• Print

Modsigelsens sprog dengang og nu


10. september 2020

Guy Debords La société du specta­c­le fore­lig­ger nu i en ny dansk over­sæt­tel­se med tit­len Det spek­taku­læ­re sam­fund. Det er en sær­lig form for bog. Da den udkom i 1967, var den et for­søg på at kort­læg­ge en ny histo­risk situ­a­tion med hen­blik på at hjæl­pe en kom­mu­ni­stisk revo­lu­tion på vej. Der fand­tes ikke man­ge af den slags bøger i 1967, og der fin­des end­nu fær­re i dag, hvor kun få tør kaste sig ud i så ambi­tiøst et anlig­gen­de som at teg­ne et sam­let bil­le­de af det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund og dets mod­si­gel­ser. Med Det spek­taku­læ­re sam­fund beskrev Debord de afgø­ren­de poli­ti­ske fak­to­rer i den anden halv­del af det 20. århund­re­de. Han var fuldt ud klar over det pro­vo­ke­ren­de ved et sådant fore­ta­gen­de. I 1960’erne tal­te såvel poli­ti­ke­re som socio­lo­ger og andre alle­re­de om klas­se­sam­fun­dets for­svin­den. Om hvor­dan tid­li­ge­re kon­flik­ter nu var ble­vet over­vun­det. Debord var uenig, og bogens 221 teser viser igen og igen, at det ikke var til­fæl­det, men at betin­gel­ser­ne for en revo­lu­tion tvær­ti­mod var mod­ne.

Kommunikation og vare­pro­duk­tion

En af udfor­drin­ger­ne ved at gen­læ­se Debords bog i dag er den for­sim­p­le­de medi­e­vi­den­ska­be­li­ge inter­na­li­se­ring af bogens titel og dens ana­ly­se af den rol­le, bil­le­der spil­ler i dag. Fra Reagan over Berlusconi til Trump ved vi alle sam­men, at bil­le­der spil­ler en cen­tral rol­le i for­mid­lin­gen af poli­tik. Begivenheder som 9/11, Snowdens afslø­ring af NSA’s over­våg­ning og Cambridge Analyticas påvirk­ning af præ­si­dentval­get i USA i 2016 har slå­et fast, at det poli­ti­ske spil er ken­de­teg­net ved såvel syn­lig­heds­dyr­kel­se, mis­in­for­ma­tion som skjult påvirk­ning. Det taler vi ofte om som spin.

Debords ana­ly­se er imid­ler­tid ikke en ana­ly­se af den måde, poli­tik bli­ver pak­ket ind på. Det er en langt mere omfat­ten­de ana­ly­se af en udvi­del­se af det kapi­ta­li­sti­ske sam­funds frem­med­gø­rel­ses­for­mer, og hvor­dan frem­med­gø­rel­sen har anta­get bil­led­form. Det er det, Debord beskri­ver som det “spek­taku­læ­re”, der omslut­ter sam­fun­det og under­ka­ster det. Ifølge Debord, der er elev af Marx, er det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund ken­de­teg­net ved mod­si­gel­se, men den­ne mod­si­gel­se hol­des nu sam­men af bil­led­li­ge domi­nans­for­mer, der ikke blot træn­ger ind i hver­dags­li­vet, men også gør det svært at over­skue sam­fun­det og dan­ne sig et bil­le­de af det, så man for­står, hvor­dan tin­ge­ne hæn­ger sam­men.

Det spek­taku­læ­re sam­fund er en ana­ly­se af ændrin­ger i kapi­ta­lis­men. Debord udfø­rer en impli­cit kri­tik af basis-over­byg­nings­mo­del­len, idet han kæder det spek­taku­læ­re og den mate­ri­el­le vare­pro­duk­tion sam­men. Den tek­no­lo­gi­ske udvik­ling i de avan­ce­re­de øko­no­mi­er har afslut­tet mate­ri­el elen­dig­hed, men til gen­gæld resul­te­ret i en indi­vi­du­el og soci­al mise­re, pas­si­ve­ring og adskil­lel­se, hvor men­ne­sker bare over­le­ver (og ikke lever). Det er den­ne nye fat­tig­dom, som Debord kort­læg­ger.

