Filosofisk-teoretisk årbog 3 (2022-2023)

Filosofisk-teo­re­tisk årbog er en opsam­ling af de artik­ler, der er udgi­vet i Tidsskriftet Paradoks i løbet af et år. Dette er 3. årgang, som dæk­ker peri­o­den 27. august 2022 til 26. august 2023.

Vis mere

Filosofisk-teo­re­tisk årbog 3. Udgivelser i Paradoks 2022–2023

Udgivet: 27. august 2023
Sidetal: 314

Bidragsydere: Andreas Darger, Andreas Mebus, Anton Scharling Krebs, Clara Læssøe, Cæcilie Varslev-Pedersen, Frederik Appel Olsen, Hans Ruin, Jens Philip Yazdani, Jesper Lundsfryd Rasmussen, Johan J. R. Espersen, Johannes Carlsen, Kasper Lippert-Rasmussen, Luka Rudež, Mogens Pahuus, Peter Wolsing, Sidsel Marie, Silas Marker, Søren Gosvig Olesen, Søren Hørning Hansen, Søren Overgaard, Thomas Schwarz Wentzer, Victor Lange

Redaktion: Martin Bjerre Bygballe, August Bille Demescko, Anders Hansen, Frederik-Emil Friis Jakobsen, William Mathorne, Mathias Rølle, Kristian Olesen Toft, Anne-Sophie Sørup Wandall, Kristoffer Balslev Willert

Indhold

Forord

Hegels ånd: Den eti­ske vision om gen­si­dig afhæn­gig­hed

Tænkningens filo­so­fi – kri­ti­ske bemærk­nin­ger til Svend Brinkmann

Tænkningens dan­nel­se: Om at slå et slag for den “logi­ske ånd” i Hegels filo­so­fi

Kan psi­lo­cy­bin for­bed­re vores moral?

Fra Mirabeau til Crutzen: Når Hegel bli­ver ved med at pro­vo­ke­re

Hæigel today, eller: Tænk om igen

Techbros og Ironocænen

Examen de consci­en­ce, eller: Hvordan fæno­meno­lo­gi­en blev til fup og svin­del

Fup og fæno­meno­lo­gi

Mere fup og svin­del

Mere af det sam­me, eller: Filosofi som mud­der­kast­ning

Brev til min kom­bat­tant, og til andre, som måske har bed­re tid, hvil­ket kan tje­ne som for­ord

Fæno­meno­logiens gen­stand

Afsluttende argumen­tations­teoretisk efter­skrift

Hvad Hegel kan sige os om #Black­Lives­Matter

Hvad er argu­men­ta­tion? Hvad er filo­so­fi? Hvad er at læse?

Leg og øvel­se ansku­et gen­nem jong­le­ring

Klimahykleri på Business Class?

Land i sig­te? – Venstre­popu­lismens kar­to­graf hol­der kur­sen

Folket – en apo­ri?

Vegetativ stræ­ben: Den skjul­te idé om liv i Aristoteles’ De Anima

Indbydelse til et crush

Med livet som ind­sats

Om fæno­meno­logiens sag. Kommentar til Fæno­menologi­fejden

Tænkningens auto­no­mi eller hete­ro­no­mi? En kri­tisk kom­men­tar til Hegels Dialektik

Jeg™ og Jeg-Det. Om iden­ti­tet og rela­tio­ner på soci­a­le medi­er