• Print

Tænkningens filosofi – kritiske bemærkninger til Svend Brinkmann


7. september 2022

Svend Brinkmann vil i sin nye bog Tænk afkla­re, hvad tænk­ning er, og hvil­ken betyd­ning tænk­ning som akti­vi­tet har i vores til­væ­rel­se, og det har alle­re­de skabt debat.1Matthias Dressler-Bredsdorff, “Bør vi glem­me Svend Binkmann?, Politiken, 25. august 2022. Og selv­om jeg da ger­ne vil sige, at bogen – som samt­li­ge andre bøger af Brinkmann – er velskre­vet, meget klart dis­po­ne­ret og højst læse­vær­dig, er det­te dog ikke en anmel­del­se af Brinkmanns bog, men net­op en ræk­ke kri­ti­ske bemærk­nin­ger til hans udred­nin­ger, som tje­ner til en klar­læg­ning af tænk­nin­gens for­skel­li­ge for­mer. Han plæ­de­rer nem­lig for, at vi helt gene­relt i vor tid bør give tænk­nin­gen en stør­re plads, end den har i øje­blik­ket, og der­for har bogen da også fået under­tit­len: Til for­svar for et tan­ke­fuldt liv.2Svend Brinkmann, Tænk. Til for­svar for et tan­ke­fuldt liv (Gyldendal, 2022).

Hvad angår spørgs­må­let om, hvad tænk­ning er, kan man begyn­de med defi­ni­tio­nen i Den Danske Ordbog, som præ­ci­se­rer, hvad vi alle på en mere ube­vidst måde ved i for­vej­en, for enhver ved jo fra sig selv og andre og fra sit eget liv, hvad det er at tæn­ke: At tæn­ke er “at ret­te sin opmærk­som­hed mod noget bestemt og der­ved opnå en stør­re grad af erken­del­se eller forståelse”.3Brinkmann, Tænk, 34. Man kan dog her sup­ple­re defi­ni­tio­nen med en klar­gø­ring af to for­hold, som også Brinkmann gør det: Dels at det at tæn­ke er at ret­te sig mod noget bestemt, og der­for taler vi om at tæn­ke over, om eller noget. Dels det for­hold, at opmærk­som­hed bety­der, at vi er til ste­de på en tål­mo­dig og dvæ­len­de måde, alt­så er til ste­de på en aktiv, kræ­ven­de og ansvar­lig måde. Brinkmann taler her om den fuldt udvik­le­de tænk­ning som en “reflek­siv tænk­ning”, som han – med Dewey – for­står som “en aktiv, ved­va­ren­de og omhyg­ge­lig over­vej­el­se af enhver opfat­tel­se eller for­modet form for viden i lyset af de grun­de, der støt­ter den, og de vide­re kon­klu­sio­ner, den fører til”.4Brinkmann, Tænk, 41. Eftersom tænk­ning alt­så er en kræ­ven­de og en ansvar­lig akti­vi­tet, er det let­te­re ikke at tæn­ke så meget, og der­for giver det mening at for­sva­re et mere tan­ke­fuldt liv. Hertil kom­mer natur­lig­vis, at vi lever i et sam­fund, hvor “det er til­gæn­ge­lig­hed, hastig­hed og nyt­te­vær­di, der pri­o­ri­te­res, frem for opmærk­som­hed, dvæ­len og tankefuldhed”.5Brinkmann, Tænk, 63.

Så langt, tror jeg, alle vil være eni­ge med Brinkmann. Men så kom­mer vi til det næste spørgs­mål, nem­lig spørgs­må­let om, hvil­ken betyd­ning det at tæn­ke har – alt­så hvor­for vi skal være mere tan­ke­ful­de. Her skel­ner Brinkmann mel­lem to for­mer for tænk­ning, som har hver sin særeg­ne betyd­ning, og som kræ­ver hver sin form for tan­ke­fuld­hed. Tænkning kan dels bestå i pro­blem­løs­ning, dels i ska­bel­se af mening.

