• Print
Denne artikel er en del af serien “

Er filosofien blot død?

Er filo­so­fi­en død? Eller er den også liv? I den­ne arti­kel vil jeg spør­ge til det for­hold, at den vest­li­ge filo­so­fi i sin søgen efter den høje­ste form for væren tra­di­tio­nelt har fun­det sine svar i det abso­lut­te: ved begyn­del­sen og ved afslut­nin­gen. Når filo­so­fi­en har søgt at “gri­be sin tid i tan­ken”, som Thomas Schwarz Wentzer skri­ver det med en for­mu­le­ring fra Hegel,1Thomas Schwarz Wentzer, “Tænkning til tiden”, Tidsskriftet Paradoks, 8. juli 2021, ¶10. har man­ge tan­ker såle­des ret­tet sig mod tidens abso­lut­te yder­lig­he­der: begyn­del­sen og afslut­nin­gen, med andre ord døden. Både den død, som før føds­len var ikke-liv, og den gængse for­stå­el­se af død, som det, der sker efter livet.

Den fran­ske filo­sof Gilles Deleuze har som bekendt spurgt: “Hvad er filosofi?”2Gilles Deleuze & Félix Guattari: Hvad er filo­so­fi? (København: Gyldendal, 1996). Hvad er filo­so­fi­ens rol­le? En måde at læse Deleuzes spørgs­mål på er at for­stå det i kon­tek­sten af, hvor­dan man kan leve. Dette spørgs­mål er dog for­skel­ligt fra den filo­so­fi, der har været gen­nem­gå­en­de fra den antik­ke græ­ske tra­di­tion til Oplysningstidens tænk­ning, og som har spurgt til, hvor­dan man bør leve – leve i over­ens­stem­mel­se med en trans­cen­den­tal orden eller ide­al­for­mer eller iføl­ge Kants kate­go­ri­ske impe­ra­tiv. Fra filo­so­fi­ens begyn­del­se til eksi­sten­ti­a­lis­mens døds­dom over Gud og der­med enhver objek­tiv moral har det nor­ma­ti­ve bør for­an­dret sig til et deskrip­tivt kan eller er. Deleuze ind­fø­rer alt­så i den post­struk­tu­ra­li­sti­ske og post­mo­der­ne filo­so­fi­ske tra­di­tion et spørgs­mål til men­ne­skets livs­fø­rel­se, som ikke tager form af en manu­al til livet. Men histo­risk har filo­so­fi­en taget sig ud på en måde, som kan karak­te­ri­se­res som en manu­al til døden.

Ånd, Geist, nous. Fra Aristoteles til Hegel har dis­se begre­ber repræ­sen­te­ret værens ide­alsta­di­er. Den telos, som Aristoteles til­skrev al men­ne­ske­lig hand­len, bety­der net­op mål, ende­mål og slut­mål, og Hegels begreb om bevidst­hed hand­ler lige­le­des om en bevidst­hed, som er på vej­en til det ende­ligt ophø­je­de, på vej mod et slut­mål. Den empi­ri­ske ver­dens mate­ri­a­le fin­des såle­des i dens nega­ti­vi­tet – i opløs­nin­gen, i den slut­te­de cir­kel, i vilj­en, der fal­der til ro, som Schopenhauer vil­le sige. Døden har i filo­so­fi­en taget karak­ter af det freu­di­an­ske nir­va­naprin­cip, en til­ba­ge­ven­den til den sym­bi­o­ti­ske rela­tion i livets moder, dér, hvor al lyst er til­freds­stil­let, idet den abso­lut­te opfyl­del­se af lysten ska­ber lystens og drif­ter­nes ende­li­ge ophør. Den tyske filo­sof Peter Sloterdijk beskri­ver den­ne “føta­le kohi­bation” såle­des:

First of all one must con­cei­ve a pha­se of fetal coha­bi­ta­tion in which the inci­pi­ent child expe­ri­en­ces the sen­sory pre­sen­ce of liquids, soft bodi­es and cave boun­da­ri­es: most important­ly pla­cen­tal blood, then the amni­o­tic flu­id, the pla­cen­ta, the umbi­li­cal cord, the amni­o­tic sac and a vague pre-figuring of the expe­ri­en­ce of spa­ti­al boun­da­ri­es through the resi­stan­ce of the abdo­mi­nal wall and ela­stic wal­ling-in. A fore­ta­ste of what will later be cal­led rea­li­ty pre­sents itself in the form of an inter­me­di­a­te flu­i­dal realm that lies embed­ded in a dark, sphe­ric spa­ti­al factor soft­ly cus­hio­ned wit­hin fir­mer boundaries.3Peter Sloterdijk, Bubbles: Spheres Volume I: Microspherology (New York: Autonomedia, 2011), 293–294.

