• Print

Kan psilocybin forbedre vores moral?

,

29. september 2022

Psilocybin – det pri­mæ­re psy­ko­ak­ti­ve stof i psy­ke­de­li­ske svam­pe og trø­f­ler – er i dag et udbredt forsk­nings­fo­kus. I sær­de­les­hed for­di stof­fet har vist loven­de effek­ter på en ræk­ke psy­ki­ske lidel­ser såsom depres­sion og angst. Mindre under­søgt er psi­lo­cy­bins effek­ter på indi­vi­ders moralp­sy­ko­lo­gi og moral­ka­rak­ter – alt­så stof­fets effek­ter på de kog­ni­ti­ve og affek­ti­ve dyna­mi­k­ker invol­ve­ret i men­ne­skers udform­ning af moral­ske over­be­vis­nin­ger, beslut­nin­ger, per­cep­tion og rela­te­re­de hand­lin­ger.

Trods mang­len på forsk­nings­mæs­sigt fokus, så synes psi­lo­cy­bins (og i det hele taget psy­ke­de­li­ske sub­stan­sers) effekt på moralp­sy­ko­lo­gi og ‑karak­ter at have vakt stor inter­es­se hos for­skel­li­ge sam­funds­grup­per. Kigger man på mil­jø­et af psy­ke­de­li­ka-bru­ge­re, synes det at være et udbredt syns­punkt, at psy­ke­de­li­ske sub­stan­ser som psi­lo­cy­bin påvir­ker indi­vi­ders moralp­sy­ko­lo­gi posi­tivt. I kva­li­ta­ti­ve under­sø­gel­ser anty­der bru­ge­re ofte, at brug af psy­ke­de­li­ka har ført til erken­del­se og for­an­drin­ger i etisk rele­van­te dimen­sio­ner af deres per­son­lig­hed såsom altru­i­sti­ske impul­ser og stær­ke følel­se af for­bun­den­hed til andre individer.1R. L. Carhart-Harris, D. Erritzoe, E. Haijen, M. Kaelen & R. Watts, “Psychedelics and con­nected­ness”, Psychopharmacology 235, nr. 2 (2018): 547–550.

Et mod­sat syns­punkt var, og er nok sta­dig­væk, at fin­de hos de poli­ti­ske posi­tio­ner, der drev etab­le­rin­gen af den hår­de lov­giv­ning af psy­ke­de­li­ka fra slut­nin­gen af 60’erne til i dag. En cen­tral begrun­del­se for Richard Nixons war on drugs var, at stof­fer som psi­lo­cy­bin kor­rum­pe­re­de ung­dom­men poli­tisk og moralsk. Psykedeliske stof­fer for­hin­dre­de (især unge) i at vare­ta­ge deres eget liv og ind­fri de moral­ske for­plig­tel­ser, de hav­de som samfundsborgere.2D. Giffort, Acid Revival: The Psychedelic Renaissance and the Quest for Medical Legitimacy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020).

I nær­væ­ren­de tekst vil vi for­sø­ge at angri­be spørgs­må­let om psi­lo­cy­bins ind­virk­ning på men­ne­skers moralp­sy­ko­lo­gi og moral­ske karak­ter ved at bely­se emnet igen­nem den filo­so­fi­ske ide om “moralsk bio­for­bed­ring”. Moralsk bio­for­bed­ring hen­vi­ser til en pro­ces, hvori et indi­vids moralp­sy­ko­lo­gi og moral­ske karak­ter for­bed­res ved brug af en bio­tek­no­lo­gi. Vi skal på ingen måde for­sø­ge at kom­me med et ende­gyl­digt svar, men blot over­ord­net struk­tu­re­re dis­kus­sio­nen og poten­ti­elt inspi­re­re til vide­re under­sø­gel­se. Vi vover dog alli­ge­vel den påstand, at anven­del­se af psi­lo­cy­bin (under de kor­rek­te omstæn­dig­he­der) fak­tisk udgør et seri­øst bud på en pro­ce­du­re for moralsk bio­for­bed­ring. Det skyl­des mere præ­cist psi­lo­cy­bins evne til at frem­brin­ge bestem­te pro­so­ci­a­le effek­ter.

 Moralsk bio­for­bed­ring – udfor­drin­ger

Lad os begyn­de med at kig­ge på den filo­so­fi­ske idé om moralsk bio­for­bed­ring. Denne idé er i det sene­ste årti ble­vet seri­øst dis­ku­te­ret inden for bio­e­tik, og vi skal her bru­ge den som ram­me for vores under­sø­gel­se af psi­lo­cy­bin. Overordnet er idéen såle­des: Moralsk bio­for­bed­ring består i en enhver for­an­dring i en agent, A, til­ve­je­bragt på afgø­ren­de måde af en bio­tek­no­lo­gi, der resul­te­rer i (eller med høj sand­syn­lig­hed resul­te­rer i), at A bli­ver en moralsk bed­re agent.3B. D. Earp, T. Douglas & J. Savulescu, “Moral Neuroenhancement”, i The Routledge Handbook of Neuroethics, red. L. Johnson & K. Rommelfanger (Oxfordshire: Routledge, 2017).

Denne idé er åben­lyst for­bun­det med man­ge kon­tro­ver­si­el­le aspek­ter. Helt over­ord­net har man­ge filo­sof­fer erklæ­ret ide­en omkring moralsk bio­for­bed­ring håb­løs af to grunde:4B. Beck, “Conceptual and pra­cti­cal pro­blems of moral enhan­ce­ment”, Bioethics 29, nr. 4 (2015): 233–240.

For det før­ste er det ble­vet påpe­get, at efter­som der er så stor moralsk uenig­hed mel­lem enkel­tin­di­vi­der og sam­fund om, hvad der tæl­ler som rig­ti­ge og for­ker­te moral­ske hand­lin­ger, så fin­des der ikke nogen ukon­tro­ver­si­el og alment accep­te­ret idé om, hvad en god eller for­bed­ret moralsk karak­ter består i. Det synes at være en rime­lig bekym­ring. Moralsk karak­ter har været et filo­so­fisk kon­tro­ver­si­elt emne siden den antik­ke filosofi.5M. Homiak, “Moral Character”, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), red. E. N. Zalta. Der er hel­ler ingen tvivl om, at reli­gi­øse og filo­so­fi­ske moral­sy­ste­mer er dybt ueni­ge om, hvad der tæl­ler posi­tivt for en moralsk karakter.6J. Hare, “Religion and Morality”. i The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), red. E. N. Zalta. Mange filo­sof­fer mener alt­så, at moralsk bio­for­bed­ring er et håb­løst pro­jekt – for hvor­dan skal vi kun­ne for­bed­re indi­vi­der moralsk, når der ikke er kon­sensus om, hvad det bety­der? Fortalere for moralsk bio­for­bed­ring har ofte for­søgt at imø­de­gå den­ne udfor­dring ved at iden­ti­fi­ce­re en psy­ko­lo­gisk kapa­ci­tet, som moral­ske syste­mer er eni­ge om eller kon­ver­ge­rer i for­hold til som moralsk attrak­tiv. Eksempelvis har filo­sof­fer fore­slå­et for­mind­skel­se eller afskaf­fel­se af raci­sti­ske ten­den­ser, for­ø­gel­se af kog­ni­ti­ve kapa­ci­te­ter eller bestyr­kel­se af vil­jestyr­ke med den begrun­del­se, at sådan­ne kapa­ci­te­ter vil­le tæl­le som moralsk attrak­ti­ve iføl­ge de fle­ste plau­sib­le moral­te­o­ri­er.

