• Print

Tænkningens autonomi eller heteronomi? En kritisk kommentar til Hegels Dialektik


29. juni 2023

Dialektik er tit­len på en udgi­vel­se af tre tek­ster i dansk over­sæt­tel­se af G.W.F. Hegel på Forlaget Mindspace, 2022.1G.W.F. Hegel, Dialektik (København: Forlaget Mindspace, 2022). Den er redi­ge­ret af Anna Cornelia Ploug og William Mathorne. Det på en gang berøm­te og beryg­te­de begreb og dets histo­rie, der går til­ba­ge til antik­ken, er taget op i for­la­gets serie AFTRYK, som præ­sen­te­rer filo­so­fi­ske tek­ster om emner med en væsent­lig kul­tu­rel virk­nings­hi­sto­rie. Denne udgi­vel­se sæt­ter fokus på Hegels logik, eller på sel­ve “det logi­ske” i Hegels logi­ske system, dvs. sel­ve den begrebs­li­ge dyna­mik, som af Hegel selv sted­vis også beteg­nes som dia­lek­tik. Redaktørerne af tema­num­me­ret præ­sen­te­rer tre for­holds­vis kor­te tek­ster af Hegel på dansk. Formålet er at bely­se et cen­tralt tema hos Hegel og dets virk­nings­hi­sto­rie ud fra nog­le ker­ne­tekster om logik eller dia­lek­tik; for to af tek­ster­nes ved­kom­men­de for før­ste gang i dansk over­sæt­tel­se.

De tre tek­ster er indram­met af Plougs “Introduktion: Forandringens logik – om Hegels dia­lek­tik, dens for­hi­sto­rie og kri­ti­ske aftryk” (i det føl­gen­de: Introduktionen). Her ind­pla­ce­res Hegels dia­lek­tik i en idéhi­sto­risk kon­tekst fra den pla­to­ni­ske dia­log over mid­delal­de­rens reto­rik til Kant. Introduktionen for­kla­rer omhyg­ge­ligt Hegels begreb om det logi­ske, eller dia­lek­tik­ken, ud fra Hegels egne tek­ster, og per­spek­ti­ve­rer til den hegel­ske dia­lek­tiks virk­nings­hi­sto­rie i det 20. århund­re­de. Ploug har valgt at foku­se­re på det “kri­ti­ske aftryk”, som Hegels dia­lek­tik har sat på den histo­ri­ske mate­ri­a­lis­me og soci­al­fi­lo­so­fi via Marx og Engels. Ud over en lit­te­ra­tur­li­ste over de i Introduktionen omtal­te tæn­ke­re og vær­ker, rum­mer udgi­vel­sen til­li­ge en over­sigt over Hegel-tek­ster i dansk over­sæt­tel­se fra 1974–2020.

Denne arti­kel er en kom­men­tar i to dele. Den før­ste del (sek­tion 1–3) har karak­ter af en uddy­ben­de kom­men­tar til publi­ka­tio­nen, sær­ligt af Introduktionens præ­sen­ta­tion af Hegels Logik og den­nes grund­be­gre­ber. Dernæst føl­ger, for­an­le­di­get af Introduktionens sær­li­ge fokus, en let­te­re kri­tisk moti­ve­ret ansats til et vide­re­gå­en­de for­søg på at fore­ta­ge en tema­tisk afkla­ring af Hegels begreb om logik, som både skal være en onto­lo­gi og en teo­ri om tænk­ning (sek­tion 4–6). Idet jeg stil­tien­de aner­ken­der publi­ka­tio­nens kva­li­tet, såvel udval­get og over­sæt­tel­sen af tek­ster­ne som Introduktionen, samt dens betyd­ning for et dansk læse­pu­bli­kum, væl­ger jeg at udfor­dre den ensi­digt onto­lo­gi­ske for­tolk­ning af Logikken, som har præ­get den marxi­sti­ske virk­nings­hi­sto­rie, og som mere eller min­dre også er syns­punk­tet i Introduktionen. I ste­det argu­men­te­rer jeg via en ræk­ke tema­ti­ske ind­falds­vink­ler til Logikken for en erken­del­ses­te­o­re­tisk inter­pre­ta­tion: at Hegels Logik er en teo­ri om begri­ben­de tænk­ning, som ind­pla­ce­rer den i en vide­re­gå­en­de sub­jek­ti­vi­tets- og fri­heds­fi­lo­so­fisk pro­blem­kon­tekst.

Tre tek­ster om tænk­ning

Publikationens tre tek­ster af Hegel dan­ner en tema­tisk sam­men­hæng med det sig­te at for­kla­re Hegels begreb om dia­lek­tisk tænk­ning, af ham selv kal­det logik. Først præ­sen­te­res Hegels sati­ri­ske essay “Hvem tæn­ker abstrakt?” (1807).2Oprindeligt over­sat af Oskar Borgman Hansen, redi­ge­ret her af William Mathorne. Det påpe­ges i Introduktionen, at mod­stil­lin­gen abstrakt-kon­kret ikke er udtryk for for­hol­det mel­lem abstrakt begreb og san­se­ligt ind­hold, men for­skel­len på, om et fæno­men blot betrag­tes iso­le­ret (abstrakt) eller for­stås i sin sam­men­hæng (kon­kret). Hegels syns­punkt i det sati­ri­ske essay er, at mod­sat den udbred­te opfat­tel­se, så er tænk­ning kon­kret, jf. ordets betyd­ning “sam­men­vok­set”. Det bety­der bl.a., at det at for­stå en hand­ling i dens sam­men­hæng kan ændre opfat­tel­sen af den, eksem­pel­vis kaste et for­so­nen­de skær over en uger­ning, når den­ne for­stås i kon­tek­sten af ger­nings­man­dens livs­hi­sto­rie. Tænkning står for sam­men­hæng; den gør noget for­stå­e­ligt, og udfor­drer der­med ten­den­sen til for­ha­stet kate­go­ri­se­ring (abstrak­tion) og for­døm­mel­se. Tænkning er det i os, som byder os at gå i ret­te med os selv. Med poin­te­rin­gen af tænk­nin­gens kon­kre­te karak­ter bur­de læse­ren være immun over for for­dom­men om tænk­ning som et abstrakt fore­ha­ven­de.