Når det gæl­der den pro­blem­lø­sen­de tænk­ning, er der igen ingen tvivl. Alle men­ne­sker løber i deres liv ind i ople­ve­de besvær­lig­he­der eller pro­ble­mer, som træn­ger sig på, og som de ger­ne vil være fri for, og sådan­ne besvær­lig­he­der slip­per man af med gen­nem den pro­blem­lø­sen­de tænk­ning. Hvis man skal løse pro­ble­mer, må man erken­de vir­ke­lig­he­den, som den er, og den­ne erken­del­se kræ­ver dels en under­sø­gel­se af den­ne vir­ke­lig­hed, dels en tænk­ning over, hvor­dan den kan ændres. Dette at under­sø­ge vir­ke­lig­he­den og i den for­bin­del­se også at tæn­ke over, hvor­dan den kan for­an­dres, er også hoved­be­stræ­bel­sen i al viden­skab, og der­for er den reflek­si­ve tænk­ning og den pro­blem­lø­sen­de tænk­ning helt cen­tral i viden­ska­ber­ne, både i anvendt viden­skab, dvs. en viden­skab som er tæt for­bun­det med tek­no­lo­gi, og i grund­vi­den­ska­ber­ne, hvor det ale­ne dre­jer sig om erken­del­se af ver­den, uden at man sig­ter mod løs­ning af prak­ti­ske pro­ble­mer. Her, hvor det alt­så ale­ne dre­jer sig om at erken­de vir­ke­lig­he­den, kan man så sige, at man under­sø­ger og udfor­sker vir­ke­lig­he­den, og at man her gri­ber til tænk­ning, når man løber ind i intel­lek­tu­el­le eller teo­re­ti­ske pro­ble­mer: Man ken­der i for­vej­en til en ræk­ke meka­nis­mer, hvor­med man kan for­kla­re man­ge begi­ven­he­der, men kom­mer så i den situ­a­tion, at man står over for en begi­ven­hed, der ikke kan for­kla­res v.h.a. de kend­te meka­nis­mer, og man må så for­sø­ge at tæn­ke sig frem til en teo­ri, der kan for­kla­re den­ne begi­ven­hed.

Brinkmann for­står den pro­blem­lø­sen­de tænk­ning ud fra filo­sof­fen Dewey og refe­re­rer også den­nes skel­nen mel­lem anvendt viden­skab og grund­vi­den­skab, men han skel­ner ikke direk­te mel­lem prak­ti­ske pro­ble­mer og teo­re­ti­ske pro­ble­mer. Han er først og frem­mest opta­get af, at den pro­blem­lø­sen­de tænk­ning har nyt­te­ka­rak­ter eller har en instru­men­tel vær­di. Han hen­vi­ser dog sene­re til en viden­skabs­kvin­de, Marie Hammer, som har bedre­vet grund­forsk­ning og har klar­lagt, hvor man­ge arter af jord­mi­der eller mos­mi­der der fin­des, og som også har beskæf­ti­get sig med spørgs­må­let om, hvor­vidt kon­ti­nen­ter­ne engang har udgjort et sam­men­hæn­gen­de jor­d­om­rå­de, og i den­ne for­bin­del­se pri­ser han grund­vi­den­ska­ber­ne for deres inter­es­se­frie og ikke-instru­men­tel­le opta­get­hed af at erken­de ver­den, som den er.


Men nu kom­mer vi til den anden form for tænk­ning: Den, der ikke søger at løse pro­ble­mer eller at erken­de ver­den, som den er (som grund­forsk­ning gør det), men som består i ska­bel­se af mening.

Her bli­ver begre­ber­ne og rede­gø­rel­ser­ne mere ukla­re, tåge­de og para­doksa­le. Allerede udtryk­ket “ska­bel­se af mening” er over­ra­sken­de. For når det dre­jer sig om at erken­de, hand­ler det jo ikke om at ska­be noget, men om at klar­læg­ge og for­stå­e­lig­gø­re noget som alle­re­de fore­lig­ger og ikke skal ska­bes. Men her skel­ner Brinkmann – med Hannah Arendt – mel­lem erken­del­se og tænk­ning og taler med hen­de om “den ikke-erken­den­de tænkning”,6Brinkmann, Tænk, 128. hvor den­ne består i “beun­dring, bekræf­tel­se og beja­el­se”, og hvor den “fører til dan­nel­se af mening”.7Brinkmann, Tænk, 129. Hele den­ne arendt­ske udtryks­må­de udfol­des ikke for alvor og for­bli­ver noget tåget. Spørgsmålet er, om man over­ho­ve­det kan frem­stil­le Arendts rede­gø­rel­se for tænk­nin­gen på en for­stå­e­lig måde på så kort­fat­tet vis.8Her må man nok søge til fyl­di­ge­re frem­stil­lin­ger som fx en bog af min dat­ter Anne Marie Pahuus: Hannah Arendt (Anis, 2006). Hovedvægten læg­ges dog også på en anden tæn­ker, nem­lig den sene Heidegger, som også skel­ner mel­lem erken­del­se og tænk­ning om end på en noget anden måde end Arendt. Denne skel­nen er en del af hans kri­tik af det tek­no­lo­gi­ske i vor til­væ­rel­se, det­te at vi i vor til­væ­rel­se ikke blot anven­der mid­ler og res­sour­cer (for ingen kan kla­re sig uden sådan­ne), men at vi i den vester­land­ske kul­tur er kom­met til at opfat­te alting over­ho­ve­det, inklu­si­ve os selv, som en slags “stå­en­de res­sour­cer”, alt­så sim­pelt­hen lader ver­den frem­stå som “Bestand” eller res­sour­cer, som vi kan tage i brug. Og der­for mener Heidegger, at det gæl­der om at udvik­le en tænk­ning af en helt anden karak­ter: “en dvæ­len­de væren i ver­den – en kon­tem­p­la­tiv væren – en tan­ke­fuld­he­dens eksi­stens­form”, som “mulig­gør, at ver­den kan træ­de frem på ikke-instru­men­tel måde”.9Brinkmann, Tænk, 61. Vi skal “tæn­ke for tænk­nin­gens egen skyld”. Her har man imid­ler­tid på for­nem­mel­sen, at Heideggers tek­no­lo­gi-filo­so­fi kom­mer til at frem­træ­de som tem­me­lig selv­føl­ge­lig i det­te kor­te refe­rat, selv om det bely­ses af et eksem­pel hen­tet hos H. Dreyfus. Og per­son­ligt må jeg indrøm­me, at jeg fin­der en mere over­be­vi­sen­de kri­tik af den instru­men­ta­li­sti­ske og uti­li­ta­ri­sti­ske tæn­ke­må­de hos Weber (med hans kri­tik af for­måls­ra­tio­na­li­te­tens jer­n­bur), hos Adorno & Horkheimer (med deres teo­ri om oplys­nin­gens dia­lek­tik, dvs. mod­si­gel­ses­fyldt­hed) og hos Habermas (med hans teo­ri om de for­skel­li­ge for­nufts- eller ratio­na­li­tets­for­mer). Og jeg er vide­re usik­ker på, præ­cis hvad man iføl­ge Heidegger tæn­ker over i den­ne kom­tem­p­la­ti­ve form for tænk­ning.

