• Print
Denne artikel er en del af serien “

Hæigel today, eller: Tænk om igen


15. december 2022

Hæigel – sådan har det opstemt lydt fra den ene taler­stol efter den anden fra 1990’erne og frem – er højak­tu­el. Hans teo­ri­er fin­der nem­lig anven­del­se i alt fra sprogfilosofi1Robert Brandom, Making it Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (Cambridge, Mass/London: Harvard University Press, 1998). og erkendelsesteori2Robert Pippin, Hegel’s Idealism. Satisfactions of Self-Consciousness (Cambridge: Cambridge University Press, 1989). til soci­al og poli­tisk filosofi.3Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology (Cambridge/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1994). Det gla­de bud­skab begræn­ser sig dog ikke ale­ne til den angel­sak­si­ske ver­den. Informations serie i anled­nin­gen af Hegels 250-års jubilæum i 2020 frem­sat­te direk­te påstan­den, at en for­stå­el­se af vores sam­tid for­ud­sæt­ter en for­stå­el­se af Hegel.4Rune Lykkeberg, “Du skal for­stå Hegel, hvis du vil for­stå din sam­tid”, Information, 4. juli 2020. Skulle man imid­ler­tid, hvil­ket vi til en panel­dis­kus­sion i regi af Idealismekredsen ved Århus uni­ver­si­tet en tirs­dag i sep­tem­ber 2021 pålag­de os selv offent­ligt at dis­ku­te­re, over­ve­je, hvil­ken rol­le Hegels filo­so­fi måt­te til­kom­me i dag, vil­le man øje­blik­ke­ligt stø­de på en hin­dring lagt ud af hoved­per­so­nen selv:

Når filo­so­fi­en maler sit grå i grå, så er en skik­kel­se af livet ble­vet gam­mel, og med grå i grå lader den sig ikke foryn­ge, men kun erken­de; Minervas ugle tager først sin flugt ved dæm­rin­gens frembrud.5“Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt gewor­den, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjün­gen, son­dern nur erken­nen; die Eule der Minerva begin­nt erst mit der ein­bre­chen­den Dämmerung ihren Flug.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in zwan­zig Bänden 7 (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), 28.

Som vil­le Hegel på for­hånd for­hin­dre sine frem­ti­di­ge kol­le­ger og læse­re i at anven­de hans filo­so­fi, lader han sin rets­fi­lo­so­fi begyn­de med dis­se for­ma­nen­de ord, der stor­slå­et, men bestemt viser filo­so­fi­en dens plads. Nu er en ugle som bekendt et rov­dyr, så det tyske “Flug” kun­ne ret­te­ligt være over­sat med “jagt”. At over­sæt­te det med flyv­ning vil­le lede tan­ken et sted hen, som man må tviv­le på, at Hegel vil­le værds­æt­te – som skul­le vi på char­ter­tur med Hegel Air. Flyvemetaforen hen­vi­ser i hvert fald til et per­spek­tiv, som Hegel gen­nem stort set hele sit liv hol­der lige så fjer­nt som muligt fra sin filo­so­fi. Der er her selv­føl­ge­lig tale om ansku­el­se, seen, sku­en eller fore­stil­ling, som alle for­ud­sæt­ter en afstand til den gen­stand, de ret­ter sig mod; en virk­som­hed, som for­drer af det erken­den­de sub­jekt, at det har hævet sig over, ja fjer­net sig fra det objekt, som skal erken­des. Og det er kun rig­tigt (for Hegel) i den for­stand, at det erken­den­de sub­jekt har løs­re­vet sig fra tin­ge­ne og gjort sig til gen­stand for under­sø­gel­sen selv i sin abso­lut­te skik­kel­se, dvs. som en viden uden for­ud­sæt­ning. Og det bety­der end­vi­de­re, at objekt og sub­jekt er ble­vet ét. Spekulation (og der­med tænk­ning) er viden­ska­bens væsen­s­træk, og den består ikke i en psy­ko­lo­gisk for­må­en, men skri­der iføl­ge Hegel begrebs­ligt frem af sig selv. Det er Hegels sto­re bidrag til viden­ska­ben at hol­de filo­so­fi­en fri af for­søg på psy­ko­lo­gi­se­ring af enhver art – og nok også en af de ydre grun­de til, at hans filo­so­fi i sin hel­hed afgik ved døden sam­ti­digt med hans. Kun kortva­rigt og i ofte stærkt for­an­dre­de skik­kel­ser har man for­søgt at genop­li­ve Hegels filo­so­fi som sådan. Receptionen af en idé er sjæl­dent det sam­me som den­nes gentagelse.6For en ind­led­nings­vis og kort udfol­del­se af den­ne posi­tion, se Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christian Benne, “New International Network: ‘Transformative Transmissions: German-Scandinavian Intellectual Communities 1790–1860’ ”, Schelling-Studien 10 (under udgivelse). Snarere, hvil­ket eksem­pli­fi­ce­res yder­li­ge­re i det føl­gen­de, har den ret udpræ­ge­de Hegel-recep­tion i høj grad bestå­et af sten­brud­sak­tio­ner, hvor man har set sig lun på først det­te, så hint mere eller min­dre ene­stå­en­de ele­ment i Hegels værk. Systemet der­i­mod – og der­med grund­tan­ken hos Hegel – har man ladet fare.

Førstehjælpen har man da også fun­det i dele af Phänomenologie des Geistes, hvor erfa­rings­be­gre­bet spil­ler en frem­træ­den­de rol­le, hvil­ket man har ment at se et poten­ti­a­le i. I det lys kan det ikke undre, at en stor del af det tyven­de århund­re­des arbej­de med at gøre Hegel spi­se­lig i sær­lig grad har haft net­op det­te værk som hoved­gen­stand som i sig selv til­stræk­ke­ligt for at for­stå Hegel, eksem­pel­vis ved at for­sø­ge at vise, at ind­hol­det i fæno­meno­lo­gi­en er iden­tisk med videnskabens.7Se eksem­pel­vis Jean Hyppolite, Phénoménologie de l’esprit de Hegel (Paris: Editions Montaigne, 1946). Men sådan­ne for­søg på at aktu­a­li­se­re Hegel forvri­der pro­blem­stil­lin­gen, hvil­ket bli­ver tyde­ligt, hvis man medtæn­ker, at det strengt taget ikke er Hegels filo­so­fi, men den­nes optakt, Phänomenologie des Geistes, man der­ved aktu­a­li­se­rer. For alvor pro­ble­ma­tisk bli­ver det, når andre har for­søgt at udpe­ge et afsæt i Hegels viden­skab ved i mod­sæt­ning til Hegels egen filo­so­fi at psy­ko­lo­gi­se­re den. Som eksem­pel her­på kan næv­nes for­sø­get på at psy­ko­lo­gi­se­re Hegel ved at omfor­tol­ke hans grundo­pe­ra­tion, dia­lek­tik­ken, til en seen (voir venir/to see (what is) com­ing).8Se Catherine Malabou, The Future of Hegel. Plasticity, Temporality and Dialetic (London/New York: Routledge, 2004), 13. Hvorvidt Hegels rent begrebs­li­ge vej er den ret­te rute at gå, lades her være ube­sva­ret. Men spørgs­må­let om filo­so­fi­ens grund­virk­som­he­der har været gen­stand for sto­re debat­ter. Om Hegels ude­luk­kel­se af ansku­el­se og erfa­ring lige­fremt og i mod­sæt­ning til Johann Gottlieb Fichte og Friedrich Wilhelm Joseph Schelling kun­ne have udgjort et bol­værk mod Hitler og natio­nalso­ci­a­lis­men synes for under­teg­ne­de at være en tvivl­s­om påstand, hvis tvivls­om­hed sna­re­re må bero på ensi­di­ge læse­ev­ner hos de respek­ti­ve forfattere.9Se eksem­pel­vis Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler (Berlin: Aufbau-Verlag, 1955). Det er dog ikke ude­luk­ken­de et fæno­men, der begræn­ser sig til det tyven­de århundrede.10Se Adrian Johnston, “Monism and Mistakes: Schelling and the Latest System-Program of German Idealism”, red. Tilottama Rajan & Daniel Whistler (Basingstoke: Palgrave Macmillan, under udgivelse).

