• Print
Denne artikel er en del af serien “

Ny­mate­ria­lis­men og dens øko­marxis­tiske ud­for­dring: Om onto­logisk skygge­boksning i miljø­humaniora


8. marts 2024

I de sene­re år er for­ske­re inden for det tvær­di­sci­pli­næ­re felt mil­jøhu­ma­ni­o­ra begyndt at tale på en ny måde.1Artiklen er en over­sæt­tel­se af “New Mate­ri­a­lism and the Eco-Marxist Chal­len­ge: Onto­lo­gi­cal Sha­dow­boxing in the Environ­men­tal Huma­ni­ties”, som oprin­de­ligt blev udgi­vet i tids­skrif­tet Environ­men­tal Huma­ni­ties årg. 15. nr. 2, 2023. Jeg vil ger­ne tak­ke The­re­se Vil­lemo­es Marstal, Marie Lou­i­se Krogh, Mar­tin Karls­son … Continue reading Efter et årti fyldt med dis­kus­sio­ner om mate­ri­a­li­te­ten, dens “vita­li­tet”, “intra-aktion” og “ikke-men­ne­ske­li­ge sam­men­fil­trin­ger”, fin­der man i dag en sta­dig stør­re inte­res­se for kapi­ta­lis­men, med alt hvad der­til hører af “øko­lo­gi­ske rev­ner”, “fos­si­le øko­no­mi­er” og alle­steds­nær­væ­ren­de “affaldslandskaber”.4Se John Bel­la­my Foster, Brett Clark og Richard York, The Eco­lo­gi­cal Rift: Capi­ta­lis­m’s War on the Earth (New York: Mont­hly Review Press, 2010); Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (New York: Ver­so, 2016); Mik­kel Krau­se Frantzen og Jens Bje­ring, “Eco­lo­gy, Capi­ta­lism, Waste: From Hypero­b­ject to … Continue reading Skif­tet dri­ves frem af en genop­li­vet øko­marxi­stisk tænk­ning, der – bedømt ud fra kvan­ti­tet ale­ne – har opnå­et en stor popu­la­ri­tet over de sid­ste ti år.3Se Goog­le Ngram, “Eco­marxism 2010–2019”. Men i sam­me bevæ­gel­se som den­ne tænk­ning har ændret det aka­de­mi­ske voka­bu­lar, har den også stil­let os et sæt nye teo­re­ti­ske udfor­drin­ger. I hvert fald ledsa­ges det øko­marxi­sti­ske boom af fle­re har­ske pole­mik­ker, der kri­ti­se­rer fel­tets man­ge­åri­ge opta­get­hed af mate­ri­a­li­tet og kon­fron­te­rer os med en ræk­ke svæ­re filo­so­fi­ske dilemmaer:2Se Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (New York: Ver­so, 2016); Anne Pasek, “Car­bon Vita­lism: Life and the Body in Cli­ma­te Deni­al”, Environ­men­tal Huma­ni­ties 13, nr. 1 (2021): 1–20; John Bel­la­my Foster, “Marxism in the Ant­hro­po­ce­ne: Dia­lecti­cal Rifts on the Left”, Inter­na­tio­nal … Continue reading Skal man som mil­jøhu­ma­nist abon­ne­re på deleuzi­ansk monis­me eller hege­li­ansk dia­lek­tik? Hvad skal vi for­stå ved kol­lek­tiv agens? Bør fel­tet for­føl­ge en “gam­mel” eller “ny” mate­ri­a­lis­me?

