• Print
Denne artikel er en del af serien “

Fæno­meno­logiens genstand


6. marts 2023

Der fin­des man­ge gen­nem­gan­ge af fæno­meno­lo­gi­ens histo­rie, så det føl­gen­de er bare en af man­ge. Derfor gør min gen­nem­gang ikke krav på at være hver­ken fuld­stæn­dig eller repræ­sen­ta­tiv. Jeg vil kon­cen­tre­re mig om ét spørgs­mål, som kun­ne for­mu­le­res sådan: Hvad er fæno­meno­lo­gi­ens “gen­stand”?

Tilsyneladende er det et spørgs­mål, som er meget nemt at besva­re. Fænomenologiens gen­stand må vel være fæno­me­net. Men er det nu også et svar? Når vi taler om gen­stan­de, ple­jer vi at mene noget fast og bestan­digt. Et fæno­men opfat­ter vi der­i­mod som noget flyg­tigt. Hvordan kan en hel filo­so­fisk ret­ning gøre “fæno­me­net” til sin gen­stand?

En fæno­meno­log vil typisk også pro­teste­re imod at kal­de fæno­me­net for en gen­stand. Og det bemær­kel­ses­vær­di­ge er, at den fæno­meno­lo­gi­ske ind­ven­ding gæl­der både fæno­men­be­gre­bet og gen­stands­be­gre­bet. Lad os glem­me både det almin­de­li­ge begreb om fæno­men og det almin­de­li­ge begreb om gen­stand lidt og prø­ve at tage ved lære af fæno­meno­lo­gi­en!

Når vi defi­ne­rer fæno­meno­lo­gi som læren om fæno­me­net eller fæno­me­ner­ne, kan det enten være den “gam­le” fæno­meno­lo­gi, som menes, Hegels fæno­meno­lo­gi samt dens for­sta­di­er i hvert fald til­ba­ge til Kants tid, eller den “nye”, det 20. århund­re­des fæno­meno­lo­gi, hvis hoved­op­havs­mand er Edmund Husserl. Selv om det ikke er uden betyd­ning, at fæno­meno­lo­gi­en går til­ba­ge til Kant og Hegel, er det den “nye” fæno­meno­lo­gi, som vil være i fokus her, for­di fæno­men­be­gre­bet i den betyd­ning, jeg har annon­ce­ret, net­op præ­ci­se­res i løbet af Husserls for­fat­ter­skab.

For at for­stå, hvor­dan fæno­men­be­gre­bet løs­gør sig fra sin tra­di­tio­nel­le betyd­ning, er det dog ikke til at kom­me uden om, at fæno­meno­lo­gi­en også har en for- og en efter­hi­sto­rie tæt­te­re på Husserl. Jeg ind­dra­ger Franz Brentano som førfæno­meno­lo­gisk og Martin Heidegger og Maurice Merleau-Ponty som efterfæno­meno­lo­gi­ske for­fat­te­re. Diskussionen af, hvor vidt dis­se for­fat­te­re “også” kan beteg­nes som fæno­meno­lo­ger, er ikke vig­tig her. Det afgø­ren­de er at se, hvor­dan filo­sof­fer, som har gjort et for­ar­bej­de eller arbej­det vide­re med fæno­meno­lo­gi­en, har haft ind­fly­del­se på, hvor­dan man må for­stå fæno­meno­lo­gi­en i dag.

Min gen­nem­gang har der­for føl­gen­de sta­tio­ner: Brentanos Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt fra 1874, Husserls Logische Untersuchungen fra år 1900–1901, Husserls Idee der Phänomenologie fra 1907, hans Ideen I fra 1913 og hans post­humt (1939) udgiv­ne Erfahrung und Urteil; des­u­den Heideggers Sein und Zeit fra 1927 og Merleau-Pontys Phénoménologie de la per­cep­tion fra 1945. Det siger sig selv, at jeg kun kan behand­le et så omfat­ten­de tekst­kor­pus ved at slå ned på bestem­te pas­sa­ger i hvert af vær­ker­ne. I den for­bin­del­se har for­fat­ter­nes bestem­mel­se af deres gen­stand været afgø­ren­de.

Lad mig i øvrigt til­fø­je, at min gen­nem­gang af fæno­meno­lo­gi­en “fra start til slut” ikke har til hen­sigt at mar­ke­re, at fæno­meno­lo­gi­en nu er død og bor­te. Ganske vist er “fæno­meno­log” i hus­serlsk for­stand ikke noget, en filo­sof kan være i dag – ikke mere, end man kan være kan­ti­a­ner eller car­tesi­a­ner eller pla­to­ni­ker. Men når en filo­so­fisk strøm­ning af en vis betyd­ning ebber ud, bety­der det ikke, at man kan glem­me alt om den; det bety­der tvær­ti­mod, at den er ble­vet selv­føl­ge­lig i filo­so­fi­ske sam­men­hæn­ge. Så der­for er alle for­nuf­ti­ge filo­sof­fer af i dag ikke desto min­dre fæno­meno­lo­ger – gan­ske som de er kan­ti­a­ne­re, car­tesi­a­ne­re og pla­to­ni­ke­re. Filosofien får sin iden­ti­tet fra de sto­re filo­sof­fer.

Brentano, 1874

Franz Brentanos bog fra 1874 har tit­len Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt, dvs. Psykologi fra et empi­risk stand­punkt.1Franz Brentano, Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1973). Den er berømt for at frem­sæt­te tesen om psy­kens inten­tio­na­li­tet i dens klas­si­ske form, den tese, som sat­te gang i al sene­re fæno­meno­lo­gi. Men lad os et øje­blik ophol­de os ved den over­skrift, Brentano væl­ger. For er det ikke under­ligt, at fæno­meno­lo­gi­ens oprin­del­se skal søges i en bog om psy­ko­lo­gi?

I sto­re træk kan man for­kla­re det­te for­hold sådan: Efter Hegels død i 1831 deler filo­sof­fer­ne sig ikke bare i to slags efter­føl­ge­re, høj­re­he­ge­li­a­ner­ne og ven­stre­he­ge­li­a­ner­ne. Der sæt­tes også en hel anti­he­ge­li­ansk bevæ­gel­se i gang af en ræk­ke filo­sof­fer, som man ple­jer at sam­men­fat­te under beteg­nel­sen nykan­ti­a­ne­re. Denne sam­le­be­teg­nel­se skal, hvis den skal være dæk­ken­de for diver­se filo­so­fi­ske bestræ­bel­ser helt til­ba­ge til 1830’erne, for­stås meget bredt. Til at begyn­de med er det langt fra enty­digt, hvad det er for en Kant, man vil til­ba­ge til. Enigheden består nær­mest kun i at vil­le væk fra Hegel. Ud af Hegels skyg­ge, hvad angår filo­so­fi­hi­sto­ri­en, for­hol­det til reli­gio­nen eller tro­en, og såmænd hvad angår viden­ska­ben. Først over mid­ten af det 19. århund­re­de teg­ner der sig et mere enty­digt bil­le­de. På det tids­punkt er der skabt en ny filo­so­fisk disci­plin under beteg­nel­sen “erken­del­ses­te­o­ri”. Den bli­ver arv­ta­ge­ren til Kants for­stands­a­na­ly­tik – og det bli­ver tyde­ligt, hvil­ken Kantforståelse, nykan­ti­a­ner­ne beken­der sig til. Det er den Kant, som læg­ger afstand til den tra­di­tio­nel­le udga­ve af meta­fy­sik­ken, som får noget at sige. I den­ne læs­ning gøres Kant enty­digt erken­del­ses­te­o­re­tisk. Den trans­cen­den­tal­fi­lo­so­fi­ske ansats, som føres vide­re i den spe­ku­la­ti­ve filo­so­fi, bli­ver et skræm­me­bil­le­de. Uden at ende i viden­sk­ab­ste­o­ri eller logisk posi­ti­vis­me er det lige før, nykan­ti­a­ner­ne gør Kant til anti­me­ta­fy­si­ker.

Hvor erken­del­ses­te­o­ri­en bli­ver filo­so­fi­ens grund­di­sci­plin, bli­ver spørgs­må­let om meta­fy­sik­ken og dens mulig­hed udsat, til en hold­bar erken­del­ses­te­o­ri er på plads. Før der kan spør­ges om meta­fy­sik­kens mulig­hed, må der rede­gø­res for erken­del­sens mulig­hed; men hvis det skal ske uden for­ud­sæt­ning af en meta­fy­sik, må der rede­gø­res for erken­del­sen på basis af et empi­risk stu­di­um af erken­del­sen. Derfor begyn­der filo­sof­fer­ne at inter­es­se­re sig for læren om sans­nin­gen, ind­læ­rin­gen og udvik­lin­gen af den men­ne­ske­li­ge erken­del­se, som man fin­der den i psy­ko­lo­gi­en.

Brentanos psy­ko­lo­gi har også del og lod i den­ne bevæ­gel­se. Der er bare det pro­blem, at psy­ko­lo­gi­en på det tids­punkt, vi taler om her, end­nu ikke er kon­sti­tu­e­ret som en selv­stæn­dig, viden­ska­be­lig disci­plin. Filosoffernes dis­kus­sion af psy­ko­lo­gi­en bli­ver der­med nok så meget en dis­kus­sion af psy­ko­lo­gi­ens grund­lag. Brentanos Psychologie gør et for­søg på at grund­læg­ge psy­ko­lo­gi­en ved at defi­ne­re de psy­ki­ske fæno­me­ner. Hvilket i sig selv ikke er en opga­ve, som fal­der ind under den empi­ri­ske psy­ko­lo­gi, men i vir­ke­lig­he­den er et gan­ske spe­ku­la­tivt fore­ha­ven­de.