For det andet har filo­sof­fer påpe­get, at moralp­sy­ko­lo­gi­ske pro­ces­ser er så kom­plek­se og træk­ker på så men­tale “kom­po­nen­ter” (emo­tio­ner, per­cep­tion, begre­ber, bag­grunds­vi­den etc.), at vi aldrig kom­mer til at have en prak­tisk mulig bio­tek­no­lo­gi, der præ­cist kan inter­ve­ne­re i indi­vi­ders psy­ko­lo­gi for at opti­me­re deres moral­ka­rak­ter. Menneskers moralp­sy­ko­lo­gi, eller moral­ske karak­ter, er sim­pelt­hen for kom­plekst et system til at opti­me­re ved tek­no­lo­gi­ske ind­greb. Udfordringen her er alt­så at fin­de en bio­tek­no­lo­gi, der kan arbej­de med indi­vi­ders moralp­sy­ko­lo­gi og ‑karak­ter på en til­stræk­ke­lig præ­cis og kom­pleks facon.

Prosocialitet

Som løs­ning på dis­se to udfor­drin­ger har andre filo­sof­fer fore­slå­et, at et loven­de mål for moralsk bio­for­bed­ring kun­ne være indi­vi­ders ten­dens til “pro­so­ci­a­li­tet “. De under­stre­ger, at et sådant fokus på pro­so­ci­a­li­tet kan imø­de­gå både udfor­drin­gen omkring moralsk uenig­hed og præ­cis brug af bioteknologi.7I. Persson & J. Savulescu, Unfit for the futu­re: The need for moral enhan­ce­ment (Oxford: Oxford University Press, 2012).

Men hvad menes der her med pro­so­ci­a­li­tet? Prosocialitet er en hyp­pigt brugt term i en lang ræk­ke for­skel­li­ge viden­ska­be­li­ge lit­te­ra­tu­rer, her­i­blandt evo­lu­tio­nær bio­lo­gi og psy­ko­lo­gi, og hen­vi­ser til en egen­skab ved indi­vi­ders atti­tu­der og adfærd.8K. Jensen, “Prosociality”. Current bio­lo­gy 26, nr. 16 (2016): R748-R752. I kon­den­se­ret form kan det for­stås såle­des:

 • Prosocial atti­tu­de: En agent, A, har en pro­so­ci­al atti­tu­de over for et indi­vid eller en grup­pe, G, i den udstræk­ning, at A er moti­ve­ret for at gav­ne G.
 • Prosocial adfærd: En agent, A, hand­ler pro­so­ci­alt over for et indi­vid eller en grup­pe, G, hvis A’s hand­ling er dre­vet af en pro­so­ci­al atti­tu­de over for G.9I beg­ge defi­ni­tio­ner anta­ges det, at A og G er ikke-iden­ti­ske, selv­om A (hvis G er en grup­pe) kan være med­lem af G.

Generelt anses for­hol­det mel­lem dis­se to som for­holds­vist tæt, såle­des at man ved at for­ø­ge pro­so­ci­a­le atti­tu­der (alt andet lige) ofte vil for­ø­ge pro­so­ci­al adfærd. Paradigmatiske eksemp­ler på pro­so­ci­a­le atti­tu­der er empa­ti, sym­pa­ti, til­lid eller en følel­se af for­bun­den­hed til andre – mens para­dig­ma­ti­ske eksemp­ler på pro­so­ci­al adfærd vil­le være altru­is­me eller hjælp.10F. B. de Waal & A. van Roosmalen. “Reconciliation and con­so­la­tion among chim­pan­ze­es”, Behavioral Ecology and Sociobiology 5, nr. 1 (1979): 55–66; F. de Waal, “Morally Evolved: Primate Social Instincts, Human Morality, and the Rise and Fall of ‘Veneer Theory’ ”, i Primates and Philosophers, red. S. Macedo & J. Ober, (Princeton: Princeton University Press, … Continue reading I kon­trast til den form for pro­so­ci­a­li­tet står såkald­te antiso­ci­a­le atti­tu­der og adfærd såsom aggres­sion og udnyttelse.11X. Basurto, E. Blanco, M. Nenadovic & B. Vollan, “Integrating simul­ta­neous pro­so­ci­al and antiso­ci­al behavi­or into the­o­ri­es of col­lecti­ve action”, Science Advances 2, nr. 3 (2016): e1501220.

Som alle­re­de nævnt har nog­le filo­sof­fer fore­slå­et, at hvis vi for­ø­ger pro­so­ci­a­le atti­tu­der (og i sam­men­hæng her­med pro­so­ci­al adfærd) i et indi­vid, så vil det ofte tæl­le som en for­bed­ring af indi­vi­dets moral­ske karakter.12Persson & Savulescu, Unfit for the futu­re. Er det et loven­de for­slag? I så fald må for­sla­get møde de to over­stå­en­de udfor­drin­ger omhand­len­de moralsk uenig­hed og prak­tisk mulig brug af bio­tek­no­lo­gi.

Med hen­syn til udfor­drin­gen omkring moralsk uenig­hed har fle­re for­fat­te­re beto­net, at pro­so­ci­a­li­tet fak­tisk anses som moralsk attrak­tivt af man­ge moral­te­o­ri­er. Biologiske og antro­po­lo­gi­ske for­kla­rin­ger på udvik­lin­gen af men­ne­skets moralp­sy­ko­lo­gi under­stre­ger ofte, at et afgø­ren­de aspekt ved men­ne­skers evne til moral kog­ni­tion og moral­ske hand­lin­ger beror på vores basa­le evne til at vil­le gav­ne andre (i en eller anden udstrækning).13C. Boehm, Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism, and Shame (New York: Basic Books, 2012); P. Kitcher, The Ethical Project (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011); R. Joyce, The Evolution of Morality (Cambridge, MA: The MIT Press, 2007); K. Jensen, A. Vais & M. F. H. Schmidt, “The emer­gen­ce of human pro­so­ci­a­li­ty: alig­ning with others through … Continue reading Ydermere synes man­ge reli­gi­øse moral­ske syste­mer at pege på pro­so­ci­a­li­tet som moralsk attrak­tivt, for eksem­pel kri­sten eller bud­dhi­stisk etik.14R. Gill (red.), The Cambridge com­pa­ni­on to Christian ethi­cs (Cambridge: Cambridge University Press, 2012); Y. D. Mosig, “Wisdom and com­pas­sion: What the Buddha taught a psy­cho-poe­ti­cal ana­ly­sis”, Theoretical & Philosophical Psychology 9, nr. 2 (1989). Ligeledes synes man­ge filo­so­fi­ske moral­te­o­ri­er at betrag­te pro­so­ci­a­li­tet som moralsk posi­tivt – både diver­se udga­ver af kon­se­kven­ti­a­lis­me og dydsetik.15D. Cummiskey, “Consequentialism, egoism, and the moral law”, Philosophical stu­di­es 57, nr 2 (1989): 111–134; R. L. Walker & P. J. Ivanhoe (red.), Working vir­tue: Virtue ethi­cs and con­tem­porary moral pro­blems (Oxford: Oxford University Press, 2007). Psykologiske stu­di­er viser også, at spør­ger du “almin­de­li­ge men­ne­sker”, så mener de, at pro­so­ci­a­li­tet er en afgø­ren­de egen­skab for moralsk karakter.16N. Strohminger & S. Nichols, “The essen­ti­al moral self”, Cognition 131, nr. 1 (2014): 159–171; O. S. Curry, D. A. Mullins & H. Whitehouse, “Is it good to coo­pe­ra­te? Testing the the­ory of Morality-as-Cooperation in 60 socie­ties”, Current Anthropology 60, nr. 1 (2019): 47–69. Hvis dis­se over­vej­el­ser vir­ke­lig hol­der – og der vir­ke­lig er udbredt enig­hed om pro­so­ci­a­li­tet som moralsk attrak­tivt – så er den til­ba­ge­væ­ren­de udfor­dring at fin­de en bio­tek­no­lo­gi, der på præ­cis og til­stræk­ke­lig vel­fun­ge­ren­de måde kan inter­ve­ne­re i for­hold til indi­vi­ders ten­dens til pro­so­ci­a­li­tet.

