Om fæno­meno­logiens sag. Kommentar til Fæno­menologi­fejden

Jeg er ble­vet ind­budt af Paradoks til at bidra­ge til ræk­ken af ind­læg, der her er ble­vet publi­ce­ret i de for­gan­ge måne­der af Søren Gosvig Olesen og Søren Overgaard for at give en kom­men­tar fra en posi­tion lidt uden for den umid­del­ba­re dan­ske kon­tekst. Jeg har kendt dem beg­ge læn­ge og har sam­ar­bej­det med dem hver for sig i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge. Begge har leve­ret vig­ti­ge bidrag til den fæno­meno­lo­gi­ske filo­so­fi i Norden. Det har der­for været en lidt pin­ag­tig ople­vel­se at over­væ­re et repliks­kif­te, der lige fra begyn­del­sen forta­ber sig i pole­mik og sar­kas­mer. Eftersom jeg anser det for påtræn­gen­de at have en sam­ta­le om fæno­meno­lo­gi­ens plads i det nuti­di­ge filo­so­fi­ske land­skab, har jeg imid­ler­tid tak­ket ja til at bidra­ge med en kort kom­men­tar, der for­hå­bent­lig kan åbne mulig­he­den for en fort­sat sam­ta­le.

Fejdens anled­ning er Gosvigs fru­stra­tion over en vis stan­dard­pro­ce­du­re, når det kom­mer til at præ­sen­te­re såkaldt “kon­ti­nen­tal filo­so­fi” på grundkurser.1Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023. Blot det fak­tum, at det frem­fø­res som “kon­ti­nen­tal” i mod­sæt­ning til “ana­ly­tisk” er vild­le­den­de, og i et vist omfang er det at give efter for en opde­ling, der alle­re­de fra star­ten accep­te­rer skel­let mel­lem ana­ly­tisk og kon­ti­nen­tal filo­so­fi som en legi­tim og sag­ligt moti­ve­ret klas­si­fi­ka­tion af nuti­dens filo­so­fi­ske land­skab. Jeg er enig med ham i, at det­te udgør et dår­ligt kort, der ikke hjæl­per os syn­der­ligt med at navi­ge­re. Husserl står i fle­re hen­se­en­der nær­me­re en “ana­ly­tisk” filo­sof som Frege end for eksem­pel Deleuze. Afstanden mel­lem hei­deg­ge­ri­a­ne­re og den kri­ti­ske teo­ris repræ­sen­tan­ter er ofte stør­re end mel­lem her­me­neu­tisk filo­so­fi og ame­ri­kansk nyprag­ma­tis­me. Og hvor Wittgenstein og hans efter­føl­ge­re egent­lig befin­der sig, det er svært at afgø­re. For nu blot at næv­ne et par eksemp­ler.

Frem for alt er Gosvig dog fru­stre­ret over, hvor­dan den fæno­meno­lo­gi­ske filo­so­fi præ­sen­te­res i de lærebø­ger, der anven­des på det kur­sus, hvor han selv under­vi­ser. Hvilke hånd­bø­ger der er tale om, og hvor­for de i så fald anven­des, bli­ver imid­ler­tid aldrig klart. Overgaard stil­ler i sit før­ste ind­læg det helt rime­li­ge spørgs­mål, hvil­ke bøger om fæno­meno­lo­gi Gosvig sig­ter til.2Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023. Den kends­ger­ning, at det­te spørgs­mål aldrig bli­ver ordent­ligt besva­ret, bidra­ger desvær­re til, at sam­ta­len mel­lem dem afspo­res fra begyn­del­sen.

I lyset af min egen under­vis­ning­ser­fa­ring undrer jeg mig over det­te pro­blem. Ved min insti­tu­tion væl­ger under­vi­ser­ne selv hvil­ken sekun­dær­lit­te­ra­tur, de vil anbe­fa­le de stu­de­ren­de at læse. Hvis en bog er dår­lig, skif­ter vi den ud. Hvorfor en kva­li­fi­ce­ret for­sker ved et godt uni­ver­si­tet skul­le under­vi­se i lit­te­ra­tur, han ikke selv synes om eller anser for påli­de­lig, er for mig svært at for­stå. Længere frem­me i debat­ten præ­sen­te­rer Gosvig mate­ri­a­le fra noget, der synes at være hans eget kom­pen­di­um om fæno­meno­lo­gi­en og dens histo­rie, blandt andet Husserl og Merleau-Ponty.3Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023. Selv har jeg gen­nem åre­ne som under­vi­ser i fæno­meno­lo­gi udvik­let egne under­vis­nings­ma­te­ri­a­ler, intro­duk­tions­bø­ger til både Heidegger og Husserl, som jeg lader de stu­de­ren­de læse. Men da er det som sup­ple­ment til pri­mær­lit­te­ra­tu­ren og til udvalg­te, kva­li­fi­ce­re­de bidrag fra andre for­ske­re. Lærebøger und­går vi som regel som andet end refe­ren­cekil­der. Og når det gæl­der val­get af kom­men­ta­rer, er det kva­li­te­ten, der tæl­ler, ikke hvil­ket sprog, det er skre­vet på. Selvfølgelig fin­des der man­ge kva­li­fi­ce­re­de for­tol­ke­re af fæno­meno­lo­gi, der skri­ver på engelsk, det bur­de slet ikke være nød­ven­digt at påpe­ge.

En sag, som Gosvig tager op, og som Overgaard synes at være enig med ham i, er vig­tig­he­den af selv at bli­ve kon­fron­te­ret med ori­gi­nal­tek­ster, og ikke kun i små, udvalg­te bid­der, men i form af hele vær­ker. I den uddan­nel­se, vi har udfor­met på Södertörns högsko­la i Stockholm, er det­te en cen­tral kom­po­nent, til dels på før­ste seme­ster og især fra andet. En filo­so­fisk erfa­ring bør inde­bæ­re vir­ke­lig at udsæt­te sig for en anden filo­so­fisk stem­me, som kom­mer til udtryk i et gen­nemtænkt værk. Det fin­des ingen lære­bog, ikke engang hvis den er skre­vet af en kva­li­fi­ce­ret for­tol­ker, der kan erstat­te den­ne erfa­ring af at være over­ladt til tek­sten selv og fin­de frem til en egen indre dia­log med dens ærin­de.

På det­te punkt adskil­ler de for­skel­li­ge filo­so­fi­ske tra­di­tio­ner sig i dag. Inden for den gængse ang­lo­a­me­ri­kan­ske main­stream­fi­lo­so­fi er det­te aspekt af den filo­so­fi­ske dan­nel­se næsten helt for­s­vun­det. Man læser artik­ler, mesten­dels nyskrev­ne, og man sko­les i at ana­ly­se­re og ned­bry­de deres argu­men­ta­tion med hen­blik på nog­le enkel­te spørgs­mål og at for­mu­le­re sit eget pole­mi­ske stand­punkt. Standardmodellen for en sådan filo­so­fisk dis­kurs er: In this paper I will discuss x’s view on y, and I will show that it is part­ly flawed, but that it can pos­sibly be saved by adding furt­her clau­ses to its argu­ment, etc. Det er en form for moder­ne sofi­stik, der som regel er præ­get af en man­gel på ærin­de og en man­gel på alvor.

Det, jeg vil kal­de en her­me­neu­tisk erfa­ring, er i ste­det en erfa­ring af at se og for­stå ver­den, hvor det også er os selv, spørgs­må­let angår. Det var det, Hans-Georg Gadamer ofte vend­te til­ba­ge til som erfa­rin­gen af at stå i den sam­ta­le, som tra­di­tio­nen er. Det er at lade sig til­ta­le på en måde, der moti­ve­rer læse­ren til at se sin plads i en stør­re histo­risk og sprog­lig sam­men­hæng. At læse tek­ster på den­ne måde, ikke som var det en mod­stan­der, hvis ord man skal pil­le fra hin­an­den, men som nogen, der har set og for­stå­et mere, end man selv har, og som frem for alt har set ver­den fra et ander­le­des per­spek­tiv, det er at bli­ve ledt frem til det, som både Husserl, Heidegger og Gadamer omtal­te som en besin­del­se, det tyske Besinnung. Det var det­te ord, som alle­re­de Schleiermacher benyt­te­de for at over­sæt­te Platons begreb sof­ro­sy­ne.

Det er i dag vig­tigt at for­sva­re filo­so­fi­en som også væren­de et sådant histo­risk ori­en­te­ret dan­nel­sesfag, der til­li­ge ind­be­fat­ter sprog­lig og histo­risk kund­skab og bevidst­hed. Det gæl­der om at bry­de igen­nem det præ­sen­ti­sti­ske ang­lo­fo­ne bur, der hol­der men­ne­sket fan­get i sit jeg, sin sam­tid og sin kul­tu­rel­le hori­sont. Det hand­ler ikke om nostal­gi efter tra­di­tion og histo­rie eller om reak­tio­nært at ven­de sam­ti­den ryg­gen. I ste­det hand­ler det om at udvi­de syns­fel­tet. De udfor­drin­ger, som men­ne­ske­he­den står over for i dag, gør det vig­ti­ge­re end nogen­sin­de at kun­ne se sin histo­ri­ske situ­a­tion i et læn­ge­re per­spek­tiv og erhver­ve værk­tøj til at tæn­ke ander­le­des. Det er ikke nok at anlæg­ge norm­kri­ti­ske per­spek­ti­ver, der ofte kun inde­bæ­rer, at nuti­den bekræf­ter sin egen følel­se af selv­til­stræk­ke­lig­hed. Det kræ­ver i ste­det, at man for­mår at søge ud på den åbne plads, hvor den viden­ska­be­li­ge kul­tur med hele dens nor­ma­tivt-tek­ni­ske for­nuft kan syn­lig­gø­res som et igang­væ­ren­de histo­risk even­tyr, i hvil­ket vi selv er med­vir­ken­de.

Den såkald­te “kon­ti­nen­tale filo­so­fi” er i den­ne hen­se­en­de ikke blot ét stand­punkt blandt andre. Studier i post­kan­ti­ansk ide­a­li­stisk, fæno­meno­lo­gisk og her­me­neu­tisk filo­so­fi er en måde at få øje på ver­den, som peger ud over den gængse tek­nisk-instru­men­tel­le for­nuft. Det er en mino­ri­tetspo­si­tion inden for vor tids uddan­nel­ses­kul­tur og inden for vor tids filo­so­fi. Her risi­ke­rer den at bli­ve yder­li­ge­re mar­gi­na­li­se­ret frem­over, for­di den i sam­men­lig­ning med main­stream­fi­lo­so­fi­en ikke pas­ser lige så godt ind i den publi­ce­rings- og meri­te­rings­prak­sis, der i alt over­ve­jen­de grad sty­rer det aka­de­mi­ske vir­ke.

Hvad angår Gosvigs ind­fø­je­de, lil­le afhandling,4Gosvig Olesen, “Fænomenologiens genstand”. så kan jeg kun istem­me stør­ste­delen af det, han siger der. Det gæl­der ikke mindst beto­nin­gen af fæno­meno­lo­gi­en som væsensvi­den­skab. Jeg til­slut­ter mig også, at net­op det fæno­meno­lo­gi­ske væsens­be­greb i dag er blandt de svæ­re­ste at for­mid­le til de stu­de­ren­de, efter­som vores viden­ska­be­li­ge kul­tur ofte præ­ges af en pro­gram­ma­tisk anties­sen­ti­a­lis­me. Man kan dog ikke for­stå, hvor­fra Husserl kom­mer eller hvor han er på vej hen, hvis man ikke ser, hvor­dan han – med sin logisk-mate­ma­ti­ske bag­grund – også ser en mulig­hed for at udvi­de det­te tan­ke­mæs­si­ge arbej­de til en filo­so­fisk psy­ko­lo­gi og menings­te­o­ri. Den fæno­meno­lo­gi­ske reduk­tion er sam­men med vari­a­tions­me­to­den, der lader os opda­ge gene­rel­le møn­stre i sans­nin­gen og i erfa­rin­gen, sel­ve for­ud­sæt­nin­gen for tan­ken om fæno­meno­lo­gi som filo­so­fisk viden­skab.

Dette gæl­der i lige så høj grad for Husserls sene filo­so­fi, der beto­ner inter­sub­jek­ti­vi­tet, livs­ver­den og histo­rie. Selv her hvi­ler dens meto­de på, at dis­se områ­der af men­ne­ske­ligt liv og men­ne­ske­lig erfa­ring har en vis gene­rel eller uni­ver­sel struk­tur, der kan afdæk­kes gen­nem syste­ma­tisk ana­ly­se.

For fuldt ud at for­stå den­ne væsen­son­to­lo­gi må man, som Gosvig også frem­hæ­ver, bry­de med en for­enk­let main­stream­fi­lo­so­fi. Det hand­ler ikke om rea­li­tet i naiv, objek­ti­vi­stisk for­stand. Selve fæno­meno­lo­gi­ens grund­lag, ja, dens indre eksi­stens­be­ret­ti­gel­se, hand­ler om at sæt­te spørgs­måls­tegn ved den slags ure­flek­te­ret natu­ra­lis­me og psy­ko­lo­gis­me. Husserl er en kri­ti­ker af sin tids nai­ve sci­en­tis­me, lige­som Kant og Hegel var det af deres til­sva­ren­de tidsånd. Og her har fæno­meno­lo­gi­en fort­sat en vig­tig opga­ve. I en tidsal­der, der kun er ble­vet end­nu mere fik­se­ret på det mate­ri­elt-tek­ni­ske, og som ikke læn­ge­re tror, at sub­jek­ti­vi­tet er noget andet end avan­ce­re­de algo­rit­mer, der kan imple­men­te­res i maski­ner, er der behov for fæno­meno­lo­gi­en til at vise men­ne­sker, hvad erfa­ring er, og i sid­ste ende sågar også hvad ver­den er. Den til­by­der en udvej til at for­stå ver­den som en menings­sam­men­hæng, i hvil­ken sub­jek­ti­vi­te­ten altid alle­re­de er indbefattet.5Oversat fra svensk af Kristian Olesen Toft.

Hvad er argumentation? Hvad er filosofi? Hvad er at læse?

Nu hvor Paradoks’ fejde om fæno­meno­lo­gi­en, det­te loka­l­op­gør, til­sy­ne­la­den­de har nået eller dog nær­met sig sin afslutning,1Søren Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, Tidsskriftet Paradoks, 14. marts 2023. må det vist være min tur til ikke at læse. Jeg mener, efter igen­nem det ene ind­læg efter det andet at have været vid­ne til et for­svar imod at læse fin­der jeg det ufor­svar­ligt at fort­sæt­te, som om min mulig­hed for at bli­ve læst var inden for pæda­go­gisk ræk­ke­vid­de. Når jeg efter at have hen­vist til fem­ten for­fat­ter­ska­ber som kom­pe­ten­te for­tolk­nin­ger af fæno­meno­lo­gi­en sta­dig bli­ver beskyldt for ikke at hen­vi­se til sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, når jeg efter at have givet en gen­nem­gang af fæno­meno­lo­gi­en sta­dig bli­ver afkræ­vet guld­korn og begrun­del­ser, når jeg efter at have leve­ret alt det efter­s­purg­te sta­dig kun mødes af præ­di­ke­ner om slut­nings­for­mer og påkal­del­se af fæno­meno­lo­gi­ens ånd, så er det nok bed­re, at jeg ret­ter blik­ket imod noget andet.

Talen er om argu­men­ta­tion. Vi skal igen­nem hele det dræ­ben­de aka­de­mi­ske lita­ni fra non sequi­tur og tu quoque til ham den vel­kend­te strå­mand: Vi skal kun se på argu­men­ter­ne, og de skal “ren­ses for reto­risk staffage”.2Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶26. Men når der tales om at ren­se noget for reto­risk staf­fa­ge, argu­men­te­res der så? Der tales i det mind­ste. Men det er alt­så ikke reto­rik, når der tales sådan? Det gæl­der om “at hol­de hove­d­et koldt og skri­de argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk frem”.3Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶26. Og den slags for­mu­le­rin­ger viser, at man hol­der hove­d­et koldt og skri­der såle­des frem?

Jeg har inter­es­se­ret mig for den­ne måde at bedri­ve filo­so­fi på i man­ge år. Dels for sjov – for det er sjovt at føl­ge, hvor­dan argu­men­ta­tion fak­tisk fore­går. Kollegerne ovre på reto­rik har et skar­pt blik for det; den kon­flikt mel­lem reto­rik og filo­so­fi, som alle­re­de var gam­mel hos Platon, er langt fra for­bi. Måske er den evig. Jeg kan hen­vi­se folk, der har tid, til mine opsat­ser “Logik for høns” (i At læse filo­so­fi fra 1992) og “Flere dår­li­ge argu­men­ter” (i Forsøg med filo­so­fi­en fra 2011). Dels for alvor – for det er alvor­ligt, at filo­so­fi­en for det meste lever i en fortræng­ning af sit eget ele­ment, tek­sten. Min før­ste bog, La phi­los­op­hie dans le texte fra 1982, hand­ler om det­te pro­blem; filo­so­fi­ens pro­blem med sig selv. Den hand­ler også om Kierkegaard, for han er om nogen en, som folk har læst uden at se hans tekst. Som om man skul­le se igen­nem tek­sten. (Kierkegaard har fået mere plads i den sene­ste udga­ve fra 2017, og det er ikke uden betyd­ning for det føl­gen­de.)

Man kan godt gri­ne ad folk, der skri­ver i ét væk om argu­men­ta­tion og så tror, at de der­ved argu­men­te­rer. Læser de ikke, hvad de selv skri­ver? Det er også til grin at lade for­skel­len mel­lem den ene eller den anden læs­ning kom­me an på, hvad man er mest “glad for”,4Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶4. og det er til grin ikke at vil­le “døm­me” nogen “ude”.5Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶10. Mit før­ste ind­læg om fæno­meno­lo­gi­en her i Paradoks tog udgangs­punkt i det for­hold, at de stu­de­ren­de så ofte er over­ladt til sekun­dær­lit­te­ra­tur, der gør Husserl, et filo­so­fisk geni, til et banalt sludrehoved.6Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023. Det er mig, der bedøm­mer Husserl til at være et geni, og det er mig, der døm­mer den bana­li­se­ren­de lit­te­ra­tur ude. Det er mit ansvar. Og mere til, det er min pligt. Det er ikke ander­le­des, end når en murer skal lære at byg­ge en mur, så den er i lod, eller en san­ger skal lære at syn­ge rent – og nogen jo alt­så skal lære dem det.

Men hvad nu hvis man gjor­de alvor af at argu­men­te­re sådan, som der tales så meget om? Altså hvad hvis man skred “argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk” frem, hvad hvis man hav­de held til at fjer­ne al “reto­risk staf­fa­ge”? Hvad vil­le der så være til­ba­ge af filo­so­fi­en? Det er der skre­vet adskil­ligt om, men jeg har da for­stå­el­se for, hvis tiden er knap. Så lad mig nøjes med et enkelt eksem­pel, der er gan­ske vel­kendt for det læsen­de publi­kum, for så vidt et sådant sta­dig fin­des. Men nu skal vi læse det argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk!

I før­ste del af den af Victor Eremita udgiv­ne Enten – Eller, inde­hol­den­de A.’s papi­rer, fin­der man blandt de såkald­te diapsal­ma­ta “Et exsta­tisk Foredrag”, som begyn­der sådan her:

Gift Dig, Du vil for­try­de det; gift Dig ikke, Du vil ogs­aa for­try­de det; gift Dig eller gift Dig ikke, Du vil for­try­de beg­ge Dele; enten Du gif­ter Dig, eller Du ikke gif­ter Dig, Du for­try­der beg­ge Dele. Lee ad Verdens Daarskaber, Du vil for­try­de det; græd over dem, Du vil ogs­aa for­try­de det; lee ad Verdens Daarskaber eller græd over dem, Du vil for­try­de beg­ge Dele; enten Du leer ad Verdens Daarskaber, eller Du græ­der over dem, Du for­try­der beg­ge Dele. Troe en Pige, Du vil for­try­de det; troe hen­de ikke, Du vil ogs­aa for­try­de det; troe en Pige eller troe hen­de ikke, Du vil for­try­de beg­ge Dele; enten Du tro­er en Pige eller Du ikke tro­er hen­de, Du vil for­try­de beg­ge Dele. Hæng Dig, Du vil for­try­de det; hæng Dig ikke, Du vil ogs­aa for­try­de det; hæng Dig eller hæng Dig ikke, Du vil for­try­de beg­ge Dele; enten Du hæn­ger Dig, eller Du ikke hæn­ger Dig, Du vil for­try­de beg­ge Dele.7Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. 3 (København: Gads Forlag, 1997), 25.

Argumentationsteoretisk er den­ne tekst ret let at gen­nem­skue. Den rum­mer føl­gen­de argu­ment:

A eller non‑A
Hvis A, så R
Hvis non‑A, så R

R

Argumentet er, som det frem­går, gyl­digt. Træder vi imid­ler­tid et skridt til­ba­ge fra den argu­men­ta­tions­te­o­re­ti­ske ana­ly­se, er det noget andet, som frem­går. For så frem­går det, at “Gift Dig, Du vil for­try­de det; gift Dig ikke, Du vil ogs­aa for­try­de det”, osv. siger noget gan­ske andet end “A eller non‑A”, osv. Med det sid­ste er der til­sy­ne­la­den­de noget til­ba­ge, som det før­ste nok siger, og dog er der i det sid­ste intet til­ba­ge af, hvad det før­ste siger. Hvordan skal vi nu for­kla­re det­te para­doks? Hvad er det, der er for­s­vun­det? Er det sti­len, iro­ni­en? Eller er det måske gen­ta­gel­sen? Eller det, som sker ved gen­ta­gel­sen (for ved fire gan­ge A eller non‑A sker der intet)? Eller er det ind­hol­det, det som i nuti­dens angel­sak­si­ske voka­bu­lar kal­des sub­stan­sen?

Svaret er, at det er det hele, der er for­s­vun­det. Ja, det er end­da for­s­vun­det, at argu­men­tet er gyl­digt: Vi går fra det ene alter­na­tiv til det andet, men med det sid­ste alter­na­tiv går det for vidt. Man kan trods alt erfa­re, hvor­vidt man vil for­try­de at gif­te sig eller ikke, at le eller græ­de over ver­dens dår­ska­ber, at tro en pige eller ej. Men at erfa­re, hvor­vidt man vil for­try­de eller ikke for­try­de at hæn­ge sig, det må siges at være ude­luk­ket. Men det skri­ver Kierkegaard ikke. Han for­ud­sæt­ter, at hans læser kan læse. Ja, han for­ud­sæt­ter lige­frem, at hans læser har ånd. Måske ikke fæno­meno­lo­gi­ens ånd, men alli­ge­vel. Derfor und­la­der han at være ånd­løs: at kede os. Han benyt­ter en figur, som i øvrigt fore­kom­mer en ræk­ke ste­der i for­fat­ter­ska­bet; gen­ta­gel­se på gen­ta­gel­se, så det ender med at være mere end gen­ta­gel­se, nem­lig over­dri­vel­se.

Overdrivelse frem­mer for­stå­el­sen, siger man. Indrømmes skal det, at Kierkegaards reto­ri­ske pragtstyk­ke er et ekstremt eksem­pel. Men er det reto­ri­ske bare “staf­fa­ge”? Er sti­len, er iro­ni­en, er ind­hol­det? Hvad skal man stil­le op med alt det, hvis der ikke er andet at kom­me efter end det, som den “argu­men­ta­tions­te­o­re­ti­ske” ana­ly­se viser? Når hele tek­sten er væk? Og er det så meget ander­le­des med andre filo­sof­fer? Tag Nietzsche som et nær­lig­gen­de eksem­pel. Eller Hegel. Eller Derrida. Eller Platon eller Aristoteles såmænd. Det er klart nok lidt svæ­re­re med folk som Ayer eller Smart. Det kan dog være en god idé at læse også deres skri­ve­ri­er, om ikke andet så for at lære at gen­ken­de en stilart inden for filo­so­fi­fa­get, hvor man puk­ker reto­risk på argu­men­tet, og som efter­hån­den har fun­det sin ret­te beteg­nel­se: argu­men­to­rik.

Det er der­for, jeg ple­jer at frem­hæ­ve, at det er filo­sof­fens opga­ve at lære at læse og skri­ve, og uden blu­sel hæv­der, at filo­so­fi som argu­men­ta­tion er filo­so­fi for små reg­ned­ren­ge. Ingen af de filo­sof­fer fra tra­di­tio­nen, vi læser, er små reg­ned­ren­ge, og vi skal hel­ler ikke gøre dem til det. Heller ikke selv om nuti­dens filo­sof­fer til hobe er det, så peers de end også er.


Men Husserl, som det hele begynd­te med, er han trods alt ikke ret langt fra at skul­le læses sådan? Han er i hvert fald for tiden langt fra at bli­ve læst sådan, vil jeg sige. Hvis man da over­ho­ve­det kan sige, at han bli­ver læst nu for tiden.

