• Print

Op­mærk­som­heds­øko­no­miens trussel mod oplysningens idealer


20. januar 2022

En dag i sep­tem­ber 2021 våg­ner ver­den op til The Facebook Files: et stort læk af inter­ne under­sø­gel­ser og rap­por­ter, der viser, at Facebook sæt­ter øko­no­misk vækst høje­re end sik­ker­hed på deres plat­for­me, og at fir­ma­et bag ver­dens stør­ste soci­a­le medie bevidst skju­ler infor­ma­tion, der viser, hvor­dan deres plat­for­me kan være dybt ska­de­li­ge. Her taler vi ikke om den vel­kend­te hår­de tone i debat­ten på inter­net­tet, men der­i­mod, at Facebooks algo­rit­me er kodet til at prom­ove­re opfor­drin­ger til vold, selv­mord, selvska­de og spi­se­for­styr­rel­ser. Den for offent­lig­he­den hem­me­li­ge kode pri­o­ri­te­rer hade­fuldt ind­hold, og ikke nok med det: Facebook hjæl­per dik­ta­tur­sta­ter med at hol­de dis­si­den­ter nede.1Se f.eks. inter­viewet med Frances Haugen i Scott Pelley, “Whistleblower: Facebook is mis­le­a­ding the public on pro­g­ress against hate spe­ech, vio­len­ce, mis­in­for­ma­tion”, CBS News, 4. okto­ber 2021. Algoritmen – eller hvad Cathy O’Neill har kaldt wea­pons of math destruction – er med andre ord desig­net til at ska­be gode betin­gel­ser for at gøre ver­den til et vær­re sted.2Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction (London: Penguin Books, 2016).

Man kun­ne dår­ligt fore­stil­le sig en mere per­fekt storm, i hvil­ken Camilla Mehlsen og Vincent Hendricks’ bog Sandhedsministeriet kan age­re vej­vi­ser i blæ­sten. Bogen, der kom stort set sam­ti­dig med læk­ket af The Facebook Files, har med for­fat­ter­nes egne ord til for­mål at vise “med for­skel­lig­ar­te­de fæno­me­ner som fake news, influ­en­ce­re og nøgen­bil­le­der, at soci­a­le plat­for­me admi­ni­stre­rer tidens fak­ta, følel­ser og for­tæl­lin­gen i et sådant omfang, at plat­for­me­ne de facto er dom­me­re over sandheden”.3Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks, Sandhedsministeriet: Techplatformens ind­fly­del­se på tidens fak­ta, følel­ser og for­tæl­lin­ger (København: Informations Forlag, 2021), 16–17. Oplistningen af de tre fæno­me­ner – fake news, influ­en­ce­re og nøgen­bil­le­der – er en fin opsum­me­ring af bogens sto­re styr­ke, for­di Sandhedsministeriet giver læse­ren en grun­dig og bred ind­fø­ring i net­op den slags bag­si­der af, at vores fæl­les offent­lig­hed og kom­mu­ni­ka­ti­ve infra­struk­tur er kom­met på pri­vat­ka­pi­ta­li­sti­ske hæn­der. Omvendt er net­op den­ne oplist­ning også symp­to­ma­tisk for bogens sva­ge sider: at fake news, eller mere bredt: spørgs­må­let om sand­he­den, kun er en del blandt man­ge min­dre rele­van­te fæno­me­ner og ikke får lov at fyl­de så meget, som tit­len anty­der.

Opmærksomhedsspekulanter som sand­he­dens dom­me­re – en demo­kra­tisk dysto­pi

Titlen, Sandhedsministeriet, refe­re­rer til George Orwells dysto­pi­ske roman 1984, hvor Ministeriet for Sandhed beskæf­ti­ger sig med at for­fal­ske histo­ri­en og ændre kends­ger­nin­ger, så de pas­ser til Partiets dok­tri­ner. Vi mang­ler ellers ikke lige­frem Orwell-refe­ren­cer i vores offent­li­ge debat­ter om alt fra PET’s over­våg­ning til iden­ti­tetspo­li­tisk kri­tik af den hvi­de mands histo­rie. Ikke desto min­dre er refe­ren­cen pas­sen­de i til­fæl­det med Mehlsen og Hendricks’ bog, der sæt­ter ord på et slå­en­de para­doks i tech-gigan­ter­nes for­hold til sand­he­den: De vil på den ene side ikke være sand­he­dens dom­me­re, som Facebook-stif­te­ren Mark Zuckerberg har sagt, men ender på den anden side alli­ge­vel med at bestem­me over sandhederne.4Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 16; 110; 166. Dette para­doks og Zuckerbergs udta­lel­se dan­ner ram­men for Sandhedsministeriet, der gen­nem otte kapit­ler grun­digt til­ba­ge­vi­ser Facebook-stif­te­rens postu­lat og påvi­ser, hvor­dan tech-gigan­ter­ne gør os og vores opmærk­som­hed til pro­duk­ter, som de sæl­ger til de højst­by­den­de annon­cø­rer; hvor­dan sand­hed er under­ord­net i algo­rit­mens mar­keds­me­ka­nis­me; samt hvor­dan de soci­a­le medi­er sid­der på sto­re dele af vores poli­ti­ske infra­struk­tur og der­med sty­rer det offent­li­ge rum.

