• Print

Jacques Rancière og samfundspessimismen


14. april 2022

Jacques Rancières lil­le og velskrev­ne bog 10 teser om poli­tik blev i det for­gang­ne år over­sat til dansk på for­la­get Aleatorik,1Jacques Rancière, Ti teser om poli­tik (Aleatorik, 2021). og det er en kærkom­men lej­lig­hed til at gen­be­sø­ge den fran­ske tæn­kers ind­fly­del­ses­ri­ge poli­ti­ske filo­so­fi. I den­ne arti­kel udfor­sker jeg hans begrebs­par politi/politik, der afgjort er en teo­re­tisk kraft­fuld distink­tion, men som sav­ner en afgø­ren­de dimen­sion, nem­lig den legi­ti­me magtu­dø­vel­se i et sam­fund. Det er en fin anled­ning til at spør­ge opføl­gen­de til Rancières reflek­sio­ner over poli­tik­ken, nem­lig: Hvad er et sam­fund over­ho­ve­det?

Mellem poli­tik og poli­ti

Vi star­ter med begre­bet om poli­ti, som er Rancières begreb for sam­fun­dets ord­nen­de, hege­mo­ni­ske magt. Da Rancière ser et tæt for­hold mel­lem det poli­ti­ske og det æstetiske,2Se fx Jacques Rancière, Aisthesis (London: Verso Books, 2019). beskri­ver han poli­tiets magt som en for­de­ling af det san­se­li­ge. Det er alt det, der ska­ber orden og giver ting deres ‘ret­te plads’ i bok­se og kas­ser: “Politiets væsen er at være en deling af det san­se­li­ge ken­de­teg­net ved fra­væ­ret af tom­rum og sup­ple­ment: Samfundet består da af grup­per bestemt til spe­ci­fik­ke gøre­må­der, af plad­ser hvor dis­se beskæf­ti­gel­ser udø­ves og af være­må­der, der sva­rer til dis­se beskæf­ti­gel­ser og pladser.”3Rancière, Ti teser om poli­tik, 51. Hvor Louis Althusser karak­te­ri­se­re­de poli­ti­et som et ide­o­lo­gisk stats­ap­pa­rat gen­nem en kendt anek­do­te om en betjent, der råber “Hov, De der!”4Louis Althusser, Lenin and Philosophy and other essays (New York: Monthly Review Press, 2001), 118. og med det inter­pel­le­rer den for­bi­pas­se­ren­de, er poli­ti­et hos Althussers elev “påmin­del­sen om det ind­ly­sen­de ved det, der er eller sna­re­re ikke er: “Gå vide­re! Der er intet at se.”5Rancière, Ti teser om poli­tik, 53. Vigtigst af alt gør al poli­ti “uret mod ligheden.”6Rancière, Ti teser om poli­tik, 82. Politiet for­hin­drer og mod­vir­ker med sin ord­nen­de og delen­de magt ska­bel­sen af en mere ret­fær­dig og lige ver­den ved at sik­re, at alt fort­sæt­ter i sine hid­ti­di­ge ruti­ner og for­bli­ver i deres kas­ser. Bliv på din plads. Gør din pligt. Pas din sko­le. Vent i køen, til det bli­ver din tur.