Brinkmann over­sæt­ter den­ne dunk­le ter­mi­no­lo­gi hos Arendt og Heidegger til det syns­punkt, at det i den­ne anden form for tænk­ning gæl­der om at gøre sig “umid­del­bart unyt­ti­ge tan­ker om livet, uni­ver­set og det ret­fær­di­ge sam­fund”. Man skal i den­ne tænk­ning over­ve­je de “fun­da­men­tale spørgs­mål”, som han med en moder­ne tæn­ker som Zena Hitz beskri­ver som spørgs­mål som: “Hvori består men­ne­ske­lig lyk­ke, uni­ver­sets ska­bel­se og natur, hvor­vidt men­ne­sket er en del af natu­ren, og hvor­dan et ret­fær­digt sam­fund kan være muligt”.10Brinkmann, Tænk, 97. Med end­nu nog­le for­mu­le­rin­ger gæl­der det om at nå frem til “for­dy­bel­se i ver­den uden for en selv”11Brinkmann, Tænk, 102. og “at dvæ­le ved ver­den, natu­ren, udtryk­ke sig kunst­ne­risk” og alt i alt “være en glad amatør”.12Brinkmann, Tænk, 105. Og lidt mere udfør­ligt: Det gæl­der om at udvik­le “de for­mer for tænk­ning, der udvi­ser egen­vær­di, og hvor man som tæn­ken­de men­ne­ske har mulig­hed for at ska­be mening ved at knyt­te tan­ken til de evi­ge spørgs­mål om liv og død, per­son­lig iden­ti­tet og det ret­fær­di­ge samfund”.13Brinkmann, Tænk, 169.

Her mener jeg, at Brinkmann (og mere eller min­dre også Heidegger og Arendt) kom­mer til at tale om meget for­skel­li­ge for­hold, og at det der­for gæl­der om at skel­ne mel­lem for­skel­li­ge for­mer for tænk­ning. Brinkmann taler her sam­men­fat­ten­de om den eksi­sten­ti­el­le form for tænk­ning, men jeg mener, det er klar­gø­ren­de at skel­ne mel­lem fire for­mer for en sådan tænk­ning, for­di man her har helt for­skel­li­ge hold­nin­ger til det, man tæn­ker om, og helt for­skel­li­ge typer af begrun­del­se for at mene det, man gen­nem den­ne tænk­ning kom­mer frem til.

For det før­ste må man fast­hol­de, hvad vi alle­re­de har været inde på, at der fin­des en form for “for­dy­bel­se i ver­den uden for en selv”, som er af viden­ska­be­lig karak­ter, nem­lig af grund­forsk­nings­mæs­sig art. Og når det gæl­der spørgs­mål som “uni­ver­sets ska­bel­se og natur”, fore­kom­mer det ind­ly­sen­de, at der kun fin­des én vej til en erken­del­se her­af, nem­lig den viden­ska­be­li­ge. Brinkmann hen­vi­ser også til en ræk­ke “at-heder”, som den ikke pro­blem­lø­sen­de tænk­ning skal beskæf­ti­ge sig med, og som opreg­nes af Steen Nepper Larsen: at vi er ind­fæl­det i spro­get, histo­ri­en, det soci­a­le og egen­krop­pen, og at vi – evo­lu­tio­nært – er ind­fæl­det i natu­ren og dog sam­ti­dig er på en sådan afstand af den, at vi skal tage stil­ling til den­ne indfældethed.14Brinkmann, Tænk, 178. Skal man beskæf­ti­ge sig med sådan­ne spørgs­mål, er viden­ska­ber­ne samt filo­so­fi­en om men­ne­sket (den filo­so­fi­ske antro­po­lo­gi) uom­gæn­ge­li­ge og rum­mer den ene­ste due­li­ge form for tænk­ning.

