Afsluttende argumen­tations­teoretisk efterskrift

Søren Gosvig Olesen kvit­te­rer ven­ligt for mit sene­ste ind­læg med både en filo­so­fisk artikel1Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023. og et forord2Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023. til den. Så er det vel kun pas­sen­de, at mit sid­ste bidrag til den­ne kon­tro­vers bli­ver i form af et efte­r­ord.

Det har vist sig at være nem­me­re at pres­se vand ud af en sten end at få min gode kol­le­ga til at leve­re belæg for sine alvor­li­ge og alde­les ube­grun­de­de påstan­de. Han vil hel­le­re beskyl­de mig for at lave fup og svin­del, for ikke at læse og måske slet ikke at kun­ne læse. Og så selv­føl­ge­lig gesti­ku­le­re i ret­ning af en bog, der skul­le inde­hol­de alle de efter­s­purg­te begrun­del­ser.

Altså kan vi ikke dis­ku­te­re sub­stan­sen (hvis der måt­te være en sådan) i Gosvigs ankla­ger om fup og svin­del. I ste­det vil jeg stil­le skar­pt på noget af det, Gosvig kom­mer med i ste­det for de efter­s­purg­te begrun­del­ser.

Gosvig star­ter med at sige, at der “ingen grund [er] til at bru­ge megen tid på de forundringspunkter”,3Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2. han frem­fø­rer i sit for­ri­ge bidrag, da jeg giver ham ret i dem alle. En lidt over­ra­sken­de påstand, efter­som jeg i mit ind­læg viser, at i hvert fald et par af Gosvigs “forun­drings­punk­ter” angår ting, der er sagen uved­kom­men­de – som fx hvor­for jeg ikke næv­ner, at han cite­rer Husserl på tysk, eller at han er glad for den og dens læs­ning af Husserl. Men der­for kan Gosvig jo godt have ret i, at han undrer sig over, at jeg ikke bru­ger plads på irre­le­van­te ting. Det kan jeg så … øhm … undre mig lidt over, at han undrer sig over.

Men det er slet ikke de punk­ter, Gosvig har i tan­ker­ne i sit nye ind­læg. Derimod har han opda­get, at jeg for­bi­går alt det­te her med barm­hjer­tig­hed (osv.) i tavs­hed. Det for­tol­ker Gosvig som en stil­tien­de accept af, at sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren er rin­ge. Altså: Jeg næv­ner det ikke, alt­så accep­te­rer jeg Gosvigs kon­klu­sion. Jeg er sik­ker på, min gode kol­le­ga selv kan se, hvil­ken kolos­sal non sequi­tur det­te er. Selvfølgelig accep­te­rer jeg ikke Gosvigs kon­klu­sion. Hvordan kun­ne jeg over­ho­ve­det gøre det?  Jeg aner jo ikke engang, hvil­ke sekun­dæ­re vær­ker, Gosvig har i tan­ker­ne, da han ikke refe­re­rer til et ene­ste.

Desuden bemær­ker Gosvig, at jeg bli­ver ved med at for­lan­ge begrun­del­ser, “som om det var en mulig­hed i et debatindlæg”.4Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2. Vi skal for­stå, at Gosvig her er under­lagt et strengt for­mat, der pine­død bestå af ube­grun­de­de påstan­de (og man­ge af dem). Men det er efter­hån­den ved at være tyde­ligt, at det kun er Søren Gosvig selv, der pålæg­ger sig dis­se begræns­nin­ger. Der ikke nogen, der har for­hin­dret Gosvig i at skri­ve en filo­so­fisk arti­kel i Paradoks. Tværtimod. Han har fået lov til at udgi­ve det ene “debat­ind­læg” efter det andet, og nu også en fuld­blods arti­kel – der hel­ler ikke leve­rer varen.5Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”. Denne arti­kel, som jeg ikke vil under­ka­ste en nær­me­re ana­ly­se og dis­kus­sion her, inde­hol­der efter min mening en tem­me­lig ensi­dig læs­ning af Husserl – en læs­ning der ude­luk­ken­de beto­ner det eide­ti­ske ele­ment i fæno­meno­lo­gi­en. Men det er, hvad det er. Mere inter­es­sant er det, at det af … Continue reading Den kan ikke leve­re varen, efter­som den ikke refe­re­rer til et ene­ste sekun­dær­lit­terært værk.

Endelig bekla­ger Gosvig sig over, at jeg ikke vil pri­o­ri­te­re at få læst den bog, der til­sy­ne­la­den­de inde­hol­der alle de mang­len­de begrun­del­ser. Men hvor­for ikke præ­sen­te­re et par guld­korn for Paradoks’ læse­re, hvoraf vel kun et fåtal vil være i stand til at læse Gosvigs fran­ske udgi­vel­ser? Jeg tror da vist, jeg er kom­met med en opfor­dring eller to. Men nej, der kom­mer ikke nogen begrun­del­se for noget, hel­ler ikke selv om Gosvig som nævnt efter­hån­den har udgi­vet tre halvlan­ge ind­læg samt en lang filo­so­fisk arti­kel på det­te sted – og lur mig, om ikke der kom­mer mere fra hans hånd. Med andre ord: Der gives mas­ser af plads til at leve­re det efter­s­purg­te – sær­ligt nu, hvor det er ble­vet klart, at “fæno­meno­lo­gi­en” for Søren Gosvig er begræn­set til Husserls fænomenologi.6Jf. bemærk­nin­ger­ne om Heidegger og Merleau-Ponty i Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, ¶5. Så er tids­skrifts­for­ma­tet slet ikke så skævt end­da.

Herefter tager Gosvigs nye ind­læg en inter­es­sant drej­ning. Gosvig er over­ra­sket over, at jeg kal­der hans beskyld­nin­ger om fup, svin­del, dum­pe­ka­rak­ter, ikke at læse osv. for “grove” og end­da bru­ger ordet “mud­der­kast­ning” om dem. Lidt for­tør­net bemær­ker han: “Men det er ikke for groft efter behag at læse hen over pas­sa­ger i den andens tekst, at fejl­læ­se eller slet ikke at læse. Det er hel­ler ikke for groft at beskyl­de den anden for mud­der­kast­ning og mobning”.7Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3. Dog har Gosvig væn­net sig til at bli­ve behand­let på en så alde­les uri­me­lig måde, kan man for­stå.