Debord udfø­rer en ana­ly­se af frem­kom­sten af nye kon­trol­for­mer. Han træk­ker på Marx’ ana­ly­se af varen og på for­skel­li­ge sene­re udvi­del­ser af kri­tik­ken af den poli­ti­ske øko­no­mi – ikke mindst Georg Lukács’ ana­ly­se af tings­lig­gø­rel­se. Ifølge Debord spil­ler bil­le­der en helt cen­tral rol­le i det spek­taku­læ­re sam­fund, men ikke i en for­sim­plet medi­e­vi­den­ska­be­lig for­stand, hvor det hand­ler om fal­ske eller san­de bil­le­der. Det er i ste­det hel­he­den af det kapi­ta­li­sti­ske sam­funds øko­no­mi­ske, poli­ti­ske og kul­tu­rel­le pro­ces­ser, Debord ana­ly­se­rer. Det er en ana­ly­se af, hvor­le­des de men­ne­ske­li­ge rela­tio­ner, inklu­si­ve spro­get, er ble­vet isce­ne­sat. Fremmedgørelsen er ble­vet udvi­det, den har spredt sig fra fabrik­ken og pro­duk­tions­pro­ces­sen og træn­ger nu ind i områ­der af det men­ne­ske­li­ge liv, der tid­li­ge­re ikke var under­ka­stet vare­for­men, områ­der som fri­tid, men også kunst. Det var der­for, Debord og situ­a­tio­ni­ster­ne på et tids­punkt opgav kun­stin­sti­tu­tio­nen. Det er kun for så vidt, at kun­sten tager form af over­skri­den­de aktio­ner uden for kun­sten, at den er tro mod kun­stens histo­ri­ske poten­ti­a­le og bidra­ger til en kri­tik af det spek­taku­læ­re, kon­klu­de­re­de de. Situationisternes situ­a­tion var det mod­sat­te af spek­tak­let, det var pro­le­ta­ri­a­tets æste­tisk-revo­lu­tio­næ­re selv­ska­bel­se.

Negationens stil

Det er den histo­ri­ske ana­ly­se af udvi­del­sen af under­ka­stel­sen, hvad Marx kald­te subsump­tion, som ten­de­rer til at give Debords ana­ly­se en sær­lig dra­ma­tisk dimen­sion, der moment­vis gør den til stor­la­den for­falds­hi­sto­rie om, hvor­dan men­ne­sket er endt med at miste her­re­døm­met til tek­no­lo­gi­en. Det er en risi­ko, Debord er vil­lig til at tage. Det er imma­nent kri­tik som pole­mik, og pole­mik kan ten­de­re det kari­ke­re­de. Men det var et spørgs­mål om alt eller intet for Debord, kon­tra­re­vo­lu­tio­nen acce­le­re­re­de, det sym­bol­ske pro­duk­tions­ap­pa­rat pro­du­ce­re­de bil­le­der, rek­la­mer, slo­gans, brands og vir­tu­el lyk­ke i en svim­len­de bevæ­gel­se, der­for hand­le­de det om at frem­sæt­te en total­kri­tik, begræn­set kri­tik vil­le blot bekræf­te det bestå­en­de, kun en sam­men­hæn­gen­de kri­tik af den mate­ri­a­li­se­re­de ide­o­lo­gi var rele­vant.

Derfor er Debords bog hel­ler ikke skre­vet som en tør og kede­lig aka­de­misk afhand­ling, men består af 9 kapit­ler og 221 teser, der hver og én ham­rer løs på den spek­taku­læ­re vareø­ko­no­mi og dens bil­led­li­ge domi­nans­for­mer. Det er ikke socio­lo­gi eller poli­tisk viden­skab, Debord har gang i, det er sna­re­re revo­lu­tio­nær anti-viden­skab, en form for poli­tisk skrift, der kal­der på hand­ling og udfor­drer insti­tu­tio­na­li­se­re­de måder at tæn­ke på. Et skrift, som næg­ter at føl­ge reg­ler­ne og leve op til alle muli­ge aka­de­mi­ske nor­mer for god viden­ska­be­lig skik eller måder at argu­men­te­re på. Det spek­taku­læ­re sam­fund er et opråb, et kamp­skrift, hvor ind­hold og form hæn­ger ulø­se­ligt sam­men. Debord skri­ver på én gang kon­trol­le­ret og afori­stisk. Teserne er skre­vet i en sær­lig stil ken­de­teg­net ved en kølig ele­gan­ce, hvad Debord selv kald­te “nega­tio­nens stil”.

Det spek­taku­læ­re sam­fund var en inter­ven­tion, hvor Debord angreb spek­tak­let, men kun hav­de spek­tak­lets domi­ne­re­de for­mer til sin rådig­hed. Bogens ana­ly­se var der­for ulø­se­ligt knyt­tet til en “prak­tisk kri­tik”. Kun når den teo­re­ti­ske kri­tik af spek­tak­let smel­te­de sam­men med “den prak­ti­ske strøm­ning af nega­tion i sam­fun­det”, vil­le den bli­ve sand.

