• Print
Denne artikel er en del af serien “

Brev til min kombattant, og til andre, som måske har bedre tid, hvilket kan tjene som forord


6. marts 2023

Jeg er Søren Overgaard tak skyl­dig for at have bemær­ket og sva­ret på min notits,1Søren Overgaard, “Mere af det sam­me, eller: Filosofi som mud­der­kast­ning”, Tidsskriftet Paradoks, 21. febru­ar 2023. som der­ved udlø­ste en min­dre fæ­nomenologifejde her­til­lands, og vil nu sva­re så alment, at jeg begrun­der offentliggø­relsen af den tekst, jeg lader føl­ge på orde­ne her.2Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.


Der er i den­ne for­bin­del­se ingen grund til at bru­ge megen tid på de forun­drings­punk­ter, jeg har frem­ført i mit sene­ste bidrag til fejden, efter­som min kom­bat­tant giver mig ret på samt­li­ge tre. For vari­a­tio­nens skyld tager jeg dem bag­fra. ad) 3º De stu­de­ren­de fortje­ner over­bæ­ren­hed og barm­hjertig­hed, ikke grun­det rin­ge evner, men grun­det rin­ge sekun­dær­lit­te­ra­tur. Overgaard akkvies­ce­rer ved det­te, og jeg lader det ger­ne bli­ve ved den­ne quie­ta­tio. ad) 2º Overgaard fort­sæt­ter med at for­lan­ge argu­men­ta­tion og begrun­del­se og cita­ter og for­kla­rin­ger og kon­tek­stu­a­li­se­ring, som om det var en mulig­hed i et debat­ind­læg og ikke sna­re­re noget, der kun­ne bedri­ves i en lærd arti­kel eller i en afhand­ling. ad) 1º Endelig afvi­ser Overgaard at læse de tek­ster, hvor alt det af ham for­øn­ske­de fin­des, men som ikke kan fin­de plads i et ind­læg her. Hans begrun­del­se lyder: “Tid er jo en knap res­sour­ce.” Her er jeg meget enig med Overgaard. Det er net­op der­for, jeg bestræ­ber mig på at und­gå at spil­de de stu­de­ren­des og min egen tid med elen­dig sekun­dær­lit­te­ra­tur.

Når min kom­bat­tant her­ef­ter tre gan­ge gør gæl­den­de, at jeg har frem­sat “grove” ankla­ger og beskyld­nin­ger, må jeg for­stå, at jeg har gjort mig skyl­dig i dår­lig opfør­sel. Det er for groft at tale om “fup og svin­del”. Men det er ikke for groft efter behag at læse hen over pas­sa­ger i den andens tekst, at fejl­læ­se eller slet ikke at læse. Det er hel­ler ikke for groft at beskyl­de den anden for mud­derkastning og mob­ning og frem­stil­le sig selv som seri­øst argu­men­te­ren­de. Dog, jeg har væn­net mig der­til, så nuvel: Moralsk for­ar­gel­se er gængs i filo­so­fisk debat, og den ledsa­ges ofte af en lige­le­des morali­serende tale om argu­men­ta­tion – hos Overgaard end­da “mas­ser af argumen­tation”. Sådan er Overgaards ind­læg affat­tet i den vel­kend­te stilart føl­ge­lig-alt­så-der­for-tyde­lig­vis-selvsagt. Konklu­sions­­mar­kører­ne gør det ud for den seri­ø­se argu­men­ta­tion. Og sandt er det, at sådan noget godt kan sny­de den ube­far­ne læser. Dem fin­der man i filo­so­fi­ske mil­jø­er, hvor man bil­der de stu­de­ren­de ind, at deres sko­ling går ud på at lære at argu­men­te­re og ikke på at lære at læse og skri­ve.