Psykologien ind­de­les af Brentano i deskrip­tiv og gene­tisk psy­ko­lo­gi – men det sker først sene­re, omkring mid­ten af 1880’erne, net­op i de år, hvor Husserl, som alle­re­de har dis­pu­te­ret som mate­ma­ti­ker, stu­de­rer filo­so­fi hos Brentano i Wien. Alligevel er det rime­ligt at karak­te­ri­se­re Brentanos Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt som et deskrip­tivt værk. Psykologiens deskrip­ti­ve opga­ve er at beskri­ve de for­skel­li­ge psy­ki­ske fæno­me­ner, dens gene­ti­ske opga­ve er der­i­mod at for­kla­re dem (det­te natur­lig­vis sta­dig­væk i grove træk). Den før­ste deskrip­ti­ve opga­ve, psy­ko­lo­gi­en har, er at beskri­ve det psy­ki­ske i dets ege­nart. Det er bag­grun­den for det kapi­tel i Brentanos Psychologie, som er afgø­ren­de for al sene­re fæno­meno­lo­gi, Anden Bogs før­ste kapi­tel om for­skel­len mel­lem psy­ki­ske og fysi­ske fæno­me­ner.

Jeg vil i det­te kapi­tel pege på tre for­skel­li­ge tema­er – som gan­ske vist har fået ret for­skel­lig med­fart i recep­tions­hi­sto­ri­en. Det er:

For det før­ste: Brentanos defi­ni­tion af, hvad et fæno­men er. Man kan læse sig til den­ne defi­ni­tion på side 114: “Wie wir das Wort ‘vor­stel­len’ gebrau­chen, ist ‘vor­ge­stel­lt wer­den’ so viel wie ‘ers­che­i­nen’.” At kom­me til syne er der­med bestemt som at bli­ve fore­stil­let. At træ­de frem er at være ansku­e­lig. Ganske vist kan Brentano have det fra Aristoteles, og gan­ske sik­kert har han det der­fra, at sjæ­len “aldrig tæn­ker uden fore­stil­lin­ger” (οὐδέποτε νοεῐ ἄνευ φάντασματος ἦ ψυχή),2Aristoteles, De ani­ma, 431a 15–16. men det er en umo­der­ne tan­ke, en tan­ke som viser, hvor­dan den vor­den­de fæno­meno­lo­gi bry­der med al moder­ne filo­so­fi. For i moder­ne filo­so­fi bety­der fore­stil­ling net­op ikke φάντασμα (fan­tas­ma), men der­i­mod idea – et for­hold, man kan for­vis­se sig om ved at sam­men­lig­ne bru­gen af “idea” og bru­gen af “Vorstellung” hos filo­sof­fer, som har skre­vet på både lat­in og tysk. Hos græker­ne tager begre­bet εἶδος (eidos) udgangs­punkt i det ansku­e­li­ge, men det udgangs­punkt er glemt på Brentanos tid. Nu erin­dres det igen.

For det andet: Intentionalitetstesen. Den gæl­der de psy­ki­ske fæno­me­ner og udta­les i kapit­lets §5, i alt væsent­ligt side 124–125. Her defi­ne­res inten­tio­na­li­te­ten som “die Beziehung auf ein Objekt (worun­ter hier nicht eine Realität zu ver­ste­hen ist)”, alt­så “ret­nin­gen mod eller for­bin­del­sen til et objekt (hvor­ved der ikke skal for­stås en rea­li­tet)”, idet Brentano præ­ci­se­rer: “Jedes ent­hält etwas als Objekt in sich, obwo­hl nicht jedes in glei­cher Weise. In der Vorstellung ist etwas vor­ge­stel­lt, in dem Urteile ist etwas aner­kan­nt oder verwor­fen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehaßt, in dem Begehren bege­hrt.” (“Hvert af dem inde­hol­der noget som objekt, om end ikke hver især på sam­me måde. I fore­stil­lin­gen er noget fore­stil­let, i dom­men aner­ken­des eller for­ka­stes noget, i kær­lig­he­den elskes, i hadet hades, og i begæ­ret begæ­res der.”) Det psy­ki­ske fæno­men er til for­skel fra det fysi­ske inten­tio­nelt. Der er en mening med. Et land­skab, et tor­den­vejr, var­me eller kul­de, den slags (fysi­ske) fæno­me­ner har ikke mening. Derimod er mening ikke til at adskil­le fra de psy­ki­ske fæno­me­ner. Og det skal for­stås helt bog­sta­ve­ligt: Vi kan ikke skel­ne mening fra fæno­men, vi har ikke først fæno­me­net og så menin­gen. Kærlighedens gen­stand er kær­lig­heds­gen­stand, hadets objekt er hadeob­jekt, og dom­mens ind­hold er doms­ind­hold. Helt og hol­dent. Intentionens gen­stand er kun gen­stand for inten­tio­nen. Sådan vil jeg læse Brentanos præ­ci­se­ring: worun­ter hier nicht eine Realität zu ver­ste­hen ist.

For det tred­je: Kun indre sans­ning, inne­re Wahrnehmung, er evi­dent. Denne sidestil­ling, indre = evi­dent, udta­les fle­re ste­der i kapit­let, f.eks. side 119 og 120, og på side 128 bli­ver den defi­ni­to­risk (“Allein die inne­re Wahrnehmung hat […] jene unmit­tel­ba­re, untrüg­li­che Evidenz”). Jeg kan tage fejl med hen­syn til det fysi­ske fæno­men, men min fore­stil­ling er usvi­ge­lig sik­ker; der kan være gode grun­de til at tviv­le på, at det, som kom­mer til syne for os, er, som det kom­mer til syne for os, men at det kom­mer til syne sådan eller sådan, har vi ingen grund til at betviv­le. Indre sans­ning er i den­ne for­stand basis for al sans­ning over­ho­ve­det; vi må gå ud fra, hvad vi opfat­ter, for over­ho­ve­det at kun­ne kom­me i tvivl om, hvor­vidt noget nu også er, som vi opfat­ter det. På den måde er den indre sans­ning, som Brentano ikke tøver med at sige, den ene­ste sans­ning i ordets egent­li­ge betyd­ning (“die ein­zi­ge Wahrnehmung im eigent­li­chen Sinne des Wortes”).

Husserl, 1901

Det er for­kert at frem­stil­le inten­tio­na­li­tet­ste­sen med orde­ne, at bevidst­he­den er ret­tet mod en gen­stand, hvis vi (som det for det meste sker) ved gen­stand for­står en ydre ting. Den rig­ti­ge for­mu­le­ring må være, at inten­tio­nen gæl­der et menings­ind­hold:

Fænomenologiens gen­stand iføl­ge Brentano

Intentionen “ser igen­nem” objek­tet og er ret­tet mod menings­ind­hol­det (som når jeg f.eks. ser hadeob­jek­tet i den vir­ke­li­ge per­son). Brentanos opfat­tel­se min­der om den tra­di­tio­nel­le opfat­tel­se af sand­he­den som ada­equa­tio rei et intel­lectus:

Det tra­di­tio­nel­le begreb om sand­hed som ada­equa­tio

Her kan det tra­di­tio­nel­le ele­ment, at bevidst­he­dens over­ens­stem­mel­se med gen­stan­den i sid­ste ende er over­ens­stem­mel­se med Gud, synes for­æl­det. Det er Thomas Aquinas’ sand­heds­op­fat­tel­se. Naturligvis kan den også føres læn­ge­re til­ba­ge: Sandheden er vores opfat­tel­ses over­ens­stem­mel­se med gen­stan­dens over­ens­stem­mel­se med sit væsen eller sin idé. Husserl har mødt den­ne del af tra­di­tio­nen i løbet af spe­ci­elt den sjet­te Logiske Undersøgelses fem­te kapi­tel: “Das Ideal der Adäquation. Evidenz und Wahrheit”. Han er så at sige af sine logi­ske under­sø­gel­ser ble­vet ført til­ba­ge til det i tra­di­tio­nens opfat­tel­se, som viser sig at være et uund­gå­e­ligt ele­ment i sand­heds­be­gre­bet over­ho­ve­det.

Sandhed er iføl­ge den almin­de­li­ge kor­re­spon­denste­o­ri bevidst­he­dens eller begre­bets over­ens­stem­mel­se med gen­stan­den. Men hvil­ken gen­stand? Jeg siger – for at anven­de Husserls eget eksem­pel: “Guld er gult”. For at for­vis­se mig om mit udsagns sand­hed, ser jeg på et styk­ke guld og kon­sta­te­rer, at det stem­mer. Men ser jeg egent­lig, at guld er gult? Jeg ser ikke gul­det som sådant, kun et styk­ke guld. Heller ikke det gule ser jeg, bare noget gult. Og hvis jeg vil have syn for sagn, hvad angår det at være, eller den­ne væren: guld-er-gult, er min stil­ling end­nu van­ske­li­ge­re. Er guld måske ikke gult – hvad har jeg da kon­sta­te­ret?

“Guld er gult” er en sand­hed, som ikke kan kon­sta­te­res på nogen anden måde end ved, at jeg iagt­ta­ger et styk­ke guld og ser, at det er gult. Men hvis jeg siger, at jeg har iagt­ta­get, at guld er gult, siger jeg mere, end jeg har belæg for. Min iagt­ta­gel­se af guld­styk­ket, som er gult, er som kon­sta­te­ring af, at guld er gult, en god­ta­gel­se af en sand­hed, som jeg ikke kan se, en sand­hed med ide­al sta­tus: Guld-er-gult. Ved at anse min iagt­ta­gel­se for en kon­sta­te­ring af det ide­a­le, gør jeg min iagt­ta­gel­se til mere end en empi­risk kon­sta­te­ring; jeg anta­ger eller tager for sandt, at det ide­alt set er sådan, som min empi­ri­ske iagt­ta­gel­se siger mig. Min iagt­ta­gel­se er en sand-tagel­se. Hvad man uden omskriv­ning kan læg­ge i det tyske ord for iagt­ta­gel­se: Wahrnehmung. Så hand­ler sans­ning om noget andet end empi­ri.