Men her vil­le en del læse­re nok oppo­ne­re, at for­hol­det mel­lem moralsk karak­ter og pro­so­ci­a­li­tet på ingen måde er så lige­fremt som anty­det oven­for. Det er i hvert fald den reak­tion, man kan fin­de i den filo­so­fi­ske lit­te­ra­tur. Helt over­ord­net kun­ne oppo­nen­ter mod ide­en om moralsk bio­for­bed­ring igen­nem pro­so­ci­a­li­tet for­de­le sig i tre grup­per.

(1) Man kun­ne oppo­ne­re, at pro­so­ci­a­li­tet og moralsk karak­ter fak­tisk ikke er for­bun­det på noget sub­stan­ti­elt plan. For eksem­pel kun­ne man beto­ne, at moralsk rig­ti­ge hand­lin­ger ikke er ken­de­teg­net ved pro­so­ci­a­li­tet, men helt andre egen­ska­ber. Den præ­mis vil­le måske fal­de eti­ske egoi­ster natur­ligt, efter­som de mener, at moralsk rig­ti­ge hand­lin­ger er karak­te­ri­se­ret ved egennytte.17E. Regis, Jr., “What is ethi­cal egoism?”, Ethics, 91, nr. 1 (1980): 50–62. Måske vil­le nog­le kan­ti­a­ne­re end­da påpe­ge, at moralsk rig­ti­ge hand­lin­ger ikke er dre­vet af pro­so­ci­a­li­tet, men af pligt over for moralloven.18R. Johnson & A. Cureton, “Kant’s Moral Philosophy”, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), red. E. N. Zalta. Forøgelse af pro­so­ci­a­li­tet vil­le her­med ikke tæl­le som moralsk for­bed­ring.

Vi skal ikke behand­le den­ne ind­ven­ding i nær­væ­ren­de tekst. Argumentationen i tek­sten her anta­ger sim­pelt­hen, at der er en posi­tiv for­bin­del­se mel­lem pro­so­ci­a­li­tet og moralsk karak­ter på et sub­stan­ti­elt plan. Er det en stærk anta­gel­se? Måske ikke. Det er værd at over­ve­je, om en moral­te­o­ri, der ikke mener, at der er nogen sub­stan­ti­el for­bin­del­se mel­lem pro­so­ci­a­li­tet og moralsk karak­ter, vir­ke­lig er plau­si­bel. Med andre ord: Kan vi fore­stil­le os en adæ­kvat moral­te­o­ri, der ikke anser moti­va­tio­nen for at gav­ne andre indi­vi­der som grund­læg­gen­de for men­ne­sket som moralsk væsen?

(2) En anden type af ind­ven­ding vil­le beto­ne, at selv­om det lig­ner, at man­ge moral­ske teo­ri­er og syste­mer kon­ver­ge­rer på pro­so­ci­a­li­tet som moralsk attrak­tivt, så angår den­ne kon­ver­gens kun enig­hed på et meget over­fla­disk plan. Kigger vi nær­me­re, bli­ver det tyde­ligt, at moral­ske teo­ri­er og syste­mer er ueni­ge om, hvil­ke pro­so­ci­a­le atti­tu­der og adfærd der er moralsk attrak­ti­ve. For eksem­pel vil­le moral­ske teo­ri­er og syste­mer såsom uti­li­ta­ris­me og katolsk etik for­ment­ligt være dybt ueni­ge om, hvil­ke pro­so­ci­a­le atti­tu­der der er moralsk kor­rek­te i for­bin­del­se med abort.

Vi skal hel­ler ikke dis­ku­te­re den­ne ind­ven­ding i dyb­den her. Vi vil dog påpe­ge to ting. For det før­ste er det værd at næv­ne, at fle­re eti­ke­re (uaf­hæn­gigt af den­ne dis­kus­sion) har fore­slå­et, at sto­re moral­te­o­ri­er ofte kon­ver­ge­rer omkring for­skel­li­ge spørgsmål.19D. Parfit, On what mat­ters, vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2011). Måske kan det give håb for, at enig­hed mel­lem for­skel­li­ge moral­ske teo­ri­er omkring pro­so­ci­a­li­tet som moralsk attrak­tivt fak­tisk har en vis dyb­de.

For det andet: Når vi her påpe­ger, at man­ge moral­ske teo­ri­er kon­ver­ge­rer mod pro­so­ci­a­li­tet som moralsk attrak­tivt, så hæv­der vi ikke, at dis­se teo­ri­er er eni­ge om, hvor­for pro­so­ci­a­li­tet er attrak­tivt, eller at de altid er eni­ge om, hvil­ke pro­so­ci­a­le atti­tu­der der er moralsk kor­rek­te. Derimod hæv­der vi, at dis­se teo­ri­er meget ofte vil være eni­ge om, hvil­ke pro­so­ci­a­le atti­tu­der og adfærd der tæl­ler som moralsk attrak­ti­ve i en given situation.20Det bety­der, at vores for­slag har vis­se lig­he­der til Beauchamp & Childress’ ide om kon­ver­gens mod “mid-level”-principper. Se: T. Beauchamp & J. Childress, Principles of bio­me­di­cal ethi­cs (New York: Oxford University Press, USA, 2001).

(3) Endelig kun­ne man oppo­ne­re, at selv­om der gan­ske vist er en posi­tiv for­bin­del­se mel­lem moralsk karak­ter og pro­so­ci­a­li­tet, så er den alt andet end sim­pel. Mange filo­sof­fer har frem­ført en sådan ind­ven­ding. Sådanne filo­sof­fer har mere eller min­dre erklæ­ret sig eni­ge i, at pro­so­ci­a­li­tet er moralsk attrak­tivt under man­ge moral­te­o­ri­er og syste­mer, men at sagens natur er mere kom­pleks end som så. Overordnet set har dis­se filo­sof­fer peget på tre ting:

(3′) Nogle filo­sof­fer har fore­slå­et, at en for­ø­gel­se i pro­so­ci­a­li­tet i et indi­vid kun kan tæl­le som en for­bed­ring af det indi­vids moralsk karak­ter, hvis det rele­van­te indi­vid udø­ver en form for moralsk reflek­sion i for­bin­del­se med den­ne prosocialitet.21S. Chan & J. Harris, “Moral enhan­ce­ment and pro-soci­al behaviour”, Journal of Medical Ethics 37, nr. 3 (2011): 130–1; C. Korsgaard, “Morality and the distin­cti­ve­ness of human action”, i Primates and phi­los­op­hers: How mora­li­ty evol­ved, red. F. de Waal (Princeton: Princeton University Press, 2006): 98–119. Det nyt­ter ikke noget, at vi bare gør indi­vi­der mere pro­so­ci­a­le, punk­tum. Det er sim­pelt­hen ikke til­stræk­ke­ligt for at for­bed­re deres moral­ske karak­ter. Karaktertræk og hand­lin­ger er kun moralsk pris­vær­di­ge, hvis indi­vi­det har udø­vet en eller anden reflek­sion i for­bin­del­se med dem. Altså må indi­vi­der også reflek­te­re over og over­ve­je, hvor­for sådan­ne pro­so­ci­a­le atti­tu­der og adfærd er moralsk rig­ti­ge.

(3″) I for­bin­del­se med det­te har filo­sof­fer også påpe­get, at pro­so­ci­a­li­tet ofte tæl­ler nega­tivt for indi­vi­ders moralsk karak­ter. Forestil dig, at en grup­pe ter­r­o­ri­ster kaprer et fly, eller at du er dom­mer og skal afgø­re en stra­fud­må­ling. I sådan­ne situ­a­tio­ner synes det moralsk rig­ti­ge ikke at bestå i pro­so­ci­a­li­tet, men sna­re­re mod­sat­te ten­den­ser til aggres­sion (til ter­r­o­ri­ster­ne) eller en vis følel­ses­mæs­sig afstand til de invol­ve­re­de (til de anklagede).22R. Sparrow, “Egalitarianism and Moral Bioenhancement”, The American Journal of Bioethics 14, nr. 3 (2014): 20–8.