Vi tager den lige i lang­som gen­gi­vel­se: Gosvig siger om utal­li­ge filo­so­fi­ske kol­le­ger, at deres arbej­de er fup og svin­del – så rin­ge, at det vil dum­pe en eksa­men på BA-niveau. Det gør han vel at mær­ke uden antyd­nin­gen af belæg eller begrun­del­se. Når jeg så beder ham om at begrun­de påstan­de­ne, bli­ver jeg selv beskyldt for at leve­re fup og svin­del, for ikke at læse osv. Men ve den, der for­ma­ster sig til at være så ube­høv­let at kal­de Gosvigs beskyld­nin­ger for “grove”. Hvad skal man sige? Undskyld? Undskyld for, at jeg kom til at kal­de den gan­ske ube­grun­de­de beskyld­ning om, at jeg er en bed­ra­ger, der ikke kan eller vil læse, “grov” (end­da tre gan­ge!). Det er den omvend­te ver­den: War is pea­ce, Gosvig er et uskyl­digt offer…

Men i det mind­ste nær­mer Gosvig sig her noget, der min­der om en tu quoque, der har lidt bid, kun­ne man tro. Og så alli­ge­vel ikke. For hele Gosvigs bestræ­bel­se går ud på at døm­me folk ude af den filo­so­fi­ske sam­ta­le. Andres læs­nin­ger af Husserl er ikke tvivls­om­me, kri­tisab­le eller fejl­ag­ti­ge, men svin­del, til dum­pe­ka­rak­ter osv. (Undskyld gen­ta­gel­ser­ne både her og i det føl­gen­de. Men Gosvig er ikke den ene­ste, der føler sig dår­ligt læst.) Mit ærin­de er et gan­ske andet: Jeg døm­mer ikke nogen ude – hver­ken Gosvig, Ayer eller Smart – men indstil­ler til, at man hol­der igen med de ube­grun­de­de skældsord.

Gosvig går vide­re til at bemær­ke, at mit ind­læg er “affat­tet i den vel­kend­te stilart føl­ge­lig-alt­så-der­for-tyde­lig­vis-selvsagt. Konklusionsmarkørerne gør det ud for den seri­ø­se argu­men­ta­tion. Og sandt er det, at sådan noget godt kan sny­de den ube­far­ne læser. Dem fin­der man i filo­so­fi­ske mil­jø­er, hvor man bil­der de stu­de­ren­de ind, at deres sko­ling går ud på at lære at argu­men­te­re og ikke på at lære at læse og skrive”.8Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3.

Bemærk først det fal­ske dilem­ma: Som om vi er nødt til at væl­ge imel­lem at lære stu­de­ren­de prin­cip­per­ne for lødig argu­men­ta­tion og at lære dem at læse og skri­ve. Som om det at til­væl­ge det ene bety­der at fra­væl­ge det andet. Not so, my dear Gosvig. De skal lære det hele.

Nå, men min gode kol­le­ga har i hvert fald ret i, at der er noget her, der måske kan vild­le­de den uer­far­ne læser. Dog vil filo­sof­fer næp­pe fal­de for tri­ck­et. For husk på, hvor­for argu­ment­mar­kø­rer­ne er kom­met med i mit ind­læg num­mer to: Fordi Gosvig i før­ste omgang ankla­ger mig for ikke at kom­me med argu­men­ter over­ho­ve­det. Jeg for­sø­ger i mit andet ind­læg at tyde­lig­gø­re argu­men­tet for min kol­le­ga, da han jo hav­de læst hen over det til at begyn­de med. Og nu går ankla­gen så på, at jeg i ste­det for argu­men­ta­tion blot frem­fø­rer kon­klu­sions­mar­kø­rer (i en “vel­kendt stilart”).

Men nej, sådan for­hol­der det sig ikke. Vi tager den én gang til (og nu igen uden kon­klu­sions­mar­kør): For at begrun­de sine påstan­de skal Gosvig kom­me med cita­ter fra både pri­mær- og sekun­dær­lit­te­ra­tur, han skal udlæg­ge dem og for­kla­re, hvor­for sidst­nævn­te får så radi­kalt galt fat i først­nævn­te, at det er rime­ligt at kal­de den fup og svin­del. Det gør Gosvig ikke. Hans beskyld­nin­ger er ube­grun­de­de. Argumentet er gyl­digt – end­da hold­bart – men jeg skal ger­ne med­gi­ve, at det ikke er vide­re inter­es­sant, efter­som Søren Gosvig vel accep­te­rer både præ­mis­ser og kon­klu­sion. Hvorfor bli­ver han ellers ved med at bedy­re gang på gang, at han skam kun leve­rer “debat­ind­læg”? (Nu har han så til­fø­jet en arti­kel, der i aller­bed­ste fald leve­rer en smu­le af det efter­s­purg­te, og det kun hvis man accep­te­rer Gosvigs meget ensi­di­ge læs­ning af Husserl. Vi har såle­des sta­dig ikke den fjer­ne­ste grund til at tro, at der er hold i Gosvigs beskyld­nin­ger.)