Og dog: Ydre grun­de som dis­se er util­stræk­ke­li­ge for ven­ner af filo­so­fi­en. At angi­ve et omrids af mere iøj­ne­fal­den­de grun­de, og der­i­gen­nem opvi­se Hegels betyd­ning for os i dag, er den­ne arti­kels hoved­sig­te – også selv­om det må bli­ve ved en sil­hu­et. Efter at have frem­hæ­vet et væsen­s­træk ved Hegels filo­so­fi (det for­ti­di­ge) skal arven efter Hegel klar­gø­res gen­nem tre nedslag: 1) syste­ma­tisk tænk­ning i form af meta­fy­sik eller før­ste filo­so­fi, 2) moder­ni­tet i form af seku­la­ris­me, 3) antipo­li­tik og antie­tik. Som det vil bli­ve tyde­lig­gjort, peger alle tre nedslag sam­stem­men­de på en indre spæn­ding i Hegels filo­so­fi, hvil­ket mani­feste­rer sig som en til­nær­mel­se af det eti­ske til det poli­ti­ske og der­med et for­søg på en enheds­dan­nel­se, der som en sten i sko­en til sta­dig­hed slæ­bes med rundt og læg­ger sig i vej­en for en moder­ne tænk­ning. Efter under­teg­ne­des vur­de­ring vil­le vi gøre klogt i at lade net­op den del af Hegel for­bli­ve i gra­ven hvi­len­de ved den­nes høj­re hånd. Men som vi skal se, er det­te langt fra ens­be­ty­den­de med glem­sel. Tværtimod skal det for­stås som et for­søg på at begri­be, hvor­med en for­ny­et Hegel-lek­tu­re bli­ver et pres­se­ren­de anlig­gen­de.

Fortiden hører Hegels filo­so­fi til

Et vink til at gøre en begyn­del­se heni­mod en afkla­ring gives i skik­kel­se af Minervas ugle. Denne sær­li­ge form for ugle adskil­ler sig imid­ler­tid i kraft af afgø­ren­de egen­ska­ber fra den, vi ken­der fra natu­rens riger. Hvor den­ne oftest jager et leven­de byt­te, består kosten for hin hoved­sa­ge­ligt af åds­ler, hvis vi skal tro Hegel. Minervas ugle går alt­så ikke på rov blandt de leven­de, men de døde, som aldrig bli­ver andet end det, de var, men for evigt er for­vist til gra­vens muld og mør­ke og der­med en hen­sy­net til­væ­rel­se i for­ti­den. At genop­stå er ikke de døde forundt, og filo­so­fi­en hver­ken kan eller skal male dem ander­le­des, men er der­i­mod hen­vist grå­to­neska­la­en.

Hegels stor­slå­e­de bidrag kom­mer såle­des ikke uden for­drin­ger til dem, der giver sig i kast med sådan­ne fore­ha­ven­der. For hvis filo­so­fi­en er som meta­for­ens sub­jekt, et rov­dyr på jagt efter et byt­te, det kan for­tæ­re og der­med for evigt læg­ge i gra­ven, så bety­der det, at filo­so­fi­ens gen­stand nød­ven­dig­vis er det afslut­te­de; det, der er vor­det (per­fek­tum). Hverken frem­ti­den, som man sat­te sin lid til i oplys­nin­gen og som modre­ak­tion mod Hegel i 1830’erne og frem,11Se eksem­pel­vis Ludwig Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft (Leipzig: Verlagsbureau, 1847). og ej hel­ler nuti­den, er vær­di­ge som gen­stan­de for filo­so­fi­en. Om end en sådan for­tid måt­te stå nuti­den nok så nær, ja som vor­det er ind­lej­ret i nuti­den, kan og skal filo­so­fi­en som et begrebs­ligt fore­ta­gen­de hol­de sig til for­ti­den. Det kan man for­vis­se sig om i bestem­mel­ser­ne af Amerika fra hans fore­læs­nin­ger over histo­ri­ens filo­so­fi, hvor den nutid, der har bli­ven­de (og det vil sige sand) betyd­ning, dog også får enkel­te indrøm­mel­ser: “[S]om et frem­ti­dens land angår det os over­ho­ve­det ikke her; thi vi har, hvad angår histo­ri­en, at gøre med det, der har været, og med det, der er – i filo­so­fi­en dog med det, der hver­ken ale­ne har været eller ale­ne vil være, men med det, der er og er evigt – med for­nuf­ten, og der­med har vi nok at gøre.”12“Was bis jetzt sich hier ereig­net, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck frem­der Lebendigkeit, und als ein Land der Zukunft geht es uns über­haupt hier nichts an; denn wir haben es nach der Seite der Geschichte mit dem zu tun, was gewe­sen ist, und mit dem, was ist, – in der Philosophie aber mit dem, was weder nur gewe­sen ist noch erst nur sein wird, son­dern mit … Continue reading Filosofien hand­ler for Hegel først og frem­mest om det evi­ge, det der i sand­hed er, og det er for Hegel de indre begrebs­be­stem­mel­ser, der for det ret­te blik udfol­der sig i et viden­ska­be­ligt system. For at fore­gri­be den nai­ve ind­ven­ding, at Hegel der­med ind­ta­ger rol­len som den ver­dens­fjer­ne arm­chair phi­los­op­her (κατ’ εξοχήν), skal angi­ves det for­hold, at Hegels tænk­ning jo net­op er et for­søg på at begri­be det, der er, men i skik­kel­se af, at det har været. Det er meta­fy­sik, tænk­ning, og i den form har den også med væren at gøre. Det er også i det­te til­fæl­de, i logik­kens nem­lig, væren som resul­tat. Det, der sta­dig er sin vor­den, kan ikke begri­bes, men løber bestan­digt tan­ken af hæn­de som tørt sand mel­lem fin­gre­ne på en varm som­mer­dag ved Dueodde strand. For at noget i en filo­so­fi som Hegels kan begri­bes, og det vil sige tæn­kes, må det have fun­det en (i det mind­ste rela­tiv) fast skik­kel­se som et resul­tat af en for­ud­gå­en­de pro­ces. Selv vor­den (Werden) kan først tema­ti­se­res i Wissenschaft der Logik, når den selv er ble­vet, hvil­ket gan­ske vist kun er muligt i et flyg­tigt øje­blik, hvor­ef­ter vor­den selv vor­der og ophæ­ver sig selv som vor­den. Dermed er det abstrak­te medi­um for­s­vun­det, det er ble­vet bestemt til noget (Dasein).13Se før­ste bog, kapi­tel 1, i Wissenschaft der Logik (Hegel, Werke 5, 113). Og sådan bli­ver det ved i hele Hegels viden­skab, lige ind­til det efter logik­ken, natur­fi­lo­so­fi­en og ånds­fi­lo­so­fi­en bid­der sig selv i halen, hvor­med tænk­nin­gen ven­der til­ba­ge til sin egen begyn­del­se og der­med sam­ler sig til ét system, alt­så end­nu en skik­kel­se, der dog nu kan begri­bes i sin fuld­stæn­dig­hed. Hegels pro­jekt tru­es sågar med at køre af spo­ret, da hele manøv­ren, der går ud på at brem­se den vor­den, som viden­ska­ben grun­der på, for at kun­ne begri­be den, ikke rig­tig vil fin­de ro.

Denne indre spæn­ding er i sig selv et spæn­den­de tema hos Hegel, men skal ikke ophol­de frem­stil­lin­gen. Derimod skal i al kort­hed en anden mis­for­stå­el­se ryd­des af vej­en. Skulle det ind­ven­des, at Hegel dog selv men­te, at “filo­so­fi­en […] er sin tid fat­tet i tan­ker”,14“so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt”, Hegel, Werke 7, 26. og der­for de facto beskæf­ti­ger sig med nuti­den, tur­de en præ­ci­se­ring være på sin plads. Skelne må man mel­lem filo­so­fi­ens gen­stand og dens stå­sted, hvor­fra den arbej­der. At tænk­ning hver­ken kan fin­de sted i frem­ti­den eller for­ti­den er åben­lyst. Tænkning fin­der sted nu og her, så bredt man end måt­te opfat­te det­te nu.15Cf. Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inne­ren Zeitbewußtseins (Halle: Max Niemeyer Verlag, 1928). Men det, tænk­nin­gen iføl­ge Hegel ale­ne kan hel­li­ge sig i nuet, er det evi­ge, tænk­nin­gen selv, det, der i sand­hed er vor­det samt det­tes her­komst.