Husserl var selv vid­ne til, hvor­dan logik­ken i sti­gen­de grad for­ma­li­se­re­des, og giver i sine arbej­der frem mod Logische Untersuchungen udtryk for sin for­bløf­fel­se over, at det kan vir­ke impo­ne­ren­de på nogen. For ham var det klart, at logik­ken ikke kun­ne grund­læg­ges på for­ma­li­se­ring, og han erklæ­re­de der­for at vil­le hol­de fast ved den gam­le opfat­tel­se af logik som meta­fy­sik. I en tekst date­ret til ca. 1890, “Varia ope­ra­ti­va”, skri­ver han kort og fyn­digt: “Alles Schließen kann nicht ein for­ma­les sein” (“Ikke al slut­ning kan være formel”).8Edmund Husserl, Husserliana XXI, 11. Gaves der ingen mate­ri­el­le slut­nin­ger, vil­le den for­mel­le ikke blot være ind­hold­st­om, den vil­le, da så end ikke mulig­he­den af at give den ind­hold bestod, end­da være umu­lig. “Gäbe es nicht sachli­ches, nicht­for­ma­les Urteilen und Schließen, so auch kein for­ma­les. Dies ver­kan­nt zu haben, ist der fun­da­men­tale Irrtum der algo­rit­h­mi­s­chen L<ogik>” (“Gaves der ikke sag­lig, ikke-for­mel doms­fæl­del­se og slut­ning, så gaves der hel­ler ingen for­mel. Det er den algo­rit­mi­ske logiks fun­da­men­tale fejl at have miskendt dette”).9Husserl, Husserliana XXI, 11.

Projektet om at gøre rede for for­bin­del­sen mel­lem den mate­ri­el­le logik og den for­mel­le går under nav­net trans­cen­den­tal logik. Det fin­des i moder­ne tid for­trins­vis hos Kant og Husserl. I sidst­nævn­tes Ideen I udfol­des det end­da til et pro­jekt angå­en­de mate­ri­al onto­lo­gi og for­mal onto­lo­gi og for­bin­del­sen mel­lem dis­se. Det fører Husserl til at gå en anden vej end Kant. Uanset hvad skal man over Kant for at for­stå Husserl. Man skal også over Hegel.

I den sekun­dær­lit­te­ra­tur, som jeg i mit sene­ste ind­læg i Paradoks har hen­vist til og anbefalet,10Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023, ¶13. ses pro­jek­tet om en trans­cen­den­tal logik lige­frem som den moder­ne eller nye­re tids meta­fy­si­ske pro­jekt. I den sekun­dær­lit­te­ra­tur, som jeg ikke vil anbe­fa­le, og som jeg hver­ken vil spil­de egen eller andres tid med, når man slet ikke frem til det­te pro­jekt.

For at resu­me­re i sam­me manér som Aristoteles, der kald­te sig selv for skri­ve­ren og af Platon blev kaldt for læse­ren: Hvorfor filo­so­fi­en ikke består i argu­men­ta­tion i tom­gang, er nu sagt.


Når det er sagt, så skal det også siges, at det i de fle­ste dis­kus­sio­ner ikke er logik, det kom­mer an på, men der­i­mod etik. Adskillige filo­sof­fer har også for­søgt at skri­ve en dis­kus­sio­nens etik. Jeg skal ikke refe­re­re dem her. Nietzsche har med to ord karak­te­ri­se­ret, hvad man bør und­gå; han kal­der det belei­di­gen­de Klarheit (sår­en­de klar­hed). Det var mønt­et på eng­læn­der­ne. Det kun­ne det også være i dag. Det bety­der at præ­sen­te­re noget meget sim­pelt som noget meget dybt.

Nu har den engel­ske måde at gøre sig på bredt sig over hele klo­den. Sådan kan man se en mand para­de­re som en anden Ayer og næsten Smart, så urok­ke­ligt for­vis­set om sin argu­men­ta­tions fortræf­fe­lig­hed, at han kun behø­ver at tale om den og så ellers kan gå uden om tek­sten eller sige, at han ikke lige har tid den dag. Ubegrundede påstan­de? Tu quoque? Ja, hvor­dan synes du selv det går med at begrun­de noget som helst? Bemærk “sar­kas­men og latterliggørelsen”!11Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶15. Ja, så ger­ne: “gesti­ku­le­re i ret­ning af en bog”,12Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶2.Not so, my dear Gosvig”,13Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶12. osv. osv. Non sequi­tur? Ja, men hvor­for er du sik­ker på, der er tale om en slut­ning? Kunne det ikke være en læs­ning? Og måske en symp­to­mal en af slagsen? Symptomallæsning? Nej, det var den­gang. For nu stu­de­rer vi eye move­ments og eye tra­ck­ing. Og bru­ger elek­tro­de­hat. Og bril­ler.

Problemet med at skri­ve om sim­pel meka­nik som slut­nings­for­mer, som om det var dybe ind­sig­ter, er, at man på den måde luk­ker dis­kus­sio­nen. For som jeg skrev i mit før­ste ind­læg, hvad skal man stil­le op, når der ikke er enkel­te fejl, man kan slå ned på, men det er hele setup­pet, der er for­kert. Skal jeg vir­ke­lig til at for­kla­re en kol­le­ga, at der er noget, der hed­der gen­re­be­stem­mel­se, at der er for­skel på et debat­ind­læg og en afhand­ling, uaf­hæn­gigt af, hvil­ke græn­ser en redak­tion sæt­ter eller ikke sæt­ter. Det bli­ver jo belei­di­gend at belæ­re nogen om det. Lige så belei­di­gend, som når nogen vil belæ­re om tu quoque eller non sequi­tur – eller per aucto­ri­ta­tem eller ad homi­nem, osv. ad libi­do. Dog, lad mig lige ophol­de mig et øje­blik ved den mest popu­læ­re per­son i tidens stan­den­de dis­kus­sio­ner og belæ­rin­ger om logik. Det er: strå­man­den. Alle synes at vide, hvem han er, og alli­ge­vel er der ingen, der ved, hvem han er.

Den mage­lø­se opda­gel­se ved den mand skal være, at ingen kri­tik pas­ser i for­hol­det 1:1 på nogen bestemt per­son. Og det er jo rig­tigt. For vi kon­stru­e­rer altid. Freudomarxisme, struk­tu­ra­lis­me, ana­ly­tisk filo­so­fi, hvem er det lige? Enhver kan und­slå sig, for det er aldrig den eller den kon­kre­te per­son. Og gan­ske vist er der dår­li­ge kon­struk­tio­ner, som essen­ti­a­lis­me og soci­al­kon­struk­ti­vis­me – eller post­struk­tu­ra­lis­me eller post­mo­der­nis­me. Men det er ikke, for­di de er “strå­mænd”. Det er, for­di de er dår­ligt tænkt; de har ingen præ­cis defi­ni­tion, eller de er selv­mod­si­gen­de. Typologien eller ide­al­ty­pen slip­per man ikke for i nogen dis­kus­sion.

Her er prin­cip­pet for den: “Jeg håber, at en kri­tisk meto­de, som jeg for det meste har benyt­tet, ikke vil bli­ve lagt mig til last. Hvor det over­ho­ve­det gik, bestræb­te jeg mig på at få de leden­de tan­ker frem [auszulö­sen] og begrebs­ligt skar­pt bestemt [begrif­flich scharf zu fixi­e­ren], som uden altid at være klart og kon­se­kvent fulgt hele tiden gik igen hos for­skel­li­ge for­fat­te­re, sådan at jeg på den­ne grund kun­ne opbyg­ge en teo­ri så kon­se­kvent som mulig. Den efter­føl­gen­de kri­tik kun­ne da vise, hvor vidt de ved før­ste ind­tryk plau­sib­le moti­ver over­ho­ve­det for­må­e­de at ræk­ke.” Det står i begyn­del­sen af Husserls Philosophie der Arithmetik (nær­me­re bestemt Husserliana, XII, 5). Det er sådan, Husserl i den tid­li­ge­re Über den Begriff der Zahl, habi­li­ta­tions­skrif­tet fra 1887, frem­sæt­ter sin tal­te­o­ri på bag­grund af en kri­tik af fem typer (jeg mener typo­lo­gi­se­re­de) teo­ri­er. Man fin­der den sam­me frem­gangs­må­de hos Brentano. Og som så meget, Husserl og Brentano har til fæl­les, hos Aristoteles. Skal vi kal­de det strå­mand­sprin­cip­pet? Mon ikke det er bed­re som hidtil at kal­de det peri­gra­fi. Og så ellers lade det med strå­per­so­nen gå op i røg.


Engang hav­de man den ana­ly­ti­ske filo­so­fi, som for­sim­p­le­de vores meti­er, og hvor man ikke kun­ne kom­me med ind­ven­din­ger, for­di de skul­le være til­sva­ren­de for­sim­p­le­de for at bli­ve for­stå­et, hvor­ved det blev umu­ligt at ind­ven­de noget imod for­sim­plin­gen selv. Jeg fik lov at søbe af den i to år, inden jeg kun­ne flyg­te ud af lan­det og fandt en lære­me­ster, der kun­ne vise mig, hvad filo­so­fi er. Alt det, mine dan­ske lære­re hav­de kaldt ufor­stå­e­ligt, viste sig at være for­stå­e­ligt nok, bare man hav­de nogen til at lære sig at arbej­de med de tek­ster. Jeg vil påstå, at de stu­de­ren­de kan for­stå alt muligt, selv den svæ­re­ste Aristoteles eller Kant eller Heidegger, hvis de får den ret­te hjælp til det. Men det er ingen hjælp, hvis ens lærer erklæ­rer noget for ufor­stå­e­ligt eller erklæ­rer, at det eller det kan han eller hun ikke for­stå. Og det hør­te jeg vit­ter­ligt under­vi­se­re sige. Jeg tro­e­de ikke mine egne ører. Kan man så også som fysi­ker kom­me uden om Einstein bare ved at sige, at man ikke for­står ham? Eller som musi­ker uden om Schönberg eller som maler uden om Cézanne?

Sådan gør man ikke i dag. Nu er det alli­ge­vel hele filo­so­fi­en, der er ble­vet som den ana­ly­ti­ske filo­so­fi. De stu­de­ren­de må søbe end­nu mere. Vi har end­da fået en ana­ly­tisk fæno­meno­lo­gi. Nu er det fæno­meno­lo­ger­ne, der ikke for­står fæno­meno­lo­gi­en. De siger dog ikke sådan. Man har fun­det nye meto­der, som peer review og den slags. Det bety­der, at man ikke som før bli­ver bedømt af auto­ri­te­ter, der kan mere end én selv, men af lige­mænd, der kan lige så meget eller nær­me­re lige så lidt som en selv. Derfor er peer review ikke kva­li­tets­kon­trol, men der­i­mod kon­for­mi­tets­kon­trol. I dag slår man ikke ned på nogen, for­di ved­kom­men­de ikke er god nok, men for­di ved­kom­men­de stik­ker for meget ud. Og man behø­ver ikke læn­ge­re sige, at den eller den er “ufor­stå­e­lig”. Man siger bare, at den eller den er con­tro­ver­si­al. Agamben eller Derrida er hig­hly con­tro­ver­si­al. Jeg er også con­tro­ver­si­al, dog ikke så hig­hly som dem, da mit talent ikke ræk­ker slet så langt som deres. Men jeg har det nu meget godt med dog at være på sam­me side som dem.

For filo­so­fi­en har ikke man­ge chan­cer i det nuvæ­ren­de system. Ved ind­gan­gen til hele tra­di­tio­nen står Platon ellers med sin skel­nen mel­lem filo­so­fi og filo­dok­si. Det før­ste er kær­lig­hed til tænk­ning. Det sid­ste er kær­lig­hed til menin­ger – også kendt som posi­tio­ner, som man kan argu­men­te­re for og imod. Langt det meste af, hvad der bedri­ves på de filo­so­fi­ske insti­tut­ter i dag, er filo­dok­si og ikke filo­so­fi. Så vi læser Husserl og fin­der en pas­sus, hvis kon­tekst er at afgræn­se fæno­meno­lo­gi­ens posi­tion over for car­tesi­a­nis­mens? Ja, hvis det at læse var at gen­gi­ve det dok­si­ske ind­hold i en tekst, så var det rig­tig­nok at læse. Men det er ikke sådan, man får en tekst til at hæn­ge sam­men. Husserls ord på det cite­re­de sted af Krisis14Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. til­ord­ner gyl­dig­he­den en for­stå­e­lig­hed, de peger på livs­ver­de­nen som betin­gel­sen for, at viden­ska­ben over­ho­ve­det kan få sin gyl­dig­hed. Den før­ste type læs­ning lærer os at pla­ce­re Husserl i et dokso­gra­fisk ske­ma. Den anden lærer os at tæn­ke i fæno­meno­lo­gi­ens fod­spor; det er sådan, Merleau-Ponty eller Derrida læser Husserl.

Vi skal have tek­sten for­kla­ret og kon­tek­stu­a­li­se­ret, javist, men det er ikke gjort med det, for så let er vores opga­ve med tek­sten ikke. Vi skal ikke bare se på dens teser, men også på dens stil, ikke bare kun­ne dens begre­ber, men også bemær­ke de greb, den benyt­ter, kun­ne se dens brud med tra­di­tio­nen eller for­læn­gel­se af tra­di­tio­nen, ven­de og dre­je dens ord­valg, beskri­vel­ser, bil­le­der, eksemp­ler, ana­lo­gi­er, meta­fo­rer, paral­lel­ler, skjul­te cita­ter og ind­byg­ge­de pasti­cher, styr­ker og svag­he­der og mod­si­gel­ser, til­ba­ge­ven­den­de for­mu­le­rin­ger og deres for­ny­e­de betyd­nin­ger fra gang til gang, osv. Vi kan i sid­ste ende ikke kon­stru­e­re en tekst efter dens ret­te pro­por­tio­ner uden alt det, hvad enten vi læser eller skri­ver.

Det har undret mig, at intro­duk­tio­ner til fæno­meno­lo­gi, der er halv­treds eller femog­halvfjerds år gam­le, er bed­re end dem, der skri­ves i dag. Det er som om, der den­gang var et niveau, man ikke gik under. Det er alle­re­de over hund­re­de år siden, at Heidegger i sine fore­læs­nin­ger sag­de, at fæno­meno­lo­gi­en var ble­vet et sko­la­stisk system, og at det gjaldt om at ori­en­te­re sig efter fæno­meno­lo­gi­ens mulig­hed og ikke dens vir­ke­lig­hed. I dag er man møj­som­me­ligt ved at arbej­de sig frem til det niveau, alle for­ud­sat­tes at have den­gang. Man fin­der som i enhver anden, filo­so­fisk høj­re­o­ri­en­te­ret sko­le sin glæ­de ved at pud­se syste­met op end­nu en gang, nu ved hjælp af bevidst­heds­fi­lo­so­fi og cog­ni­ti­ve sci­en­ces. Institutionshistorisk er det ikke svært at for­kla­re udvik­lin­gen. Dengang filo­so­fi­en var tysk og fransk og ita­li­ensk, var trans­cen­den­tal­fi­lo­so­fi­en og den spe­ku­la­ti­ve filo­so­fi, Kant og Hegel, noget eller nogen, man kun­ne. I dag er det en kæm­pe indu­stri at bedri­ve Phenomenology Explained for the Average American or Chinese Tourist.

Men se, det vil jeg ikke. For jeg har set til­stræk­ke­ligt til at vide, at fæno­meno­lo­gi over­sat til angel­sak­sisk filo­so­fi bli­ver berø­vet sine rød­der og sit for­hold til tra­di­tio­nen, og så er det ikke fæno­meno­lo­gi mere. Det er nem­lig ikke rig­tigt, at jeg ikke har læst meget ana­ly­tisk filo­so­fi; jeg tør godt sige, at jeg har læst den, så jeg ken­der typen ud og ind – for meget kan man sige om den ana­ly­ti­ske filo­so­fi, for­stå­el­ses­pro­ble­mer frem­by­der den trods alt ikke. Men det er helt rig­tigt, at jeg er ensi­dig. Jeg er på sam­me side som Derrida og Granel og Desanti og de andre nævn­te. For det er dem, man kan lære af, og ikke dem, som jeg døm­mer ude, og som er bleg afg­lans.

Hvem der skal afgø­re, hvor­når læs­nin­gen af Husserl er radi­kal, og hvor­når den er bleg afg­lans? Det skal jeg. For det må enhver afgø­re med sig selv – også i en tid, hvor man vil læg­ge det valg fra sig og ud til sine peers, som om man sad i fint sel­skab og lige skul­le kig­ge raden rundt for at fin­de ud af, hvor­når man skal græ­de eller gri­ne. Ingen skal tvin­ge mig ind i det med­lø­be­ri. Og end­nu min­dre skal nogen tvin­ge mig til at gøre de stu­de­ren­de til med­lø­be­re. Tænke må enhver selv gøre, og ellers er der ingen tænk­ning.

1. Søren Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, Tidsskriftet Paradoks, 14. marts 2023.
2. Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶26.
3. Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶26.
4. Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶4.
5. Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶10.
6. Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023.
7. Søren Kierkegaards Skrifter, Bd. 3 (København: Gads Forlag, 1997), 25.
8. Edmund Husserl, Husserliana XXI, 11.
9. Husserl, Husserliana XXI, 11.
10. Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023, ¶13.
11. Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶15.
12. Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶2.
13. Overgaard, “Afsluttende argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk efter­skrift”, ¶12.
14. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.

Afsluttende argumen­tations­teoretisk efterskrift

Søren Gosvig Olesen kvit­te­rer ven­ligt for mit sene­ste ind­læg med både en filo­so­fisk artikel1Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023. og et forord2Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023. til den. Så er det vel kun pas­sen­de, at mit sid­ste bidrag til den­ne kon­tro­vers bli­ver i form af et efte­r­ord.

Det har vist sig at være nem­me­re at pres­se vand ud af en sten end at få min gode kol­le­ga til at leve­re belæg for sine alvor­li­ge og alde­les ube­grun­de­de påstan­de. Han vil hel­le­re beskyl­de mig for at lave fup og svin­del, for ikke at læse og måske slet ikke at kun­ne læse. Og så selv­føl­ge­lig gesti­ku­le­re i ret­ning af en bog, der skul­le inde­hol­de alle de efter­s­purg­te begrun­del­ser.

Altså kan vi ikke dis­ku­te­re sub­stan­sen (hvis der måt­te være en sådan) i Gosvigs ankla­ger om fup og svin­del. I ste­det vil jeg stil­le skar­pt på noget af det, Gosvig kom­mer med i ste­det for de efter­s­purg­te begrun­del­ser.

Gosvig star­ter med at sige, at der “ingen grund [er] til at bru­ge megen tid på de forundringspunkter”,3Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2. han frem­fø­rer i sit for­ri­ge bidrag, da jeg giver ham ret i dem alle. En lidt over­ra­sken­de påstand, efter­som jeg i mit ind­læg viser, at i hvert fald et par af Gosvigs “forun­drings­punk­ter” angår ting, der er sagen uved­kom­men­de – som fx hvor­for jeg ikke næv­ner, at han cite­rer Husserl på tysk, eller at han er glad for den og dens læs­ning af Husserl. Men der­for kan Gosvig jo godt have ret i, at han undrer sig over, at jeg ikke bru­ger plads på irre­le­van­te ting. Det kan jeg så … øhm … undre mig lidt over, at han undrer sig over.

Men det er slet ikke de punk­ter, Gosvig har i tan­ker­ne i sit nye ind­læg. Derimod har han opda­get, at jeg for­bi­går alt det­te her med barm­hjer­tig­hed (osv.) i tavs­hed. Det for­tol­ker Gosvig som en stil­tien­de accept af, at sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren er rin­ge. Altså: Jeg næv­ner det ikke, alt­så accep­te­rer jeg Gosvigs kon­klu­sion. Jeg er sik­ker på, min gode kol­le­ga selv kan se, hvil­ken kolos­sal non sequi­tur det­te er. Selvfølgelig accep­te­rer jeg ikke Gosvigs kon­klu­sion. Hvordan kun­ne jeg over­ho­ve­det gøre det?  Jeg aner jo ikke engang, hvil­ke sekun­dæ­re vær­ker, Gosvig har i tan­ker­ne, da han ikke refe­re­rer til et ene­ste.

Desuden bemær­ker Gosvig, at jeg bli­ver ved med at for­lan­ge begrun­del­ser, “som om det var en mulig­hed i et debatindlæg”.4Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2. Vi skal for­stå, at Gosvig her er under­lagt et strengt for­mat, der pine­død bestå af ube­grun­de­de påstan­de (og man­ge af dem). Men det er efter­hån­den ved at være tyde­ligt, at det kun er Søren Gosvig selv, der pålæg­ger sig dis­se begræns­nin­ger. Der ikke nogen, der har for­hin­dret Gosvig i at skri­ve en filo­so­fisk arti­kel i Paradoks. Tværtimod. Han har fået lov til at udgi­ve det ene “debat­ind­læg” efter det andet, og nu også en fuld­blods arti­kel – der hel­ler ikke leve­rer varen.5Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”. Denne arti­kel, som jeg ikke vil under­ka­ste en nær­me­re ana­ly­se og dis­kus­sion her, inde­hol­der efter min mening en tem­me­lig ensi­dig læs­ning af Husserl – en læs­ning der ude­luk­ken­de beto­ner det eide­ti­ske ele­ment i fæno­meno­lo­gi­en. Men det er, hvad det er. Mere inter­es­sant er det, at det af … Continue reading Den kan ikke leve­re varen, efter­som den ikke refe­re­rer til et ene­ste sekun­dær­lit­terært værk.

Endelig bekla­ger Gosvig sig over, at jeg ikke vil pri­o­ri­te­re at få læst den bog, der til­sy­ne­la­den­de inde­hol­der alle de mang­len­de begrun­del­ser. Men hvor­for ikke præ­sen­te­re et par guld­korn for Paradoks’ læse­re, hvoraf vel kun et fåtal vil være i stand til at læse Gosvigs fran­ske udgi­vel­ser? Jeg tror da vist, jeg er kom­met med en opfor­dring eller to. Men nej, der kom­mer ikke nogen begrun­del­se for noget, hel­ler ikke selv om Gosvig som nævnt efter­hån­den har udgi­vet tre halvlan­ge ind­læg samt en lang filo­so­fisk arti­kel på det­te sted – og lur mig, om ikke der kom­mer mere fra hans hånd. Med andre ord: Der gives mas­ser af plads til at leve­re det efter­s­purg­te – sær­ligt nu, hvor det er ble­vet klart, at “fæno­meno­lo­gi­en” for Søren Gosvig er begræn­set til Husserls fænomenologi.6Jf. bemærk­nin­ger­ne om Heidegger og Merleau-Ponty i Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, ¶5. Så er tids­skrifts­for­ma­tet slet ikke så skævt end­da.

Herefter tager Gosvigs nye ind­læg en inter­es­sant drej­ning. Gosvig er over­ra­sket over, at jeg kal­der hans beskyld­nin­ger om fup, svin­del, dum­pe­ka­rak­ter, ikke at læse osv. for “grove” og end­da bru­ger ordet “mud­der­kast­ning” om dem. Lidt for­tør­net bemær­ker han: “Men det er ikke for groft efter behag at læse hen over pas­sa­ger i den andens tekst, at fejl­læ­se eller slet ikke at læse. Det er hel­ler ikke for groft at beskyl­de den anden for mud­der­kast­ning og mobning”.7Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3. Dog har Gosvig væn­net sig til at bli­ve behand­let på en så alde­les uri­me­lig måde, kan man for­stå.

Vi tager den lige i lang­som gen­gi­vel­se: Gosvig siger om utal­li­ge filo­so­fi­ske kol­le­ger, at deres arbej­de er fup og svin­del – så rin­ge, at det vil dum­pe en eksa­men på BA-niveau. Det gør han vel at mær­ke uden antyd­nin­gen af belæg eller begrun­del­se. Når jeg så beder ham om at begrun­de påstan­de­ne, bli­ver jeg selv beskyldt for at leve­re fup og svin­del, for ikke at læse osv. Men ve den, der for­ma­ster sig til at være så ube­høv­let at kal­de Gosvigs beskyld­nin­ger for “grove”. Hvad skal man sige? Undskyld? Undskyld for, at jeg kom til at kal­de den gan­ske ube­grun­de­de beskyld­ning om, at jeg er en bed­ra­ger, der ikke kan eller vil læse, “grov” (end­da tre gan­ge!). Det er den omvend­te ver­den: War is pea­ce, Gosvig er et uskyl­digt offer…

Men i det mind­ste nær­mer Gosvig sig her noget, der min­der om en tu quoque, der har lidt bid, kun­ne man tro. Og så alli­ge­vel ikke. For hele Gosvigs bestræ­bel­se går ud på at døm­me folk ude af den filo­so­fi­ske sam­ta­le. Andres læs­nin­ger af Husserl er ikke tvivls­om­me, kri­tisab­le eller fejl­ag­ti­ge, men svin­del, til dum­pe­ka­rak­ter osv. (Undskyld gen­ta­gel­ser­ne både her og i det føl­gen­de. Men Gosvig er ikke den ene­ste, der føler sig dår­ligt læst.) Mit ærin­de er et gan­ske andet: Jeg døm­mer ikke nogen ude – hver­ken Gosvig, Ayer eller Smart – men indstil­ler til, at man hol­der igen med de ube­grun­de­de skældsord.

Gosvig går vide­re til at bemær­ke, at mit ind­læg er “affat­tet i den vel­kend­te stilart føl­ge­lig-alt­så-der­for-tyde­lig­vis-selvsagt. Konklusionsmarkørerne gør det ud for den seri­ø­se argu­men­ta­tion. Og sandt er det, at sådan noget godt kan sny­de den ube­far­ne læser. Dem fin­der man i filo­so­fi­ske mil­jø­er, hvor man bil­der de stu­de­ren­de ind, at deres sko­ling går ud på at lære at argu­men­te­re og ikke på at lære at læse og skrive”.8Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3.

Bemærk først det fal­ske dilem­ma: Som om vi er nødt til at væl­ge imel­lem at lære stu­de­ren­de prin­cip­per­ne for lødig argu­men­ta­tion og at lære dem at læse og skri­ve. Som om det at til­væl­ge det ene bety­der at fra­væl­ge det andet. Not so, my dear Gosvig. De skal lære det hele.