Det vor­den­de barn befin­der sig i kraft af sin væren-i-mode­ren i den­ne svæ­ven­de, fly­den­de til­stand, som et flu­di­alt mel­lem­ri­ge, der kom­mer til at være “en for­lø­ber for, hvad der sene­re vil hed­de virkelighed”.4Sloterdijk i cita­tet ovenfor. Nirvanaprincippets døds­drift søger en ide­al­til­stand i det­te svæ­ve­sta­die, som det føta­le før­sub­jekt hav­de sin oprin­del­se i. Mennesket søger iføl­ge den freu­di­an­ske drift­ste­o­ri altid til­ba­ge til den­ne erin­dring om ver­dens­for­hol­dets oprin­del­se, som onto­ge­ne­tisk skul­le lig­ge i men­ne­skets hukommelse.5Herbert Marcuse, Eros og civi­li­sa­tio­nen (København: Gyldendal, 1970), 40. Døden før livet bli­ver med andre ord til et ide­al for til­freds­stil­lel­se, et ikke-gravi­te­tisk, fly­den­de og svæ­ven­de, respon­sivt og ela­stisk rum, før vir­ke­lig­he­dens tyng­de­kraft og kol­de, hår­de fla­der mod­sæt­ter sig indi­vi­det i gen­stri­dig frik­tion.

Den isra­el­ske for­fat­ter Amos Oz har skre­vet: “Tiden før føds­len og tiden efter døden er fuld­kom­men ens. Det inde­bæ­rer: Jeg’ets ophæ­vel­se. Hele vir­ke­lig­he­dens ophæ­vel­se. Livets ophæ­vel­se. ‘Jubel’ ”.6Amos Oz, Den sor­te kas­se (Odense: Samleren, 1990), 137. Idealets gen­nem­fø­rel­se er alt­så en ned­bry­del­se af nuet i for­ti­dens og frem­ti­dens navn: døden før og efter livet – og den verds­li­ge vir­ke­lig­hed som blot et for­kam­mer til den næste ver­den. Jubelen er drifts­be­ho­vets til­freds­stil­lel­se, den stil­le­de døds­drift.

Thomas Schwarz Wentzer har tid­li­ge­re i den­ne filo­so­fista­fet påpe­get, at filo­so­fi­ens opga­ve er at “ska­be en intel­lek­tu­el ori­en­te­ring, der tør til­ta­le det, som kri­sen er et udtryk for, i nye og måske hidtil ukend­te begre­ber og tan­ke­møn­stre”. Tænkningen må iføl­ge Wentzer tur­de tæn­ke det utæn­ke­li­ge, det ukend­te “hin­si­des det hidtil for­svar­li­ge og kendte”,7Wentzer, “Tænkning til tiden”, ¶10. og Wentzers defi­ni­tion er ram­men­de, for filo­so­fi­en har i høj grad gjort net­op det. Spørgsmålet er bare, om filo­so­fi­ens bevæ­gel­se i “det hin­si­des” blot har skabt et løf­te om Evigheden som trøst for den vir­ke­li­ge ver­dens lidel­ser? Det er et løf­te, som histo­risk har holdt man­ge men­ne­sker i den repres­si­ve ordens træl­dom, slid og udbyt­ten­de arbej­de.

Den tysk-ame­ri­kan­ske filo­sof Herbert Marcuse har sagt om den­ne pro­ble­ma­tik, at “i et repres­sivt sam­fund, bli­ver selv døden til et mid­del til repression”.8Herbert Marcuse, Eros og civi­li­sa­tio­nen, 213. I den­ne for­stand er den frem­med­gjor­te til­væ­rel­se udhol­de­lig, net­op for­di men­ne­skets vir­ke­li­ge lyk­ke for­vi­ses til en trans­cen­den­tal ver­den, hvor en uvir­ke­lig beløn­ning ven­ter for den vir­ke­li­ge lidel­se.

Er filo­so­fi­en da blot Evighedens og him­me­ri­gets fata­mor­ga­na? Som Wentzer skri­ver, er en orga­nis­me, der ikke respon­de­rer på sin omver­den, død. Der skal såle­des altid sva­res og “ansva­res” på omver­dens udfor­drin­ger, også selv­om dis­se ikke dik­te­rer nogen umid­del­ba­re løsninger.9Wentzer, “Tænkning til tiden”, ¶12. Døden som svar på livet er alt­så ikke en respon­siv, leven­de filo­so­fi, for her fin­des sva­ret ikke i den verds­li­ge omver­den, men i en trans­cen­den­tal over- eller under­ver­den. Men den er dog et slags svar, når man ikke ken­der svaret. Hvad den ikke er, er en løs­ning på, hvor­dan livet kan leves.

1. Thomas Schwarz Wentzer, “Tænkning til tiden”, Tidsskriftet Paradoks, 8. juli 2021, ¶10.
2. Gilles Deleuze & Félix Guattari: Hvad er filo­so­fi? (København: Gyldendal, 1996).
3. Peter Sloterdijk, Bubbles: Spheres Volume I: Microspherology (New York: Autonomedia, 2011), 293–294.
4. Sloterdijk i cita­tet ovenfor.
5. Herbert Marcuse, Eros og civi­li­sa­tio­nen (København: Gyldendal, 1970), 40.
6. Amos Oz, Den sor­te kas­se (Odense: Samleren, 1990), 137.
7. Wentzer, “Tænkning til tiden”, ¶10.
8. Herbert Marcuse, Eros og civi­li­sa­tio­nen, 213.
9. Wentzer, “Tænkning til tiden”, ¶12.