For en umid­del­bar betragt­ning lig­ner det­te sam­men­stød mel­lem nyma­te­ri­a­lis­me og øko­marxis­me en gen­ta­gel­se af vel­kend­te onto­lo­gi­ske dis­kus­sio­ner. Da nyma­te­ri­a­lis­men som bevæ­gel­se fik momen­tum i slut­nin­gen af 00’erne, var det nem­lig ikke kun soci­al­kon­struk­tio­nis­mens tek­stu­a­lis­me, der stod for skud, men også den marxi­sti­ske mate­ri­a­lis­me og ikke mindst dens påstå­e­de deter­mi­nis­me. Med den ene hånd afvi­ste nyma­te­ri­a­li­ster­ne soci­al­kon­struk­ti­vis­men for at udbre­de en tænk­ning, der opfat­te­de mate­ri­a­li­te­ten som en blank tav­le for soci­a­le inskrip­tio­ner; med den anden afvi­ste de den histo­ri­ske mate­ri­a­lis­me for at hypost­a­se­re øko­no­mi­en som en mate­ri­el base og ned­vur­de­re ide­o­lo­gi­er­ne, dis­kur­ser­ne og semio­tik­ken som rene epifænomener.5Se Don­na Haraway. “Situ­a­ted Know­led­ges: The Sci­en­ce Question in Femi­nism and the Pri­vil­e­ge of Par­ti­al Per­specti­ve.” Femi­nist Stu­di­es 14, nr. 3 (1988): 591; Eliza­beth Grosz, Vola­ti­le Bodi­es: Toward a Corpo­re­al Femi­nism. (Bloo­m­ing­ton: Indi­a­na Uni­ver­si­ty Press, 1994), 190; og Jane Ben­nett, Vibrant Mat­ter: A Poli­ti­cal … Continue reading Nyma­te­ri­a­li­ster­ne selv, lød det, led­te efter en mid­del­vej. Og fandt den i en post­struk­tu­ra­li­stisk ver­sion af mate­ri­a­lis­men, som aner­kend­te den til­fæl­di­ge og ufor­ud­si­ge­li­ge sam­men­fil­tring af alle for­mer for mate­ri­el­le og kul­tu­rel­le kræf­ter. Frem­for at udlæg­ge dis­se kræf­ter som diko­to­mi­ske poler i et onto­lo­gisk hie­rar­ki gen­for­tol­ke­de nyma­te­ri­a­li­ster­ne mate­ri­a­li­tet og dis­kurs som gen­si­digt afhæn­gi­ge – eller “intra-akti­ve” – fæno­me­ner, der kon­stant sam­men­flet­tes i kom­plek­se og man­ge­facet­te­re­de for­mer og bevæ­gel­ser. Mate­ri­a­li­tet var nu hver­ken moto­ren i en histo­risk tele­o­lo­gi eller et tomt lær­red for kul­tu­rel­le pro­jek­tio­ner, men udfol­de­de sig i “bio-soci­a­le assem­bla­ger”, “mate­ri­elt-dis­kur­si­ve fel­ter”, “socio-mate­ri­elt kød”, “natur-kul­tu­rer” osv.6Jane Ben­nett, “System and Things: On Vital Mate­ri­a­lism and Object-Ori­en­ted Phi­los­op­hy”, i The Non­hu­man Turn, red. Richard Gru­sin (Min­ne­a­po­lis: Min­neso­ta Uni­ver­si­ty Press, 2015 85): 223–40; Don­na Haraway, “Situ­a­ted Know­led­ges”, 588; Mayra Rive­ra, Poe­ti­cs of the Flesh (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2015), 149–152; … Continue reading

Den­ne kri­ti­ske udlæg­ning af marxis­men pas­ser dog ikke sær­ligt godt på nye­re øko­marxi­stisk tænk­ning. Her er base-ver­sus-over­byg­nings­mo­del­len ble­vet for­ladt til for­del for mere rela­tio­nel­le posi­tio­ner, for så vidt man­ge af nuti­dens øko­marxi­ster er opta­ge­de af at for­stå, hvil­ken slags dia­lek­tik, der bedst beskri­ver for­hol­det mel­lem natur og kul­tur. I dag argu­men­te­rer John Bel­la­my Foster for en dia­lek­tisk aner­ken­del­se af “øko­lo­gi­ske kløf­ter”; Jason W. More advo­ke­rer for en marxi­stisk “bundt-dia­lek­tik”; og Andreas Malm hæv­der, at kun såkaldt “egen­skabs-dua­lis­me” kan ind­fan­ge “dia­lek­tik­ken mel­lem natur og kultur.”7Foster, Clark, and York, Eco­lo­gi­cal Rift, 32; Moo­re, Capi­ta­lism in the Web of Life: Eco­lo­gy and the Accu­mu­la­tion of Capi­tal (Lon­don: Ver­so, 2015), 5–8; Malm, Pro­g­ress of this Storm, 59. I en stri­be højlyd­te pole­mik­ker fra de sene­re år har dis­se figu­rer skif­te­vis ankla­get hin­an­den for at være enten for dua­li­sti­ske eller for moni­sti­ske, men alle tre abon­ne­rer i sid­ste ende på dia­lek­ti­ske posi­tio­ner og aner­ken­der på den måde – uag­tet deres uenig­he­der – både den gen­si­di­ge afhæn­gig­hed mel­lem kul­tur og natur og dis­se kate­go­ri­ers respek­ti­ve autonomi.8See for eksem­pel Foster, “Marxism in the Ant­hro­po­ce­ne”, 398–402; Moo­re, Capi­ta­lism in the Web of Life, 77; og Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 97–99. I deres onto­lo­gi­er bekræf­ter de, at natu­ren ikke er helt ube­rørt af kul­tu­ren, sam­ti­dig med at de udlæg­ger natu­ren som et væld af pro­ces­ser og akti­vi­te­ter, der udfol­der sig hin­si­des kul­tu­ren.