I næste afsnit ven­der Gosvig sig mod mit lil­le citat fra Husserl. Det anven­der jeg i “et bra­vur­num­mer”, hvor jeg “leger med argu­men­tet […], at føl­ge­lig er den fran­ske fæno­meno­lo­gi humbug”.9Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Bemærk først og frem­mest sar­kas­men og lat­ter­lig­gø­rel­sen i Gosvigs snak om mit “bra­vur­num­mer” – smart ned­gø­rel­se af noget, en anden siger eller skri­ver, uden skyg­gen af argu­men­ta­tion. Men hvad siger Gosvig så om “bra­vur­num­me­ret”? Her bli­ver det hele tem­me­lig mystisk. Først bemær­ker han, at det “for­bli­ver ube­stemt”, hvad der menes med “fransk fænomenologi”.10Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Lige præ­cis! Og det “for­bli­ver ube­stem­me­ligt”, “[h]vordan man skul­le kun­ne slut­te som anført”.11Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Spot on! Endelig skal vi jo – her cite­rer Gosvig fra mit ind­læg num­mer to – “have cita­tet for­kla­ret og kontekstualiseret”.12Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4. Genau! Og? Har Gosvig slet ikke for­stå­et poin­ten? Pointen er jo net­op, at man ud fra cita­tet – der er til­fæl­digt valgt – intet kan sige om fransk fæno­meno­lo­gis kva­li­te­ter eller man­gel på sam­me. Man er nødt til at for­kla­re, hvad der menes med fransk fæno­meno­lo­gi, hvad cita­tet siger, hvor­le­des det­te mod­si­ger for­tolk­nin­gen hos fran­ske fæno­meno­lo­ger osv. osv. Alt det­te siger jeg eks­pli­cit i mit ind­læg num­mer to, men Gosvig synes ikke at ænse noget af det.

Hvis poin­ten sta­dig ikke er klar, så gør føl­gen­de: Find et citat, hvor Husserl taler om (lad os sige) Wesenserschauung (“væsens­sku­en”) og kon­kludér på den bag­grund, at fæno­meno­lo­gi­en (eller den “angel­sak­si­ske fæno­meno­lo­gi”) er fup og svin­del. Det er essen­sen af Gosvigs angreb på den nuti­di­ge fæno­meno­lo­gi. Mit lil­le “bra­vur­num­mer” – hvor jeg blot udskif­ter “nuti­dig” eller “angel­sak­sisk” med “fransk” – er et spejl, kære kol­le­ga.

I det føl­gen­de afsnit begyn­der Gosvig nu at udbre­de sig om, hvad mit lil­le Husserl-citat hand­ler om. Han synes i den for­bin­del­se, at det er “komisk”, at jeg “ikke bemær­ker, hvor­dan Husserls sen­tens net­op hand­ler om læsning”.13Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5. Det er der to grun­de til, at jeg ikke næv­ner. Den før­ste er, at cita­tet ikke hand­ler om læs­ning. Det optræ­der i en kon­tekst, hvor Husserl afvi­ser, at man kan ankla­ge fæno­meno­lo­gi­en for “car­tesi­a­nis­me”, som om fæno­meno­lo­gi­ens “cogi­to” var en præ­mis, hvor­ud­fra man kun­ne dedu­ce­re sig frem til – og på den­ne måde “sik­re” – erken­del­sen af ver­den. Den ankla­ge er uri­me­lig, da fæno­meno­lo­gi­en slet ikke søger at sik­re noget som helst, men der­i­mod søger at gøre for­stå­e­ligt – “trans­cen­den­talt for­stå­e­ligt” (“transzen­den­tal ver­ständ­lich machen”).14Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193. Så vidt hvad Husserl fak­tisk taler om.

Men den anden og langt vig­ti­ge­re grund til, at jeg ikke kom­mer ind på, hvad cita­tet hand­ler om, er, at det er sagen helt uved­kom­men­de. Jeg gen­ta­ger: Citatet er til­fæl­digt valgt. Jeg kun­ne have taget et, hvor Husserl siger noget om en voks­duk­ke eller slot­tet i Berlin eller væsens­sku­en – you name it. Genlæs de to fore­gå­en­de afsnit, hvis der er tvivl om, hvad cita­tet skul­le bru­ges til.

Jeg kan ikke for­la­de ¶5 uden at næv­ne føl­gen­de gosvig­ske morsom­hed. Søren Gosvig for­kla­rer – “[f]or den, som måt­te have for­kla­ring behov”, dvs. sik­kert mig – at der ved læs­ning “ikke for­stås den empi­ri­ske akti­vi­tet, hvorun­der øjne­ne udfø­rer bestem­te bevægelser”.15Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5. Hyggelig lil­le strå­mands-joke, i hvert fald ind­til man kom­mer i tan­ker om, at alt det her med læs­ning egent­lig ikke er nogen laug­hing mat­ter, og da slet ikke for Gosvig. Læsning er nem­lig helt cen­tralt for den filo­so­fi­ske disci­plin, hvil­ket Gosvig sjæl­dent for­pas­ser en mulig­hed for at gøre opmærk­som på. Så det, hans lil­le joke egent­lig insi­nu­e­rer, er, at dem, “for­kla­rin­gen” er mønt­et på, aldrig bur­de have bestå­et en grun­dud­dan­nel­ses­ek­sa­men i filosofi.16I ¶10 for­sø­ger Gosvig sig med end­nu en morsom­hed, der kred­ser om sam­me tema: “Det er bekla­ge­ligt, at Overgaard ikke har tid til at læse. Mon det også er den­ne travlhed med andre gøre­mål, som får ham til at over­se […]” osv. Tøhø… Rigtig mor­somt bli­ver det aldrig rig­tig, i hvert fald ikke for den­ne læser. Måske er det det­te gen­nem­gå­en­de, … Continue reading Man fri­stes til at sige, at løjer­ne her i sid­ste ende egent­lig er mere grove end sjove, også selv om så hår­de ord gør Søren Gosvig for­tør­net.

Videre til næste afsnit, hvor Gosvig bedy­rer, at det for ham “ikke [hand­ler] om via argu­men­ta­tion at få hvad som helst ud af fæno­meno­lo­gi­ens klas­si­ske tek­ster, men der­i­mod om at kon­fron­te­re dét hva­dsom­helst, som nuti­dens sel­ver­klæ­re­de fæno­meno­lo­ger har fået ud af dem, med tek­ster­ne selv”.17Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶6. Her sky­des de sta­dig unavn­giv­ne nuti­di­ge fæno­meno­lo­ger alt­så i sko­e­ne, at det for dem hand­ler om at få hvad som helst ud af de klas­si­ske tek­ster. Den opmærk­som­me læser vil bemær­ke, at det­te er en strå­mand af rene­ste aftap­ning. Tilsyneladende er det af en eller anden grund Gosvig magt­på­lig­gen­de at få “sen­ten­sen” fra Krisis til at hand­le om læs­ning. Men der er i hvert fald ingen, for hvem det hand­ler om at “få hvad som helst” ud af tek­ster­ne.