På den måde hand­ler Logische Untersuchungens bilag om “Äußere und inne­re Wahrnehmung” om sandhed.3Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, “Beilage: Äußere und inne­re Wahrnehmung. Physische und psy­chi­che Phänomene”, i Husserliana XIX/2 (Haag: Nijhoff, 1984). Husserl hæf­ter sig dér ved det sid­ste af de punk­ter, som jeg har nævnt i for­bin­del­se med Brentano, sidestil­lin­gen af det indre med det evi­den­te. Husserl ophol­der sig nu især ved, at Brentano karak­te­ri­se­rer det indre på to måder. Dels er det indre en sær­lig klas­se af fæno­me­ner, de psy­ki­ske mod­sat de fysi­ske. Dels er det indre karak­te­ri­se­ret ved en sær­lig egen­skab eller kva­li­tet, evi­dens mod­sat ikke-evi­dens. Husserl med­gi­ver, at der fin­des de to slags Wahrnehmung, evi­dent og ikke-evi­dent. Men han bestri­der, at skel­let mel­lem evi­dent og ikke-evi­dent sva­rer til skel­let mel­lem indre og ydre: Man tager fejl af psy­ki­ske fæno­me­ner lige så vel som af fysi­ske. Eller man tager lige så lidt fejl. Forestillingen om et hus er ubetviv­le­lig og evi­dent, da den som fore­stil­ling er noget indre, men som fore­stil­ling om et hus angår den noget ydre, og der­med er den ikke-evi­dent og kan betviv­les.

Denne veri­tab­le apo­ri får Husserl til at skel­ne mel­lem gen­stan­den (der Gegenstand) for og ind­hol­det (der Inhalt) af iagt­ta­gel­sen (die Wahrnehmung). Evidensen er på ind­hol­dets side, ikke på gen­stan­dens. Det gæl­der for “ydre” fæno­me­ner så vel som for “indre”. Måske viser det sig, at det, jeg ser, ikke er et hus; det viser sig at være en kulis­se, som en dag er væk, eller det bevæ­ger sig – det er en fær­ge. Helt til­sva­ren­de kan jeg tage fejl af grun­den til min egen følel­se; vre­den var bare et skal­ke­skjul for min sorg. At jeg et hus, at jeg føl­te vre­de, kan der­i­mod ikke vise sig at være for­kert. Indholdet er evi­dent, selv om jeg kan tage fejl med hen­syn til gen­stan­den. Det gæl­der lige så vel det ydre som det indre: “Es gibt also evi­den­te Wahrnehmungen ‘phy­si­s­cher’ Inhalte, genau wie sol­che ‘psy­chi­s­cher’ ” (Der fin­des alt­så evi­den­te iagt­ta­gel­ser med ‘fysisk’ ind­hold, nøj­ag­tig som der fin­des nog­le med ‘psykisk’”).4Husserl, Logische Untersuchungen, 768.

Vi nær­mer os defi­ni­tio­nen af fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand: Fænomenologien må hol­de sig på ind­holds­si­den. Fænomenologien har en gen­stand, for så vidt gen­stan­den er iden­tisk med ind­hol­det (“Der Inhalt bedeu­tet nicht ande­res, es sei denn sich selbst”; “Indholdet bety­der ikke noget andet, det skul­le da være sig selv”).5Husserl, Logische Untersuchungen, 770. Fænomenologiens sand­hed lig­ger i ind­hol­dets evi­dens. Referencen til gen­stan­den fører der­i­mod ud i det uvis­se. For så vidt jeg ser huset for mig, er der ikke mere at til­fø­je; det er givet med sine gav­le og sider og sit tag. Som det lig­ger der ved vej­en kan jeg der­i­mod aldrig bli­ve fær­dig med at iagt­ta­ge, hvis jeg vil opnå evi­dens, for så er jeg hen­vist til at se fra for­skel­li­ge per­spek­ti­ver og fra ét per­spek­tiv ad gan­gen. Genstanden træ­der aldrig helt frem, som den er. “Wie kön­n­te mir evi­dent sein, daß er ist?” spør­ger Husserl reto­risk (“Hvordan skul­le det være evi­dent for mig, at den er?”).6Husserl, Logische Untersuchungen, 770. Så kort kan det siges. Genstanden kan kun være givet med evi­dens, for så vidt den er lig med iagt­ta­gel­sens ind­hold. Kun sådan kan den tages, som den er, og for, hvad den er. Kun ind­holds­mæs­sigt kan en gen­stand sva­re til sin defi­ni­tion.

Fænomenologiens gen­stand iføl­ge Husserl

Fænomenologien har ingen anden gen­stand end inten­tio­nens ind­hold. Kun under for­ud­sæt­ning af den­ne iden­ti­fi­ka­tion (ind­hold = gen­stand) kan fæno­meno­lo­gi­en opnå evi­dens. Evidens hvad angår gen­stan­den som trans­cen­dent i for­hold til inten­tio­nen, er ikke mulig.

Husserl, 1907

Den lil­le bog­pu­bli­ka­tion, som har tit­len Die Idee der Phänomenologie,7Edmund Husserl, Die Idee der Phänomenologie, i Husserliana II (Haag: Nijhoff, 1973). består af fem fore­læs­nin­ger, som Husserl holdt i 1907, efter sin før­ste opda­gel­se af den fæno­meno­lo­gi­ske reduk­tions mulig­hed, en opda­gel­se som ud fra Husserls opteg­nel­ser kan date­res til som­me­ren 1905. Som tit­len er i ental – “die Idee”, sådan er også opda­gel­sen én: Reduktionen.

Fænomenologien præ­sen­te­res her som en meto­de til erken­del­ses­kri­tik. Men selv om spro­get er nykan­ti­ansk, så er bud­ska­bet det ikke. Af den car­tesi­an­ske tvivls­be­tragt­ning og den kan­ti­an­ske kri­tik kan man lære at hol­de sig til det sik­re, til det imma­nen­te; men det er kun noget værd efter gen­nem­fø­rel­se af skel­let mel­lem reel eller psy­ko­lo­gisk imma­nens og ren imma­nens, for det er kun sidst­nævn­te, som giver evi­dent erken­del­se. Den fæno­meno­lo­gi­ske reduk­tion ude­luk­ker al trans­cen­dens og hol­der sig til det, som er givet i sig selv, det redu­ce­re­de fæno­men. Af sam­me grund erstat­ter fæno­meno­lo­gi­en spørgs­må­let, hvor­dan erken­del­sen kan stem­me overens med noget uden for sig selv (“wie kann Erkenntnis über sich hin­aus?”; “hvor­dan kan erken­del­sen nå ud over sig selv?”)8Husserl, Die Idee, 5. med spørgs­må­let “wie kann die abso­lu­te Selbstgegebenheit der Erkenntnis eine Nicht-Selbstgegebenheit tref­fen und wie ist die­ses Treffen zu ver­ste­hen?” (“hvor­dan kan den abso­lut­te selv­gi­vet­hed i erken­del­sen ram­me en ikke-selv­gi­vet­hed, og hvor­dan skal den­ne over­ens­stem­mel­se forstås?”)9Husserl, Die Idee, 7. – hvil­ket jeg her 100 år sene­re må tol­ke sådan, at fæno­meno­lo­gi­en erstat­ter erken­del­ses­te­o­ri­en, til trods for del­vist sam­men­fald i ter­mi­no­lo­gi. En påstand af typen “Guld er gult” er ikke sand, for­di den ram­mer en gen­stand “uden for mig”, men for­di gen­stan­den tages for en frem­træ­del­se af det giv­ne selv: Guld er gult.

Husserls fore­læs­nin­ger væl­ger nye beteg­nel­ser for fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand: Den er det rene eller det redu­ce­re­de fæno­men (“das rei­ne Phänomen, das reduzierte”),10Husserl, Die Idee, 7. hvil­ket fore­kom­mer ind­ly­sen­de nok på bag­grund af reduk­tions­me­to­den. Mere over­ra­sken­de er et andet ord­valg, som Husserl gør til sit for at beteg­ne gen­stan­den = ind­hol­det i evi­dens­sfæ­ren. For det Inhalt, som givet i sig selv til­li­ge var Gegenstand, væl­ger Husserl nu orde­ne Sinn og Wesen (mening og væsen). De to ord bru­ges næsten synonymt,11Som det frem­går f.eks. side 57 i Husserls Die Idee. men det sid­ste, Wesen, har klart for­trin­s­sta­tus. Fænomenologiens arbejds­må­de er defi­ne­ret ved at være “Sinn bestim­mend und Sinn unter­s­chei­dend” (“bestem­men­de mening og skel­nen­de mening”).12Husserl, Die Idee, 58 (kur­si­ve­ret i teksten). Som sådan er fæno­meno­lo­gi­en Wesensforschung og Wesensanalyse13Husserl, Die Idee, 51. eller, som det gen­nem­gå­en­de hed­der: Wesenslehre.

Fænomenologien er væsenslæ­re. Lad os et øje­blik ophol­de os ved den defi­ni­tion. For den rum­mer en påstand, som går helt på tværs af kon­ven­tio­ner­ne i filo­so­fi­en. Normalt for­står vi fæno­men og væsen som mod­sæt­nin­ger. Fænomenet er det, som træ­der frem, væse­net er det, som lig­ger til grund for eller bag det. Men idet Husserl for­står fæno­me­net som redu­ce­ret, kan han sæt­te lig­heds­tegn mel­lem de tid­li­ge­re mod­sat­te stør­rel­ser. Forsøget på at nå det bag­ved­lig­gen­de, trans­cen­den­te, vil aldrig skaf­fe os evi­dens; det er kun ved at bli­ve ved det imma­nen­te, at vi kan have evi­dent erken­del­se. Men det kræ­ver, at det reelt eller psy­kisk imma­nen­te skel­nes fra det rent imma­nen­te, det som er i fæno­me­net.

Det psy­kisk imma­nen­te afslø­rer sig efter reduk­tio­nen som trans­cen­dent. For det er det reelt fore­kom­men­de. At det er mig, der hører tonen C, er lige så lidt afgø­ren­de, som at det er en vio­lin, den kom­mer fra, for så vidt det dre­jer sig om ind­hol­det, tonen C. For væsens­be­tragt­nin­gen er den tone C, jeg hører, et eksem­pel på tonen C. Men gan­ske til­sva­ren­de er jeg et eksem­pel på en, der hører tonen C, og vio­li­nen et eksem­pel på et instru­ment, den kan kom­me fra. Det kan lige­le­des være, at jeg blot fore­stil­ler mig tonen, det er gan­ske under­ord­net: “Für die Wesensbetrachtung ran­gi­ert Wahrnehmung und Phantasievorstellung ganz gleich, aus bei­den ist das­sel­be Wesen gleich gut her­auszus­chau­en” (“For væsens­be­tragt­nin­gen ran­ge­rer iagt­ta­gel­se og fan­ta­si­fo­re­stil­ling på lige fod, af beg­ge kan man lige godt skue det sam­me væsen”).14Husserl, Die Idee, 68. Her er fæno­meno­lo­gi­en trå­dt frem med hele sin radi­ka­li­tet. Den slår fast, at evi­dent sand erken­del­se aldrig kan nås ved, at man for­sø­ger at for­vis­se sig om gen­stan­des eksi­stens i omver­de­nen. For hvor er de da? Er tonen i kon­cert­sa­len? Tallet på tav­len? Bordet i spi­sestu­en? Bilen på fabrik­ken? Eller hvor­når er de?

