• Print
Denne artikel er en del af serien “

Examen de conscience, eller: Hvordan fænomenologien blev til fup og svindel


8. februar 2023

Så har det igen været eksa­men­s­tid. Jeg sid­der med 57 skrift­li­ge opga­ver for­an mig. I alt knap 700 sider. Når jeg om en uge er fær­dig med hele bun­ken, dagen efter, at jeg er fær­dig (som man siger: som i: fær­dig), vil der kom­me mails indehol­dende spørgs­må­let: Hvornår kan man få feed­ba­ck?

Nun Geduld! Det er søde og rare unge men­ne­sker. De fle­ste skal have gode karak­te­rer:

De har været flit­ti­ge. De har hørt efter. De har lært noget.

Enkelte ste­der er det gået galt. Det er især, hvor de stu­de­ren­de har været ale­ne med se­kun­dærlitteraturen. Jeg prø­ver ellers at adva­re. Hvert år. 98% af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren er i bed­ste fald spild af tid, i vær­ste fald ska­de­lig. Læs hel­le­re tek­sten igen.

Jeg under­vi­ser i disci­pli­nen “Fænomenologi, her­me­neu­tik, dekon­struk­tion” på Afdeling for filo­so­fi ved Københavns Universitet Amager. Disciplinen blev opret­tet til erstat­ning for “Kontinen­tal filo­so­fi”, som man kør­te med en del år. Det var mig, der pro­teste­re­de imod den benæv­nel­se, som ikke er andet end den angel­sak­si­ske ver­dens beteg­nel­se for de 12 eller måske 20 nuti­di­ge filo­so­fi­ske ret­nin­ger, som fal­der uden for deres egen såkaldt ana­ly­ti­ske. Indrømmet, så kom der kun tre ret­ninger med. I det mind­ste er det nog­le af de vig­tig­ste.

Sådan må man være beske­den under det nugæl­den­de hege­mo­ni. Sådan er det – ikke at være her­sken­de ide­o­lo­gi. Det er OK. Ville man måske ønske at være det?

Men er det over­ho­ve­det muligt at under­vi­se i de ret­nin­ger, i de tek­ster, uden at bli­ve fan­get ind af det angel­sak­si­ske hege­mo­ni?


Her er nog­le opga­ver om Husserls opgør med Brentano. Forlægget, alt­så tek­sten, er Husserls ap­pen­diks til Logische Untersuchungen. Det er en van­ske­lig tekst, det skal guder­ne vide. Men den er dog ikke umu­lig at læse. Hvis det alt­så ikke var, for­di den domi­ne­ren­de sekun­dær­lit­te­ra­tur gjor­de det umu­ligt. Nuvel, de stu­de­ren­de skal anven­de sekun­dær­lit­te­ra­tur, det står højt og tyde­ligt i stu­die­or­dningen. De anven­der sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, og så skal de have en god karak­ter. Det er ikke de­res fejl. Det er sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, der er til dum­pe­ka­rak­ter.

Altså, barm­hjer­tig­hed, over­bæ­ren­hed, siger jeg til mig selv. Jeg har trods alt skre­vet dispu­tats om Husserls udvik­ling fra først til sidst, og det er ikke rime­ligt at for­ven­te opga­ver på niveau med dok­tor­gra­den. De stu­de­ren­de, som læser sekun­dær­lit­te­ra­tur, læser hel­ler ikke dis­putat­ser. De læser, hvad der har fået en vis udbre­del­se på mar­ke­det. Især det engelsk­spro­ge­de.

De stu­de­ren­des opga­ver kan som føl­ge af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren beret­te, at Husserls opgør med Brentano som for­mu­le­ret i appen­dik­set ikke siger noget om Husserls onto­lo­gi­ske posi­tion. For det mel­der intet om, hvad Husserl mener eller erklæ­rer i så hen­se­en­de. Det, som Husserl kal­der den rene væsens­lære, hand­ler om det rene fæno­men uden at til­skri­ve det­te fæno­men nogen be­stemt rea­li­tet. Husserl er meta­fy­sisk neut­ral og ale­ne ude på at karak­te­ri­se­re vores mulig­hed for erken­del­se. Hans tekst hand­ler ikke om, hvad der fak­tisk eller i vir­ke­lig­he­den er til­fæl­det. Endelig må man for­stå, at Husserl under­går en trans­cen­den­tal ven­ding, og den­ne tekst lig­ger før den­ne ven­ding og kan der­for hel­ler ikke tages til ind­tægt for noget fæno­meno­lo­gisk bidrag til onto­lo­gi­en. Det vil­le være ahi­sto­risk. Sådan. Det var dét.

Jeg træk­ker vej­ret dybt igen og tæn­ker på Alains udta­lel­se om sine kol­le­ger på Sorbonne: Jeg har fulgt deres dis­kus­sio­ner og for­gæ­ves ledt efter fejl­en.

For ærlig talt, det er svært at se, hvor man skal ende og begyn­de, hvis man vil ret­te op på en for­vansk­ning, der ikke gæl­der noget bestemt, men der­i­mod det hele.


