Med livet som indsats

Med udgangs­punkt i den ita­li­en­ske filo­sof Emanuele Coccias værk Planternes liv – Blandingens meta­fy­sik1Emanuele Coccia, Planternes liv – Blandingens meta­fy­sik, overs. T. Havemann (København: Hans Reitzels Forlag, 2021). argumenterer vi i den­ne arti­kel for, at hvis vi vil have en filo­so­fisk meta­fy­sik, der kan for­tæl­le os noget frem­for intet, skal vi give filo­so­fi­en lov til at frem­dig­te og spe­ku­le­re meta: ud over viden­ska­ben og logik­ken.

Coccia træ­der ind ad den dør til en meta­fy­sik med livet i cen­trum, som alle­re­de Heidegger åbne­de, men som han – som Giorgio Agamben påpe­ger i Det åbne2Giorgio Agamben, Det åbne, overs. S.G. Olesen (Skive: Forlaget Wunderbuch, 2018).  – også straks luk­ke­de igen. I Coccias blan­dings­me­ta­fy­sik, som den kom­mer til udtryk i Planternes liv,3Når vi cite­rer hele sæt­nin­ger og ikke blot for­hol­der os til begre­ber eller min­dre for­mu­le­rin­ger fra Coccias tænk­ning, vil vi for for­mid­lin­gens skyld cite­re fra den dan­ske over­sæt­tel­se. For spe­ci­fik­ke fran­ske udtryk hen­vi­ser vi til La vie de plan­tes – Une métap­hy­sique du mélan­ge (Paris: Éditions Payot & Rivages, 2016). finder vi en meta­fy­sik, kos­mo­lo­gi eller onto­te­o­lo­gik, der “ikke tæn­ker min­dre meta­fy­sisk” end den tra­di­tio­nel­le, som ken­des fra filo­so­fi­ens histo­rie, men som til gen­gæld for­sy­ner os med et friskt, nuti­digt og mulig­vis etisk-poli­tisk frugt­bart bud på de mest fun­da­men­tale grun­de til, at vi er her (“hvor­for der er noget sna­re­re end intet”), eller sagt med andre ord: en grund til, et grund-lag for, væren.4Martin Heidegger, Hvad er meta­fy­sik?, overs. G.K. Sørensen & J. Hass (København: Hans Reitzels Forlag, 2022), 51.

I epi­lo­gen til Planternes liv beskri­ver Coccia sit syn på filo­so­fi­en:

Snarere end at være en disci­plin, der kan iden­ti­fi­ce­res ved sin gen­stand, sin meto­de og de pro­blem­stil­lin­ger og mål, der har ken­de­teg­net den på tværs af tid og rum, er filo­so­fi­en en salgs atmos­fæ­risk til­stand, der plud­se­lig kan ind­fin­de sig hvor som helst og når som helst.5Coccia, Planternes liv, 133.

Dette udgangs­punkt er sigen­de for Coccia, hvis skri­ve­stil til tider kan min­de om de førso­kra­ti­ske dig­ter­fi­lo­sof­fer. Coccia tøver ikke med at sæt­te væsent­li­ge begre­ber med hver deres særeg­ne virk­nings­hi­sto­rie ind i en ny kon­tekst. En del af poin­ten med Coccias vær­ker er imid­ler­tid net­op at udfor­dre tra­di­tio­nen, idet enhver “filo­so­fisk til­dra­gel­se” kan “ændre arran­ge­men­tet af viden og ind­sig­ter i en given histo­risk kon­tekst og der­med ven­de op og ned på dens eksistensmodus.”6Coccia, Planternes liv, 134. Det hand­ler ikke om at for­ka­ste hele filo­so­fi­hi­sto­ri­en og star­te for­fra, men om at tage hånd om viden, ind­sig­ter og erken­del­ser og for­me dis­se i lyset af tidens eksi­sten­ti­el­le, civi­li­sa­to­ri­ske og viden­ska­be­li­ge pro­ble­mer. Planternes liv er både eks­pli­cit spe­ku­la­tiv og natur­vi­den­ska­be­ligt velun­der­byg­get. Værket er et for­søg på at tage filo­so­fi­ske og natur­vi­den­ska­be­li­ge ind­sig­ter alvor­ligt og spe­ku­le­re ud over dis­se på et meta­fy­sisk, kos­mo­lo­gisk plan. Det er vig­tigt at have det­te syn på filo­so­fi og viden­skab in men­te, når man læser og kri­ti­se­rer Coccia.