Jeg har lagt vægt på det lil­le værk fra 1907, for­di jeg anser det for at være fæno­meno­lo­gi­ens gen­nem­brud­s­værk. Her sam­ler Husserl alt sit mod og viser, at så snart vi taler om det, som er sandt, er vi ude over den ver­den, vi til dag­lig opfat­ter som givet. Fænomenologi er og bli­ver væsenslæ­re. Men det bety­der ikke, at fæno­meno­lo­gi­ens tale om tin­ge­nes væsen er upro­ble­ma­tisk. Indtil vide­re bety­der det blot, at det, fæno­meno­lo­gi­en for­står ved væsen, er noget gan­ske andet end det, man tra­di­tio­nelt for­står ved det. For den tra­di­tio­nel­le opfat­tel­se af, hvad nogets væsen er, ran­ge­rer sans­ning og fan­ta­si ikke på lige fod. Og tra­di­tio­nen har aldrig sat lig­heds­tegn mel­lem væsen og fæno­men. Hvad sker der, når man gør det?

Husserl, 1913

Uden at læg­ge for meget i tit­ler­ne Die Idee der Phänomenologie (Fænomenologiens idé) og Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie (Idéer til en ren fæno­meno­lo­gi og fæno­meno­lo­gisk filo­so­fi), hvoraf kun den sid­ste er valgt af Husserl selv (den før­ste skyl­des udgi­ve­ren, Walter Biemel), kan man dog tage Ideen I’s titel som et var­sel om, at fæno­meno­lo­gi­en er ble­vet en mere sam­men­sat stør­rel­se, end den først var. Vi går fra ental til fler­tal. Jeg hol­der mig nu til den radi­ka­li­tet med hen­syn til bestem­mel­sen af fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand, som fast­hol­des både her og sene­re. Fænomenologiens gen­stand har i 1913 etab­le­ret sig som det redu­ce­re­de fæno­men, men reduk­tio­nen, som det er et resul­tat af, ind­de­les frem­over i fle­re for­skel­li­ge. Det er dog ikke ander­le­des, end at Husserl så sent som i 1933 kan auto­ri­se­re Eugen Finks arti­kel til Kant-Studien: “Die phä­no­meno­lo­gi­s­che Philosophie Edmund Husserls in der gegenwär­ti­gen Kritik” – der er ikke en sæt­ning i artik­len, som jeg ikke kan aner­ken­de som udtryk for min egen over­be­vis­ning, skri­ver Husserl som svar på en fore­spørgsel fra redak­tio­nen af Kant-Studien. Men i Finks arti­kel omta­les den fæno­meno­lo­gi­ske reduk­tion kon­se­kvent i ental.

De før­ste para­graf­fer af Ideen I15Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976). og jeg nøjes med at se på de før­ste ti – behand­ler fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand under en beteg­nel­se, som er vel­e­tab­le­ret i Husserls for­fat­ter­skab på det tids­punkt, nem­lig Wesen. Bogens før­ste “Abschnitt” bærer over­skrif­ten “Wesen und Wesenserkenntnis” (“Væsen og væsen­ser­ken­del­se”), og før­ste kapi­tel behand­ler for­hol­det mel­lem “Tatsache und Wesen” (“Kendsgerning og væsen”). I den sam­men­hæng gæl­der det for Husserl om at vise, hvor­dan kends­ger­ning­ser­ken­del­se, al den erken­del­se, vi fin­der i de “natur­li­ge” viden­ska­ber, erfa­rings­vi­den­ska­ber­ne, eller som Husserl også kal­der dem, “kends­ger­nings­vi­den­ska­ber­ne”, er afhæn­gig af væsen­ser­ken­del­sen. Husserl går deduk­tivt frem. Kendsgerningen, gen­stan­den for vores erfa­ring, er noget givet her og nu, noget for så vidt til­fæl­digt, som lige så godt kun­ne være ander­le­des. Lad os sige det. Men så er det til­fæl­di­ge, som vi kon­sta­te­rer, det som lige så godt kun­ne have været noget andet, ikke hvad som helst. For ikke hvad som helst kun­ne lige så godt have været ander­le­des. Trekantens vin­kel­sum kan ikke være noget andet inden for plan­geo­me­tri­en, et for­hold mel­lem en høje­re og en lave­re tone kan ikke byt­tes om. Det er, hvad vi for­står ved nød­ven­dig sand­hed; det kan ikke være ander­le­des. Det til­fæl­di­ge er der­i­mod det, som lige så godt kun­ne være ander­le­des. Men det gæl­der net­op kun det til­fæl­di­ge. Og net­op der­for kun­ne vi sige, at selv for det til­fæl­di­ge gæl­der noget med nød­ven­dig­hed, nem­lig at det lige så godt kun­ne være ander­le­des. Selv det til­fæl­di­ge viser sig, som det nu hed­der, at have “ein Wesen, und somit ein rein zu fas­sen­des Eidos” (“et væsen, og der­med et eidos, som må opfat­tes rent”).16Husserl, Ideen I, 12. Dermed har der vist sig at være, hvad Ideen I sene­re (§8) benæv­ner et afhæn­gig­heds­for­hold mel­lem kends­ger­nings­vi­den­skab og væsensvi­den­skab (eller eide­tik). Enhver erken­del­se ori­en­te­rer sig på bag­grund af det for­hold, at det erkend­te har en væsens­de­fi­ni­tion.

Fænomenologiens “væsensan­sku­el­se” (Wesenserschauung) for­bli­ver ansku­el­se, men den er væsensan­sku­el­se, for så vidt ansku­el­sen tager sig­te på det ide­a­le ind­hold i det ansku­e­de, for så vidt blik­ket ven­des (der sker en “Blickwendung”, siger §3) fra det indi­vi­du­el­le sag­for­hold til det ide­a­le, som gør sig gæl­den­de i det indi­vi­du­el­le. Forskeren arbej­der med en indi­vi­du­elt given ting, på tav­len, i labo­ra­to­ri­et, på hospi­ta­let, men så san­de­lig under for­ud­sæt­ning af, at det indi­vi­du­el­le styk­ke vir­ke­lig­hed eksem­pli­fi­ce­rer, hvad der gæl­der alment eller uni­ver­selt. Videnskaben er afhæn­gig af, at ansku­el­sen af den giv­ne enkelt­ting kan ven­des til væsensan­sku­el­se, hvor det giv­ne får eksem­pla­risk sta­tus; det giv­ne her og nu kan sup­ple­res med det, som er givet for erin­drin­gen og fan­ta­si­en.

Hvad Husserl beskri­ver her, er vel at mær­ke ikke viden­ska­ben, som den iføl­ge filo­sof­fen bur­de være, men viden­ska­ben, som den fak­tisk er nødt til at gå frem; Husserl beskri­ver viden­ska­ben ud fra de nor­mer, den selv sæt­ter. Sådan går det til, at Ideen I fra §7 og frem brin­ger, hvad man godt kan kal­de Husserls viden­sk­ab­ste­o­ri. Ganske vist en viden­sk­ab­ste­o­ri, som ikke peger frem mod det, man i vore dage kal­der sådan, men en, som prø­ver at for­e­ne to af for­ti­dens sto­re viden­skabs­op­fat­tel­ser, Aristoteles’ og Descartes’: Den antik­ke opfat­tel­se, at viden­ska­ber­ne er ufor­e­ne­li­ge på grund af deres gen­stan­des for­skel­lig­hed (erken­del­sen måles med det erkend­te), og den moder­ne opfat­tel­se, iføl­ge hvil­ken alle viden­ska­ber frem­går af sam­me meto­de, den mate­ma­ti­ske. Det lyder som et for­søg på at for­e­ne det ufor­e­ne­li­ge, men for­sø­get er alli­ge­vel gan­ske impo­ne­ren­de.

Som væsen og kends­ger­ning var uad­skil­le­li­ge, sådan er væsensvi­den­skab (også kal­det eide­tik, et ord, som har man­ge betyd­nin­ger hos Husserl, men som jeg her fast­hol­der i den­ne ene = væsensvi­den­skab) og kends­ger­nings­vi­den­skab ind­byr­des for­bund­ne. Væsensvidenskaben eller eide­tik­ken er uaf­hæn­gig af kends­ger­nings­vi­den­ska­ben, som der­i­mod på sin side er afhæn­gig af væsensvi­den­ska­ben. Afhængigheden gæl­der kun én vej. Men den gæl­der på to måder.

For det før­ste må enhver viden­skab – og enhver fag­vi­den­skab er, hvad Husserl kal­der en kends­ger­nings­vi­den­skab – føl­ge den for­mel­le logik og der­med, som Husserl for­mu­le­rer det, den for­ma­le onto­lo­gi, der lig­ger i det at have et gen­stands­om­rå­de over­ho­ve­det, at hand­le om noget i det hele taget. For det andet må enhver viden­skab respek­te­re græn­ser­ne for sit områ­de (psy­ko­lo­gi­ens defi­ni­tio­ner og love kan ikke over­fø­res på geo­me­tri­en, astro­no­mi­ens defi­ni­tio­ner og love har ikke gyl­dig­hed inden for socio­lo­gi­en, osv.) og alt­så føl­ge den mate­ri­a­le logik eller, som Husserl kal­der det, den mate­ri­a­le og regio­na­le onto­lo­gi, der gæl­der dér og kun dér. Begrebet region, det at have et gen­stands­om­rå­de over­ho­ve­det, for­e­ner viden­ska­ber­ne. De for­skel­li­ge, regio­na­le eller mate­ri­a­le onto­lo­gi­er mødes i over­be­gre­bet Region über­haupt eller Gegenstand über­haupt.