Modsat man­ge andre begre­ber om poli­tik,7Se fx Michel Foucault, Society Must Be Defended (London: Penguin Books, 2004), 48; Max Weber, “Politik som leve­vej”, i Max Weber: Udvalgte tek­ster bind 1, red. Heine Andersen, Hans Henrik Bruun & Lars Bo Kaspersen (København: Hans Reitzels Forlag, 2003), 215. er det i Rancières begrebs­ap­pa­rat ikke magtudøvelse.8Rancière, Ti teser om poli­tik, 27. Politik er der­i­mod det, der bry­der med poli­tiets lig­heds­ned­bry­den­de orden – at “for­styr­re den­ne ordning.”9Rancière, Ti teser om poli­tik, 51. Politik består i at “rekon­fi­gu­re­re rum­met, det vil sige det, der i rum­met er at gøre, at se, at navngive.”10Rancière, Ti teser om poli­tik, 54. Når poli­ti­et siger ‘tin­ge­ne er enten A eller B,’ insi­ste­rer poli­tik­ken på at bry­de den slags bina­ri­te­ter. Politikkens prin­cip er demo­kra­ti­et11Jacques Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et (Horsens: Møller Forlag, 2005), 75. - et skan­da­løst “anar­kisk ‘sty­re’ ”, skri­ver Rancière, “hvis ene­ste grund­lag er fra­væ­ret af enhver adkomst til at sty­re.”12Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 81. Demokratiet er der, hvor ingen har en natur­lig, med­født eller stands­mæs­sig ret til at sty­re. Folkets magt i fol­ke­sty­ret er mag­ten hos hvem som helst. Derfor er demo­kra­ti­et hel­ler ikke nogen sty­re­form, men et prin­cip om lig­hed i form af alles ret til at rege­re qua ingens adkomst til at rege­re.13Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 100. Demokratiske bevæ­gel­ser kæm­per for at ned­bry­de skel­let mel­lem offent­lig og pri­vat – et skel, som iføl­ge Rancière “sik­rer oligar­ki­ets dob­bel­te domi­nans i sta­ten og sam­fun­det.”14Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 101. Her er det oplagt at tæn­ke på anden­bøl­ge­fe­mi­nis­mens slo­gan “det pri­va­te er poli­tisk” og, i for­læn­gel­se af det, man­ge nuti­di­ge race‑, seksu­a­li­tets- og køns­be­væ­gel­ser, der insi­ste­rer på at gøre nor­mer, som tra­di­tio­nelt er ble­vet set som et pri­vat anlig­gen­de, til gen­stand for offent­lig poli­tisk kamp.15Silas Marker & Vincent Hendricks, Os og dem. Identitetspolitiske akser, idéer og afspo­re­de debat­ter (København: Gyldendal, 2019), sær­ligt kapi­tel 1 og 2.

Lad os skæ­re Rancières begrebs­par helt ind til benet, med alle de farer for over­sim­pli­fi­ce­rin­ger, som den slags nød­ven­dig­vis må inde­bæ­re. Politik er iføl­ge Rancière i alt­over­ve­jen­de grad demo­kra­tisk, pro­g­res­siv og lig­heds­o­ri­en­te­ret. Den er revo­lu­tio­nær, system­bry­den­de og eman­ci­pa­to­risk, og den dri­ves af soci­a­le bevæ­gel­ser og fol­ke­li­ge ini­ti­a­ti­ver gen­nem for eksem­pel sel­vor­ga­ni­se­ring, pro­te­ster og direk­te aktio­ner. Politiet er det mod­sat­te – det er mag­ten, der vil opret­hol­de sig selv, og som der­for altid age­rer system­be­va­ren­de og reak­tio­nært.

På den ene side udvi­der Rancière den poli­ti­ske sfæ­re ved at ven­de blik­ket væk fra de par­la­men­ta­ri­ske tra­kas­se­ri­er, som poli­tik i det dag­li­ge ofte redu­ce­res til. Hvis nogen spør­ger, om du føl­ger med i dansk poli­tik, vil de næsten altid hen­ty­de til det, der fore­går på Christiansborg. Rancières begreb om poli­tik adskil­ler sig radi­kalt fra den­ne for­stå­el­se, da han insi­ste­rer på, at poli­tik i aller­hø­je­ste grad fore­går alle andre ste­der end i det, man ofte kal­der mag­tens cen­trum. Politiske sub­jek­ter og inter­es­ser ska­bes i poli­ti­ske kam­pe og rela­tio­ner mel­lem hand­len­de men­ne­sker: “Det er den poli­ti­ske rela­tion, der gør det muligt at tæn­ke det poli­ti­ske sub­jekt og ikke omvendt.”16Rancière, Ti teser om poli­tik, 27. Politik er ikke en kamp mel­lem faste grup­per med for­ud- og fær­dig­de­fi­ne­re­de inter­es­ser, som kan repræ­sen­te­res af poli­ti­ke­re i et par­la­ment, men i høj grad sel­ve kon­struk­tio­nen af dis­se inter­es­ser gen­nem arti­ku­la­tio­nen af uni­ver­sel­le pro­jek­ter – ska­bel­sen af det fæl­les. “Politiske sub­jek­ter,” skri­ver Rancière, “eksi­ste­rer i inter­val­let mel­lem for­skel­li­ge nav­ne for sub­jek­ter. Menneske og bor­ger er sådan­ne nav­ne, nav­ne for det fæl­les, hvis udbre­del­se og for­stå­el­se er omstrid­te, og som net­op der­for egner sig til at være et poli­tisk sup­ple­ment til en prak­sis, der bekræf­ter, hvil­ke sub­jek­ter dis­se nav­ne pas­ser til, og hvil­ken magt de besidder.”17Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 107.