Af næste afsnit frem­går det, at “man i dag vil bort­for­kla­re, at Husserls fæno­meno­lo­gi også er ontologi”.18Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7. Hvem vil mon det, og hvor­for? Svaret på det før­ste spørgs­mål blæ­ser i vin­den, men sva­ret på det andet er noget med, at “fæno­meno­lo­gi­en skal vises for­e­ne­lig med såkaldt ana­ly­tisk filo­so­fi, […] hvor onto­lo­gi ikke må bety­de andet end anta­gel­ser af enti­te­ter i ver­den og andet pjat”.19Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7. Bemærk for det før­ste lat­ter­lig­gø­rel­sen igen, nu af den såkaldt ana­ly­ti­ske filo­so­fi: Den redu­ce­rer onto­lo­gi til noget “pjat”. Ikke antyd­nin­gen af for­kla­ring eller belæg – bare den nøg­ne lat­ter­lig­gø­rel­se. Og des­u­den: Gosvig skri­ver, som om ana­ly­tisk meta­fy­sik kan redu­ce­res til Quines “On What There Is”. Man skal ikke læse meget nuti­dig ana­ly­tisk filo­so­fi for at ind­se, at der fore­går meget andet end “anta­gel­ser af enti­te­ter i ver­den”. Men tiden er jo knap og alt det der. Det er næp­pe meget ana­ly­tisk filo­so­fi, min gode kol­le­ga får læst.

Vi får der­næst at vide, at der udfol­des “man­ge bestræ­bel­ser på at bort­for­kla­re Husserls væsenslæ­re eller eidetik”,20Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8. til­sy­ne­la­den­de for­di “det­te med at tale om væsen er […] noget tungt noget”.21Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8. Atter byg­ger Gosvig per­so­ner af strå. Der er næp­pe man­ge, der søger at bort­for­kla­re Husserls eide­tik, og de få, der måt­te gøre det, gør det helt sik­kert ikke, for­di det at tale om væse­ner er “noget tungt noget”.

Videre hæv­des det, at unavn­giv­ne per­so­ner vil gøre Husserl til bevidst­heds­fi­lo­sof og fæno­meno­lo­gi til bevidst­heds­fi­lo­so­fi, og end­da vil “natu­ra­li­se­re” fænomenologien.22Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶9. Hvad det sid­ste angår er der da ende­lig i det mind­ste nog­le mod­stan­de­re af kød og blod – pri­mært fransk­mænd, sjovt nok – og de har end­da udgi­vet en bog med den sigen­de titel Naturalizing Phenomenology.23Jean Petitot, Francisco J. Varela, Bernard Pachoud & Jean-Michel Roy (red.), Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999). Men er deres per­spek­tiv – hvad vi ellers måt­te mene om det – dæk­ken­de for sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren gene­relt? Keineswegs. Hvad det før­ste angår, så er det igen tvivl­s­omt, om der over­ho­ve­det fin­des nogen, der vil iden­ti­fi­ce­re fæno­meno­lo­gi­en med bevidst­heds­fi­lo­so­fi. Det må i givet fald dre­je sig om et lil­le min­dre­tal.

Noget gan­ske andet er, om man seri­øst kan hæv­de, at fæno­meno­lo­gi­en slet intet har at til­by­de bevidst­heds­fi­lo­so­fi­en. Hvis vi ved bevidst­heds­fi­lo­so­fi for­står den del af filo­so­fi­en, der beskæf­ti­ger sig med bevidst­he­den – og det men­tale gene­relt – så har Husserls fæno­meno­lo­gi mas­ser at bidra­ge med: detal­je­re­de ana­ly­ser af per­cep­tion, fan­ta­si­fo­re­stil­ling, erin­dring, tids­be­vidst­hed, kro­p­ser­fa­ring, erfa­rin­gen af andre sub­jek­ter osv. osv. Analyserne fyl­der man­ge tyk­ke bind af Husserliana. Fortæller de os slet intet om bevidst­hed? Selvfølgelig gør de det.24Måske er det i den­ne sam­men­hæng værd at bemær­ke, at det lil­le skrift Die Idee der Phänomenologie, som Gosvig læg­ger så megen vægt på, er de ind­le­den­de fem fore­læs­nin­ger af en omfat­ten­de fore­læs­nings­ræk­ke, der hoved­sa­ge­ligt hand­ler om per­cep­tion og kinæ­ste­se (ople­vel­sen af egen kro­p­s­lig bevæ­gel­se). Se Edmund Husserl, … Continue reading

Gosvigs ind­læg inde­hol­der fle­re afsnit, men der er ingen grund til at fort­sæt­te ana­ly­sen. Klart står det nu, at mine for­søg på at få min kol­le­ga til at begrun­de sine grove beskyld­nin­ger ikke affø­der andet end reto­ri­ske kneb og fejl­slut­nin­ger – samt nye byger af beskyld­nin­ger. Denne “fæno­meno­lo­gi­fejde” har ikke været, og vil aldrig bli­ve, en filo­so­fisk debat. Der er der­for ingen grund til at spil­de mere tid – eller blæk – på den.

Mit blæk bli­ver næp­pe det sid­ste i den­ne lil­le fejde, men jeg håber, at det­te efte­r­ord i det mind­ste kan assi­ste­re Paradoks’ læse­re med at ana­ly­se­re og eva­lu­e­re det, der måt­te kom­me. Når Gosvigs næste “debat­ind­læg” lan­der, så gæl­der det om at hol­de hove­d­et koldt og skri­de argu­men­ta­tions­te­o­re­tisk frem. For hvert enkelt afsnit bør man rej­se spørgs­mål som føl­gen­de: Er betragt­nin­ger­ne, afsnit­tet inde­hol­der, over­ho­ve­det rele­van­te? Indeholder afsnit­tet lat­ter­lig­gø­rel­se og andre reto­ri­ske gim­mi­cks? Er der nogen egent­li­ge begrun­del­ser for even­tu­el­le beskyld­nin­ger og kri­ti­ske bemærk­nin­ger? Og hvis der er, hvor over­be­vi­sen­de er så de begrun­del­ser, når de ren­ses for reto­risk staf­fa­ge? Fremstiller Gosvig even­tu­el­le mod­stan­de­res syns­punk­ter og argu­men­ter kor­rekt og fyl­dest­gø­ren­de? Når Gosvig posi­tio­ne­rer sig over for et andet syns­punkt, hvor sand­syn­ligt er det så, at det­te andet syns­punkt rent fak­tisk sva­rer til noget, nogen egent­lig mener? Ud fra Gosvigs tre ind­læg ind­til vide­re at døm­me vil en kon­se­kvent frem­gang som den fore­slå­e­de for­modent­lig vise, at sub­stan­sen også i næste ind­læg vil være til at over­se.