For så vidt mødes Aristoteles og Descartes i Husserls viden­skabs­op­fat­tel­se. Men Husserl er selv­føl­ge­lig ikke hævet over filo­so­fi­ens histo­rie. Når man lader mate­ri­alt og for­malt mødes i begre­bet gen­stand over­ho­ve­det, må man ikke over­se, at den­ne gen­stand-over­ho­ve­det ikke selv er en gen­stand, der kan gøres til gen­stand for en viden­skab; at den blot er den tom­me form “gen­stands­om­rå­de” eller region. Så er det nød­ven­digt med for­sig­tig­hed (“eini­ger Vorsicht”), adva­rer Husserl.17Husserl, Ideen I (§10), 26. Spørgsmålet er, om han har lyt­tet til sin egen advar­sel. Descartes lod sig for­fø­re til opstil­lin­gen af en mat­he­sis uni­ver­sa­lis – som først sej­re­de over sko­la­stik­kens antik­ve­re­de syn på viden­ska­ben og siden har gået sin sej­rs­gang med viden­ska­ber­nes mate­ma­ti­se­ring lige til i dag. I Husserls for­fat­ter­skab bli­ver emnet frem­over nok så meget gen­stan­den over­ho­ve­det, uag­tet det egent­lig ikke er en gen­stand. Dette gæl­der i det mind­ste, lige ind­til Husserl skri­ver sin Krisis og bli­ver kri­tisk over for viden­ska­ber­nes og natu­rens mate­ma­ti­se­ring. Endnu i Ideen I er mate­ma­tik­ken et eksem­pel på en eide­tisk viden­skab – for i det­te værk bety­der eide­tik også viden­skab om ide­a­li­te­ter. Ligesom det hed­der, at væsensvi­den­ska­ben, eide­tik­ken, ikke rum­mer nogen “Wirklichkeitsthesen” (virkelighedsteser),18Husserl, Ideen I (§8), 22. ikke fore­ta­ger nogen “Daseinssetzung” (eksistensantagelse).19Husserl, Ideen I (§5), 17 (Dasein kur­si­ve­ret i teksten). Det er klart, at væsensvi­den­ska­ben ikke hæv­der nogen kends­ger­ning. Men kan fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand, das rei­ne Wesen oder Eidos, også siges at være defi­ne­ret med hæv­del­sen af den­ne ide­a­li­tet?

Kapitlets sid­ste para­graf anslår i det mind­ste et nyt tema i den for­bin­del­se: Den øver­ste art­sen­hed (“Gattungseinheit”) for enhver kon­kret ting, regio­nen, kan, som det nu hed­der, ikke frit vari­e­res, den er ikke “frei variierbar”.20Husserl, Ideen I (§16), 36. Grænserne for det, fæno­meno­lo­gi­en lader være givet, som det er givet, viser sig i vari­a­tio­nen.

Husserl, 1939

Eller 1925? Der er tvivl om Erfahrung und Urteils21Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1972). til­bli­vel­ses­hi­sto­rie; det dre­jer sig om fle­re for­skel­li­ge forsk­nings­ma­nuskrip­ter, redi­ge­ret sam­men af Husserl og Ludwig Landgrebe i fæl­les­skab og udgi­vet af sidst­nævn­te kort efter Husserls død. Variationslæren, som frem­stil­les i vær­kets Tredje afsnits kapi­tel II, kan for­ment­lig spo­res til nog­le manuskrip­ter fra 1925. Hvorom alting er, vil jeg her betrag­te vari­a­tions­læ­ren som et slut­punkt for Husserls udar­bej­del­se af fæno­meno­lo­gi­ens pro­gram, her­un­der bestem­mel­sen af dens gen­stand.

Vi befin­der os på et tids­punkt, hvor vi kan til­la­de os at for­ud­sæt­te, at fæno­men bety­der redu­ce­ret fæno­men, og at det­te igen kan for­stås som væsen. Fænomenologien er defi­ne­ret som væsenslæ­re, dens meto­de er væsensan­sku­el­se. Variationen præ­sen­te­res som den­nes grund­lag i §87 af Erfahrung und Urteil (den før­ste del­pa­ra­graf, §87a, har over­skrif­ten: “Freie Variation als Grundlage der Wesenserschauung”; “Fri vari­a­tion som grund­lag for væsensan­sku­el­sen”). Resultatet af den­ne arti­ku­la­tion af fæno­meno­lo­gi­en bli­ver, at grund­la­get får pro­ceska­rak­ter, at fæno­meno­lo­gi­en ende­gyl­digt for­la­der det rent deskrip­ti­ve for at bli­ve gene­tisk. Variationen for­ud­sæt­ter en fler­hed af vari­an­ter, givet her eller der og dvs. som skal gen­nem­lø­bes, først den­ne og så den­ne. Den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi må i sin ulti­ma­ti­ve fase tage spørgs­må­let om gene­sen og dens sta­tus op. Men lad mig først opsum­me­re det resul­tat, som Husserl selv præ­sen­te­rer i for­bin­del­se med vari­a­tions­læ­ren.

Resultatet af vari­a­tio­nens pro­ces er det inva­ri­an­te. Det er i sid­ste ende det, som Husserl her og andet­steds benæv­ner “Wesen” eller “Eidos” (“im pla­to­ni­s­chen Sinne”, præ­ci­se­res det her side 411, “aber rein gefaßt und frei von allen metap­hy­si­s­chen Interpretationen”; “i pla­to­nisk for­stand […] men for­stå­et rent og frit for alle meta­fy­si­ske tolk­nin­ger”). Dette væsen afteg­ner sig i vari­a­tio­nen, før det ses som væsen. Det afteg­ner sig ved sin stils enhed, ved sin “Wesensstil”.22Husserl, Erfahrung und Urteil, 441. Noget mere ano­nymt end væse­net går for­ud for det, der gri­bes som væsen, noget som er sel­ve det, sagen dre­jer sig om, “ein Selbiges”, kal­der Husserl det,23Husserl, Erfahrung und Urteil, 414. eller “ein Identisches”,24Husserl, Erfahrung und Urteil, 416. hvis iden­ti­tet kon­kret afhæn­ger af, hvil­ken sag der er tale om. Her i karak­te­ri­stik­ken af vari­a­tio­nen gæl­der det en helt gene­rel defi­ni­tion af vari­a­tio­nens meto­de og resul­tat. Derfor beteg­nel­ser­ne ein Selbiges, ein Identisches, das Invariante. Resultatet er sim­pelt­hen det, uden hvil­ket gen­stan­den for vari­a­tio­nen ikke kan tæn­kes: Variationen fore­skri­ver gen­stan­dens grænser.25Husserl, Erfahrung und Urteil, 411. Men bestem­mel­sen ud fra, hvor­dan begræns­nin­gen kan tæn­kes, afhæn­ger ikke af kon­kret fore­lig­gen­de vari­an­ter. Begrænsningen er ikke en begræns­ning til vir­ke­lig­he­den.

I vari­a­tio­nens løb, dvs. i for­lø­bet fra den ene vari­ant til den næste og den næste igen, mel­der det inva­ri­an­te sig som en bestemt, fæl­les stil. Størstedelen af vores erken­del­se fore­går på det niveau: Vi gen­ken­der en ny model som sta­dig­væk – en tele­fon, en bil, en stol; vi ser, at det er noget af den og den slags. Husserl beteg­ner den­ne fore­komst af gen­stan­dens væsen som “pas­siv for­kon­sti­tu­e­ret”. Vi kan imid­ler­tid ret­te opmærk­som­he­den tema­tisk mod det, vi på den måde har for os. Der er så tale om en over­gang fra det pas­sivt for­kon­sti­tu­e­re­de til aktiv kon­sti­tu­tion. Hvilken cen­tral rol­le, vari­a­tio­nen spil­ler, frem­går af, at den er sel­ve for­bin­del­ses­led­det i den­ne over­gang. Og ikke nok med det, for over­gan­gen til væsensan­sku­el­sen er, med sin ophæ­vel­se af bån­det til de vir­ke­ligt fore­lig­gen­de vari­an­ter, også redu­ce­ren­de i den betyd­ning, som vi har mødt i det hus­serl­ske begreb om reduk­tion.

Overgangen fra gen­stand til væsen ophæ­ver erken­del­sens bin­ding til vir­ke­lig­he­den. Husserl gør alvor af tale­må­den om, at kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser. Ikke sådan at for­stå, at vari­a­tio­nen ude­luk­ken­de fore­går i fan­ta­si­en, men sådan, at de vir­ke­ligt fore­lig­gen­de vari­an­ter sup­ple­res med fore­stil­le­de. Jeg teg­ner et eksem­pel på den retvink­le­de tre­kant, men jeg kan fore­stil­le mig den retvink­le­de tre­kant i man­ge andre udga­ver. Og når vir­ke­lig­he­dens græn­ser over­skri­des af fan­ta­si­en, bli­ver det op til den at træk­ke græn­ser­ne. Selvfølgelig, man kan med ret­te spør­ge, når talen er om fan­ta­si­en, der sæt­ter græn­ser, om den­ne evne nu også er i stand til det. Kan fan­ta­si­en sæt­te græn­ser? Husserl besva­rer spørgs­må­let som føl­ger: Jeg kan fore­stil­le mig det gule hus, jeg ser, med en anden far­ve; det kun­ne være rødt eller blåt. Jeg kan lige­le­des fore­stil­le mig andre typer huse. Og jeg kan fore­stil­le mig andre far­ver end de nævn­te. Men jeg kan ikke vari­e­re f.eks. min fore­stil­ling om far­ven så meget, at jeg går helt ud over far­ve­ska­la­en og ender med for­vand­lin­gen af far­ven til en tone. Som Husserl siger det, først med et ord fra Logische Untersuchungen og siden med et fra Ideen, vari­a­tio­nen er, også i fan­ta­si­en, begræn­set af at skul­le fore­gå inden for en øver­ste “Gattung” (art),26Husserl, Erfahrung und Urteil, 420. den kan ikke føre fra en “Region” over i en anden.27Husserl, Erfahrung und Urteil, 435. Den type begræns­ning skyl­des ikke vir­ke­lig­he­den, men der­i­mod fan­ta­si­en, som fæno­meno­lo­gi­en viser sig at være mere i pagt med end vir­ke­lig­he­den.

