What on Earth is going on?

Gennem for­å­ret og som­me­ren 2022 tog Paradoks natu­ren og kli­ma­et under behand­ling og brag­te artik­ler, der besva­re­de spørgs­må­let: WHAT ON EARTH IS GOING ON?

Seriens bidrag

Spørgsmålet

Jordens til­stand er kri­tisk. For at for­stå og ikke mindst hand­le ud fra det fak­tum, kan filo­so­fi­en natur­lig­vis ikke stå på egne ben, end­si­ge ska­be nogen direk­te “løs­nin­ger” i instru­men­tel for­stand. Men filo­so­fi­en er i stand til, som Thomas Schwarz Wentzer tid­li­ge­re har for­mu­le­ret det i Paradoks, at tæn­ke det “utæn­ke­li­ge”; at tæn­ke det, som tidens mate­ri­el­le betin­gel­ser og hori­sont er udtryk for, i nye kon­stel­la­tio­ner:

At tæn­ke bety­der, at man prø­ver at ska­be en intel­lek­tu­el ori­en­te­ring, der tør til­ta­le det, som kri­sen er et udtryk for, i nye og måske hidtil ukend­te begre­ber og tan­ke­møn­stre, der synes at lig­ge hin­si­des det hidtil for­svar­li­ge og kend­te.

Ofte kræ­ver den kon­kre­te histo­ri­ske situ­a­tion, at bestem­te spørgs­mål stil­les på nye måder, eller også viser et bestemt begrebs­ap­pa­rat sig util­stræk­ke­ligt og må for­ny­es eller erstat­tes. Den nuvæ­ren­de pla­ne­tæ­re kri­se – som man­ge kæder sam­men med den omstrid­te term “antro­po­cæn”, der hen­vi­ser til, at men­ne­ske­lig hand­len har for­år­sa­get radi­ka­le brud i Jordens inter­a­ge­ren­de fysi­ske, kemi­ske og bio­lo­gi­ske syste­mer – er langt fra en und­ta­gel­se. Den affø­der en bred vif­te af sam­men­væ­ve­de teo­re­ti­ske såvel som prak­ti­ske spørgs­mål, der må stil­les og besva­res på ny – det gæl­der alt lige fra de eti­ske, poli­ti­ske, rets­fi­lo­so­fi­ske, tek­no­lo­gi­fi­lo­so­fi­ske, viden­sk­ab­ste­o­re­ti­ske, epi­ste­mo­lo­gi­ske og meta­fy­si­ske af slagsen.

Udgangspunktet for det­te tema er, at filo­so­fi­en og dens søster­fag kan til­by­de noget i den nuvæ­ren­de situ­a­tion, som andre disci­pli­ner ikke kan. Ud fra den anta­gel­se invi­te­rer vi alle teo­re­ti­ke­re til at ind­sen­de bidrag om den pla­ne­tæ­re kri­se. Bidragene kan foku­se­re på alt lige fra meta­fy­si­ske over­vej­el­ser over for­hol­det mel­lem men­ne­ske og natur til kon­kre­te ana­ly­ser af kli­ma­po­li­ti­ske hand­lings­for­mer. De kan tage afsæt i føl­gen­de spørgs­mål og tema­er, men er ikke begræn­set af dem:

  • Er nule­ven­de men­ne­sker ansvar­li­ge for frem­ti­di­ge gene­ra­tio­ner af men­ne­sker såvel som ikke-men­ne­ske­li­ge dyr?
  • Hvad er en “orga­nis­me”, og hvil­ke orga­nis­mer kan til­skri­ves “bevidst­hed” eller “følel­ser”? Og hvad er kri­te­ri­er­ne for at til­skri­ve noget eller nogen (moralsk) vær­di?
  • Hvad er “natur”? Er distink­tio­nen mel­lem “natur” og “kul­tur” hold­bar?
  • Hvilke eti­ske over­vej­el­ser med­fø­rer den moder­ne tek­no­lo­gi?
  • Hvad er de epi­ste­mo­lo­gi­ske impli­ka­tio­ner af kli­ma­mo­del­ler, især i for­hold til arbej­det med enor­me tids- og rum­ska­la­er, som det for eksem­pel er til­fæl­det med hen­syn til ana­ly­ser af isker­ner? Og hvor­dan skal vi for­stå kli­ma­skep­ti­cis­me fra et soci­a­lepi­ste­mo­lo­gisk per­spek­tiv?
  • Hvilke poli­ti­ske stra­te­gi­er og mod­stands­for­mer er legi­ti­me i den nuvæ­ren­de situ­a­tion?
  • Hvilken rol­le kan æste­tik­ken spil­le i kli­ma­ka­ta­stro­fens tidsal­der?
  • Hvad er kapi­ta­lis­mens rol­le i kli­ma­kri­sen?
  • Hvad kan vi bru­ge fæno­meno­lo­gi­ske under­sø­gel­ser af men­ne­skers erfa­rings­for­mer i for­hold til den ikke-men­ne­ske­li­ge natur til?
  • Hvordan bør vi for­stå “tid” og “histo­rie” når “natu­rens” og “vores” histo­rie smel­ter sam­men i den “antro­po­cæ­ne” tidsal­der?