Lad mig slut­te af med en ube­grun­det påstand (det skul­le være så moder­ne): Selv hvis Søren Gosvig skul­le have ret deri, at nuti­dens fæno­meno­lo­ger mod­si­ger fæno­meno­lo­gi­ens bog­stav – hvad jeg ikke et sekund tror på – så er det sik­kert og vist, at Gosvig med sine lat­ter­lig­gø­rel­ser, strå­mænd og alt det andet, jeg har doku­men­te­ret i det­te efte­r­ord, er umå­de­lig langt fra ånden i den tid­li­ge fæno­meno­lo­gi.

1. Søren Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.
2. Søren Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord”, Tidsskriftet Paradoks, 6. marts 2023.
3. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2.
4. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶2.
5. Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”. Denne arti­kel, som jeg ikke vil under­ka­ste en nær­me­re ana­ly­se og dis­kus­sion her, inde­hol­der efter min mening en tem­me­lig ensi­dig læs­ning af Husserl – en læs­ning der ude­luk­ken­de beto­ner det eide­ti­ske ele­ment i fæno­meno­lo­gi­en. Men det er, hvad det er. Mere inter­es­sant er det, at det af artik­len synes at frem­gå, at Husserls for­hold til “onto­lo­gi­en” hver­ken er enty­digt eller ukom­pli­ce­ret, hvil­ket bur­de give god plads til diver­ge­ren­de tolk­nin­ger. Dette har­mone­rer dår­ligt med Gosvigs kate­go­ri­ske udmel­din­ger i de for­skel­li­ge “debatindlæg”.
6. Jf. bemærk­nin­ger­ne om Heidegger og Merleau-Ponty i Gosvig Olesen, “Fænomenologiens gen­stand”, ¶5.
7. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3.
8. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶3.
9. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
10. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
11. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
12. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶4.
13. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5.
14. Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193.
15. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶5.
16. I ¶10 for­sø­ger Gosvig sig med end­nu en morsom­hed, der kred­ser om sam­me tema: “Det er bekla­ge­ligt, at Overgaard ikke har tid til at læse. Mon det også er den­ne travlhed med andre gøre­mål, som får ham til at over­se […]” osv. Tøhø… Rigtig mor­somt bli­ver det aldrig rig­tig, i hvert fald ikke for den­ne læser. Måske er det det­te gen­nem­gå­en­de, under­lig­gen­de tema om, at man ikke rig­tig er en filo­sof, for­di man (som Gosvig mod bed­re viden­de kon­stant hæv­der) ikke læser og måske ikke engang ved, hvad læs­ning er – måske er det det, der lidt øde­læg­ger vit­ser­ne for mig? (I øvrigt: Gosvig får også behæn­digt insi­nu­e­ret, at jeg ikke “tæn­ker”. Jeg giver ger­ne en øl til den før­ste, der kan udpe­ge den rele­van­te passage.)
17. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶6.
18. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7.
19. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶7.
20. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8.
21. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶8.
22. Gosvig Olesen, “Brev til min kom­bat­tant”, ¶9.
23. Jean Petitot, Francisco J. Varela, Bernard Pachoud & Jean-Michel Roy (red.), Naturalizing Phenomenology: Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).
24. Måske er det i den­ne sam­men­hæng værd at bemær­ke, at det lil­le skrift Die Idee der Phänomenologie, som Gosvig læg­ger så megen vægt på, er de ind­le­den­de fem fore­læs­nin­ger af en omfat­ten­de fore­læs­nings­ræk­ke, der hoved­sa­ge­ligt hand­ler om per­cep­tion og kinæ­ste­se (ople­vel­sen af egen kro­p­s­lig bevæ­gel­se). Se Edmund Husserl, Ding und Raum: Husserliana XVI, red. Ulrich Claeges (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1973).

Mere af det samme, eller: Filosofi som mudderkastning

I et ind­læg i noget, redak­tø­rer­ne af Paradoks nu kal­der “Fænomenologifejden”, sva­rer min gode kol­le­ga Søren Gosvig Olesen1Søren Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 15. febru­ar 2023. på min kom­men­tar fra d. 13.2.2Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023. Jeg skyl­der Gosvig tak for sva­ret, der gør det muligt for mig at uddy­be og vide­re­ud­vik­le poin­ter, der måske ikke var helt udfol­det i min oprin­de­li­ge kom­men­tar.

Gosvigs ind­læg kom­mer vidt omkring, men de i den­ne sam­men­hæng vig­tig­ste punk­ter er: (1) Gosvig undrer sig over en del ting, jeg skri­ver i mit ind­læg. (2) Han kvit­te­rer på min kri­tik med en fiks lil­le tu quoque. (3) Han hen­vi­ser til tre af sine bøger for de begrun­del­ser, jeg efter­ly­ser i mit eget ind­læg. (4) Endelig kom­mer han med mere af det sam­me: Grove ankla­ger om fup og svin­del, mafi­avirk­som­hed osv. Lad mig gen­nem­gå punk­ter­ne fra en ende af.

Jeg star­ter med den undren, der undrer mig mest: Gosvig for­står ikke, hvor­for jeg ikke næv­ner, at han skri­ver, at Ingarden, Patočka og to andre er påli­de­li­ge sekun­dær­lit­teræ­re kilder.3Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3. Men hvor­for i him­lens navn skul­le jeg? Jeg næv­ner to gan­ge, at det iføl­ge Gosvig er 98% af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, den er gal med. Så kan læse­ren nok reg­ne ud, at der er to pro­cent til­ba­ge, som slip­per gen­nem nåleø­jet. Hvad de rele­van­te for­fat­te­re hed­der, er vel sagen uved­kom­men­de. Mit ind­læg hand­ler ikke om dem. Det hand­ler om de 98% – eller 99% – hvis arbej­de, Gosvig stemp­ler som vær­di­løst (eller det, der er vær­re).