Derpå føl­ger en ker­ne­tekst af Hegel, der net­op hand­ler om den kon­kre­te eller dia­lek­ti­ske karak­ter af det logi­ske. Det er optak­ten til den såkald­te “lil­le Logik”, som er den kor­te ver­sion af den “sto­re Logik”, Wissenschaft der Logik (her­ef­ter for­kor­tet Logikken), som Hegel udgav i tre bind i peri­o­den 1812–1816.3Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik I og II, i Werke in 20 Bänden 5 og 6 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969). Den optakt er sær­ligt inter­es­sant, for­di den for­mu­le­rer sel­ve det logi­ske prin­cip, som udfol­des i den “sto­re logik”, og som lig­ger til grund for det sam­le­de filo­so­fi­ske system: Enzyklopädie der phi­los­op­hi­s­chen Wissenschaften (1830).4Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der phi­los­op­hi­s­chen Wissenschaften, i Werke 8–10 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970). I den­ne dan­ske over­sæt­tel­se har optak­ten tit­len “Logikkens tre momenter”.5Den “lil­le Logik”: “Näherer Begriff und Einteilung der Logik § 79–83”, i Hegel, Enzyklopädie, i Werke 8. Oversat af Anna Cornelia Ploug. Her frem­hæ­ver Hegel, at kon­kret tænk­ning adskil­ler sig fra for­stan­den, som er evnen til at abstra­he­re og dan­ne almen­be­gre­ber, kate­go­ri­se­re og klas­si­fi­ce­re. Det “abstrak­te og for­stan­di­ge” fast­fry­ser indi­vi­det som noget bestemt, som når for eksem­pel et indi­vid stemp­les som for­bry­der. Derfor må for­stan­den gå over i en anden form, for at vi kan for­stå dens gen­stand som kon­kret kom­plek­si­tet. Forbryderen har givet­vis også andre, men­ne­ske­li­ge egen­ska­ber. Forstanden er det abstrak­te og kun før­ste moment af det logi­ske. Dettes andet moment, det “dia­lek­ti­ske eller negativt-fornuftige”,6Hegel, Dialektik, 67. bry­der nu med kate­go­ri­se­rin­gen og åbner for en erfa­ring af indi­vi­det som et sam­men­sat men­ne­ske. Momentet nege­rer for­stan­dens faste bestem­mel­se ved, at det indi­vi­du­el­le bli­ver tænkt i sine kon­kre­te livs­re­la­tio­ner. Men her oplø­ses indi­vi­det ikke blot til et pro­dukt af en uen­de­lig sam­men­hæng (arv og mil­jø). Et men­ne­ske er der­i­mod den dob­belt­hed både at være for­bun­det med omgi­vel­se og histo­rie og at bry­de med den (fri­he­den). Hermed anty­des iden­ti­tets­dan­nel­sens mod­sæt­nings­fuld­hed, dens dia­lek­tik.

Den dob­belt­hed både at være sig selv og ikke sig selv, eller at bli­ve sig selv ved at bli­ve andet, er udtryk for altings dia­lek­ti­ske, mod­sæt­nings­fyld­te karak­ter. Det er Hegels poin­te, at dia­lek­ti­ke­re siden Platon har mis­brugt det dia­lek­ti­ske destruk­tivt til sofi­ste­ri og skep­ti­cis­me. Eksempelvis er mod­si­gel­se den dri­ven­de kraft i dia­lo­gen, men ved bestan­digt at sige imod, sabo­te­rer sofi­sten tænk­nin­gens erken­del­ses­be­stræ­bel­se. Hos sofi­sten har tænk­nin­gen fan­get sig selv i sit dia­lek­ti­ske aspekts rent nega­ti­ve funk­tion, med det resul­tat, at intet står fast. Sofisteriet er dia­lek­tik, som er gået i selvsving. Det nega­ti­ve har gjort sig abso­lut og løst sig fra sin funk­tion som blot moment i tænk­nin­gens nuan­ce­ren­de bestem­mel­se af sin gen­stand. Ligesom for­stan­den kun­ne forskan­se sig med sine rigi­de abstrak­tio­ner og faste bestem­mel­ser, når den abstra­he­rer fra sin gen­stands kon­kre­te rela­tio­ner, såle­des kan “det nega­tivt-for­nuf­ti­ge” oplø­se enhver bestemt­hed ved bestan­digt at sige imod. Heldigvis viser tænk­nin­gen sig fra sin pro­duk­ti­ve side og nege­rer nega­tio­nen. Dialektikkens andet, nega­tiv-for­nuf­ti­ge side ophæ­ves i det tred­je moment, det “spe­ku­la­ti­ve eller posi­tivt-for­nuf­ti­ge”. Her mel­der det alme­ne sig igen, dog ikke i for­stan­dens abstrak­te form, men som enhed (“sam­men­vok­set”) med det par­ti­ku­læ­re.

I det “posi­tivt-for­nuf­ti­ge” er det logi­ske rea­li­se­ret fuldt ud som spe­ku­la­tiv tænk­ning, i hvil­ken alt vir­ke­ligt begri­bes som dyna­misk mod­sæt­nings­fuldt. Her er det vig­tigt at hol­de sig for øje, at spe­ku­la­tiv tænk­ning og dia­lek­tik ikke er syno­ny­mer! I de “tre momen­ter” af det logi­ske hører det dia­lek­ti­ske som nævnt til i det andet moment. Det spe­ku­la­ti­ve er der­i­mod den erkend­te enhed af nega­tivt og posi­tivt, hvor tænk­nin­gen har sta­bi­li­se­ret sig. Som når der for eksem­pel bag for­bry­de­ren viser sig et men­ne­ske, der har sat sig selv (i fri­hed) i en for­ned­ret par­ti­ku­lær skik­kel­se. I den spe­ku­la­ti­ve tænk­ning erfa­rer vi det alme­ne, her: men­ne­ske­lig­he­den; ikke som et abstrakt for­stands­be­greb, men som det indi­vi­du­el­les alme­ne og høje­re væsen, der har sat sig selv – imod sit væsen – i en par­ti­ku­lær skik­kel­se. Det spe­ku­la­ti­ve består der­for i ansku­el­sen af hvor­le­des det indi­vi­du­el­les væsen, for eksem­pel men­ne­skets væsen, er virk­somt i det enkel­te indi­vid. Denne ansku­el­se høj­ner betragt­nin­gen af det indi­vi­du­el­le fæno­men, for­di den erken­der den essen­ti­el­le vær­dig­hed bag selv-for­ned­rel­sen. Som i Hegels eksem­pel i sit sati­ri­ske essay: selv for­bry­de­ren, efter at have været på afve­je og lidt sin straf, løf­tes op og beskin­nes af “Guds nåde­sol”. Straffen for­an­le­di­ger en høje­re for­so­ning på ånde­ligt plan.7Jf. Hegel, Dialektik, 62–63. I nådens til­gi­vel­se resti­tu­e­res den men­ne­ske­li­ge vær­dig­hed i det indi­vi­du­el­le men­ne­ske.