Allerede i 1971 sat­te nobel­pris­ta­ger i øko­no­mi Herbert Simon ord på det, Mehlsen og Hendricks kal­der opmærk­som­hed­s­ø­ko­no­mi­en: I infor­ma­tion­s­tidsal­de­ren vil vi ikke læn­ge­re mang­le infor­ma­tion, men der­i­mod det, infor­ma­tion for­bru­ger, nem­lig opmærksomhed.5Herbert Simon, “Designing Organizations for an Information-Rich World”, i Computers, Communications, and the Public Interest, red. Martin Greenberger (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971), 37–52. Opmærksomhed vil være en knap res­sour­ce, for­ud­så Simon, og det er der næp­pe nogen i 2022, der kan være uenig i. Det kræ­ver ikke en nobel­pris i øko­no­mi at gen­nem­skue, at en knap­hed i res­sour­cer (i vores til­fæl­de opmærk­som­hed) åbner mulig­he­den for spe­ku­la­tion. Det er net­op den­ne åbning, som tech-gigan­ter­ne har set deres snit til at udnyt­te. De soci­a­le medi­er spe­ku­le­rer i vores opmærk­som­hed ved at ind­fan­ge den­ne knap­pe res­sour­ce gen­nem vanedan­ne­de tek­no­lo­gi­er og sæl­ge den til højst­by­den­de. Hensynet til sand­hed er under­ord­net. Dét, der er bedst til at fan­ge vores opmærk­som­hed, går viralt – ikke det, som er sandt, godt eller skønt. Tech-gigan­ter­ne har såle­des nog­le fun­da­men­talt andre vær­di­er end den slags “klas­si­ske” dyder, og meget kun­ne tyde på, at de er hin­an­dens dia­me­tra­le mod­sæt­nin­ger: I ste­det for det san­de, det gode eller det skøn­ne, til­træk­ker tech-gigan­ter­ne vores opmærk­som­hed med vre­de, indig­na­tion og had (det, man med et udtryk fra soci­alp­sy­ko­lo­gi­en meget mun­dret kal­der nega­ti­ve hand­lings­mo­bi­li­se­ren­de følel­ser).6Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 40–59.