Samtidig repræ­sen­te­rer Rancières teo­ri dog også en uhel­dig ind­skrænk­ning af poli­tik­ken, for hans teo­ri om poli­tik mang­ler et begreb om legi­tim poli­tisk magtu­dø­vel­se i et sam­fund. “Det ‘demo­kra­ti­ske sam­fund’,” skri­ver han, “er aldrig andet end et fan­ta­si­bil­le­de, udført med hen­blik på at under­støt­te det­te eller hint prin­cip om det gode sty­re. Samfundene er – nu som tid­li­ge­re – orga­ni­se­ret af oligar­ki­er­nes spil. Der fin­des strengt taget ikke noget demo­kra­tisk styre.”18Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 96. Rancière for­ka­ster såle­des til­sy­ne­la­den­de sam­fun­det helt og redu­ce­rer det til poli­ti. Et sty­re – et sam­fund – er med nød­ven­dig­hed lig poli­ti, og når man beskri­ver et sam­fund som for eksem­pel det dan­ske som et demo­kra­ti, er det i vir­ke­lig­he­den et ide­o­lo­gisk slør.

Men er det vir­ke­lig så sim­pelt? Kan ver­den med ret­te deles op i den legi­ti­me, revo­lu­tio­næ­re poli­tik på den ene side og det ille­gi­ti­me, kon­ser­ve­ren­de poli­ti på den anden side? Et begreb om poli­tik som ale­ne væren­de udenoms­par­la­men­ta­ri­ske og anti-syste­mi­ske bevæ­gel­ser synes ikke at kun­ne ind­fan­ge den magtu­dø­vel­se, der fore­går i og gen­nem de sfæ­rer, der i Rancières begrebs­ap­pa­rat kate­go­ri­se­res som poli­ti, men som ikke desto min­dre er legi­tim og ønsk­vær­dig, styr­ker fri­he­den og lig­he­den, og poten­ti­elt kan være eman­ci­pa­to­risk. Tænk for eksem­pel på de insti­tu­tio­ner, der gør, at uddan­nel­ses­sy­ste­met, dag­in­sti­tu­tio­ner­ne, tra­fik­sy­ste­met, psy­ki­a­tri­en eller hospi­talsvæ­se­net fun­ge­rer hver dag. De gør det, vi ger­ne vil have dem til, og de får hver­da­gen til at fun­ge­re. Det gør dem dog ikke apo­li­ti­ske og rent admi­ni­stra­ti­ve, for for­valt­ning er også gen­stand for poli­tik. Samfundets insti­tu­tio­ner­ne er også kamp­plad­ser for uddan­nel­ses­po­li­tik, soci­al­po­li­tik, sund­heds­po­li­tik og så vide­re, hvor de poten­ti­elt kan bru­ges til at for­bed­re sam­fun­det og ska­be fri­hed og lige mulig­he­der. Tænk for eksem­pel på de stra­te­gi­ske, sam­funds­mæs­si­ge valg, der de sid­ste to år har ledt det dan­ske sam­fund rela­tivt vel­lyk­ket igen­nem en glo­bal pan­de­mi. Denne sfæ­re af insti­tu­tio­ner og for­valt­ning kan ikke redu­ce­res til en rent under­tryk­ken­de mono­lit, men må betrag­tes som are­na­er, hvor stri­den­de grup­per, inter­es­ser og pro­jek­ter kan kom­me til udtryk og træk­ke poli­tik­ken i den ene eller den anden ret­ning. Meget af den­ne poli­tik fore­går gen­nem kom­pro­mi­ser, for­valt­ning og admi­ni­stra­tion, og den er afgjort en form for magtu­dø­vel­se. Alligevel er det er en legi­tim magt, som de fær­re­ste af os vil være for­u­den, og vi måler i høj grad poli­ti­ke­re på, hvor gode de er til at for­val­te den. Men Rancières teo­ri har ikke noget begreb for den­ne legi­ti­me magtu­dø­vel­se, der fore­går hver dag – et begreb om sam­fun­det.