I Introduktionen siges det om for­nuft­tænk­nin­gen, at den “sam­men­bin­der det kon­flikt­fyld­te, logi­ske for­løb til én affir­ma­tiv hel­hed. […] Og det er akku­rat som føl­ge af den­ne dia­lek­tisk-spe­ku­la­ti­ve tan­ke­forms dyna­mi­ske karak­ter, at den stri­der imod en dok­tri­nær og fast­låst fremstillingsform”.8Hegel, Dialektik, 41–42. Dette er en træf­fen­de karak­te­ri­stik af for­nuf­tens brud med for­stan­dens rigi­de kate­go­ri­se­rin­ger. Det må dog til­fø­jes, at den­ne karak­te­ri­stik kun frem­hæ­ver det nega­ti­ve aspekt. Det egent­ligt spe­ku­la­ti­ve over­ses, nem­lig nega­tio­nen af nega­tio­nen eller det affir­ma­ti­ve i, at selv i det nær­væ­ren­de lever og vir­ke­lig­gør det alme­ne sig. Retfærdigheden sker ikke først fyl­dest i en frem­ti­dig sand men­ne­ske­lig til­stand, som ven­stre­he­ge­li­a­ner­ne håbe­de. Men den sker for den enkel­te i den nær­væ­ren­de tid. Dette er “rosen i nuti­dens kors”,9G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, i Werke 7 (1970), 29. som Hegel frem­hæ­ver i en kri­tik af de revo­lu­tio­næ­re i hans egen sam­tid. Men den­ne egent­li­ge spe­ku­la­ti­ve erken­del­se synes at være afvist eller gået hen over hove­d­et på marxi­ster­ne, som ale­ne fast­hol­der dia­lek­tik­ken i dens ensi­digt nega­ti­ve funk­tion, brud­det med fast­fros­ne iden­ti­te­ter. For Hegel rum­mer den begre­bet om det alment men­ne­ske­li­ge, dvs. en væsen­ser­ken­del­se.

Logikken som dia­lek­tisk onto­lo­gi

Det dia­lek­ti­ske er såle­des en ned­bryd­ning af det abstrakt-alme­nes “magt” over det indi­vi­du­el­le. Som ned­bryd­ning af magt, nega­tion af det nega­ti­ve, er det for­nuf­tens indi­rek­te, skjul­te vir­ke. Hvis det da vel at mær­ke ikke går i selv-sving, men udø­ver kon­struk­tiv, det vil sige rea­li­tets­o­ri­en­te­ret, for­nuft­ba­se­ret kri­tik.

Et eksem­pel på det logi­ske i aktion i udvik­lin­gen af Logikkens kate­go­ri­sy­stem får vi i publi­ka­tio­nens tred­je og sid­ste tekst, som er uddra­get af det før­ste kapi­tel: Væren, fra den “sto­re” Logik. Denne tekst, her benævnt “Værenslogikken”, omhand­ler Logikkens før­ste begreb­s­tri­a­de: væren-intet-til­bli­vel­se. Den er cen­tral, for­di den udgør Logikkens dia­lek­ti­ske ker­ne. For at for­stå, hvad Logikken egent­lig hand­ler om, er det værd at pla­ce­re det­te kapi­tel i vær­kets kon­tekst: Sammen med anden del (“Væsenslogikken”), som ikke er repræ­sen­te­ret med tekst i publi­ka­tio­nen, udgør “Værenslogikken” den “objek­ti­ve logik”. Som sådan rum­mer de to dele de onto­lo­gisk-kate­go­ri­a­le bestem­mel­ser, det vil sige de mest gene­rel­le træk ved det væren­de, før dis­se bli­ver reflek­te­ret som det, de i vir­ke­lig­he­den er, nem­lig begre­bets bestem­mel­ser. Den objek­ti­ve logik (Logikkens 1. og 2. del) frem­stil­ler såle­des grund­struk­tu­rer­ne i en slags præ-reflek­siv, objek­tiv tænk­ning (onto­lo­gi), som igen­nem sin egen inter­ne dia­lek­tik udvik­ler sig til den “sub­jek­ti­ve logik” eller “begrebs­lo­gik­ken” (3. del). (Mere om for­hol­det mel­lem den objek­ti­ve og den sub­jek­ti­ve logik sidst i den­ne arti­kel).

I tek­stud­dra­get fra Værenslogikken,10Oversat af Søren Rosendal. hvor vi føl­ger bevæ­gel­sen væren-intet-til­bli­vel­se, præ­sen­te­res den spe­ku­la­ti­ve tæn­ke­form i dens før­ste og mest abstrak­te form. Med hen­vis­nin­ger til den førso­kra­ti­ske filo­so­fi, sær­ligt Heraklit og Parmenides, som udvik­le­de de før­ste og mest abstrak­te, onto­lo­gi­ske bestem­mel­ser, vil Hegel vise, at filo­so­fi­ens histo­rie er en udvik­ling, som føl­ger tænk­nin­gens egen ahi­sto­ri­ske udvik­ling. Den rene væren ind­ses at være tom. Dermed opstår begre­bet intet. Væren er der­for intet. Men nej, væren og intet er jo mod­sæt­nin­ger (lidt lige­som fyl­de og tom­hed). Hermed frem­står den før­ste spe­ku­la­ti­ve tan­ke i Logikken, som sprog­ligt må udtryk­kes i en mod­si­gel­se: Væren og intet både er og er ikke det sam­me, og ud af den­ne “uro­li­ge” enhed af mod­sæt­nin­ger opstår begre­bet til­bli­vel­se, som er kate­go­ri­en for al for­an­dring, her­un­der bevæ­gel­se, opstå­en, for­gå­en og udvik­ling.

Hermed er vi ved det cen­tra­le i Hegels Logik. For for­hol­det mel­lem væren og intet for­kla­rer den dia­lek­tik, som den spe­ku­la­ti­ve tænk­ning udfol­der, når den vil begri­be det vir­ke­li­ge. Formallogisk er mod­si­gel­sen rig­tigt nok ude­luk­ket, men net­op der­for er den for­mel­le logik uden ind­hold. Derimod må logik være læren om den tænk­ning, vi erken­der det vir­ke­li­ge igen­nem. Den må have et ind­hold. Det er Hegels sig­te med kapit­let at vise enkelt og klart, at og hvor­le­des vi reelt tvin­ges til at tæn­ke mod­si­gel­sen, hvis vi vil begri­be vir­ke­lig­he­dens dyna­mik. Derfor må logik­ken bli­ve dia­lek­tik. Dette under­stre­ges også i Introduktionen.

