Stafet: Er filosofien død?

Sommeren 2021 stil­ler Paradoks skar­pt på ryg­ter­ne om filo­so­fi­ens død. Vi under­sø­ger spørgs­må­let gen­nem en “sta­fet” – en serie af kor­te­re filo­so­fi­ske artik­ler med det “benspænd”, at hvert bidrag skal ind­dra­ge et eller fle­re tid­li­ge­re bidrag fra sta­fet­ten. Med sta­fet­for­ma­tet håber vi at under­støt­te en filo­so­fisk sam­ta­le over tid. Og vi håber, at du vil være med!

Stafetten ind­til nu

Spørgsmålet: Er filo­so­fi­en død?

Why are we here? Where do we come from? Traditionally, the­se are questions for phi­los­op­hy, but phi­los­op­hy is dead. Philosophers have not kept up with modern deve­l­op­ments in sci­en­ce. Scientists have beco­me the bea­rers of the torch of discove­ry in our quest for know­led­ge.

– Stephen Hawking

Spørgsmålet om filo­so­fi­ens død for­stås bredt og skal fun­ge­re som spring­bræt til en bre­de­re debat om filo­so­fi­ens rol­le og frem­tid, her­un­der spørgs­mål som:

 • Har viden­ska­ben over­flø­dig­gjort filo­so­fi­en?
 • Har “filo­sof­fen” sta­dig en rol­le at spil­le som offent­lig intel­lek­tu­el?
 • Hvilken vær­di, hvis nogen, ska­ber filo­so­fi­en?
 • Hvad gør den øge­de aka­de­mi­se­ring og spe­ci­a­li­se­ring ved filo­so­fi­ens rele­vans?
 • Kan filo­so­fi­en over­le­ve under de nuvæ­ren­de insti­tu­tio­nel­le ram­mer?
 • Hvis filo­so­fi­en ikke er død, hvad er så dens frem­tid?

Sådan del­ta­ger du

Har du lyst til at del­ta­ge i sta­fet­ten, hører vi ger­ne fra dig, før din arti­kel er klar: Send os en mail på kontakt@paradoks.nu, så giver vi dig adgang til at læse alle mod­tag­ne bidrag. Stafetten løber frem til slut­nin­gen af august, så vi vil ger­ne have din fær­di­ge arti­kel i hæn­de sene­st 15. august.

Vær des­u­den opmærk­som på, at sta­fet­ten har en ræk­ke reg­ler, som dit bidrag skal over­hol­de:

 • Din arti­kel skal selv­føl­ge­lig tage afsæt i spørgs­må­let: “Er filo­so­fi­en død?” – men det er ikke et krav, at du næv­ner pro­ble­met eks­pli­cit.
 • Din arti­kel skal på en eller anden måde ind­dra­ge mindst ét tid­li­ge­re bidrag fra sta­fet­ten – men om du for­mu­le­rer din arti­kel som et direk­te svar eller blot refe­re­rer en poin­te, det er op til dig.
 • Referencer gives i fod­no­ter efter almin­de­lig aka­de­misk skik, men der­u­d­over behø­ver artik­len ikke føl­ge nogen klas­sisk arti­kel­struk­tur.
 • Vi fore­stil­ler os, at dit bidrag har en læng­de på 3–5 nor­mal­si­der à 2.400 tegn. Maksimum er 10 nor­mal­si­der. Udover det­te gæl­der vores sæd­van­li­ge skri­ve­vej­led­ning.
 • Når din arti­kel er fær­dig, bedes du ind­sen­de den via vores arti­kel­for­mu­lar. Du behø­ver ikke ved­læg­ge et resumé ved ind­sen­del­se, men bemærk ger­ne i for­mu­la­rens resumé­felt, at bidra­get er en del af sta­fet­ten.