I andet kapi­tel af Planternes liv beskri­ver Coccia, hvor­dan næsten alle leven­de væs­ner for­ud­sæt­ter andre leven­de væs­ner for at over­le­ve. Alt liv kræ­ver, at der alle­re­de eksi­ste­rer liv, som en “gigan­tisk, kos­misk tau­to­lo­gi”: Livet “for­ud­sæt­ter sig selv og frem­brin­ger kun sig selv.”7Coccia, Planternes liv, 31. Planterne er for Coccia und­ta­gel­sen, for­di de ikke behø­ver andet end sol­lys, vand, kul­dioxid og ned­brud­te mine­ra­ler for at over­le­ve, dvs. de er auto­tro­fe. De behø­ver ikke at ind­ta­ge orga­nisk mate­ri­a­le for at over­le­ve, men ska­ber det der­i­mod selv. Fotosyntese er det fæno­men, der gør “døde” ting leven­de og der­med ska­ber grund­la­get for næring for de hete­ro­tro­fe dyr, svam­pe og plan­ter, der ind­ta­ger orga­nisk mate­ri­a­le for at over­le­ve. Dermed bry­der plan­ter­ne livets “topo­lo­gi­ske regel om sel­vin­klu­sion”, da de i deres vir­ke brin­ger dødt mate­ri­a­le til live som næring.8Coccia, Planternes liv, 32. Hvordan det­te er kom­met i stand, er sta­dig et vaske­æg­te myste­ri­um, men som Coccia påpe­ger, er det ikke desto min­dre det, vi kan kon­sta­te­re, fin­der sted. Uanset hvor mystisk det synes, er livets eksi­stens ikke desto min­dre en kends­ger­ning, for så vidt du læser det­te lige nu.

Coccia beskri­ver, hvor­dan plan­ter font mon­de (bog­sta­ve­ligt “gør verden”),9Coccia, La vie des plan­tes, 21; Planternes liv, 32. hvil­ket her har en dob­belt betyd­ning. Udover at ska­be ilt og næring, dvs. mulig­heds­be­tin­gel­ser for andre livs­for­mer, og der­med trans­for­me­re Jorden til en grøn ver­den, så har fai­re mon­de også en meta­fy­sisk betyd­ning, nem­lig ophæ­vel­sen af skel­let mel­lem liv og ver­den, mel­lem sub­jekt og rum. Snarere end at leven­de væs­ner som udgangs­punkt til­pas­ser sig deres omgi­vel­ser, så viser plan­ter­ne os, at de også ska­ber deres omgi­vel­ser. De sam­ti­dig er og gør ver­den. Man kun­ne sige, at de ud-gør den. “Ved at mulig­gø­re den ver­den, som de er en del af og inde­holdt i, til­in­tet­gør plan­ter­ne det topo­lo­gi­ske hie­rar­ki, der synes at her­ske over kosmos.”10Coccia, Planternes liv, 34. I ste­det for et system, hvor liv er inde­holdt i ver­den som behol­der, frem­brin­ger plan­ter­ne en struk­tur, hvor ver­den og liv inter­a­ge­rer og blan­der sig med hin­an­den. Planterne har ændret ver­den meta­fy­sisk ved at til­la­de ånde­dræt­tet: “At træk­ke vej­ret er at befin­de sig i nog­le omgi­vel­ser, der gen­nem­træn­ger os med sam­me inten­si­tet, som vi gen­nem­træn­ger dem.”11Coccia, Planternes liv, 34. De har skabt mulig­he­den for det, Coccia kal­der inter­pénétra­tion (gen­si­dig gennemtrængning)12Coccia, La vie des plan­tes, 48; Planternes liv, 87. mel­lem sub­jekt og rum, mel­lem liv og ver­den, og det er med udgangs­punkt i den­ne nye onto­lo­gi­ske struk­tur, at Coccia frem­sæt­ter sit ver­dens­be­greb.

En ver­den af liv

Verden er leven­de. Ikke kun for­di der eksi­ste­rer leven­de ting i den, men også for­di græn­sen mel­lem ver­den og liv er umu­lig at defi­ne­re, dvs. af-græn­se. Verden er kon­stant i bevæ­gel­se, hvil­ket bl.a. plan­ter­nes akti­vi­tet lader os se. Denne til­stand beskri­ver Coccia som fly­den­de, ja, han skri­ver fak­tisk, at enhver i‑ver­den-væren skal for­stås som en être-dans-la-mer-du-mon­de (væren-i-verdens-hav).13Coccia, Planternes liv, 53. Med ‘fly­den­de’ mener Coccia dog ikke, at alt i ver­den er fly­den­de præ­cis sådan, som vand er det. Coccias brug af fly­den­de er bre­de­re og læg­ger sig tæt op ad hans begreb om blan­ding. Til for­kla­ring bru­ger han et eksem­pel om en fisk i havet.14Coccia, Planternes liv, 53. Fisken er i van­det, ja, men van­det er så san­de­lig også i fisken, for så vidt det gen­nem­træn­ger dens krop via gæl­ler­ne og lader den respi­re­re. Her er en dob­belt hen­vis­ning til akti­vi­tet: Vandet gen­nem­træn­ger, fisken dra­ger ånde. Fuldstændig paral­lelt er det for men­ne­sket. Vi dra­ger ånde fra luf­ten, vi træk­ker vit­ter­ligt vej­ret ind i os og gen­nem­træn­ges af ver­dens ilt­hol­di­ge luft. Luftens tryk udfyl­der lun­ger­nes under­tryk, i takt med at bryst­kas­sen udvi­des, og mens vi pum­per det ud i alle dele af vores krop gen­nem blo­det, udfyl­der luf­ten det rum, den plads, der er til den i vores røde blod­le­ge­mer. Herefter ud-ånder vi luft, men nu i en anden sam­men­sæt­ning. Mere kul­stof­hol­dig, min­dre ilt­hol­dig, fuld­stæn­dig mod­sat, om end også fuld­stæn­dig paral­lelt med plan­ter­nes respira­tion, hvor­ef­ter luf­ten, der før var inde i os, nu blan­der sig med luf­ten uden for.