Altså er det før­ste resul­tat, Hegels filo­so­fi væsent­ligt for­drer, at tænk­ning ikke beskæf­ti­ger sig med det, der blot er (nuti­den), eller det, der skal kom­me (frem­ti­den), men det, der har været (for­ti­den). Faktisk er det at søge til­ba­ge til grun­den, som Hegel skri­ver, en væsent­lig betragt­ning for filo­so­fi­en: “[D]et at gå frem er en til­ba­ge­gang i grun­den, til det oprin­de­li­ge og san­de, hvor­med begyn­del­sen blev gjort og fak­tisk bli­ver frem­bragt, og som afhæn­ger af det oprin­de­li­ge og sande.”16Hegel, Werke 5, 70. Her cite­ret efter den dan­ske over­sæt­tel­se: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, Res Cogitans 14, nr. 3 (2020): 76–88, 80. Det bety­der ikke, at men­ne­sket skal afstå fra at beskæf­ti­ge sig med nuti­den eller frem­ti­den, ej hel­ler at Hegels filo­so­fi skul­le være bagstræ­be­risk og søge mod en oprin­de­lig enhed, det være sig natur­lig eller fol­ke­lig. Det belø­ber sig ale­ne til den for­dring, at viden­skab kun kan beskæf­ti­ge sig med for­ti­den. Trods den til­sy­ne­la­den­de kon­ser­va­tis­me gem­mer der sig dog i den­ne indstil­ling et kri­tisk poten­ti­a­le vendt mod uto­pi­ska­ben­de viden­ska­ber – det være sig etisk-poli­ti­ske eller teo­lo­gi­ske. Hermed er det før­ste nedslag alle­re­de fore­gre­bet, mod hvil­ket jeg kan ven­de mig nu.

Første nedslag: System eller syste­ma­tik

Ifølge en i Hegels nære for­tid vel­kendt bestem­mel­se af meta­fy­sik består den­ne i kon­struk­tio­nen af et system, der inde­hol­der alle prin­cip­per for den men­ne­ske­li­ge erken­del­se: “Metafysik er den før­ste viden­skab inde­hol­den­de prin­cip­per­ne for den men­ne­ske­li­ge erkendelse.”17“Metaphysica est sci­en­tia pri­ma cog­ni­tio­nis huma­nae prin­ci­pia con­ti­nens” (Alexander Baumgarten, Metaphysica (Halle/Magdeburg: C. H. Hemmerde, 1739), § 1). Til meta­fy­sik reg­nes af Baumgarten såle­des også onto­lo­gi, kos­mo­lo­gi, psy­ko­lo­gi og natur­lig teo­lo­gi, da den angi­ver prin­cip­per­nes for de afled­te videnskaber.18Baumgarten, Metaphysica, § 2. Som første­fi­lo­so­fi grund­læg­ges meta­fy­sik­ken alt­så med et før­ste­stå­en­de, et prin­cip (prin­ceps), som sik­rer frem­gan­gen for resten af viden­ska­ben og for­bin­der de enkel­te disci­pli­ner, der fal­der under den. På lig­nen­de vis, om end på sin egen facon og med et ændret ind­hold, for­hol­der det sig hos Hegel. For at filo­so­fi­en ikke skal for­fal­de til til­fæl­dig­he­der, må et abso­lut prin­cip iden­ti­fi­ce­res, hvor­fra resten udvik­ler sig. Her skal sel­ve prin­cip­pet og grun­de­ne til en abso­lut (for­ud­sæt­nings­løs) viden­skab stil­les til side for i ste­det at frem­hæ­ve meta­fy­sik­kens beskaf­fen­hed og nød­ven­dig­hed i Hegels filo­so­fi. Ét væsent­ligt ken­de­tegn ved Hegels omgang med prin­cip­per skal dog kort benæv­nes, nem­lig pro­ble­ma­ti­se­rin­gen af prin­cip­per i filo­so­fi­en. Hegel er en af de skik­kel­ser i filo­so­fi­hi­sto­ri­en, som tyde­ligst har været sig bevidst om pro­ble­mer­ne med begyn­del­ser i filo­so­fi­en uden at opgi­ve nød­ven­dig­he­den af ét prin­cip for filosofien.19For en nær­me­re behand­ling af det­te, se Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Prefacing the Absolute: Two Models of Situating Self-Negating Negativity in Hegel’s Wissenschaft der Logik from 1812 and 1832”, i The Significance of Negation in Classical German Philosophy, red. Gregory Moss (Springer, under udgi­vel­se); Hans Friedrich Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft … Continue reading

Hos Hegel er meta­fy­sik­ken en sæl­som blan­ding af onto­lo­gi og ånds­fi­lo­so­fi. En direk­te erken­del­ses­te­o­ri, dvs. en teo­ri om, hvor­dan erken­del­se kom­mer i stand, er det ikke. Det er sna­re­re den abso­lut­te væren eller, som Hegel skri­ver, den “[…] ind­til vide­re [zunä­chst] umid­del­ba­re enhed af tænk­ning og væren […].”20Hegel, Werke 3, 586. Idéen er nu at føl­ge udvik­lin­gen af den­ne umid­del­ba­re og abstrak­te enhed mod dens sta­dig sti­gen­de kon­kre­ti­se­ring og der­med for­mid­ling, hvil­ket skal kul­mi­ne­re i den abso­lut­te for­mid­ling, dvs. viden om den­ne enhed i den abso­lut mest kon­kre­te og der­for begri­be­li­ge form, syste­met selv. Hegels system­be­greb kan der­med fore­lø­bigt bestem­mes som en væsent­lig del af meta­fy­sik­ken, idet syste­met net­op udgør meta­fy­sik­ken. Et system er i almin­de­lig­hed, som begre­bets old­græ­ske rod røber, noget sam­men­stil­let, og i sær­de­les­hed for Hegel en sådan sam­men­stil­ling, der gen­nem gen­stan­dens egen nega­tion af sig selv ophæ­ver sig selv mod sta­dig mere kon­kre­te for­mer for til sidst at ven­de til­ba­ge til sit udgangs­punkt, men nu som for­mid­let. Skulle den­ne sam­men­hæng mis­lyk­kes, gives der ikke tænk­ning eller viden­skab, da enhver sam­men­stil­ling for­ud­sæt­ter en grund. At tæn­ke syste­ma­tisk, dvs. sam­men­hæn­gen­de, for­ud­sæt­ter iføl­ge Hegel en grund for den­ne sam­men­hæng. Uden en sådan grund vil­le tænk­ning være til­fæl­dig og der­med uvi­den­ska­be­lig. Hegels radi­ka­li­tet består nu i at vil­le begri­be opkom­sten af begrebs­li­ge sam­men­hæn­ge som noget, der er opstå­et af sig selv fra det abso­lut­te, væren selv, hvil­ket bety­der, at abso­lut indi­vi­du­a­li­tet, ren iso­la­tion uden nogen sam­men­hæn­ge, ikke lader sig tæn­ke, er menings­løst. Det tyske “sinn­los” er her sigen­de: Hvis “Sinn” begrebs­ligt har noget at gøre med “sam­men­hæng”, så er det menings­lø­se net­op det, der står uden for enhver sam­men­hæng. Filosofiens opga­ve er mod en sådan hæv­det menings­løs­hed at gene­tab­le­re en menings­fuld, sam­men­hæn­gen­de ver­den, hvil­ket for Hegel på moder­ne vis sker igen­nem nega­tio­ner, ophæ­vel­ser og begræns­nin­ger.

Tænkningen har alt­så for Hegel en rund form. Den er ikke cir­ku­lær, men udvik­ler sig fra en begyn­del­se til en ende – lige­som når vi sprog­ligt skel­ner mel­lem at “gå i ring” og at “gå rundt”, hvoraf hint udtryk er nega­tivt (at køre i ring uden mål og med) og det­te posi­tivt (som børn, der ren­der rundt, alt­så går på opda­gel­se) kon­no­te­ret. Men en begyn­del­se, fast frem­gang (meto­do­lo­gisk) og en afslut­ning må filo­so­fi­en have, hvis det iføl­ge Hegel ikke skal mun­de ud i rela­ti­vis­me. Således kan man sige, at Hegel ser kon­struk­tio­nen af et system som det ene­ste mid­del til at gen­vin­de den ori­en­te­rings­løs­hed, som (i hans til­fæl­de) spe­ci­a­li­se­rin­gen og en moder­ne ver­den uden Guder har ført med sig.