Demokratiets to ansig­ter

I en ofte cite­ret arti­kel argu­men­te­rer den engel­ske poli­to­log Margaret Canovan, inspi­re­ret af Michael Oakeshott, for, at poli­tik­ken grund­læg­gen­de har to ansig­ter: Det for­lø­sen­de ansigt og det prag­ma­ti­ske ansigt. Et demo­kra­ti befin­der sig altid i “et skæ­rings­punkt mel­lem en for­lø­sen­de og en prag­ma­tisk poli­tisk stil” – det har beg­ge ansigter.19Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy”. Political Studies, nr. XLVII (1999), 9. Det prag­ma­ti­ske ansigt beto­ner stats­li­ge insti­tu­tio­ner, love og pro­ces­ser, og det fun­ge­rer gen­nem admi­ni­stra­tion, for­valt­ning og kom­pro­mi­ser. Ansigtet er som udgangs­punkt kri­tisk over for fol­ke­lig entu­si­as­me, og det har meget lave for­vent­nin­ger til, hvor meget rege­rin­ger kan opnå. Her hand­ler poli­tik om at hol­de orden, sik­re smi­di­ge pro­ces­ser og und­gå sto­re kon­flik­ter, og poli­tik føres igen­nem de etab­le­re­de insti­tu­tio­ner og altid med respekt for den gæl­den­de lov. Det for­lø­sen­de ansigt læg­ger omvendt vægt på kon­flik­ter og anta­go­nis­me, og i ste­det for at føl­ge det etab­le­re­de systems veje, fun­ge­rer det gen­nem demon­stra­tio­ner, opstan­de og til tider end­da revo­lu­tio­ner. Dette ansigt har høje krav til poli­tik­ken og lav tål­mo­dig­hed over for juri­di­ske restrik­tio­ner, der kan stå i vej­en for ska­bel­sen en bed­re ver­den. De to ansig­ter er beg­ge nød­ven­di­ge for demo­kra­ti­et, for uden det prag­ma­ti­ske ansigt vil man mang­le de insti­tu­tio­ner, der får sam­fun­det til at fun­ge­re, og uden det for­lø­sen­de ansigt vil intet radi­kalt nyt nogen­sin­de ske.

Her synes Canovan at fan­ge fle­re nuan­cer i moder­ne poli­tik end Rancière. Politik er både de fol­ke­li­ge, sam­funds­for­an­dren­de kræf­ter, som Rancière kal­der poli­tik, og kom­pro­mi­ser, admi­ni­stra­tion og for­valt­ning. En anden af Althussers ele­ver, nem­lig den argen­tin­ske filo­sof Ernesto Laclau, skel­ner mel­lem to arti­ku­la­tions­lo­gik­ker i det poli­ti­ske. Hvis en poli­tisk dis­kurs føl­ger en dif­fe­renslo­gik, kan den inklu­de­re alle de for­skel­li­ge inter­es­ser, grup­per og iden­ti­te­ter på det sam­funds­mæs­si­ge felt. Her bli­ver ingen sub­jek­ter eks­klu­de­ret, og alle kan på trods af uenig­he­der leve i fre­de­lig samek­si­stens. Ækvivalenslogikken er der­i­mod ken­de­teg­net ved at ska­be et dem og et os, hvor enhe­den i sidst­nævn­te især etab­le­res ved at eks­klu­de­re og afgræn­se sig fra de før­ste. Igen sim­pli­fi­ce­ret kan man sige, at hvor dif­fe­renslo­gik­ken er for­hand­lings­bor­dets logik, er ækvi­va­lenslo­gik­kens stri­dens logik. Men som Laclau også bemær­ker, er der ikke nogen poli­tisk dis­kurs – eller sam­fund i det hele taget – der ude­luk­ken­de er struk­tu­re­ret efter den ene eller den anden logik. Der er i ste­det tale om et kon­ti­nuum, som en given poli­tik kan bevæ­ge sig frem og til­ba­ge på. Populismen, for at tage et eksem­pel, er med sin skar­pe og til tider manikæ­i­ske anta­go­nis­me mel­lem folk og eli­te en ækvi­va­lenslo­gisk dis­kurs par excel­len­ce.20Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso Books, 2005). Dets klas­si­ske mod­sæt­ning i det libe­ra­le demo­kra­ti er omvendt typisk en dif­fe­renslo­gisk dis­kurs. Men bil­le­det har vis­se nuan­cer: Når populi­ster kom­mer i rege­ring, har de ofte ten­dens til både at søge et bre­de­re sam­ar­bej­de og anta­ge en mere system­be­va­ren­de karak­ter. Og ser man på libe­ral­de­mo­kra­ti­ske poli­ti­ske dis­kur­ser, ses det ofte – især når man ople­ver, at det libe­ra­le demo­kra­ti er i kri­se – at libe­ral­de­mo­kra­ter kraf­tigt anta­go­ni­se­rer deres uden­for, her­un­der navn­lig populis­men.21Den tid­li­ge­re præ­si­dent for Europarådet Herman van Rompuy har for eksem­pel udtalt, at “populis­men er den sto­re fare. Som bel­gi­er ved jeg, hvad det vil sige.” Citeret i Jan-Werner Müller, Hvad er populis­me? (København: Informations Forlag, 2016), 10. Dermed ikke sagt, at Laclau er ude efter at fin­de en form for balan­ce mel­lem dif­fe­renslo­gik­ken og ækvi­va­lenslo­gik­ken. Hans og Chantal Mouffes eget ven­strepo­puli­sti­ske pro­jekt har en klar over­vægt til for­del for sidst­nævn­te. Pointen er der­i­mod, at en dis­kurs med over­ve­jen­de dif­fe­renslo­gi­ske træk også kan være legi­tim, demo­kra­tisk – og poli­tisk.

