Filosofisk-teoretisk årbog 2 (2021-2022)

Filosofisk-teo­re­tisk årbog er en opsam­ling af de artik­ler, der er udgi­vet i Tidsskriftet Paradoks i løbet af et år. Dette er 2. årgang, som dæk­ker peri­o­den 27. august 2021 til 26. august 2022.

Vis mere

Filosofisk-teo­re­tisk årbog 2. Udgivelser i Paradoks 2021–2022

Udgivet: 27. august 2022
Sidetal: 434

Bidragsydere: Asbjørn Gammelgård, Bastian Ljung Franch, Cecilie Eriksen, Ejvind Hansen, Esben Bøgh Sørensen, Frederik Boris Hylstrup Olsen, Hans Hauge, Jeppe Druedahl, Johannes Lundberg, Jon Auring Grimm, Jone Haug Køhler, Kristoffer Balslev Willert, Lars Tønder, Martin Hauberg-Lund Laugesen, Mogens Pahuus, Morten Ebbe Juul Nielsen, Niels Wilde, Ole Morsing, Peter Clement Lund, Sasha Bøtker Larsen, Sebastian Jon Holmen, Silas Marker, Steen Nepper Larsen, Sune Frølund, Susanne Possing, Tone Grosen Dandanell, Yannick Svensson

Redaktion: Martin Bjerre Bygballe, August Bille Demescko, Anders Hansen, Frederik-Emil Friis Jakobsen, William Mathorne, Maria Kjær Rasmussen, Mathias Rølle, Kristian Olesen Toft, Kristoffer Balslev Willert

Indhold

Forord

Gemt og glemt: Syv små for­tæl­lin­ger om tysk filo­so­fi efter 1933

Hvordan tavs­he­dens apo­ri­er dri­ver dis­kur­s­a­na­ly­sen ud af balan­ce

En bogs tavs­hed. Et essay om Wittgensteins Tractatus

Det reli­gi­øse sprog og Svend Brinkmanns ikke-meta­fy­si­ske kri­sten­dom

Hvorfor er den bog ikke til at kom­me uden om?

Tvangsfri koor­di­na­tion er en illu­sion

Åndens aku­stik hos Kierkegaard og Arendt

Op­mærk­som­heds­øko­no­miens trus­sel mod oplys­nin­gens ide­a­ler

Bør vi tvin­ge kri­mi­nel­le til fore­byg­gen­de ind­greb i hjer­nen?

Historie og kapi­ta­lens logik i Stum tvang

Akustik og reso­nans hos Kierkegaard og Hartmut Rosa

Klassekampen mod den stum­me tvang

Genealogi og gen­komst – for­an­drin­gens para­doks hos Nietzsche

Jacques Rancière og sam­fund­spe­s­si­mis­men

Solen og plan­ter­nes meta­fy­sik – en kri­tisk læs­ning af Emanuele Coccias filo­so­fi

Når de ufød­tes blik bry­der isen

Revolutionær åbning

Om mulig­he­den for en etisk kli­ma­kon­sensus – og hvor­for den er vig­tig

Hashtagaktivisme som kier­ke­gaardsk nivel­le­ring

Utilstrækkelighed og det ube­gri­be­li­ge – erfa­rin­ger af natur

En natur­hi­sto­risk per­spek­tivæn­dring – læs­ning af en pas­sa­ge hos W.G. Sebald

Fortidsnormativitet og frem­skridts­fan­ta­si­er i marx­ske mis­for­stå­el­ser

Ud af labo­ra­to­ri­et, Bruno, ud i natu­ren! En kri­tisk rekon­struk­tion af Latours natur­syn

Kan det dydi­ge men­ne­ske red­de klo­den?

Klimakrisens para­doks: Drop tra­ge­di­en og omfavn kome­di­en

Gode vibra­tio­ner: Om Hartmut Rosa som natur­fi­lo­sof

Den sto­re resyn­kro­ni­se­ring: Resonansens betyd­ning for liv og poli­tik

Kommunocæn? Et kri­tisk blik på post­hu­ma­nis­men

Naturens musi­ka­li­tet