For det andet mener jeg, at der fin­des en sære­gen form for tænk­ning, som skal til for at kom­me til erken­del­se af til­væ­rel­sen, og det vil igen sige, hvor­dan vi må for­stå os selv og andre på det fun­da­men­tale plan (for­stå hvad et men­ne­ske er) og i for­læn­gel­se her­af at for­stå, hvad det kom­mer an på i vores egen per­son­li­ge til­væ­rel­se, alt­så for at få vort liv til at lyk­kes (livs­fi­lo­so­fisk tænk­ning), og for vide­re at få til­væ­rel­sen med de andre til at lyk­kes (etisk tænk­ning) og ende­lig for at få sam­funds­li­vet til at lyk­kes (poli­tisk tænk­ning). Her kan man måske endog skel­ne end­nu mere, nem­lig mel­lem (1) det meta­fy­si­ske eller onto­lo­gi­ske spørgs­mål om den men­ne­ske­li­ge natur, som kræ­ver både viden­ska­be­li­ge og filo­so­fi­ske til­gan­ge, (2) spørgs­må­let om det gode liv, som man beskæf­ti­ger sig med i filo­so­fi­en og i kun­sten, og som givet­vis er et af de evi­ge spørgs­mål, for så vidt som det er tvivl­s­omt, om man her kan for­ven­te enig­hed på tværs af kul­tu­rer, og (3) spørgs­må­let om det eti­ske og det poli­ti­ske, hvor vi i høje­re grad kan betje­ne os af almen­gyl­di­ge argu­men­ter. På for­skel­lig vis har man på alle dis­se tre områ­der brug for en under­sø­gel­se og en tænk­ning, som vi alle bedri­ver i vort dag­lig­liv, og som vi kan søge hjælp til afkla­ring af i vore tra­di­tio­ner, i vor kunst og lit­te­ra­tur, i huma­ni­o­ra (ikke bare i psy­ko­lo­gi, men også i lit­te­ra­tur­vi­den­skab og histo­ri­e­vi­den­skab) og sam­funds­vi­den­ska­ber­ne (socio­lo­gi og poli­to­lo­gi) og i filo­so­fi­en om men­ne­sket og i den prak­ti­ske filo­so­fi. Her kan vi også bru­ge de tan­ke­eks­pe­ri­men­ter, som Brinkmann gør et stort num­mer ud af i sin bog, for de dre­jer sig alle sam­men om spørgs­må­let om, (1) hvor­dan vi må for­stå men­ne­sket og det gode liv (om men­ne­sket er egoi­stisk og lyst-sty­ret eller også kan lade sig lede af fx eti­ske ide­a­ler, jf. Gyges-eksemp­let, om det vide­re er sty­ret af indre og ydre påvirk­nin­ger eller har selv­be­stem­mel­se, jf. eksemp­let med Buridans æsel, om det er ople­vel­ser­ne, der er det ene­ste ide­al for det vel­lyk­ke­de liv, jf. eksemp­let med ople­vel­ses­ma­ski­nen, og om den per­son­li­ge iden­ti­tet består i erin­dring, jf. tele­trans­porta­tions-eksemp­let), (2) om den ret­te eti­ske hand­len (trol­ley-eksemp­let), og (3) om det ret­fær­di­ge sam­fund (eksemp­let med uvi­den­he­dens slør).

Om den­ne form for tænk­ning må man imid­ler­tid sige, at den fak­tisk har pro­blem­løs­nings­ka­rak­ter. Når Brinkmann i sin beskri­vel­se af den ikke-pro­blem­lø­sen­de form for tænk­ning skri­ver, at det i den­ne form for tænk­ning ikke kun hand­ler om “intel­li­gens, møn­ster­gen­ken­del­se og evnen til hur­tigt at fin­de et facit, men om liv­ser­fa­ring og dømmekraft”,15Brinkmann, Tænk, 38. har han helt ret, men han har ikke ret i, at en sådan form for tænk­ning ikke er pro­blem­o­ri­en­te­ret. Det dre­jer sig jo her om men­ne­ske­ligt-sam­funds­mæs­si­ge pro­ble­mer, hvor en løs­ning af pro­ble­mer­ne gen­nem bl.a. den­ne type tænk­ning vil bidra­ge til min­dre lidel­se og mere vel­lyk­ke­de livs­for­løb og mere vel­lyk­ke­de sam­fund. Der er her brug for en tænk­ning, som gan­ske vist ikke er instru­men­tel, men som ikke desto min­dre har pro­blem­løs­nings­ka­rak­ter.