En berømt sen­tens fra Ideen I lyder: “Eine abso­lu­te Realität gilt genau so viel wie ein run­des Viereck” (“En abso­lut rea­li­tet har lige så megen gyl­dig­hed som en rund fir­kant”).28Husserl, Ideen I, 120 (tek­stens kursiv). Det abso­lut­te er ikke af den­ne ver­den. Det væsen, som fæno­meno­lo­gi­en er læren om, lader sig ikke afgræn­se ved, at man ser efter i vir­ke­lig­he­den: Der fin­der man ikke den væsent­li­ge afgræns­ning. Eller, ander­le­des udtrykt: Der fin­der man ikke tin­ge­nes væsen. Den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi hen­vi­ser med sin væsensan­sku­el­se til en ver­den, som er rige­re end den vir­ke­li­ge. Dog kan man med ret­te spør­ge, hvor den så viser hen. Kan man kla­re sig med at sige, at det pla­to­ni­ske “væsen” eller “eidos” her skal for­stås som befri­et for “alle meta­fy­si­ske for­tolk­nin­ger”? Hvordan skal det så for­stås? Spørgsmålet kan også for­mu­le­res ander­le­des: Findes der over­ho­ve­det en ikke-meta­fy­sisk for­stå­el­se af tin­ge­nes “væsen”? Eller: Hvis kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser­ne for væse­net, hvor ken­der så fan­ta­si­en dis­se græn­ser fra?

En sen­tens fra vari­a­tions­ka­pit­let i Erfahrung und Urteil fortje­ner at være lige så berømt som den fra Ideen I. Jeg mener for­mu­le­rin­gen på side 423: “Die Wirklichkeiten müs­sen behan­delt wer­den als Möglichkeiten unter ande­ren Möglichkeiten.” (“Virkeligheder må behand­les som mulig­he­der blandt andre mulig­he­der.”) Endnu engang slår Husserl fast, at fæno­meno­lo­gi ikke hand­ler om, hvad der fak­tisk eller i vir­ke­lig­he­den er til­fæl­det. Dermed er det også slå­et fast, at fæno­meno­lo­gi­en ikke har noget at gøre med dis­kus­sio­ner om rea­lis­me og anti­re­a­lis­me, om vir­ke­lig­he­dens eksi­stens “uden for bevidst­he­den”, osv. Problemet er ikke, hvil­ken rea­li­tet, der sva­rer til det fæno­meno­lo­gi­ske væsen eller eidos, for det står efter Husserls begrebs­be­stem­mel­ser klart, at der ikke vil kun­ne fin­des noget af den slags i vir­ke­lig­he­den, hvor meget man end ser efter. Problemet, som den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi efter­la­der til sine arv­ta­ge­re, er der­i­mod, hvor­dan det­te væsen over­ho­ve­det er eller gives. Den for­nem­me sen­tens fra Erfahrung und Urteil, der kun­ne stå som den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gis mot­to, er fuld af fler­ty­dig­hed.

At betrag­te vir­ke­lig­he­den som en mulig­hed blandt andre mulig­he­der er at befri den filo­so­fi­ske betragt­ning fra den empi­ri­ske eller fak­ti­ske begræns­ning. Det er dog sam­ti­dig så langt fra at være en befri­el­se fra enhver begræns­ning, at net­op græn­ser­ne for det væsent­li­ge eller væsens­mæs­si­ge udgør Husserls tema. Befrielsen befri­er væsens­be­tragt­nin­gen fra den vir­ke­li­ge væren; den etab­le­rer væsens­be­tragt­nin­gens uaf­hæn­gig­hed af den vir­ke­li­ge ver­den. I Husserls sprog­brug: Fænomenologien befri­es for enhver Wirklichkeitsthese, Seinssetzung eller Daseinssetzung. Men gen­stan­dens væsen er dog sta­dig; det er væsen for en gen­stand af den­ne eller den­ne slags, inden for ram­mer­ne af den­ne region, med den­ne øver­ste kate­go­ri, osv. Er bestem­mel­sen af fæno­meno­lo­gi­ens væsen ikke en onto­lo­gisk bestem­mel­se? Eller sæt­ter fæno­meno­lo­gi­en onto­lo­gi­en i paren­tes sam­men med vir­ke­lig­he­den?

Husserl er ikke gan­ske uan­fæg­tet af det spørgs­mål. Man fin­der adskil­li­ge til­løb til en besva­rel­se. Som det alle­re­de er frem­gå­et af mine cita­ter fra Ideen I, er Husserl ikke en filo­sof, som prø­ver at und­gå onto­lo­gi­en. Det er dog også gan­ske klart, at hans begreb om onto­lo­gi ikke er et hvil­ket som helst begreb om onto­lo­gi. Det er klart af hans sprog­brug, som lader anta­gel­se (Setzung el. These) af vir­ke­lig­hed være ens­be­ty­den­de med anta­gel­se af væren (Sein el. Dasein). Den onto­lo­gi­ske afkla­ring af fæno­meno­lo­gi­ens sta­tus bli­ver et spørgs­mål om afkla­ring af dens for­hold til vir­ke­lig­he­den. Tendensen i Husserls over­vej­el­ser bli­ver der­for, at som fæno­meno­lo­gi­en er frit stil­let i for­hold til vir­ke­lig­he­den, sådan er den også stil­let i for­hold til onto­lo­gi­en. Sådan lyder det gan­ske utve­ty­digt fra Husserls side i 1912 (i “Beilage I” til Ideen III): “Denn an sich, wir wer­den noch davon spre­chen, ist Ontologie nicht Phänomenologie” (“For i sig selv, det vil vi kom­me til­ba­ge til, er onto­lo­gi ikke fæno­meno­lo­gi”).29Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie III, i Husserliana V (Haag: Nijhoff, 1971), 129 (tek­stens kursiv).

Efter Husserl bli­ver den­ne fri­hed i for­hold til onto­lo­gi­en det sva­ge­ste led i den hus­serl­ske fæno­meno­lo­gi. Eller for at sige det på en anden måde: Fænomenologien bli­ver aldrig stær­ke­re end i Husserls udga­ve. Hvor sene­re filo­sof­fer som Heidegger eller Merleau-Ponty opsum­me­rer fæno­meno­lo­gi­en med en suveræ­ni­tet, som kan synes stør­re, har de net­op opnå­et deres suveræ­ni­tet ved at over­skri­de græn­ser­ne for fæno­meno­lo­gi­en. Ved at føl­ge Husserl hele vej­en har de kun­net vise hans begræns­ning, dvs. hvad han har udret­tet.

Heidegger, 1927

Definitionen af fæno­meno­lo­gi­en, som den frem­træ­der i ind­led­nin­gen til Heideggers Sein und Zeit (§7 som jeg i det føl­gen­de kal­der fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fen) rum­mer som bekendt også en gan­ske utve­ty­dig stil­ling­ta­gen til for­hol­det mel­lem fæno­meno­lo­gi og onto­lo­gi. “Ontologie ist nur als Phänomenologie mög­lich”, skri­ver Heidegger i kursiv.30Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1972), 35. Altså en gan­ske anden stil­ling­ta­gen end Husserls. Og en gan­ske anden opfat­tel­se af fæno­meno­lo­gi­en end den end­nu i dag gængse. Men også, vil jeg til­fø­je, en helt anden opfat­tel­se af onto­lo­gi end den gængse.

Lad mig tage udgangs­punkt i det sid­ste. Det frem­går fra begyn­del­sen af Heideggers fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf, at han ikke er ude i at for­sva­re en bestemt filo­so­fisk disci­plin over for andre (“kei­ner bestim­m­ten Disziplin das Wort gere­det”, etc.).31Heidegger, Sein und Zeit, 27. Det frem­går lige så tyde­ligt, om end tyde­ligst af para­graf­fens slut­ning, at Heidegger hel­ler ikke vil for­sva­re en bestemt filo­so­fisk “retning”.32Heidegger, Sein und Zeit, 38. Projektet er en genop­væk­kel­se af spørgs­må­let om væren, som er gerå­det i glem­sel. Heidegger vil under­sø­ge betin­gel­ser­ne for et spørgs­mål og er ikke spe­ci­elt inter­es­se­ret i at nå frem til et svar. Spørgsmålet er, hvad det vil sige at være. Det er filo­so­fi­ens fun­da­men­tale spørgs­mål (“fun­da­men­ta­lon­to­lo­gi­en” benæv­ner under­sø­gel­sen af spørgs­må­lets betin­gel­ser og ikke et svar på spørgs­må­let).

Ved at pla­ce­re spørgs­må­let om værens mening eller betyd­ning som filo­so­fi­ens mest fun­da­men­tale, fjer­ner Heidegger sig fra Husserl. Hans defi­ni­tion af fæno­meno­lo­gi­en er en helt anden end Husserls. Og hvor Heidegger distan­ce­rer sig fra fæno­meno­lo­gi­en som filo­so­fisk ret­ning, er det da også Husserl, han tager afsked med. Forståelsen af fæno­meno­lo­gi­en lig­ger ikke i at have for­stå­et, hvad den som ret­ning går ud på, men ene og ale­ne i for­stå­el­sen af dens mulig­hed, siger Heidegger på det ene­ste sted i fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fen, hvor han cite­rer Husserl. Resten af para­graf­fen er fuld af græ­ske cita­ter, som om det sna­re­re var græker­ne, man skul­le lære fæno­meno­lo­gi af.

Fænomenologi er da også en græsk dan­nel­se, i det mind­ste som ter­mi­nus, sam­men­sat af φαινόμενον (phai­no­menon) og λόγος (log­os). Heideggers greb er at få fæno­men og log­os til at bety­de stort set det sam­me. Blandt de betyd­nin­ger af φαινόμενον, som Heidegger frem­hæ­ver, er betyd­nin­gen det åben­ba­re (“das Offenbare”) fun­da­men­tet for alle andre: φαίνεσθαι bety­der at vise sig. Men λόγος for­kla­res ud fra δηλοῦν (dēlo­un), at vise, eller stær­ke­re ἀποφαίνεσθαι (apop­hai­ne­st­hai), at vise i betyd­nin­gen påvi­se og bevi­se. Sådan ender fæno­meno­lo­gi med at bety­de λέγειν τὰ φαινόμενα (lege­in ta phai­no­me­na), og nær­me­re ἀποφαίνεσθαι τὰ φαινόμενα (apop­hai­ne­st­hai ta phai­no­me­na), at vise det, som viser sig, med den for­stær­ken­de til­fø­jel­se: sådan som det viser sig. Men fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fens scoop er ikke slut end­nu. Det er ikke kun fæno­men og log­os, som bety­der det sam­me. Sammenfaldet gæl­der i sid­ste ende fæno­meno­lo­gi­en og onto­lo­gi­en.