Nå, men min gode kol­le­ga har i hvert fald ret i, at der er noget her, der måske kan vild­le­de den uer­far­ne læser. Dog vil filo­sof­fer næp­pe fal­de for tri­ck­et. For husk på, hvor­for argu­ment­mar­kø­rer­ne er kom­met med i mit ind­læg num­mer to: Fordi Gosvig i før­ste omgang ankla­ger mig for ikke at kom­me med argu­men­ter over­ho­ve­det. Jeg for­sø­ger i mit andet ind­læg at tyde­lig­gø­re argu­men­tet for min kol­le­ga, da han jo hav­de læst hen over det til at begyn­de med. Og nu går ankla­gen så på, at jeg i ste­det for argu­men­ta­tion blot frem­fø­rer kon­klu­sions­mar­kø­rer (i en “vel­kendt stilart”).

Men nej, sådan for­hol­der det sig ikke. Vi tager den én gang til (og nu igen uden kon­klu­sions­mar­kør): For at begrun­de sine påstan­de skal Gosvig kom­me med cita­ter fra både pri­mær- og sekun­dær­lit­te­ra­tur, han skal udlæg­ge dem og for­kla­re, hvor­for sidst­nævn­te får så radi­kalt galt fat i først­nævn­te, at det er rime­ligt at kal­de den fup og svin­del. Det gør Gosvig ikke. Hans beskyld­nin­ger er ube­grun­de­de. Argumentet er gyl­digt – end­da hold­bart – men jeg skal ger­ne med­gi­ve, at det ikke er vide­re inter­es­sant, efter­som Søren Gosvig vel accep­te­rer både præ­mis­ser og kon­klu­sion. Hvorfor bli­ver han ellers ved med at bedy­re gang på gang, at han skam kun leve­rer “debat­ind­læg”? (Nu har han så til­fø­jet en arti­kel, der i aller­bed­ste fald leve­rer en smu­le af det efter­s­purg­te, og det kun hvis man accep­te­rer Gosvigs meget ensi­di­ge læs­ning af Husserl. Vi har såle­des sta­dig ikke den fjer­ne­ste grund til at tro, at der er hold i Gosvigs beskyld­nin­ger.)

I næste afsnit ven­der Gosvig sig mod mit lil­le citat fra Husserl. Det anven­der jeg i “et bra­vur­num­mer”, hvor jeg “leger med argu­men­tet […], at føl­ge­lig er den fran­ske fæno­meno­lo­gi humbug”.9Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Bemærk først og frem­mest sar­kas­men og lat­ter­lig­gø­rel­sen i Gosvigs snak om mit “bra­vur­num­mer” – smart ned­gø­rel­se af noget, en anden siger eller skri­ver, uden skyg­gen af argu­men­ta­tion. Men hvad siger Gosvig så om “bra­vur­num­me­ret”? Her bli­ver det hele tem­me­lig mystisk. Først bemær­ker han, at det “for­bli­ver ube­stemt”, hvad der menes med “fransk fænomenologi”.10Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Lige præ­cis! Og det “for­bli­ver ube­stem­me­ligt”, “[h]vordan man skul­le kun­ne slut­te som anført”.11Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Spot on! Endelig skal vi jo – her cite­rer Gosvig fra mit ind­læg num­mer to – “have cita­tet for­kla­ret og kontekstualiseret”.12Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Genau! Og? Har Gosvig slet ikke for­stå­et poin­ten? Pointen er jo net­op, at man ud fra cita­tet – der er til­fæl­digt valgt – intet kan sige om fransk fæno­meno­lo­gis kva­li­te­ter eller man­gel på sam­me. Man er nødt til at for­kla­re, hvad der menes med fransk fæno­meno­lo­gi, hvad cita­tet siger, hvor­le­des det­te mod­si­ger for­tolk­nin­gen hos fran­ske fæno­meno­lo­ger osv. osv. Alt det­te siger jeg eks­pli­cit i mit ind­læg num­mer to, men Gosvig synes ikke at ænse noget af det.

Hvis poin­ten sta­dig ikke er klar, så gør føl­gen­de: Find et citat, hvor Husserl taler om (lad os sige) Wesenserschauung (“væsens­sku­en”) og kon­kludér på den bag­grund, at fæno­meno­lo­gi­en (eller den “angel­sak­si­ske fæno­meno­lo­gi”) er fup og svin­del. Det er essen­sen af Gosvigs angreb på den nuti­di­ge fæno­meno­lo­gi. Mit lil­le “bra­vur­num­mer” – hvor jeg blot udskif­ter “nuti­dig” eller “angel­sak­sisk” med “fransk” – er et spejl, kære kol­le­ga.

I det føl­gen­de afsnit begyn­der Gosvig nu at udbre­de sig om, hvad mit lil­le Husserl-citat hand­ler om. Han synes i den for­bin­del­se, at det er “komisk”, at jeg “ikke bemær­ker, hvor­dan Husserls sen­tens net­op hand­ler om læsning”.13Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5. Det er der to grun­de til, at jeg ikke næv­ner. Den før­ste er, at cita­tet ikke hand­ler om læs­ning. Det optræ­der i en kon­tekst, hvor Husserl afvi­ser, at man kan ankla­ge fæno­meno­lo­gi­en for “car­tesi­a­nis­me”, som om fæno­meno­lo­gi­ens “cogi­to” var en præ­mis, hvor­ud­fra man kun­ne dedu­ce­re sig frem til – og på den­ne måde “sik­re” – erken­del­sen af ver­den. Den ankla­ge er uri­me­lig, da fæno­meno­lo­gi­en slet ikke søger at sik­re noget som helst, men der­i­mod søger at gøre for­stå­e­ligt – “trans­cen­den­talt for­stå­e­ligt” (“transzen­den­tal ver­ständ­lich machen”).14Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193. Så vidt hvad Husserl fak­tisk taler om.

Men den anden og langt vig­ti­ge­re grund til, at jeg ikke kom­mer ind på, hvad cita­tet hand­ler om, er, at det er sagen helt uved­kom­men­de. Jeg gen­ta­ger: Citatet er til­fæl­digt valgt. Jeg kun­ne have taget et, hvor Husserl siger noget om en voks­duk­ke eller slot­tet i Berlin eller væsens­sku­en – you name it. Genlæs de to fore­gå­en­de afsnit, hvis der er tvivl om, hvad cita­tet skul­le bru­ges til.

Jeg kan ikke for­la­de ¶5 uden at næv­ne føl­gen­de gosvig­ske morsom­hed. Søren Gosvig for­kla­rer – “[f]or den, som måt­te have for­kla­ring behov”, dvs. sik­kert mig – at der ved læs­ning “ikke for­stås den empi­ri­ske akti­vi­tet, hvorun­der øjne­ne udfø­rer bestem­te bevægelser”.15Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5. Hyggelig lil­le strå­mands-joke, i hvert fald ind­til man kom­mer i tan­ker om, at alt det her med læs­ning egent­lig ikke er nogen laug­hing mat­ter, og da slet ikke for Gosvig. Læsning er nem­lig helt cen­tralt for den filo­so­fi­ske disci­plin, hvil­ket Gosvig sjæl­dent for­pas­ser en mulig­hed for at gøre opmærk­som på. Så det, hans lil­le joke egent­lig insi­nu­e­rer, er, at dem, “for­kla­rin­gen” er mønt­et på, aldrig bur­de have bestå­et en grun­dud­dan­nel­ses­ek­sa­men i filosofi.16I ¶10 for­sø­ger Gosvig sig med end­nu en morsom­hed, der kred­ser om sam­me tema: “Det er bekla­ge­ligt, at Overgaard ikke har tid til at læse. Mon det også er den­ne travlhed med andre gøre­mål, som får ham til at over­se […]” osv. Tøhø… Rigtig mor­somt bli­ver det aldrig rig­tig, i hvert fald ikke for den­ne læser. Måske er det det­te gen­nem­gå­en­de, … Continue reading Man fri­stes til at sige, at løjer­ne her i sid­ste ende egent­lig er mere grove end sjove, også selv om så hår­de ord gør Søren Gosvig for­tør­net.

Videre til næste afsnit, hvor Gosvig bedy­rer, at det for ham “ikke [hand­ler] om via argu­men­ta­tion at få hvad som helst ud af fæno­meno­lo­gi­ens klas­si­ske tek­ster, men der­i­mod om at kon­fron­te­re dét hva­dsom­helst, som nuti­dens sel­ver­klæ­re­de fæno­meno­lo­ger har fået ud af dem, med tek­ster­ne selv”.17Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶6. Her sky­des de sta­dig unavn­giv­ne nuti­di­ge fæno­meno­lo­ger alt­så i sko­e­ne, at det for dem hand­ler om at få hvad som helst ud af de klas­si­ske tek­ster. Den opmærk­som­me læser vil bemær­ke, at det­te er en strå­mand af rene­ste aftap­ning. Tilsyneladende er det af en eller anden grund Gosvig magt­på­lig­gen­de at få “sen­ten­sen” fra Krisis til at hand­le om læs­ning. Men der er i hvert fald ingen, for hvem det hand­ler om at “få hvad som helst” ud af tek­ster­ne.

Af næste afsnit frem­går det, at “man i dag vil bort­for­kla­re, at Husserls fæno­meno­lo­gi også er ontologi”.18Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7. Hvem vil mon det, og hvor­for? Svaret på det før­ste spørgs­mål blæ­ser i vin­den, men sva­ret på det andet er noget med, at “fæno­meno­lo­gi­en skal vises for­e­ne­lig med såkaldt ana­ly­tisk filo­so­fi, […] hvor onto­lo­gi ikke må bety­de andet end anta­gel­ser af enti­te­ter i ver­den og andet pjat”.19Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7. Bemærk for det før­ste lat­ter­lig­gø­rel­sen igen, nu af den såkaldt ana­ly­ti­ske filo­so­fi: Den redu­ce­rer onto­lo­gi til noget “pjat”. Ikke antyd­nin­gen af for­kla­ring eller belæg – bare den nøg­ne lat­ter­lig­gø­rel­se. Og des­u­den: Gosvig skri­ver, som om ana­ly­tisk meta­fy­sik kan redu­ce­res til Quines “On What There Is”. Man skal ikke læse meget nuti­dig ana­ly­tisk filo­so­fi for at ind­se, at der fore­går meget andet end “anta­gel­ser af enti­te­ter i ver­den”. Men tiden er jo knap og alt det der. Det er næp­pe meget ana­ly­tisk filo­so­fi, min gode kol­le­ga får læst.

Vi får der­næst at vide, at der udfol­des “man­ge bestræ­bel­ser på at bort­for­kla­re Husserls væsenslæ­re eller eidetik”,20Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8. til­sy­ne­la­den­de for­di “det­te med at tale om væsen er […] noget tungt noget”.21Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8. Atter byg­ger Gosvig per­so­ner af strå. Der er næp­pe man­ge, der søger at bort­for­kla­re Husserls eide­tik, og de få, der måt­te gøre det, gør det helt sik­kert ikke, for­di det at tale om væse­ner er “noget tungt noget”.

Videre hæv­des det, at unavn­giv­ne per­so­ner vil gøre Husserl til bevidst­heds­fi­lo­sof og fæno­meno­lo­gi til bevidst­heds­fi­lo­so­fi, og end­da vil “natu­ra­li­se­re” fænomenologien.22Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶9. Hvad det sid­ste angår er der da ende­lig i det mind­ste nog­le mod­stan­de­re af kød og blod – pri­mært fransk­mænd, sjovt nok – og de har end­da udgi­vet en bog med den sigen­de titel Naturalizing Phenomenology.23Jean Petitot, Francisco J. Varela, Bernard Pachoud & Jean-Michel Roy (red.), Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999). Men er deres per­spek­tiv – hvad vi ellers måt­te mene om det – dæk­ken­de for sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren gene­relt? Keineswegs. Hvad det før­ste angår, så er det igen tvivl­s­omt, om der over­ho­ve­det fin­des nogen, der vil iden­ti­fi­ce­re fæno­meno­lo­gi­en med bevidst­heds­fi­lo­so­fi. Det må i givet fald dre­je sig om et lil­le min­dre­tal.

Noget gan­ske andet er, om man seri­øst kan hæv­de, at fæno­meno­lo­gi­en slet intet har at til­by­de bevidst­heds­fi­lo­so­fi­en. Hvis vi ved bevidst­heds­fi­lo­so­fi for­står den del af filo­so­fi­en, der beskæf­ti­ger sig med bevidst­he­den – og det men­tale gene­relt – så har Husserls fæno­meno­lo­gi mas­ser at bidra­ge med: detal­je­re­de ana­ly­ser af per­cep­tion, fan­ta­si­fo­re­stil­ling, erin­dring, tids­be­vidst­hed, kro­p­ser­fa­ring, erfa­rin­gen af andre sub­jek­ter osv. osv. Analyserne fyl­der man­ge tyk­ke bind af Husserliana. Fortæller de os slet intet om bevidst­hed? Selvfølgelig gør de det.24Måske er det i den­ne sam­men­hæng værd at bemær­ke, at det lil­le skrift Die Idee der Phänomenologie, som Gosvig læg­ger så megen vægt på, er de ind­le­den­de fem fore­læs­nin­ger af en omfat­ten­de fore­læs­nings­ræk­ke, der hoved­sa­ge­ligt hand­ler om per­cep­tion og kinæ­ste­se (ople­vel­sen af egen kro­p­s­lig bevæ­gel­se). Se Edmund Husserl, … Continue reading

Gosvigs ind­læg inde­hol­der fle­re afsnit, men der er ingen grund til at fort­sæt­te ana­ly­sen. Klart står det nu, at mine for­søg på at få min kol­le­ga til at begrun­de sine grove beskyld­nin­ger ikke affø­der andet end reto­ri­ske kneb og fejl­slut­nin­ger – samt nye byger af beskyld­nin­ger. Denne “fæno­meno­lo­gi­fejde” har ikke været, og vil aldrig bli­ve, en filo­so­fisk debat. Der er der­for ingen grund til at spil­de mere tid – eller blæk – på den.

Mit blæk bli­ver næp­pe det sid­ste i den­ne lil­le fejde, men jeg håber, at det­te efte­r­ord i det mind­ste kan assi­ste­re Paradoks’ læse­re med at ana­ly­se­re og eva­lu­e­re det, der måt­te kom­me. Når Gosvigs næste “debat­ind­læg” lan­der, så gæl­der det om at hol­de hove­d­et koldt og skri­de argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk frem. For hvert enkelt afsnit bør man rej­se spørgs­mål som føl­gen­de: Er betragt­nin­ger­ne, afsnit­tet inde­hol­der, over­ho­ve­det rele­van­te? Indeholder afsnit­tet lat­ter­lig­gø­rel­se og andre reto­ri­ske gim­mi­cks? Er der nogen egent­li­ge begrun­del­ser for even­tu­el­le beskyld­nin­ger og kri­ti­ske bemærk­nin­ger? Og hvis der er, hvor over­be­vi­sen­de er så de begrun­del­ser, når de ren­ses for reto­risk staf­fa­ge? Fremstiller Gosvig even­tu­el­le mod­stan­de­res syns­punk­ter og argu­men­ter kor­rekt og fyl­dest­gø­ren­de? Når Gosvig posi­tio­ne­rer sig over for et andet syns­punkt, hvor sand­syn­ligt er det så, at det­te andet syns­punkt rent fak­tisk sva­rer til noget, nogen egent­lig mener? Ud fra Gosvigs tre ind­læg ind­til vide­re at døm­me vil en kon­se­kvent frem­gang som den fore­slå­e­de for­modent­lig vise, at sub­stan­sen også i næste ind­læg vil være til at over­se.

Lad mig slut­te af med en ube­grun­det påstand (det skul­le være så moder­ne): Selv hvis Søren Gosvig skul­le have ret deri, at nuti­dens fæno­meno­lo­ger mod­si­ger fæno­meno­lo­gi­ens bog­stav – hvad jeg ikke et sekund tror på – så er det sik­kert og vist, at Gosvig med sine lat­ter­lig­gø­rel­ser, strå­mænd og alt det andet, jeg har doku­men­te­ret i det­te efte­r­ord, er umå­de­lig langt fra ånden i den tid­li­ge fæno­meno­lo­gi.

1. Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.
2. Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.
3. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2.
4. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2.
5. Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”. Denne arti­kel, som jeg ikke vil under­ka­ste en nær­me­re ana­ly­se og dis­kus­sion her, inde­hol­der efter min mening en tem­me­lig ensi­dig læs­ning af Husserl – en læs­ning der ude­luk­ken­de beto­ner det eide­ti­ske ele­ment i fæno­meno­lo­gi­en. Men det er, hvad det er. Mere inter­es­sant er det, at det af artik­len synes at frem­gå, at Husserls for­hold til “onto­lo­gi­en” hver­ken er enty­digt eller ukom­pli­ce­ret, hvil­ket bur­de give god plads til diver­ge­ren­de tolk­nin­ger. Dette har­mone­rer dår­ligt med Gosvigs kate­go­ri­ske udmel­din­ger i de for­skel­li­ge “debatindlæg”.
6. Jf. bemærk­nin­ger­ne om Heidegger og Merleau-Ponty i Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, ¶5.
7. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3.
8. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3.
9. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
10. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
11. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
12. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
13. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5.
14. Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193.
15. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5.
16. I ¶10 for­sø­ger Gosvig sig med end­nu en morsom­hed, der kred­ser om sam­me tema: “Det er bekla­ge­ligt, at Overgaard ikke har tid til at læse. Mon det også er den­ne travlhed med andre gøre­mål, som får ham til at over­se […]” osv. Tøhø… Rigtig mor­somt bli­ver det aldrig rig­tig, i hvert fald ikke for den­ne læser. Måske er det det­te gen­nem­gå­en­de, under­lig­gen­de tema om, at man ikke rig­tig er en filo­sof, for­di man (som Gosvig mod bed­re viden­de kon­stant hæv­der) ikke læser og måske ikke engang ved, hvad læs­ning er – måske er det det, der lidt øde­læg­ger vit­ser­ne for mig? (I øvrigt: Gosvig får også behæn­digt insi­nu­e­ret, at jeg ikke “tæn­ker”. Jeg giver ger­ne en øl til den før­ste, der kan udpe­ge den rele­van­te passage.)
17. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶6.
18. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7.
19. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7.
20. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8.
21. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8.
22. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶9.
23. Jean Petitot, Francisco J. Varela, Bernard Pachoud & Jean-Michel Roy (red.), Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).
24. Måske er det i den­ne sam­men­hæng værd at bemær­ke, at det lil­le skrift Die Idee der Phänomenologie, som Gosvig læg­ger så megen vægt på, er de ind­le­den­de fem fore­læs­nin­ger af en omfat­ten­de fore­læs­nings­ræk­ke, der hoved­sa­ge­ligt hand­ler om per­cep­tion og kinæ­ste­se (ople­vel­sen af egen kro­p­s­lig bevæ­gel­se). Se Edmund Husserl, Ding und Raum: Husserliana XVI, red. Ulrich Claeges (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1973).

Fæno­meno­logiens genstand

Der fin­des man­ge gen­nem­gan­ge af fæno­meno­lo­gi­ens histo­rie, så det føl­gen­de er bare en af man­ge. Derfor gør min gen­nem­gang ikke krav på at være hver­ken fuld­stæn­dig eller repræ­sen­ta­tiv. Jeg vil kon­cen­tre­re mig om ét spørgs­mål, som kun­ne for­mu­le­res sådan: Hvad er fæno­meno­lo­gi­ens “gen­stand”?

Tilsyneladende er det et spørgs­mål, som er meget nemt at besva­re. Fænomenologiens gen­stand må vel være fæno­me­net. Men er det nu også et svar? Når vi taler om gen­stan­de, ple­jer vi at mene noget fast og bestan­digt. Et fæno­men opfat­ter vi der­i­mod som noget flyg­tigt. Hvordan kan en hel filo­so­fisk ret­ning gøre “fæno­me­net” til sin gen­stand?

En fæno­meno­log vil typisk også pro­teste­re imod at kal­de fæno­me­net for en gen­stand. Og det bemær­kel­ses­vær­di­ge er, at den fæno­meno­lo­gi­ske ind­ven­ding gæl­der både fæno­men­be­gre­bet og gen­stands­be­gre­bet. Lad os glem­me både det almin­de­li­ge begreb om fæno­men og det almin­de­li­ge begreb om gen­stand lidt og prø­ve at tage ved lære af fæno­meno­lo­gi­en!

Når vi defi­ne­rer fæno­meno­lo­gi som læren om fæno­me­net eller fæno­me­ner­ne, kan det enten være den “gam­le” fæno­meno­lo­gi, som menes, Hegels fæno­meno­lo­gi samt dens for­sta­di­er i hvert fald til­ba­ge til Kants tid, eller den “nye”, det 20. århund­re­des fæno­meno­lo­gi, hvis hoved­op­havs­mand er Edmund Husserl. Selv om det ikke er uden betyd­ning, at fæno­meno­lo­gi­en går til­ba­ge til Kant og Hegel, er det den “nye” fæno­meno­lo­gi, som vil være i fokus her, for­di fæno­men­be­gre­bet i den betyd­ning, jeg har annon­ce­ret, net­op præ­ci­se­res i løbet af Husserls for­fat­ter­skab.

For at for­stå, hvor­dan fæno­men­be­gre­bet løs­gør sig fra sin tra­di­tio­nel­le betyd­ning, er det dog ikke til at kom­me uden om, at fæno­meno­lo­gi­en også har en for- og en efter­hi­sto­rie tæt­te­re på Husserl. Jeg ind­dra­ger Franz Brentano som førfæno­meno­lo­gisk og Martin Heidegger og Maurice Merleau-Ponty som efterfæno­meno­lo­gi­ske for­fat­te­re. Diskussionen af, hvor vidt dis­se for­fat­te­re “også” kan beteg­nes som fæno­meno­lo­ger, er ikke vig­tig her. Det afgø­ren­de er at se, hvor­dan filo­sof­fer, som har gjort et for­ar­bej­de eller arbej­det vide­re med fæno­meno­lo­gi­en, har haft ind­fly­del­se på, hvor­dan man må for­stå fæno­meno­lo­gi­en i dag.

Min gen­nem­gang har der­for føl­gen­de sta­tio­ner: Brentanos Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt fra 1874, Husserls Logische Untersuchungen fra år 1900–1901, Husserls Idee der Phänomenologie fra 1907, hans Ideen I fra 1913 og hans post­humt (1939) udgiv­ne Erfahrung und Urteil; des­u­den Heideggers Sein und Zeit fra 1927 og Merleau-Pontys Phénoménologie de la per­cep­tion fra 1945. Det siger sig selv, at jeg kun kan behand­le et så omfat­ten­de tekst­kor­pus ved at slå ned på bestem­te pas­sa­ger i hvert af vær­ker­ne. I den for­bin­del­se har for­fat­ter­nes bestem­mel­se af deres gen­stand været afgø­ren­de.

Lad mig i øvrigt til­fø­je, at min gen­nem­gang af fæno­meno­lo­gi­en “fra start til slut” ikke har til hen­sigt at mar­ke­re, at fæno­meno­lo­gi­en nu er død og bor­te. Ganske vist er “fæno­meno­log” i hus­serlsk for­stand ikke noget, en filo­sof kan være i dag – ikke mere, end man kan være kan­ti­a­ner eller car­tesi­a­ner eller pla­to­ni­ker. Men når en filo­so­fisk strøm­ning af en vis betyd­ning ebber ud, bety­der det ikke, at man kan glem­me alt om den; det bety­der tvær­ti­mod, at den er ble­vet selv­føl­ge­lig i filo­so­fi­ske sam­men­hæn­ge. Så der­for er alle for­nuf­ti­ge filo­sof­fer af i dag ikke desto min­dre fæno­meno­lo­ger – gan­ske som de er kan­ti­a­ne­re, car­tesi­a­ne­re og pla­to­ni­ke­re. Filosofien får sin iden­ti­tet fra de sto­re filo­sof­fer.

Brentano, 1874

Franz Brentanos bog fra 1874 har tit­len Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt, dvs. Psykologi fra et empi­risk stand­punkt.1Franz Brentano, Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1973). Den er berømt for at frem­sæt­te tesen om psy­kens inten­tio­na­li­tet i dens klas­si­ske form, den tese, som sat­te gang i al sene­re fæno­meno­lo­gi. Men lad os et øje­blik ophol­de os ved den over­skrift, Brentano væl­ger. For er det ikke under­ligt, at fæno­meno­lo­gi­ens oprin­del­se skal søges i en bog om psy­ko­lo­gi?

I sto­re træk kan man for­kla­re det­te for­hold sådan: Efter Hegels død i 1831 deler filo­sof­fer­ne sig ikke bare i to slags efter­føl­ge­re, høj­re­he­ge­li­a­ner­ne og ven­stre­he­ge­li­a­ner­ne. Der sæt­tes også en hel anti­he­ge­li­ansk bevæ­gel­se i gang af en ræk­ke filo­sof­fer, som man ple­jer at sam­men­fat­te under beteg­nel­sen nykan­ti­a­ne­re. Denne sam­le­be­teg­nel­se skal, hvis den skal være dæk­ken­de for diver­se filo­so­fi­ske bestræ­bel­ser helt til­ba­ge til 1830’erne, for­stås meget bredt. Til at begyn­de med er det langt fra enty­digt, hvad det er for en Kant, man vil til­ba­ge til. Enigheden består nær­mest kun i at vil­le væk fra Hegel. Ud af Hegels skyg­ge, hvad angår filo­so­fi­hi­sto­ri­en, for­hol­det til reli­gio­nen eller tro­en, og såmænd hvad angår viden­ska­ben. Først over mid­ten af det 19. århund­re­de teg­ner der sig et mere enty­digt bil­le­de. På det tids­punkt er der skabt en ny filo­so­fisk disci­plin under beteg­nel­sen “erken­del­ses­te­o­ri”. Den bli­ver arv­ta­ge­ren til Kants for­stands­a­na­ly­tik – og det bli­ver tyde­ligt, hvil­ken Kantforståelse, nykan­ti­a­ner­ne beken­der sig til. Det er den Kant, som læg­ger afstand til den tra­di­tio­nel­le udga­ve af meta­fy­sik­ken, som får noget at sige. I den­ne læs­ning gøres Kant enty­digt erken­del­ses­te­o­re­tisk. Den trans­cen­den­tal­fi­lo­so­fi­ske ansats, som føres vide­re i den spe­ku­la­ti­ve filo­so­fi, bli­ver et skræm­me­bil­le­de. Uden at ende i viden­sk­ab­ste­o­ri eller logisk posi­ti­vis­me er det lige før, nykan­ti­a­ner­ne gør Kant til anti­me­ta­fy­si­ker.