Tilbage til Introduktionen, hvor en ræk­ke begre­ber af cen­tral betyd­ning for Logikken for­kla­res. Ud over abstrakt-kon­kret frem­hæ­ves det for dia­lek­tik­kens bevæ­gel­se vig­ti­ge og mod­sæt­nings­ful­de begreb om Aufheben (ophæ­vel­se). Hos Hegel bety­der det både at til­in­tet­gø­re og beva­re, og det refe­re­rer til den for­vand­ling, der sker med et begreb, når det tæn­kes fær­digt, men dog beva­res som kon­sti­tu­tivt moment i et efter­føl­gen­de begreb. Vores eksem­pel er væren og intet, som er kon­sti­tu­ti­ve momen­ter af til­bli­vel­se. I al Hegels filo­so­fi, sær­ligt i de histo­ri­ske disci­pli­ner: histo­ri­e­fi­lo­so­fi­en, filo­so­fi­hi­sto­ri­en osv., gør Aufheben sig gæl­den­de med sin dia­lek­tik, idet det for­ti­di­ge både er og ikke er i det nuti­di­ge. Det for­ti­di­ge er ikke aktu­a­li­tet men dog nær­væ­ren­de som det nuti­di­ges bæren­de grund.

I Introduktionen ryd­des en ræk­ke mis­for­stå­el­ser af vej­en, der har bidra­get til at stil­le Hegels Logik i et dår­ligt lys. Skemaet tese-anti­te­se-syn­te­se afvi­ses som en “udven­dig” meto­de, som fejl­ag­tigt er ble­vet til­lagt Hegel. Ud fra det her brag­te uddrag af “Værenslogikken” for­står man hvor­for: begre­ber­ne gene­re­rer af sig selv deres mod­sæt­nin­ger, med hvil­ke de ophæ­ves i nye og mere kom­plek­se begre­ber, der beri­ger os med en sta­dig dybe­re for­stå­el­se af vir­ke­lig­he­den. Negativt og posi­tivt veks­ler ind­byr­des i en erken­del­ses­pro­duk­tiv bevæ­gel­se. Logikken har ikke en meto­de; den er sin egen meto­de.

I Introduktionen gives også en kort­fat­tet både ety­mo­lo­gisk-filo­lo­gisk omhyg­ge­lig og filo­so­fi­hi­sto­risk karak­te­ri­stik af dia­lek­tik med enkel­te nedslag i dets begrebs­hi­sto­rie. De omfat­ter dia­lek­tik­kens oprin­del­se hos Platon, der bru­ger mod­si­gel­sen som frem­drift i dia­lo­gen, samt dia­lek­tik­ken som reto­rik i mid­delal­de­ren. I Kants kri­ti­ske filo­so­fi hører vi om dia­lek­tik­ken dels som skræm­me­bil­le­de på en erken­del­ses­be­stræ­bel­se, der ska­ber illu­sio­ner frem for sand­hed. Den trans­cen­den­tale dia­lek­tik er kun meto­disk frugt­bar anvendt inden for erken­del­sens græn­ser. Hegel, der­i­mod, går her ud over Kant, får vi at vide. Han argu­men­te­rer for, at for­nuf­ten net­op som dia­lek­tik er “tænk­nin­gens frem­me­ste motor­kraft”, som det hedder.11Hegel, Dialektik, 23. Man kun­ne her til­fø­je: Selve den “mod­strid” (Widerstreit), som dia­lek­tik­ken gerå­der i, var for Kant udtryk for dens uaf­gø­r­bar­hed i onto­lo­gisk hen­se­en­de, for eksem­pel spørgs­må­let om ver­dens uen­de­lig­hed eller ende­lig­hed. Men som vi har set i “Værenslogikken”, er det tænk­nin­gen selv, som gene­re­rer ind­byr­des mod­stri­den­de begre­ber, når den tæn­ker gen­stan­de. Det er der­for nød­ven­digt at revi­de­re Kants begreb om dia­lek­tik, så det til­pas­ses til at leve­re en pro­duk­tiv erken­del­se af vir­ke­lig­he­dens dyna­mik, dens ibo­en­de mod­si­gel­ser: “Hvad end dia­lek­tik­ken betrag­tes som et onto­lo­gisk for­hold, alt­så noget, der ved­rø­rer tin­ge­nes natur, eller som en meto­disk stra­te­gi, er det helt afgø­ren­de at for­stå, hvor­dan dens logi­ske eller begrebs­li­ge natur består i en pro­duk­tiv brug af nega­tion og mod­si­gel­se som kata­ly­sa­tor for udvik­lings­pro­ces­ser”, hed­der det i Introduktionen.12Hegel, Dialektik, 25.

Tænkningens auto­no­mi eller hete­ro­no­mi? Kritik af den marxi­sti­ske virk­nings­hi­sto­rie

Det syns­punkt, at Hegels logik adskil­ler sig fra for­mel logik ved at udvik­le kate­go­ri­er til at for­stå det vir­ke­li­ges ibo­en­de kon­flik­ter med, bli­ver bestem­men­de for Introduktionens præ­sen­ta­tion af virk­nings­hi­sto­ri­en af Logikken. Her frem­hæ­ves den “kri­ti­ske tænk­ning” i for­skel­li­ge vari­an­ter af sam­funds­fi­lo­so­fi ud fra mere eller min­dre histo­risk mate­ri­a­li­sti­ske præ­mis­ser. Det dre­jer sig om (anti-uto­pisk) marxis­me; Adornos begreb om ikke-iden­ti­tet som meto­disk lede­t­råd for kri­ti­ske stu­di­er af ratio­na­li­tet og soci­al­fi­lo­so­fi samt om femi­nis­me og post­ko­lo­ni­a­lis­me. Disse ret­nin­ger og tæn­ke­re anven­der Hegels dia­lek­tik mere eller min­dre som ryg­dæk­ning for en kri­tik af giv­ne soci­a­le magt­kon­stel­la­tio­ners ten­dens til at kon­so­li­de­re og til at befæ­ste sig i de mod­sæt­nin­ger, som de gene­re­rer. Marxismens kri­tik er imma­nent, base­ret på sam­funds­li­vets og histo­ri­ens egen ibo­en­de dyna­mik, hvori mod­sæt­nin­ger dan­nes og ophæ­ves. Det er det nega­ti­ves magt, som ikke blot viser sig i kon­flik­ter, men også ret­fær­dig­gør oprø­ret mod under­tryk­kel­sen. Man aner i bag­grun­den Hegels histo­ri­fi­lo­so­fi­ske idé om histo­ri­en, der fæl­der dom over alt, der mod­sæt­ter sig for­an­dring. Den marxi­sti­ske kri­tik mener at have ver­dens­for­nuf­ten i ryg­gen, selv­føl­ge­lig in dis­gu­i­se som nega­tiv dia­lek­tik; ikke som Geist, men i skik­kel­se af kol­lek­tiv mate­ri­el prak­sis.