Den ame­ri­kan­ske pro­fes­sor i mar­ke­ting Jonah Berger har gen­nem en vira­li­tets­a­na­ly­se fun­det frem til seks ele­men­ter, der er den per­fek­te opskrift til at gå viralt, nem­lig soci­al kapi­tal, asso­ci­a­tion, følel­ser, almen inter­es­se, prak­tisk vær­di og for­tæl­lin­ger. Sandhed glim­rer lar­men­de i sit fra­vær. Faktisk står det så slemt til, at fal­ske for­tæl­lin­ger ofte hur­ti­ge­re får vin­ger og spre­des i langt hur­ti­ge­re grad end san­de. Det skyl­des, at men­ne­skets heuri­stik­ker er for­met såle­des, at vi tror på infor­ma­tion, der er ny, der støt­ter vores over­be­vis­ning, der gen­ta­ges, og som væk­ker følel­ser som vre­de, angst og for­ar­gel­se – heuri­stik­ker, som i over­ve­jen­de grad til­go­de­ser gode for­tæl­lin­ger frem­for san­de historier.7Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 78–81. At løg­nen på man­ge måder vir­ker mere til­ta­len­de end sand­he­den, skri­ver den tyska­me­ri­kan­ske filo­sof Hannah Arendt om i essay­et “Sandhed og poli­tik” fra 1967: “Eftersom løg­ne­ren frit kan for­me sine ‘kends­ger­nin­ger’, så de pas­ser til hans publi­kums gavn og glæ­de eller blot deres for­vent­nin­ger, er der gode mulig­he­der for, at han vil være mere over­be­vi­sen­de end sandhedssigeren”.8Hannah Arendt, “Sandhed og poli­tik”, i Om sand­hed og løgn i poli­tik: to essays, af Hannah Arendt, overs. Joachim Wrang (Aarhus: Klim, 2020), 33. Fordi løg­nen (eller mis­in­for­ma­tio­nen) kan fabri­ke­res alt efter for­godt­be­fin­den­de og nar­ra­ti­ver ska­bes ud fra publi­kums efter­spørgsel, kan den let udkon­kur­re­re sand­he­den. Med en hege­li­ansk ven­ding har sand­hed det med at ven­de den almin­de­li­ge sun­de for­nuft på hove­d­et; den kom­mer uven­tet og ulo­gisk. Som Arendt skri­ver: “vir­ke­lig­he­den for­bry­der sig mod den almin­de­li­ge sun­de for­nufts ræson­ne­ment­er i lige så høj grad, som den for­bry­der sig mod folks ønsker om gavn og glæde”.9Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 33. Det fak­tum, at sand­he­den ikke er attrak­tiv, i mod­sæt­ning til mis­in­for­ma­tio­nen og løg­nen, er poten­ti­elt set, kom­bi­ne­ret med Facebook og de andre tech-gigan­ters mar­keds­stra­te­gi, destruk­tivt.

I okto­ber 2019 var Zuckerberg ind­kaldt til fore­træ­de for den ame­ri­kan­ske kon­gres, hvor han måt­te indrøm­me, at man kan købe sig til mis­in­for­ma­tions­kampag­ner på hans plat­form, uan­set hvem man er. Da den demo­kra­ti­ske poli­ti­ker Alexandria Ocasio-Cortez spurg­te ind til Facebooks redak­tio­nel­le ansvar i fak­tatjek, sva­re­de Zuckerberg: “I vores posi­tion er det ikke nød­ven­dig­vis det rig­ti­ge at gøre at for­hin­dre dit bag­land og væl­ger­ne i at se, at du lyver”.10Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 30. Med andre ord: Facebook og Zuckerberg mener ikke selv, at de har noget ansvar for sand­heds­vær­di­en af dét, der flo­re­rer på deres medi­er.

I star­ten af 2010’erne blev Facebook og Twitter hyl­det for at lade os høre stem­mer fra under­tryk­te regi­mer og ska­be fun­da­men­tet for demo­kra­ti­ske revo­lu­tio­ner i selv sam­me. Det Arabiske Forår blev sågar døbt “Twitter-revo­lu­tio­nen” på grund af medi­ets rol­le i at få fol­ket til at gå på gaden og kræ­ve demo­kra­ti. Euforien og tech-opti­mis­men vil­le nær­mest ingen ende tage. I dag ved vi, at tech-gigan­ter­ne ikke står for at dan­ne de bedst muli­ge betin­gel­ser for vores demo­kra­ti­ske sam­ta­le – tvær­ti­mod er deres for­ret­nings­mo­del frem­for alt byg­get op om og run­det af pro­fit. Mehlsen og Hendricks præ­sen­te­rer læse­ren for de meka­nis­mer, der lig­ger bag for­ret­nings­mo­del­len, og punk­te­rer den fore­stil­ling, der eksi­ste­re­de i de soci­a­le medi­ers spæ­de begyn­del­se om deres demo­kra­ti­se­ren­de vir­ke.

De demo­kra­ti­ske ide­a­ler møder mar­kedskræf­ter­ne

Oplysningstidens tæn­ke­re og demo­kra­ti­ske pio­ne­rer vil­le ven­de sig i gra­ven, hvis de vid­ste, at den frie og oply­ste offent­lig­hed, de kæm­pe­de for, var endt på pri­va­te, pro­fi­t­o­ri­en­te­re­de hæn­der. Drømmen om lige og fri adgang til infor­ma­tion er endt i en opmærksomhedsøkonomi.11Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 36–37. Og det, Habermas berømt har kaldt “det bed­re argu­ments tvang­fri tvang”, er endt med algo­rit­mens ano­ny­me og ansvars­frie tvang. Sandhedsministeriet præ­sen­te­rer os for det demo­kra­ti­ske ide­al om idéer­nes frie mar­keds­plads inspi­re­ret af John Stuart Mill:

Markedet for den frie, gen­nem­sig­ti­ge offent­li­ge sam­ta­le udspil­ler sig i par­la­men­ta­ri­ske for­sam­lin­ger, retslo­ka­ler, gadekær og i medi­er, hvor alle muli­ge idéer kastes ud for at vin­de til­slut­ning. Sandheden vil så til sidst tri­um­fe­re som det, der er kor­rekt og kan vin­de størst til­slut­ning over andre kon­kur­re­ren­de idéer. I den­ne udvæl­gel­ses­pro­ces må selv det imbe­ci­le og afsin­di­ge tole­re­res, for til sidst vil det san­de over­le­ve, mens det fal­ske vil gå til grunde.12Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 37.

Men som vi også læser, arbej­der tech-gigan­ter­ne stik imod det­te ide­al. I ste­det for at give mere opmærk­som­hed til de bed­ste og san­de­ste idéer, lader algo­rit­men de idéer domi­ne­re, der mest effek­tivt gør os vre­de, ban­ge eller hade­ful­de. Kuratorerne af vores offent­lig­hed er ligeg­la­de med, at der spre­des had og mis­in­for­ma­tion – bare der spre­des noget, der kan gene­re­re pro­fit. Mehlsen og Hendricks kal­der de soci­a­le plat­for­me for “en del af ver­dens kri­ti­ske infrastruktur,”13Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 162. men de er mere end en vej, vi kører på. De sæt­ter også vejskil­te op og bestem­mer, hvor vi og vores opmærk­som­hed skal køre hen. På et frit mar­ked lyder ide­a­let, at alle har lige adgang, og alle kan få en bid af kagen, hvis ens pro­dukt er godt nok. I opmærk­som­hed­s­ø­ko­no­mi­en gæl­der omvendt Matthæus-prin­cip­pet: Til den som har, skal mere gives. Samtidig kura­te­rer de strengt, hvad der bli­ver givet, og hvem, der får lov til at give, som da Facebook og Twitter ude­luk­ke­de Donald Trump fra deres plat­for­me. Det viser med Mehlsen og Hendricks’ ord, at “soci­a­le plat­for­me bestem­mer over, hvem der har adgang til en for demo­kra­ti­et afgø­ren­de del af det offent­li­ge rum – og der­med er de med til at omstruk­tu­re­re vil­kå­re­ne for den offent­li­ge debat og poli­ti­ske samtale.”14Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 178. Dermed bli­ver det ikke det bed­ste, der vin­der frem, men det, der ska­ber de bed­ste for­tæl­lin­ger, og dem, som bedst for­står at udnyt­te algo­rit­men til deres for­del – og har råd til det.

Vi hav­de alt­så et ide­al, som de soci­a­le medi­er øde­lag­de. Men var ide­a­let vir­ke­lig så ide­elt? Er det egent­lig over­ra­sken­de, at der opstår monopo­ler på såkaldt frie mar­ke­der, og at der i frie kon­kur­ren­cer er nogen, der bru­ger feje tri­cks og vin­der? Allerede kort tid efter oplys­ning­sti­dens afblom­string indså Karl Marx, at mar­ke­der hav­de ten­dens til at ska­be monopo­ler (“Monopolet avler kon­kur­ren­ce, kon­kur­ren­cen avler monopol”).15Karl Marx, “Brev til Annenkov 28. decem­ber 1846”, i Udvalgte skrif­ter II, af Karl Marx & Friedrich Engels (Forlaget Tiden, 1976), 448. Nogen bli­ver sto­re, andre bli­ver små, og de sto­re bli­ver ofte sto­re ved at udra­de­re de små. Den famø­se tri­ck­le down-effekt bur­de for længst være til­ba­ge­vist som en myte – sene­st doku­men­te­ret af den fran­ske øko­nom Thomas Piketty. Piketty viser i Kapitalen i det 21. århund­re­de, at ulig­he­den over­vin­trer i det frie mar­ked – det er ikke et ude­frakom­men­de pro­blem, men sel­ve syste­mets præmis.16Thomas Piketty, Kapitalen i det 21. århund­re­de (København: Gyldendal, 2015). På sam­me måde er idéer­nes frie mar­keds­plads aldrig helt fri. Også på et ure­gu­le­ret felt for idéer vil de sto­re bru­ge deres magt og evner til at bli­ve stør­re. Algoritmens syste­mi­ske bias er der­med ikke noget, der bry­der med de frie mar­keds­me­ka­nis­mer, men en måde, mar­keds­me­ka­nis­mer­ne mate­ri­a­li­se­rer sig på. Vi ved fra det tra­di­tio­nel­le frie mar­ked, at bil­ligt bras ofte sæl­ger mere end kva­li­tet og bære­dyg­tig­hed. Set i det lys er det ikke over­ra­sken­de, at det sam­me gør sig gæl­den­de på et ure­gu­le­ret mar­ked for bud­ska­ber.