(3‴) Nogle filo­sof­fer har også påpe­get, at for­ø­get pro­so­ci­a­li­tet ofte vil med­fø­re mere uin­tel­li­gen­te hand­lin­ger. Prosociale atti­tu­der som empa­ti, altru­is­me og til­lid er bestemt ikke altid oplag­te. Det er åben­lyst ratio­nelt for indi­vi­der i man­ge sam­men­hæn­ge ikke at besid­de sådan­ne pro­so­ci­a­le atti­tu­der. Hvis vi for­ø­ger indi­vi­ders pro­so­ci­a­le atti­tu­der, ender vi måske med at gøre dem min­dre kom­pe­ten­te til at navi­ge­re i kom­plek­se sam­men­hæn­ge i soci­a­le situ­a­tio­ner.

Fokus for resten af artik­len er ind­ven­ding (3) og dens unde­rind­de­lin­ger, (3′)-(3‴). Vi vil her fore­slå, at man kan struk­tu­re­re (3′)-(3‴) ved at opstil­le dem som et sæt af nød­ven­di­ge betin­gel­ser, som bestem­mer hvil­ke typer af pro­so­ci­a­le effek­ter, der kan tæl­le som for­bed­ring af indi­vi­ders moral­ske karak­ter.

Betingelser og psi­lo­cy­bin-faci­li­te­re­de pro­so­ci­a­le effek­ter

Mere præ­cist fore­slår vi at struk­tu­re­re (3′)-(3‴) på føl­gen­de måde: Forøget pro­so­ci­a­li­tet i et indi­vid, A, tæl­ler kun som en for­bed­ring af A’s moral­ske karak­ter, hvis

 1. A ikke har en soci­al rol­le, hvor pro­so­ci­a­li­tet gene­relt for­hin­drer A i at udfø­re den rol­le,
 2. A’s for­ø­ge­de pro­so­ci­a­li­tet er (i det mind­ste del­vist) base­ret på et genu­int ønske om at til­go­de­se andre indi­vi­der,
 3. A må på et eller andet tids­punkt have udø­vet en moralsk reflek­sion i sam­men­hæng med den­ne for­ø­ge­de pro­so­ci­a­li­tet,
 4. A’s for­ø­ge­de pro­so­ci­a­li­tet for­vol­der ingen ska­de på A’s over­ord­ne­de intel­li­gens og evne til at navi­ge­re i kom­plek­se sam­men­hæn­ge,
 5. A’s for­ø­ge­de pro­so­ci­a­li­tet for­mind­sker ikke et andet moralsk posi­tivt træk ved A på en uac­cep­ta­bel måde.

Hver betin­gel­se er åben­lyst pak­ket med dis­putab­le anta­gel­ser, som vi ikke vil udfol­de her. Lad os i ste­det kig­ge på den empi­ri­ske forsk­nings­lit­te­ra­tur omkring psi­lo­cy­bin og se, om der helt over­ord­net er grund til at tro, at psi­lo­cy­bin for­år­sa­ger pro­so­ci­a­le effek­ter, der til­freds­stil­ler (i)-(v). Vi vil her hæv­de, at det­te fak­tisk synes at være til­fæl­det.

Indledningsvist er det dog vig­tigt at beto­ne, at de psy­ko­lo­gi­ske effek­ter af psi­lo­cy­bin (som andre psy­ke­de­li­ske sub­stan­ser) ikke kun er bestemt af stof­fet i sig selv, men også de omstæn­dig­he­der hvorun­der det tages. I forsk­nings­lit­te­ra­tu­ren, og blandt psy­ke­de­li­ka-bru­ge­re, benæv­nes det­te aspekt med ter­mer­ne “dose”, “set” og “setting”.23R. L. Carhart-Harris, L. Roseman, E. Haijen, D. Erritzoe, R. Watts, I. Branchi & M. Kaelen, “Psychedelics and the essen­ti­al importan­ce of con­te­xt”, Journal of psy­chop­har­ma­co­lo­gy 32, nr. 7 (2018): 725–731. Termen “set” hen­vi­ser til det “mind­set”, som en bru­ger af en psy­ke­de­lisk sub­stans er i før, under og efter brug (er hun stres­set, afslap­pet etc.). Termen “set­ting” hen­vi­ser til de soci­a­le, kul­tu­rel­le og mate­ri­el­le omgi­vel­ser som en per­son er i før, under og efter brug. Endelig hen­vi­ser “dose” selv­føl­ge­lig til den præ­ci­se dose­ring af stof­fet, indi­vi­det ind­ta­ger. Psilocybins psy­ko­lo­gi­ske effek­ter afgø­res ved et sam­men­spil mel­lem dosen af stof­fet og så “set” og “set­ting”. Vi vil her refe­re­re til dis­se vari­ab­ler som DSS-betin­gel­ser. Når vi i det føl­gen­de taler om pro­so­ci­a­le effek­ter af psi­lo­cy­bin, så er det under­for­stå­et, at dis­se kun frem­kom­mer ved pas­sen­de DSS-betin­gel­ser.

Genererer psi­lo­cy­bin under de rig­ti­ge DSS-betin­gel­ser pro­so­ci­a­le effek­ter, der til­freds­stil­ler (i)-(v)? Og hvis psi­lo­cy­bin gene­re­rer sådan­ne pro­so­ci­a­le effek­ter, er de så læn­ge­re­va­ren­de?

Helt over­ord­net har psi­lo­cy­bin vist sig at frem­brin­ge pro­so­ci­a­le effek­ter. I stu­di­er af Roland Griffiths et al. på John Hopkins University blev for­søgs­per­so­ner givet 30 mg/70 kg psi­lo­cy­bin. Forsøgspersonerne rap­por­te­re­de gene­rel­le posi­ti­ve psy­ko­lo­gi­ske effek­ter, her­i­blandt gene­relt posi­ti­ve effek­ter i soci­a­le rela­tio­ner. Dette inde­bar, at for­søgs­per­so­ner­ne rela­te­re­de mere altru­i­stisk og empa­tisk til deres omgi­vel­ser. Personer tæt på for­søgs­per­so­ner­ne (såsom ven­ner og fami­lie­med­lem­mer) bekræf­te­de, at der var sket en posi­tiv for­an­dring i for­søgs­per­so­ner­nes soci­a­le adfærd. Imponerende nok var dis­se posi­ti­ve effek­ter til ste­de hele 14 måne­der efter forsøget.24R. Griffiths, W. A. Richards, U. McCann & R. Jesse, “Psilocybin can occa­sion mysti­cal-type expe­ri­en­ces having sub­stan­ti­al and sustai­ned per­so­nal mea­ning and spi­ri­tu­al sig­ni­fi­can­ce”, Psychopharmacology 187, nr. 3 (2006): 268–83; R. Griffiths, W. Richards, M. Johnson, U. McCann & R. Jesse, “Mystical-type expe­ri­en­ces occa­sio­ned by … Continue reading

Andre stu­di­er har teg­net et lig­nen­de bil­le­de. For eksem­pel synes psy­ke­de­lisk assi­ste­ret tera­pi at have posi­ti­ve effek­ter på soci­a­le rela­tio­ner selv 4,5 år efter brug. Store web­ba­se­re­de spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­ser tyder også på, at psy­ke­de­li­ka er for­bun­det med inter­per­so­nel tole­ran­ce. Ydermere viser kor­re­la­tions­stu­di­er, at brug af psy­ke­de­li­ka er for­bun­det med ned­sat antiso­ci­a­li­tet (såsom ned­sat ten­den­ser til vold) og bed­re emotionsregulering.25G. I. Agin-Liebes, T. Malone, M. Yalch, S. Mennenga, K. Ponté, J. Guss, A. Bossis, J. Grigsby, S. Fischer & S. Ross, “Long-term fol­low-up of psi­lo­cy­bin assi­sted psy­cho­t­he­ra­py for psy­chi­a­tric and exi­sten­ti­al distress in patients with life thre­a­te­ning can­cer”, Journal of psy­chop­har­ma­co­lo­gy 34, nr. 2 (2020): 155–166; H. Kettner, F. … Continue reading

Spørgsmålet er, om dis­se ved­va­ren­de pro­so­ci­a­le effek­ter til­freds­stil­ler betin­gel­se (i)-(v). Vi vil kon­klu­de­re, at der er meget, der tyder på det.