Som om filo­so­fi hand­le­de om filo­sof­fer­nes posi­tion. Som om filo­sof­fer­ne skul­le læses efter, hvad de erklæ­rer eller mener. Som om onto­lo­gi hand­le­de om, hvad der er fak­tisk eller vir­ke­ligt. Som om man kun­ne være meta­fy­sisk eller onto­lo­gisk neut­ral.

Det er sandt, at der sker en ven­ding i Husserls for­fat­ter­skab. Nogle kal­der den transcen­den­tal. Andre kal­der den bevidst­heds­fi­lo­so­fisk. En smu­le mere præ­cist kan man sige, at Husserl går fra at være græsk (ari­sto­te­lisk) ori­en­te­ret til at være moder­ne (car­tesi­ansk) ori­en­te­ret. For så vidt ta­ger han den bevidst­heds­fi­lo­so­fi­ske tra­di­tion op på et tids­punkt. Men alle filo­so­fi­ske ret­nin­ger på det euro­pæ­i­ske kon­ti­nent efter Kant og Hegel er trans­cen­den­tal- og spe­ku­la­tivt filo­so­fisk orien­te­rede, for så vidt som de alle har gjort udvik­lin­gen til Kant og Hegel med og kom­mer sene­re ikke bare i kro­no­lo­gisk for­stand. Husserl gør udvik­lin­gen om for egen reg­ning.

På den måde fore­kom­mer der ikke bare én ven­ding i for­fat­ter­ska­bet. Husserl er ikke den sam­me i 1900–1901 (Logische Untersuchungen) som i 1888 (Über den Begriff der Zahl), ikke den sam­me i 1907 (Die Idee der Phänomenologie) som i 1913 (Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie) eller 1929 (Cartesianische Meditationen og Formale und transzen­den­tale Logik) eller omkring 1935 (Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie). Udvik­lin­gen går fra Ari­sto­teles til Descartes og Kant og der­fra vide­re til Hegel. Og så lig­ger kro­no­lo­gi­en end­da ikke helt fast. Billedet må nuan­ce­res yder­li­ge­re.

De for­skel­li­ge på­virkninger, ari­sto­te­li­ske, car­tesi­an­ske, kan­ti­an­ske osv., er til ste­de over he­le stræk­ket, de for­sky­der sig ind over og under hin­an­den med det ene eller det andet som tone­an­gi­vende. Man kun­ne i det mind­ste føl­ge den­ne udvik­ling ved at læse teks­terne i ste­det for at tale om en ven­ding, som om man på dato og klok­keslæt vid­ste, hvor­når den­ne fandt sted, og så bru­ge det som påskud for ikke at læse noget før den­ne. Og gider man ikke læse alt det, så kan man i det mind­ste lade være med at udta­le sig skråsik­kert om det.

Men det hjæl­per ikke at tage til Paris og London, hvis man ikke har øjne at se med, som det hed­der hos Kierkegaard. Det hjæl­per ikke at gå til tek­ster­ne, hvis man ikke har lært at læse.

En for­fat­ter kan ikke for­stås ud fra, hvad han erklæ­rer. Forfatteren sid­der ikke inde med for­­tolknings­nøg­len til sit eget værk. Hans erklæ­rin­ger skal selv for­tol­kes. Og når for­fat­te­ren som Husserl har adskil­li­ge er­klæ­ringer, hen­visende frem og især til­ba­ge i vær­ket, må de sam­men­hol­des og væg­tes ind­byr­des. Intet værk skal bare læses, som for­fat­te­ren siger, det skal læses.

Hvis en kom­men­ta­tor vil sti­ve sin kom­men­tar af med en erklæ­ring fra for­fat­te­rens side, så fra­ta­ger det ham ikke ansva­ret for at have valgt net­op den tekst­bid. Heller ikke hvis han yder­li­ge­re vil sti­ve sin kom­men­tar af med, at en ræk­ke andre kom­men­ta­to­rer, som han ken­der, væl­ger som han. Det siger kun noget om hans bekendt­skabs­kreds. Og om sekun­dær­lit­te­ra­tu­rens vil­kår.


Påstanden om neut­ra­li­tet i meta­fy­sisk eller onto­lo­gisk hen­se­en­de er til­sva­ren­de vil­kår­lig. Hvordan man skul­le kun­ne bestem­me det rene fæno­men som rent – til for­skel fra empi­risk eller psy­ko­lo­gisk eller fak­tisk – uden der­med at fore­ta­ge en bestem­mel­se af måden, på hvil­ken det er, står hen i det uvis­se. Eller ret­te­re, det står hen som en fan­ta­stisk påstand. Hvad skul­le det være, som er på en sådan måde, at det på ingen måde er?