Men trods det, at både tek­st­ud­valg og Introduktion skar­pt går helt ind til ker­nen af det logi­ske, så fore­kom­mer vægt­nin­gen i Introduktionen af marxis­mens omform­ning af Hegels dia­lek­tik tem­me­lig reduk­tiv. Der foku­se­res så ensi­digt på den mate­ri­el­le vir­ke­lig­heds ibo­en­de kon­flik­ter, at det er tvivl­s­omt, om nav­le­stren­gen til “den logisk ånd” i Hegels teo­ri kan for­bli­ve intakt. Har Marx og marxi­ster­ne ikke sna­re­re mate­ri­el­le kræf­ter i de socio-øko­no­mi­ske rela­tio­ner end ånd for øje i deres ana­ly­ser? Man må huske på, at de mate­ri­el­le for­hold i Hegels egen sam­funds­fi­lo­so­fi kun udgør et min­dre felt af det gene­rel­le logi­ske, nem­lig det bor­ger­li­ge sam­funds behovs­sy­stem i den såkald­te “objek­ti­ve ånds” sfæ­re. Men Marx fore­tog en omven­ding af kaus­al­for­hol­det mel­lem hegelsk logik og det mate­ri­el­le liv: Hvad der hos Hegel var peri­fe­ri (objek­tiv ånd – sam­fun­det), ser Marx i Den tyske Ideologi som cen­trum med ophø­jel­sen af de øko­no­mi­ske kræf­ter til det dyna­mi­ske omdrej­nings­punkt for dan­nel­sen og orga­ni­se­rin­gen af det soci­a­le og det ånde­li­ge liv. Den logi­ske ånd hos Hegel redu­ce­res til ide­o­lo­gisk over­byg­ning, som uden for­an­dren­de kraft blot afspej­ler vir­ke­lig­he­dens klas­se­kon­flik­ter.

Marx’ socio-øko­no­mi­ske ana­ly­ser kan rum­me meget rig­tigt. Men hans ana­ly­ser af kapi­ta­lis­men fan­ger ikke den logi­ske ånd i Hegels sam­funds­fi­lo­so­fi, som omfat­ter spæn­dings­for­hol­det (dia­lek­tik­ken) mel­lem det bor­ger­li­ge sam­funds mar­keds­me­ka­nis­mer (den soci­a­le ato­mi­se­ring og der­af føl­gen­de armod) og fæl­les­skabsån­den (for eksem­pel i kor­pora­tio­ner­ne), adskil­lel­se (Entzweiung) og for­e­ning. Det er der­for vel­gø­ren­de – om end til­sy­ne­la­den­de imod inten­tio­nen bag publi­ka­tio­nen – at tek­st­ud­val­get med al tyde­lig­hed viser Hegels dia­lek­tik som en teo­ri om tænk­ning. Netop uddra­get “Logikkens tre momen­ter” sam­men­fat­ter hele det omfat­ten­de logi­ske begrebs­sy­stems essens, nem­lig tænk­nin­gen, der dri­ver vær­ket, når vi skal for­stå vir­ke­lig­he­den. Analysen af det logi­skes momen­ter i dets bestand­de­le: det abstrak­te eller for­stan­di­ge, det dia­lek­ti­ske eller nega­tivt-for­nuf­ti­ge og det spe­ku­la­ti­ve eller posi­tivt-for­nuf­ti­ge,13Hegel, Dialektik, 67. præ­sen­te­rer den kon­struk­ti­ve selv­kri­tik, som tænk­nin­gen udø­ver ud fra sin egen logik i dens sig­te mod dan­nel­sen af det adæ­kva­te begreb (Hegel: ide­en) om vir­ke­lig­he­den. Det, som i Introduktionen helt kor­rekt kal­des “auto­nom logik”,14Hegel, Dialektik, 26. skal for­stås såle­des, at tænk­nin­gen bestem­mer sig selv. Derimod er opfat­tel­sen af tænk­ning som en ide­o­lo­gisk refleks af ekster­ne klas­se­in­ter­es­ser udtryk for dens hete­ro­no­mi. Det ser der­for ud til, at Introduktionen, som fak­tisk leve­rer en omhyg­ge­lig, sag­lig for­kla­ring af det spe­ku­la­ti­ve i Logikken,15Hegel, Dialektik, 41–42. kom­mer i kon­flikt med dele af sig selv. I det­te mind­ste kun­ne man have ønsket sig en kri­tisk kom­men­tar til den marxi­sti­ske tra­di­tions mate­ri­a­li­sti­ske omform­ning af Hegels ide­a­lis­me. Eller en kri­tik af Hegels idé om en auto­nom logik, hvis man til­slut­ter sig marxis­men. Ikke desto min­dre er frem­hæ­vel­sen af den ven­stre-hege­li­an­ske virk­nings­hi­sto­rie på sin plads, da den nok er den mest iøj­ne­fal­den­de for­valt­ning af arven fra Hegels dia­lek­tik.

Dialektik som tæn­ke­form

I resten af tek­sten vil jeg udfor­dre den onto­lo­gi­ske udlæg­ning af Hegels Logik i den­nes marxi­sti­ske virk­nings­hi­sto­rie. Dialektik er for Hegel ikke en struk­tur i en socio-øko­no­misk pro­ces. Den er et træk ved tænk­nin­gen, et møn­ster i kate­go­ri­er­nes udvik­ling. Den histo­ri­ske mate­ri­a­lis­me har skilt dia­lek­tik­ken fra tænk­nin­gen i Hegels Logik og anvendt den som en for­mel struk­tur, ved hjælp af hvil­ken man kan for­stå soci­a­le og histo­ri­ske for­an­drin­gers dyna­mik som kon­flik­ter. Den afgø­ren­de afvi­gel­se fra Hegels dia­lek­tik­be­greb består i, at den histo­ri­ske mate­ri­a­lis­me lader mate­ri­el­le pro­ces­ser (arbej­de, pro­duk­tion, vare­ud­veks­ling, soci­al orga­ni­se­ring osv.) være sel­ve den dyna­mi­ske kraft, som udvi­ser et dia­lek­tisk møn­ster. Men to pro­ces­ser (det logiske/tænkning og mate­ri­el­le pro­ces­ser) kan godt have for­mel­le lig­heds­træk uden at de er den sam­me pro­ces. Så selv hvis den marxi­sti­ske anta­gel­se af en for­mel lig­hed mel­lem øko­no­misk-soci­a­le bevæ­gel­sers love og den Hegelske logiks love (dvs. hvis dia­lek­tik­ken i de to teo­ri­er er den sam­me), så er der sta­dig for­skel på tænk­nin­gen og den sam­funds­mæs­si­ge væren. Sidstnævnte hører under en sam­funds­spe­ci­fik onto­lo­gi (Hegels rets­fi­lo­so­fi). Førstnævnte kon­sti­tu­e­rer der­i­mod åndens sfæ­re. Eller sagt med Hegels ord: “Først tænk­nin­gen gør sjæ­len, som også dyret er begavet/udstyret med, til ånd”.16Hegel, Enzyklopädie, Werke 8, 25.