Debords ana­ly­se for­bli­ver vig­tig. På et punkt lader den imid­ler­tid meget til­ba­ge at ønske. Debord og situ­a­tio­ni­ster­ne abon­ne­re­de fuld­hjer­tet på marxis­mens moder­ni­se­rings­u­to­pi. De glo­ri­fi­ce­re­de det tek­no­lo­gi­ske frem­skridt, der fandt sted på bag­grund af Verdenskrigenes destruk­tion, og de tro­e­de, det var muligt at afvik­le løn­ar­bej­det gen­nem auto­ma­ti­se­ring. På den måde reflek­te­re­de den situ­a­tio­ni­sti­ske arbejds­kri­tik blot den selv­kri­tik, som kapi­ta­lis­men selv begynd­te at frem­fø­re i peri­o­den. På det punkt var sam­ti­di­ge tæn­ke­re som Jacques Ellul, som Debord hav­de en åre­lang brevveks­ling med, og Günther Anders læn­ge­re frem­me end Debord.

Dengang og nu

Maj ’68 er læn­ge siden, og Debords for­håb­nin­ger om en revo­lu­tio­nær over­skri­del­se af kapi­ta­lis­men fandt ikke sted. De føl­gen­de fire årti­er var i det sto­re og hele et langt neder­lag. Men siden 2016 har den skjul­te bor­ger­krig inden for det bestå­en­de sam­fund nået et punkt, hvor den bry­der ud i åben kon­fron­ta­tion: I Frankrig udgør Nuit debout, de Gule Veste og sene­st pen­sions­strej­ker­ne en dis­kon­ti­nu­er­lig pro­test­be­væ­gel­se, der peger hin­si­des. Der bli­ver igen ‘kon­stru­e­ret situ­a­tio­ner’ mod spek­tak­let.

Der mang­ler imid­ler­tid noget. Proletariatet er der ikke læn­ge­re. Det histo­ri­ske sub­jekt har for­ladt sce­nen. Historien er ikke slut, men det er svært at argu­men­te­re for, at den har en mening eller en ret­ning, som Debord gjor­de det i 1967. Fukuyama hav­de fak­tisk ret i den for­stand, at der ikke læn­ge­re er nogen eska­to­lo­gi, at der ikke læn­ge­re er en idé om, at men­ne­sker ska­ber histo­ri­en og giver den en mening. Der sker ufat­te­ligt meget, den ene begi­ven­hed aflø­ser den anden – fra 9/11 til inva­sio­nen af Irak til finanskri­sen til de ara­bi­ske revol­ter og plads­be­sæt­tel­ses­be­væ­gel­ser­ne i 2011, til den såkald­te ‘flygt­nin­ge­kri­se’, til Brexit og val­get af Trump og nu cor­o­na-pan­de­mi­en – men der er ikke nogen sam­men­hæn­gen­de mening, der er ikke nogen histo­risk logik. Det er det sto­re skift: pro­le­ta­ri­a­tet er fra­væ­ren­de.

For Debord var pro­le­ta­ri­a­tet en kraft, der lå og pres­se­de på histo­ri­en. Den unge Marx’ skrif­ter om den klas­se­de­stru­e­ren­de klas­se var af stor betyd­ning for Debords fore­stil­ling om den revo­lu­tio­næ­re over­skri­del­se af det kapi­ta­li­sti­ske sam­fund, over­skri­del­sen af ‘for­hi­sto­ri­en’. Proletariatet var en sub­jek­ti­vi­tet, som pres­se­de på måden, ver­den skul­le for­stås. Der var en histo­risk nød­ven­dig­hed. Debord var med på hele den ung­he­ge­li­an­ske histo­rie om pro­le­ta­ri­a­tet som et frem­med­ele­ment “i den moder­ne kapi­ta­lis­me inten­si­ve­re­de frem­med­gø­rel­se”, som Debord for­mu­le­rer det i tese 114. Proletariatet var ble­vet frarø­vet ejer­ska­bet over sin arbejds­kraft og hav­de der­for en mis­sion, en opga­ve. At omgø­re udbyt­nin­gen. Proletariatet hav­de intet, pro­le­ta­rer­ne var jo ejen­doms­lø­se, og der­for var pro­le­ta­ri­a­tet klas­se­sam­fun­dets nega­tion og ophæ­vel­se. Forhistoriens afslut­ning – “kra­vet om at nuti­den per­ma­nent skal her­ske over for­ti­den”. Marx’ vend­te ikke blot Hegels ide­a­li­sti­ske histo­ri­e­fi­lo­so­fi om og gjor­de den til et spørgs­mål om pro­duk­tions­må­der, han gav den også et andet ende­mål, det kom­mu­ni­sti­ske sam­fund. Det var sta­dig­væk målet for Debord. Kommunismen som “den tota­le kri­tik af sepa­ra­tio­nen”.