Det er den syste­ma­tik, der helt grund­læg­gen­de ken­de­teg­ner Hegels tænk­ning. Og det er for­ment­lig end­nu en af hoved­grun­de­ne til, at man har svært ved tan­ken om Hegel i dag, da det synes ens­be­ty­den­de med, at filo­so­fi­en når eller kan nå frem til en ende.21Se eksem­pel­vis Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966). Spørgsmålet er dog, hvil­ken type, der her er tale om, når man taler om “ende”, og om vi over­ho­ve­det kan være den syste­ma­ti­ske (sam­men­hæn­gen­de) tænk­ning for­u­den. Når vi i dag nog­le gan­ge skel­ner mel­lem syste­ma­ti­ske og histo­ri­ske til­gan­ge til filo­so­fi­en, frem­hæ­ver vi ger­ne filo­so­fi­en selv som syste­ma­tik – og glem­mer der­ved ikke sjæl­dent, at syste­ma­tik­ken har en egen histo­rie, der kun svært lader sig skel­ne fra syste­ma­tik­ken selv; lige­som vi glem­mer, at vi end­nu ikke ken­der til et eksem­pel fra histo­ri­en, som ikke er syste­ma­tisk (selv­om nog­le eksemp­ler er mere sam­men­hæn­gen­de end andre). Og end­nu sjæld­ne­re agtes der på, at den såkald­te syste­ma­ti­ske filo­so­fi lider under svæ­re syste­ma­ti­ske mang­ler, der nød­ven­dig­gør, at frem­stil­lin­gen og, må man for­mode, tan­ken bag er min­dre sam­men­hæn­gen­de, end den giver sig ud for. Det er eksem­pel­vis ikke sjæl­dent, at tan­ken må hjæl­pes på vej med et for sagen selv frem­med og til­fæl­digt hjæl­pe­mid­del for at kom­me frem. Som om tan­ken fak­tisk hav­de fun­det en ende, den ikke vil vide­re fra, og der­for nød­stedt må ind­la­de sig på en art ånde­lig suturt­råd, der skal hol­de dens løse lem­mer sam­men. Et frem­træ­den­de eksem­pel på den­ne maske­ra­de er vel de spørgs­mål, der, i ste­det for at udsprin­ge af pro­blem­stil­lin­gen eller resul­ta­tet, lige­som pådut­tes sagen ude­fra med den hen­sigt at for­be­re­de og tage sprin­get fra et afsnit til det næste, eksemp­ler, hvis antal er legio.22Se eksem­pel­vis Slavoj Žižek, Less Than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism (London/New York: Verso, 2012), 523: “So what if Hegel’s thought is not a metap­hy­si­cs, but a form of patap­hy­si­cs in Alfred Jarry’s sen­se, a thin­king of pat­ho­lo­gi­cal inci­dents which ine­vi­tably dis­turb the inner logic of a pro­cess?”; Thomas Kuhn, The … Continue reading Sådanne frem­stil­lings­mæs­si­ge hjæl­pe­mid­ler vil­le Hegel én gang for alle afslø­re som det, de er, nem­lig udtryk for til­fæl­dig­he­der eller asso­ci­a­tio­ner, der viser, at frem­stil­lin­gen ikke hæn­ger sam­men, men kræ­ver mere arbej­de.

Hegels tænk­ning min­der os i det hele taget om syste­ma­tik­ken som pro­blem. En læser af Hegel i dag måt­te først og frem­mest stil­le sig spørgs­må­let, om det kan lade sig gøre at tæn­ke syste­ma­tisk uden et prin­cip, uden en begyn­del­se og slut­ning, alt­så uden meta­fy­sik og uden reflek­sio­ner over begyn­del­sen. Kort og godt: Kan man tæn­ke syste­ma­tisk uden at have et system? Selv den ame­ri­kan­ske prag­ma­tis­me, der i reflek­sio­ner over begyn­del­ser ale­ne ser et frug­tes­løst tids­for­driv, har prin­cip­per eller et udgangs­punkt, hvor­for meta­fy­sik­ken bekvemt kan læg­ges på hyl­den. I den­nes sted tages naivt udgangs­punkt i bevidst­he­dens her og nu uden at stil­le spørgs­måls­tegn ved den­ne begyn­del­se end­si­ge kig­ge til­ba­ge, men ale­ne fremad, hvor­le­des den­ne bevidst­hed opfø­rer sig.23Se eksem­pel­vis Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce V og VI, red. Charles Hartshorne & Paul Weiss (Cambridge, MA: Belknap Press, 1975), 278: “But in truth, the­re is but one sta­te of mind from which you can ‘set out,’ name­ly, the very sta­te of mind in which you actu­al­ly find your­self at the time you do ‘set out’ – a sta­te in which … Continue reading Af den grund kan det hel­ler ikke kom­me som en over­ra­skel­se, når nog­le prag­ma­ti­ske posi­tio­ner og pro­ces­fi­lo­so­fi meto­do­lo­gisk ender tæt på behaviorisme.24Se her­hjem­me eksem­pel­vis Johanna Seibt, “How to Naturalize Sensory Consciousness and Intentionality wit­hin a Process Monism with Normativity Gradient”, i Sellars and his Legacy, red. James R. O’Shea (Oxford: Oxford University Press, 2016). Hegels kri­ti­ske spørgs­mål til sådan­ne posi­tio­ner er, om de over­ho­ve­det kan siges at tæn­ke syste­ma­tisk. Set i det lys kan man måske end­da tale om prag­ma­tis­men som resig­na­tio­nens filo­so­fi.25Christoph Asmuth & Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Einleitung”, i Philosophisches Anfangen. Reflexionen des Anfangs als Charakteristikum des neuzeit­li­chen und moder­nen Denkens, red. Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christoph Asmuth (Würzburg: Königshausen und Neumann, under udgivelse). Heidegger viser sig her som en væsent­ligt min­dre resig­ne­ren­de, og dvs. min­dre prag­ma­tisk, og langt mere syste­ma­tisk tæn­ker, når han i sin anden fore­læs­nings­ræk­ke over Schelling frem­sæt­ter sit eget bud på et system: “Fuldendt er filo­so­fi­en altid da, når dens ende bli­ver og for­bli­ver det, der var dens begyn­del­se, spørgsmålet.”26Martin Heidegger, Gesamtausgabe II, bd. 42 (Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 1988), 169: “Vollendet ist die Philosophie immer dann, wenn ihr Ende das wird und blei­bt, was ihr Anfang ist, die Frage.” Og lige­som det er til­fæl­det for Heidegger, min­der Hegel os om, at en sådan syste­ma­tik må være abso­lut. Den må ikke ind­dra­ge andet i frem­gan­gen, end der for os men­ne­sker er til­gæn­ge­ligt til at begyn­de med. Den skal i en vis for­stand udgå fra men­ne­sket eller men­ne­ske­lig virk­som­hed og for­bli­ve der.

Dette er resul­ta­tet af det før­ste nedslag, som viser sig at være på kol­li­sions­kurs med vores tid, nem­lig en for­dring om en abso­lut meta­fy­sik som et nød­ven­digt grund­lag for syste­ma­tisk tænk­ning. Og det er vel at mær­ke en tænk­ning, der ikke for­ud­sæt­ter nog­le trans­cen­den­te grun­de, men på bag­grund af udgangs­punk­tet spør­ger til, hvor­le­des det begrebs­ligt kom her­til i det håb, at en sådan virk­som­hed vil oply­se (man kun­ne sige bevidst­gø­re) og vej­le­de den virk­som­me. At men­ne­sket er i stand til det­te på egen hånd, er ker­nen i det næste nedslag, nem­lig Hegels filo­so­fi som moder­ne seku­la­ris­me.