Det undrer også Søren Gosvig, at jeg ikke næv­ner, at han fak­tisk cite­rer Husserl – end­da på originalsproget.4Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3. Det kun­ne jeg skam også godt have nævnt, og måske bur­de jeg. Men det vil­le ikke have rok­ket ved bil­le­det. At Husserl siger et eller andet viser ikke, at stør­ste­delen af sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren er fup og svin­del. Vi skal have cita­tet for­kla­ret og kon­tek­stu­a­li­se­ret, der skal cita­ter fra sekun­dæ­re vær­ker på bor­det, og vi skal have dem udlagt. Derudover skal det vises, hvor­dan sidst­nævn­te cita­ter for­dre­jer Husserl så grund­læg­gen­de, at de end ikke fortje­ner seri­øs dis­kus­sion. Og ende­lig: Søren Gosvigs påstan­de gæl­der jo hele fæno­meno­lo­gi­en. Så sam­me øvel­se bur­de gen­ta­ges med Heidegger, Merleau-Ponty osv.

(Hvis der skul­le være nogen tvivl om min poin­te her, så betragt føl­gen­de “gen­dri­vel­se” af (lad os sige) 99% af al fransk fæno­meno­lo­gi: Husserl skri­ver: “Es gilt nicht, Objektivität zu sichern, son­dern sie zu verstehen”.5Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193. (Frit over­sat: “Det gæl­der ikke om at sik­re objek­ti­vi­te­ten, men om at for­stå den”). Følgelig er den fran­ske fæno­meno­lo­gi hum­bug! Naturligvis er det noget vrøvl. Og det er det, for­di uden alle de ting, jeg oprem­ser oven­for, så for­tæl­ler Husserl-cita­tet os intet om den fran­ske fæno­meno­lo­gis kva­li­te­ter eller man­gel på sam­me.)

Gosvig for­står hel­ler ikke, hvor­dan jeg kan “fejl­læ­se” hans “debat­ind­læg”, som om det skul­le være “en afhandling”.6Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶4 og ¶6. Nice one! Der er gene­relt alt for lidt humor i filo­so­fi­en, så jeg sæt­ter vir­ke­lig pris på den­ne her “undren”. Tillad mig at fort­sæt­te i det humo­ri­sti­ske spor: At noget sådant vil­le give anled­ning til undren, kan man sag­tens for­stå. Det vil­le være en fejl­læs­ning af monu­men­tale dimen­sio­ner! Min “fejl­læs­ning” var dog knap så kolos­sal. Jeg for­veks­le­de ikke Gosvigs ind­læg med en afhand­ling, men med en filo­so­fisk arti­kel. Og den fejl er vel lidt nem­me­re at for­stå, al den stund at Gosvigs ind­læg var publi­ce­ret i et filo­so­fisk tids­skrift.

Filosofiske artik­ler – i hvert fald dem, jeg læser – inde­hol­der mas­ser af argu­men­ta­tion og begrun­del­se. Jeg min­des ikke nogen­sin­de at have læst en, der nøje­des med påstan­de­ne. Jeg med­gi­ver ger­ne, at tids­skrif­tar­ti­kel­for­ma­tet hel­ler ikke rum­mer den for­nød­ne plads til at leve­re det, jeg efter­spør­ger i mit ind­læg. Men så må man jo skæ­re kon­klu­sio­ner­ne til, så de pas­ser til de begrun­del­ser, man har mulig­hed for at klem­me ind – eller hur?

Videre til Gosvigs lil­le tu quoque: “Overgaard taler om begrun­del­ser og argu­men­ter, men kom­mer ikke selv med nogen af delene”.7Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶6. Men det gør jeg jo. Jeg skal ger­ne med­gi­ve, at argu­men­tet ikke er helt eks­pli­ci­te­ret, opstil­let i stan­dard­form og alt det der, men jeg gik fak­tisk også og tro­e­de, at Gosvig fint kun­ne læse filo­so­fi­ske tek­ster, der ikke skar alting ud i pap.

Men OK, jeg fin­der ger­ne hob­byk­ni­ven frem: Gosvigs tekst inde­hol­der stort set intet af det, jeg næv­ner i ¶4 oven­for (og i ¶3 i mit oprin­de­li­ge indlæg).8Overgaard, “Fup og fænomenologi”. Derfor frem­står hans påstan­de om fup og svin­del helt ube­grun­de­de. Den opmærk­som­me læser vil bemær­ke, at der her er en skjult præ­mis om, at det net­op er sådan noget som det i ¶4 nævn­te, der skal til for at begrun­de Gosvigs påstan­de. Men den præ­mis reg­ne­de jeg ikke med, at Gosvig vil­le anfæg­te. (Hvis nogen er fri­stet til at gøre det, så bedes de gå til­ba­ge til “gen­dri­vel­sen” af fransk fæno­meno­lo­gi i ¶5 oven­for.)

I ste­det for at benyt­te lej­lig­he­den til at begrun­de en påstand eller to væl­ger Gosvig nu at bru­ge fire afsnit på at beret­te om, at han skam har leve­ret alle begrun­del­ser­ne i tre af sine bøger, hvoraf især én “omhyg­ge­ligt gennemgå[r] for­vansk­nin­gen af fænomenologien”.9Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶8. Og hvad så? Er tan­ken, at når man alle­re­de én gang har leve­ret begrun­del­ser for sine påstan­de, så fri­ta­ger det én for kra­vet om begrun­del­se frem­over? Så har man til­la­del­se til at repro­du­ce­re påstan­de­ne ad libi­tum, uden ledsa­gen­de for­kla­rin­ger eller argu­men­ter? Bevares, hvis det er Søren Gosvigs hold­ning, så fred være med det. (Måske fin­der vi her nøg­len til at for­stå min gode kol­le­gas noget anstreng­te for­hold til peer review. Filosofiske fag­fæl­ler har det jo med slå ned på ube­grun­de­de beskyld­nin­ger.)