Alt i alt kan ver­den ikke ind­de­les sim­pelt i den legi­ti­me og revo­lu­tio­næ­re poli­tik over for det ille­gi­ti­me, reak­tio­næ­re poli­ti. Der fore­går mas­ser af ikke-system­bry­den­de, men alli­ge­vel legi­tim poli­tik, og fol­kets vil­je kom­mer til udtryk på man­ge måder, der øger lig­he­den og gør ver­den til et bed­re sted, uden at der bry­des radi­kalt med den her­sken­de orden. Ved ikke at have blik for det­te, føl­ger Rancière (om end med et min­dre dra­ma­tisk sprog­brug) en uhel­dig ten­dens i ven­stre­o­ri­en­te­ret poli­tisk filo­so­fi, som vi også fin­der hos eksem­pel­vis Giorgio Agamben og Slavoj Žižek. Man karak­te­ri­se­rer sam­fun­det som en enty­dig reak­tio­nær og under­tryk­ken­de enti­tet uden at udvi­se bare det mind­ste blik for sam­fun­dets legi­ti­me og ønsk­vær­di­ge dele, og hvil­ke eman­ci­pa­to­ri­ske poten­ti­a­ler, dis­se har. Det med­fø­rer, at læse­ren efter­la­des med en ikke bare ufuld­stæn­dig men også apa­tisk for­stå­el­se af sam­fun­det, hvor legi­ti­mi­te­ten af for­an­drin­ger og for­bed­rin­ger måles efter en ‘alt eller intet’-skala.22For kri­tik af ten­den­sen hos Agamben, se Silas Marker, “Teoriens elen­dig­hed”, Eftertryk, 31. marts 2020; Ernesto Laclau, The Rhetorical Foundations of Society (London: Verso Books, 2014), 207–220. For kri­tik af ten­den­sen hos Žižek, se fx Laclau, The Rhetorical Foundations of Society, 139–180; Laclau, “Structure, History and the Political”, i Contingency, Hegemony, … Continue reading Det er uden tvivl en bekvem måle­stok, for­di den er nem at bru­ge: Kun (for­søg på at ska­be) en abso­lut og radi­kal omvælt­ning er legi­ti­me. Men på den måde bli­ver det gode til det bed­stes vær­ste fjen­de, som vi ser, når sam­fun­dets insti­tu­tio­ner en bloc afvi­ses som udtryk for det ille­gi­ti­me poli­ti, selv­om de kan bru­ges til at ska­be kon­kre­te for­bed­rin­ger af folks liv. Og når revo­lu­tio­nen ikke synes at være lige rundt om hjør­net, hen­vi­ses vi til rol­ler­ne som Vladimir og Estragon, der for­gæ­ves ven­ter på Godot. Lad være med at gri­be til hand­ling for at for­an­dre ver­den – tænk over og for­tolk ver­den i ste­det for, som Žižek siger.23Big Think, Don’t Act. Just Think (YouTube, 2012). Det bety­der som sagt på ingen måde, at Rancière ikke har noget at lære os. Men vi bør tæn­ke vide­re og for­mu­le­re fle­re teser om poli­tik­ken – her­un­der om sam­fun­det.