Hvor erken­del­ses­te­o­ri­en bli­ver filo­so­fi­ens grund­di­sci­plin, bli­ver spørgs­må­let om meta­fy­sik­ken og dens mulig­hed udsat, til en hold­bar erken­del­ses­te­o­ri er på plads. Før der kan spør­ges om meta­fy­sik­kens mulig­hed, må der rede­gø­res for erken­del­sens mulig­hed; men hvis det skal ske uden for­ud­sæt­ning af en meta­fy­sik, må der rede­gø­res for erken­del­sen på basis af et empi­risk stu­di­um af erken­del­sen. Derfor begyn­der filo­sof­fer­ne at inter­es­se­re sig for læren om sans­nin­gen, ind­læ­rin­gen og udvik­lin­gen af den men­ne­ske­li­ge erken­del­se, som man fin­der den i psy­ko­lo­gi­en.

Brentanos psy­ko­lo­gi har også del og lod i den­ne bevæ­gel­se. Der er bare det pro­blem, at psy­ko­lo­gi­en på det tids­punkt, vi taler om her, end­nu ikke er kon­sti­tu­e­ret som en selv­stæn­dig, viden­ska­be­lig disci­plin. Filosoffernes dis­kus­sion af psy­ko­lo­gi­en bli­ver der­med nok så meget en dis­kus­sion af psy­ko­lo­gi­ens grund­lag. Brentanos Psychologie gør et for­søg på at grund­læg­ge psy­ko­lo­gi­en ved at defi­ne­re de psy­ki­ske fæno­me­ner. Hvilket i sig selv ikke er en opga­ve, som fal­der ind under den empi­ri­ske psy­ko­lo­gi, men i vir­ke­lig­he­den er et gan­ske spe­ku­la­tivt fore­ha­ven­de.

Psykologien ind­de­les af Brentano i deskrip­tiv og gene­tisk psy­ko­lo­gi – men det sker først sene­re, omkring mid­ten af 1880’erne, net­op i de år, hvor Husserl, som alle­re­de har dis­pu­te­ret som mate­ma­ti­ker, stu­de­rer filo­so­fi hos Brentano i Wien. Alligevel er det rime­ligt at karak­te­ri­se­re Brentanos Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt som et deskrip­tivt værk. Psykologiens deskrip­ti­ve opga­ve er at beskri­ve de for­skel­li­ge psy­ki­ske fæno­me­ner, dens gene­ti­ske opga­ve er der­i­mod at for­kla­re dem (det­te natur­lig­vis sta­dig­væk i grove træk). Den før­ste deskrip­ti­ve opga­ve, psy­ko­lo­gi­en har, er at beskri­ve det psy­ki­ske i dets ege­nart. Det er bag­grun­den for det kapi­tel i Brentanos Psychologie, som er afgø­ren­de for al sene­re fæno­meno­lo­gi, Anden Bogs før­ste kapi­tel om for­skel­len mel­lem psy­ki­ske og fysi­ske fæno­me­ner.

Jeg vil i det­te kapi­tel pege på tre for­skel­li­ge tema­er – som gan­ske vist har fået ret for­skel­lig med­fart i recep­tions­hi­sto­ri­en. Det er:

For det før­ste: Brentanos defi­ni­tion af, hvad et fæno­men er. Man kan læse sig til den­ne defi­ni­tion på side 114: “Wie wir das Wort ‘vor­stel­len’ gebrau­chen, ist ‘vor­ge­stel­lt wer­den’ so viel wie ‘ers­che­i­nen’.” At kom­me til syne er der­med bestemt som at bli­ve fore­stil­let. At træ­de frem er at være ansku­e­lig. Ganske vist kan Brentano have det fra Aristoteles, og gan­ske sik­kert har han det der­fra, at sjæ­len “aldrig tæn­ker uden fore­stil­lin­ger” (οὐδέποτε νοεῐ ἄνευ φάντασματος ἦ ψυχή),2Aristoteles, De ani­ma, 431a 15–16. men det er en umo­der­ne tan­ke, en tan­ke som viser, hvor­dan den vor­den­de fæno­meno­lo­gi bry­der med al moder­ne filo­so­fi. For i moder­ne filo­so­fi bety­der fore­stil­ling net­op ikke φάντασμα (fan­tas­ma), men der­i­mod idea – et for­hold, man kan for­vis­se sig om ved at sam­men­lig­ne bru­gen af “idea” og bru­gen af “Vorstellung” hos filo­sof­fer, som har skre­vet på både lat­in og tysk. Hos græker­ne tager begre­bet εἶδος (eidos) udgangs­punkt i det ansku­e­li­ge, men det udgangs­punkt er glemt på Brentanos tid. Nu erin­dres det igen.

For det andet: Intentionalitetstesen. Den gæl­der de psy­ki­ske fæno­me­ner og udta­les i kapit­lets §5, i alt væsent­ligt side 124–125. Her defi­ne­res inten­tio­na­li­te­ten som “die Beziehung auf ein Objekt (worun­ter hier nicht eine Realität zu ver­ste­hen ist)”, alt­så “ret­nin­gen mod eller for­bin­del­sen til et objekt (hvor­ved der ikke skal for­stås en rea­li­tet)”, idet Brentano præ­ci­se­rer: “Jedes ent­hält etwas als Objekt in sich, obwo­hl nicht jedes in glei­cher Weise. In der Vorstellung ist etwas vor­ge­stel­lt, in dem Urteile ist etwas aner­kan­nt oder verwor­fen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren bege­hrt.” (“Hvert af dem inde­hol­der noget som objekt, om end ikke hver især på sam­me måde. I fore­stil­lin­gen er noget fore­stil­let, i dom­men aner­ken­des eller for­ka­stes noget, i kær­lig­he­den elskes, i hadet hades, og i begæ­ret begæ­res der.”) Det psy­ki­ske fæno­men er til for­skel fra det fysi­ske inten­tio­nelt. Der er en mening med. Et land­skab, et tor­den­vejr, var­me eller kul­de, den slags (fysi­ske) fæno­me­ner har ikke mening. Derimod er mening ikke til at adskil­le fra de psy­ki­ske fæno­me­ner. Og det skal for­stås helt bog­sta­ve­ligt: Vi kan ikke skel­ne mening fra fæno­men, vi har ikke først fæno­me­net og så menin­gen. Kærlighedens gen­stand er kær­lig­heds­gen­stand, hadets objekt er hadeob­jekt, og dom­mens ind­hold er doms­ind­hold. Helt og hol­dent. Intentionens gen­stand er kun gen­stand for inten­tio­nen. Sådan vil jeg læse Brentanos præ­ci­se­ring: worun­ter hier nicht eine Realität zu ver­ste­hen ist.

For det tred­je: Kun indre sans­ning, inne­re Wahrnehmung, er evi­dent. Denne sidestil­ling, indre = evi­dent, udta­les fle­re ste­der i kapit­let, f.eks. side 119 og 120, og på side 128 bli­ver den defi­ni­to­risk (“Allein die inne­re Wahrnehmung hat […] jene unmit­tel­ba­re, untrüg­li­che Evidenz”). Jeg kan tage fejl med hen­syn til det fysi­ske fæno­men, men min fore­stil­ling er usvi­ge­lig sik­ker; der kan være gode grun­de til at tviv­le på, at det, som kom­mer til syne for os, er, som det kom­mer til syne for os, men at det kom­mer til syne sådan eller sådan, har vi ingen grund til at betviv­le. Indre sans­ning er i den­ne for­stand basis for al sans­ning over­ho­ve­det; vi må gå ud fra, hvad vi opfat­ter, for over­ho­ve­det at kun­ne kom­me i tvivl om, hvor­vidt noget nu også er, som vi opfat­ter det. På den måde er den indre sans­ning, som Brentano ikke tøver med at sige, den ene­ste sans­ning i ordets egent­li­ge betyd­ning (“die ein­zi­ge Wahrnehmung im eigent­li­chen Sinne des Wortes”).

Husserl, 1901

Det er for­kert at frem­stil­le inten­tio­na­li­tet­ste­sen med orde­ne, at bevidst­he­den er ret­tet mod en gen­stand, hvis vi (som det for det meste sker) ved gen­stand for­står en ydre ting. Den rig­ti­ge for­mu­le­ring må være, at inten­tio­nen gæl­der et menings­ind­hold:

Fænomenologiens gen­stand iføl­ge Brentano

Intentionen “ser igen­nem” objek­tet og er ret­tet mod menings­ind­hol­det (som når jeg f.eks. ser hadeob­jek­tet i den vir­ke­li­ge per­son). Brentanos opfat­tel­se min­der om den tra­di­tio­nel­le opfat­tel­se af sand­he­den som ada­equa­tio rei et intel­lectus:

Det tra­di­tio­nel­le begreb om sand­hed som ada­equa­tio

Her kan det tra­di­tio­nel­le ele­ment, at bevidst­he­dens over­ens­stem­mel­se med gen­stan­den i sid­ste ende er over­ens­stem­mel­se med Gud, synes for­æl­det. Det er Thomas Aquinas’ sand­heds­op­fat­tel­se. Naturligvis kan den også føres læn­ge­re til­ba­ge: Sandheden er vores opfat­tel­ses over­ens­stem­mel­se med gen­stan­dens over­ens­stem­mel­se med sit væsen eller sin idé. Husserl har mødt den­ne del af tra­di­tio­nen i løbet af spe­ci­elt den sjet­te Logiske Undersøgelses fem­te kapi­tel: “Das Ideal der Adäquation. Evidenz und Wahrheit”. Han er så at sige af sine logi­ske under­sø­gel­ser ble­vet ført til­ba­ge til det i tra­di­tio­nens opfat­tel­se, som viser sig at være et uund­gå­e­ligt ele­ment i sand­heds­be­gre­bet over­ho­ve­det.

Sandhed er iføl­ge den almin­de­li­ge kor­re­spon­denste­o­ri bevidst­he­dens eller begre­bets over­ens­stem­mel­se med gen­stan­den. Men hvil­ken gen­stand? Jeg siger – for at anven­de Husserls eget eksem­pel: “Guld er gult”. For at for­vis­se mig om mit udsagns sand­hed, ser jeg på et styk­ke guld og kon­sta­te­rer, at det stem­mer. Men ser jeg egent­lig, at guld er gult? Jeg ser ikke gul­det som sådant, kun et styk­ke guld. Heller ikke det gule ser jeg, bare noget gult. Og hvis jeg vil have syn for sagn, hvad angår det at være, eller den­ne væren: guld-er-gult, er min stil­ling end­nu van­ske­li­ge­re. Er guld måske ikke gult – hvad har jeg da kon­sta­te­ret?

“Guld er gult” er en sand­hed, som ikke kan kon­sta­te­res på nogen anden måde end ved, at jeg iagt­ta­ger et styk­ke guld og ser, at det er gult. Men hvis jeg siger, at jeg har iagt­ta­get, at guld er gult, siger jeg mere, end jeg har belæg for. Min iagt­ta­gel­se af guld­styk­ket, som er gult, er som kon­sta­te­ring af, at guld er gult, en god­ta­gel­se af en sand­hed, som jeg ikke kan se, en sand­hed med ide­al sta­tus: Guld-er-gult. Ved at anse min iagt­ta­gel­se for en kon­sta­te­ring af det ide­a­le, gør jeg min iagt­ta­gel­se til mere end en empi­risk kon­sta­te­ring; jeg anta­ger eller tager for sandt, at det ide­alt set er sådan, som min empi­ri­ske iagt­ta­gel­se siger mig. Min iagt­ta­gel­se er en sand-tagel­se. Hvad man uden omskriv­ning kan læg­ge i det tyske ord for iagt­ta­gel­se: Wahrnehmung. Så hand­ler sans­ning om noget andet end empi­ri.

På den måde hand­ler Logische Untersuchungens bilag om “Äußere und inne­re Wahrnehmung” om sandhed.3Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, “Beilage: Äußere und inne­re Wahrnehmung. Physische und psy­chi­che Phänomene”, i Husserliana XIX/2 (Haag: Nijhoff, 1984). Husserl hæf­ter sig dér ved det sid­ste af de punk­ter, som jeg har nævnt i for­bin­del­se med Brentano, sidestil­lin­gen af det indre med det evi­den­te. Husserl ophol­der sig nu især ved, at Brentano karak­te­ri­se­rer det indre på to måder. Dels er det indre en sær­lig klas­se af fæno­me­ner, de psy­ki­ske mod­sat de fysi­ske. Dels er det indre karak­te­ri­se­ret ved en sær­lig egen­skab eller kva­li­tet, evi­dens mod­sat ikke-evi­dens. Husserl med­gi­ver, at der fin­des de to slags Wahrnehmung, evi­dent og ikke-evi­dent. Men han bestri­der, at skel­let mel­lem evi­dent og ikke-evi­dent sva­rer til skel­let mel­lem indre og ydre: Man tager fejl af psy­ki­ske fæno­me­ner lige så vel som af fysi­ske. Eller man tager lige så lidt fejl. Forestillingen om et hus er ubetviv­le­lig og evi­dent, da den som fore­stil­ling er noget indre, men som fore­stil­ling om et hus angår den noget ydre, og der­med er den ikke-evi­dent og kan betviv­les.

Denne veri­tab­le apo­ri får Husserl til at skel­ne mel­lem gen­stan­den (der Gegenstand) for og ind­hol­det (der Inhalt) af iagt­ta­gel­sen (die Wahrnehmung). Evidensen er på ind­hol­dets side, ikke på gen­stan­dens. Det gæl­der for “ydre” fæno­me­ner så vel som for “indre”. Måske viser det sig, at det, jeg ser, ikke er et hus; det viser sig at være en kulis­se, som en dag er væk, eller det bevæ­ger sig – det er en fær­ge. Helt til­sva­ren­de kan jeg tage fejl af grun­den til min egen følel­se; vre­den var bare et skal­ke­skjul for min sorg. At jeg et hus, at jeg føl­te vre­de, kan der­i­mod ikke vise sig at være for­kert. Indholdet er evi­dent, selv om jeg kan tage fejl med hen­syn til gen­stan­den. Det gæl­der lige så vel det ydre som det indre: “Es gibt also evi­den­te Wahrnehmungen ‘phy­si­s­cher’ Inhalte, genau wie sol­che ‘psy­chi­s­cher’ ” (Der fin­des alt­så evi­den­te iagt­ta­gel­ser med ‘fysisk’ ind­hold, nøj­ag­tig som der fin­des nog­le med ‘psykisk’”).4Husserl, Logische Untersuchungen, 768.

Vi nær­mer os defi­ni­tio­nen af fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand: Fænomenologien må hol­de sig på ind­holds­si­den. Fænomenologien har en gen­stand, for så vidt gen­stan­den er iden­tisk med ind­hol­det (“Der Inhalt bedeu­tet nicht ande­res, es sei denn sich selbst”; “Indholdet bety­der ikke noget andet, det skul­le da være sig selv”).5Husserl, Logische Untersuchungen, 770. Fænomenologiens sand­hed lig­ger i ind­hol­dets evi­dens. Referencen til gen­stan­den fører der­i­mod ud i det uvis­se. For så vidt jeg ser huset for mig, er der ikke mere at til­fø­je; det er givet med sine gav­le og sider og sit tag. Som det lig­ger der ved vej­en kan jeg der­i­mod aldrig bli­ve fær­dig med at iagt­ta­ge, hvis jeg vil opnå evi­dens, for så er jeg hen­vist til at se fra for­skel­li­ge per­spek­ti­ver og fra ét per­spek­tiv ad gan­gen. Genstanden træ­der aldrig helt frem, som den er. “Wie kön­n­te mir evi­dent sein, daß er ist?” spør­ger Husserl reto­risk (“Hvordan skul­le det være evi­dent for mig, at den er?”).6Husserl, Logische Untersuchungen, 770. Så kort kan det siges. Genstanden kan kun være givet med evi­dens, for så vidt den er lig med iagt­ta­gel­sens ind­hold. Kun sådan kan den tages, som den er, og for, hvad den er. Kun ind­holds­mæs­sigt kan en gen­stand sva­re til sin defi­ni­tion.

Fænomenologiens gen­stand iføl­ge Husserl

Fænomenologien har ingen anden gen­stand end inten­tio­nens ind­hold. Kun under for­ud­sæt­ning af den­ne iden­ti­fi­ka­tion (ind­hold = gen­stand) kan fæno­meno­lo­gi­en opnå evi­dens. Evidens hvad angår gen­stan­den som trans­cen­dent i for­hold til inten­tio­nen, er ikke mulig.

Husserl, 1907

Den lil­le bog­pu­bli­ka­tion, som har tit­len Die Idee der Phänomenologie,7Edmund Husserl, Die Idee der Phänomenologie, i Husserliana II (Haag: Nijhoff, 1973). består af fem fore­læs­nin­ger, som Husserl holdt i 1907, efter sin før­ste opda­gel­se af den fæno­meno­lo­gi­ske reduk­tions mulig­hed, en opda­gel­se som ud fra Husserls opteg­nel­ser kan date­res til som­me­ren 1905. Som tit­len er i ental – “die Idee”, sådan er også opda­gel­sen én: Reduktionen.

Fænomenologien præ­sen­te­res her som en meto­de til erken­del­ses­kri­tik. Men selv om spro­get er nykan­ti­ansk, så er bud­ska­bet det ikke. Af den car­tesi­an­ske tvivls­be­tragt­ning og den kan­ti­an­ske kri­tik kan man lære at hol­de sig til det sik­re, til det imma­nen­te; men det er kun noget værd efter gen­nem­fø­rel­se af skel­let mel­lem reel eller psy­ko­lo­gisk imma­nens og ren imma­nens, for det er kun sidst­nævn­te, som giver evi­dent erken­del­se. Den fæno­meno­lo­gi­ske reduk­tion ude­luk­ker al trans­cen­dens og hol­der sig til det, som er givet i sig selv, det redu­ce­re­de fæno­men. Af sam­me grund erstat­ter fæno­meno­lo­gi­en spørgs­må­let, hvor­dan erken­del­sen kan stem­me overens med noget uden for sig selv (“wie kann Erkenntnis über sich hin­aus?”; “hvor­dan kan erken­del­sen nå ud over sig selv?”)8Husserl, Die Idee, 5. med spørgs­må­let “wie kann die abso­lu­te Selbstgegebenheit der Erkenntnis eine Nicht-Selbstgegebenheit tref­fen und wie ist die­ses Treffen zu ver­ste­hen?” (“hvor­dan kan den abso­lut­te selv­gi­vet­hed i erken­del­sen ram­me en ikke-selv­gi­vet­hed, og hvor­dan skal den­ne over­ens­stem­mel­se forstås?”)9Husserl, Die Idee, 7. – hvil­ket jeg her 100 år sene­re må tol­ke sådan, at fæno­meno­lo­gi­en erstat­ter erken­del­ses­te­o­ri­en, til trods for del­vist sam­men­fald i ter­mi­no­lo­gi. En påstand af typen “Guld er gult” er ikke sand, for­di den ram­mer en gen­stand “uden for mig”, men for­di gen­stan­den tages for en frem­træ­del­se af det giv­ne selv: Guld er gult.

Husserls fore­læs­nin­ger væl­ger nye beteg­nel­ser for fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand: Den er det rene eller det redu­ce­re­de fæno­men (“das rei­ne Phänomen, das reduzierte”),10Husserl, Die Idee, 7. hvil­ket fore­kom­mer ind­ly­sen­de nok på bag­grund af reduk­tions­me­to­den. Mere over­ra­sken­de er et andet ord­valg, som Husserl gør til sit for at beteg­ne gen­stan­den = ind­hol­det i evi­dens­sfæ­ren. For det Inhalt, som givet i sig selv til­li­ge var Gegenstand, væl­ger Husserl nu orde­ne Sinn og Wesen (mening og væsen). De to ord bru­ges næsten synonymt,11Som det frem­går f.eks. side 57 i Husserls Die Idee. men det sid­ste, Wesen, har klart for­trin­s­sta­tus. Fænomenologiens arbejds­må­de er defi­ne­ret ved at være “Sinn bestim­mend und Sinn unter­s­chei­dend” (“bestem­men­de mening og skel­nen­de mening”).12Husserl, Die Idee, 58 (kur­si­ve­ret i teksten). Som sådan er fæno­meno­lo­gi­en Wesensforschung og Wesensanalyse13Husserl, Die Idee, 51. eller, som det gen­nem­gå­en­de hed­der: Wesenslehre.

Fænomenologien er væsenslæ­re. Lad os et øje­blik ophol­de os ved den defi­ni­tion. For den rum­mer en påstand, som går helt på tværs af kon­ven­tio­ner­ne i filo­so­fi­en. Normalt for­står vi fæno­men og væsen som mod­sæt­nin­ger. Fænomenet er det, som træ­der frem, væse­net er det, som lig­ger til grund for eller bag det. Men idet Husserl for­står fæno­me­net som redu­ce­ret, kan han sæt­te lig­heds­tegn mel­lem de tid­li­ge­re mod­sat­te stør­rel­ser. Forsøget på at nå det bag­ved­lig­gen­de, trans­cen­den­te, vil aldrig skaf­fe os evi­dens; det er kun ved at bli­ve ved det imma­nen­te, at vi kan have evi­dent erken­del­se. Men det kræ­ver, at det reelt eller psy­kisk imma­nen­te skel­nes fra det rent imma­nen­te, det som er i fæno­me­net.

Det psy­kisk imma­nen­te afslø­rer sig efter reduk­tio­nen som trans­cen­dent. For det er det reelt fore­kom­men­de. At det er mig, der hører tonen C, er lige så lidt afgø­ren­de, som at det er en vio­lin, den kom­mer fra, for så vidt det dre­jer sig om ind­hol­det, tonen C. For væsens­be­tragt­nin­gen er den tone C, jeg hører, et eksem­pel på tonen C. Men gan­ske til­sva­ren­de er jeg et eksem­pel på en, der hører tonen C, og vio­li­nen et eksem­pel på et instru­ment, den kan kom­me fra. Det kan lige­le­des være, at jeg blot fore­stil­ler mig tonen, det er gan­ske under­ord­net: “Für die Wesensbetrachtung ran­gi­ert Wahrnehmung und Phantasievorstellung ganz gleich, aus bei­den ist das­sel­be Wesen gleich gut her­auszus­chau­en” (“For væsens­be­tragt­nin­gen ran­ge­rer iagt­ta­gel­se og fan­ta­si­fo­re­stil­ling på lige fod, af beg­ge kan man lige godt skue det sam­me væsen”).14Husserl, Die Idee, 68. Her er fæno­meno­lo­gi­en trå­dt frem med hele sin radi­ka­li­tet. Den slår fast, at evi­dent sand erken­del­se aldrig kan nås ved, at man for­sø­ger at for­vis­se sig om gen­stan­des eksi­stens i omver­de­nen. For hvor er de da? Er tonen i kon­cert­sa­len? Tallet på tav­len? Bordet i spi­sestu­en? Bilen på fabrik­ken? Eller hvor­når er de?

Jeg har lagt vægt på det lil­le værk fra 1907, for­di jeg anser det for at være fæno­meno­lo­gi­ens gen­nem­brud­s­værk. Her sam­ler Husserl alt sit mod og viser, at så snart vi taler om det, som er sandt, er vi ude over den ver­den, vi til dag­lig opfat­ter som givet. Fænomenologi er og bli­ver væsenslæ­re. Men det bety­der ikke, at fæno­meno­lo­gi­ens tale om tin­ge­nes væsen er upro­ble­ma­tisk. Indtil vide­re bety­der det blot, at det, fæno­meno­lo­gi­en for­står ved væsen, er noget gan­ske andet end det, man tra­di­tio­nelt for­står ved det. For den tra­di­tio­nel­le opfat­tel­se af, hvad nogets væsen er, ran­ge­rer sans­ning og fan­ta­si ikke på lige fod. Og tra­di­tio­nen har aldrig sat lig­heds­tegn mel­lem væsen og fæno­men. Hvad sker der, når man gør det?