Betingelse (i) kræ­ver, at indi­vi­det for moralsk bio­for­bed­ring ikke må udfø­re en soci­al rol­le, hvor for­ø­get pro­so­ci­a­li­tet gene­relt er en hin­dring. Sådanne rol­ler kun­ne være posi­tio­ner i dom­sto­le, poli­ti eller mili­tær. Det er ikke et pro­blem, der kon­kret hæf­ter sig op på psi­lo­cy­bin som moralsk bio­for­bed­ring. Betingelse (i) kan til­freds­stil­les ved at indsnæv­re popu­la­tio­nen for moralsk bio­for­bed­ring til indi­vi­der, der har en for­ud­gå­en­de pas­sen­de pro­fil.

Betingelse (ii) kræ­ver, at et indi­vids for­ø­ge­de pro­so­ci­a­li­tet del­vist er base­ret på et genu­int ønske om at til­go­de­se det andet eller de andre indi­vi­der. Den betin­gel­se peger på en vig­tig dimen­sion af pro­so­ci­a­li­tet. Det er almen­kendt i evo­lu­tio­nær bio­lo­gi og soci­alp­sy­ko­lo­gi, at indi­vi­der kan have en pro­so­ci­al atti­tu­de eller adfærd over for et andet indi­vid, men base­re den­ne atti­tu­de eller adfærd på en dybe­re­lig­gen­de sel­visk moti­va­tion. For eksem­pel kan indi­vi­der hjæl­pe andre med det for­mål at sæt­te dem i et skylds­for­hold eller med det for­mål, at de selv opnår et pre­sti­gi­øst ryg­te i deres grup­pe. Betingelse (ii) kræ­ver, at hvis en for­ø­get pro­so­ci­a­li­tet i et indi­vid skal kun­ne gøre det indi­vid moralsk bed­re, så skal den­ne pro­so­ci­a­li­tet i det mind­ste del­vist være base­ret på et genu­int ønske om usel­visk at gav­ne andre indi­vi­der.

Frembringer psi­lo­cy­bin pro­so­ci­a­le effek­ter, der synes at have en sådan del­vis usel­visk karak­ter? Det tyder meget på. Majoriteten af for­søgs­per­so­ner i de berøm­te psi­lo­cy­bin-stu­di­er af Griffiths et al. ran­ge­re­de deres psi­lo­cy­bin-ople­vel­se blandt de fem mest menings­ful­de og spi­ri­tu­el­le ople­vel­ser i deres liv. Mange rap­por­te­re­de at ople­ve en dyb og livs­for­an­dren­de for­bin­del­se til omverdenen.26Griffiths et al., “Psilocybin can occa­sion mysti­cal-type expe­ri­en­ces”, 268–83; Griffiths et al., “Mystical-type expe­ri­en­ces occa­sio­ned by psi­lo­cy­bin medi­a­te”, 621–632; Griffiths et al. “Psilocybin occa­sio­ned mysti­cal-type expe­ri­en­ces: imme­di­a­te”, 649–665; Griffiths et al., “Psilocybin-occa­sio­ned mysti­cal-type … Continue reading Med dis­se rap­por­ter in men­te synes det rime­ligt at fore­slå, at psi­lo­cy­bin-ople­vel­ser vir­ke­lig ska­ber pro­so­ci­a­le atti­tu­der i indi­vi­der, der har en (i det mind­ste del­vis) usel­visk bag­grund. Andre for­ske­re har fore­slå­et det samme.27A. S. Gabay, R. L. Carhart-Harris, N. Mazibuko, M. J. Kempton, P. D. Morrison, D. J. Nutt & M. A. Mehta, “Psilocybin and MDMA redu­ce cost­ly punis­h­ment in the Ultimatum Game”, Scientific reports 8, nr. 1 (2018): 8236.

Hvad med betin­gel­se (iii)? Denne kræ­ver, at der skal være en eller anden form for moralsk reflek­sion for­bun­det med den øge­de pro­so­ci­a­li­tet, hvis den­ne skal tæl­le som en for­an­dring af en per­sons moral­ske karak­ter til det bed­re. Genererer psi­lo­cy­bin pro­so­ci­a­le effek­ter, der er koblet til sådan reflek­sion?

Det er der igen noget, der tyder på. Individer rap­por­te­rer meget ofte, at de under psi­lo­cy­bin-ople­vel­ser gen­nem­går kom­plek­se reflek­sio­ner, der inde­hol­der eti­ske eller moral­ske tema­tik­ker ved­rø­ren­de deres egen plads i ver­den og deres rela­tio­ner til andre men­ne­sker. Sådanne reflek­sio­ner omhand­ler ofte indi­vi­ders egne vær­di­er, også eti­ske værdier.28A. B. Belser, G. Agin-Liebes, T. Swift, S. Terrana, N. Devenot, H. Friedman, J. Guss, A. Bossis & S. Ross, “Patient expe­ri­en­ces of psi­lo­cy­bin-assi­sted psy­cho­t­he­ra­py: an inter­pre­ta­ti­ve pheno­meno­lo­gi­cal ana­ly­sis”, Journal of Humanistic Psychology 57, nr. 4 (2017): 354–388; T. Noorani, A. Garcia-Romeu, T. Swift, R. Griffiths & M. Johnson, … Continue reading Det synes alt­så rime­ligt at hæv­de, at de pro­so­ci­a­le effek­ter af psi­lo­cy­bin (under de kor­rek­te DSS-betin­gel­ser) inde­hol­der en moralsk reflek­siv dimen­sion.

Således når vi til betin­gel­se (iv). Den kræ­ver, at de for­ø­ge­de pro­so­ci­a­le effek­ter i et indi­vid ikke må ska­de indi­vi­dets over­ord­ne­de intel­li­gens og evne til at navi­ge­re i kom­plek­se soci­a­le situ­a­tio­ner.

Her kan påpe­ges to ting. For det før­ste beret­te­de indi­vi­der i de berøm­te stu­di­er af Griffiths et al., at psi­lo­cy­bin-ople­vel­sen hav­de skabt en gene­rel posi­tiv for­an­dring i deres liv. Oplevelsen hav­de med andre ord helt over­ord­net bidra­get posi­tivt til deres liv. Sådanne udsagn kun­ne med rime­lig­hed for­tol­kes sådan, at psi­lo­cy­bin ikke påvir­ke­de for­søgs­per­so­ner­nes gene­rel­le intel­li­gens nega­tivt (måske end­da tvær­ti­mod). For det andet tyder nuvæ­ren­de forsk­ning på, at psi­lo­cy­bin bidra­ger posi­tivt til indi­vi­ders “psy­ko­lo­gi­ske flek­si­bi­li­tet”. Sådan flek­si­bi­li­tet angår indi­vi­ders evne til at rela­te­re kog­ni­tivt og emo­tio­nelt på en måde, der er sen­si­tiv over for de vari­e­ren­de omstæn­dig­he­der – i ste­det for blot at udfø­re fuldt ud auto­ma­ti­ske og habi­tu­re­de reaktionsmønstre.29A. Davis, F. Barrett & R. Griffiths, “Psychological fle­xi­bi­li­ty medi­a­tes the rela­tions betwe­en acu­te psy­che­de­lic effects and sub­jecti­ve decrea­ses in depres­sion and anxie­ty”, Journal of Contextual Behavioral Science 15 (2020): 39–45. Betingelse (iv) synes alt­så at kun­ne til­freds­stil­les. Psilocybin synes ikke at have nog­le nega­ti­ve effek­ter på intel­li­gens – tvær­ti­mod har stof­fet, under de kor­rek­te DSS-betin­gel­ser, måske end­da posi­ti­ve effek­ter på den­ne.