Knyttes dia­lek­tik an til tra­di­tio­nen fra Platon til Kant, føres den der­for i mod­sat ret­ning af marxis­men. Hos Hegel dan­ner tænk­ning basis for ånd, det vil sige: med tænk­nin­gen kon­sti­tu­e­rer det indi­vid, som kan tæn­ke, sig som sub­jekt, og åbner der­med den prak­ti­ske sfæ­re for sin fri­hed. Hegel siger det på den måde, at tænk­nin­gen gør men­ne­sket til “der freie Geist”, hvis vir­kes­fæ­re er den soci­a­le virkelighed.17Hegel, Enzyklopädie, Werke 10, 300–301. Der er en ver­den til for­skel på, om man knyt­ter dia­lek­tik an til onto­lo­gi eller til logik.

Vægtningen af den marxi­sti­ske tra­di­tion som arv­ta­ger til Hegels dia­lek­tik er for­stå­e­lig, når det hand­ler om de sto­re linjer i virk­nings­hi­sto­ri­en. Men hvis nu den radi­ka­le mate­ri­a­li­sti­ske histo­rie- og men­ne­ske­op­fat­tel­se er et til­ba­gelagt sta­di­um, så er tiden måske for længst inde til en genover­vej­el­se af Hegels dia­lek­tik som logik i betyd­nin­gen en teo­ri om tænk­ning med rod i den tra­di­tion, som Hegel udtænk­te sin lære om “log­os” ud af. I Hegels dia­lek­tik er der spor af den sokra­ti­ske dia­log, hvis frem­drift, det-at-sige-imod, han over­fø­rer fra en dis­kus­sion mel­lem sam­ta­le­part­ne­re til en begrebs­in­tern dia­lek­tik. Fra at være en fæl­les drøf­tel­se af filo­so­fi­ske pro­ble­mer, fører Hegel dia­lek­tik­ken til­ba­ge til sin oprin­del­se i tænk­nin­gen. Dialektikken er møn­ste­ret i tænk­nin­gens pro­duk­ti­ve veks­len mel­lem mod­sat­te, men gen­si­digt for­ud­sæt­ten­de, bestem­mel­ser, for eksem­pel “alment” og “par­ti­ku­lært”, frem til et system af dis­se bestem­mel­ser. Logik er den “begri­ben­de tænk­ning” i betyd­nin­gen åndens liv, der karak­te­ri­se­rer dis­se bestem­mel­ser, sådan som de frem­står og udvik­ler sig af hin­an­den. I den kon­tekst tager Hegel trå­den op fra Aristoteles, men sær­ligt Kants kate­go­rilæ­re er gen­stand for hans kri­ti­ske afsæt. Logikkens bestem­mel­ser udgør et begrebs­ap­pa­rat, udvi­det fra 10–12 kate­go­ri­er hos for­gæn­ger­ne til at omfat­te nær­mest utal­li­ge bestem­mel­ser hos Hegel. Hvad er da en kate­go­ri? Den er et grund­be­greb med en sådan grad af uni­ver­sa­li­tet, at den ikke er afledt af erfa­rin­gen, men frem­bragt af tænk­nin­gen. Det er tænk­nin­gen selv, som gene­re­rer kate­go­ri­er­ne til at erken­de gen­stan­de med.

Hegels kate­go­ri­sy­stem fun­ge­rer ikke som red­skab til at kate­go­ri­se­re med; den udgør sna­re­re bestem­mel­ser i form af struk­tu­rel­e­le­men­ter i den begri­ben­de tænk­nings akti­vi­tet. Det er mere syste­mets liv og form end dets ind­hold; mere det logi­ske end det­tes enkel­te bestem­mel­ser, som er i fokus.18Hegel, Logik I, Werke 5, 35. Med sit fokus på meto­den kri­ti­se­rer Hegel Kants udled­ning af kate­go­ri­er­ne af spro­get for at være præ­get af til­fæl­dig­hed. Som momen­ter af begri­ben­de tænk­ning må de kun­ne udvik­les af tænk­nin­gen selv. Nøglen til for­stå­el­sen af Logikkens selv-bevæ­gel­se fin­der man i Hegels over­vej­el­ser over begyn­del­sens pro­blem. Hvordan kom­mer vi over­ho­ve­det i gang med udled­nin­gen, når den ikke er base­ret på spro­get?

Begyndelsens logik og kate­go­ri­er­nes før-sprog­li­ge oprin­del­se

I kapit­let “Hvad må viden­ska­ben begyn­de med?”19“Womit muss der Anfang der Wissenschaft gema­cht wer­den”, i Hegel, Logik I, Werke 5, 65–79. tema­ti­se­rer Hegel begyn­del­ses­pro­ble­met som en optakt til Logikken. Langt fra blot at være en ræk­ke ind­le­den­de bemærk­nin­ger til det sto­re 3‑bindsværk, rum­mer kapit­let sel­ve afsæt­tet til vær­kets logi­ske bevæ­gel­se i form af en ræk­ke prin­ci­pi­el­le over­vej­el­ser over, hvad det at begyn­de bety­der og inde­bæ­rer. Begyndelsen må logisk set (dvs. ana­ly­tisk) være for­ud­sæt­nings­løs. I for­hold til for eksem­pel Kants udled­ning af kate­go­ri­er­ne fra udsagns­for­mer, gør Hegel gæl­den­de, at en før­stefilo­so­fis krav om for­ud­sæt­nings­løs­hed (det før­ste er logisk set for­ud­sæt­nings­løst) må begyn­de uden for­ud­sæt­nin­gen af en på for­hånd fast­lagt afgræns­ning af erken­del­sen til et bestemt antal udsagns­for­mer. Kravet om, at vi logisk set skal begyn­de med begyn­del­sen og ikke med for eksem­pel udsagns ibo­en­de epi­ste­mi­ske struk­tu­rer, inde­bæ­rer der­for en radi­kal nybe­grun­del­se af kate­go­ri­sy­ste­met. En teo­ri om den begri­ben­de tænk­ning må byg­ges op fra grun­den af – før spro­get – og ud fra tænk­nin­gen selv.