Husserl, 1913

Uden at læg­ge for meget i tit­ler­ne Die Idee der Phänomenologie (Fænomenologiens idé) og Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie (Idéer til en ren fæno­meno­lo­gi og fæno­meno­lo­gisk filo­so­fi), hvoraf kun den sid­ste er valgt af Husserl selv (den før­ste skyl­des udgi­ve­ren, Walter Biemel), kan man dog tage Ideen I’s titel som et var­sel om, at fæno­meno­lo­gi­en er ble­vet en mere sam­men­sat stør­rel­se, end den først var. Vi går fra ental til fler­tal. Jeg hol­der mig nu til den radi­ka­li­tet med hen­syn til bestem­mel­sen af fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand, som fast­hol­des både her og sene­re. Fænomenologiens gen­stand har i 1913 etab­le­ret sig som det redu­ce­re­de fæno­men, men reduk­tio­nen, som det er et resul­tat af, ind­de­les frem­over i fle­re for­skel­li­ge. Det er dog ikke ander­le­des, end at Husserl så sent som i 1933 kan auto­ri­se­re Eugen Finks arti­kel til Kant-Studien: “Die phä­no­meno­lo­gi­s­che Philosophie Edmund Husserls in der gegenwär­ti­gen Kritik” – der er ikke en sæt­ning i artik­len, som jeg ikke kan aner­ken­de som udtryk for min egen over­be­vis­ning, skri­ver Husserl som svar på en fore­spørgsel fra redak­tio­nen af Kant-Studien. Men i Finks arti­kel omta­les den fæno­meno­lo­gi­ske reduk­tion kon­se­kvent i ental.

De før­ste para­graf­fer af Ideen I15Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976). og jeg nøjes med at se på de før­ste ti – behand­ler fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand under en beteg­nel­se, som er vel­e­tab­le­ret i Husserls for­fat­ter­skab på det tids­punkt, nem­lig Wesen. Bogens før­ste “Abschnitt” bærer over­skrif­ten “Wesen und Wesenserkenntnis” (“Væsen og væsen­ser­ken­del­se”), og før­ste kapi­tel behand­ler for­hol­det mel­lem “Tatsache und Wesen” (“Kendsgerning og væsen”). I den sam­men­hæng gæl­der det for Husserl om at vise, hvor­dan kends­ger­ning­ser­ken­del­se, al den erken­del­se, vi fin­der i de “natur­li­ge” viden­ska­ber, erfa­rings­vi­den­ska­ber­ne, eller som Husserl også kal­der dem, “kends­ger­nings­vi­den­ska­ber­ne”, er afhæn­gig af væsen­ser­ken­del­sen. Husserl går deduk­tivt frem. Kendsgerningen, gen­stan­den for vores erfa­ring, er noget givet her og nu, noget for så vidt til­fæl­digt, som lige så godt kun­ne være ander­le­des. Lad os sige det. Men så er det til­fæl­di­ge, som vi kon­sta­te­rer, det som lige så godt kun­ne have været noget andet, ikke hvad som helst. For ikke hvad som helst kun­ne lige så godt have været ander­le­des. Trekantens vin­kel­sum kan ikke være noget andet inden for plan­geo­me­tri­en, et for­hold mel­lem en høje­re og en lave­re tone kan ikke byt­tes om. Det er, hvad vi for­står ved nød­ven­dig sand­hed; det kan ikke være ander­le­des. Det til­fæl­di­ge er der­i­mod det, som lige så godt kun­ne være ander­le­des. Men det gæl­der net­op kun det til­fæl­di­ge. Og net­op der­for kun­ne vi sige, at selv for det til­fæl­di­ge gæl­der noget med nød­ven­dig­hed, nem­lig at det lige så godt kun­ne være ander­le­des. Selv det til­fæl­di­ge viser sig, som det nu hed­der, at have “ein Wesen, und somit ein rein zu fas­sen­des Eidos” (“et væsen, og der­med et eidos, som må opfat­tes rent”).16Husserl, Ideen I, 12. Dermed har der vist sig at være, hvad Ideen I sene­re (§8) benæv­ner et afhæn­gig­heds­for­hold mel­lem kends­ger­nings­vi­den­skab og væsensvi­den­skab (eller eide­tik). Enhver erken­del­se ori­en­te­rer sig på bag­grund af det for­hold, at det erkend­te har en væsens­de­fi­ni­tion.

Fænomenologiens “væsensan­sku­el­se” (Wesenserschauung) for­bli­ver ansku­el­se, men den er væsensan­sku­el­se, for så vidt ansku­el­sen tager sig­te på det ide­a­le ind­hold i det ansku­e­de, for så vidt blik­ket ven­des (der sker en “Blickwendung”, siger §3) fra det indi­vi­du­el­le sag­for­hold til det ide­a­le, som gør sig gæl­den­de i det indi­vi­du­el­le. Forskeren arbej­der med en indi­vi­du­elt given ting, på tav­len, i labo­ra­to­ri­et, på hospi­ta­let, men så san­de­lig under for­ud­sæt­ning af, at det indi­vi­du­el­le styk­ke vir­ke­lig­hed eksem­pli­fi­ce­rer, hvad der gæl­der alment eller uni­ver­selt. Videnskaben er afhæn­gig af, at ansku­el­sen af den giv­ne enkelt­ting kan ven­des til væsensan­sku­el­se, hvor det giv­ne får eksem­pla­risk sta­tus; det giv­ne her og nu kan sup­ple­res med det, som er givet for erin­drin­gen og fan­ta­si­en.

Hvad Husserl beskri­ver her, er vel at mær­ke ikke viden­ska­ben, som den iføl­ge filo­sof­fen bur­de være, men viden­ska­ben, som den fak­tisk er nødt til at gå frem; Husserl beskri­ver viden­ska­ben ud fra de nor­mer, den selv sæt­ter. Sådan går det til, at Ideen I fra §7 og frem brin­ger, hvad man godt kan kal­de Husserls viden­sk­ab­ste­o­ri. Ganske vist en viden­sk­ab­ste­o­ri, som ikke peger frem mod det, man i vore dage kal­der sådan, men en, som prø­ver at for­e­ne to af for­ti­dens sto­re viden­skabs­op­fat­tel­ser, Aristoteles’ og Descartes’: Den antik­ke opfat­tel­se, at viden­ska­ber­ne er ufor­e­ne­li­ge på grund af deres gen­stan­des for­skel­lig­hed (erken­del­sen måles med det erkend­te), og den moder­ne opfat­tel­se, iføl­ge hvil­ken alle viden­ska­ber frem­går af sam­me meto­de, den mate­ma­ti­ske. Det lyder som et for­søg på at for­e­ne det ufor­e­ne­li­ge, men for­sø­get er alli­ge­vel gan­ske impo­ne­ren­de.

Som væsen og kends­ger­ning var uad­skil­le­li­ge, sådan er væsensvi­den­skab (også kal­det eide­tik, et ord, som har man­ge betyd­nin­ger hos Husserl, men som jeg her fast­hol­der i den­ne ene = væsensvi­den­skab) og kends­ger­nings­vi­den­skab ind­byr­des for­bund­ne. Væsensvidenskaben eller eide­tik­ken er uaf­hæn­gig af kends­ger­nings­vi­den­ska­ben, som der­i­mod på sin side er afhæn­gig af væsensvi­den­ska­ben. Afhængigheden gæl­der kun én vej. Men den gæl­der på to måder.

For det før­ste må enhver viden­skab – og enhver fag­vi­den­skab er, hvad Husserl kal­der en kends­ger­nings­vi­den­skab – føl­ge den for­mel­le logik og der­med, som Husserl for­mu­le­rer det, den for­ma­le onto­lo­gi, der lig­ger i det at have et gen­stands­om­rå­de over­ho­ve­det, at hand­le om noget i det hele taget. For det andet må enhver viden­skab respek­te­re græn­ser­ne for sit områ­de (psy­ko­lo­gi­ens defi­ni­tio­ner og love kan ikke over­fø­res på geo­me­tri­en, astro­no­mi­ens defi­ni­tio­ner og love har ikke gyl­dig­hed inden for socio­lo­gi­en, osv.) og alt­så føl­ge den mate­ri­a­le logik eller, som Husserl kal­der det, den mate­ri­a­le og regio­na­le onto­lo­gi, der gæl­der dér og kun dér. Begrebet region, det at have et gen­stands­om­rå­de over­ho­ve­det, for­e­ner viden­ska­ber­ne. De for­skel­li­ge, regio­na­le eller mate­ri­a­le onto­lo­gi­er mødes i over­be­gre­bet Region über­haupt eller Gegenstand über­haupt.

For så vidt mødes Aristoteles og Descartes i Husserls viden­skabs­op­fat­tel­se. Men Husserl er selv­føl­ge­lig ikke hævet over filo­so­fi­ens histo­rie. Når man lader mate­ri­alt og for­malt mødes i begre­bet gen­stand over­ho­ve­det, må man ikke over­se, at den­ne gen­stand-over­ho­ve­det ikke selv er en gen­stand, der kan gøres til gen­stand for en viden­skab; at den blot er den tom­me form “gen­stands­om­rå­de” eller region. Så er det nød­ven­digt med for­sig­tig­hed (“eini­ger Vorsicht”), adva­rer Husserl.17Husserl, Ideen I (§10), 26. Spørgsmålet er, om han har lyt­tet til sin egen advar­sel. Descartes lod sig for­fø­re til opstil­lin­gen af en mat­he­sis uni­ver­sa­lis – som først sej­re­de over sko­la­stik­kens antik­ve­re­de syn på viden­ska­ben og siden har gået sin sej­rs­gang med viden­ska­ber­nes mate­ma­ti­se­ring lige til i dag. I Husserls for­fat­ter­skab bli­ver emnet frem­over nok så meget gen­stan­den over­ho­ve­det, uag­tet det egent­lig ikke er en gen­stand. Dette gæl­der i det mind­ste, lige ind­til Husserl skri­ver sin Krisis og bli­ver kri­tisk over for viden­ska­ber­nes og natu­rens mate­ma­ti­se­ring. Endnu i Ideen I er mate­ma­tik­ken et eksem­pel på en eide­tisk viden­skab – for i det­te værk bety­der eide­tik også viden­skab om ide­a­li­te­ter. Ligesom det hed­der, at væsensvi­den­ska­ben, eide­tik­ken, ikke rum­mer nogen “Wirklichkeitsthesen” (virkelighedsteser),18Husserl, Ideen I (§8), 22. ikke fore­ta­ger nogen “Daseinssetzung” (eksistensantagelse).19Husserl, Ideen I (§5), 17 (Dasein kur­si­ve­ret i teksten). Det er klart, at væsensvi­den­ska­ben ikke hæv­der nogen kends­ger­ning. Men kan fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand, das rei­ne Wesen oder Eidos, også siges at være defi­ne­ret med hæv­del­sen af den­ne ide­a­li­tet?

Kapitlets sid­ste para­graf anslår i det mind­ste et nyt tema i den for­bin­del­se: Den øver­ste art­sen­hed (“Gattungseinheit”) for enhver kon­kret ting, regio­nen, kan, som det nu hed­der, ikke frit vari­e­res, den er ikke “frei variierbar”.20Husserl, Ideen I (§16), 36. Grænserne for det, fæno­meno­lo­gi­en lader være givet, som det er givet, viser sig i vari­a­tio­nen.

Husserl, 1939

Eller 1925? Der er tvivl om Erfahrung und Urteils21Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1972). til­bli­vel­ses­hi­sto­rie; det dre­jer sig om fle­re for­skel­li­ge forsk­nings­ma­nuskrip­ter, redi­ge­ret sam­men af Husserl og Ludwig Landgrebe i fæl­les­skab og udgi­vet af sidst­nævn­te kort efter Husserls død. Variationslæren, som frem­stil­les i vær­kets Tredje afsnits kapi­tel II, kan for­ment­lig spo­res til nog­le manuskrip­ter fra 1925. Hvorom alting er, vil jeg her betrag­te vari­a­tions­læ­ren som et slut­punkt for Husserls udar­bej­del­se af fæno­meno­lo­gi­ens pro­gram, her­un­der bestem­mel­sen af dens gen­stand.

Vi befin­der os på et tids­punkt, hvor vi kan til­la­de os at for­ud­sæt­te, at fæno­men bety­der redu­ce­ret fæno­men, og at det­te igen kan for­stås som væsen. Fænomenologien er defi­ne­ret som væsenslæ­re, dens meto­de er væsensan­sku­el­se. Variationen præ­sen­te­res som den­nes grund­lag i §87 af Erfahrung und Urteil (den før­ste del­pa­ra­graf, §87a, har over­skrif­ten: “Freie Variation als Grundlage der Wesenserschauung”; “Fri vari­a­tion som grund­lag for væsensan­sku­el­sen”). Resultatet af den­ne arti­ku­la­tion af fæno­meno­lo­gi­en bli­ver, at grund­la­get får pro­ceska­rak­ter, at fæno­meno­lo­gi­en ende­gyl­digt for­la­der det rent deskrip­ti­ve for at bli­ve gene­tisk. Variationen for­ud­sæt­ter en fler­hed af vari­an­ter, givet her eller der og dvs. som skal gen­nem­lø­bes, først den­ne og så den­ne. Den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi må i sin ulti­ma­ti­ve fase tage spørgs­må­let om gene­sen og dens sta­tus op. Men lad mig først opsum­me­re det resul­tat, som Husserl selv præ­sen­te­rer i for­bin­del­se med vari­a­tions­læ­ren.

Resultatet af vari­a­tio­nens pro­ces er det inva­ri­an­te. Det er i sid­ste ende det, som Husserl her og andet­steds benæv­ner “Wesen” eller “Eidos” (“im pla­to­ni­s­chen Sinne”, præ­ci­se­res det her side 411, “aber rein gefaßt und frei von allen metap­hy­si­s­chen Interpretationen”; “i pla­to­nisk for­stand […] men for­stå­et rent og frit for alle meta­fy­si­ske tolk­nin­ger”). Dette væsen afteg­ner sig i vari­a­tio­nen, før det ses som væsen. Det afteg­ner sig ved sin stils enhed, ved sin “Wesensstil”.22Husserl, Erfahrung und Urteil, 441. Noget mere ano­nymt end væse­net går for­ud for det, der gri­bes som væsen, noget som er sel­ve det, sagen dre­jer sig om, “ein Selbiges”, kal­der Husserl det,23Husserl, Erfahrung und Urteil, 414. eller “ein Identisches”,24Husserl, Erfahrung und Urteil, 416. hvis iden­ti­tet kon­kret afhæn­ger af, hvil­ken sag der er tale om. Her i karak­te­ri­stik­ken af vari­a­tio­nen gæl­der det en helt gene­rel defi­ni­tion af vari­a­tio­nens meto­de og resul­tat. Derfor beteg­nel­ser­ne ein Selbiges, ein Identisches, das Invariante. Resultatet er sim­pelt­hen det, uden hvil­ket gen­stan­den for vari­a­tio­nen ikke kan tæn­kes: Variationen fore­skri­ver gen­stan­dens grænser.25Husserl, Erfahrung und Urteil, 411. Men bestem­mel­sen ud fra, hvor­dan begræns­nin­gen kan tæn­kes, afhæn­ger ikke af kon­kret fore­lig­gen­de vari­an­ter. Begrænsningen er ikke en begræns­ning til vir­ke­lig­he­den.

I vari­a­tio­nens løb, dvs. i for­lø­bet fra den ene vari­ant til den næste og den næste igen, mel­der det inva­ri­an­te sig som en bestemt, fæl­les stil. Størstedelen af vores erken­del­se fore­går på det niveau: Vi gen­ken­der en ny model som sta­dig­væk – en tele­fon, en bil, en stol; vi ser, at det er noget af den og den slags. Husserl beteg­ner den­ne fore­komst af gen­stan­dens væsen som “pas­siv for­kon­sti­tu­e­ret”. Vi kan imid­ler­tid ret­te opmærk­som­he­den tema­tisk mod det, vi på den måde har for os. Der er så tale om en over­gang fra det pas­sivt for­kon­sti­tu­e­re­de til aktiv kon­sti­tu­tion. Hvilken cen­tral rol­le, vari­a­tio­nen spil­ler, frem­går af, at den er sel­ve for­bin­del­ses­led­det i den­ne over­gang. Og ikke nok med det, for over­gan­gen til væsensan­sku­el­sen er, med sin ophæ­vel­se af bån­det til de vir­ke­ligt fore­lig­gen­de vari­an­ter, også redu­ce­ren­de i den betyd­ning, som vi har mødt i det hus­serl­ske begreb om reduk­tion.

Overgangen fra gen­stand til væsen ophæ­ver erken­del­sens bin­ding til vir­ke­lig­he­den. Husserl gør alvor af tale­må­den om, at kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser. Ikke sådan at for­stå, at vari­a­tio­nen ude­luk­ken­de fore­går i fan­ta­si­en, men sådan, at de vir­ke­ligt fore­lig­gen­de vari­an­ter sup­ple­res med fore­stil­le­de. Jeg teg­ner et eksem­pel på den retvink­le­de tre­kant, men jeg kan fore­stil­le mig den retvink­le­de tre­kant i man­ge andre udga­ver. Og når vir­ke­lig­he­dens græn­ser over­skri­des af fan­ta­si­en, bli­ver det op til den at træk­ke græn­ser­ne. Selvfølgelig, man kan med ret­te spør­ge, når talen er om fan­ta­si­en, der sæt­ter græn­ser, om den­ne evne nu også er i stand til det. Kan fan­ta­si­en sæt­te græn­ser? Husserl besva­rer spørgs­må­let som føl­ger: Jeg kan fore­stil­le mig det gule hus, jeg ser, med en anden far­ve; det kun­ne være rødt eller blåt. Jeg kan lige­le­des fore­stil­le mig andre typer huse. Og jeg kan fore­stil­le mig andre far­ver end de nævn­te. Men jeg kan ikke vari­e­re f.eks. min fore­stil­ling om far­ven så meget, at jeg går helt ud over far­ve­ska­la­en og ender med for­vand­lin­gen af far­ven til en tone. Som Husserl siger det, først med et ord fra Logische Untersuchungen og siden med et fra Ideen, vari­a­tio­nen er, også i fan­ta­si­en, begræn­set af at skul­le fore­gå inden for en øver­ste “Gattung” (art),26Husserl, Erfahrung und Urteil, 420. den kan ikke føre fra en “Region” over i en anden.27Husserl, Erfahrung und Urteil, 435. Den type begræns­ning skyl­des ikke vir­ke­lig­he­den, men der­i­mod fan­ta­si­en, som fæno­meno­lo­gi­en viser sig at være mere i pagt med end vir­ke­lig­he­den.

En berømt sen­tens fra Ideen I lyder: “Eine abso­lu­te Realität gilt genau so viel wie ein run­des Viereck” (“En abso­lut rea­li­tet har lige så megen gyl­dig­hed som en rund fir­kant”).28Husserl, Ideen I, 120 (tek­stens kursiv). Det abso­lut­te er ikke af den­ne ver­den. Det væsen, som fæno­meno­lo­gi­en er læren om, lader sig ikke afgræn­se ved, at man ser efter i vir­ke­lig­he­den: Der fin­der man ikke den væsent­li­ge afgræns­ning. Eller, ander­le­des udtrykt: Der fin­der man ikke tin­ge­nes væsen. Den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi hen­vi­ser med sin væsensan­sku­el­se til en ver­den, som er rige­re end den vir­ke­li­ge. Dog kan man med ret­te spør­ge, hvor den så viser hen. Kan man kla­re sig med at sige, at det pla­to­ni­ske “væsen” eller “eidos” her skal for­stås som befri­et for “alle meta­fy­si­ske for­tolk­nin­ger”? Hvordan skal det så for­stås? Spørgsmålet kan også for­mu­le­res ander­le­des: Findes der over­ho­ve­det en ikke-meta­fy­sisk for­stå­el­se af tin­ge­nes “væsen”? Eller: Hvis kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser­ne for væse­net, hvor ken­der så fan­ta­si­en dis­se græn­ser fra?

En sen­tens fra vari­a­tions­ka­pit­let i Erfahrung und Urteil fortje­ner at være lige så berømt som den fra Ideen I. Jeg mener for­mu­le­rin­gen på side 423: “Die Wirklichkeiten müs­sen behan­delt wer­den als Möglichkeiten unter ande­ren Möglichkeiten.” (“Virkeligheder må behand­les som mulig­he­der blandt andre mulig­he­der.”) Endnu engang slår Husserl fast, at fæno­meno­lo­gi ikke hand­ler om, hvad der fak­tisk eller i vir­ke­lig­he­den er til­fæl­det. Dermed er det også slå­et fast, at fæno­meno­lo­gi­en ikke har noget at gøre med dis­kus­sio­ner om rea­lis­me og anti­re­a­lis­me, om vir­ke­lig­he­dens eksi­stens “uden for bevidst­he­den”, osv. Problemet er ikke, hvil­ken rea­li­tet, der sva­rer til det fæno­meno­lo­gi­ske væsen eller eidos, for det står efter Husserls begrebs­be­stem­mel­ser klart, at der ikke vil kun­ne fin­des noget af den slags i vir­ke­lig­he­den, hvor meget man end ser efter. Problemet, som den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi efter­la­der til sine arv­ta­ge­re, er der­i­mod, hvor­dan det­te væsen over­ho­ve­det er eller gives. Den for­nem­me sen­tens fra Erfahrung und Urteil, der kun­ne stå som den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gis mot­to, er fuld af fler­ty­dig­hed.

At betrag­te vir­ke­lig­he­den som en mulig­hed blandt andre mulig­he­der er at befri den filo­so­fi­ske betragt­ning fra den empi­ri­ske eller fak­ti­ske begræns­ning. Det er dog sam­ti­dig så langt fra at være en befri­el­se fra enhver begræns­ning, at net­op græn­ser­ne for det væsent­li­ge eller væsens­mæs­si­ge udgør Husserls tema. Befrielsen befri­er væsens­be­tragt­nin­gen fra den vir­ke­li­ge væren; den etab­le­rer væsens­be­tragt­nin­gens uaf­hæn­gig­hed af den vir­ke­li­ge ver­den. I Husserls sprog­brug: Fænomenologien befri­es for enhver Wirklichkeitsthese, Seinssetzung eller Daseinssetzung. Men gen­stan­dens væsen er dog sta­dig; det er væsen for en gen­stand af den­ne eller den­ne slags, inden for ram­mer­ne af den­ne region, med den­ne øver­ste kate­go­ri, osv. Er bestem­mel­sen af fæno­meno­lo­gi­ens væsen ikke en onto­lo­gisk bestem­mel­se? Eller sæt­ter fæno­meno­lo­gi­en onto­lo­gi­en i paren­tes sam­men med vir­ke­lig­he­den?

Husserl er ikke gan­ske uan­fæg­tet af det spørgs­mål. Man fin­der adskil­li­ge til­løb til en besva­rel­se. Som det alle­re­de er frem­gå­et af mine cita­ter fra Ideen I, er Husserl ikke en filo­sof, som prø­ver at und­gå onto­lo­gi­en. Det er dog også gan­ske klart, at hans begreb om onto­lo­gi ikke er et hvil­ket som helst begreb om onto­lo­gi. Det er klart af hans sprog­brug, som lader anta­gel­se (Setzung el. These) af vir­ke­lig­hed være ens­be­ty­den­de med anta­gel­se af væren (Sein el. Dasein). Den onto­lo­gi­ske afkla­ring af fæno­meno­lo­gi­ens sta­tus bli­ver et spørgs­mål om afkla­ring af dens for­hold til vir­ke­lig­he­den. Tendensen i Husserls over­vej­el­ser bli­ver der­for, at som fæno­meno­lo­gi­en er frit stil­let i for­hold til vir­ke­lig­he­den, sådan er den også stil­let i for­hold til onto­lo­gi­en. Sådan lyder det gan­ske utve­ty­digt fra Husserls side i 1912 (i “Beilage I” til Ideen III): “Denn an sich, wir wer­den noch davon spre­chen, ist Ontologie nicht Phänomenologie” (“For i sig selv, det vil vi kom­me til­ba­ge til, er onto­lo­gi ikke fæno­meno­lo­gi”).29Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie III, i Husserliana V (Haag: Nijhoff, 1971), 129 (tek­stens kursiv).

Efter Husserl bli­ver den­ne fri­hed i for­hold til onto­lo­gi­en det sva­ge­ste led i den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi. Eller for at sige det på en anden måde: Fænomenologien bli­ver aldrig stær­ke­re end i Husserls udga­ve. Hvor sene­re filo­sof­fer som Heidegger eller Merleau-Ponty opsum­me­rer fæno­meno­lo­gi­en med en suveræ­ni­tet, som kan synes stør­re, har de net­op opnå­et deres suveræ­ni­tet ved at over­skri­de græn­ser­ne for fæno­meno­lo­gi­en. Ved at føl­ge Husserl hele vej­en har de kun­net vise hans begræns­ning, dvs. hvad han har udret­tet.

Heidegger, 1927

Definitionen af fæno­meno­lo­gi­en, som den frem­træ­der i ind­led­nin­gen til Heideggers Sein und Zeit (§7 som jeg i det føl­gen­de kal­der fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fen) rum­mer som bekendt også en gan­ske utve­ty­dig stil­ling­ta­gen til for­hol­det mel­lem fæno­meno­lo­gi og onto­lo­gi. “Ontologie ist nur als Phänomenologie mög­lich”, skri­ver Heidegger i kursiv.30Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1972), 35. Altså en gan­ske anden stil­ling­ta­gen end Husserls. Og en gan­ske anden opfat­tel­se af fæno­meno­lo­gi­en end den end­nu i dag gængse. Men også, vil jeg til­fø­je, en helt anden opfat­tel­se af onto­lo­gi end den gængse.