Her vil­le jeg ønske, at Sandhedsministeriet tur­de gra­ve et spa­destik dybe­re og stil­le en mere grund­læg­gen­de samfundsanalyse.17Ganske vist er der en kri­tik af det frie mar­ked i Sandhedsministeriet (s. 58–59), men gen­nem bogen bli­ver det brugt som ide­al, og kri­tik­ken er ikke dybdegående. For hvad hvis pro­ble­met ikke er, at Facebook og de andre tech-gigan­ter­ne ikke lever op til ide­a­let om idéer­nes frie mar­keds­plads, men at det der­i­mod er sel­ve fan­ta­si­en om det­te mar­ked, den er gal med? Mehlsen og Hendricks giver os en grun­dig ind­fø­ring i symp­to­mer­ne, men for­mår ikke at stil­le den rig­ti­ge diag­no­se. Uden den er det svært at for­stå omfan­get af syg­dom­men og bekæm­pe den. For det frie mar­ked fin­des ikke, hvis man her for­står et ure­gu­le­ret felt med fri og lige adgang for alle. Markeder ska­ber magt, og magt for­år­sa­ger ulig­hed. Det såkaldt frie mar­ked har i andre sam­men­hæn­ge skabt finanskri­ser, kli­ma­kri­ser og ulig­heds­kri­ser. Nu ser det ud til, at mar­ke­det også har skabt en deci­de­ret offent­lig­heds­kri­se med en demo­kra­tisk kri­se til føl­ge. Sandhedsministeriet leder os et styk­ke af vej­en til at for­stå offent­lig­heds­kri­sen, men bogen mang­ler at stil­le det grund­læg­gen­de spørgs­mål om, hvor­vidt det frie mar­ked vir­ke­lig er det bed­ste grund­lag at base­re vores demo­kra­ti på. For kapi­ta­lens kate­go­ri­ske impe­ra­tiv er, at hver en inve­ste­ret kro­ne skal give det højest muli­ge afkast – så kom­mer alt andet i anden ræk­ke. Kombinationen af opmærk­som­hed­s­ø­ko­no­mi­ens impe­ra­tiv – gør det, der ska­ber mest opmærk­som­hed uag­tet kon­se­kven­ser­ne – og kapi­ta­lens impe­ra­tiv – gør det, der ska­ber mest pro­fit – er en far­lig cock­tail for demo­kra­ti­et og vores offent­lig­hed.

Ministeriet uden sand­hed

I essay­et “Sandhed og poli­tik” gen­gi­ver Arendt en mid­delal­der­lig fabel om en vagt­post, hvis opga­ve var at adva­re byens ind­byg­ge­re, hvis fjen­den nær­me­de sig:

Vagtposten var en mand, der elske­de at gøre grin med folk, og den­ne nat slog han alarm blot for at give byens ind­byg­ge­re en lil­le for­skræk­kel­se. Det lyk­ke­des ham over al for­vent­ning: Alle skynd­te sig til bymu­ren for at for­sva­re byen, og den sid­ste til at løbe der­hen var vag­ten selv.18Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 35.

Vagtposten er et godt bil­le­de på det, Arendt kal­der den moder­ne løgn. Hvor løg­nen tra­di­tio­nelt var en falsk påstand, der opfandt nye kends­ger­nin­ger for at dæk­ke over hem­me­lig­he­der, er den moder­ne løgn en ændring af de eksi­ste­ren­de kends­ger­nin­ger. Problemet er ikke, at løg­nen vil bli­ve accep­te­ret som sand, mens sand­he­den vil bli­ve diskre­di­te­ret som en løgn. Problemet er, at sel­ve evnen til at skel­ne sandt fra falsk ødelægges.19Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 39. Også løg­ne­ren mister den­ne evne og ender med selv at tro på sine løg­ne. Det er en “ube­stri­de­lig kends­ger­ning, at bed­rag uden selv­bed­rag er så godt som umu­ligt under fuldt demo­kra­ti­ske for­hold,” som Arendt skriver.20Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 38.

