem­mer­ne net­op er bevidst for­bund­ne til hin­an­den i gen­si­dig afhæn­gig­hed. Dette fæl­les­skab, som Hegel kal­der en “fol­ke­re­li­gion [Volksreligion]”, er model­le­ret over Jesus’ for­hold til sine discip­le og den ven­skabs­kær­lig­hed, de nærer til hin­an­den. Denne tid­li­ge idé om fol­ke­re­li­gion bærer et tyde­ligt meta­fy­sisk præg: Hegel benyt­ter sig af et begreb om “liv [Leben]” som en form for sub­stans eller orga­nis­me, mens indi­vi­der blot er attri­but­ter ved den­ne sub­stans og ikke egent­li­ge sub­jek­ter, der er karak­te­ri­se­ret ved at være for­skel­li­ge fra hin­an­den. Individerne er for­bund­ne gen­nem et kær­lig­heds­bånd base­ret på følel­ser. De befin­der sig i et skæb­ne­fæl­les­skab og er helt og alde­les impli­ce­re­de i hin­an­dens væren. Hegel illu­stre­rer tæt­he­den af det­te soci­a­le bånd ved at under­sø­ge, hvad der sker, når bån­det bry­des ved norm­over­skri­del­se såsom kri­mi­na­li­tet. Her hæv­der han, at hvis et med­lem over­skri­der fæl­les­ska­bets nor­mer, og fx ska­der et andet indi­vid, ska­der hun i lige så høj grad sig selv.7Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 340. Fordi alle indi­vi­der er en del af livs­sub­stan­sen, er de inter­nt for­bund­ne. Et brud på en norm eller lov føles smer­te­fuldt for alle, inklu­siv den kri­mi­nel­le, da kri­mi­na­li­tet gør ska­de på hel­he­den af det liv, som fæl­les­ska­bet er.

Den unge Hegel bli­ver imid­ler­tid tid­ligt klar over, at den­ne model for et ånds­fæl­les­skab ikke kan fun­ge­re i et moder­ne sam­fund. Når kri­sten­dom­men bre­des ud over en snæ­ver kreds af discip­le og bli­ver en ver­dens­re­li­gion, uddør dens ånd. Den tid­li­ge­re leven­de reli­gion redu­ce­res til en sam­ling døde dok­tri­ner og principper.8Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 317ff. Da Hegel ven­der til­ba­ge til emnet kær­lig­hed man­ge år sene­re i fore­læs­nin­ger­ne sam­let i Retsfilosofien har han der­for redu­ce­ret kær­lig­he­dens plads fra at være model for et sam­funds­fæl­leskab som hel­hed til at være ét moment i sam­fun­det. Kærligheden hører nu til inden for fami­li­en. I Retsfilosofien står der føl­gen­de om kær­lig­hed:

Kærlighed er gene­relt set bevidst­he­den om min enhed med en anden, såle­des at jeg ikke er ale­ne og iso­le­ret, men opnår selv­be­vidst­hed ude­luk­ken­de gen­nem opgi­vel­sen af min selv­stæn­di­ge eksi­stens og ved at erken­de min enhed med den anden, og den andens enhed med mig […] kær­lig­he­dens andet moment er, at jeg fin­der mig selv i den anden per­son, at jeg opnår aner­ken­del­se i den­ne per­son, imens den­ne per­son opnår aner­ken­del­se i mig.9Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 307/§158.

Vi kan sige, at kær­lig­hed er den før­ste model for en insti­tu­tio­na­li­se­ring af soci­al fri­hed, som Hegel obser­ve­rer i det moder­ne sam­fund. Hos Hegel bli­ver man fri ved at være “ved sig selv [bei sich]” i den anden.10Hegel, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), 74–75/§23. For ham består fri­hed der­for ikke, som hos Kant, i, at jeg under­ka­ster mit begær moral­loven og der­ved udtryk­ker mig selv som for­nuft. I Kritik af den rene for­nuft skri­ver Kant: “Friheden i prak­tisk for­stand er vil­jens uaf­hæn­gig­hed fra tvan­gen gen­nem san­se­lig­he­dens til­skyn­del­ser [Die Freiheit im prak­ti­s­chen Verstande ist die Unabhängigkeit der Willkür von der Nötigung durch antri­e­be der Sinnlichkeit]”.11Immanuel Kant, Kritik der rei­nen Vernunft. 2. Auflage 1787, i Kants Werke: Akademie-Textausgabe Bd. 3 (Berlin: de Gruyter, 2003), A534/B562. Hegels afvi­ser den mora­lis­me, der lig­ger i, at moral­loven påtvin­ger sub­jek­tet ekster­ne og abstrak­te for­nufts­nor­mer. Denne opof­rel­se af vores begær for mora­lens skyld er vol­de­lig og far­lig, som vi kan se i den fran­ske revo­lu­tion. Han fore­gri­ber her­ved Nietzsches kri­tik af de aske­ti­ske ide­a­ler. Kærlighed er alter­na­ti­vet til begæ­rets aske­ti­ske offer: Jeg ofrer ikke min egen selv­stæn­dig­hed fuld­stæn­digt, men sam­ti­dig ind­ser jeg, at jeg ikke vil­le være, hvem jeg er, uden den anden.