Endvidere gæl­der det, at det krav om for­ud­sæt­nings­løs­hed, som udsprin­ger af begyn­del­sens logik, må kob­les til et begreb om ophæ­vel­se (Aufhebung), for at for­stå den meto­de, som Hegel bru­ger til udvik­lin­gen af kate­go­ri­er­ne. Det skyl­des føl­gen­de: Den dob­bel­te, mod­sæt­nings­ful­de betyd­ning af auf­he­ben som både dét at “brin­ge til ophør” og “opbevare”20Hegel, Logik I, 113. hen­vi­ser til det gene­rel­le for­hold i kate­go­ri­ud­vik­lin­gen, at en givet kate­go­ri, når den tæn­kes, ophæ­ves i en efter­føl­gen­de kate­go­ri. Det vil sige, at den nege­res, men til­li­ge opbe­va­res som et kon­sti­tu­tivt moment i den nye kate­go­ri. Eksempelvis er kate­go­ri­en “det væren­de” (Dasein) det posi­ti­ve resul­tat af værens enhed med intet: den rene væren er nege­ret og ble­vet til en bestemt væren, et “væren­de”. Væren og intet er beg­ge ophæ­vet i begre­bet “væren­de”.

Af dis­se begrebs­lo­gi­ske grun­de, base­ret på dia­lek­tik­ken i Aufheben, må den før­ste kate­go­ri i syste­met der­for være væren, det vil sige det før­ste for­ud­sæt­nings­lø­se og der­for tom­me begreb. Kategorisystemet udvik­ler sig såle­des fra bun­den af med at bestem­me sin gen­stand, først som (ube­stemt) væren, der­næst igen­nem intet til bestemt væren, “det væren­de” (Dasein). Og sådan fort­sæt­ter pro­ces­sen vide­re, idet vi tæn­ker gen­stan­den sta­dig mere kon­kret som et noget, et andet, som væsen, frem­træ­del­se, ting med egen­ska­ber, sub­stans og acci­den­ser osv. Disse begre­ber udvik­les i vær­kets to før­ste dele, Værens- og væsenslo­gik­ken, og udgør Logikkens spe­ci­fikt onto­lo­gi­ske kate­go­ri­er.

Om den begri­ben­de tænk­nings befri­el­se fra onto­lo­gi­en

Begyndelsens logik hand­ler om kate­go­ri­sy­ste­mets selv-frem­brin­gen­de karak­ter; om tænk­nin­gen, der gene­re­rer sine egne bestem­mel­ser, og om hvor­le­des den gør det. Og som sådan peger de i ret­ning af sub­jek­ti­vi­te­ten, selv­be­vidst­he­den, som er en reflek­sion over akti­vi­te­ten. Udviklingen af kate­go­ri­er­ne når nem­lig et niveau, hvor tænk­nin­gen opda­ger sig selv i dem. Ontologien (den objek­ti­ve logik) slår så at sige over og bli­ver Begrebslogik (den sub­jek­ti­ve logik). Begrebet som sådan rum­mer nem­lig kate­go­ri­er­ne, men i ny reflek­te­ret form af almen­be­gre­ber, her­un­der det alme­ne, det par­ti­ku­læ­re (jf. fore­gå­en­de sek­tion om “Logikken som dia­lek­tisk onto­lo­gi”). Med omsla­get taler vi ikke læn­ge­re om ver­den (objek­tet) men om tænk­ning og sprog, som vi skel­ner fra ver­den som sub­jekt fra objek­tet.

Det nye i Begrebslogikken er, at de onto­lo­gi­ske spørgs­mål om det væren­des grund­læg­gen­de struk­tu­rer skal besva­res som pro­ble­mer for tænk­nin­gen. Ontologiens tid er for­bi! Med begre­bets afløs­ning af kate­go­ri­en er der for­bun­det en sel­ver­ken­del­se i betyd­ning en viden om, at tænk­nin­gen i sin ned­dyk­ket­hed i det væren­de som onto­lo­gi i vir­ke­lig­he­den er og hele tiden har været beskæf­ti­get med sig selv. Men omvendt bli­ver det også klart, at den begri­ben­de tænk­nings struk­tu­rer ikke blot er trans­cen­den­tale, men beva­rer en onto­lo­gisk side. Generelt anven­der Hegel ordet “begreb” både i epi­ste­misk og onto­lo­gisk betyd­ning. Den dia­lek­ti­ske dob­belt­hed, der karak­te­ri­se­rer tænk­nin­gens bevidst­hed om sig selv, nem­lig at den er sig selv i sin ander­le­des-væren (i onto­lo­gi­en), er udtryk for fri­hed. Om over­gan­gen fra onto­lo­gi­en til den begri­ben­de tænk­ning siger Hegel, at

den er dens [tænk­nin­gens] gåen-sam­men-med-sig-selv i det andet, den befri­el­se, som ikke er abstrak­tio­nens flugt, men at den [tænk­nin­gen] i det andet vir­ke­li­ge ikke har sig som andet, men som sin egen væren og sæt­ten. Som eksi­ste­ren­de for sig kal­des den­ne befri­el­se Jeg, som udvik­let til sin tota­li­tet fri ånd.21Hegel, “Die Wissenschaft der Logik”, i Enzyklopädie, Werke 8, Erster Teil: “Die Wissenschaft der Logik”, 305–306 (§159). Den såkald­te “lil­le Logik”.

Den her udtryk­te sub­ti­le befri­el­se i den begri­ben­de tænk­ning, når den opda­ger, at den er ved sig selv, når den er i det andet, det vil sige tæn­ker sin gen­stand, er for Hegel det cen­trum, hvor­om alt dre­jer sig. I vide­re for­stand kom­mer prak­sis ind i bil­le­det, men på helt anden vis end i marxis­men. Hegels logik viser sig som dia­me­tral mod­sæt­ning til ven­stre-hege­li­a­nis­men, hvis ensi­digt onto­lo­gi­ske udlæg­ning af det logi­ske opfat­ter indi­vi­det som bun­det til soci­a­le og mate­ri­el­le vil­kår. Ontologien kan knapt nok ane fri­he­dens skjul­te vir­ke i indi­vi­der­nes kol­lek­ti­ve prak­sis, arbej­det. For fri­he­den kan ikke begri­bes inden for ram­mer­ne af onto­lo­gi­en, men kun ud fra tænk­ning, det vil sige sub­jekt­fi­lo­so­fisk. Set ud fra per­spek­ti­vet af Logikkens 3. del, Begrebslogikken, vil det at bli­ve stå­en­de ved udlæg­nin­gen af Logikken som onto­lo­gi i sin kon­se­kvens være ens­be­ty­den­de med et ånds­hi­sto­risk til­ba­ge­skridt, som igno­re­rer moder­ni­tet­ser­fa­rin­gens cen­tra­le fæno­me­ner: reflek­sion, selv­be­vidst­hed, sub­jek­ti­vi­tet og fri­hed. Derimod fører tænk­nin­gens uvæ­ger­li­ge selv­be­vidst­gø­rel­se igen­nem udvik­lin­gen af sta­di­ge fle­re kate­go­ri­er til ide­en om “den frie ånd”, der kan gestal­te sin ver­den i prak­sis. Betoningen af det logi­ske som en akti­vi­tet net­op med det­te fri­heds­fi­lo­so­fi­ske for­mål viser sig i, at Hegel også benæv­ner Logikkens gen­stand “tænk­nin­gen eller mere bestemt den begri­ben­de tænk­ning”.22Hegel, Logik I, 35.