Den gen­si­di­ge gen­nem­træng­ning af ver­den og i‑ver­den-væren er lig med en total immer­sion (indlejring).15Coccia, Planternes liv, 52. Dette hæn­ger sam­men med, at det for Coccia først og frem­mest dre­jer sig om

at erken­de, at fra det leven­des syns­vin­kel – uan­set dets objek­ti­ve natur – er den mate­rie som den bebo­e­de ver­den består af […] onto­lo­gisk set en sam­let og homo­gen enhed, og at den­ne enhed består i dens fly­den­de natur.16Coccia, Planternes liv, 52.

Det skal ikke for­stås på den måde, at vi men­ne­sker har evnen til at erken­de kun fra f.eks. plan­tens per­spek­tiv, som var Coccias tænk­ning førkri­tisk, men sna­re­re sådan at vi, lige­som plan­ter, fisk, dyr og andre liv er leven­de væren­der, frem­bragt med og af sam­me ver­den, mens vi også bebor og (ind)virker i og på sam­me ver­den – og der­for godt kan anta­ge, at vi har noget fun­da­men­talt, væsent­ligt og værens­mæs­sigt til­fæl­les, der til­la­der en erken­del­se fra “det leven­des syns­vin­kel”, som ikke begræn­ser sig til den rent men­ne­ske­li­ge.

At atmos­fæ­ren er fly­den­de bety­der, at den kon­stant blan­des med sig selv. Det bety­der imid­ler­tid ikke, at tin­ge­ne bli­ver til én uni­form mas­se, men blot, at alting er for­bun­det. Selvom vi lever i og indån­der en atmos­fæ­re, der inde­hol­der dele af alle “ting” i ver­den, er vi sta­dig men­ne­sker, dog for­stå­et på en sær­lig måde, som vi vil se, når vi sene­re ind­dra­ger Agamben. Vi har del i ver­den og omvendt, men vi kan sta­dig­væk godt behol­de en form for form og for­skel­lig­hed. Coccia for­kla­rer det­te med en ana­lo­gi med men­ne­skets krop.17Coccia, Planternes liv, 70–71. Organerne i vores krop er “adskil­te” men sam­spil­len­de enhe­der, for­skel­li­ge på man­ge måder, men for­e­net i et ånde­d­rag, i en for­bun­det krop. Organernes vir­ke blan­der sig i krop­pen og påvir­ker hin­an­den uden at smel­te sam­me til én ens­ar­tet sub­stans. På sam­me måde eksi­ste­rer alle leven­de ting i én “krop”, atmos­fæ­ren: “At være i ver­den er altid ens­be­ty­den­de med ikke at dele en iden­ti­tet, men at dele det sam­me ånde­d­rag (pne­u­ma).”18Coccia, Planternes liv, 71. De leven­de væs­ner påvir­ker og for­mer hin­an­den, gen­nem­træn­ger hin­an­den, for­e­net som en fami­lie i det fæl­les ånde­d­rag, der er atmos­fæ­rens meta­fy­si­ske rum. Dette peger mod den blot rela­ti­ve og prak­ti­ske sta­tus af enhver form for skel­nen mel­lem noget som helst. At noget er én ting og ikke en anden, er for Coccia blot prak­tisk og menings­fuldt inden­for en bestemt tids­ram­me og et bestemt sprog­fæl­les­skab. I den vir­ke­lig­hed eller meta­fy­sik, han for­mu­le­rer, er der kun blan­ding, bevæ­gel­se og for­an­dring.

Åndedraget er, iføl­ge Coccia, vores mest fun­da­men­tale rela­tion til ver­den. Det er i ånde­d­ra­get, vi først møder ver­den, og det er dets bevæ­gel­se, der for­e­ner os med verden.19Coccia, Planternes liv, 75. På den måde fun­ge­rer ånde­d­ra­get også som men­ne­skets adgang til at for­stå atmos­fæ­rens blan­ding: “Kun ånde­d­ra­get kan røre og for­nem­me ver­den, give den liv. Man kan kun ånde verden.”20Coccia, Planternes liv, 75. Fordi vi i ånde­d­ra­get har en direk­te for­bin­del­se til ver­den, atmos­fæ­ren, er det den mest fun­da­men­tale hand­ling, vi udfø­rer, og der­med også den vig­tig­ste hand­ling at spør­ge ind til filo­so­fisk, hvis vi vil for­stå den ver­den, der indån­des. Vi må ikke blot tæn­ke og skri­ve meta­fy­sik, men også leve og ånde for at kun­ne for­stå ver­dens vir­ke­lig­hed.