Andet nedslag: Modernitet som seku­la­ris­me

Når Hegels tænk­ning kan siges at være moder­ne, må det ses ud fra et gan­ske bestemt per­spek­tiv. At være moder­ne bety­der for et sådant stand­punkt at afvi­se beho­vet for supra­na­tu­ral­le instan­ser som eksem­pel­vis guder. Med andre ord er den men­ne­ske­li­ge for­nuft til­stræk­ke­lig til at rede­gø­re for alt, der har betyd­ning og virk­ning på men­ne­sket. Der er for Hegel ikke noget, der ikke kan for­kla­res: “Hvad der er for­nuf­tigt, det er vir­ke­ligt; og hvad der er vir­ke­ligt, det er fornuftigt.”27Hegel, Werke 7, 24. Der fin­des alt­så for Hegel ikke noget, der ikke som en del af viden­ska­ben vil­le kun­ne gives en for­kla­ring poten­ti­a­liter. Det bety­der ikke, at Hegel for­plig­ter sig på en rol­le som sand­si­ger­ske eller spå­mand. Som nævnt oven­for har Hegel ikke meget til­overs for de frem­tids­sy­ne­de. Grundtanken er ale­ne den, at når noget frem­træ­der som fæno­men for men­ne­sket, så kan men­ne­sket i kraft af at være et for­nuftsvæ­sen, dvs. i kraft af de af men­ne­sket selv til rådig­hed stå­en­de og frem­brag­te mid­ler som erfa­ring, viden­skab og spe­ku­la­tion, begri­be det. Hegels system, der udover logik­ken som bekendt inde­hol­der en natur- og ånds­fi­lo­so­fi, er abso­lut, dvs. auto­nomt og autarkt. Det kan stå på egne ben. Det gæl­der også etik­ken og poli­tik­ken, som Hegel afhand­ler under ånds­fi­lo­so­fi­en, hvil­ket jeg vil kom­me til­ba­ge til neden­for. I sine ind­led­nin­ger til logik­ken kan Hegel som grund for syste­mets abso­lut­hed prok­la­me­re om sin egen ind­led­ning til sit systems begyn­del­se, “at den­ne begyn­del­se som sådan hver­ken behø­ver for­be­re­del­se eller yder­li­ge­re ind­led­ning; og den­ne fore­lø­big­hed af ræson­ne­ment­et om begyn­del­sen kun­ne ikke have til hen­sigt at føre hen til begyn­del­sen, men sna­re­re at fjer­ne al foreløbighed.”28Hegel, Werke 5, 79. Citeret efter Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, 88.

Kants pro­jekt om at etab­le­re et nyt grund­lag for filo­so­fi­en, en ny ver­densan­sku­el­se, ale­ne ved at gøre brug af for­nuf­ten for­sø­ger Hegel der­med kon­se­kvent at rea­li­se­re. Med sine to før­ste kri­ti­ske vær­ker, Kritik der rei­nen Vernunft og Kritik der prak­ti­s­chen Vernunft, for­søg­te Kant ale­ne gen­nem for­nuf­tens selv­kri­tik (geni­ti­vus subiecti­vus) at gøre sig selv (geni­ti­vus obiecti­vus) for­nuf­tig. Foretagendet er såle­des betrag­tet et dan­nel­ses­pro­jekt, som gen­nem­fø­res af det, der selv skal dan­nes. Hvor Kant hav­de til­tro til for­nuf­tens udvik­lings­sta­di­um for en sådan selv­kri­tik, måt­te Hegel dog først sik­re sig, at et begyn­del­ses­ni­veau var opnå­et, hvor man kun­ne over­la­de for­nuf­ten rol­len som dom­mer og til­talt. Ikke desto min­dre deler Kant og Hegel den iagt­ta­gel­se med oplys­nin­gen, at det kun kan påhvi­le for­nuf­ten (men­ne­sket) selv at dan­ne for­nuf­ten, da man ved at over­dra­ge ansva­ret til en ude­frakom­men­de dom­stol vil­le risi­ke­re at brin­ge frem­me­de og der­med irra­tio­nel­le kræf­ter ind i opdra­gel­sen og der­med sna­re­re for­dær­ve end frem­me dan­nel­sen. Således for­vand­les Luthers to regi­men­ter til ét, for­nuf­tens.

Hegel er på det­te punkt moder­ne i den for­stand, at han gør alle men­ne­ske­li­ge anlig­gen­der til den­nesi­di­ge. De ver­dens­lig­gø­res. Hegels moder­ni­tets­pro­jekt er et seku­la­ri­se­rings­pro­jekt; et for­søg, som i sin gen­nem­fø­rel­se skal vise os, hvor langt vi kan kom­me på egen hånd. Men det­te kom­mer hos Hegel sam­ti­digt til udtryk som en moder­ni­tetskri­tik mønt­et på senop­lys­nin­gen, der iføl­ge Hegel ikke selv var til­stræk­ke­ligt oplyst. Af sam­me grund slæb­te den ufor­va­ren­de en ræk­ke for­dom­me med sig i baga­gen og vide­re­kol­por­te­re­de dem.

Denne ankla­ge mod oplys­nings­fi­lo­so­fi­en, som blandt sine repræ­sen­tan­ter også tæl­ler Kant, blev meget tid­ligt gjort klar over for Hegel. I et brev fra hel­lig­tre­kon­ger­s­af­ten 1795 beret­ter Schelling til Hegel om filo­so­fi­ens sør­ge­li­ge til­stand i Tübingen, hvor han er ved at fær­dig­gø­re sine stu­di­er.

Filosofien er end­nu ikke ved sin ende. Kant har opstil­let resul­ta­ter­ne: Præmisserne mang­ler sta­dig. Og hvem kan for­stå resul­ta­ter uden præ­mis­ser? – En Kant vel­sag­tens, men hvad skal de sto­re ska­rer stil­le op med det. […] Vi må vide­re med filo­so­fi­en! – Kant har ryd­det alt af vej­en – men hvor­le­des skul­le de bemær­ke det? […] Oh, de sto­re kan­ti­a­ne­re, som i dag fin­des overalt! […] før­end man ved af det, sprin­ger deus ex machina frem – det per­son­li­ge væsen, som sid­der derop­pe i sky­er­ne […].29Gustav Leopold Plitt, Aus Schelling Leben in Briefen (Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1869), 73: “Die Philosophie ist noch nicht am Ende. Kant hat die Resultate gege­ben: die Prämissen feh­len noch. Und wer kann Resultate ver­ste­hen ohne Prämissen? – Ein Kant wohl, aber was soll der große Haufe damit. […] Wir müs­sen noch wei­ter mit der Philosophie! – Kant hat Alles … Continue reading

Ved læs­ning af cita­tet lader den mistan­ke, Schelling ret­ter mod Kants filo­so­fi, sig svært over­se. Irritationsmomentet er den tem­me­lig vel­vil­li­ge mod­ta­gel­se, som Kants filo­so­fi nød blandt de i Schellings øjne for­stok­ke­de teo­lo­ger i stif­tet. Og hvad vær­re var, vel­vil­lig­he­den var til­sy­ne­la­den­de gen­si­dig. Kant kun­ne for eksem­pel i 1794 tak­ke den “berøm­te hr. Storr i Tübingen”30Immanuel Kant, Gesammelte Schriften VI (Berlin: Georg Reimer, 1900), 13. for behand­lin­gen af Religion inner­halb der gren­zen der bloßen Vernunft i den­nes dog­ma­tik fra 1793. Gottlob Christian Storr var en af de teo­lo­ger, Schelling ytre­de sin kri­tik stær­ke­st mod, og det tog sam­ti­digt form af en kri­tik af Kant for ikke ordent­ligt at have luk­ket døren for frem­med ind­blan­ding: “Alle muli­ge dog­mer er nu stemp­let som postu­la­ter af den prak­ti­ske for­nuft, og, hvor­til teo­re­tisk-histo­ri­ske bevi­ser aldrig ræk­ker, der hug­ger den prak­ti­ske (tübing­s­ke) for­nuft knu­den over.”31Plitt, Aus Schellings Leben, 72: “Alle mög­li­chen Dogmen sind nun schon zu Postulaten der prak­ti­s­chen gestem­pelt und, wo die the­o­re­ti­sch-histo­ri­s­chen Beweise nim­mer aus­rei­chen, da zer­haut die prak­ti­s­che (tübin­gi­s­che) Vernunft den Knoten.” I før­ste omgang er det Johann Gottlieb Fichtes viden­skabslæ­re, Schelling har udset sig som dør­vog­ter: “Fichte vil hæve filo­so­fi­en op til et niveau, fra hvil­ket de fle­ste af de hid­ti­di­ge kan­ti­a­ne­re vil svimle.”32Plitt, Aus Schellings Leben, 73: “Fichte wird die Philosophie auf eine Höhe heben, vor der selbst die mei­sten der bis­he­ri­gen Kantianer schwin­deln werden.” Men det ændrer sig med læs­nin­gen af Fichtes Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792), som for Schelling hen­vi­ser ham til et føl­ge­skab med Kant og teo­lo­ger­ne: “[…] så lang tid hine måde at slut­te på, som Fichte genind­fø­rer i kri­tik­ken af al åben­ba­ring, end­nu anses for gyl­dig, er der ingen ende på den filo­so­fi­ske tåbelighed.”33Plitt, Aus Schellings Leben, 75: “[…] so lan­ge jene Schlußart, die Fichte in der Kritik aller Offenbarung […] wie­der auf­bra­ch­te, noch als gül­tig ange­se­hen wird, der phi­los­op­hi­s­chen Thorheit kein Ende ist.”