Afslutningsvis skal anfø­res en ind­ven­ding mod min kri­tik. Den adres­se­rer son­drin­gen mel­lem erken­del­ses­te­o­ri og onto­lo­gi. Fra marxi­stisk hold kun­ne hæv­des, at jeg kun har talt erken­del­ses­te­o­re­tisk om Hegels logik som en teo­ri om, hvor­dan vir­ke­lig­he­dens skal begri­bes. Modsat tager marxis­men udgangs­punkt i spørgs­må­let om, hvor­dan vir­ke­lig­he­den (den kol­lek­ti­ve men­ne­ske­heds mate­ri­el­le liv) er. Indvendingen kun­ne bestå i, at onto­lo­gi­en må gå for­ud for erken­del­ses­te­o­ri­en, for­di erken­del­sen grund­læg­gen­de afspej­ler ver­dens, her­un­der sam­fun­dets, indret­ning. Endvidere er Hegels dia­lek­ti­ske logik histo­risk betyd­nings­fuld, for­di den er det nær­me­ste en filo­so­fi før Marx er nået med at udvik­le kate­go­ri­er til at begri­be (udtryk­ke, afspej­le) den soci­a­le vir­ke­lig­heds mod­sæt­nin­ger og dyna­mik. Brugbarheden af Hegels teo­ri hæn­ger sam­men med, at vir­ke­lig­he­den uaf­hæn­gigt af teo­ri­en, nem­lig af andre, mate­ri­el­le (socio-øko­no­mi­ske) årsa­ger, har de træk, som hans teo­ri til­nær­mel­ses­vis afspej­ler i ånden.

Mit svar er todelt: Fremstillingen af Hegels logik som en teo­ri om tænk­ning væg­ter rig­tigt nok det erken­del­ses­te­o­re­ti­ske aspekt, og iføl­ge Hegel selv er Logikken rig­tigt nok både form og ind­hold, alt­så en onto-logi. Men argu­men­tet for Logikken som væsent­ligt en teo­ri om den auto­no­me, begri­ben­de tænk­ning ude­luk­ker en marxi­stisk afvis­ning af Logikken som ide­o­lo­gi, dvs. som ånds­li­vets (histo­ri­e­fi­lo­so­fi­ens, reli­gio­nens osv.) pas­si­ve reflek­sion af ekster­ne socio-øko­no­mi­ske struk­tu­rer og magt­for­hold. Fornuft og fri­hed er ide­er med høje­ste grad af sam­funds­mæs­sig rea­li­tet. Om end ikke fuldt ud vir­ke­lig­gjor­te, kan det moder­ne sam­fund og de ide­a­ler, som det er anlagt på, slet ikke for­stås uden dem. Hegels filo­so­fi er ide­a­lis­me, men også rea­lis­me i den betyd­ning, at ide­er er virk­som­me kræf­ter, der for­mer den histo­ri­ske ver­den, og at det er filo­so­fi­ens opga­ve at til­stræ­be en adæ­kvat erken­del­se af den. Ideernes “sted”, hvor de frem­træ­der, er det vir­ke­li­ge indi­vid, som for­mår at tæn­ke og der­med kva­li­fi­ce­rer sig som et jeg i sin bevidst­hed om sig selv som tæn­ken­de. Og den auto­no­mi, som udmær­ker tænk­nin­gen, med­fø­rer, at det­te jeg, som fuld­byr­der tænk­ning, er frit iføl­ge sit begreb, og at det, bevidst om det­te, ikke kan und­gå at sæt­te sig for den opga­ve at rea­li­se­re sig som fri ånd. Dette har i vide­re for­stand et soci­al-onto­lo­gisk udtryk. For histo­risk er den sam­funds­mæs­si­ge udvik­ling et aspekt af men­ne­ske­he­dens kol­lek­ti­ve grad­vi­se bevidst­gø­rel­se og rea­li­se­ring net­op af den frie ånd. De mate­ri­el­le kræf­ter og socio-øko­no­mi­ske struk­tu­rer skal for­stås som aspek­ter af åndens vir­ke, og uden begre­bet om ånd vil­le den histo­ri­ske rea­li­tet ikke være udvik­ling, men en ori­en­te­rings­løs bevæ­gel­se sty­ret af ube­vid­ste kræf­ter.

1. G.W.F. Hegel, Dialektik (København: Forlaget Mindspace, 2022).
2. Oprindeligt over­sat af Oskar Borgman Hansen, redi­ge­ret her af William Mathorne.
3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wissenschaft der Logik I og II, i Werke in 20 Bänden 5 og 6 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1969).
4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopädie der phi­los­op­hi­s­chen Wissenschaften, i Werke 8–10 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970).
5. Den “lil­le Logik”: “Näherer Begriff und Einteilung der Logik § 79–83”, i Hegel, Enzyklopädie, i Werke 8. Oversat af Anna Cornelia Ploug.
6. Hegel, Dialektik, 67.
7. Jf. Hegel, Dialektik, 62–63.
8. Hegel, Dialektik, 41–42.
9. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, i Werke 7 (1970), 29.
10. Oversat af Søren Rosendal.
11. Hegel, Dialektik, 23.
12. Hegel, Dialektik, 25.
13. Hegel, Dialektik, 67.
14. Hegel, Dialektik, 26.
15. Hegel, Dialektik, 41–42.
16. Hegel, Enzyklopädie, Werke 8, 25.
17. Hegel, Enzyklopädie, Werke 10, 300–301.
18. Hegel, Logik I, Werke 5, 35.
19. “Womit muss der Anfang der Wissenschaft gema­cht wer­den”, i Hegel, Logik I, Werke 5, 65–79.
20. Hegel, Logik I, 113.
21. Hegel, “Die Wissenschaft der Logik”, i Enzyklopädie, Werke 8, Erster Teil: “Die Wissenschaft der Logik”, 305–306 (§159). Den såkald­te “lil­le Logik”.
22. Hegel, Logik I, 35.