For det tred­je fin­des der så en form for tænk­ning, som har karak­ter af kon­tem­p­la­tion, og som er karak­te­ri­se­ret ved en dvæ­len­de måde at være til på. De fle­ste men­ne­sker ken­der til den form for det dvæ­len­de, som har karak­ter af det at betrag­te. Man kan san­se og ople­ve omgi­vel­ser­ne og ikke mindst natu­ren og det leven­de på en dvæ­len­de måde, hvor vi betrag­ter eller ansku­er tin­ge­ne, idet vi læg­ger mær­ke til far­ver, for­mer, det atmos­fæ­ri­ske (lys/mørke, tørhed/væde, stilhed/larm etc.), og hvor vi glæ­der os over tin­ge­ne, som de er, glæ­der os over dem i deres rig­dom og fyl­de og vari­a­tion, og hvor vi fak­tisk også knyt­ter os til dem og for­bin­der os med dem og der­med ska­ber hjem­lig­hed og rod­fæ­stet­hed. Denne form for betragt­ning kan man kom­bi­ne­re med en form for tan­ke­mæs­si­ge betragt­nin­ger, hvor man tan­ke­mæs­sigt dvæ­ler ved tin­ge­ne, men den­ne form for det dvæ­len­de er ikke så almin­de­lig som den san­se­mæs­si­ge og ople­ven­de form for det dvæ­len­de. Det ser ud til, at det er den­ne form for betragt­ning og tan­ke­mæs­si­ge betragt­nin­ger, som både Heidegger og Arendt har i sig­te, og som også Brinkmann tæn­ker på, når han opfor­drer til at være til på en dvæ­len­de måde, men som de alle tre ikke klart adskil­ler fra de to før­nævn­te for­mer for tænk­ning (den grund­vi­den­ska­be­li­ge og den vær­di­mæs­si­ge).

Det er klart, at en sådan form for san­se­mæs­sig og ople­ven­de betrag­ten i høj grad lig­ger til grund for kun­sten, jf. at Brinkmann også taler om “at dvæ­le ved ver­den, natu­ren, udtryk­ke sig kunstnerisk”.16Brinkmann, Tænk, 105. Men her gør han ikke opmærk­som på, at en sådan dvæ­len, som resul­te­rer i, at man udtryk­ker sig kunst­ne­risk, først og frem­mest har karak­ter af san­se­mæs­sig ople­ven og betrag­ten og ikke så meget af en tan­ke­mæs­sig gøren sig betragt­nin­ger. Det afgø­ren­de i det kunst­ne­ri­ske er jo en kro­p­s­ligt-emo­tio­nel form for erken­del­se, hvor vi mod­ta­ger ind­tryk af vor omver­den og af de andre, som vi så skal for­sø­ge at udtryk­ke på en sådan måde, at vi i udtryk­ket for­mid­ler den bevæ­get­hed og stemt­hed, som lig­ger i ind­tryk­ket, og som der­for kræ­ver, at vi giver udtryk­ket en kunst­ne­risk form for net­op at kun­ne for­mid­le den­ne bevæ­get­hed. Også i dag­lig­li­vet er vi jo i stand til at udtryk­ke vore ople­vel­ser og ind­tryk på en mere eller min­dre kunst­ne­risk måde – ved hjælp af for­tæl­lin­ger med en sære­gen struk­tur, ved hjælp af bil­le­der og meta­fo­rer og ved hjælp af gestik og andre for­mer for kro­p­s­li­ge udtryk.

For det fjer­de fin­des ende­lig også en form for en dvæ­len af tan­ke­mæs­sig art, som har karak­ter af en undren­de for­hol­den sig, hvor man ikke så meget undrer sig over noget bestemt, som man er til ste­de i en beun­dren­de form for undren, hvor man – som i sal­men “Op al den ting” af Brorson – er åben for og selv­forg­lem­men­de opta­get af det rige og mang­fol­di­ge i ens omver­den, og hvor man på til­sva­ren­de vis er åben for og opta­get af andre men­ne­sker i al deres mang­fol­dig­hed og i deres forun­der­ligt vari­e­re­de og nyska­ben­de optræ­den, hvil­ket også inde­bæ­rer en betænksom­hed i for­hold til den måde, man påvir­ker andre men­ne­sker på, ved det man gør. Der er ingen tvivl om, at det er noget af det­te, Arendt har i tan­ker­ne, når hun taler om tænk­ning som for­skel­lig fra erken­del­se. Hvor man så må til­fø­je, at det dog alli­ge­vel også – og efter min mening i høj grad – har noget med erken­del­se at gøre. Blot erken­der man ikke her enkel­te kon­kre­te for­hold, men hele dimen­sio­ner i den men­ne­ske­li­ge til­væ­rel­se. Det er det, der for­kla­rer, at det tyske “den­ken” har noget med “dan­ken” at gøre, for en af de dimen­sio­ner, der på den­ne måde kan afdæk­kes, er den rige ver­den og mel­lem­men­ne­ske­li­ge ver­den, som vi ikke har os selv at tak­ke for, men som bli­ver os til del, hvis vi i sans­ning og tænk­ning åbner os for den. På den­ne måde kan man få adgang til dimen­sio­ner, som nog­le vil­le kal­de reli­gi­øse eller af gud­dom­me­lig art, for man kan her erfa­re, at man kan fin­de opfyl­del­se af sin sjæls høje­ste og dybe­ste længs­ler, ikke i det over­na­tur­li­ge og over-san­se­li­ge, men i det, der er, alt­så i det jor­di­ske.