Lad mig tage udgangs­punkt i det sid­ste. Det frem­går fra begyn­del­sen af Heideggers fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf, at han ikke er ude i at for­sva­re en bestemt filo­so­fisk disci­plin over for andre (“kei­ner bestim­m­ten Disziplin das Wort gere­det”, etc.).31Heidegger, Sein und Zeit, 27. Det frem­går lige så tyde­ligt, om end tyde­ligst af para­graf­fens slut­ning, at Heidegger hel­ler ikke vil for­sva­re en bestemt filo­so­fisk “retning”.32Heidegger, Sein und Zeit, 38. Projektet er en genop­væk­kel­se af spørgs­må­let om væren, som er gerå­det i glem­sel. Heidegger vil under­sø­ge betin­gel­ser­ne for et spørgs­mål og er ikke spe­ci­elt inter­es­se­ret i at nå frem til et svar. Spørgsmålet er, hvad det vil sige at være. Det er filo­so­fi­ens fun­da­men­tale spørgs­mål (“fun­da­men­ta­lon­to­lo­gi­en” benæv­ner under­sø­gel­sen af spørgs­må­lets betin­gel­ser og ikke et svar på spørgs­må­let).

Ved at pla­ce­re spørgs­må­let om værens mening eller betyd­ning som filo­so­fi­ens mest fun­da­men­tale, fjer­ner Heidegger sig fra Husserl. Hans defi­ni­tion af fæno­meno­lo­gi­en er en helt anden end Husserls. Og hvor Heidegger distan­ce­rer sig fra fæno­meno­lo­gi­en som filo­so­fisk ret­ning, er det da også Husserl, han tager afsked med. Forståelsen af fæno­meno­lo­gi­en lig­ger ikke i at have for­stå­et, hvad den som ret­ning går ud på, men ene og ale­ne i for­stå­el­sen af dens mulig­hed, siger Heidegger på det ene­ste sted i fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fen, hvor han cite­rer Husserl. Resten af para­graf­fen er fuld af græ­ske cita­ter, som om det sna­re­re var græker­ne, man skul­le lære fæno­meno­lo­gi af.

Fænomenologi er da også en græsk dan­nel­se, i det mind­ste som ter­mi­nus, sam­men­sat af φαινόμενον (phai­no­menon) og λόγος (log­os). Heideggers greb er at få fæno­men og log­os til at bety­de stort set det sam­me. Blandt de betyd­nin­ger af φαινόμενον, som Heidegger frem­hæ­ver, er betyd­nin­gen det åben­ba­re (“das Offenbare”) fun­da­men­tet for alle andre: φαίνεσθαι bety­der at vise sig. Men λόγος for­kla­res ud fra δηλοῦν (dēlo­un), at vise, eller stær­ke­re ἀποφαίνεσθαι (apop­hai­ne­st­hai), at vise i betyd­nin­gen påvi­se og bevi­se. Sådan ender fæno­meno­lo­gi med at bety­de λέγειν τὰ φαινόμενα (lege­in ta phai­no­me­na), og nær­me­re ἀποφαίνεσθαι τὰ φαινόμενα (apop­hai­ne­st­hai ta phai­no­me­na), at vise det, som viser sig, med den for­stær­ken­de til­fø­jel­se: sådan som det viser sig. Men fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fens scoop er ikke slut end­nu. Det er ikke kun fæno­men og log­os, som bety­der det sam­me. Sammenfaldet gæl­der i sid­ste ende fæno­meno­lo­gi­en og onto­lo­gi­en.

Heideggers påstand, at onto­lo­gi kun er mulig som fæno­meno­lo­gi, kul­mi­ne­rer i en for­mu­le­ring, som slet og ret defi­ne­rer fæno­meno­lo­gi som onto­lo­gi: “Sachhaltig genom­men ist die Phänomenologie die Wissenschaft vom Sein des Seienden – Ontologie” (“Sagligt set er fæno­meno­lo­gi viden­ska­ben og det væren­des væren – ontologi”).33Heidegger, Sein und Zeit, 37. De to “viden­ska­ber” kan for­stås som en og sam­me, idet per­spek­ti­vet for­sky­des fra det væren­de til det væren­des væren. Fænomenologien skal ikke bely­se eller “vise” det væren­de; dens opga­ve er der­i­mod at åben­ba­re det væren­de i dets væren. Det er ikke et eller andet noget, der skal vises, men der­i­mod et hvil­ket som helst noget i dets væren. Det udvik­les i fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fens sid­ste del, C. “Was ist das, was die Phänomenologie ‘sehen las­sen’ soll? […] Offenbar sol­ches, was sich zunä­chst und zumei­st gera­de nicht zeigt” (“Hvad er det, som fæno­meno­lo­gi­en skal ‘lade bli­ve set’? […] Åbenlyst noget, som fra først af og for det meste net­op ikke viser sig”).34Heidegger, Sein und Zeit, 35. Det skjul­te kan, for så vidt det er det skjul­te ved et hvil­ket som helst fæno­men, selv­føl­ge­lig ikke være noget bestemt, som er skjult. Det skjul­te ved det, som viser sig, er sel­ve det, at det viser sig. Hvad der på den­ne sær­li­ge måde er skjult, er ikke noget væren­de, men altid nogets væren.

På den måde for­ryk­ker defi­ni­tio­nen af fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand sig i den tyske fæno­meno­lo­gis ulti­ma­ti­ve udga­ve, dvs. i den udga­ve, som for­mu­le­rer sig, hvor fæno­meno­lo­gi­en er ved at være ved vejs ende. Fænomenologiens gen­stand er fæno­me­net; men fæno­me­net er ikke noget. For så vidt gen­stan­den for den fæno­meno­lo­gi­ske ana­ly­se nu er gen­stan­dens væren, må dens fokus defi­ni­tivt flyt­tes fra den­ne eller hin gen­stands­sfæ­re til måden at være på som mere fun­da­men­tal end gen­stan­den selv. Det lig­ger alle­re­de i Heideggers, ellers gan­ske over­ra­sken­de, defi­ni­tion af fæno­me­net som måde. “Phänomen – das Sich-an-ihm-selbst-zei­gen – bedeu­tet eine aus­gezei­ch­ne­te Begegnisart von etwas” (“Fænomen – det at vise sig ved sig selv – bety­der en udpræ­get måde, hvor­på noget møder frem”).35Heidegger, Sein und Zeit, 31 (Phänomen kur­si­ve­ret i tek­sten, Begegnisart kur­si­ve­ret af mig). Sådan vil Sein und Zeit udfol­de sin ana­ly­se af ethvert emne ud fra dets være­må­de.

Heideggers ana­ly­ser af ham­me­ren, der som ting er fun­de­ret på ham­rin­gen, det at ham­re – lige­gyl­digt med hvad, eller af vin­den ud fra frem­drif­ten, når man sej­ler, skyl­des ikke en inter­es­se i dag­lig­da­gens prak­sis ale­ne. Det fun­da­men­tale er, at vi for at for­stå tin­ge­ne må gå ud fra den måde, tin­ge­ne møder os på, i ste­det for at gå ud fra de fær­di­ge ting, som omgi­ver os. Heidegger går ikke til filo­so­fi­ens sto­re tema­er på nogen anden måde, når han ana­ly­se­rer spro­get ud fra teg­nets indstif­tel­se, eller sand­he­den ud fra nogets visen sig sandt, eller histo­ri­en ud fra mulig­he­den for at betrag­te en hvil­ken som helst gen­stand som histo­risk.

Merleau-Ponty, 1945

Da Maurice Merleau-Ponty hav­de afslut­tet manuskrip­tet til Phénoménologie de la per­cep­tion,36Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion (Paris: Gallimard, 1971). blev han bedt om at skri­ve et for­ord, hvori han rede­gjor­de for sin meto­de. Dette for­ord ind­le­des med spørgs­må­let Hvad er fæno­meno­lo­gi? og med kon­sta­te­rin­gen af, at man end­nu et halvt århund­re­de efter Husserls før­ste arbej­der ikke har fun­det en hold­bar defi­ni­tion. Merleau-Ponty er i sit før­ste defi­ni­tions­for­slag tro mod Husserls defin­tion af fæno­meno­lo­gi­en som Wesenslehre: “La phé­nomé­no­lo­gie, c’est l’étu­de des essences”.37Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, I. Efter den­ne erklæ­ring føl­ger en ræk­ke modi­fi­ka­tio­ner gæl­den­de det essen­ti­el­les sta­tus – som for fæno­meno­lo­ger­ne ikke er af en anden ver­den; udgangs­punk­tet er eksi­sten­sen og fak­ti­ci­te­ten. Og så rum­mer for­or­det til Phénoménologie de la per­cep­tion gan­ske som ind­led­nin­gen til Sein und Zeit et fri­heds­brev i for­hold til fæno­meno­lo­gi­en som dok­trin eller bevæ­gel­se: “Fænomenologien er kun til­gæn­ge­lig for en fæno­meno­lo­gisk metode”.38Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, II. Det afgø­ren­de må der­for være, hvor­dan Merleau-Ponty udfol­der sin meto­de, efter Husserl og efter Heidegger.

Også for Merleau-Ponty er fæno­meno­lo­gi­en beskri­ven­de. Men for ham står det deskrip­ti­ve ikke i mod­sæt­ning til det gene­ti­ske, tvær­ti­mod, Merleau-Ponty er kon­stant opta­get af, hvor­dan en ver­den – det være sig per­cep­tio­nens, spro­gets eller histo­ri­ens – bli­ver til; han beskri­ver, som han siger med et udtryk, der går igen­nem hele for­fat­ter­ska­bet, ver­den “à l’état nais­sant” (ver­den som den fødes).39I for­or­det optræ­der udtryk­ket side XVI. Modsætningen til fæno­meno­lo­gi­ens væsens­be­skri­vel­se er viden­ska­ben, som nok kan ana­ly­se­re og for­kla­re, men som sprin­ger beskri­vel­sen over. Videnskaben, og med den “vi”, dvs. den almin­de­li­ge “com­mon sen­se”, går ud fra en ver­den af fær­di­ge gen­stan­de. Hvad vi glem­mer, er, at vi har lært, dvs. at vi har måt­tet lære at se alting på den måde; at spro­get ikke er kom­met til os som ling­vi­stik­kens gen­stand, at synet og hørel­sen først efter at være kom­met til udfol­del­se kan udfor­skes af fysi­o­lo­gi­en, at al den­ne viden er abstrakt og afhæn­gig “som geo­gra­fi­en i for­hold til land­ska­bet, hvor vi først har lært, hvad en skov, en slet­te eller en flod er”.40Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, III. I for­hold til udvik­lin­gen fra Husserl og Heidegger, kan man karak­te­ri­se­re det moment, Merleau-Ponty når, ved at sige, at hvad det gæl­der om i væsens­be­skri­vel­sen, er, ikke at gøre væse­net til noget.

Merleau-Ponty har sin egen beteg­nel­se for det, som er væsent­ligt, før det er noget: det “før­o­b­jek­ti­ve” (le préob­jectif). Man kan uden over­dri­vel­se kal­de det­te begreb for Merleau-Pontys fæno­men­be­greb. Det før­o­b­jek­ti­ve er det fæno­me­na­le. Det er det sid­ste fæno­men­be­greb, som frem­kom­mer i fæno­meno­lo­gi­ens udvik­ling, og som på en måde sam­ler det, vi kan lære af Husserl og Heidegger. Men hvad til­fø­jer det, som vi kun kan lære hos Merleau-Ponty?

Den fæno­meno­lo­gi­ske måde at tæn­ke på mod­sæt­ter sig den objek­ti­ve tænk­ning; men det bety­der ikke, at fæno­meno­lo­gi­en er sub­jek­tiv. Merleau-Ponty angi­ver selv, at han bru­ger beteg­nel­sen “den objek­ti­ve tænk­ning” som Kierkegaard (“Ainsi se for­me une pensée ‘objecti­ve’ (au sens de Kierkegaard), – cel­le du sens com­mun, cel­le de la sci­en­ce […]”).41Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, 86. Hvis vi skal for­stå den fæno­meno­lo­gi­ske tænk­ning som mod­sat den objek­ti­ve, må vi for­stå den ud fra “sub­jek­ti­vi­te­tens tæn­ker”, Kierkegaards pseu­do­nym Johannes Climacus. Men så må vi også for­stå sub­jek­ti­vi­te­ten, som Kierkegaard gør det under dét pseu­do­nym, hvil­ket ikke vil sige som en fær­dig og fast stør­rel­se, som om sub­jek­tet var en sær­lig slags objekt. Det er tvær­ti­mod den objek­ti­ve tænk­ning, som er grund­lagt på det fær­di­ge, på resul­ta­tet. Den sub­jek­ti­ve tænk­ning kon­cen­tre­rer sig om til­bli­vel­sen, om altings “vor­den”. Selv om Merleau-Pontys hen­vis­ning til Kierkegaard ikke er meget mere end en hen­tyd­ning, er den alli­ge­vel gan­ske præ­cis: Den objek­ti­ve tænk­ning adskil­ler sig fra den fæno­meno­lo­gi­ske ved at gå ud fra det fuldt fær­di­ge objekt.

Eller for at sige det med Merleau-Pontys sæd­van­li­ge eksem­pel: Selv om en ter­ning altid har seks lige sto­re sider, er der aldrig nogen, der har set en ter­ning med seks lige sto­re sider. Hele gåden, det forun­der­li­ge ved vores erken­del­ses situ­a­tion som men­ne­ske­lig, er, sagt med det­te eksem­pel, hvor­dan vi kom­mer fra ter­nin­gen, som vi møder den, til ter­nin­gen, som vi ved, den er. Vi går altid (med vores “sun­de for­nuft” til dag­lig – og i viden­ska­ben, når det går højt) ud fra den fær­di­ge ver­den, fra alt det, som med Husserls ord er “kon­sti­tu­e­ret”. Men det fær­di­ge objekt fin­des net­op kun som udskilt og adskilt fra den ver­den, vi fak­tisk befin­der os i. Vi møder det kun i en und­ta­gel­ses­si­tu­a­tion. Vi møder kun den “rene” lyd til høre­prø­ven, som vi møder “kunst­vær­ket” på muse­et, eller som vi ser en mand tale i en tele­fon­boks, for at næv­ne nog­le andre af Merleau-Pontys eksemp­ler.

Merleau-Pontys ana­ly­ser af diver­se eksemp­ler kan siges at have sam­me fokus som Heideggers, al den stund de også går ud fra de brud på men­ne­ske­li­ge livs­sam­men­hæn­ge, som det objek­ti­ve, som viden­ska­bens og som meta­fy­sik­kens faste instan­ser udkrystal­li­se­res fra. Ikke desto min­dre peger Merleau-Pontys eksemp­ler i en anden ret­ning. Hvor Heideggers ana­ly­ser næsten altid kred­ser om brugs- eller funk­tions­sam­men­hæn­ge, beva­rer Merleau-Ponty kon­tak­ten med en ver­den før det objek­ti­ve, som ikke har nogen brug eller funk­tion. Når han foku­se­rer på “sti­len” som det fæl­les under­lag for en per­sons skrift, hvad enten per­so­nen skri­ver helt småt på papir, eller stør­re, ved at bru­ge hele armen, på tav­len; når han gen­fin­der “sti­len” som det fæl­les hos en kunst­ner, som har arbej­det både som bil­led­hug­ger og som maler, eller i et men­ne­skes sprog og i dets måde at hil­se og bevæ­ge sig på, viser han os det før­o­b­jek­ti­ve som det usub­stan­ti­el­le, som uhånd­gri­be­lig for­ud­sæt­ning for det sub­stan­ti­el­le, vi først kan defi­ne­re, når det er fær­digt, dvs. når det på én gang har mistet sin uhånd­gri­be­lig­hed og sin vir­ke­lig­hed.

Efterskrift, 2023

Man kan gøre rede for fæno­meno­lo­gi­en og dens udvik­ling ved at få den til at pege frem på sene­re vide­re­ud­vik­ling til her­me­neu­tik og dekon­struk­tion, ved at læse Gadamer og Derrida i for­læn­gel­se af Husserl og Heidegger og Merleau-Ponty. Det er en inter­es­sant og nød­ven­dig opga­ve. I min rede­gø­rel­se her har jeg imid­ler­tid valgt at pege på en opga­ve, som fæno­meno­lo­gi­en sæt­ter for al sene­re filo­so­fi, og som sta­dig­væk kræ­ver, at der arbej­des vide­re med den. Det har jeg gjort, for­di jeg er af den opfat­tel­se, at man skyl­der en filo­so­fisk ret­ning at respek­te­re dens radi­ka­li­tet, at læse sig frem til den dyb­de, som den nu engang selv nåe­de, og i hvil­ken der sta­dig lig­ger en appel til os i dag.

Jeg har oven­for beskre­vet Husserls sam­men­stil­ling af fæno­men og væsen, hans defi­ni­tion af fæno­meno­lo­gi­en som Wesenslehre eller eide­tik; jeg har i den for­bin­del­se under­stre­get, at Husserls tale om væsen ikke er upro­ble­ma­tisk, og at den hel­ler ikke var det for ham selv at se. Udfoldelsen af væsenslæ­ren til vari­a­tions­læ­re viser noget om, hvad pro­ble­met er. Variationen, eller vari­a­bi­li­te­ten, gan­gen fra den ene vari­ant til den anden, intro­du­ce­rer det pro­ces­su­el­le som væsent­ligt træk ved ethvert væsen. Hvilket kan gen­fin­des som histo­ri­ens pro­blem hos den sene Husserl.

Man siger ger­ne, at Heidegger tager afstand fra Husserls eide­tik, at han for­ka­ster tan­ken om Wesenslehre og Wesenserschauung, og på den måde kom­mer fæno­meno­lo­gi­en som lære om væse­net til at tage sig antik­ve­ret ud. Det sker, for­di man hol­der sig til menings­ni­veau­et, for­di man gør filo­so­fi til filo­dok­si. Ganske vist kan man fin­de erklæ­rin­ger af den mening hos Heidegger. Men så mang­ler man at for­kla­re, hvor­for talen om væsen aldrig ophø­rer hos Heidegger, og hvor­for den tvær­ti­mod går igen­nem hele for­fat­ter­ska­bet med dets for­søg på afkla­ring af et Wesen der Technik, Wesen der Dichtung, Wesen der Wahrheit, osv. Det står til­ba­ge at under­sø­ge, hvad den­ne tale om Wesen – den tale­må­de, som Heidegger selv kal­der ver­bal – nær­me­re skal bety­de hos Heidegger.

En af de før­ste, hvis ikke den før­ste, som vove­de sig ud i en under­sø­gel­se af den­ne slags, var Merleau-Ponty. Jeg har oven­for nævnt hans sta­di­ge bestræ­bel­se på ikke at tæn­ke nogets væsen som et noget. Heri er han kon­ge­ni­al med Heidegger, hvis tolk­ning af væsens­spørgs­må­let han føl­ger og udfol­der vide­re især i det sene­ste tiår af sit for­fat­ter­skab. For stør­ste­delens ved­kom­men­de udgø­res de skrif­ter, vi har i så hen­se­en­de, af Merleau-Pontys arbejds­no­ter, offent­lig­gjort post­humt som appen­diks til Le visib­le et l’in­vi­sib­le (1964), og af hans fore­læs­nings­ma­nuskrip­ter fra tiden på Collège de France, som er under udgi­vel­se.

Da filo­so­fi­en i den sene­ste gene­ra­tion eller to, hvor engelsk sprog og der­med engelsk tra­di­tion er ble­vet ene­rå­den­de inter­na­tio­nalt, har fjer­net sig sta­digt mere fra den udvik­ling, som trans­cen­den­tal­fi­lo­so­fi­en og den spe­ku­la­ti­ve filo­so­fi betød på det euro­pæ­i­ske kon­ti­nent, er der ikke man­ge, som har taget det nævn­te spørgs­mål angå­en­de eide­tik­kens eller væsenslæ­rens sta­tus op til vide­re drøf­tel­se. Men de fin­des dog. Omkring tids­skrif­tet Chiasmi inter­na­tio­nal, grund­lagt i 1999 af ita­li­e­ne­ren Mauro Carbone, og som udgi­ves tresprog­ligt (på fransk, ita­li­ensk og engelsk), sam­les en ræk­ke yngre filo­sof­fer, blandt hvil­ke fæno­meno­lo­gi­ens radi­ka­li­tet hol­des i hævd. Jeg hen­vi­ser evt. inter­es­se­re­de til det­te tids­skrift for vide­re læsning.42Denne arti­kel ind­le­des af for­or­det: Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.

1. Franz Brentano, Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1973).
2. Aristoteles, De ani­ma, 431a 15–16.
3. Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, “Beilage: Äußere und inne­re Wahrnehmung. Physische und psy­chi­che Phänomene”, i Husserliana XIX/2 (Haag: Nijhoff, 1984).
4. Husserl, Logische Untersuchungen, 768.
5. Husserl, Logische Untersuchungen, 770.
6. Husserl, Logische Untersuchungen, 770.
7. Edmund Husserl, Die Idee der Phänomenologie, i Husserliana II (Haag: Nijhoff, 1973).
8. Husserl, Die Idee, 5.
9. Husserl, Die Idee, 7.
10. Husserl, Die Idee, 7.
11. Som det frem­går f.eks. side 57 i Husserls Die Idee.
12. Husserl, Die Idee, 58 (kur­si­ve­ret i teksten).
13. Husserl, Die Idee, 51.
14. Husserl, Die Idee, 68.
15. Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976).
16. Husserl, Ideen I, 12.
17. Husserl, Ideen I (§10), 26.
18. Husserl, Ideen I (§8), 22.
19. Husserl, Ideen I (§5), 17 (Dasein kur­si­ve­ret i teksten).
20. Husserl, Ideen I (§16), 36.
21. Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1972).
22. Husserl, Erfahrung und Urteil, 441.
23. Husserl, Erfahrung und Urteil, 414.
24. Husserl, Erfahrung und Urteil, 416.
25. Husserl, Erfahrung und Urteil, 411.
26. Husserl, Erfahrung und Urteil, 420.
27. Husserl, Erfahrung und Urteil, 435.
28. Husserl, Ideen I, 120 (tek­stens kursiv).
29. Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie III, i Husserliana V (Haag: Nijhoff, 1971), 129 (tek­stens kursiv).
30. Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1972), 35.
31. Heidegger, Sein und Zeit, 27.
32. Heidegger, Sein und Zeit, 38.
33. Heidegger, Sein und Zeit, 37.
34. Heidegger, Sein und Zeit, 35.
35. Heidegger, Sein und Zeit, 31 (Phänomen kur­si­ve­ret i tek­sten, Begegnisart kur­si­ve­ret af mig).
36. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion (Paris: Gallimard, 1971).
37. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, I.
38. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, II.
39. I for­or­det optræ­der udtryk­ket side XVI.
40. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, III.
41. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, 86.
42. Denne arti­kel ind­le­des af for­or­det: Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.

Brev til min kombattant, og til andre, som måske har bedre tid, hvilket kan tjene som forord

Jeg er Søren Overgaard tak skyl­dig for at have bemær­ket og sva­ret på min notits,1Søren Overgaard, “Mere af det sam­me, eller: Filosofi som mud­der­kast­ning”, Tidsskriftet Paradoks, 21. febru­ar 2023. som der­ved udlø­ste en min­dre fæ­nomenologifejde her­til­lands, og vil nu sva­re så alment, at jeg begrun­der offentliggø­relsen af den tekst, jeg lader føl­ge på orde­ne her.2Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.


Der er i den­ne for­bin­del­se ingen grund til at bru­ge megen tid på de forun­drings­punk­ter, jeg har frem­ført i mit sene­ste bidrag til fejden, efter­som min kom­bat­tant giver mig ret på samt­li­ge tre. For vari­a­tio­nens skyld tager jeg dem bag­fra. ad) 3º De stu­de­ren­de fortje­ner over­bæ­ren­hed og barm­hjertig­hed, ikke grun­det rin­ge evner, men grun­det rin­ge sekun­dær­lit­te­ra­tur. Overgaard akkvies­ce­rer ved det­te, og jeg lader det ger­ne bli­ve ved den­ne quie­ta­tio. ad) 2º Overgaard fort­sæt­ter med at for­lan­ge argu­men­ta­tion og begrun­del­se og cita­ter og for­kla­rin­ger og kon­tek­stu­a­li­se­ring, som om det var en mulig­hed i et debat­ind­læg og ikke sna­re­re noget, der kun­ne bedri­ves i en lærd arti­kel eller i en afhand­ling. ad) 1º Endelig afvi­ser Overgaard at læse de tek­ster, hvor alt det af ham for­øn­ske­de fin­des, men som ikke kan fin­de plads i et ind­læg her. Hans begrun­del­se lyder: “Tid er jo en knap res­sour­ce.” Her er jeg meget enig med Overgaard. Det er net­op der­for, jeg bestræ­ber mig på at und­gå at spil­de de stu­de­ren­des og min egen tid med elen­dig sekun­dær­lit­te­ra­tur.

Når min kom­bat­tant her­ef­ter tre gan­ge gør gæl­den­de, at jeg har frem­sat “grove” ankla­ger og beskyld­nin­ger, må jeg for­stå, at jeg har gjort mig skyl­dig i dår­lig opfør­sel. Det er for groft at tale om “fup og svin­del”. Men det er ikke for groft efter behag at læse hen over pas­sa­ger i den andens tekst, at fejl­læ­se eller slet ikke at læse. Det er hel­ler ikke for groft at beskyl­de den anden for mud­derkastning og mob­ning og frem­stil­le sig selv som seri­øst argu­men­te­ren­de. Dog, jeg har væn­net mig der­til, så nuvel: Moralsk for­ar­gel­se er gængs i filo­so­fisk debat, og den ledsa­ges ofte af en lige­le­des morali­serende tale om argu­men­ta­tion – hos Overgaard end­da “mas­ser af argumen­tation”. Sådan er Overgaards ind­læg affat­tet i den vel­kend­te stilart føl­ge­lig-alt­så-der­for-tyde­lig­vis-selvsagt. Konklu­sions­­mar­kører­ne gør det ud for den seri­ø­se argu­men­ta­tion. Og sandt er det, at sådan noget godt kan sny­de den ube­far­ne læser. Dem fin­der man i filo­so­fi­ske mil­jø­er, hvor man bil­der de stu­de­ren­de ind, at deres sko­ling går ud på at lære at argu­men­te­re og ikke på at lære at læse og skri­ve.