Men som nævnt kan sto­re urba­ne, moder­ne sam­fund ikke være orga­ni­se­ret omkring kær­lig­hed. I ste­det intro­du­ce­rer Hegel den bre­de­re term aner­ken­del­se. Denne idé, som er ble­vet kendt langt uden for filo­so­fi­ens græn­ser på grund af Axel Honneths arbej­de, er en affor­tryl­lel­se eller seku­la­ri­se­ring af den meta­fy­si­ske ide om kær­lig­hed, vi fin­der hos den unge Hegel. Det moder­ne fæl­les­skab er bun­det sam­men af aner­ken­del­sens gen­si­digt afhæn­gi­ge rela­tio­ner, og det, der giver ind­hold til dis­se rela­tio­ner i den moder­ne stat, kal­des for sæde­lig­he­den (Sittlichkeit). Sædeligheden er den tek­s­tur af nor­mer og sæder, som giver ind­hold i indi­vi­ders liv, hvori­gen­nem de udtryk­ker sig selv frit. I moder­ne sam­fund er sæde­lig­he­den bevidst om sig selv som kon­ven­tio­nel eller men­ne­ske­skabt, og de enkel­te nor­mer og insti­tu­tio­ner i sam­fun­det kan der­for kri­ti­se­res af indi­vi­der. Kritikken kan lede til reform og afskaf­fel­se af spe­ci­fik­ke nor­mer og insti­tu­tio­ner, og der­for er sæde­lig­he­den ikke sta­tisk, men i kon­stant histo­risk udvik­ling.

Men er sæde­lig­he­den en beskri­vel­se af den eksi­ste­ren­de moder­ne stat på Hegels tid, eller er den et uto­pisk ide­al for den moder­ne stat, der end­nu ikke er rea­li­se­ret? Det er et spørgs­mål, som Hegel-for­ske­re har dis­ku­te­ret læn­ge, og som det er for kom­pli­ce­ret at gå ind i her. Uafhængigt af, hvad Hegel må have ment, er jeg dog af den over­be­vis­ning, at vi sta­dig mang­ler at vir­ke­lig­gø­re en form for sæde­lig­hed, dvs. et fæl­les­skab af ånd, der ikke er klau­stro­fo­bi­sk for indi­vi­det – som Hegels tid­li­ge­re fol­ke­re­li­gion – men som sam­ti­digt ude­luk­ker nomi­na­lis­me og i ste­det tæn­ker indi­vi­der som ulø­se­ligt for­bun­det til både det soci­a­le og histo­ri­ske. I sæde­lig­he­den kan indi­vi­det rea­li­se­re sin fri­hed uden at afvi­se den gen­si­ge afhæn­gig­hed af andre indi­vi­der og natu­ren. I det­te ide­al gen­fin­der vi kær­lig­he­dens idé: Det er kun gen­nem det andet eller den anden, at jeg kan bli­ve den, jeg er. Selvom Hegel beskrev det­te i star­ten af det 19. århund­re­de, er vi sta­dig kan­ti­a­ne­re i den for­stand, at ide­en om gen­si­dig afhæn­gig­hed under­tryk­kes til for­del for indi­vi­du­el auto­no­mi. Men for ham er auto­no­mi kun ét aspekt af fri­he­den. Vi kan der­for lære af Hegel, at den egent­li­ge, kon­kre­te fri­hed ikke kun er ratio­nel selv­be­stem­mel­se (en nega­tion af vores begær eller af natu­ren). Det er i ste­det fri­he­den til at føle sig hjem­me i ver­den ved at gen­ken­de os selv i fæl­les­ska­ber og insti­tu­tio­ner samt i den natur­li­ge ver­den, vi er en del af. Det er den­ne radi­ka­le afhæn­gig­hed, der er ble­vet fjern for os i dag. Vi har glemt vores ende­lig­hed, vores ulø­se­li­ge for­bun­det­hed og vores pris­gi­vet­hed over for det, der er andet i for­hold til sel­vet: den anden per­son, natu­ren, og det par­ti­ku­læ­re i alle rela­tio­ner. Vi har glemt, at det, der er andet, ikke er en trus­sel mod vores fri­hed, men tvær­ti­mod en betin­gel­se for den.