Hegels moder­ni­tet består i for­læn­gel­se af det­te pro­jekt deri, at filo­so­fi­ens selv­be­græns­ning ikke skal bli­ve en begræns­ning til gun­st for reli­gion eller nogen anden trans­cen­dent ind­blan­ding, hvil­ket øjen­syn­ligt blev den kan­ti­an­ske filo­so­fis skæb­ne. Tværtimod: Filosofiens selv­be­græn­sen­de frem­gang, nega­tio­nen, må i og af sig selv udgø­re et hele. En gang for alle skul­le det til­kom­me filo­so­fi­en, for­nuf­ten, at få det sid­ste ord. Moderniteten skul­le alt­så hol­des seku­lær for ikke at kom­me på afve­je som legi­ti­me­ring af reli­gion.

Man måt­te der­for være påpas­se­lig med at videre­fø­re det for­nufts­be­greb, som oplys­nin­gen hav­de givet i arv. Dette tyde­lig­gø­res ved en afgø­ren­de for­skel mel­lem Kants og Hegels for­nufts­be­gre­bet, hvil­ket brin­ger os til det sid­ste nedslag før afslut­nin­gen.

Tredje nedslag: Antipolitik og antie­tik

Som kil­den til mora­lens ret­tes­nor, det kate­go­ri­ske impe­ra­tiv, er for­nuf­ten for Kant først og frem­mest for­bun­det med mora­li­tet. Den er såle­des i sin posi­ti­ve form prak­tisk, da det er for­nuf­tens bud, som alle frie og der­med moralsk set gode hand­lin­ger skal være i over­ens­stem­mel­se med. Det er i kraft af den prak­ti­ske for­nuft, at men­ne­sket kan bestem­me sig selv efter fri­he­dens kaus­a­li­tet og hand­le pligtmæssigt.34Kant, Gesammelte Schriften V, 31f.: “Reine Vernunft ist für sich alle­in prak­ti­sch, und gibt (dem Menschen) ein all­ge­me­i­nes Gesetz, wel­ches wir das Sittengesetzt nen­nen”. Cf. ibid. IV, 452ff. Af den­ne bestem­mel­se frem­går det, at Kants behand­ling af for­nuf­ten bli­ver en teo­ri om nor­ma­ti­ve domme.35Se her­til Christoph Asmuth, “Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie. Die Entgrenzung der Transzendentalphilosophie”, i Kant und Fichte – Fichte und Kant, red. Christoph Asmuth (Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2009), 231ff. Fornuften hæn­ger direk­te sam­men med det at hand­le moralsk godt, om man bør gøre dit eller dat, hvil­ket giver anled­nin­ger til endog tem­me­lig præ­ci­se angi­vel­ser af, hvor­le­des men­ne­sket moralsk bør hand­le i Kants sæde­læ­re.

Modsat Kant kan man ikke udle­de moral­ske impe­ra­ti­ver af det begreb om for­nuft, som Hegel udar­bej­der og læg­ger til grund for sin behand­ling af etik­ken og retslæren.36Se her­til eksem­pel­vis Peter Wolsing, G. W. F. Hegel (København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2017), 34ff. Her hol­der Hegel sig tem­me­lig strik­te til sin bestem­mel­se af filo­so­fi­en som den virk­som­hed, der ude­luk­ken­de har til opga­ve at begri­be fæno­me­ner sna­re­re end frem­skri­ve hand­lings­for­løb. I det hele taget er der ikke megen hjælp at hen­te til den gode leve­må­de eller poli­ti­ske beslut­nin­ger i den klas­si­ske tyske filo­so­fi. I Schellings til­fæl­de kan man lige­frem tale om en ikke bare apo­li­tisk, hvil­ket er Habermas’ tese,37Det er Jürgen Habermas’ tese, at Schelling er apo­li­tisk. Se Jürgen Habermas, Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken (Bonn, 1954). men antipo­li­tisk filo­so­fi, der sted­vist udar­ter sig til noget nær anar­kis­me. Forstået som første­o­r­dens teo­ri­er, der kan bistå med kon­kre­te hand­lings­vej­led­nin­ger, synes det poli­ti­ske og eti­ske i tiden efter Kant at være fal­det for sam­me mistan­ke som reli­gio­nen: ad bag­dø­ren at vil­le erstat­te den men­ne­ske­li­ge fri­hed med ufri­hed og falsk­hed. Det kan der­for også fore­kom­me noget para­doksalt, når nog­le vil omsæt­te dis­se teo­ri­er til nor­ma­ti­ve eti­ske eller poli­ti­ske teo­ri­er med rele­vans for vores tids udfordringer.38Se eksem­pel­vis Michelle Kosch, Fichtes Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2018). Af den grund er det ikke helt ved siden af at omta­le også Hegels filo­so­fi som antipo­li­tisk og antie­tisk, idet den i stor stil består i for­sø­get på at mod­vir­ke første­o­r­dens nor­ma­ti­ve teo­ri­er. I ste­det for (anti) sådan­ne teo­ri­er, udar­bej­des grund­struk­tu­rer­ne af det eti­ske og poli­ti­ske liv på et så mini­malt plan, at rela­ti­vis­me og skep­ti­cis­me lige præ­cis und­gås, men uden at fast­sæt­te ret­nings­linjer for, hvad der skal være, og der­med hvor­dan men­ne­sket skal hand­le. Det er gan­ske enkelt ikke filo­so­fi­ens områ­de, som til gen­gæld får den nega­ti­ve opga­ve at mod­ar­bej­de uto­pisk tænkning.39Forskellen på Schelling og Hegel er i den­ne hen­se­en­de, hvor stærkt det etisk-poli­ti­ske mod­ar­bej­des og hvordan. Men i den­ne kri­tik, som sam­ti­digt er en kri­tik af Kants abstrak­te og for­mel­le moral­læ­re, går Hegel alli­ge­vel et væsent­ligt skridt vide­re end Schelling i sin begrebs­lig­gø­rel­se af det poli­ti­ske og eti­ske. For hvor Kant på moder­ne vis kan adskil­le det eti­ske fra det poli­ti­ske ved sim­pelt­hen at hol­de det poli­ti­ske ude af behand­lin­gen af det eti­ske, lader Hegel det eti­ske spil­le ind i det poli­ti­ske såle­des, at den abstrak­te ret for­e­nes med mora­li­te­ten i sæde­lig­he­den.

I den­ne hen­se­en­de viser Hegel sig før­moder­ne. Hos Kant sæt­tes poli­tik­ken lige­frem i et anta­go­ni­stisk for­hold til etik­ken: “[…] al poli­tik må bøje sig for den først­nævn­te [etik­ken], men kan dog håbe at nå et niveau, om end lang­somt, hvor den ved­hol­den­de vil stråle.”40Kant, Gesammelte Schriften VIII, 380: “alle Politik muß ihre Kniee vor dem erstern beu­gen, kann aber dafür hof­fen, obzwar lang­s­am, zu der Stufe zu gelan­gen, wo sie behar­r­lich glän­zen wird.” Kant behand­ler ikke det poli­ti­ske i den prak­ti­ske filo­so­fi, som ale­ne hand­ler om men­ne­skets selv­be­stem­mel­se. Ordet “Politik” eller “poli­ti­sch” … Continue reading Hos Hegel der­i­mod må mora­li­te­ten ful­den­des, og det vil sige vir­ke­lig­gø­res, i det poli­ti­ske, som der­for deler for­mål med etik­ken som den­nes sid­ste og høje­ste. Det bety­der gan­ske vist ikke, at Hegel ofrer indi­vi­det for sta­ten, men iden­ti­fi­ka­tio­nen af etik­kens og poli­tik­kens høje­ste gen­stand er de sid­ste rester af en til­gang til det prak­ti­ske, hvis ophav kan fin­des i den antik­ke filo­so­fi.