Først ånde­dræt­tet, så spro­get

I en kri­tisk læs­ning af Planternes liv kri­ti­se­rer Steen Nepper Larsen Coccia for at fore­ta­ge en per­for­ma­tiv selv­mod­si­gel­se:

.[H]ele [Coccias] værk og alle hans finur­li­ge filo­so­fi­ske for­søg på at vri­ste sig fri af men­ne­skets excep­tio­na­li­sti­ske sta­tus mod­si­ges af, at han altid alle­re­de og først og frem­mest er ind­fæl­det i en sprog­lig onto­lo­gi, og at det er ham, der skri­ver en bog ladet til ran­den med argu­men­ter, der lever op til at hono­re­re en ræk­ke gyl­dig­heds­for­drin­ger til ræson­na­belt sprog­brug, her­un­der en grund­læg­gen­de respekt for prag­ma­ti­ske, seman­ti­ske, syn­tak­ti­ske, gram­ma­ti­ske sprogregler.21Steen Nepper Larsen, “Solen og plan­ter­nes meta­fy­sik – en kri­tisk læs­ning af Emanuele Coccias filo­so­fi”, Tidsskriftet Paradoks, 20. april 2022, ¶86.

Coccia kan alt­så ikke unds­lip­pe men­ne­skets “excep­tio­na­li­sti­ske” sta­tus, for­di han “først og frem­mest” er ind­fæl­det i men­ne­skets sprog­li­ge ontologi.22Nepper Larsen, “Solen og plan­ter­nes meta­fy­sik”, §86. Dette er en for­ud­si­ge­lig og vel også uund­gå­e­lig kri­tik og væg­tig nok til, at Coccia, eller andre i hans sted, må for­hol­de sig til den.

Vi vil anfæg­te, at Coccia kan kri­ti­se­res med hen­vis­ning til den præ­mis, at han (og men­ne­sket gene­relt) først og frem­mest er ind­fæl­det i men­ne­skets sprog­li­ge onto­lo­gi, da hans pro­jekt i sin væsent­lig­hed peger på, at den­ne præ­mis sim­pelt­hen er for­kert. Vi vil mene, at han er gan­ske bevidst om, at han natur­lig­vis også er det, men at han net­op inde fra den – og ved at skub­be til græn­ser­ne for den – for­sø­ger at for­mu­le­re, at vi (og han selv) mere grund­læg­gen­de er ind­lej­ret i en atmos­fæ­re, hvor vi først som sidst dra­ger ånde af den ilt­hol­di­ge luft, som er frem­bragt af plan­ter. Derfor ram­mer Nepper Larsens kri­tik ikke blot for­bi, han har sim­pelt­hen på for­hånd taget et meta­fy­sisk stand­punkt, der er i kon­flikt med Coccias, når han skri­ver: “Hér var den igen – den per­for­ma­ti­ve selv­mod­si­gel­se; for Coccia er i før­ste og sid­ste instans et men­ne­ske, en filo­sof, der vil noget, og det, han vil, er at over­be­vi­se os men­ne­sker om, at vi må leve og tæn­ke anderledes.”23Nepper Larsen, “Solen og plan­ter­nes meta­fy­sik”, §89, vores kursiv. Med andre ord begår Nepper Larsen her den afgø­ren­de fejl ikke at tæn­ke med på Coccias egent­li­ge præ­mis­ser. Dermed har han, på trods af at han opfor­drer alle inter­es­se­re­de til at tage liv­tag med den, afskå­ret sig selv fra at lade meta­fy­sik­kri­tik­ken og radi­ka­li­te­ten i Coccias tænk­ning syn­ke ind og bli­ve bevæ­get af den.

Om at være blot eller væsent­ligt ander­le­des

I Det åbne behand­ler den ita­li­en­ske filo­sof Giorgio Agamben spørgs­må­let om, hvor­dan man bli­ver men­ne­ske, dvs. det, han kal­der “antro­po­ge­ne­sen”, hvil­ket også vil sige: Hvordan son­drin­gen mel­lem men­ne­ske og dyr på for­skel­li­ge måder gen­nem den vest­li­ge idéhi­sto­rie er kom­met – og sta­dig kom­mer – i stand. Agamben kon­klu­de­rer, at det, der gør men­ne­sket til men­ne­ske, ikke er, at vi tæn­ker og hand­ler ratio­nelt til for­skel fra andre dyr, men net­op det, at vi fore­ta­ger en distink­tion, en skel­nen, mel­lem men­ne­ske og dyr. Det er den hand­ling, hvor­med vi laver en “cæsur”, en sprog­lig-meta­fy­sisk opde­ling af ver­den (her­un­der af og i os selv), der gør os til “mennesker”.24Agamben, Det åbne, 35.