Når frem­stil­lin­gen af fæno­meno­lo­gi­en bli­ver så des­o­ri­en­te­ret som her beskre­vet, skyl­des det opfat­tel­sen af onto­lo­gi som et spørgs­mål om, hvad der fin­des i vir­ke­lig­he­den eller fak­tisk er til­fæl­det. Husserl bekæm­per igen­nem hele sit for­fat­ter­skab en sådan resi­du­el opfat­tel­se af onto­logiens spørgs­mål. Men den tri­ves i bed­ste vel­gå­en­de i den filo­so­fi, der kal­der sig ana­ly­tisk, bedst kendt med Willard Van Orman Quines essay “On What There Is”, hvori det hed­der, at det at være er at bli­ve anta­get som en enti­tet. Uden for den ana­ly­ti­ske filo­so­fi har dét essay været beryg­tet som paro­di på en opfat­tel­se af onto­lo­gi­en. Anvendt inden for fæno­meno­lo­gi­en gør den­ne opfat­telse af onto­lo­gi­en også fæno­meno­lo­gi­en til en paro­di.

Når sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren vil frem­stil­le Husserl på den bag­grund, går det galt: Husserls be­stemmelse af, hvad tal­let er, i Über den Begriff der Zahl, skul­le ikke være en onto­lo­gisk bestem­mel­se? Og tema­et for drøf­tel­sen i Logische Unter­suchungen af Sein im Sinne der Wahrheit skul­le ikke være onto­lo­gisk? Alt efter, hvor man vil læg­ge snit­tet for den berøm­te “ven­ding”, skal måske hel­ler ikke paragraf­ferne i Ideen I om ma­te­rial hhv. for­mal onto­lo­gi hand­le om onto­lo­gi?


Et vit­tigt hoved har sagt, at nuti­dens fæno­meno­lo­ger bare er nog­le ana­ly­ti­ske filo­sof­fer, der har læst nog­le andre bøger end de andre ana­ly­ti­ske filo­sof­fer. Meget kun­ne tyde på, at han har ret. Men i så fald går det ud over andet og mere end fæno­meno­lo­gi­en.

For hvor­dan skal man under­vi­se i de efter­fæ­no­meno­lo­gi­ske ret­nin­ger, når fænomeno­lo­gi­en i den anvend­te sekun­dær­lit­te­ra­tur er ble­vet iden­ti­fi­ce­ret med alt det, som den net­op bekæm­per? Med den type sekun­dær­lit­te­ra­tur bli­ver det lige så umu­ligt at un­der­vise i det efter­føl­gende, ikke bare her­me­neu­tik eller dekon­struk­tion, men for den sags skyld også i eksi­sten­ti­a­lis­me eller struk­turalisme og alt det andet, som at under­vi­se i fænomenolo­gien.

Spørgsmålet er så, hvor­dan en læs­ning kan bli­ve main­stream, selv om den er fuld­stæn­­­dig imod bog­sta­ven. Hvordan gør man fæno­meno­lo­gi­en til alt det, den ikke er? Og hvor­for? Svaret er: Netop for­di det gæl­der om at være main­stream. Hvis man ikke er det, går man under i nuti­dens in­sti­tutionelle system. Der, hvor jeg kom­mer fra, og hvor auto­ri­te­ter­ne var Granel eller Desanti, og læn­ge­re til­ba­ge Patocka og Ingarden og de andre, kom det an på, om en læs­ning hav­de styr­ke, nær­me­re bestemt for­må­e­de at respek­te­re de van­ske­lig­he­der og den dyb­de, en filo­so­fisk tekst har, i ste­det for at gå hen over dem og glat­te ud. Det gør det ikke mere. I dag kom­mer det an på ikke at være contro­versial. Filosofi er ble­vet forsk­ning, og forsk­ning er ble­vet net­wor­king og fund­raising. Det hand­ler om at være ven­ner med de rig­ti­ge – og kun uven­ner med dem, som alle de an­dre også er uven­ner med. Andet er der ikke råd til.

I et lidt vide­re per­spek­tiv er det vig­tigt at se, hvor­dan den­ne svin­del med varer­ne ikke skyl­des onde hen­sig­ter hos nogen. Sekundærlitteraturens for­fat­te­re har måske nok et valg; de træf­fer det bare ikke. De føl­ger trop. På den bag­grund bli­ver under­vis­nin­gen i filo­so­fi ikke den sko­ling i at tæn­ke, som den skul­le være. Den bli­ver det mod­sat­te. Undervisning i med­lø­be­ri.

Det er på sam­me måde, dis­kus­sio­ner i alle muli­ge andre sam­men­hæn­ge kom­mer til at be­stå i at gen­ta­ge slo­gans og fra­ser og der­med de menin­ger, der er de rig­ti­ge i bestem­te seg­men­ter. Hvis man vil være med­lem af et bestemt seg­ment, er det sådan, man gør. Sådan kan man også be­tragte filo­so­fistu­di­et som oplæ­ring i at begå sig i det uni­ver­si­tets­seg­ment, som beskæf­tiger sig med filo­so­fi. Og sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren som et bidrag der­til.

Det er der­for, der er grund til at adva­re mod det meste af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren: Fordi næ­sten alle er med­lø­be­re, som Arendt sag­de. Sekundærlitteraturen ser det i dag som sin for­nem­ste opga­ve at brem­se ethvert til­løb til selv­stæn­dig tænk­ning. Men tænk­ning, som ikke er selv­stæn­dig tænk­ning, er slet ikke tænk­ning.