Heideggers påstand, at onto­lo­gi kun er mulig som fæno­meno­lo­gi, kul­mi­ne­rer i en for­mu­le­ring, som slet og ret defi­ne­rer fæno­meno­lo­gi som onto­lo­gi: “Sachhaltig genom­men ist die Phänomenologie die Wissenschaft vom Sein des Seienden – Ontologie” (“Sagligt set er fæno­meno­lo­gi viden­ska­ben og det væren­des væren – ontologi”).33Heidegger, Sein und Zeit, 37. De to “viden­ska­ber” kan for­stås som en og sam­me, idet per­spek­ti­vet for­sky­des fra det væren­de til det væren­des væren. Fænomenologien skal ikke bely­se eller “vise” det væren­de; dens opga­ve er der­i­mod at åben­ba­re det væren­de i dets væren. Det er ikke et eller andet noget, der skal vises, men der­i­mod et hvil­ket som helst noget i dets væren. Det udvik­les i fæno­meno­lo­gi­pa­ra­graf­fens sid­ste del, C. “Was ist das, was die Phänomenologie ‘sehen las­sen’ soll? […] Offenbar sol­ches, was sich zunä­chst und zumei­st gera­de nicht zeigt” (“Hvad er det, som fæno­meno­lo­gi­en skal ‘lade bli­ve set’? […] Åbenlyst noget, som fra først af og for det meste net­op ikke viser sig”).34Heidegger, Sein und Zeit, 35. Det skjul­te kan, for så vidt det er det skjul­te ved et hvil­ket som helst fæno­men, selv­føl­ge­lig ikke være noget bestemt, som er skjult. Det skjul­te ved det, som viser sig, er sel­ve det, at det viser sig. Hvad der på den­ne sær­li­ge måde er skjult, er ikke noget væren­de, men altid nogets væren.

På den måde for­ryk­ker defi­ni­tio­nen af fæno­meno­lo­gi­ens gen­stand sig i den tyske fæno­meno­lo­gis ulti­ma­ti­ve udga­ve, dvs. i den udga­ve, som for­mu­le­rer sig, hvor fæno­meno­lo­gi­en er ved at være ved vejs ende. Fænomenologiens gen­stand er fæno­me­net; men fæno­me­net er ikke noget. For så vidt gen­stan­den for den fæno­meno­lo­gi­ske ana­ly­se nu er gen­stan­dens væren, må dens fokus defi­ni­tivt flyt­tes fra den­ne eller hin gen­stands­sfæ­re til måden at være på som mere fun­da­men­tal end gen­stan­den selv. Det lig­ger alle­re­de i Heideggers, ellers gan­ske over­ra­sken­de, defi­ni­tion af fæno­me­net som måde. “Phänomen – das Sich-an-ihm-selbst-zei­gen – bedeu­tet eine aus­gezei­ch­ne­te Begegnisart von etwas” (“Fænomen – det at vise sig ved sig selv – bety­der en udpræ­get måde, hvor­på noget møder frem”).35Heidegger, Sein und Zeit, 31 (Phänomen kur­si­ve­ret i tek­sten, Begegnisart kur­si­ve­ret af mig). Sådan vil Sein und Zeit udfol­de sin ana­ly­se af ethvert emne ud fra dets være­må­de.

Heideggers ana­ly­ser af ham­me­ren, der som ting er fun­de­ret på ham­rin­gen, det at ham­re – lige­gyl­digt med hvad, eller af vin­den ud fra frem­drif­ten, når man sej­ler, skyl­des ikke en inter­es­se i dag­lig­da­gens prak­sis ale­ne. Det fun­da­men­tale er, at vi for at for­stå tin­ge­ne må gå ud fra den måde, tin­ge­ne møder os på, i ste­det for at gå ud fra de fær­di­ge ting, som omgi­ver os. Heidegger går ikke til filo­so­fi­ens sto­re tema­er på nogen anden måde, når han ana­ly­se­rer spro­get ud fra teg­nets indstif­tel­se, eller sand­he­den ud fra nogets visen sig sandt, eller histo­ri­en ud fra mulig­he­den for at betrag­te en hvil­ken som helst gen­stand som histo­risk.

Merleau-Ponty, 1945

Da Maurice Merleau-Ponty hav­de afslut­tet manuskrip­tet til Phénoménologie de la per­cep­tion,36Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion (Paris: Gallimard, 1971). blev han bedt om at skri­ve et for­ord, hvori han rede­gjor­de for sin meto­de. Dette for­ord ind­le­des med spørgs­må­let Hvad er fæno­meno­lo­gi? og med kon­sta­te­rin­gen af, at man end­nu et halvt århund­re­de efter Husserls før­ste arbej­der ikke har fun­det en hold­bar defi­ni­tion. Merleau-Ponty er i sit før­ste defi­ni­tions­for­slag tro mod Husserls defin­tion af fæno­meno­lo­gi­en som Wesenslehre: “La phé­nomé­no­lo­gie, c’est l’étu­de des essences”.37Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, I. Efter den­ne erklæ­ring føl­ger en ræk­ke modi­fi­ka­tio­ner gæl­den­de det essen­ti­el­les sta­tus – som for fæno­meno­lo­ger­ne ikke er af en anden ver­den; udgangs­punk­tet er eksi­sten­sen og fak­ti­ci­te­ten. Og så rum­mer for­or­det til Phénoménologie de la per­cep­tion gan­ske som ind­led­nin­gen til Sein und Zeit et fri­heds­brev i for­hold til fæno­meno­lo­gi­en som dok­trin eller bevæ­gel­se: “Fænomenologien er kun til­gæn­ge­lig for en fæno­meno­lo­gisk metode”.38Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, II. Det afgø­ren­de må der­for være, hvor­dan Merleau-Ponty udfol­der sin meto­de, efter Husserl og efter Heidegger.

Også for Merleau-Ponty er fæno­meno­lo­gi­en beskri­ven­de. Men for ham står det deskrip­ti­ve ikke i mod­sæt­ning til det gene­ti­ske, tvær­ti­mod, Merleau-Ponty er kon­stant opta­get af, hvor­dan en ver­den – det være sig per­cep­tio­nens, spro­gets eller histo­ri­ens – bli­ver til; han beskri­ver, som han siger med et udtryk, der går igen­nem hele for­fat­ter­ska­bet, ver­den “à l’état nais­sant” (ver­den som den fødes).39I for­or­det optræ­der udtryk­ket side XVI. Modsætningen til fæno­meno­lo­gi­ens væsens­be­skri­vel­se er viden­ska­ben, som nok kan ana­ly­se­re og for­kla­re, men som sprin­ger beskri­vel­sen over. Videnskaben, og med den “vi”, dvs. den almin­de­li­ge “com­mon sen­se”, går ud fra en ver­den af fær­di­ge gen­stan­de. Hvad vi glem­mer, er, at vi har lært, dvs. at vi har måt­tet lære at se alting på den måde; at spro­get ikke er kom­met til os som ling­vi­stik­kens gen­stand, at synet og hørel­sen først efter at være kom­met til udfol­del­se kan udfor­skes af fysi­o­lo­gi­en, at al den­ne viden er abstrakt og afhæn­gig “som geo­gra­fi­en i for­hold til land­ska­bet, hvor vi først har lært, hvad en skov, en slet­te eller en flod er”.40Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, III. I for­hold til udvik­lin­gen fra Husserl og Heidegger, kan man karak­te­ri­se­re det moment, Merleau-Ponty når, ved at sige, at hvad det gæl­der om i væsens­be­skri­vel­sen, er, ikke at gøre væse­net til noget.

Merleau-Ponty har sin egen beteg­nel­se for det, som er væsent­ligt, før det er noget: det “før­o­b­jek­ti­ve” (le préob­jectif). Man kan uden over­dri­vel­se kal­de det­te begreb for Merleau-Pontys fæno­men­be­greb. Det før­o­b­jek­ti­ve er det fæno­me­na­le. Det er det sid­ste fæno­men­be­greb, som frem­kom­mer i fæno­meno­lo­gi­ens udvik­ling, og som på en måde sam­ler det, vi kan lære af Husserl og Heidegger. Men hvad til­fø­jer det, som vi kun kan lære hos Merleau-Ponty?

Den fæno­meno­lo­gi­ske måde at tæn­ke på mod­sæt­ter sig den objek­ti­ve tænk­ning; men det bety­der ikke, at fæno­meno­lo­gi­en er sub­jek­tiv. Merleau-Ponty angi­ver selv, at han bru­ger beteg­nel­sen “den objek­ti­ve tænk­ning” som Kierkegaard (“Ainsi se for­me une pensée ‘objecti­ve’ (au sens de Kierkegaard), – cel­le du sens com­mun, cel­le de la sci­en­ce […]”).41Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, 86. Hvis vi skal for­stå den fæno­meno­lo­gi­ske tænk­ning som mod­sat den objek­ti­ve, må vi for­stå den ud fra “sub­jek­ti­vi­te­tens tæn­ker”, Kierkegaards pseu­do­nym Johannes Climacus. Men så må vi også for­stå sub­jek­ti­vi­te­ten, som Kierkegaard gør det under dét pseu­do­nym, hvil­ket ikke vil sige som en fær­dig og fast stør­rel­se, som om sub­jek­tet var en sær­lig slags objekt. Det er tvær­ti­mod den objek­ti­ve tænk­ning, som er grund­lagt på det fær­di­ge, på resul­ta­tet. Den sub­jek­ti­ve tænk­ning kon­cen­tre­rer sig om til­bli­vel­sen, om altings “vor­den”. Selv om Merleau-Pontys hen­vis­ning til Kierkegaard ikke er meget mere end en hen­tyd­ning, er den alli­ge­vel gan­ske præ­cis: Den objek­ti­ve tænk­ning adskil­ler sig fra den fæno­meno­lo­gi­ske ved at gå ud fra det fuldt fær­di­ge objekt.