Agamben beskri­ver, hvor­dan det over­le­ve­re­de onto­lo­gi­ske hie­rar­ki for liv, som stam­mer fra et “klas­sisk sted” hos Aristoteles, tager sig ud: “det besjæ­le­de afgræn­ses fra det sjæl­lø­se ved at have liv.”25Aristoteles, Om sjæ­len, overs. S. Porsborg (Frederiksberg: DET lil­le FORLAG, 1998), 45 (II.2, 413a-413b). Og det mini­ma­le kri­te­ri­um for liv hos Aristoteles er “ernæ­rings­ev­nen” (threp­tikón),26Aristoteles, Om sjæ­len, 45 (II.2, 413a-413b). hvil­ket plan­ter­ne som “de lave­ste” besid­der: “hos dem er der ingen anden kraft i sjæ­len,” vide­re­brin­ges det af Agamben.27Agamben, Det åbne, 33. Ikke desto min­dre er det for Aristoteles, som hos Coccia, ved plan­ter­nes evne til at ernæ­re sig (foto­syn­te­sen) “at det at leve til­kom­mer de levende”.28Agamben, Det åbne, 33.

På føl­gen­de måde kan det onto­lo­gi­ske hie­rar­ki for liv hos Aristoteles opsum­me­res, set “nede­fra”: 1) det ikke-leven­de eller sjæl­lø­se, f.eks. sten; 2) det blot leven­de eller det, der besid­der en vege­ta­tiv sjæl, f.eks. plan­ter; 3) de leven­de væs­ner med san­ser, f.eks. dyr, og 4) de talen­de og for­nuf­ti­ge dyr, dvs. men­ne­sker.

Agamben frem­fø­rer, at Aristoteles’ beskri­vel­se af men­ne­sket som et ani­mal ratio­na­le, der besid­der sprog og for­nuft til for­skel fra dyr, bli­ver afvist Heidegger, der ikke mener, at man blot kan til­fø­je sans­ning, sprog og for­nuft til det “blot leven­de” og der­med kom­me frem til mennesket.29Se Agamben, Det åbne, 33 hhv. 70; eller Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), 50.

Heidegger ind­fø­rer i ste­det sin egen opde­ling af livet, der på trods af en begrebs­mæs­sig for­skel ikke desto min­dre videre­fø­rer Aristoteles’ onto­lo­gi­ske hie­rar­ki for liv. Heideggers tre­de­ling lyder såle­des: 1) Det, der er ver­dens­løst (welt­los), f.eks. sten, 2) det, der er ver­dens­fat­tigt (wel­tarm), f.eks. plan­ter og dyr, og 3) det, der er ver­dens­dan­nen­de (welt­bil­dend), dvs. men­ne­sket, Dasein.30Agamben, Det åbne, 71 hhv. 85.

Heidegger repro­du­ce­rer alt­så et onto­lo­gisk hie­rar­ki, hvor men­ne­sket ikke har adgang til ver­den på en blot ander­le­des måde end de såkald­te “ver­dens­fat­ti­ge”, men sim­pelt­hen i høje­re grad og væsent­ligt anderledes.31“Væsentligt” peger her i ret­ning af det ari­sto­te­li­ske ousìa (væsen), for­stå­et som det høje­ste væren­de i Aristoteles’ første­fi­lo­so­fi, dvs. som væren. Det fun­ge­rer der­med som kri­te­ri­um for at skel­ne onto­lo­gisk-hie­rar­kisk imel­lem væs­ner. Vurderes noget som væsent­ligt ander­le­des end noget andet, må dis­se til­skri­ves … Continue reading Agamben viser, hvor­dan Heidegger ned­bry­der det over­le­ve­re­de onto­lo­gi­ske hie­rar­ki ved at sæt­te spørgs­måls­tegn ved dyrets man­gel på ver­den og Daseins adgang til dyrets ver­den – og at han der­ef­ter, på trods af den onto­lo­gi­ske destruk­tion, alli­ge­vel væl­ger at genop­byg­ge hie­rar­ki­et på ny.32Agamben, Det åbne, 81–82.

Agambens arkæ­o­lo­gi over antro­po­ge­ne­sen er sær­ligt vig­tig, for­di den peger på det vil­kår­li­ge i det valg, Heidegger her træf­fer. Som Agamben viser, er det net­op i sel­ve den akt, hvor det skel­ner, at men­ne­sket bli­ver skabt eller dannet.33Agamben, Det åbne, 102–103. Idet vi indram­mer nog­le af funk­tio­ner­ne i os selv, f.eks. sans­nin­gen, ernæ­rings­ev­nen og ånde­dræt­tet, og defi­ne­rer dem som “dyri­ske” eller det “kun-at-leve” (Nur-noch-leben), bli­ver ‘dyret’, ‘plan­ten’ og det ‘blot leven­de’ til.34Agamben, Det åbne, 70; Heidegger, Sein und Zeit, 50. Alt imens det­te fore­går, slår vi lige­le­des ring om spro­get og for­nuf­ten, det værens- og ver­dens­ud­læg­gen­de, “den eks­pli­cit­te meta­fy­si­ske for­stå­el­se”, og kal­der dis­se for det sære­gent og væsent­ligt “menneskelige”.35Agamben, Det åbne, 82.