Samfundets umu­lig­hed

Samfundet har alt­så både et prag­ma­tisk (system­be­va­ren­de) og et for­lø­sen­de (system­bry­den­de) ansigt. Med hvad er et sam­fund egent­lig? En typisk udlæg­ning lyder, at det er et stort fæl­les­skab, der har én fæl­les inter­es­se, der står over den enkel­tes inter­es­se. Tænk for eksem­pel på ven­din­ger som ‘at gøre noget for sam­fun­dets skyld’, ‘det er i sam­fun­dets inter­es­se at …’ eller at have ‘sam­funds­sind’ i betyd­nin­gen at sæt­te sam­fun­det over sig selv.24Silas Marker, “Ordet ‘sam­funds­sind’ bety­der ikke noget kon­kret – der­for kan det alli­ge­vel bety­de så meget”, Videnskab.dk, 29. marts 2020. Her er idéen typisk, at sam­fun­det eksi­ste­rer i og for sig selv som et objek­tivt grund­lag eller uni­ver­sa­le, som vi med vores indi­vi­du­el­le iden­ti­te­ter, inter­es­ser og præ­fe­ren­cer blot er par­ti­ku­læ­re til, og som en god bor­ger der­for bør soli­da­ri­se­re sig med.

Rancière har ret i, at den­ne fore­stil­ling om sam­fun­det er pro­ble­ma­tisk af man­ge årsa­ger. Med Laclau kan man sågar sige, at sam­fun­det er umu­ligt.25Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso Books, 1990), 89–92. Det, vi kal­der sam­fun­det, er ikke et fast grund­lag eller en sel­vin­de­holdt enti­tet, men et uen­de­ligt spil af for­skel­le og mod­sæt­nin­ger. Det vil altid være præ­get af inter­ne mod­sæt­nin­ger (for eksem­pel mel­lem sam­fund­s­klas­ser), split­tel­ser (for eksem­pel over poli­ti­ske spørgs­mål) og eks­klu­sio­ner (for eksem­pel af flygt­nin­ge eller mino­ri­te­ter). Ingen poli­tik er lige gavn­lig for alle, og der vil altid være stri­den­de grup­per af os og dem, der vil slås om at få deres respek­ti­ve inter­es­ser aner­kendt som hele sam­fun­dets uni­ver­sel­le inter­es­ser. Samtidig er der grup­per, der bor i lan­det, men ikke aner­ken­des som lige­vær­di­ge bor­ge­re, lige­som per­so­ner, der har stem­me­ret, kan få den fra­ta­get og der­med bli­ve eks­klu­de­ret fra fol­ket. Der er der­for ikke ét sam­men­hæn­gen­de og har­monisk vi, der fav­ner alle, og som man kan hen­vi­se til som et objek­tivt og sel­vin­de­holdt grund­lag. Til enhver påstand om, at noget er i hele sam­fun­dets inter­es­se, kan man stil­le spørgs­må­let: Hvem har bestemt det? Og hvem har givet dem auto­ri­tet til det?26Se også Ernesto Laclau, Emancipation(s) (London: Verso Books, 2007), 79.

Samfundets nød­ven­dig­hed

Ikke desto min­dre er ordet ‘sam­fun­det’ umid­del­bart menings­fuldt for de fle­ste af os. Tænk på udsagn som ‘det er sam­fun­dets skyld’ eller ‘sam­fun­det har svig­tet.’ Her impli­ce­rer man, at sam­fun­det bur­de have gjort noget – at der er en rig­tig måde for sam­fun­det at hand­le på, som det ikke lever op til. Og sådan er det ofte. For et demo­kra­tisk sam­fund er et (fore­stil­let) fællesskab,27Om begre­bet ‘fore­stil­let fæl­les­skab’, se Benedict Andersson, Forestillede fæl­les­ska­ber (Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2001). der lover den lig­hed og ret­fær­dig­hed, Rancière gen­tag­ne gan­ge skri­ver om, og som vi (ofte alt for opti­mi­stisk, men ikke desto min­dre ved­hol­den­de) for­ven­ter lever op til dis­se løf­ter. Hvorfor? Fordi der er ikke andre til at gøre det.