Hvis man tager tit­len Sandhedsministeriet for påly­den­de, kan man for­an­le­di­ges til at tro, at det filo­so­fisk inter­es­san­te og omdis­ku­te­re­de begreb om sand­hed vil være bogens hoved­fo­kus. Og det spil­ler da også en vis rol­le på tværs af kapit­ler­ne. Men begre­bet bli­ver hver­ken udfol­det, udfor­sket eller bragt i spil i en grad, man som læser for­ven­ter sig af en bog, hvor ordet sand­hed fyl­der den ene halv­del af tit­len. Man mang­ler den vig­ti­ge dis­kus­sion af, hvil­ken rol­le sand­he­den spil­ler i det poli­ti­ske liv, og hvil­ke kon­se­kven­ser det får, hvis vi ikke læn­ge­re kan skel­ne mel­lem sandt og falsk. Hvad bru­ger vi sand­he­den til? Hvorfor er den vig­tig? Bogen tager for givet, at sand­he­den er vig­tig – men det bli­ver ikke under­søgt hvor­for. Forfatterne cite­rer flit­tigt filo­sof­fer som Kant, Mill og Montesquieu, når det hand­ler om at hyl­de oplys­nin­gen. Men når det kom­mer til at for­hol­det mel­lem sand­hed, sam­fund og poli­tik, er det hoved­sa­ge­lig medi­e­te­o­re­ti­ke­re og socio­lo­gi­er, som Mehlsen og Hendricks brin­ger på banen. Og alle deres kva­li­te­ter ufor­talt – filo­so­fi­en kan brin­ge en anden type reflek­sion og dyb­de i den slags dis­kus­sio­ner. Filosofien knyt­ter sig til ver­den, som den er, men også til alt det i ver­den, man ikke kan se, måle og veje. Medie- og sam­funds­vi­den­ska­ben ana­ly­se­rer det giv­ne, men stil­ler ikke i sam­me grad spørgs­måls­tegn ved egne onto­lo­gi­ske og epi­ste­mo­lo­gi­ske betin­gel­ser. Og når en bog base­res på dis­se til­gan­ge, vil den få sam­me begræns­nin­ger.

En bog om sand­hed og poli­tik kun­ne med for­del have kon­sul­te­ret en filo­sof som Arendt – for eksem­pel hen­des essay, der net­op hed­der “Sandhed og poli­tik”. Sandhedsministeriet spør­ger i høj grad hvor­dan: Hvordan ope­re­rer tech-gigan­ter­ne? Hvordan kura­te­rer de vores offent­lig­hed? Hvordan bru­ger de viden om men­ne­ske­nes psy­ko­lo­gi­ske meka­nis­mer til at mani­p­u­le­re os? Arendts essay stil­ler de hvor­for-spørgs­mål, der mang­ler i Sandhedsministeriet: Hvorfor er sand­hed vig­tig? Og hvor­for spil­ler løg­nen alli­ge­vel så cen­tral en rol­le i poli­tik? Sandhedsministeriet lærer os en mas­se om mini­ste­ri­et, men gør os ikke så klo­ge på spørgs­må­let om sand­he­den.

Spørger man Arendt, ska­ber sand­he­den et fæl­les fun­da­ment i poli­tik for at ind­gå kom­pro­mi­ser og nå kon­sensus – såvel som for at bekri­ge hin­an­den. Man kan hver­ken dis­ku­te­re ven­ligt eller anta­go­ni­stisk med hin­an­den, hvis ikke man har en agora at gøre det i. Løgnen ska­ber der­i­mod ingen sta­bi­li­tet. Den ska­ber fle­re løg­ne og ero­de­rer den fæl­les ver­den. Som Arendt skri­ver:

Dette er grun­den til, at kon­se­kven­te løg­ne – meta­forisk set – træk­ker jor­den væk under vores fød­der og ikke til­ve­je­brin­ger noget andet fun­da­ment, vi kan stå på. (Med Montaignes ord: “Hvis løgn lige­som sand­hed kun hav­de ét ansigt, vil­le vi være bed­re stil­let. Så vil­le vi nem­lig bare anse det mod­sat­te af, hvad løg­ne­ren siger, for rig­tigt. Men sand­he­dens skyg­ge­si­de har tusind­vis af ansig­ter, og dens vir­ke­felt er uendeligt.”)21Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 39–40.