Jeg må til­stå, at jeg nok ikke vil få læst de tre bøger. Tid er jo en knap res­sour­ce, og hvad nu hvis bøger­ne – trods Gosvigs for­sik­rin­ger om det mod­sat­te – bare inde­hol­der mere af det sam­me? Vores udveks­ling i Paradoks for­mår ikke helt at ryd­de den tvivl af vej­en.

Afslutningsvis vil jeg knyt­te et par bemærk­nin­ger til min kol­le­gas sær­li­ge måde at debat­te­re på. Synspunkter og til­gan­ge, der ikke har­mone­rer med Gosvigs egne, er ikke dis­kutab­le, kri­tisab­le eller for­ker­te, men sim­pelt­hen bey­ond the pale: fup og svin­del, til dum­pe­ka­rak­ter osv.

Mit eget ind­læg er såle­des bare “mere fup og svindel”.10Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11. Hvordan det at bede om, at en filo­sof, der kaster om sig med grove beskyld­nin­ger, leve­rer belæg for dem, skul­le kun­ne være fup og svin­del, begri­ber jeg ikke. Måske er det, for­di jeg gør mig skyl­dig i “at fejl­læ­se, eller slet ikke at læse” Søren Gosvigs indlæg?11Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11. I sig selv en grov ankla­ge. Og hvad byg­ger den på? Jo, at der er en stri­be ting i Gosvigs tekst, som jeg ikke næv­ner – for­di de er irre­le­van­te, som vi har set. Og så byg­ger den på en (indrøm­met: vir­ke­lig mor­som) beskyld­ning om, at jeg for­veks­ler Søren Gosvigs arti­kel med en afhand­ling. Jamen, er det skjult kame­ra eller hvad?

Søren Gosvigs måde at debat­te­re (eller “debat­te­re”) på er bestemt ikke uden for­til­fæl­de. Et af de mere spek­taku­læ­re af slagsen fin­des i en pris­op­ga­ve, Schopenhauer ind­send­te til Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i 1839. Schopenhauer karak­te­ri­ser først den post­kan­ti­an­ske filo­so­fi­ske meto­de som bestå­en­de i at mysti­fi­ce­re, sny­de og spar­ke støv op. Dernæst taler han lidet flat­te­ren­de om Fichte og Schelling, for ende­lig at omta­le en filo­sof som “langt lave­re­stå­en­de” end selv dis­se to, nem­lig “den klod­se­de, ånd­lø­se char­la­tan Hegel”.12“Als Heroen die­ser Periode glän­zen Fichte und Schelling, zuletzt aber auch der selbst ihrer ganz unwür­di­ge und sehr viel tie­fer als die­se Talent-Männer ste­hen­de plum­pe, gei­st­lo­se Scharlatan Hegel”. Arthur Schopenhauer, Kleinere Schriften, i Sämtliche Werke, Band III, red. Wolfgang Frhr. von Löhneysen (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986), 674f. I øvrigt … Continue reading

I det 20. århund­re­de fort­sat­te nog­le ana­ly­ti­ske filo­sof­fer i sam­me ril­le. A. J. Ayer beskyld­te – på bag­grund af en meget over­fla­disk læs­ning af “Was ist Metaphysik?” – Heidegger for “charlatanisme”.13A. J. Ayer, Philosophy in the Twentieth Century (London: Unwin Hyman, 1984), 228. J. J. C. Smart beret­te­de om, at han hav­de “moments of des­pair about phi­los­op­hy when I think about how so much pheno­meno­lo­gi­cal and exi­sten­ti­a­list phi­los­op­hy seems such she­er bosh that I can­not even begin to read it”.14J. J. C. Smart, “My Semantic Ascents and Descents”, i The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy, red. Charles J. Bontempo & S. Jack Odell (New York: McGraw-Hill, 1975), 61. Som den ame­ri­kan­ske filo­sof Lee Braver bemær­ker: “It is an impres­si­ve repulsion, inde­ed, which needs no expo­su­re to that which repels it”. Se Braver, “Analyzing Heidegger: A history of … Continue reading Der fin­des vel ikke det skældsord, der ikke er ble­vet brugt om Derrida. Osv. osv.

Det besyn­der­li­ge er, at Gosvig til­sy­ne­la­den­de opfat­ter alt det­te som eksemp­ler til efter­føl­gel­se – vi skal bare udse os nog­le andre mob­beof­re. Jeg kun­ne ikke være mere uenig. Både mud­de­ret – og kast­nin­gen med det – hører hjem­me på filo­so­fi­hi­sto­ri­ens mød­ding. Skældsordene for­gif­ter og for­plum­rer den filo­so­fi­ske sam­ta­le. Men det er selv­føl­ge­lig bare min – i øvrigt ube­grun­de­de – hold­ning.

1. Søren Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 15. febru­ar 2023.
2. Søren Overgaard, “Fup og fæno­meno­lo­gi”, Tidsskriftet Paradoks, 13. febru­ar 2023.
3. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3.
4. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶3.
5. Edmund Husserl, Die Krisis der euro­päi­s­chen Wissenschaften und die transzen­den­tale Phänomenologie, i Husserliana, Band VI, red. Walter Biemel (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1976), 193.
6. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶4 og ¶6.
7. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶6.
8. Overgaard, “Fup og fænomenologi”.
9. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶8.
10. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11.
11. Gosvig Olesen, “Mere fup og svin­del”, ¶11.
12. “Als Heroen die­ser Periode glän­zen Fichte und Schelling, zuletzt aber auch der selbst ihrer ganz unwür­di­ge und sehr viel tie­fer als die­se Talent-Männer ste­hen­de plum­pe, gei­st­lo­se Scharlatan Hegel”. Arthur Schopenhauer, Kleinere Schriften, i Sämtliche Werke, Band III, red. Wolfgang Frhr. von Löhneysen (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986), 674f. I øvrigt vur­de­re­de Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, at Schopenhauers afhand­ling ikke var vær­dig til pri­sen. Selskabet bemær­ke­de i den­ne for­bin­del­se, at afhand­lin­gen omtal­te fle­re frem­træ­den­de filo­sof­fer på en så upas­sen­de måde, at det ikke kun­ne und­gå at væk­ke beret­ti­get anstød (ibid., s. 814f).
13. A. J. Ayer, Philosophy in the Twentieth Century (London: Unwin Hyman, 1984), 228.
14. J. J. C. Smart, “My Semantic Ascents and Descents”, i The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy, red. Charles J. Bontempo & S. Jack Odell (New York: McGraw-Hill, 1975), 61. Som den ame­ri­kan­ske filo­sof Lee Braver bemær­ker: “It is an impres­si­ve repulsion, inde­ed, which needs no expo­su­re to that which repels it”. Se Braver, “Analyzing Heidegger: A history of Analytic Reactions to Heidegger”, i Interpreting Heidegger: Critical Essays, red. Daniel O. Dahlstrom (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 235.