Når demon­stran­ter­ne for­an rets­byg­nin­gen kræ­ver, at dom­me­ren omstø­der en fri­ken­del­se af en voldtægts­mand, kræ­ver voldtægtsof­re­ne den ret­fær­dig­hed, de ikke har ret til – Rancières poli­tisk-demo­kra­ti­ske sub­jekt i en nød­de­skal. Men det er sta­dig sam­fun­det, de kræ­ver ret­fær­dig­he­den af, og som de for­ven­ter kan rea­li­se­re den. Eller for at tage et andet eksem­pel fra tidens aktu­el­le kam­pe: I Minneapolis kun­ne man i som­me­ren 2020 høre kam­prå­bet “we got all four!” run­ge gen­nem gader­ne med hen­vis­ning til, at alle de fire poli­ti­be­tjen­te, der var ansvar­li­ge for mor­det på George Floyd, nu var ble­vet anholdt. Samfundet hav­de hand­let, men det var alli­ge­vel en sejr for den antira­ci­sti­ske bevæ­gel­se, alt­så Rancières poli­tik. Bevægelsens mini­mum­s­krav var en poli­ti­re­form, der skul­le gøre en ende på poli­ti­vol­den, alt­så en reform af sam­fun­det, der ikke vil­le kun­ne lade sig gøre af andre end net­op sam­fun­det. Maksimumskravet var at gøre en ende på den struk­tu­rel­le racis­me, her­un­der også uden for poli­ti­kor­p­set. Men hvor? I sam­fun­det. De kræ­ve­de af sam­fun­det, at det skul­le hol­de de løf­ter om fri­hed og lig­hed, som det giver i sin for­fat­ning, og de tro­e­de på, at det kun­ne lade sig gøre.

Det sam­me gør sig gæl­den­de, hver gang poli­ti­ske bevæ­gel­ser af enhver støb­ning demon­stre­rer, hol­der taler og råber takt­fa­ste kam­pråb for­an et par­la­ment. Denne loka­tion er både velvalgt og symp­to­ma­tisk, for­di den repræ­sen­te­rer sam­fun­det. Ganske vist udø­ves den sam­funds­mæs­si­ge magt i prak­sis for det mest ude i mere loka­le kon­tek­ster af betjen­te, lære­re og kom­mu­na­le sags­be­hand­le­re. Men når sam­fun­det som hel­hed skal adres­se­res og for­sø­ges ændret – så er det cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen, man stil­ler krav til. Det er sjæl­dent sam­fun­det, man vil af med. Man vil der­i­mod have, at magt­ha­ver­ne, alt­så sam­fun­dets admi­ni­stra­to­rer, ændrer poli­tik, og ellers vil man have nog­le andre magt­ha­ve­re ind – til at ændre sam­fun­det. Men sam­fun­det består uan­set hvad som det ter­ræn, hvor for­an­drin­gen er mulig; den are­na, hvor man kan kæm­pe for den; og det medi­um, igen­nem hvil­ket den skal udmønt­es i prak­sis.

Realiseringen af sam­fun­dets løf­ter

Samfundet inde­hol­der net­op et løf­te om, at indi­vi­det ikke er ale­ne i en krig mod alle andre, hvor livet er ensomt, fat­tigt, beskidt, dyrisk og kort.28Thomas Hobbes, Leviathan (København: Informations Forlag), 140. For alt for man­ge men­ne­sker bli­ver det­te løf­te ikke over­holdt, og der fore­går en ustand­s­e­lig kamp om, hvad løf­tet kon­kret består af, for eksem­pel: Hvad bety­der lig­hed i prak­sis? Og lig­hed for hvem? Men der er ikke andre end sam­fun­det til at over­hol­de løf­tet og til at være den are­na, på hvil­ken vi kæm­per om den rig­ti­ge for­tolk­ning af det. Sociale bevæ­gel­ser og oprør kan stil­le krav om lig­hed, og enkel­te bevæ­gel­ser lyk­kes sågar på egen hånd med at rea­li­se­re kra­ve­ne lokalt (selv­om erfa­rin­gen viser, at også bevæ­gel­ser, der kæm­per for lig­hed, kan have svært ved at opnå den­ne i egne orga­ni­sa­tio­ner). De kan kræ­ve af sam­fun­det, at det over­hol­der sine løf­ter, og de kan ændre vores for­stå­el­se af løf­ter­ne. Men kun sam­fun­det kan rea­li­se­re dem i stor ska­la.