Af stør­re per­ti­nens er det, at Overgaard nu ende­lig lige­som jeg også cite­rer Husserl. Nemlig den­­ fine sen­tens fra Krisis: “Es gilt nicht, Objektivität zu sichern, son­dern sie zu ver­ste­hen” (“Det gæl­der ikke om at sik­re objek­ti­vi­te­ten, men om at for­stå den”).3Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana VI (Haag: Nijhoff, 1976), 193. Det sker i et bra­vur­num­mer, hvor Over­gaard leger med argu­men­tet (jeg siger ikke tan­ken), at føl­ge­lig er den fran­ske fæno­me­no­logi hum­bug. Hvad der menes med fransk fæno­me­nologi, for­bli­ver ubes­temt. Hvor­dan man skul­le kun­ne slut­te som anført, for­bli­ver ubestemme­ligt. Ikke desto min­dre er bravurnum­meret som bra­vur­num­mer alde­les vel­lyk­ket, for så vidt det skal vise, hvor­dan man slut­ter fra hvad som helst til hvad som helst. Det viser des­u­den, hvor­dan det går til i den sekun­dær­lit­te­ra­tur, som jeg fore­slår, at vi ikke spil­der vores tid med. Thi jeg vil sige som Over­gaard: “Vi skal have cita­tet for­kla­ret og kon­tek­stu­a­li­se­ret”, osv. Meget vel.

Det komi­ske er, at Overgaard ikke bemær­ker, hvor­dan Husserls sen­tens net­op hand­ler om læs­ning. Den læs­ning, som jeg hele tiden har frem­hæ­vet som grund­læg­gen­de sna­re­re end argumen­tation, når talen er om filo­sofi. For den, som måt­te have for­kla­ring behov, bør jeg nok præ­ci­se­re, at der her ved: at læse, ikke for­stås den empi­ri­ske akti­vi­tet, hvorun­der øjne­ne udfø­rer be­stemte bevæ­gel­ser (så lidt som der med: at skri­ve, menes den akti­vi­tet, hvorun­der fin­gre­ne be­væger sig hen over tasta­turet). At det ikke hand­ler om at sik­re objek­ti­vi­tet, men om at for­stå den, såle­des Husserl, bety­der, at gyl­dig­hed er hen­vist til for­stå­el­se, at ingen objektivi­tet unds­lip­per for­tolk­nin­gens vil­kår. At et selv nok så objek­tivt gyl­digt udsagn kort sagt må læses. “Alles Objektive steht unter der For­de­rung der Verständlichkeit” (“Alt objek­tivt er under­lagt kra­vet om for­stå­e­lig­hed”), som Husserl skri­ver på sam­me side af Krisis.


Min anke mod den angel­sak­si­ske aftap­ning af fæno­meno­lo­gi­en er som nævnt i mit før­ste indlæg,4Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023. at den er imod bog­staven. Det hand­ler for mig ikke om via argu­men­ta­tion at få hvad som helst ud af fænomenolo­giens klas­si­ske tek­ster, men der­i­mod om at kon­fron­te­re dét hva­dsom­helst, som nuti­dens selverklæ­rede fæno­meno­lo­ger har fået ud af dem, med tek­sterne selv.