Hermed fabri­ke­res men­ne­sket, dyret og det onto­lo­gi­ske hie­rar­ki for liv. Det bli­ver såle­des tyde­ligt, hvor­dan Heidegger, som Coccia også påpe­ger, repro­du­ce­rer antro­po­ge­ne­sen eller “den antro­po­lo­gi­ske maski­ne” og der­med hele den vest­li­ge histo­ri­es onto­lo­gi­ske hierarki.36Coccia, Planternes liv, Agamben, Det åbne, 82–84. Som Coccia viser os i Planternes liv, kun­ne vi træf­fe et andet valg:

For at kun­ne for­stå og ken­de ver­den må man væl­ge, fra hvil­ken grad af liv, fra hvil­ken høj­de og form man vil iagt­ta­ge og der­med leve den. Vi har brug for et mel­lem­led [det leven­de], et blik, der kan se og leve ver­den dér, hvor vi [men­ne­sket] ikke selv kan kom­me til det.37Coccia, Planternes liv, 41–42, vores kursiv.

Hvis vi væl­ger at se det væsen, vi selv er, først og frem­mest som et liv, der dra­ger ånde, ernæ­rer sig, osv. (som alle andre liv), og ansku­er vores evne til at bru­ge sprog og for­nuft, dvs. den (på hei­deg­gersk) “eks­pli­cit­te metafysiske”38Agamben, Det åbne, 82. for­stå­el­se og evne til (begrebs­lig) ver­dens­ska­bel­se som noget sekun­dært og blot ander­le­des, men ikke væsent­ligt ander­le­des, end andre liv, så behø­ver vi ikke med nød­ven­dig­hed (som Heidegger hævdede)39Agamben, Det åbne, 82. at for­stå dyr og plan­ters væren som ver­dens­fat­tig. På den­ne måde kom­mer vi hel­ler ikke til at se os selv som væren­de væsent­ligt ander­le­des end plan­te- og dyre­liv. Som Coccia påpe­ger, er plan­ter­ne også ver­dens­ska­ben­de eller ‑dan­nen­de; elles font mon­de: de gør ver­den. Planterne gør det blot på en før­on­to­lo­gisk, før- eller ikke-for­ma­li­se­ret-sprog­lig måde, hvor Dasein gør det på en eks­pli­cit onto­lo­gisk, teo­re­tisk eller sprog­lig-meta­fy­sisk måde. Dette er ikke for at argu­men­te­re for, at plan­ter selv eller ale­ne udlæg­ger væren og ver­den onto­lo­gisk i betyd­nin­gen sprog­lig-meta­fy­sisk. Men vi kan godt med Coccia erken­de, at de på en sær­lig – og for os grund­læg­gen­de – måde ska­ber eller dan­ner ver­den; de dan­ner mulig­heds­be­tin­gel­se for vores blot­te og bare eksi­stens, den ver­den og atmos­fæ­re vi lever i, og der­for også vores mulig­hed for at udlæg­ge væren sprog­ligt-meta­fy­sisk, hvil­ket også vil sige: for meta­fy­sik­ken over­ho­ve­det. Det er på den­ne måde, vi skal for­stå Coccias beskri­vel­se af plan­ter som meta­fy­si­ske og kos­mog­o­ni­ske.

Det, vi vil anhol­de her, er, at der er et valg at træf­fe. Den ene mulig­hed er ikke med nød­ven­dig­hed mere rig­tig end den anden. “Rigtigheden” eller måske nær­me­re frugt­bar­he­den af, hvad vi væl­ger, afhæn­ger både af hvil­ken tid, vi træf­fer val­get i, og hvor­dan vi for­tol­ker den­ne sam­tid, mens det også afhæn­ger af, hvil­ket slags væsen vi vil være, hvil­ket også vil sige: Hvilket væsen vi væl­ger, at vi er (og alt­så beskri­ver os som).

Er vi kom­met til en ny tid, der kræ­ver ny tænk­ning?

Med livet som ind­sats

I lyset af den­ne ind­sigt må vi, for at være kon­se­kven­te og tæn­ke vide­re med Coccia, sige: Det høje­ste væren­de er liv; væren tæn­kes som liv. Den livs­form eller ‑måde, vi selv er, udlæg­ger væren for os selv, fra os selv. Vælger vi imid­ler­tid ikke at tage de kun­sti­ge skæ­rings­punk­ter i os selv og mel­lem det, der kal­des “men­ne­ske”, “dyr” og “plan­ter”, meta­fy­sisk alvor­ligt (om end det sta­dig kan være prak­tisk at skel­ne sådan), bli­ver det tyde-ligt, muligt for os at tyde, at det ene og sam­me liv (la seu­le et même vie),40Emanuele Coccia, Métamorphoses (Paris: Éditions Payot & Rivages, 2020), 13. der ud-gør ver­den og udlæg­ger væren, er det sam­me.