Til slut kan vi kaste et hur­tigt blik på betin­gel­se (v). Den kræ­ver, at en for­ø­gel­se af pro­so­ci­a­li­tet i et indi­vid ikke må for­mind­ske et andet moralsk posi­tivt træk ved det indi­vid på en uac­cep­ta­bel måde. Her er det værd at næv­ne, at et nyt stu­die har peget på, at psi­lo­cy­bin gør folk mere til­bø­je­li­ge til at accep­te­re, at de ikke selv får ret­mæs­sig andel i goder.30Gabay et al., “Psilocybin and MDMA redu­ce cost­ly punis­h­ment”, 8236. Mere præ­cist var for­søgs­per­so­ner på psi­lo­cy­bin mere til­bø­je­li­ge til at accep­te­re uret­fær­di­ge for­de­lin­ger af pen­ge­sum­me i det såkald­te “ulti­ma­tum game” (sam­men­lig­net med indi­vi­der, der ikke var påvir­ket af psi­lo­cy­bin). Nogle læse­re vil­le måske pege på det­te som en moralsk uhel­dig ten­dens og hen­vi­se til ide­en om “altru­i­stisk straf”. Den slags straf angår en bestemt dyna­mik i grup­per, hvor grup­pe­med­lem­mer straf­fer andre med­lem­mers uret­fær­di­ge brug og for­de­ling af goder med det for­mål at ved­li­ge­hol­de moral­ske nor­mer om fair for­de­ling af res­sour­cer. Måske er psi­lo­cy­bin ned­sæt­ten­de for sådan­ne ten­den­ser til altru­i­stisk straf.

Ideen om “altru­i­stisk straf” og dens for­bin­del­se til psi­lo­cy­bin er en læn­ge­re dis­kus­sion. Vi skal blot pege på to ting her. For det før­ste har intet stu­die vist, at psi­lo­cy­bin har en ved­va­ren­de effekt i for­hold til at for­mind­ske ten­den­ser til altru­i­stisk straf. I det pågæl­den­de stu­die mål­te man aku­t­te effek­ter af psi­lo­cy­bin, alt­så de psy­ko­lo­gi­ske effek­ter, psi­lo­cy­bin hav­de, mens stof­fet var direk­te aktivt i for­søgs­per­so­nen (inden for 24 timer af ind­ta­gel­se af stof­fet). Det kun­ne alt­så være, at psi­lo­cy­bin kun ned­sat­te indi­vi­ders ten­dens til altru­i­stisk straf, når stof­fet var akut aktivt i dem.

For det andet fore­slog for­fat­ter­ne bag stu­di­et selv, at psi­lo­cy­bin ned­sat­te altru­i­stisk straf, for­di stof­fet for­stær­ke­de empa­ti­ske og sym­pa­ti­ske ten­den­ser i for­søgs­per­so­ner­ne. Med andre ord: Forsøgspersoner på psi­lo­cy­bin var min­dre til­bø­je­li­ge til at afslå uret­fær­di­ge for­de­lin­ger af goder, for­di de var mere opsat­te på at til­go­de­se andre. Der er alt­så måske et tra­de-off på spil her. Vi kun­ne stå i en situ­a­tion, hvor vi måt­te pri­o­ri­te­re enten altru­i­stisk straf over empa­ti og sym­pa­ti eller omvendt. Det er ikke enty­digt, hvad der vil­le være mest moralsk attrak­tivt i en sådan situ­a­tion. Meget vil­le afhæn­ge af den enkel­tes bag­ved­lig­gen­de moral­ske syns­punkt og til­slut­ning.

Yderligere spørgs­mål

Lad os kon­klu­de­re: Under de kor­rek­te DSS-betin­gel­ser synes psi­lo­cy­bin at frem­brin­ge pro­so­ci­a­le effek­ter, der sand­syn­lig­vis til­freds­stil­ler betin­gel­se (i)-(v). Det er her værd at bemær­ke, at ingen af de nuvæ­ren­de for­søg har arbej­det med DSS-betin­gel­ser, der er direk­te desig­net til at faci­li­te­re moralsk bio­for­bed­ring. DSS-betin­gel­ser­ne har typisk været sat op med hen­blik på at gene­re­re tera­pe­u­ti­ske effek­ter. Sådanne betin­gel­ser vil­le være helt afgø­ren­de, hvis psi­lo­cy­bin skul­le bru­ges til moralsk bio­for­bed­ring. Det bli­ver i sær­dels­hed tyde­ligt, når vi betrag­ter den kends­ger­ning, at psi­lo­cy­bins moralp­sy­ko­lo­gi­ske effek­ter vari­e­rer utro­lig stærkt med de DSS-betin­gel­ser, hvorun­der stof­fet tages. For eksem­pel har antro­po­lo­gi­ske stu­di­er vist, at høj­re­ra­di­ka­le grup­per i Tyskland anven­der psi­lo­cy­bin for at styr­ke ind­byr­des bånd og aggres­sion mod minoriteter.31N. Langlitz, Neuropsychedelia. The Revival of Hallucinogen Research sin­ce the Decade of the Brain (Berkeley:University of California Press, 2012); N. Langlitz, “Rightist Psychedelia”, Fieldsights, 21. juli 2020. Dette er natur­lig­vis en moralsk uat­trak­tiv effekt.

Så hvor­dan bur­de DSS-betin­gel­ser for moralsk bio­for­bed­ring ved psi­lo­cy­bin se ud? Vi har selv­føl­ge­lig ikke noget svar på det. Dog mener vi, at det spørgs­mål, og sel­ve ide­en om bru­gen af psi­lo­cy­bin til moralsk bio­for­bed­ring, kræ­ver en forsk­nings­ind­sats, der bely­ser og besva­rer føl­gen­de spørgs­mål:

 1. Hvor sik­re er vi på, at psi­lo­cy­bin rent fak­tisk gene­re­rer objek­tivt mål­ba­re pro­so­ci­a­le effek­ter – og ikke blot giver indi­vi­der en følel­se af for­ø­get pro­so­ci­a­li­tet?
 2. Hvis psi­lo­cy­bin gene­re­rer objek­tivt mål­ba­re pro­so­ci­a­le effek­ter, hvor lang­tids­hold­ba­re er de så, og kræ­ver de “boosting” ved min­dre dose­rin­ger under­vejs?
 3. Skal indi­vi­der under moralsk bio­for­bed­ring og den aku­t­te effekt af psi­lo­cy­bin enga­ge­re sig i bestem­te moral­ske prak­sis­ser (såsom semi-struk­tu­re­ret reflek­sion og sam­ta­le)?
 4. Hvis psi­lo­cy­bin skal bru­ges til moralsk bio­for­bed­ring, skal der så være en “moralsk sam­ta­le­part­ner” eller gui­de til­ste­de under psi­lo­cy­bin-ople­vel­sen for at faci­li­te­re moralp­sy­ko­lo­gi­ske for­an­drin­ger?
 5. Positive psy­ko­lo­gi­ske effek­ter af psi­lo­cy­bin er ofte afhæn­gi­ge af, om indi­vi­det er i stand til at inte­gre­re sin ople­vel­se (alt­så er i stand til at imple­men­te­re den psy­ke­de­li­ske ople­vel­se på en kon­struk­tiv måde i sin hverdag).32B. Eisner, “Set, Setting, and Matrix”, Journal of Psychoactive Drugs 29, nr. 2 (1997): 213–216. Sidsel Marie har udført et antro­po­lo­gisk fel­t­ar­bej­de om inte­gra­tion af psy­ke­de­li­ske ople­vel­ser hos psy­ke­de­li­ka-bru­ge­re i Danmark. Man er meget vel­kom­men til at skri­ve til hen­de, hvis man er inter­es­se­ret i materialet. Hvordan skal den­ne inte­gra­tion fore­gå under moralsk bio­for­bed­ring?