Eller for at sige det med Merleau-Pontys sæd­van­li­ge eksem­pel: Selv om en ter­ning altid har seks lige sto­re sider, er der aldrig nogen, der har set en ter­ning med seks lige sto­re sider. Hele gåden, det forun­der­li­ge ved vores erken­del­ses situ­a­tion som men­ne­ske­lig, er, sagt med det­te eksem­pel, hvor­dan vi kom­mer fra ter­nin­gen, som vi møder den, til ter­nin­gen, som vi ved, den er. Vi går altid (med vores “sun­de for­nuft” til dag­lig – og i viden­ska­ben, når det går højt) ud fra den fær­di­ge ver­den, fra alt det, som med Husserls ord er “kon­sti­tu­e­ret”. Men det fær­di­ge objekt fin­des net­op kun som udskilt og adskilt fra den ver­den, vi fak­tisk befin­der os i. Vi møder det kun i en und­ta­gel­ses­si­tu­a­tion. Vi møder kun den “rene” lyd til høre­prø­ven, som vi møder “kunst­vær­ket” på muse­et, eller som vi ser en mand tale i en tele­fon­boks, for at næv­ne nog­le andre af Merleau-Pontys eksemp­ler.

Merleau-Pontys ana­ly­ser af diver­se eksemp­ler kan siges at have sam­me fokus som Heideggers, al den stund de også går ud fra de brud på men­ne­ske­li­ge livs­sam­men­hæn­ge, som det objek­ti­ve, som viden­ska­bens og som meta­fy­sik­kens faste instan­ser udkrystal­li­se­res fra. Ikke desto min­dre peger Merleau-Pontys eksemp­ler i en anden ret­ning. Hvor Heideggers ana­ly­ser næsten altid kred­ser om brugs- eller funk­tions­sam­men­hæn­ge, beva­rer Merleau-Ponty kon­tak­ten med en ver­den før det objek­ti­ve, som ikke har nogen brug eller funk­tion. Når han foku­se­rer på “sti­len” som det fæl­les under­lag for en per­sons skrift, hvad enten per­so­nen skri­ver helt småt på papir, eller stør­re, ved at bru­ge hele armen, på tav­len; når han gen­fin­der “sti­len” som det fæl­les hos en kunst­ner, som har arbej­det både som bil­led­hug­ger og som maler, eller i et men­ne­skes sprog og i dets måde at hil­se og bevæ­ge sig på, viser han os det før­o­b­jek­ti­ve som det usub­stan­ti­el­le, som uhånd­gri­be­lig for­ud­sæt­ning for det sub­stan­ti­el­le, vi først kan defi­ne­re, når det er fær­digt, dvs. når det på én gang har mistet sin uhånd­gri­be­lig­hed og sin vir­ke­lig­hed.

Efterskrift, 2023

Man kan gøre rede for fæno­meno­lo­gi­en og dens udvik­ling ved at få den til at pege frem på sene­re vide­re­ud­vik­ling til her­me­neu­tik og dekon­struk­tion, ved at læse Gadamer og Derrida i for­læn­gel­se af Husserl og Heidegger og Merleau-Ponty. Det er en inter­es­sant og nød­ven­dig opga­ve. I min rede­gø­rel­se her har jeg imid­ler­tid valgt at pege på en opga­ve, som fæno­meno­lo­gi­en sæt­ter for al sene­re filo­so­fi, og som sta­dig­væk kræ­ver, at der arbej­des vide­re med den. Det har jeg gjort, for­di jeg er af den opfat­tel­se, at man skyl­der en filo­so­fisk ret­ning at respek­te­re dens radi­ka­li­tet, at læse sig frem til den dyb­de, som den nu engang selv nåe­de, og i hvil­ken der sta­dig lig­ger en appel til os i dag.

Jeg har oven­for beskre­vet Husserls sam­men­stil­ling af fæno­men og væsen, hans defi­ni­tion af fæno­meno­lo­gi­en som Wesenslehre eller eide­tik; jeg har i den for­bin­del­se under­stre­get, at Husserls tale om væsen ikke er upro­ble­ma­tisk, og at den hel­ler ikke var det for ham selv at se. Udfoldelsen af væsenslæ­ren til vari­a­tions­læ­re viser noget om, hvad pro­ble­met er. Variationen, eller vari­a­bi­li­te­ten, gan­gen fra den ene vari­ant til den anden, intro­du­ce­rer det pro­ces­su­el­le som væsent­ligt træk ved ethvert væsen. Hvilket kan gen­fin­des som histo­ri­ens pro­blem hos den sene Husserl.

Man siger ger­ne, at Heidegger tager afstand fra Husserls eide­tik, at han for­ka­ster tan­ken om Wesenslehre og Wesenserschauung, og på den måde kom­mer fæno­meno­lo­gi­en som lære om væse­net til at tage sig antik­ve­ret ud. Det sker, for­di man hol­der sig til menings­ni­veau­et, for­di man gør filo­so­fi til filo­dok­si. Ganske vist kan man fin­de erklæ­rin­ger af den mening hos Heidegger. Men så mang­ler man at for­kla­re, hvor­for talen om væsen aldrig ophø­rer hos Heidegger, og hvor­for den tvær­ti­mod går igen­nem hele for­fat­ter­ska­bet med dets for­søg på afkla­ring af et Wesen der Technik, Wesen der Dichtung, Wesen der Wahrheit, osv. Det står til­ba­ge at under­sø­ge, hvad den­ne tale om Wesen – den tale­må­de, som Heidegger selv kal­der ver­bal – nær­me­re skal bety­de hos Heidegger.

En af de før­ste, hvis ikke den før­ste, som vove­de sig ud i en under­sø­gel­se af den­ne slags, var Merleau-Ponty. Jeg har oven­for nævnt hans sta­di­ge bestræ­bel­se på ikke at tæn­ke nogets væsen som et noget. Heri er han kon­ge­ni­al med Heidegger, hvis tolk­ning af væsens­spørgs­må­let han føl­ger og udfol­der vide­re især i det sene­ste tiår af sit for­fat­ter­skab. For stør­ste­delens ved­kom­men­de udgø­res de skrif­ter, vi har i så hen­se­en­de, af Merleau-Pontys arbejds­no­ter, offent­lig­gjort post­humt som appen­diks til Le visib­le et l’in­vi­sib­le (1964), og af hans fore­læs­nings­ma­nuskrip­ter fra tiden på Collège de France, som er under udgi­vel­se.

Da filo­so­fi­en i den sene­ste gene­ra­tion eller to, hvor engelsk sprog og der­med engelsk tra­di­tion er ble­vet ene­rå­den­de inter­na­tio­nalt, har fjer­net sig sta­digt mere fra den udvik­ling, som trans­cen­den­tal­fi­lo­so­fi­en og den spe­ku­la­ti­ve filo­so­fi betød på det euro­pæ­i­ske kon­ti­nent, er der ikke man­ge, som har taget det nævn­te spørgs­mål angå­en­de eide­tik­kens eller væsenslæ­rens sta­tus op til vide­re drøf­tel­se. Men de fin­des dog. Omkring tids­skrif­tet Chiasmi inter­na­tio­nal, grund­lagt i 1999 af ita­li­e­ne­ren Mauro Carbone, og som udgi­ves tresprog­ligt (på fransk, ita­li­ensk og engelsk), sam­les en ræk­ke yngre filo­sof­fer, blandt hvil­ke fæno­meno­lo­gi­ens radi­ka­li­tet hol­des i hævd. Jeg hen­vi­ser evt. inter­es­se­re­de til det­te tids­skrift for vide­re læsning.42Denne arti­kel ind­le­des af for­or­det: Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.

1. Franz Brentano, Psychologie vom empi­ri­s­chen Standpunkt (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1973).
2. Aristoteles, De ani­ma, 431a 15–16.
3. Edmund Husserl, Logische Untersuchungen, “Beilage: Äußere und inne­re Wahrnehmung. Physische und psy­chi­che Phänomene”, i Husserliana XIX/2 (Haag: Nijhoff, 1984).
4. Husserl, Logische Untersuchungen, 768.
5. Husserl, Logische Untersuchungen, 770.
6. Husserl, Logische Untersuchungen, 770.
7. Edmund Husserl, Die Idee der Phänomenologie, i Husserliana II (Haag: Nijhoff, 1973).
8. Husserl, Die Idee, 5.
9. Husserl, Die Idee, 7.
10. Husserl, Die Idee, 7.
11. Som det frem­går f.eks. side 57 i Husserls Die Idee.
12. Husserl, Die Idee, 58 (kur­si­ve­ret i teksten).
13. Husserl, Die Idee, 51.
14. Husserl, Die Idee, 68.
15. Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976).
16. Husserl, Ideen I, 12.
17. Husserl, Ideen I (§10), 26.
18. Husserl, Ideen I (§8), 22.
19. Husserl, Ideen I (§5), 17 (Dasein kur­si­ve­ret i teksten).
20. Husserl, Ideen I (§16), 36.
21. Edmund Husserl, Erfahrung und Urteil (Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1972).
22. Husserl, Erfahrung und Urteil, 441.
23. Husserl, Erfahrung und Urteil, 414.
24. Husserl, Erfahrung und Urteil, 416.
25. Husserl, Erfahrung und Urteil, 411.
26. Husserl, Erfahrung und Urteil, 420.
27. Husserl, Erfahrung und Urteil, 435.
28. Husserl, Ideen I, 120 (tek­stens kursiv).
29. Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie III, i Husserliana V (Haag: Nijhoff, 1971), 129 (tek­stens kursiv).
30. Martin Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1972), 35.
31. Heidegger, Sein und Zeit, 27.
32. Heidegger, Sein und Zeit, 38.
33. Heidegger, Sein und Zeit, 37.
34. Heidegger, Sein und Zeit, 35.
35. Heidegger, Sein und Zeit, 31 (Phänomen kur­si­ve­ret i tek­sten, Begegnisart kur­si­ve­ret af mig).
36. Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion (Paris: Gallimard, 1971).
37. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, I.
38. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, II.
39. I for­or­det optræ­der udtryk­ket side XVI.
40. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, III.
41. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la per­cep­tion, 86.
42. Denne arti­kel ind­le­des af for­or­det: Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.