Brinkmann argu­men­te­rer i sit for­svar for et (mere) tan­ke­fuldt liv dels for, at det at tæn­ke er en vig­tig del af det lyk­ke­li­ge liv (kapi­tel 3), dels at det at tæn­ke er en vig­tig del af et men­ne­skes dan­nel­se (kapi­tel 4).

Hvad angår lyk­ken cite­rer Brinkmann den fran­ske filo­sof Badiou for, at “det at tæn­ke mod strøm­men, i sand­he­dens tje­ne­ste, langt­fra at være den ufrugt­ba­re og nyt­tes­lø­se øvel­se, som du fore­stil­ler dig det­te er, fak­tisk er den kor­te­ste vej til et sandt liv, der, når det eksi­ste­rer, udgør en ene­stå­en­de lykke”,17Brinkmann, Tænk, 92. og han cite­rer vide­re både filo­sof­fer som Arendt og Harry Frankfurt og for­fat­te­ren Karl Ove Knausgård for til­sva­ren­de udsagn om for­hol­det mel­lem tænk­ning og lyk­ke, og han for­mu­le­rer sit eget syn på den­ne sam­men­hæng såle­des: “Tankefuldheden kan i prin­cip­pet når som helst ska­be undren, ære­frygt og badiousk lyk­ke, når den i glimt fri­gør os fra tiden og os selv”.18Brinkmann, Tænk, 96. Jeg mener, at tan­ke­fuld­hed for nog­le men­ne­sker kan udgø­re en vig­tig del af deres lyk­ke, men jeg mener også, at der er man­ge men­ne­sker, for hvem der fin­des andre for­mer for det dvæ­len­de for­hold (fx den san­se­mæs­sigt-ople­ven­de), som er mere betyd­nings­ful­de. Måske er den for de fle­ste men­ne­sker mest betyd­nings­ful­de form for dvæ­len den form for nær­vær med her­til høren­de tænk­ning, som fin­des i sam­spil­let med og især i sam­ta­len med de men­ne­sker, man ken­der og hol­der af. Og det er for øvrigt også noget, Brinkmann selv er opmærk­som på, selv­om han ikke næv­ner det­te for­hold i sin behand­ling af den dvæ­len­de form for tænk­ning. På omsla­get til bogen cite­res nem­lig en meget smuk pas­sa­ge her­om, som jeg ger­ne vil vide­re­brin­ge her: “Måske er det aller­mest fun­da­men­tale, der er at sige om tænk­nin­gen, at den byg­ger på sam­ta­le. Selv den ensom­me tænk­ning, hvor man er for­dy­bet i egne spe­ku­la­tio­ner, er en sam­ta­le”. Og så vil jeg her cite­re vide­re, for i det føl­gen­de kom­mer Brinkmann ind på det for­hold, at vi aldrig sty­rer vor egen tænk­ning, men her er over­ladt til noget dybe­re i os selv, som er aktivt, og som giver en ind­fald og nye ide­er (sådan som også Sokrates erfa­re­de, at han blev til­talt af og ledet af en dai­mon): “Al tænk­ning er dia­lo­gisk og kom­mer til én, så man kan sva­re. Man kan gå ind i tænk­nin­gen og respon­de­re, men man kan i en vis for­stand ikke vide, hvad det næste ind­s­park bli­ver i dia­lo­gen – hel­ler ikke selv om man bare går og tæn­ker selv. Man kom­mer bag på sig selv i tænk­nin­gen, og det er både det mysti­ske og vidun­der­li­ge ved den”.