Der er især to områ­der, hvor det er værd at huske det­te bud­skab. Først og frem­mest er det i debat­ten om kli­ma­kri­sen begyndt at stå klart, at klo­den er et stort øko­sy­stem. Hvis vi domi­ne­rer og under­tryk­ker natu­ren, ska­der vi også os selv: vi ero­de­rer vores eget livs­grund­lag. Hegel opfat­tes ofte som en tæn­ker med et instru­men­telt natur­syn iføl­ge hvil­ket natu­ren blot er en anled­ning til, at men­ne­sket kan opda­ge sin egen selv­be­vidst­hed. Det er rig­tigt, at vi kan fin­de det­te syns­punkt hos Hegel, og det er også kor­rekt, at natur aldrig fuld­stæn­digt kan adskil­les fra ånd. Men i slut­nin­gen af Åndens fæno­meno­lo­gi taler Hegel om, at for­nuf­ten skal træk­ke sig tilbage—ofre sig selv—for at give natu­ren plads og lade den være, så den kan udfol­de sig i tid og i rum.12Hegel, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), 590. Denne beskri­vel­se har net­op til for­mål at for­kla­re, hvor­dan natur og fri­hed kan bestå side om side.

Derudover er det i kapi­ta­lis­me­kri­tik­ken lige­le­des vig­tigt at insi­ste­re på, at alle indi­vi­du­el­le akti­vi­te­ter, hand­lin­ger og fortje­ne­ster er uad­skil­le­li­ge fra de soci­a­le insti­tu­tio­ner, der mulig­gør dem. Investment ban­ker-ide­o­lo­gi­en om at være sin egen lyk­kes smed er en illu­sion, der skju­ler, at vi alle er afhæn­gi­ge af hin­an­den og af de soci­a­le struk­tu­rer, som vi og de tid­li­ge­re gene­ra­tio­ner har opbyg­get sam­men. For at und­gå dis­se destruk­ti­ve vild­fa­rel­ser udi domi­nans og udbyt­ning, der domi­ne­rer i dag, er det på tide, at vi ihukom­mer Hegels ånd.

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 2 (Jenaer Schriften 1801–1807), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 454.
2. Se fx Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 1 (Frühe Schriften), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 177–78.
3. Se fx Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1996).
4. Se fx Robert B. Pippin, Hegel’s Idealism: The Satisfactions of Self-Consciousness (New York: Cambridge University Press 1989) og Robert B. Pippin, “What Was Abstract Art? (From the Point of View of Hegel)”, Critical Inquiry 29, nr. 1 (2002): 1–24, samt Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology: The Sociality of Reason (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
5. Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 330–34, 545.
6. Denne læs­ning er inspi­re­ret af Rebecca Comays Mourning Sickness: Hegel and the French Revolution (Stanford: Stanford University Press: 2011), især kapit­let “Revolution at a distan­ce, or, Moral Terror”.
7. Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 340.
8. Hegel, Band 1 (Frühe Schriften), 317ff.
9. Se Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in 20 Bänden, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), red. Eva Moldenhauer & Karl Markus Michel (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986), 307/§158.
10. Hegel, Band 7 (Grundlinien der Philosophie des Rechts), 74–75/§23.
11. Immanuel Kant, Kritik der rei­nen Vernunft. 2. Auflage 1787, i Kants Werke: Akademie-Textausgabe Bd. 3 (Berlin: de Gruyter, 2003), A534/B562.
12. Hegel, Band 3 (Phänomenologie des Geistes), 590.