I den Nikomakhæiske etik bestem­mer Aristoteles etik­kens gen­stand som det høje­ste gode, hvil­ket kort efter iden­ti­fi­ce­res med lyk­ken (εὐδαιμονία).41Aristoteles, Etikken (København: Det lil­le for­lag, 2000), 32. I sam­me ånde­d­rag under­ord­nes det­te for­mål poli­tik­ken: “Og selv­om det­te mål er det sam­me for den enkel­te og for bysta­ten, da synes det at være bed­re og mere fuld­kom­ment at opnå og opret­hol­de bysta­tens mål. Det, som er efter­trag­tel­ses­vær­digt for den ene enkel­te, er det bed­re og mere gud­dom­me­ligt at opnå for et helt folk og for bysta­ter­ne. Denne under­sø­gel­se stræ­ber her­ef­ter, og er en art poli­tisk videnskab.”42Aristoteles, Etikken, 32. For Aristoteles er etik­kens gen­stand der­med i sin høje­ste form poli­tik­kens. Denne bestem­mel­se af etik og poli­tik samt den der­af føl­gen­de måde at til­gå etik­ken på kan spo­res langt op i den nye tid og gør sig på sin hvis sta­dig gæl­den­de, når kon­se­kven­ti­a­lis­ter hæv­der etik­kens for­mål som nyt­te­mak­si­me­ring for grup­per eller sam­fund. Eller når Thomas Hobbes mener ale­ne at kun­ne sik­re det gode liv med udgan­gen af natur­til­stan­den og etab­le­rin­gen af det poli­ti­ske (staten).43Se eksem­pel­vis Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 117ff. Sammenfaldende er det poli­ti­ske og eti­ske hos Hegel ikke helt, men de deler ikke desto min­dre sam­me for­mål og lader sig ale­ne fuld­byr­des i hin­an­den. Således kan de sid­ste rester af en før­moder­ne ver­den sta­dig spo­res hos en af det moder­nes med­grund­læg­ge­re. Den spæn­ding, Kant ser som grund­læg­gen­de mel­lem poli­tik og etik for det moder­ne men­ne­ske, fal­der der­med bort, og man må spør­ge, om livet ikke tru­es med at for­svin­de i en sådan teo­ri.

Ikke desto min­dre, og jeg håber at have angi­vet mine grun­de her­for klart i det oven­stå­en­de, er der sta­dig god grund til at gøre ophold ved Hegels filo­so­fi.

Facit

Hvis man skul­le opsum­me­re det oven­stå­en­de i en for­mel, vil­le en frem­hæv­ning af Hegels dob­bel­te rol­le ikke kun­ne for­bi­gås. Hegels filo­so­fi udgør på den ene side en sta­dig leven­de del af vores selv­for­stå­el­se i form af det seku­læ­re pro­jekt. Men i mod­sæt­ning til de man­ge begej­stre­de for­søg på at opvi­se Hegels aktu­a­li­tet i nuti­di­ge debat­ter, gæl­der del­ag­tig­he­den sna­re­re som en art folie til vores tid. Hos Hegel fin­der vi alt det, som filo­so­fi­en har for­søgt at gøre op med uden dog at sæl­ge hele butik­ken. Hegel i dag er såle­des for mig at se et langt mere kom­pli­ce­ret spørgs­mål at besva­re end ofte anta­get. For hvis man vil­le pege på, at en aktu­el posi­tion fak­tisk var fore­gre­bet af Hegel, ja så må man spør­ge, om vi for alvor så ikke var fær­di­ge med Hegel. Det vil­le så være sagt i et sprog, der taler direk­te ind i nuti­di­ge pro­blem­stil­lin­ger. Omvendt for­ud­sæt­ter ethvert aktu­a­li­se­rings­for­søg, at grun­didéen med et abso­lut prin­cip og dit­to system, en radi­kal seku­la­ris­me og kon­ser­va­tis­me i for­hold til filo­so­fi­ens ret­tet­hed mod for­ti­den, i det mind­ste medtæn­kes i anven­del­sen af Hegels filo­so­fi; grund­be­stand­de­le, man da også i stor stil har for­søgt at slip­pe af med i det tyven­de århund­re­de. For hvis man går på rov i Hegels tænk­ning, kon­fron­te­res man med Hegels restrik­tio­ner for filo­so­fi­en samt af en syste­ma­tik, der ikke til­la­der løs­ri­vel­se fra syste­met.

Set i det lys bli­ver Hegel sna­re­re alle (i det mind­ste hid­ti­di­ge) aktu­a­li­se­rings­for­søgs vær­ste fjen­de, idet hans tænk­ning først og frem­mest er en udfor­dring til vores tid. Og man kan jo nær­mest ikke und­gå at snub­le i en Hegel-lek­tu­re. Med andre ord er der noget at hen­te hos Hegel som udfor­dring: Hvad vil Hegels filo­so­fi sige os? Tænk sig: En genero­bring af en filo­so­fi, som afstår fra uto­pi­er og frem­tids­sce­na­ri­er, men ale­ne hol­der sig til begrebs­lig­gø­rel­sen af det for­gang­ne ud fra et system uden skyg­gen af fore­lø­big­hed, udført på et rent ratio­nelt grund­lag. At tage stil­ling til det spørgs­mål, hvad vi skal stil­le op med dis­se, er Hegels arv til os i dag.