Hvad angår dan­nel­se har Brinkmann en god og pris­vær­digt kort og mar­kant defi­ni­tion af dan­nel­se som “høj­nel­se til huma­ni­tet gen­nem kultur”,19Brinkmann, Tænk, 116. og kul­tur for­stås her bredt som ikke bare tra­di­tio­ner og fin­kul­tur, men som omfat­ten­de “alle ste­der, hvor den rene instru­men­ta­lis­me kan ophæ­ves – i tænk­ning og i leg, i kær­lig­hed og i hobbies”.20Brinkmann, Tænk, 134. At kul­tur alt­så “ikke kun er et intel­lek­tu­elt fore­ha­ven­de”, men omfat­ter “viden­ska­be­lig, kunst­ne­risk, hånd­værks­mæs­sig eller arbej­der-kul­tur”. At dan­nel­se vide­re er det sam­me som at nær­me sig ver­den “nys­ger­rigt, legen­de, mod­ta­gen­de og taknemmeligt”.21Brinkmann, Tænk, 132. Her kun­ne man måske nok have frem­hæ­vet den form for tænk­ning, som er af etisk og poli­tisk (og til dels livsan­sku­el­ses­mæs­sig) karak­ter som den mest betyd­nings­ful­de for dan­nel­sen. Det er den form for dan­nel­se, som vi ple­jer at kal­de “opdra­gel­se til demo­kra­ti”, som også som noget helt cen­tralt rum­mer en opdra­gel­se til at tæn­ke selv og på den måde nå frem til den myn­dig­hed, som også iføl­ge Kant (der også cite­res) er oplys­nin­gens mål.


Mit hoved­punkt i dis­se kri­ti­ske bemærk­nin­ger til Brinkmanns bog har været beti­me­lig­he­den i og nød­ven­dig­he­den i at opde­le den anden hoved­form for tænk­ning, den eksi­sten­ti­el­le, i de fire for­mer, som er nævnt oven­for. Jeg har dog også yder­li­ge­re tre min­dre kri­tik­punk­ter.

For det før­ste bru­ger Brinkmann under­ti­den et meget bredt begreb om den form for tænk­ning, som ska­ber mening. I for­bin­del­se med omta­len af Heideggers begreb om tænk­ning taler Brinkmann om, at det at tæn­ke for tænk­nin­gens egen skyld er det sam­me som at “lade dem [alt­så tan­ker­ne] van­dre uden ydre for­mål, undre sig over ver­den, for­dy­be sig i livets gåder”,22Brinkmann, Tænk, 15. og sene­re taler han mere selv­bi­o­gra­fisk om, at tænk­ning som menings­dan­nel­se (alt­så den ikke-pro­blem­lø­sen­de tænk­ning) “er beslæg­tet med dag­drøm­me­ri og det at fal­de i staver”.23Brinkmann, Tænk, 35. Han beret­ter selv om, hvor­dan han som dreng kun­ne lig­ge i time­vis på gulv­tæp­pet og “bare lade tan­ker­ne van­dre. I mit hoved for­tal­te jeg histo­ri­er til mig selv og drøm­te om at bli­ve opda­gel­ses­rej­sen­de – det var tænk­ning som glæ­des­fyldt dagdrømmeri”.24Brinkmann, Tænk, 13. Efter min mening er dag­drøm­me­ri nær­mest det mod­sat­te af det at tæn­ke. Dagdrøm byg­ger nem­lig på den pas­si­ve form for fan­ta­si, hvor man ven­der sig bort fra vir­ke­lig­he­den og for­fal­sker den­ne i ste­det for at erken­de den, som den er. Brinkmann næv­ner i begyn­del­sen af bogen, at vi er kom­met til at bru­ge udtryk­ket “jeg tæn­ker” om det at synes noget, og her afvi­ser han, at der er tale om tænk­ning, for hvad, man synes, kan vari­e­re fra situ­a­tion til situ­a­tion og er ofte en helt ube­grun­det “syns­ning”. Men der­for må man også sige, at dag­drøm­me­ri i end­nu min­dre grad er tænk­ning.

For det andet – og i for­læn­gel­se af det før­ste punkt – mener jeg, at tænk­ning, for at kun­ne være tænk­ning, altid må sig­te mod erken­del­se og for­stå­el­se. Brinkmann har ret i, at tænk­nin­gen kan beskæf­ti­ge sig med de evi­ge spørgs­mål, alt­så de spørgs­mål som tages op i hver gene­ra­tion, for­di det ikke er muligt at nå ende­gyl­di­ge svar. Men jeg mener, at også i tænk­nin­gen over dis­se spørgs­mål søger man fak­tisk at kom­me dybe­re og dybe­re i for­stå­el­se og erken­del­se. Man søger bestan­dig vide­re – mod en stør­re klar­hed, mod en bed­re over­sigt og mod en dybe­re sam­men­hæng. Det gæl­der i øvrigt for enhver form for erken­del­se eller for­stå­el­se – ikke bare den eksi­sten­ti­el­le, men også den viden­ska­be­li­ge – at den aldrig er ful­dendt. Man kan altid gå vide­re og dybe­re i sin erken­del­se.