Konklusion

Vi har under­søgt, om psi­lo­cy­bin under pas­sen­de DSS-betin­gel­ser kan siges at gøre indi­vi­der moralsk bed­re. Vi ind­led­te med at fore­slå vis­se typer af pro­so­ci­a­li­tet som et plau­si­belt mål for moralsk bio­for­bed­ring. Mere præ­cist fore­slog vi, at sådan­ne pro­so­ci­a­le effek­ter er et kon­ver­gens­punkt mel­lem et bredt udvalg af plau­sib­le moral­te­o­ri­er og ‑syste­mer. Det er en filo­so­fisk kon­tro­ver­si­el ide og vil kræ­ve yder­li­ge­re under­sø­gel­ser end det, der er til­budt her. Forbindelsen mel­lem pro­so­ci­a­li­tet og moralsk karak­ter er bestemt kom­pleks. Ikke desto min­dre synes den værd at under­sø­ge.

Vi fore­slog her­ef­ter at struk­tu­re­re de typi­ske filo­so­fi­ske bekym­rin­ger mod ide­en om moralsk bio­for­bed­ring gen­nem pro­so­ci­a­li­tet i form af fem nød­ven­di­ge betin­gel­ser. Vi argu­men­te­re­de for, at psi­lo­cy­bin, under de kor­rek­te DSS-betin­gel­ser, sand­syn­lig­vis pro­du­ce­rer pro­so­ci­a­le effek­ter, der til­freds­stil­ler de betin­gel­ser. Det er en empi­risk kon­tro­ver­si­el påstand og kræ­ver helt klart opbak­ning fra yder­li­ge­re for­søgs­re­sul­ta­ter.

For at bin­de en sløj­fe til­ba­ge til den­ne teksts begyn­del­se, så lad os genkal­de os de to pri­mæ­re udfor­drin­ger for ethvert for­slag for moralsk bio­for­bed­ring, nem­lig den udfor­dring, at der er for stor moralsk uenig­hed til, at der fin­des en ukon­tro­ver­si­el ide om moralsk for­bed­ring, samt den udfor­dring, at der ikke er nogen bio­tek­no­lo­gi, der kan inter­ve­ne­re på et kom­plekst nok plan til at ændre indi­vi­ders moralp­sy­ko­lo­gi til­stræk­ke­ligt. Brugen af psi­lo­cy­bin til moralsk bio­for­bed­ring kun­ne møde den før­ste udfor­dring ved at sig­te efter pro­so­ci­a­le effek­ter, der til­freds­stil­le­de betin­gel­se (i)-(v). Derudover vil­le den møde udfor­dring to ved at pege på psi­lo­cy­bins holi­sti­ske psy­ko­lo­gi­ske effek­ter og den nuvæ­ren­de evi­dens for, at stof­fet under de kor­rek­te DSS-betin­gel­ser vir­ke­lig pro­du­ce­rer pro­so­ci­a­le effek­ter, der til­freds­stil­ler (i)-(v).

Men meget lig­ger hen i det uvis­se. Vores ambi­tion i den­ne tekst har blot været at bely­se fel­tet på et over­ord­net plan. Herved har vi for­søgt at vise, at psi­lo­cy­bin fak­tisk lig­ner et seri­øst for­slag på et stof anven­de­ligt til moralsk bio­for­bed­ring.