Perioden siden maj-juni 1968 giver ikke rig­tig anled­ning til at opret­hol­de den dia­lek­ti­ske ana­ly­se. Teoretisk og histo­risk er fore­stil­lin­gen om pro­le­ta­ri­a­tet svær at opret­hol­de. Det bety­der ikke nød­ven­dig­vis, at det revo­lu­tio­næ­re per­spek­tiv skal smi­des over­bords, som blandt andre Foucault, Deleuze og Guattari og Rancière gjor­de det i 1970’erne og 1980’erne, for­di de for­stod tota­li­tets­be­stræ­bel­sen som beme­stren­de. Men det bety­der, at vi må gen­tæn­ke mod­stil­lin­gen eller revi­de­re den.

Hvis vi betrag­ter de kam­pe, der fandt sted før cor­o­na-pan­de­mi­en gjor­de det muligt for sta­ten at luk­ke det offent­li­ge rum helt ned, eksem­pel­vis De Gule Veste i Frankrig, så er det tyde­ligt, at vi har at gøre med et højst sam­men­sat fæno­men, der van­ske­ligt lader sig for­stå med hen­vis­ning til en hege­li­ansk-marxi­stisk histo­ri­e­fi­lo­so­fi. Det var ikke pro­le­ta­ri­a­tet, der stod i rund­kørs­ler­ne. Det var ikke de fat­tig­ste i Frankrig, men de, der bli­ver fat­ti­ge­re og ople­ver en lang­som soci­al derou­te i takt med, at efter­krig­sti­dens vel­færds­sam­fund i løbet af de sid­ste 30 år er ble­vet mere og mere udhu­let. De, der hav­de væn­net sig til at have fri­tid med adspre­del­ser, hvor de kun­ne gå ud og tage på ferie. De, der stil­le og roligt har ople­vet deres pri­vil­e­gi­er gli­de dem af hæn­de og sam­ti­dig har set erhvervs­li­vet og den poli­ti­ske eli­te til­ra­ne sig en sta­dig stør­re rig­dom, magt og luksus, kul­mi­ne­ren­de med en 500.000 euro dyr renove­ring af Élysée-palæ­et. De er ofre for klas­seud­byt­ning og eks­klu­sion, men for­står ikke deres situ­a­tion i hen­hold til nogen idé om klas­se­kamp og da slet ikke soci­a­lis­me eller kom­mu­nis­me, ‘soci­a­li­se­rin­gen af pro­duk­tio­nen’ eller noget i den dur. Det er en grup­pe uden noget for­hold til klas­sepo­li­tik. Det var da også sta­ten, mere end det var arbejds­gi­ve­re eller kapi­ta­list­klas­sen, som de under­tryk­te i udkants-Frankrig pro­teste­re­de imod. Det var sta­ten, sta­ten som vare­ta­ger af den soci­a­le repro­duk­tion. Problemet er selv­føl­ge­lig, at sta­tens evne til at vare­ta­ge den soci­a­le repro­duk­tion løben­de er ble­vet under­mi­ne­ret af den neoli­be­ra­le glo­ba­li­se­ring. Men det var ikke som arbej­de­re, folk stod i rund­kørs­ler­ne eller smadre­de luksus­bu­tik­ker på Champs-Élysées. Det var deres livs­be­tin­gel­ser og den soci­a­le mar­gi­na­li­se­ring, de ople­ver, der gjor­de, at de for man­ges ved­kom­men­de for før­ste gang i deres liv sag­de fra og gik på gaden eller besat­te rund­kørs­ler. Kampen var ikke en klas­se­kamp, det var ikke arbejds­for­hold, det hand­le­de om, men folks hver­dags­liv. Det var ikke arbej­der­klas­sen som pro­le­ta­ri­a­tet, det var sna­re­re dem, der er i færd med at bli­ve over­flø­di­ge, de, der er til overs, hvad socio­lo­ger og psy­ko­lo­ger måske taler om som soci­a­le til­fæl­de.

Den nye pro­test­cy­klus, der for alvor star­te­de i 2011, fin­der sted i opløs­nin­gen af den etab­le­re­de arbej­der­be­væ­gel­se og uden hen­vis­ning til en idé om klas­se­kamp, inklu­si­ve Debords. ‘Arbejderen’ ind­går i dag i et internt/eksternt natio­nal­de­mo­kra­tisk sku­e­spil, hvor såvel sen­fa­sci­ster som soci­al­de­mo­kra­ter kæm­per om ret­ten til at repræ­sen­te­re en sta­dig mere natio­na­li­stisk arbej­der­klas­se, der vil gøre meget for at red­de sine pri­vil­e­gi­er på bekost­ning af ‘de frem­me­de’, hvor­dan de så end isce­ne­sæt­tes. Arbejderklassen er ikke læn­ge­re en revo­lu­tio­nær kraft, og når folk går på gaden, gør de det som indi­vi­der, ikke som en klas­se.