Man kan for­stå Brinkmanns karak­te­ri­stik af den eksi­sten­ti­el­le tænk­ning som en tænk­ning, der ska­ber mening, som en påstand om, at vi i den­ne tænk­ning søger sam­men­hæn­ge, men jeg vil her, som alle­re­de anty­det, mene, at sam­men­hæn­ge i høje­re grad er nog­le, der opda­ges og erken­des som fore­lig­gen­de, end det er nog­le, der ska­bes.

For det tred­je er jeg lidt skep­tisk, hvad angår en tænk­ning, der har sit ophav i tan­ke­eks­pe­ri­men­ter. Med und­ta­gel­se af to eks­pe­ri­men­ter (uvi­den­he­dens slør og Buridans æsel) mener jeg, at de andre tan­ke­eks­pe­ri­men­ter tager udgangs­punkt i så ure­a­li­sti­ske for­hold, at det knap nok giver mening at tæn­ke over og tage stil­ling til de spørgs­mål, de rej­ser. Jeg ved nok, at en del angel­sak­si­ske filo­sof­fer sæt­ter den­ne tæn­ke­må­de højt, bl.a. Derek Parfit (som er den filo­sof, der har for­mu­le­ret og behand­let tele­trans­porta­tions-eks­pe­ri­men­tet), som af Brinkmann karak­te­ri­se­res som geni­al, men jeg til­la­der mig at være af en anden mening, selv om jeg sag­tens kan se, at Parfit er langt mere intel­li­gent end jeg. Nok er der en poin­te i at kom­bi­ne­re logik og for­nuft med fantasi,25Brinkmann, Tænk, 20. og det er også en god idé at “at afprø­ve for­skel­li­ge hypo­te­ti­ske sce­na­ri­er i tænk­nin­gen for på den måde at vur­de­re, hvad erken­del­se, ret­fær­dig­hed eller den gode hand­ling er”,26Brinkmann, Tænk, 20. lige­som det er en god idé med en “afselv­føl­ge­lig­gø­rel­se, hvor man ikke tager det giv­ne for givet, men til­la­der sig at fore­stil­le sig, at det kun­ne være ander­le­des, og undrer sig over, hvor­dan det er ble­vet, som det er”,27Brinkmann, Tænk, 55. men man kan her – efter min mening – kom­me til at tæn­ke ud i det blå og ende i frug­tes­lø­se spe­ku­la­tio­ner, hvis ikke man betje­ner sig af det, Løgstrup kal­der “en aktivt kom­po­ne­ren­de fan­ta­si”, eller af det, marxi­ster har kaldt “kon­kre­te uto­pi­er” – i mod­sæt­ning til rene uto­pi­er, alt­så hvis ikke man hol­der sig til det rea­li­sti­ske.

Sammenfattende vil jeg om dis­se tre sid­ste spørgs­mål sige, at både dag­drøm­me­ri, fri fan­ta­se­ren uden at søge at erken­de og fore­stil­lin­ger af sci­en­ce fiction-agtig art efter min mening har meget lidt at gøre med omtan­ke, med betænksom­hed, med efter­tænksom­hed og med tan­ke­fuld­hed – kort sagt med alle de dyder, Brinkmann med ret­te er opta­get af at frem­me.

1. Matthias Dressler-Bredsdorff, “Bør vi glem­me Svend Binkmann?, Politiken, 25. august 2022.
2. Svend Brinkmann, Tænk. Til for­svar for et tan­ke­fuldt liv (Gyldendal, 2022).
3. Brinkmann, Tænk, 34.
4. Brinkmann, Tænk, 41.
5. Brinkmann, Tænk, 63.
6. Brinkmann, Tænk, 128.
7. Brinkmann, Tænk, 129.
8. Her må man nok søge til fyl­di­ge­re frem­stil­lin­ger som fx en bog af min dat­ter Anne Marie Pahuus: Hannah Arendt (Anis, 2006).
9. Brinkmann, Tænk, 61.
10. Brinkmann, Tænk, 97.
11. Brinkmann, Tænk, 102.
12. Brinkmann, Tænk, 105.
13. Brinkmann, Tænk, 169.
14. Brinkmann, Tænk, 178.
15. Brinkmann, Tænk, 38.
16. Brinkmann, Tænk, 105.
17. Brinkmann, Tænk, 92.
18. Brinkmann, Tænk, 96.
19. Brinkmann, Tænk, 116.
20. Brinkmann, Tænk, 134.
21. Brinkmann, Tænk, 132.
22. Brinkmann, Tænk, 15.
23. Brinkmann, Tænk, 35.
24. Brinkmann, Tænk, 13.
25. Brinkmann, Tænk, 20.
26. Brinkmann, Tænk, 20.
27. Brinkmann, Tænk, 55.