Stafet: Er filosofien død?

Sommeren 2021 stil­le­de Paradoks skar­pt på ryg­ter­ne om filo­so­fi­ens død. Vi under­søg­te spørgs­må­let gen­nem en “sta­fet” – en serie af kor­te­re filo­so­fi­ske artik­ler med det “benspænd”, at hvert bidrag skul­le ind­dra­ge et eller fle­re tid­li­ge­re bidrag fra sta­fet­ten.

Stafettens bidrag

Spørgsmålet: Er filo­so­fi­en død?

Why are we here? Where do we come from? Traditionally, the­se are questions for phi­los­op­hy, but phi­los­op­hy is dead. Philosophers have not kept up with modern deve­l­op­ments in sci­en­ce. Scientists have beco­me the bea­rers of the torch of discove­ry in our quest for know­led­ge.

– Stephen Hawking

Spørgsmålet om filo­so­fi­ens død for­stås bredt og skal fun­ge­re som spring­bræt til en bre­de­re debat om filo­so­fi­ens rol­le og frem­tid, her­un­der spørgs­mål som:

  • Har viden­ska­ben over­flø­dig­gjort filo­so­fi­en?
  • Har “filo­sof­fen” sta­dig en rol­le at spil­le som offent­lig intel­lek­tu­el?
  • Hvilken vær­di, hvis nogen, ska­ber filo­so­fi­en?
  • Hvad gør den øge­de aka­de­mi­se­ring og spe­ci­a­li­se­ring ved filo­so­fi­ens rele­vans?
  • Kan filo­so­fi­en over­le­ve under de nuvæ­ren­de insti­tu­tio­nel­le ram­mer?
  • Hvis filo­so­fi­en ikke er død, hvad er så dens frem­tid?