Sådan gen­nem­går jeg i kort ind­be­greb i mit før­ste ind­læg, hvor­dan man i dag vil bort­for­kla­re, at Hus­serls fæno­meno­lo­gi også er onto­lo­gi, selv om den ikke som hos Heidegger er lig med onto­logi. Søren Overgaard læser hen over det, men synes i den anled­ning, at man skal være for­sig­tig med at bru­ge “tun­ge” ord som ontologi.5Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023, ¶7. Selv skri­ver Husserl i Ideen I, at han tid­li­ge­re, nem­lig i førsteud­gaven af Logische Unter­suchungen, ikke vove­de at bru­ge det­te “anstø­de­li­ge” ord (“[d]en aus histo­ri­schen Gründen an­stö­ßigen Ausdruck Ontologie”), idet han fort­sætter, at han nu, givet ændrin­gen i tidsånd (“Zeitlage”), fin­der det rig­tigere at brin­ge det gam­le udtryk onto­lo­gi til at gæl­de igen (“den alten Ausdruck Ontologie wie­der zur Geltung zu bringen”).6Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976), 28. Hvis man ikke alle­re­de har gæt­tet det: at den ændre­de tids­ho­ri­sont går på nykan­tianismen, hvis hege­mo­ni er ble­vet min­dre tryk­ken­de i 1913 end i 1900, så kan man læse sig til det i Husserls Formale und transzen­dentale Logik, nær­me­re bestemt den­nes §27. Og hvis man ikke alle­re­de har gæt­tet dét, så er det også en æn­dring i “Zeitlage”, som i dag bety­der, at Husserls tale om onto­lo­gi igen er ble­vet anstø­delig. Nem­lig den æn­dring, hvor­ved fæno­meno­lo­gi­en skal vises for­e­ne­lig med såkaldt ana­ly­tisk filo­so­fi, og hvor onto­lo­gi ikke må bety­de andet end anta­gel­ser af enti­te­ter i ver­den og andet pjat. Husserl er ble­vet anstø­de­lig for de erklæ­rede hus­ser­li­a­ne­re, der­til er vi nået.

Denne bort­for­kla­ring står ikke ale­ne, men ind­går i en hel, ny syste­ma­tik. Som jeg også fik an­­tydet i mit før­ste ind­læg, udfol­des der lige­le­des man­ge bestræ­bel­ser på at bort­for­kla­re Husserls væsenslæ­re eller eide­tik, til trods for at den­ne er til ste­de og udvik­les mindst fra Die Idee der Phäno­me­nologie til Erfahrung und Urteil. For det­te med at tale om væsen er nu også noget tungt noget. For ikke at sige noget mystisk noget. Lignende bestræ­bel­ser udfol­des i for­bin­del­se med Husserls tale om histo­ri­en, hvil­ken opfat­tes som ikke kun tung og mystisk, men direk­te far­lig. Til trods for at Hus­­serl i Krisis defi­ne­rer filo­so­fi­en og viden­ska­ben som den histo­ri­ske bevæ­gel­se af for­nuf­tens åben­baring (“die histo­rische Bewegung der Offenbarung der uni­ver­sa­len, dem Menschentum als sol­chen ‘eingebo­renen’ Vernunft”, end­da i kur­siv i teksten).7Husserl, Die Krisis, 13–14.

I det hele taget er der ikke græn­ser for, hvad man kan bort­for­kla­re. Husserl skal være bevidst­hedsfilosof, fæno­meno­lo­gi skal være bevidst­heds­fi­lo­so­fi. Og sandt er det, at Husserl i f.eks. Ideen II udtryk­ke­ligt gen­ta­ger Descartes og Kant. Det så Husserls ele­ver som et til­bage­fald fra fænomeno­logiens radi­kalitet. I dag ser man på den­ne ble­ge afg­lans af Descartes og Kant med en sådan genken­delsens glæ­de, at man selv fort­sæt­ter som bleg afg­lans af den hus­serl­ske afg­lans. Bevidstheds­filo­sofien bli­ver ikke, hvad den trods alt var hos Descartes og Kant, den bli­ver der­i­mod til phi­los­op­hy of mind med der­til høren­de – i den nye, angel­sak­si­ske kon­tekst for­ven­te­lig – empi­risk under­pin­ning leve­ret af de såkald­te cog­ni­ti­ve sci­en­ces og der­til høren­de diver­se, neu­ro­fy­si­o­lo­gisk isen­kram. Fæno­meno­logien, der tog sit udgangs­punkt i en dis­tance til die natür­li­che Einstellung, den­ne den mindst natu­ra­li­sti­ske af alle tan­ke­ret­nin­ger, skal nu natura­liseres. Et voilà! vil­le man sige, hvis ikke det var så split­ter angel­sak­sisk. Fup og svin­del, siger jeg. Men det må man ikke sige. Det er for groft. I hvert fald iføl­ge Søren Overgaard.