1. R. L. Carhart-Harris, D. Erritzoe, E. Haijen, M. Kaelen & R. Watts, “Psychedelics and con­nected­ness”, Psychopharmacology 235, nr. 2 (2018): 547–550.
2. D. Giffort, Acid Revival: The Psychedelic Renaissance and the Quest for Medical Legitimacy (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020).
3. B. D. Earp, T. Douglas & J. Savulescu, “Moral Neuroenhancement”, i The Routledge Handbook of Neuroethics, red. L. Johnson & K. Rommelfanger (Oxfordshire: Routledge, 2017).
4. B. Beck, “Conceptual and pra­cti­cal pro­blems of moral enhan­ce­ment”, Bioethics 29, nr. 4 (2015): 233–240.
5. M. Homiak, “Moral Character”, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), red. E. N. Zalta.
6. J. Hare, “Religion and Morality”. i The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2019 Edition), red. E. N. Zalta.
7. I. Persson & J. Savulescu, Unfit for the futu­re: The need for moral enhan­ce­ment (Oxford: Oxford University Press, 2012).
8. K. Jensen, “Prosociality”. Current bio­lo­gy 26, nr. 16 (2016): R748-R752.
9. I beg­ge defi­ni­tio­ner anta­ges det, at A og G er ikke-iden­ti­ske, selv­om A (hvis G er en grup­pe) kan være med­lem af G.
10. F. B. de Waal & A. van Roosmalen. “Reconciliation and con­so­la­tion among chim­pan­ze­es”, Behavioral Ecology and Sociobiology 5, nr. 1 (1979): 55–66; F. de Waal, “Morally Evolved: Primate Social Instincts, Human Morality, and the Rise and Fall of ‘Veneer Theory’ ”, i Primates and Philosophers, red. S. Macedo & J. Ober, (Princeton: Princeton University Press, 2006), 1–75; F. de Waal, “Putting the altru­ism back into altru­ism: the evo­lu­tion of empat­hy”. Annual review of psy­cho­lo­gy 59 (2008): 279–300; F. Trautwein, J. R., Naranjo & S. Schmidt, “Meditation Effects in the Social Domain: Self-Other Connectedness as a General Mechanism, i Meditation – Neuroscientific Approaches and Philosophical Implications, red. S. Schmidt & H. Walach (Cham: Springer, 2014), 175–99.
11. X. Basurto, E. Blanco, M. Nenadovic & B. Vollan, “Integrating simul­ta­neous pro­so­ci­al and antiso­ci­al behavi­or into the­o­ri­es of col­lecti­ve action”, Science Advances 2, nr. 3 (2016): e1501220.
12. Persson & Savulescu, Unfit for the futu­re.
13. C. Boehm, Moral Origins: The Evolution of Virtue, Altruism, and Shame (New York: Basic Books, 2012); P. Kitcher, The Ethical Project (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011); R. Joyce, The Evolution of Morality (Cambridge, MA: The MIT Press, 2007); K. Jensen, A. Vais & M. F. H. Schmidt, “The emer­gen­ce of human pro­so­ci­a­li­ty: alig­ning with others through fee­lings, con­cerns, and norms”, Frontier in Psychology 5, nr 822 (2014).
14. R. Gill (red.), The Cambridge com­pa­ni­on to Christian ethi­cs (Cambridge: Cambridge University Press, 2012); Y. D. Mosig, “Wisdom and com­pas­sion: What the Buddha taught a psy­cho-poe­ti­cal ana­ly­sis”, Theoretical & Philosophical Psychology 9, nr. 2 (1989).
15. D. Cummiskey, “Consequentialism, egoism, and the moral law”, Philosophical stu­di­es 57, nr 2 (1989): 111–134; R. L. Walker & P. J. Ivanhoe (red.), Working vir­tue: Virtue ethi­cs and con­tem­porary moral pro­blems (Oxford: Oxford University Press, 2007).
16. N. Strohminger & S. Nichols, “The essen­ti­al moral self”, Cognition 131, nr. 1 (2014): 159–171; O. S. Curry, D. A. Mullins & H. Whitehouse, “Is it good to coo­pe­ra­te? Testing the the­ory of Morality-as-Cooperation in 60 socie­ties”, Current Anthropology 60, nr. 1 (2019): 47–69.
17. E. Regis, Jr., “What is ethi­cal egoism?”, Ethics, 91, nr. 1 (1980): 50–62.
18. R. Johnson & A. Cureton, “Kant’s Moral Philosophy”, i The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2019 Edition), red. E. N. Zalta.
19. D. Parfit, On what mat­ters, vol. 1 (Oxford: Oxford University Press, 2011).
20. Det bety­der, at vores for­slag har vis­se lig­he­der til Beauchamp & Childress’ ide om kon­ver­gens mod “mid-level”-principper. Se: T. Beauchamp & J. Childress, Principles of bio­me­di­cal ethi­cs (New York: Oxford University Press, USA, 2001).
21. S. Chan & J. Harris, “Moral enhan­ce­ment and pro-soci­al behaviour”, Journal of Medical Ethics 37, nr. 3 (2011): 130–1; C. Korsgaard, “Morality and the distin­cti­ve­ness of human action”, i Primates and phi­los­op­hers: How mora­li­ty evol­ved, red. F. de Waal (Princeton: Princeton University Press, 2006): 98–119.
22. R. Sparrow, “Egalitarianism and Moral Bioenhancement”, The American Journal of Bioethics 14, nr. 3 (2014): 20–8.
23. R. L. Carhart-Harris, L. Roseman, E. Haijen, D. Erritzoe, R. Watts, I. Branchi & M. Kaelen, “Psychedelics and the essen­ti­al importan­ce of con­te­xt”, Journal of psy­chop­har­ma­co­lo­gy 32, nr. 7 (2018): 725–731.
24. R. Griffiths, W. A. Richards, U. McCann & R. Jesse, “Psilocybin can occa­sion mysti­cal-type expe­ri­en­ces having sub­stan­ti­al and sustai­ned per­so­nal mea­ning and spi­ri­tu­al sig­ni­fi­can­ce”, Psychopharmacology 187, nr. 3 (2006): 268–83; R. Griffiths, W. Richards, M. Johnson, U. McCann & R. Jesse, “Mystical-type expe­ri­en­ces occa­sio­ned by psi­lo­cy­bin medi­a­te the attri­bu­tion of per­so­nal mea­ning and spi­ri­tu­al sig­ni­fi­can­ce 14 mont­hs later”. Journal of psy­chop­har­ma­co­lo­gy 22, nr. 6 (2008): 621–632; R. Griffiths, M. Johnson, W. Richards, B. D. Richards, U. McCann & R. Jesse, “Psilocybin occa­sio­ned mysti­cal-type expe­ri­en­ces: imme­di­a­te and per­si­sting dose-rela­ted effects”. Psychopharmacology 218, nr. 4 (2011): 649–665; R. Griffiths, M. Johnson, W. Richards, B. Richards, R. Jesse, K. MacLean, F. Barrett, M. Cosimano & M Klinedinst, “Psilocybin-occa­sio­ned mysti­cal-type expe­ri­en­ce in com­bi­na­tion with medi­ta­tion and other spi­ri­tu­al pra­cti­ces pro­du­ces enduring posi­ti­ve chan­ges in psy­cho­lo­gi­cal fun­ctio­ning and in trait mea­su­res of pro­so­ci­al atti­tu­des and behavi­o­rs”, Journal of psy­chop­har­ma­co­lo­gy 32, nr. 1 (2018): 49–69.
25. G. I. Agin-Liebes, T. Malone, M. Yalch, S. Mennenga, K. Ponté, J. Guss, A. Bossis, J. Grigsby, S. Fischer & S. Ross, “Long-term fol­low-up of psi­lo­cy­bin assi­sted psy­cho­t­he­ra­py for psy­chi­a­tric and exi­sten­ti­al distress in patients with life thre­a­te­ning can­cer”, Journal of psy­chop­har­ma­co­lo­gy 34, nr. 2 (2020): 155–166; H. Kettner, F. Rosas, C. Timmermann, L. Kärtner, R. Carhart-Harris & L. Roseman, “Psychedelic Communitas: Intersubjective Experience During Psychedelic Group Sessions Predicts Enduring Changes in Psychological Wellbeing and Social Connectedness”, Frontiers in Pharmacology 12 (2021).
26. Griffiths et al., “Psilocybin can occa­sion mysti­cal-type expe­ri­en­ces”, 268–83; Griffiths et al., “Mystical-type expe­ri­en­ces occa­sio­ned by psi­lo­cy­bin medi­a­te”, 621–632; Griffiths et al. “Psilocybin occa­sio­ned mysti­cal-type expe­ri­en­ces: imme­di­a­te”, 649–665; Griffiths et al., “Psilocybin-occa­sio­ned mysti­cal-type expe­ri­en­ce in com­bi­na­tion with medi­ta­tion”, 49–69.
27. A. S. Gabay, R. L. Carhart-Harris, N. Mazibuko, M. J. Kempton, P. D. Morrison, D. J. Nutt & M. A. Mehta, “Psilocybin and MDMA redu­ce cost­ly punis­h­ment in the Ultimatum Game”, Scientific reports 8, nr. 1 (2018): 8236.
28. A. B. Belser, G. Agin-Liebes, T. Swift, S. Terrana, N. Devenot, H. Friedman, J. Guss, A. Bossis & S. Ross, “Patient expe­ri­en­ces of psi­lo­cy­bin-assi­sted psy­cho­t­he­ra­py: an inter­pre­ta­ti­ve pheno­meno­lo­gi­cal ana­ly­sis”, Journal of Humanistic Psychology 57, nr. 4 (2017): 354–388; T. Noorani, A. Garcia-Romeu, T. Swift, R. Griffiths & M. Johnson, “Psychedelic the­ra­py for smoking ces­sa­tion: qua­li­ta­ti­ve ana­ly­sis of par­ti­ci­pant acco­unts”, Journal of Psychopharmacology 32, nr. 7 (2018): 756–769; R. Watts, C. Day, J. Krzanowski, D. Nutt & R. Carhart-Harris, “Patients’ acco­unts of increa­sed ‘con­nected­ness’ and ‘accep­tan­ce’ after psi­lo­cy­bin for tre­at­ment-resi­stant depres­sion”, Journal of huma­ni­stic psy­cho­lo­gy 57, nr. 5 (2017): 520–564.
29. A. Davis, F. Barrett & R. Griffiths, “Psychological fle­xi­bi­li­ty medi­a­tes the rela­tions betwe­en acu­te psy­che­de­lic effects and sub­jecti­ve decrea­ses in depres­sion and anxie­ty”, Journal of Contextual Behavioral Science 15 (2020): 39–45.
30. Gabay et al., “Psilocybin and MDMA redu­ce cost­ly punis­h­ment”, 8236.
31. N. Langlitz, Neuropsychedelia. The Revival of Hallucinogen Research sin­ce the Decade of the Brain (Berkeley:University of California Press, 2012); N. Langlitz, “Rightist Psychedelia”, Fieldsights, 21. juli 2020.
32. B. Eisner, “Set, Setting, and Matrix”, Journal of Psychoactive Drugs 29, nr. 2 (1997): 213–216. Sidsel Marie har udført et antro­po­lo­gisk fel­t­ar­bej­de om inte­gra­tion af psy­ke­de­li­ske ople­vel­ser hos psy­ke­de­li­ka-bru­ge­re i Danmark. Man er meget vel­kom­men til at skri­ve til hen­de, hvis man er inter­es­se­ret i materialet.