Selvom sam­fun­det som sådan ikke fin­des, tror vi alt­så alli­ge­vel på det. Vi til­de­ler det inten­tio­ner og agens, og vi ser det som en hand­len­de instans, der skal opfyl­de vores krav og hol­de sine løf­ter. Vi er imod man­ge af de ting, sam­fun­det gør. Men abstrak­te paro­ler og teo­ri­er som Rancières imod sam­fun­det som sådan for­bli­ver – ja, abstrak­te. I vores kon­kre­te, leve­de liv kræ­ver og for­ven­ter vi, at det er igen­nem sam­fun­det, at sam­fun­det skal bli­ve et bed­re sted. Alternativet til Rancières sam­fund­spe­s­si­mis­me er der­for ikke blot en hoved­løs opti­mis­me. Den nær­væ­ren­de arti­kel er ikke en glad opfor­dring til at tage ja-hat­ten på, og jeg tror ikke, at tin­ge­ne bli­ver bed­re af sig selv. Jeg plæ­de­rer i ste­det for en poli­tisk teo­ri, der ikke betrag­ter ‘syste­met’ som et mono­li­tisk sæt af under­tryk­ken­de insti­tu­tio­ner, men har blik for de kamp­plad­ser og demo­kra­ti­ske, eman­ci­pa­to­ri­ske poten­ti­a­ler, sam­fun­det har.

1. Jacques Rancière, Ti teser om poli­tik (Aleatorik, 2021).
2. Se fx Jacques Rancière, Aisthesis (London: Verso Books, 2019).
3. Rancière, Ti teser om poli­tik, 51.
4. Louis Althusser, Lenin and Philosophy and other essays (New York: Monthly Review Press, 2001), 118.
5. Rancière, Ti teser om poli­tik, 53.
6. Rancière, Ti teser om poli­tik, 82.
7. Se fx Michel Foucault, Society Must Be Defended (London: Penguin Books, 2004), 48; Max Weber, “Politik som leve­vej”, i Max Weber: Udvalgte tek­ster bind 1, red. Heine Andersen, Hans Henrik Bruun & Lars Bo Kaspersen (København: Hans Reitzels Forlag, 2003), 215.
8. Rancière, Ti teser om poli­tik, 27.
9. Rancière, Ti teser om poli­tik, 51.
10. Rancière, Ti teser om poli­tik, 54.
11. Jacques Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et (Horsens: Møller Forlag, 2005), 75.
12. Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 81.
13. Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 100.
14. Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 101.
15. Silas Marker & Vincent Hendricks, Os og dem. Identitetspolitiske akser, idéer og afspo­re­de debat­ter (København: Gyldendal, 2019), sær­ligt kapi­tel 1 og 2.
16. Rancière, Ti teser om poli­tik, 27.
17. Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 107.
18. Rancière, Hadet til demo­kra­ti­et, 96.
19. Margaret Canovan, “Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy”. Political Studies, nr. XLVII (1999), 9.
20. Ernesto Laclau, On Populist Reason (London: Verso Books, 2005).
21. Den tid­li­ge­re præ­si­dent for Europarådet Herman van Rompuy har for eksem­pel udtalt, at “populis­men er den sto­re fare. Som bel­gi­er ved jeg, hvad det vil sige.” Citeret i Jan-Werner Müller, Hvad er populis­me? (København: Informations Forlag, 2016), 10.
22. For kri­tik af ten­den­sen hos Agamben, se Silas Marker, “Teoriens elen­dig­hed”, Eftertryk, 31. marts 2020; Ernesto Laclau, The Rhetorical Foundations of Society (London: Verso Books, 2014), 207–220. For kri­tik af ten­den­sen hos Žižek, se fx Laclau, The Rhetorical Foundations of Society, 139–180; Laclau, “Structure, History and the Political”, i Contingency, Hegemony, Universality, red. Judith Butler, Ernesto Laclau & Slavoj Žižek (London: Verso Books, 2000), 182–212.
23. Big Think, Don’t Act. Just Think (YouTube, 2012).
24. Silas Marker, “Ordet ‘sam­funds­sind’ bety­der ikke noget kon­kret – der­for kan det alli­ge­vel bety­de så meget”, Videnskab.dk, 29. marts 2020.
25. Ernesto Laclau, New Reflections on the Revolution of Our Time (London: Verso Books, 1990), 89–92.
26. Se også Ernesto Laclau, Emancipation(s) (London: Verso Books, 2007), 79.
27. Om begre­bet ‘fore­stil­let fæl­les­skab’, se Benedict Andersson, Forestillede fæl­les­ska­ber (Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, 2001).
28. Thomas Hobbes, Leviathan (København: Informations Forlag), 140.