Det er bekla­ge­ligt, at Overgaard ikke har tid til at læse. Mon det også er den­ne travlhed med andre gøre­mål, som får ham til at over­se, hvor­dan de filo­so­fi­ske tek­ster for­de­ler sig på man­ge for­skel­li­ge gen­rer tra­di­tio­nen igen­nem? At filo­so­fi­en er frag­men­ter, aforis­mer, dia­lo­ger, afhand­lin­ger, selvbio­gra­fier, dag­bø­ger, brevveks­lin­ger, ja sågar debat­ind­læg og under­vis­nings­ma­te­ri­a­le. At den ikke altid har for­mu­le­ret sig i form af peer reviewe­de artik­ler, hvor man under beha­ge­lig pas­si­ar om argumen­ta­tion kom­mer trygt og godt fra A til B i så lige en linje som muligt. At nuti­den mulig­vis lige så lidt som andre filo­so­fi­ske epo­ker, trods al selv-erklæ­ring og selv-ind­bild­ning, er nået frem til just den form for filo­so­fi, die als Wissen­schaft wird auftre­ten kön­nen.

Eftersom der i den­ne fæno­meno­lo­gi­fejde er andre, der læser med, og som måske har bed­re tid end Overgaard, skal jeg ger­ne imø­de­kom­me ønsket om en gen­nem­gang af fæ­no­meno­logien fra min side. Man fin­der den i det følgen­de i skik­kel­se af en tekst, jeg for et tiår siden har for­fat­tet til brug i egen under­vis­ning, og som hidtil kun har figu­re­ret i diver­se kompendier.8Gosvig Olesen, “Fænomenologiens genstand”. Så læse, hvem der kan —

Lad mig lige sup­ple­re med et enkelt ord til for­kla­ring af, hvad jeg siger til at begyn­de med i min gen­nem­gang af fæ­no­me­nologiens oprin­del­se og udvik­ling, at den­ne gen­nem­gang bare er en af man­ge. Som det vil være frem­gå­et, skal det­te ikke for­stås sådan, at alle gen­nem­gan­ge er lige gode. Det skal for­stås sådan, at andre sik­kert vil­le kun­ne gøre det bed­re, og at mit for­søg på gen­nem­gang af fæno­meno­lo­gi­en vil være fal­det hel­digt ud, hvis jeg blot har for­må­et at resu­me­re, hvad jeg mener at have lært af dem. For de få pro­cent af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, som er værd at læse, fortje­ner at bli­ve omtalt ved for­fat­ter­nes nav­ne.

Ud over alle­re­de nævn­te Jan Patočka og Roman Ingarden, Jean-Toussaint Desanti og Gérard Granel håber jeg også at have lært af Eugen Fink, Ludwig Land­grebe, Jean Beau­fret, Rudolf Boehm, Henri Birault, Elisabeth Ströker, Jacques Derrida, Jean-Marie Vaysse, Dominique Janicaud, Éliane Es­coubas og Françoise Dastur. Måtte i det mind­ste de nav­ne bli­ve husket, når den nu råden­de tra­ve­ste­ring af fæno­meno­lo­gi­en engang er lyk­ke­ligt glemt!

1. Søren Overgaard, “Mere af det sam­me, eller: Filosofi som mud­der­kast­ning”, Tidsskriftet Paradoks, 21. febru­ar 2023.
2. Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.
3. Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana VI (Haag: Nijhoff, 1976), 193.
4. Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023.
5. Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023, ¶7.
6. Edmund Husserl, Ideen zu einer rei­nen Phänomenologie und phä­no­meno­lo­gi­s­chen Philosophie I, i Husserliana III/1 (Haag: Nijhoff, 1976), 28.
7. Husserl, Die Krisis, 13–14.
8. Gosvig Olesen, “Fænomenologiens genstand”.