Fup og fænomenologi

I et nyligt ind­læg beret­ter Søren Gosvig Olesen om, hvor­dan fæno­meno­lo­gi­en er ble­vet til fup og svindel.1Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023. Fup og svin­del. Intet min­dre. Som sel­ver­klæ­ret fæno­meno­log går jeg spændt – og lidt uro­ligt – i gang med læs­nin­gen.

Først skal vi lige høre lidt om vores stu­de­ren­des eksa­mens­op­ga­ver. Der er brug for barm­hjer­tig­hed og over­bæ­ren­hed, kan man for­stå. For opga­ver­ne er ful­de af fejl – ja, end­da til dum­pe­ka­rak­ter. Men det er ikke de stu­de­ren­des skyld. Det er sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren, den er gal med. 98% af den, får vi at vide, er “i bed­ste fald spild af tid, i vær­ste fald skadelig”.2Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶4. Måske er pro­ble­met, at fæno­meno­lo­ger­ne er ble­vet ana­ly­ti­ske filo­sof­fer. I hvert fald iden­ti­fi­ce­rer sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren fæno­meno­lo­gi­en “med alt det, som den net­op bekæmper”.3Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶24. Sekundærlitteraturens “læs­ning” “er fuld­stæn­dig imod bog­sta­ven”, den “gør […] fæno­meno­lo­gi­en til alt det, den ikke er”.4Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶25.

Nu går det løs, tæn­ker man, med lige dele frygt og for­vent­ning. Nu kom­mer cita­ter­ne fra både de fæno­meno­lo­gi­ske klas­si­ke­re og de væsent­lig­ste sekun­dæ­re vær­ker. Nu kom­mer alle for­kla­rin­ger­ne og argu­men­ter­ne, der viser, at sidst­nævn­te fun­da­men­talt mis­for­står først­nævn­te. Nu bli­ver det udpens­let, hvor­dan sekun­dær­lit­te­ra­tu­ren – i hvert fald det meste af den –  gør fæno­meno­lo­gi­en til “alt det, den ikke er”. Alt. Og nu får vi at se, hvor­dan det er hele fæno­meno­lo­gi­en – ikke bare Husserl – der ven­des på hove­d­et. Hvordan fæno­meno­lo­gien står sam­let i kam­pen mod … et eller andet, som main­stream-lit­te­ra­tu­ren så gud­hjæl­pe­mig iden­ti­fi­ce­rer fæno­meno­lo­gi­en med!

Stor er skuf­fel­sen, når man opda­ger, at der intet kom­mer. Intet citat fra så meget som et enkelt styk­ke sekun­dær­lit­te­ra­tur. Ingen uddy­ben­de for­kla­rin­ger. Ingen begrun­del­ser. Intet belæg for en ene­ste påstand. Forsknings- og for­mid­lings­ind­sat­sen hos tal­lø­se fæno­meno­lo­gi­ske kol­le­ger ver­den over (98%!) er ble­vet affær­di­get som vær­di­løs, ja, som fup og svin­del. Uden skyg­gen af argu­men­ta­tion.

Øjeblikket efter mel­der tviv­len sig: Måske er net­op den slags for­vent­nin­ger – for­vent­nin­ger om, at sto­re filo­so­fi­ske påstan­de skal for­kla­res og begrun­des – selv en del af det “med­lø­be­ri”, som beskri­ves i slut­nin­gen af artik­len. Måske er det de før­ste symp­to­mer på … ikke den span­ske eller engel­ske, men den angel­sak­si­ske syge!

Okay, i så fald er der tale om en syg­dom, jeg nødigt vil kure­res for. Meget nødigt, for kra­vet om begrun­del­se er helt cen­tralt for filo­so­fi­fa­get, sådan som jeg ken­der det. Hvis det krav bort­fal­der, så ved jeg ikke læn­ge­re, hvad det er, vi fore­ta­ger os.

For en god ordens skyld vil jeg lige næv­ne, at der fak­tisk er fle­re ting i Søren Gosvigs ind­læg, som jeg er enig i. Intet sekun­dær­lit­terært værk er et ora­kel, og læs­ning af sekun­dær­lit­te­ra­tur kan aldrig erstat­te selv­stæn­dig tænk­ning. Ingen for­fat­ter har monopol på for­tolk­nin­gen af sit værk, og det er ikke altid en god idé at kaste om sig med tun­ge filo­so­fi­ske begre­ber som “onto­lo­gi” og “trans­cen­den­tal” – eller for den sags skyld “fæno­meno­lo­gien”.

Og så er jeg enig i, at vi har nog­le dyg­ti­ge stu­de­ren­de. Som i øvrigt kla­rer sig fint uden over­bæ­ren­hed og barm­hjer­tig­hed fra under­vi­ser­nes side.

Men at fæno­meno­lo­gi­en skul­le være ble­vet til fup og svin­del? Sikke en påstand. Og hvil­ket for­bløf­fen­de fra­vær af ethvert til­løb til at begrun­de den.

1. Søren Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del”, Tidsskriftet Paradoks, 8. febru­ar 2023.
2. Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶4.
3. Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶24.
4. Gosvig Olesen, “Examen de consci­en­ce”, ¶25.