Af stør­re per­ti­nens er det, at Overgaard nu ende­lig lige­som jeg også cite­rer Husserl. Nemlig den­­ fine sen­tens fra Krisis: “Es gilt nicht, Objektivität zu sichern, son­dern sie zu ver­ste­hen” (“Det gæl­der ikke om at sik­re objek­ti­vi­te­ten, men om at for­stå den”).3Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana VI (Haag: Nijhoff, 1976), 193. Det sker i et bra­vur­num­mer, hvor Over­gaard leger med argu­men­tet (jeg siger ikke tan­ken), at føl­ge­lig er den fran­ske fæno­me­no­logi hum­bug. Hvad der menes med fransk fæno­me­nologi, for­bli­ver ubes­temt. Hvor­dan man skul­le kun­ne slut­te som anført, for­bli­ver ubestemme­ligt. Ikke desto min­dre er bravurnum­meret som bra­vur­num­mer alde­les vel­lyk­ket, for så vidt det skal vise, hvor­dan man slut­ter fra hvad som helst til hvad som helst. Det viser des­u­den, hvor­dan det går til i den sekun­dær­lit­te­ra­tur, som jeg fore­slår, at vi ikke spil­der vores tid med. Thi jeg vil sige som Over­gaard: “Vi skal have cita­tet for­kla­ret og kon­tek­stu­a­li­se­ret”, osv. Meget vel.

Det komi­ske er, at Overgaard ikke bemær­ker, hvor­dan Husserls sen­tens net­op hand­ler om læs­ning. Den læs­ning, som jeg hele tiden har frem­hæ­vet som grund­læg­gen­de sna­re­re end argumen­tation, når talen er om filo­sofi. For den, som måt­te have for­kla­ring behov, bør jeg nok præ­ci­se­re, at der her ved: at læse, ikke for­stås den empi­ri­ske akti­vi­tet, hvorun­der øjne­ne udfø­rer be­stemte bevæ­gel­ser (så lidt som der med: at skri­ve, menes den akti­vi­tet, hvorun­der fin­gre­ne be­væger sig hen over tasta­turet). At det ikke hand­ler om at sik­re objek­ti­vi­tet, men om at for­stå den, såle­des Husserl, bety­der, at gyl­dig­hed er hen­vist til for­stå­el­se, at ingen objektivi­tet unds­lip­per for­tolk­nin­gens vil­kår. At et selv nok så objek­tivt gyl­digt udsagn kort sagt må læses. “Alles Objektive steht unter der For­de­rung der Verständlichkeit” (“Alt objek­tivt er under­lagt kra­vet om for­stå­e­lig­hed”), som Husserl skri­ver på sam­me side af Krisis.


Min anke mod den angel­sak­si­ske aftap­ning af fæno­meno­lo­gi­en er som nævnt i mit før­ste indlæg,4Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023. at den er imod bog­staven. Det hand­ler for mig ikke om via argu­men­ta­tion at få hvad som helst ud af fænomenolo­giens klas­si­ske tek­ster, men der­i­mod om at kon­fron­te­re dét hva­dsom­helst, som nuti­dens selverklæ­rede fæno­meno­lo­ger har fået ud af dem, med tek­sterne selv.

Sådan gen­nem­går jeg i kort ind­be­greb i mit før­ste ind­læg, hvor­dan man i dag vil bort­for­kla­re, at Hus­serls fæno­meno­lo­gi også er onto­lo­gi, selv om den ikke som hos Heidegger er lig med onto­logi. Søren Overgaard læser hen over det, men synes i den anled­ning, at man skal være for­sig­tig med at bru­ge “tun­ge” ord som ontologi.5Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023, ¶7. Selv skri­ver Husserl i Ideen I, at han tid­li­ge­re, nem­lig i førsteud­gaven af Logische Unter­suchungen, ikke vove­de at bru­ge det­te “anstø­de­li­ge” ord (“[d]en aus histo­ri­schen Gründen an­stö­ßigen Ausdruck Ontologie”), idet han fort­sætter, at han nu, givet ændrin­gen i tidsånd (“Zeitlage”), fin­der det rig­tigere at brin­ge det gam­le udtryk onto­lo­gi til at gæl­de igen (“den alten Ausdruck Ontologie wie­der zur Geltung zu bringen”).6Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976), 28. Hvis man ikke alle­re­de har gæt­tet det: at den ændre­de tids­ho­ri­sont går på nykan­tianismen, hvis hege­mo­ni er ble­vet min­dre tryk­ken­de i 1913 end i 1900, så kan man læse sig til det i Husserls Formale und transzen­dentale Logik, nær­me­re bestemt den­nes §27. Og hvis man ikke alle­re­de har gæt­tet dét, så er det også en æn­dring i “Zeitlage”, som i dag bety­der, at Husserls tale om onto­lo­gi igen er ble­vet anstø­delig. Nem­lig den æn­dring, hvor­ved fæno­meno­lo­gi­en skal vises for­e­ne­lig med såkaldt ana­ly­tisk filo­so­fi, og hvor onto­lo­gi ikke må bety­de andet end anta­gel­ser af enti­te­ter i ver­den og andet pjat. Husserl er ble­vet anstø­de­lig for de erklæ­rede hus­ser­li­a­ne­re, der­til er vi nået.

Denne bort­for­kla­ring står ikke ale­ne, men ind­går i en hel, ny syste­ma­tik. Som jeg også fik an­­tydet i mit før­ste ind­læg, udfol­des der lige­le­des man­ge bestræ­bel­ser på at bort­for­kla­re Husserls væsenslæ­re eller eide­tik, til trods for at den­ne er til ste­de og udvik­les mindst fra Die Idee der Phäno­me­nologie til Erfahrung und Urteil. For det­te med at tale om væsen er nu også noget tungt noget. For ikke at sige noget mystisk noget. Lignende bestræ­bel­ser udfol­des i for­bin­del­se med Husserls tale om histo­ri­en, hvil­ken opfat­tes som ikke kun tung og mystisk, men direk­te far­lig. Til trods for at Hus­­serl i Krisis defi­ne­rer filo­so­fi­en og viden­ska­ben som den histo­ri­ske bevæ­gel­se af for­nuf­tens åben­baring (“die histo­rische Bewegung der Offenbarung der uni­ver­sa­len, dem Menschentum als sol­chen ‘eingebo­renen’ Vernunft”, end­da i kur­siv i teksten).7Husserl, Die Krisis, 13–14.

I det hele taget er der ikke græn­ser for, hvad man kan bort­for­kla­re. Husserl skal være bevidst­hedsfilosof, fæno­meno­lo­gi skal være bevidst­heds­fi­lo­so­fi. Og sandt er det, at Husserl i f.eks. Ideen II udtryk­ke­ligt gen­ta­ger Descartes og Kant. Det så Husserls ele­ver som et til­bage­fald fra fænomeno­logiens radi­kalitet. I dag ser man på den­ne ble­ge afg­lans af Descartes og Kant med en sådan genken­delsens glæ­de, at man selv fort­sæt­ter som bleg afg­lans af den hus­serl­ske afg­lans. Bevidstheds­filo­sofien bli­ver ikke, hvad den trods alt var hos Descartes og Kant, den bli­ver der­i­mod til phi­los­op­hy of mind med der­til høren­de – i den nye, angel­sak­si­ske kon­tekst for­ven­te­lig – empi­risk under­pin­ning leve­ret af de såkald­te cog­ni­ti­ve sci­en­ces og der­til høren­de diver­se, neu­ro­fy­si­o­lo­gisk isen­kram. Fæno­meno­logien, der tog sit udgangs­punkt i en dis­tance til die natür­li­che Einstellung, den­ne den mindst natu­ra­li­sti­ske af alle tan­ke­ret­nin­ger, skal nu natura­liseres. Et voilà! vil­le man sige, hvis ikke det var så split­ter angel­sak­sisk. Fup og svin­del, siger jeg. Men det må man ikke sige. Det er for groft. I hvert fald iføl­ge Søren Overgaard.


Det er bekla­ge­ligt, at Overgaard ikke har tid til at læse. Mon det også er den­ne travlhed med andre gøre­mål, som får ham til at over­se, hvor­dan de filo­so­fi­ske tek­ster for­de­ler sig på man­ge for­skel­li­ge gen­rer tra­di­tio­nen igen­nem? At filo­so­fi­en er frag­men­ter, aforis­mer, dia­lo­ger, afhand­lin­ger, selvbio­gra­fier, dag­bø­ger, brevveks­lin­ger, ja sågar debat­ind­læg og under­vis­nings­ma­te­ri­a­le. At den ikke altid har for­mu­le­ret sig i form af peer reviewe­de artik­ler, hvor man under beha­ge­lig pas­si­ar om argumen­ta­tion kom­mer trygt og godt fra A til B i så lige en linje som muligt. At nuti­den mulig­vis lige så lidt som andre filo­so­fi­ske epo­ker, trods al selv-erklæ­ring og selv-ind­bild­ning, er nået frem til just den form for filo­so­fi, die als Wissen­schaft wird auftre­ten kön­nen.

Eftersom der i den­ne fæno­meno­lo­gi­fejde er andre, der læser med, og som måske har bed­re tid end Overgaard, skal jeg ger­ne imø­de­kom­me ønsket om en gen­nem­gang af fæ­no­meno­logien fra min side. Man fin­der den i det følgen­de i skik­kel­se af en tekst, jeg for et tiår siden har for­fat­tet til brug i egen under­vis­ning, og som hidtil kun har figu­re­ret i diver­se kompendier.8Gosvig Olesen, “Fænomenologiens genstand”. Så læse, hvem der kan —

Lad mig lige sup­ple­re med et enkelt ord til for­kla­ring af, hvad jeg siger til at begyn­de med i min gen­nem­gang af fæ­no­me­nologiens oprin­del­se og udvik­ling, at den­ne gen­nem­gang bare er en af man­ge. Som det vil være frem­gå­et, skal det­te ikke for­stås sådan, at alle gen­nem­gan­ge er lige gode. Det skal for­stås sådan, at andre sik­kert vil­le kun­ne gøre det bed­re, og at mit for­søg på gen­nem­gang af fæno­meno­lo­gi­en vil være fal­det hel­digt ud, hvis jeg blot har for­må­et at resu­me­re, hvad jeg mener at have lært af dem. For de få pro­cent af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, som er værd at læse, fortje­ner at bli­ve omtalt ved for­fat­ter­nes nav­ne.

Ud over alle­re­de nævn­te Jan Patočka og Roman Ingarden, Jean-Toussaint Desanti og Gérard Granel håber jeg også at have lært af Eugen Fink, Ludwig Land­grebe, Jean Beau­fret, Rudolf Boehm, Henri Birault, Elisabeth Ströker, Jacques Derrida, Jean-Marie Vaysse, Dominique Janicaud, Éliane Es­coubas og Françoise Dastur. Måtte i det mind­ste de nav­ne bli­ve husket, når den nu råden­de tra­ve­ste­ring af fæno­meno­lo­gi­en engang er lyk­ke­ligt glemt!

1. Søren Overgaard, “Mere af det sam­me, eller: Filosofi som mud­der­kast­ning”, Tidsskriftet Paradoks, 21. febru­ar 2023.
2. Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.
3. Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana VI (Haag: Nijhoff, 1976), 193.
4. Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023.
5. Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023, ¶7.
6. Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976), 28.
7. Husserl, Die Krisis, 13–14.
8. Gosvig Olesen, “Fænomenologiens genstand”.

Mere af det samme, eller: Filosofi som mudderkastning

I et ind­læg i noget, redak­tø­rer­ne af Paradoks nu kal­der “Fænomenologifejden”, sva­rer min gode kol­le­ga Søren Gosvig Olesen1Søren Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 15. febru­ar 2023. på min kom­men­tar fra d. 13.2.2Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023. Jeg skyl­der Gosvig tak for sva­ret, der gør det muligt for mig at uddy­be og vide­re­ud­vik­le poin­ter, der måske ikke var helt udfol­det i min oprin­de­li­ge kom­men­tar.

Gosvigs ind­læg kom­mer vidt omkring, men de i den­ne sam­men­hæng vig­tig­ste punk­ter er: (1) Gosvig undrer sig over en del ting, jeg skri­ver i mit ind­læg. (2) Han kvit­te­rer på min kri­tik med en fiks lil­le tu quoque. (3) Han hen­vi­ser til tre af sine bøger for de begrun­del­ser, jeg efter­ly­ser i mit eget ind­læg. (4) Endelig kom­mer han med mere af det sam­me: Grove ankla­ger om fup og svin­del, mafi­avirk­som­hed osv. Lad mig gen­nem­gå punk­ter­ne fra en ende af.

Jeg star­ter med den undren, der undrer mig mest: Gosvig for­står ikke, hvor­for jeg ikke næv­ner, at han skri­ver, at Ingarden, Patočka og to andre er påli­de­li­ge sekun­dær­lit­teræ­re kilder.3Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3. Men hvor­for i him­lens navn skul­le jeg? Jeg næv­ner to gan­ge, at det iføl­ge Gosvig er 98% af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, den er gal med. Så kan læse­ren nok reg­ne ud, at der er to pro­cent til­ba­ge, som slip­per gen­nem nåleø­jet. Hvad de rele­van­te for­fat­te­re hed­der, er vel sagen uved­kom­men­de. Mit ind­læg hand­ler ikke om dem. Det hand­ler om de 98% – eller 99% – hvis arbej­de, Gosvig stemp­ler som vær­di­løst (eller det, der er vær­re).

Det undrer også Søren Gosvig, at jeg ikke næv­ner, at han fak­tisk cite­rer Husserl – end­da på originalsproget.4Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3. Det kun­ne jeg skam også godt have nævnt, og måske bur­de jeg. Men det vil­le ikke have rok­ket ved bil­le­det. At Husserl siger et eller andet viser ikke, at stør­ste­delen af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren er fup og svin­del. Vi skal have cita­tet for­kla­ret og kon­tek­stu­a­li­se­ret, der skal cita­ter fra sekun­dæ­re vær­ker på bor­det, og vi skal have dem udlagt. Derudover skal det vises, hvor­dan sidst­nævn­te cita­ter for­dre­jer Husserl så grund­læg­gen­de, at de end ikke fortje­ner seri­øs dis­kus­sion. Og ende­lig: Søren Gosvigs påstan­de gæl­der jo hele fæno­meno­lo­gi­en. Så sam­me øvel­se bur­de gen­ta­ges med Heidegger, Merleau-Ponty osv.

(Hvis der skul­le være nogen tvivl om min poin­te her, så betragt føl­gen­de “gen­dri­vel­se” af (lad os sige) 99% af al fransk fæno­meno­lo­gi: Husserl skri­ver: “Es gilt nicht, Objektivität zu sichern, son­dern sie zu verstehen”.5Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193. (Frit over­sat: “Det gæl­der ikke om at sik­re objek­ti­vi­te­ten, men om at for­stå den”). Følgelig er den fran­ske fæno­meno­lo­gi hum­bug! Naturligvis er det noget vrøvl. Og det er det, for­di uden alle de ting, jeg oprem­ser oven­for, så for­tæl­ler Husserl-cita­tet os intet om den fran­ske fæno­meno­lo­gis kva­li­te­ter eller man­gel på sam­me.)

Gosvig for­står hel­ler ikke, hvor­dan jeg kan “fejl­læ­se” hans “debat­ind­læg”, som om det skul­le være “en afhandling”.6Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶4 og ¶6. Nice one! Der er gene­relt alt for lidt humor i filo­so­fi­en, så jeg sæt­ter vir­ke­lig pris på den­ne her “undren”. Tillad mig at fort­sæt­te i det humo­ri­sti­ske spor: At noget sådant vil­le give anled­ning til undren, kan man sag­tens for­stå. Det vil­le være en fejl­læs­ning af monu­men­tale dimen­sio­ner! Min “fejl­læs­ning” var dog knap så kolos­sal. Jeg for­veks­le­de ikke Gosvigs ind­læg med en afhand­ling, men med en filo­so­fisk arti­kel. Og den fejl er vel lidt nem­me­re at for­stå, al den stund at Gosvigs ind­læg var publi­ce­ret i et filo­so­fisk tids­skrift.

Filosofiske artik­ler – i hvert fald dem, jeg læser – inde­hol­der mas­ser af argu­men­ta­tion og begrun­del­se. Jeg min­des ikke nogen­sin­de at have læst en, der nøje­des med påstan­de­ne. Jeg med­gi­ver ger­ne, at tids­skrif­tar­ti­kel­for­ma­tet hel­ler ikke rum­mer den for­nød­ne plads til at leve­re det, jeg efter­spør­ger i mit ind­læg. Men så må man jo skæ­re kon­klu­sio­ner­ne til, så de pas­ser til de begrun­del­ser, man har mulig­hed for at klem­me ind – eller hur?

Videre til Gosvigs lil­le tu quoque: “Overgaard taler om begrun­del­ser og argu­men­ter, men kom­mer ikke selv med nogen af delene”.7Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶6. Men det gør jeg jo. Jeg skal ger­ne med­gi­ve, at argu­men­tet ikke er helt eks­pli­ci­te­ret, opstil­let i stan­dard­form og alt det der, men jeg gik fak­tisk også og tro­e­de, at Gosvig fint kun­ne læse filo­so­fi­ske tek­ster, der ikke skar alting ud i pap.

Men OK, jeg fin­der ger­ne hob­byk­ni­ven frem: Gosvigs tekst inde­hol­der stort set intet af det, jeg næv­ner i ¶4 oven­for (og i ¶3 i mit oprin­de­li­ge indlæg).8Overgaard, “Fup og fænomenologi”. Derfor frem­står hans påstan­de om fup og svin­del helt ube­grun­de­de. Den opmærk­som­me læser vil bemær­ke, at der her er en skjult præ­mis om, at det net­op er sådan noget som det i ¶4 nævn­te, der skal til for at begrun­de Gosvigs påstan­de. Men den præ­mis reg­ne­de jeg ikke med, at Gosvig vil­le anfæg­te. (Hvis nogen er fri­stet til at gøre det, så bedes de gå til­ba­ge til “gen­dri­vel­sen” af fransk fæno­meno­lo­gi i ¶5 oven­for.)

I ste­det for at benyt­te lej­lig­he­den til at begrun­de en påstand eller to væl­ger Gosvig nu at bru­ge fire afsnit på at beret­te om, at han skam har leve­ret alle begrun­del­ser­ne i tre af sine bøger, hvoraf især én “omhyg­ge­ligt gennemgå[r] for­vansk­nin­gen af fænomenologien”.9Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶8. Og hvad så? Er tan­ken, at når man alle­re­de én gang har leve­ret begrun­del­ser for sine påstan­de, så fri­ta­ger det én for kra­vet om begrun­del­se frem­over? Så har man til­la­del­se til at repro­du­ce­re påstan­de­ne ad libi­tum, uden ledsa­gen­de for­kla­rin­ger eller argu­men­ter? Bevares, hvis det er Søren Gosvigs hold­ning, så fred være med det. (Måske fin­der vi her nøg­len til at for­stå min gode kol­le­gas noget anstreng­te for­hold til peer review. Filosofiske fag­fæl­ler har det jo med slå ned på ube­grun­de­de beskyld­nin­ger.)

Jeg må til­stå, at jeg nok ikke vil få læst de tre bøger. Tid er jo en knap res­sour­ce, og hvad nu hvis bøger­ne – trods Gosvigs for­sik­rin­ger om det mod­sat­te – bare inde­hol­der mere af det sam­me? Vores udveks­ling i Paradoks for­mår ikke helt at ryd­de den tvivl af vej­en.

Afslutningsvis vil jeg knyt­te et par bemærk­nin­ger til min kol­le­gas sær­li­ge måde at debat­te­re på. Synspunkter og til­gan­ge, der ikke har­mone­rer med Gosvigs egne, er ikke dis­kutab­le, kri­tisab­le eller for­ker­te, men sim­pelt­hen bey­ond the pale: fup og svin­del, til dum­pe­ka­rak­ter osv.

Mit eget ind­læg er såle­des bare “mere fup og svindel”.10Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11. Hvordan det at bede om, at en filo­sof, der kaster om sig med grove beskyld­nin­ger, leve­rer belæg for dem, skul­le kun­ne være fup og svin­del, begri­ber jeg ikke. Måske er det, for­di jeg gør mig skyl­dig i “at fejl­læ­se, eller slet ikke at læse” Søren Gosvigs indlæg?11Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11. I sig selv en grov ankla­ge. Og hvad byg­ger den på? Jo, at der er en stri­be ting i Gosvigs tekst, som jeg ikke næv­ner – for­di de er irre­le­van­te, som vi har set. Og så byg­ger den på en (indrøm­met: vir­ke­lig mor­som) beskyld­ning om, at jeg for­veks­ler Søren Gosvigs arti­kel med en afhand­ling. Jamen, er det skjult kame­ra eller hvad?

Søren Gosvigs måde at debat­te­re (eller “debat­te­re”) på er bestemt ikke uden for­til­fæl­de. Et af de mere spek­taku­læ­re af slagsen fin­des i en pris­op­ga­ve, Schopenhauer ind­send­te til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 1839. Schopenhauer karak­te­ri­ser først den post­kan­ti­an­ske filo­so­fi­ske meto­de som bestå­en­de i at mysti­fi­ce­re, sny­de og spar­ke støv op. Dernæst taler han lidet flat­te­ren­de om Fichte og Schelling, for ende­lig at omta­le en filo­sof som “langt lave­re­stå­en­de” end selv dis­se to, nem­lig “den klod­se­de, ånd­lø­se char­la­tan Hegel”.12“Als Heroen die­ser Periode glän­zen Fichte und Schelling, zuletzt aber auch der selbst ihrer ganz unwür­di­ge und sehr viel tie­fer als die­se Talent-Männer ste­hen­de plum­pe, gei­st­lo­se Scharlatan Hegel”. Arthur Schopenhauer, Kleinere Schriften, i Sämtliche Werke, Band III, red. Wolfgang Frhr. von Löhneysen (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986), 674f. I øvrigt … Continue reading

I det 20. århund­re­de fort­sat­te nog­le ana­ly­ti­ske filo­sof­fer i sam­me ril­le. A. J. Ayer beskyld­te – på bag­grund af en meget over­fla­disk læs­ning af “Was ist Metaphysik?” – Heidegger for “charlatanisme”.13A. J. Ayer, Philosophy in the Twentieth Century (London: Unwin Hyman, 1984), 228. J. J. C. Smart beret­te­de om, at han hav­de “moments of des­pair about phi­los­op­hy when I think about how so much pheno­meno­lo­gi­cal and exi­sten­ti­a­list phi­los­op­hy seems such she­er bosh that I can­not even begin to read it”.14J. J. C. Smart, “My Semantic Ascents and Descents”, i The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy, red. Charles J. Bontempo & S. Jack Odell (New York: McGraw-Hill, 1975), 61. Som den ame­ri­kan­ske filo­sof Lee Braver bemær­ker: “It is an impres­si­ve repulsion, inde­ed, which needs no expo­su­re to that which repels it”. Se Braver, “Analyzing Heidegger: A history of … Continue reading Der fin­des vel ikke det skældsord, der ikke er ble­vet brugt om Derrida. Osv. osv.

Det besyn­der­li­ge er, at Gosvig til­sy­ne­la­den­de opfat­ter alt det­te som eksemp­ler til efter­føl­gel­se – vi skal bare udse os nog­le andre mob­beof­re. Jeg kun­ne ikke være mere uenig. Både mud­de­ret – og kast­nin­gen med det – hører hjem­me på filo­so­fi­hi­sto­ri­ens mød­ding. Skældsordene for­gif­ter og for­plum­rer den filo­so­fi­ske sam­ta­le. Men det er selv­føl­ge­lig bare min – i øvrigt ube­grun­de­de – hold­ning.

1. Søren Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 15. febru­ar 2023.
2. Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023.
3. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3.
4. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3.
5. Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193.
6. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶4 og ¶6.
7. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶6.
8. Overgaard, “Fup og fænomenologi”.
9. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶8.
10. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11.
11. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11.
12. “Als Heroen die­ser Periode glän­zen Fichte und Schelling, zuletzt aber auch der selbst ihrer ganz unwür­di­ge und sehr viel tie­fer als die­se Talent-Männer ste­hen­de plum­pe, gei­st­lo­se Scharlatan Hegel”. Arthur Schopenhauer, Kleinere Schriften, i Sämtliche Werke, Band III, red. Wolfgang Frhr. von Löhneysen (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986), 674f. I øvrigt vur­de­re­de Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, at Schopenhauers afhand­ling ikke var vær­dig til pri­sen. Selskabet bemær­ke­de i den­ne for­bin­del­se, at afhand­lin­gen omtal­te fle­re frem­træ­den­de filo­sof­fer på en så upas­sen­de måde, at det ikke kun­ne und­gå at væk­ke beret­ti­get anstød (ibid., s. 814f).
13. A. J. Ayer, Philosophy in the Twentieth Century (London: Unwin Hyman, 1984), 228.
14. J. J. C. Smart, “My Semantic Ascents and Descents”, i The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy, red. Charles J. Bontempo & S. Jack Odell (New York: McGraw-Hill, 1975), 61. Som den ame­ri­kan­ske filo­sof Lee Braver bemær­ker: “It is an impres­si­ve repulsion, inde­ed, which needs no expo­su­re to that which repels it”. Se Braver, “Analyzing Heidegger: A history of Analytic Reactions to Heidegger”, i Interpreting Heidegger: Critical Essays, red. Daniel O. Dahlstrom (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 235.