Hvis vi accep­te­rer, at alt liv eksi­ste­rer i sam­me atmos­fæ­re, sam­me ver­den, og i øvrigt ikke er adskilt væsent­ligt fra hin­an­den i et opstil­let onto­lo­gisk hie­rar­ki, bli­ver det muligt for os at se ver­den og væren fra livets (hvil­ket alt­så også, men ikke ude­luk­ken­de vil sige: vores eget) per­spek­tiv. Ikke desto min­dre er det rele­vant at hol­de sig for øje, at Coccias filo­so­fi­ske pro­jekt hvi­ler på en anta­gel­se om, at vores liv histo­risk og atmos­fæ­risk er til­stræk­ke­ligt – og nød­ven­digt – for­bun­det til plan­ter­nes til, at det kan benyt­tes som grund­lag for en meta­fy­sik. Vi vil mene, at val­get af plan­ter­nes liv som værens grund ikke er filo­so­fisk ufor­svar­ligt, ja, fak­tisk vil vi i til­læg mene, at det mulig­vis både er etisk og poli­tisk frugt­bart set i lyset af den sam­tid, den­ne blan­din­gens meta­fy­sik er for­mu­le­ret i: en tid med ver­den­s­oms­pæn­den­de, eksi­sten­ti­elt tru­en­de livskri­ser (bio­di­ver­si­tet, mil­jø, atmosfære/klima og mere lokalt, men for­bun­det her­med: hunger­s­nød, vand­man­gel, krig osv.). En mere udfør­lig argu­men­ta­tion for det­te, samt udforsk­ning og for­mu­le­ring af de poten­ti­el­le etisk-poli­ti­ske impli­ka­tio­ner af blan­din­gens meta­fy­sik må vi til­ve­je­brin­ge andet­steds, hvor­for vi for nuvæ­ren­de blot vil påpe­ge poten­ti­a­let. 

Filosofien er overalt

Som nævnt tid­li­ge­re har Coccia et sær­ligt syn på, hvad filo­so­fi er eller bør være. Filosofi, mener Coccia, skal ikke for­stås som en vel­af­græn­set viden­ska­be­lig disci­plin på lige fod med natur­vi­den­ska­ber­ne, men er i ste­det en til­stand, der ind­træf­fer under en søgen, undren eller spør­gen, og som ikke kan knyt­tes til bestem­te meto­der, gen­stan­de og pro­blem­stil­lin­ger. Filosofiens rol­le er iføl­ge Coccia at tol­ke og spe­ku­le­re ud over viden­ska­ben. Og den­ne opga­ve må ikke kun være for­be­holdt den aka­de­mi­se­re­de, viden­ska­be­lig­gjor­te filo­so­fi, der i dag domi­ne­rer fag­fi­lo­so­fi­en på vores uni­ver­si­te­ter.

Det er med det­te filo­so­fi­be­greb in men­te, man skal læse Coccia, hvis man vil for­stå, hvad han for­sø­ger med Planternes liv. Noget af det sær­li­ge ved Coccias tænk­ning er nem­lig, at han knyt­ter sit kon­kre­te, tids- og livs­af­hæn­gi­ge bud på en meta­fy­sik sam­men med en filo­so­fi- og insti­tu­tions­kri­tik. På den måde kan han inde fra meta­fy­sik­kens sprog for­sva­re sit ærin­de, for­di han har købt onto­te­o­lo­gik­kens præ­mis og truf­fet et bevidst valg om at tale i og gen­nem meta­fy­sik­kens sprog, for­di han har erkendt, at man må lege med på meta­fy­sik­kens præ­mis­ser for at del­ta­ge i kam­pen om vir­ke­lig­he­den.

Hvis vi vil have en filo­so­fisk meta­fy­sik, en sam­let og sam­len­de for­tæl­ling, en lære om ver­den og væren, en kos­mo- og onto-logi, der ikke på for­hånd er dømt til enten at være ind­holds­løs og intet­si­gen­de værenslo­gik eller “blot” at have sta­tus af en kunst­ne­risk, reli­gi­øs, lit­terær eller dig­te­risk ytring, så skal vi give filo­so­fi­en lov til at frem­dig­te og spe­ku­le­re ud over, men natur­lig­vis sta­dig­væk infor­me­ret af og for­bun­det til – men ikke abso­lut bun­det af – viden­ska­ben og logik­ken. Vi må i det per­spek­tiv til­la­de filo­sof­fen at iden­ti­fi­ce­re et høje­ste væren­de, væren som noget, et grund­lag for væren og til­skri­ve det­te noget den væsent­lig­ste eller teos-agti­ge rol­le for at få en – hvad end vi vil kal­de det – meta­fy­sik, kos­mo­lo­gi eller onto­te­o­lo­gik, der siger os noget frem for intet.