Sandheden ska­ber med andre ord sel­ve mulig­heds­be­tin­gel­ser­ne for demo­kra­tisk legi­ti­mi­tet. Arendt igen: “Begrebsligt kan vi defi­ne­re sand­he­den som det, vi ikke kan ændre; meta­forisk set er sand­he­den den grund, vi står på, og den him­mel, der bre­der sig ud over os.”22Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 46. Mange af os har en umid­del­bar intu­i­tion om, at sand­hed er vig­tig. Men med Arendt og andre filo­sof­fer får vi skyts til dis­kus­sio­nen om sand­he­dens vig­tig­hed – en dis­kus­sion, der i nuti­dens opmærk­som­hed­s­ø­ko­no­mi synes mere afgø­ren­de end nogen­sin­de. Med Arendts ord bli­ver sand­he­den først poli­tisk rele­vant, når den er i alvor­lig mod­vind, for­di den ikke i sig selv får os til at age­re (mod­sat løgnen).23Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 31–32. Og når man læser Sandhedsministeriet, får man ind­tryk­ket, at det net­op er en sådan nutid, vi befin­der os i, og en sådan frem­tid, vi ser ind i – hvad Hendricks andre ste­der har kaldt “det post­fak­tu­el­le demo­kra­ti”. Netop der­for hav­de det været gavn­ligt for bogen med en dybe­re filo­so­fisk dis­kus­sion af sand­he­dens rol­le i sam­fun­det og men­ne­skets eksi­stens – præ­cis som Orwell gør i skøn­lit­terær form i 1984.

Sapere aude!

Der er efter­hån­den skre­vet man­ge bøger om soci­a­le medi­er. En af styr­ker­ne ved Sandhedsministeriet er, at den mod­sat man­ge andre teo­re­ti­ske vær­ker er løs­nings­o­ri­en­te­ret. I bogens sid­ste kapi­tel, med den sigen­de titel “Hvad nu?!”, fore­slår Mehlsen og Hendricks tre mobi­li­se­rings­for­mer for at gøre op med sand­heds­mi­ni­ste­ri­ets magt: indi­vi­du­el mobi­li­se­ring, insti­tu­tio­nel mobi­li­se­ring og ide­o­lo­gisk mobilisering.24Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 187ff. Det er især værd at hæf­te sig ved den før­ste mobi­li­se­rings­form, som for­fat­ter­ne knyt­ter op på begre­bet digi­tal dan­nel­se. Begrebet er de sene­ste par år ble­vet et buzzword inden for uddan­nel­ses­vi­den­skab og pæda­go­gik, men Mehlsen og Hendricks tager udtryk­ket alvor­ligt og gør det for­bil­led­ligt kon­kret, så enhver læser kan se, hvor vig­tigt det er i vores tid. Med Kants kano­ni­ske for­mu­le­ring fra hans “Hvad er oplys­ning?”, skal dan­nel­se – eller oplys­ning – for­stås som “men­ne­skets udgang af dets selv­for­skyld­te umyndighed.”25Immanuel Kant, Oplysning, histo­rie, frem­skridt: histo­ri­e­fi­lo­so­fi­ske skrif­ter (Århus: Slagmark, 1993), 71. Som han berømt skri­ver i sam­me tekst: “Hav mod til at betje­ne dig af din egen for­stand! er alt­så oplys­nin­gens valg­s­prog.” Arendt tæn­ker i sine tek­ster vide­re over det kan­ti­an­ske dan­nel­ses­be­greb og argu­men­te­rer for, at der er brug for stær­ke og uaf­hæn­gi­ge uddan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner til at dan­ne myn­di­ge bor­ge­re til at have en des­in­ter­es­se­ret stræ­ben efter sand­hed – en søgen efter det san­de, der ikke er far­vet af per­son­li­ge eller poli­ti­ske særinteresser.26Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 42. Det er ikke svært at fore­stil­le sig, at Kant og Arendt at vil­le være eni­ge med Mehlsen og Hendricks i vig­tig­he­den af digi­tal dan­nel­se.