Mere fup og svindel

Søren Overgaard, min udmær­ke­de kol­le­ga, har vist mig den ære at sva­re på et debat­ind­læg, jeg har i Paradoks den 8. ds.1Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023. Han viser sig også imø­de­kom­men­de ved at opreg­ne punk­ter, hvor han og jeg er eni­ge hhv. ueni­ge. Overgaard sav­ner dog cita­ter, hen­vis­nin­ger, begrun­del­ser …

Der er i den for­bin­del­se en ting eller tre, der undrer mig. Og da forun­drin­gen siden Platon og Aristoteles har været filo­so­fi­ens begyn­del­se, så lad mig begyn­de der.

For det før­ste cite­rer jeg fra fle­re af Husserls vær­ker, heru. sågar på ori­gi­nalspro­get. Jeg hen­vi­ser også til den sekun­dær­lit­te­ra­tur, som man kan sæt­te sin lid til, med nav­ne­ne Desanti, Gra­nel, Patočka og Ingarden. Hvorfor Overgaard læser hen over det, ved jeg ikke.

For det andet er det et debat­ind­læg, jeg skri­ver, ikke en afhand­ling. Et for­lan­gen­de om at få “alle for­kla­rin­ger­ne og argu­men­ter­ne” – eller “begrun­del­ser”, end­da “udpens­let”, er fejl­an­bragt i den­ne for­bin­del­se. Det er omtrent som i tidens almin­de­li­ge face­book­dis­kus­sio­ner, hvor der for­lan­ges doku­men­ta­tion for verdens­histo­rien i et kom­men­tar­felt.

For det tred­je får Overgaard til sidst min tale om over­bæ­ren­hed og barm­hjer­tig­hed dre­jet til at skul­le hand­le om de stu­de­ren­des evner. Men som jeg skrev, er der kun tale om at udvi­se de to egen­ska­ber, for så vidt de stu­de­ren­de sto­ler på sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren. For ellers skul­le de have gen­nemskuet hele det system, hvori den­ne bli­ver til. Og det for­ven­ter jeg ikke.

Imidlertid er jeg vil­lig til at udstræk­ke over­bæ­ren­he­den og barm­hjer­tig­he­den til også at gæl­de mine kol­le­ger. Overgaard taler om begrun­del­ser og argu­men­ter, men kom­mer ikke selv med no­­gen af dele­ne. Det er som nævnt gan­ske almin­de­ligt. Jeg vil sva­re, som jeg ple­jer, at hvad skal det også hjæl­pe at kun­ne argu­men­te­re, hvis man ikke kan læse. Det sid­ste er stærkt under­vur­de­ret. Overgaard læser hen over mine cita­ter og hen­vis­nin­ger. Fred med det. Overgaard fejl­læ­ser mit de­bat­indlæg, som skul­le det være en afhand­ling. Underligt nok.

For begrun­del­ser har jeg såmænd leve­ret nok af. De fin­des i min af­hand­ling Wissen und Phä­no­­men, hvor jeg bru­ger 200 sider på tekst­nært at gen­nem­gå Husserls udvik­ling. Nu har det aka­de­mi­ske system så ved­ta­get, at tysk er et for­æl­det sprog, som de fær­reste læser. Her kan jeg dog glæ­de publi­kum med, at min afhand­ling fra halv­fem­ser­ne ved for­laget Mul­ti­vers’ mel­lemkomst sid­ste år blev gjort til­gæn­ge­lig på moder­s­må­let for dan­ske læse­re.

Derudover har jeg omhyg­geligt gennem­gået for­vansk­nin­gen af fæno­meno­lo­gi­en i bogen La phé­nomé­no­lo­gie, cet­te in­con­nue, udgi­vet 2016. Des­vær­re har det velær­vær­di­ge system også kasse­ret fransk blandt de euro­pæ­iske hoved­sprog, så det nu reg­nes for noget, der kun tales blandt ind­fødte i det syd­li­ge udland. Så den bog er der hel­ler ikke man­ge, der læser.

Men alt det er til dels min egen skyld. Jeg anser det ikke for en filo­so­fisk akti­vi­tet at føre sig frem på kon­gres­ser og publi­ce­re i peer revie­we­de tids­skrif­ter og at bedri­ve net­working og fundrai­sing. Denne statsau­to­ri­se­re­de mafiavirksom­hed er ana­ly­se­ret i min pam­­flet Filosofien som institu­tion og tænk­nin­gen som hånd­værk, der også blev udgi­vet sid­ste år.

Nuvel, der er alle de begrun­del­ser og hen­vis­nin­ger og cita­ter, man kan ønske sig, i de tre pub­­li­kationer. Men som Søren Overgaard – skal man tro hans tale om syg­dom og om at få den­ne kure­ret – åben­bart ikke ønsker sig. Sygdomsmetaforikken er i det mind­ste vores selver­klæ­rede fæno­­menologs egen selvvalg­te.

Systemet er, som det er, det kan man ikke laste de stude­rende for. Lige så lidt kan man laste en udmær­ket kol­le­ga for det. Ikke desto min­dre er det at læse hen over, at fejl­læ­se, eller slet ikke at læ­se, fup og svin­del. Og for mig er det alt andet end over­be­vi­sen­de at sva­re på en ankla­ge for fup og svin­del med mere fup og svin­del. Ikke at jeg som en anden alder­s­te­gen Oberst Hackel vil råbe op om skan­da­le. Det er hele syste­met, der er en skan­da­le.

For enhver ved, at vi ikke sæt­ter nogen tro­vær­dig stan­dard i filo­so­fisk tænk­ning ved hjælp af de måle­en­he­der og reg­ne­ark, som man anven­der lige for tiden. Og enhver ved, at den ene­ste stan­dard, der gæl­der i filo­so­fi­en, som så man­ge andre ste­der, er det at mod­stå tidens tand, det at noget hol­der over et læn­ge­re stræk. Ikke desto min­dre lader alle, som om det ikke var til­fæl­det.

98% spild af tid og med­lø­be­ri? OK, indrøm­met, det er et slag på tasken. Måske er det 99%. Alle, eller næsten alle, la­der som ingen­ting og bøjer sig for den peer reviewe­de fup og svin­del. Ellers går det ud over kar­rie­ren. Men er det da bed­re, at det går ud over filo­so­fi­en?

Fup og fænomenologi

I et nyligt ind­læg beret­ter Søren Gosvig Olesen om, hvor­dan fæno­meno­lo­gi­en er ble­vet til fup og svindel.1Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023. Fup og svin­del. Intet min­dre. Som sel­ver­klæ­ret fæno­meno­log går jeg spændt – og lidt uro­ligt – i gang med læs­nin­gen.

Først skal vi lige høre lidt om vores stu­de­ren­des eksa­mens­op­ga­ver. Der er brug for barm­hjer­tig­hed og over­bæ­ren­hed, kan man for­stå. For opga­ver­ne er ful­de af fejl – ja, end­da til dum­pe­ka­rak­ter. Men det er ikke de stu­de­ren­des skyld. Det er sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, den er gal med. 98% af den, får vi at vide, er “i bed­ste fald spild af tid, i vær­ste fald skadelig”.2Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶4. Måske er pro­ble­met, at fæno­meno­lo­ger­ne er ble­vet ana­ly­ti­ske filo­sof­fer. I hvert fald iden­ti­fi­ce­rer sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren fæno­meno­lo­gi­en “med alt det, som den net­op bekæmper”.3Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶24. Sekundærlitteraturens “læs­ning” “er fuld­stæn­dig imod bog­sta­ven”, den “gør […] fæno­meno­lo­gi­en til alt det, den ikke er”.4Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶25.

Nu går det løs, tæn­ker man, med lige dele frygt og for­vent­ning. Nu kom­mer cita­ter­ne fra både de fæno­meno­lo­gi­ske klas­si­ke­re og de væsent­lig­ste sekun­dæ­re vær­ker. Nu kom­mer alle for­kla­rin­ger­ne og argu­men­ter­ne, der viser, at sidst­nævn­te fun­da­men­talt mis­for­står først­nævn­te. Nu bli­ver det udpens­let, hvor­dan sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren – i hvert fald det meste af den –  gør fæno­meno­lo­gi­en til “alt det, den ikke er”. Alt. Og nu får vi at se, hvor­dan det er hele fæno­meno­lo­gi­en – ikke bare Husserl – der ven­des på hove­d­et. Hvordan fæno­meno­lo­gien står sam­let i kam­pen mod … et eller andet, som main­stream-lit­te­ra­tu­ren så gud­hjæl­pe­mig iden­ti­fi­ce­rer fæno­meno­lo­gi­en med!

Stor er skuf­fel­sen, når man opda­ger, at der intet kom­mer. Intet citat fra så meget som et enkelt styk­ke sekun­dær­lit­te­ra­tur. Ingen uddy­ben­de for­kla­rin­ger. Ingen begrun­del­ser. Intet belæg for en ene­ste påstand. Forsknings- og for­mid­lings­ind­sat­sen hos tal­lø­se fæno­meno­lo­gi­ske kol­le­ger ver­den over (98%!) er ble­vet affær­di­get som vær­di­løs, ja, som fup og svin­del. Uden skyg­gen af argu­men­ta­tion.

Øjeblikket efter mel­der tviv­len sig: Måske er net­op den slags for­vent­nin­ger – for­vent­nin­ger om, at sto­re filo­so­fi­ske påstan­de skal for­kla­res og begrun­des – selv en del af det “med­lø­be­ri”, som beskri­ves i slut­nin­gen af artik­len. Måske er det de før­ste symp­to­mer på … ikke den span­ske eller engel­ske, men den angel­sak­si­ske syge!

Okay, i så fald er der tale om en syg­dom, jeg nødigt vil kure­res for. Meget nødigt, for kra­vet om begrun­del­se er helt cen­tralt for filo­so­fi­fa­get, sådan som jeg ken­der det. Hvis det krav bort­fal­der, så ved jeg ikke læn­ge­re, hvad det er, vi fore­ta­ger os.

For en god ordens skyld vil jeg lige næv­ne, at der fak­tisk er fle­re ting i Søren Gosvigs ind­læg, som jeg er enig i. Intet sekun­dær­lit­terært værk er et ora­kel, og læs­ning af sekun­dær­lit­te­ra­tur kan aldrig erstat­te selv­stæn­dig tænk­ning. Ingen for­fat­ter har monopol på for­tolk­nin­gen af sit værk, og det er ikke altid en god idé at kaste om sig med tun­ge filo­so­fi­ske begre­ber som “onto­lo­gi” og “trans­cen­den­tal” – eller for den sags skyld “fæno­meno­lo­gien”.

Og så er jeg enig i, at vi har nog­le dyg­ti­ge stu­de­ren­de. Som i øvrigt kla­rer sig fint uden over­bæ­ren­hed og barm­hjer­tig­hed fra under­vi­ser­nes side.

Men at fæno­meno­lo­gi­en skul­le være ble­vet til fup og svin­del? Sikke en påstand. Og hvil­ket for­bløf­fen­de fra­vær af ethvert til­løb til at begrun­de den.

1. Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023.
2. Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶4.
3. Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶24.
4. Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶25.

Examen de conscience, eller: Hvordan fænomenologien blev til fup og svindel

Så har det igen været eksa­men­s­tid. Jeg sid­der med 57 skrift­li­ge opga­ver for­an mig. I alt knap 700 sider. Når jeg om en uge er fær­dig med hele bun­ken, dagen efter, at jeg er fær­dig (som man siger: som i: fær­dig), vil der kom­me mails indehol­dende spørgs­må­let: Hvornår kan man få feed­ba­ck?

Nun Geduld! Det er søde og rare unge men­ne­sker. De fle­ste skal have gode karak­te­rer:

De har været flit­ti­ge. De har hørt efter. De har lært noget.

Enkelte ste­der er det gået galt. Det er især, hvor de stu­de­ren­de har været ale­ne med se­kun­dærlitteraturen. Jeg prø­ver ellers at adva­re. Hvert år. 98% af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren er i bed­ste fald spild af tid, i vær­ste fald ska­de­lig. Læs hel­le­re tek­sten igen.

Jeg under­vi­ser i disci­pli­nen “Fænomenologi, her­me­neu­tik, dekon­struk­tion” på Afdeling for filo­so­fi ved Københavns Universitet Amager. Disciplinen blev opret­tet til erstat­ning for “Kontinen­tal filo­so­fi”, som man kør­te med en del år. Det var mig, der pro­teste­re­de imod den benæv­nel­se, som ikke er andet end den angel­sak­si­ske ver­dens beteg­nel­se for de 12 eller måske 20 nuti­di­ge filo­so­fi­ske ret­nin­ger, som fal­der uden for deres egen såkaldt ana­ly­ti­ske. Indrømmet, så kom der kun tre ret­ninger med. I det mind­ste er det nog­le af de vig­tig­ste.

Sådan må man være beske­den under det nugæl­den­de hege­mo­ni. Sådan er det – ikke at være her­sken­de ide­o­lo­gi. Det er OK. Ville man måske ønske at være det?

Men er det over­ho­ve­det muligt at under­vi­se i de ret­nin­ger, i de tek­ster, uden at bli­ve fan­get ind af det angel­sak­si­ske hege­mo­ni?


Her er nog­le opga­ver om Husserls opgør med Brentano. Forlægget, alt­så tek­sten, er Husserls ap­pen­diks til Logische Untersuchungen. Det er en van­ske­lig tekst, det skal guder­ne vide. Men den er dog ikke umu­lig at læse. Hvis det alt­så ikke var, for­di den domi­ne­ren­de sekun­dær­lit­te­ra­tur gjor­de det umu­ligt. Nuvel, de stu­de­ren­de skal anven­de sekun­dær­lit­te­ra­tur, det står højt og tyde­ligt i stu­die­or­dningen. De anven­der sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, og så skal de have en god karak­ter. Det er ikke de­res fejl. Det er sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, der er til dum­pe­ka­rak­ter.

Altså, barm­hjer­tig­hed, over­bæ­ren­hed, siger jeg til mig selv. Jeg har trods alt skre­vet dispu­tats om Husserls udvik­ling fra først til sidst, og det er ikke rime­ligt at for­ven­te opga­ver på niveau med dok­tor­gra­den. De stu­de­ren­de, som læser sekun­dær­lit­te­ra­tur, læser hel­ler ikke dis­putat­ser. De læser, hvad der har fået en vis udbre­del­se på mar­ke­det. Især det engelsk­spro­ge­de.

De stu­de­ren­des opga­ver kan som føl­ge af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren beret­te, at Husserls opgør med Brentano som for­mu­le­ret i appen­dik­set ikke siger noget om Husserls onto­lo­gi­ske posi­tion. For det mel­der intet om, hvad Husserl mener eller erklæ­rer i så hen­se­en­de. Det, som Husserl kal­der den rene væsens­lære, hand­ler om det rene fæno­men uden at til­skri­ve det­te fæno­men nogen be­stemt rea­li­tet. Husserl er meta­fy­sisk neut­ral og ale­ne ude på at karak­te­ri­se­re vores mulig­hed for erken­del­se. Hans tekst hand­ler ikke om, hvad der fak­tisk eller i vir­ke­lig­he­den er til­fæl­det. Endelig må man for­stå, at Husserl under­går en trans­cen­den­tal ven­ding, og den­ne tekst lig­ger før den­ne ven­ding og kan der­for hel­ler ikke tages til ind­tægt for noget fæno­meno­lo­gisk bidrag til onto­lo­gi­en. Det vil­le være ahi­sto­risk. Sådan. Det var dét.

Jeg træk­ker vej­ret dybt igen og tæn­ker på Alains udta­lel­se om sine kol­le­ger på Sorbonne: Jeg har fulgt deres dis­kus­sio­ner og for­gæ­ves ledt efter fejl­en.

For ærlig talt, det er svært at se, hvor man skal ende og begyn­de, hvis man vil ret­te op på en for­vansk­ning, der ikke gæl­der noget bestemt, men der­i­mod det hele.


Som om filo­so­fi hand­le­de om filo­sof­fer­nes posi­tion. Som om filo­sof­fer­ne skul­le læses efter, hvad de erklæ­rer eller mener. Som om onto­lo­gi hand­le­de om, hvad der er fak­tisk eller vir­ke­ligt. Som om man kun­ne være meta­fy­sisk eller onto­lo­gisk neut­ral.

Det er sandt, at der sker en ven­ding i Husserls for­fat­ter­skab. Nogle kal­der den transcen­den­tal. Andre kal­der den bevidst­heds­fi­lo­so­fisk. En smu­le mere præ­cist kan man sige, at Husserl går fra at være græsk (ari­sto­te­lisk) ori­en­te­ret til at være moder­ne (car­tesi­ansk) ori­en­te­ret. For så vidt ta­ger han den bevidst­heds­fi­lo­so­fi­ske tra­di­tion op på et tids­punkt. Men alle filo­so­fi­ske ret­nin­ger på det euro­pæ­i­ske kon­ti­nent efter Kant og Hegel er trans­cen­den­tal- og spe­ku­la­tivt filo­so­fisk orien­te­rede, for så vidt som de alle har gjort udvik­lin­gen til Kant og Hegel med og kom­mer sene­re ikke bare i kro­no­lo­gisk for­stand. Husserl gør udvik­lin­gen om for egen reg­ning.

På den måde fore­kom­mer der ikke bare én ven­ding i for­fat­ter­ska­bet. Husserl er ikke den sam­me i 1900–1901 (Logische Untersuchungen) som i 1888 (Über den Begriff der Zahl), ikke den sam­me i 1907 (Die Idee der Phänomenologie) som i 1913 (Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie) eller 1929 (Cartesianische Meditationen og Formale und transzen­den­tale Logik) eller omkring 1935 (Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie). Udvik­lin­gen går fra Ari­sto­teles til Descartes og Kant og der­fra vide­re til Hegel. Og så lig­ger kro­no­lo­gi­en end­da ikke helt fast. Billedet må nuan­ce­res yder­li­ge­re.

De for­skel­li­ge på­virkninger, ari­sto­te­li­ske, car­tesi­an­ske, kan­ti­an­ske osv., er til ste­de over he­le stræk­ket, de for­sky­der sig ind over og under hin­an­den med det ene eller det andet som tone­an­gi­vende. Man kun­ne i det mind­ste føl­ge den­ne udvik­ling ved at læse teks­terne i ste­det for at tale om en ven­ding, som om man på dato og klok­keslæt vid­ste, hvor­når den­ne fandt sted, og så bru­ge det som påskud for ikke at læse noget før den­ne. Og gider man ikke læse alt det, så kan man i det mind­ste lade være med at udta­le sig skråsik­kert om det.

Men det hjæl­per ikke at tage til Paris og London, hvis man ikke har øjne at se med, som det hed­der hos Kierkegaard. Det hjæl­per ikke at gå til tek­ster­ne, hvis man ikke har lært at læse.

En for­fat­ter kan ikke for­stås ud fra, hvad han erklæ­rer. Forfatteren sid­der ikke inde med for­­tolknings­nøg­len til sit eget værk. Hans erklæ­rin­ger skal selv for­tol­kes. Og når for­fat­te­ren som Husserl har adskil­li­ge er­klæ­ringer, hen­visende frem og især til­ba­ge i vær­ket, må de sam­men­hol­des og væg­tes ind­byr­des. Intet værk skal bare læses, som for­fat­te­ren siger, det skal læses.

Hvis en kom­men­ta­tor vil sti­ve sin kom­men­tar af med en erklæ­ring fra for­fat­te­rens side, så fra­ta­ger det ham ikke ansva­ret for at have valgt net­op den tekst­bid. Heller ikke hvis han yder­li­ge­re vil sti­ve sin kom­men­tar af med, at en ræk­ke andre kom­men­ta­to­rer, som han ken­der, væl­ger som han. Det siger kun noget om hans bekendt­skabs­kreds. Og om sekun­dær­lit­te­ra­tu­rens vil­kår.


Påstanden om neut­ra­li­tet i meta­fy­sisk eller onto­lo­gisk hen­se­en­de er til­sva­ren­de vil­kår­lig. Hvordan man skul­le kun­ne bestem­me det rene fæno­men som rent – til for­skel fra empi­risk eller psy­ko­lo­gisk eller fak­tisk – uden der­med at fore­ta­ge en bestem­mel­se af måden, på hvil­ken det er, står hen i det uvis­se. Eller ret­te­re, det står hen som en fan­ta­stisk påstand. Hvad skul­le det være, som er på en sådan måde, at det på ingen måde er?

Når frem­stil­lin­gen af fæno­meno­lo­gi­en bli­ver så des­o­ri­en­te­ret som her beskre­vet, skyl­des det opfat­tel­sen af onto­lo­gi som et spørgs­mål om, hvad der fin­des i vir­ke­lig­he­den eller fak­tisk er til­fæl­det. Husserl bekæm­per igen­nem hele sit for­fat­ter­skab en sådan resi­du­el opfat­tel­se af onto­logiens spørgs­mål. Men den tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de i den filo­so­fi, der kal­der sig ana­ly­tisk, bedst kendt med Willard Van Orman Quines essay “On What There Is”, hvori det hed­der, at det at være er at bli­ve anta­get som en enti­tet. Uden for den ana­ly­ti­ske filo­so­fi har dét essay været beryg­tet som paro­di på en opfat­tel­se af onto­lo­gi­en. Anvendt inden for fæno­meno­lo­gi­en gør den­ne opfat­telse af onto­lo­gi­en også fæno­meno­lo­gi­en til en paro­di.

Når sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren vil frem­stil­le Husserl på den bag­grund, går det galt: Husserls be­stemmelse af, hvad tal­let er, i Über den Begriff der Zahl, skul­le ikke være en onto­lo­gisk bestem­mel­se? Og tema­et for drøf­tel­sen i Logische Unter­suchungen af Sein im Sinne der Wahrheit skul­le ikke være onto­lo­gisk? Alt efter, hvor man vil læg­ge snit­tet for den berøm­te “ven­ding”, skal måske hel­ler ikke paragraf­ferne i Ideen I om ma­te­rial hhv. for­mal onto­lo­gi hand­le om onto­lo­gi?


Et vit­tigt hoved har sagt, at nuti­dens fæno­meno­lo­ger bare er nog­le ana­ly­ti­ske filo­sof­fer, der har læst nog­le andre bøger end de andre ana­ly­ti­ske filo­sof­fer. Meget kun­ne tyde på, at han har ret. Men i så fald går det ud over andet og mere end fæno­meno­lo­gi­en.

For hvor­dan skal man under­vi­se i de efter­fæ­no­meno­lo­gi­ske ret­nin­ger, når fænomeno­lo­gi­en i den anvend­te sekun­dær­lit­te­ra­tur er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret med alt det, som den net­op bekæm­per? Med den type sekun­dær­lit­te­ra­tur bli­ver det lige så umu­ligt at un­der­vise i det efter­føl­gende, ikke bare her­me­neu­tik eller dekon­struk­tion, men for den sags skyld også i eksi­sten­ti­a­lis­me eller struk­turalisme og alt det andet, som at under­vi­se i fænomenolo­gien.

Spørgsmålet er så, hvor­dan en læs­ning kan bli­ve main­stream, selv om den er fuld­stæn­­­dig imod bog­sta­ven. Hvordan gør man fæno­meno­lo­gi­en til alt det, den ikke er? Og hvor­for? Svaret er: Netop for­di det gæl­der om at være main­stream. Hvis man ikke er det, går man under i nuti­dens in­sti­tutionelle system. Der, hvor jeg kom­mer fra, og hvor auto­ri­te­ter­ne var Granel eller Desanti, og læn­ge­re til­ba­ge Patocka og Ingarden og de andre, kom det an på, om en læs­ning hav­de styr­ke, nær­me­re bestemt for­må­e­de at respek­te­re de van­ske­lig­he­der og den dyb­de, en filo­so­fisk tekst har, i ste­det for at gå hen over dem og glat­te ud. Det gør det ikke mere. I dag kom­mer det an på ikke at være contro­versial. Filosofi er ble­vet forsk­ning, og forsk­ning er ble­vet net­wor­king og fund­raising. Det hand­ler om at være ven­ner med de rig­ti­ge – og kun uven­ner med dem, som alle de an­dre også er uven­ner med. Andet er der ikke råd til.

I et lidt vide­re per­spek­tiv er det vig­tigt at se, hvor­dan den­ne svin­del med varer­ne ikke skyl­des onde hen­sig­ter hos nogen. Sekundærlitteraturens for­fat­te­re har måske nok et valg; de træf­fer det bare ikke. De føl­ger trop. På den bag­grund bli­ver under­vis­nin­gen i filo­so­fi ikke den sko­ling i at tæn­ke, som den skul­le være. Den bli­ver det mod­sat­te. Undervisning i med­lø­be­ri.

Det er på sam­me måde, dis­kus­sio­ner i alle muli­ge andre sam­men­hæn­ge kom­mer til at be­stå i at gen­ta­ge slo­gans og fra­ser og der­med de menin­ger, der er de rig­ti­ge i bestem­te seg­men­ter. Hvis man vil være med­lem af et bestemt seg­ment, er det sådan, man gør. Sådan kan man også be­tragte filo­so­fistu­di­et som oplæ­ring i at begå sig i det uni­ver­si­tets­seg­ment, som beskæf­tiger sig med filo­so­fi. Og sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren som et bidrag der­til.

Det er der­for, der er grund til at adva­re mod det meste af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren: Fordi næ­sten alle er med­lø­be­re, som Arendt sag­de. Sekundærlitteraturen ser det i dag som sin for­nem­ste opga­ve at brem­se ethvert til­løb til selv­stæn­dig tænk­ning. Men tænk­ning, som ikke er selv­stæn­dig tænk­ning, er slet ikke tænk­ning.