1. Robert Brandom, Making it Explicit. Reasoning, Representing, and Discursive Commitment (Cambridge, Mass/London: Harvard University Press, 1998).
2. Robert Pippin, Hegel’s Idealism. Satisfactions of Self-Consciousness (Cambridge: Cambridge University Press, 1989).
3. Terry Pinkard, Hegel’s Phenomenology (Cambridge/New York/Melbourne: Cambridge University Press, 1994).
4. Rune Lykkeberg, “Du skal for­stå Hegel, hvis du vil for­stå din sam­tid”, Information, 4. juli 2020.
5. “Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt gewor­den, und mit Grau in Grau läßt sie sich nicht verjün­gen, son­dern nur erken­nen; die Eule der Minerva begin­nt erst mit der ein­bre­chen­den Dämmerung ihren Flug.” Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in zwan­zig Bänden 7 (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), 28.
6. For en ind­led­nings­vis og kort udfol­del­se af den­ne posi­tion, se Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christian Benne, “New International Network: ‘Transformative Transmissions: German-Scandinavian Intellectual Communities 1790–1860’ ”, Schelling-Studien 10 (under udgivelse).
7. Se eksem­pel­vis Jean Hyppolite, Phénoménologie de l’esprit de Hegel (Paris: Editions Montaigne, 1946).
8. Se Catherine Malabou, The Future of Hegel. Plasticity, Temporality and Dialetic (London/New York: Routledge, 2004), 13.
9. Se eksem­pel­vis Georg Lukács, Die Zerstörung der Vernunft. Der Weg des Irrationalismus von Schelling zu Hitler (Berlin: Aufbau-Verlag, 1955).
10. Se Adrian Johnston, “Monism and Mistakes: Schelling and the Latest System-Program of German Idealism”, red. Tilottama Rajan & Daniel Whistler (Basingstoke: Palgrave Macmillan, under udgivelse).
11. Se eksem­pel­vis Ludwig Feuerbach, Grundsätze der Philosophie der Zukunft (Leipzig: Verlagsbureau, 1847).
12. “Was bis jetzt sich hier ereig­net, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der Ausdruck frem­der Lebendigkeit, und als ein Land der Zukunft geht es uns über­haupt hier nichts an; denn wir haben es nach der Seite der Geschichte mit dem zu tun, was gewe­sen ist, und mit dem, was ist, – in der Philosophie aber mit dem, was weder nur gewe­sen ist noch erst nur sein wird, son­dern mit dem, was ist und ewig ist – mit der Vernunft, und damit haben wir zur Genüge zu tun.” Hegel, Werke 12, 114.
13. Se før­ste bog, kapi­tel 1, i Wissenschaft der Logik (Hegel, Werke 5, 113).
14. “so ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt”, Hegel, Werke 7, 26.
15. Cf. Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phänomenologie des inne­ren Zeitbewußtseins (Halle: Max Niemeyer Verlag, 1928).
16. Hegel, Werke 5, 70. Her cite­ret efter den dan­ske over­sæt­tel­se: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, Res Cogitans 14, nr. 3 (2020): 76–88, 80.
17. “Metaphysica est sci­en­tia pri­ma cog­ni­tio­nis huma­nae prin­ci­pia con­ti­nens” (Alexander Baumgarten, Metaphysica (Halle/Magdeburg: C. H. Hemmerde, 1739), § 1).
18. Baumgarten, Metaphysica, § 2.
19. For en nær­me­re behand­ling af det­te, se Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Prefacing the Absolute: Two Models of Situating Self-Negating Negativity in Hegel’s Wissenschaft der Logik from 1812 and 1832”, i The Significance of Negation in Classical German Philosophy, red. Gregory Moss (Springer, under udgi­vel­se); Hans Friedrich Fulda, Das Problem einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik (Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1975); Andreas Arndt, “Die anfan­gen­de Reflexion. Anmerkungen zum Anfang der Wissenschaft der Logik”, i Hegels Seinslogik. Interpretationen und Perspektiven, red. Andreas Arndt & Christian Iber (Berlin: Akademie Verlag, 2000); og Brady Bowman, “Zum Verhältnis von Hegels Wissenschaft der Logik zur Phänomenologie des Geistes in der Gestalt von 1807. Ein Überblick”, i Kommentar zu Hegels Wissenschaft der Logik, red. Michael Quante & Nadine Mooren (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 2018).
20. Hegel, Werke 3, 586.
21. Se eksem­pel­vis Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1966).
22. Se eksem­pel­vis Slavoj Žižek, Less Than Nothing. Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism (London/New York: Verso, 2012), 523: “So what if Hegel’s thought is not a metap­hy­si­cs, but a form of patap­hy­si­cs in Alfred Jarry’s sen­se, a thin­king of pat­ho­lo­gi­cal inci­dents which ine­vi­tably dis­turb the inner logic of a pro­cess?”; Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago: The University of Chicago Press, 2012), 67: “How can the­o­ri­es like the­se ari­se from nor­mal sci­en­ce, an acti­vi­ty even less directed to their pur­su­it than to that of discove­ri­es?”; Dan Zahavi, Fænomenologi. En intro­duction (København: Samfundslitteratur, 2018), 133: “Hvad er den histo­ri­ske oprindelse?”
23. Se eksem­pel­vis Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce V og VI, red. Charles Hartshorne & Paul Weiss (Cambridge, MA: Belknap Press, 1975), 278: “But in truth, the­re is but one sta­te of mind from which you can ‘set out,’ name­ly, the very sta­te of mind in which you actu­al­ly find your­self at the time you do ‘set out’ – a sta­te in which you are laden with an immen­se mass of cog­ni­tion alre­a­dy for­med, of which you can­not divest your­self if you would; and who knows whet­her, if you could, you would not have made all know­led­ge impos­sib­le to yourself?”
24. Se her­hjem­me eksem­pel­vis Johanna Seibt, “How to Naturalize Sensory Consciousness and Intentionality wit­hin a Process Monism with Normativity Gradient”, i Sellars and his Legacy, red. James R. O’Shea (Oxford: Oxford University Press, 2016).
25. Christoph Asmuth & Jesper Lundsfryd Rasmussen, “Einleitung”, i Philosophisches Anfangen. Reflexionen des Anfangs als Charakteristikum des neuzeit­li­chen und moder­nen Denkens, red. Jesper Lundsfryd Rasmussen & Christoph Asmuth (Würzburg: Königshausen und Neumann, under udgivelse).
26. Martin Heidegger, Gesamtausgabe II, bd. 42 (Frankfurt am Main: Vittorio Klosterman, 1988), 169: “Vollendet ist die Philosophie immer dann, wenn ihr Ende das wird und blei­bt, was ihr Anfang ist, die Frage.”
27. Hegel, Werke 7, 24.
28. Hegel, Werke 5, 79. Citeret efter Hegel, “Hvormed må viden­ska­bens begyn­del­se gøres?”, 88.
29. Gustav Leopold Plitt, Aus Schelling Leben in Briefen (Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1869), 73: “Die Philosophie ist noch nicht am Ende. Kant hat die Resultate gege­ben: die Prämissen feh­len noch. Und wer kann Resultate ver­ste­hen ohne Prämissen? – Ein Kant wohl, aber was soll der große Haufe damit. […] Wir müs­sen noch wei­ter mit der Philosophie! – Kant hat Alles weg­geräumt – aber wie sol­l­ten sie’s mer­ken? […] O der großen Kantianer, die es jetzt übe­rall giebt! […] ehe man sich’s ver­sieht, springt der deus ex machina her­vor – das per­sön­li­che indi­vi­du­el­le Wesen, das da oben im Himmel sitzt […].”
30. Immanuel Kant, Gesammelte Schriften VI (Berlin: Georg Reimer, 1900), 13.
31. Plitt, Aus Schellings Leben, 72: “Alle mög­li­chen Dogmen sind nun schon zu Postulaten der prak­ti­s­chen gestem­pelt und, wo die the­o­re­ti­sch-histo­ri­s­chen Beweise nim­mer aus­rei­chen, da zer­haut die prak­ti­s­che (tübin­gi­s­che) Vernunft den Knoten.”
32. Plitt, Aus Schellings Leben, 73: “Fichte wird die Philosophie auf eine Höhe heben, vor der selbst die mei­sten der bis­he­ri­gen Kantianer schwin­deln werden.”
33. Plitt, Aus Schellings Leben, 75: “[…] so lan­ge jene Schlußart, die Fichte in der Kritik aller Offenbarung […] wie­der auf­bra­ch­te, noch als gül­tig ange­se­hen wird, der phi­los­op­hi­s­chen Thorheit kein Ende ist.”
34. Kant, Gesammelte Schriften V, 31f.: “Reine Vernunft ist für sich alle­in prak­ti­sch, und gibt (dem Menschen) ein all­ge­me­i­nes Gesetz, wel­ches wir das Sittengesetzt nen­nen”. Cf. ibid. IV, 452ff.
35. Se her­til Christoph Asmuth, “Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie. Die Entgrenzung der Transzendentalphilosophie”, i Kant und Fichte – Fichte und Kant, red. Christoph Asmuth (Amsterdam/New York: Editions Rodopi, 2009), 231ff.
36. Se her­til eksem­pel­vis Peter Wolsing, G. W. F. Hegel (København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2017), 34ff.
37. Det er Jürgen Habermas’ tese, at Schelling er apo­li­tisk. Se Jürgen Habermas, Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken (Bonn, 1954).
38. Se eksem­pel­vis Michelle Kosch, Fichtes Ethics (Oxford: Oxford University Press, 2018).
39. Forskellen på Schelling og Hegel er i den­ne hen­se­en­de, hvor stærkt det etisk-poli­ti­ske mod­ar­bej­des og hvordan.
40. Kant, Gesammelte Schriften VIII, 380: “alle Politik muß ihre Kniee vor dem erstern beu­gen, kann aber dafür hof­fen, obzwar lang­s­am, zu der Stufe zu gelan­gen, wo sie behar­r­lich glän­zen wird.” Kant behand­ler ikke det poli­ti­ske i den prak­ti­ske filo­so­fi, som ale­ne hand­ler om men­ne­skets selv­be­stem­mel­se. Ordet “Politik” eller “poli­ti­sch” fore­kom­mer gan­ske enkelt ikke i Kants prak­ti­ske vær­ker. At Kant selv slæ­ber en gam­mel for­dom med fra det før­moder­ne, nem­lig at for­bin­de prak­tisk filo­so­fi (etik) og reli­gion, skal her ikke for­føl­ges nærmere.
41. Aristoteles, Etikken (København: Det lil­le for­lag, 2000), 32.
42. Aristoteles, Etikken, 32.
43. Se eksem­pel­vis Thomas Hobbes, Leviathan (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 117ff.