Videnskaben giver rig­tig­nok svar på meget, men på trods af de man­ge svar – eller til tider afledt af dis­se – fin­des der sta­dig myste­ri­er. Nogle gan­ge i, andre gan­ge uden for viden­ska­ben, men altid inden for vores fæl­les liv og ver­den. Det må vi, iføl­ge Coccia, til­la­de filo­so­fi­en at beskæf­ti­ge sig med.

Igen er der tale om et valg. Det er kun, hvis vi vil have en filo­so­fisk meta­fy­sik, der mulig­vis kan knyt­te os tæt­te­re til hin­an­den og den leven­de ver­den omkring os, at vi skal væl­ge oven­stå­en­de. Hvis ikke vi vil det, må vi blot accep­te­re, at meta­fy­sik­ken “kun” kan kom­me til orde gen­nem reli­gio­nen, kun­sten, lit­te­ra­tu­ren og poesi­en – og for­bli­ve for­dre­vet fra filo­so­fi­en, der i så fald har valgt at begræn­se sig selv til det snæ­vert viden­ska­be­li­ge og logi­ske.

1. Emanuele Coccia, Planternes liv – Blandingens meta­fy­sik, overs. T. Havemann (København: Hans Reitzels Forlag, 2021).
2. Giorgio Agamben, Det åbne, overs. S.G. Olesen (Skive: Forlaget Wunderbuch, 2018).
3. Når vi cite­rer hele sæt­nin­ger og ikke blot for­hol­der os til begre­ber eller min­dre for­mu­le­rin­ger fra Coccias tænk­ning, vil vi for for­mid­lin­gens skyld cite­re fra den dan­ske over­sæt­tel­se. For spe­ci­fik­ke fran­ske udtryk hen­vi­ser vi til La vie de plan­tes – Une métap­hy­sique du mélan­ge (Paris: Éditions Payot & Rivages, 2016).
4. Martin Heidegger, Hvad er meta­fy­sik?, overs. G.K. Sørensen & J. Hass (København: Hans Reitzels Forlag, 2022), 51.
5. Coccia, Planternes liv, 133.
6. Coccia, Planternes liv, 134.
7. Coccia, Planternes liv, 31.
8. Coccia, Planternes liv, 32.
9. Coccia, La vie des plan­tes, 21; Planternes liv, 32.
10. Coccia, Planternes liv, 34.
11. Coccia, Planternes liv, 34.
12. Coccia, La vie des plan­tes, 48; Planternes liv, 87.
13. Coccia, Planternes liv, 53.
14. Coccia, Planternes liv, 53.
15. Coccia, Planternes liv, 52.
16. Coccia, Planternes liv, 52.
17. Coccia, Planternes liv, 70–71.
18. Coccia, Planternes liv, 71.
19. Coccia, Planternes liv, 75.
20. Coccia, Planternes liv, 75.
21. Steen Nepper Larsen, “Solen og plan­ter­nes meta­fy­sik – en kri­tisk læs­ning af Emanuele Coccias filo­so­fi”, Tidsskriftet Paradoks, 20. april 2022, ¶86.
22. Nepper Larsen, “Solen og plan­ter­nes meta­fy­sik”, §86.
23. Nepper Larsen, “Solen og plan­ter­nes meta­fy­sik”, §89, vores kursiv.
24. Agamben, Det åbne, 35.
25. Aristoteles, Om sjæ­len, overs. S. Porsborg (Frederiksberg: DET lil­le FORLAG, 1998), 45 (II.2, 413a-413b).
26. Aristoteles, Om sjæ­len, 45 (II.2, 413a-413b).
27. Agamben, Det åbne, 33.
28. Agamben, Det åbne, 33.
29. Se Agamben, Det åbne, 33 hhv. 70; eller Heidegger, Sein und Zeit (Tübingen: Max Niemeyer Verlag), 50.
30. Agamben, Det åbne, 71 hhv. 85.
31. “Væsentligt” peger her i ret­ning af det ari­sto­te­li­ske ousìa (væsen), for­stå­et som det høje­ste væren­de i Aristoteles’ første­fi­lo­so­fi, dvs. som væren. Det fun­ge­rer der­med som kri­te­ri­um for at skel­ne onto­lo­gisk-hie­rar­kisk imel­lem væs­ner. Vurderes noget som væsent­ligt ander­le­des end noget andet, må dis­se til­skri­ves for­skel­li­ge onto­lo­gisk-hie­rar­ki­ske kategorier.
32. Agamben, Det åbne, 81–82.
33. Agamben, Det åbne, 102–103.
34. Agamben, Det åbne, 70; Heidegger, Sein und Zeit, 50.
35. Agamben, Det åbne, 82.
36. Coccia, Planternes liv, Agamben, Det åbne, 82–84.
37. Coccia, Planternes liv, 41–42, vores kursiv.
38. Agamben, Det åbne, 82.
39. Agamben, Det åbne, 82.
40. Emanuele Coccia, Métamorphoses (Paris: Éditions Payot & Rivages, 2020), 13.