Ser man på den tred­je mobi­li­se­rings­form – ide­o­lo­gisk mobi­li­se­ring – sav­ner man som læser de radi­ka­le løs­nin­ger, som de mil­dest talt skræm­men­de kon­klu­sio­ner i resten af bogen kun­ne læg­ge op til. Fællesnævneren for de fle­ste af de til­tag, Mehlsen og Hendricks fore­slår, er, at bor­ge­re og poli­ti­ke­re skal stil­le krav til tech-gigan­ter­ne. Men er det nok? For hvis pro­ble­met er, som for­fat­ter­ne selv skri­ver, at offent­lig­he­den er kom­met på pri­va­te hæn­der, er det så ikke oplagt at fjer­ne den fra de pri­va­te hæn­der, eller at gøre dis­se hæn­der offent­li­ge? Man kun­ne fjer­ne offent­lig­he­den fra pri­va­te hæn­der ved at ændre de soci­a­le medi­er til ude­luk­ken­de at hand­le om at hol­de kon­tak­ten med sine ven­ner og fami­lie, i ste­det for, at de som nu domi­ne­res af poli­ti­ke­re, NGO’er og virk­som­he­der. Eller man kun­ne gøre de soci­a­le medi­er offent­li­ge ved at lade demo­kra­ti­et over­ta­ge dem – en kol­lek­ti­vi­se­ring af kom­mu­ni­ka­tions­mid­ler­ne. Om dis­se to for­slag er de bedst tæn­ke­li­ge, vil jeg ikke afgø­re her. Men de har den for­del, at de mod­sat Mehlsen og Hendricks for­slag ændrer grund­læg­gen­de på magt­for­hol­det mel­lem bor­ge­re og tech-gigan­ter. I ste­det for bare at stil­le krav til magt­ha­ver­ne, kan bor­ger­ne med dis­se for­slag selv tage mag­ten over den vita­le infra­struk­tur, der er så afgø­ren­de for vores sam­fund i dag.

Til læse­ren skal der blot lyde en opfor­dring her til sidst: Hav mod til at betje­ne dig af din egen for­stand i ste­det for at lade tech-gigan­ter­ne diri­ge­re din opmærk­som­hed. Læs Sandhedsministeriet som teo­ri­prø­ve til dit digi­ta­le køre­kort – men stop ikke der. Tænk over og under­søg, hvor­for sand­he­den er vig­tig, og hvad der sker, når vores fæl­les fun­da­ment smul­drer. Og mindst lige så vig­tigt: Tal med andre om det og mobi­lisér jer. På den måde kan det sik­res, at demo­kra­ti­et ikke ophø­rer, når man åbner sin app.

1. Se f.eks. inter­viewet med Frances Haugen i Scott Pelley, “Whistleblower: Facebook is mis­le­a­ding the public on pro­g­ress against hate spe­ech, vio­len­ce, mis­in­for­ma­tion”, CBS News, 4. okto­ber 2021.
2. Cathy O’Neil, Weapons of Math Destruction (London: Penguin Books, 2016).
3. Camilla Mehlsen & Vincent F. Hendricks, Sandhedsministeriet: Techplatformens ind­fly­del­se på tidens fak­ta, følel­ser og for­tæl­lin­ger (København: Informations Forlag, 2021), 16–17.
4. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 16; 110; 166.
5. Herbert Simon, “Designing Organizations for an Information-Rich World”, i Computers, Communications, and the Public Interest, red. Martin Greenberger (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971), 37–52.
6. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 40–59.
7. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 78–81.
8. Hannah Arendt, “Sandhed og poli­tik”, i Om sand­hed og løgn i poli­tik: to essays, af Hannah Arendt, overs. Joachim Wrang (Aarhus: Klim, 2020), 33.
9. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 33.
10. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 30.
11. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 36–37.
12. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 37.
13. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 162.
14. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 178.
15. Karl Marx, “Brev til Annenkov 28. decem­ber 1846”, i Udvalgte skrif­ter II, af Karl Marx & Friedrich Engels (Forlaget Tiden, 1976), 448.
16. Thomas Piketty, Kapitalen i det 21. århund­re­de (København: Gyldendal, 2015).
17. Ganske vist er der en kri­tik af det frie mar­ked i Sandhedsministeriet (s. 58–59), men gen­nem bogen bli­ver det brugt som ide­al, og kri­tik­ken er ikke dybdegående.
18. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 35.
19. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 39.
20. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 38.
21. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 39–40.
22. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 46.
23. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 31–32.
24. Mehlsen & Hendricks, Sandhedsministeriet, 187ff.
25. Immanuel Kant, Oplysning, histo­rie, frem­skridt: histo­ri­e­fi­lo­so­fi­ske skrif­ter (Århus: Slagmark, 1993), 71.
26. Arendt, “Sandhed og poli­tik”, 42.