For­mu­le­ret på den måde vir­ker dis­se teo­ri­er imid­ler­tid ikke så ander­le­des end det nyma­te­ri­a­li­sti­ske pro­jekt. Selv for folk som under­teg­ne­de – der har været ret invol­ve­ret i at frem­me det­te pro­jekt – kan det nu og da være svært at skil­le posi­tio­ner­ne fra hin­an­den. Helt fra dens begyn­del­se begav nyma­te­ri­a­lis­men sig jo også ud på den svæ­re øvel­se at respek­te­re natu­rens onto­lo­gi­ske sta­tus uden at udvi­ske kul­tu­rens betyd­ning. Og giver man afkald på den gam­le marxi­sti­ske mate­ri­a­lis­mes tele­o­lo­gi­ske deter­mi­nis­me, er der da hel­ler ikke sær­ligt langt fra øko­marxi­ster­nes dia­lek­tik mel­lem natur og sam­fund til nyma­te­ri­a­li­ster­nes intra-aktion mel­lem mate­ri­a­li­tet og dis­kurs. Mens de to posi­tio­ner ofte udlæg­ges som et onto­lo­gisk dilem­ma, er det med andre ord ikke de sto­re onto­lo­gi­ske for­skel­le, der adskil­ler dem.

Men hvad adskil­ler dem så? Hvor­for ledsa­ges opblom­strin­gen af øko­marxi­stisk teo­ri af en stri­be filo­so­fi­ske pole­mik­ker mod nyma­te­ri­a­lis­men, hvis vi kun har at gøre med en min­dre onto­lo­gisk revi­sion? Hvor­for gå så meget op i val­get mel­lem dia­lek­tik og intra-aktion, hvis det ofte er svært at ken­de for­skel? Hvad er egent­lig på spil i de aktu­el­le debat­ter?

I det­te essay argu­men­te­rer jeg for, at det igang­væ­ren­de sam­men­stød mel­lem nyma­te­ri­a­lis­men og øko­marxis­men hand­ler min­dre om onto­lo­gi­ske for­skel­le og mere om for­skel­li­ge hold­nin­ger til kri­tik­ken som meto­de. Jeg hæv­der med andre ord, at man­ge bidrag til den­ne dis­kus­sion udø­ver en slags onto­lo­gisk skyg­ge­boks­ning, der i sid­ste ende slø­rer en mere grund­læg­gen­de uenig­hed om kri­tik­kens rol­le og sta­tus. For at demon­stre­re den­ne poin­te vil jeg i det føl­gen­de først vise, hvor­dan en til­knyt­ning til kri­ti­ske meto­der får øko­marxi­ster til at pole­mi­se­re imod onto­lo­gi­er, som ved nær­me­re efter­syn lig­ner deres egne. Jeg vil der­ef­ter vise, hvor­dan nyma­te­ri­a­li­ster frem­sæt­ter sådan­ne onto­lo­gi­er i en bestræ­bel­se på at sup­ple­re dis­se kri­ti­ske meto­der med mere affek­tivt enga­ge­re­de til­gan­ge. Beg­ge dele vil ske i en sam­men­lig­ning mel­lem to nye­re udgi­vel­ser af leden­de skik­kel­se fra hver side, nem­lig på den ene side Andreas Malms The Pro­g­ress of this Storm (2018), en mere end to hund­re­de sider lang kri­tik af ind­fly­del­ses­ri­ge nav­ne inden for og omkring nyma­te­ri­a­lis­men, og Jane Ben­netts Influx and Efflux (2020), der – som opføl­ge­ren til Vibrant Mat­ter (2010) – impli­cit tager liv­tag med mel­lem­lig­gen­de ind­ven­din­ger mod nyma­te­ri­a­lis­men. Ved at foku­se­re på dis­se to skik­kel­ser som poler i en stør­re dis­kus­sion risi­ke­rer jeg selv­føl­ge­lig at redu­ce­re den mang­fol­dig­hed af posi­tio­ner, som fin­des i både den nyma­te­ri­a­li­sti­ske og øko­marxi­sti­ske lejr. Til gen­gæld håber jeg at kun­ne opteg­ne de over­ord­ne­de kon­flikt­linjer i den­ne kon­fron­ta­tion, sam­ti­dig med at mine læse­re husker på, at Ben­nett og Malm kun udgør to eksemp­ler i mere ind­vik­le­de og tve­ty­di­ge fel­ter. Med dis­se kom­plek­si­te­ter in men­te er målet med essay­et i sid­ste ende at mod­ar­bej­de den meto­do­lo­gi­ske dog­ma­tis­me hos øko­marxi­ster, som opfat­ter kri­tik som den ene­ste legi­ti­me meto­de.

Hvor­dan man afvi­ser (sin egen) monis­me: Andreas Malm

Andreas Malm er nok mest kendt for at have fore­slå­et “kapi­ta­lo­cæn” som et histo­risk begreb, der frem­hæ­ver kapi­ta­lis­mens pla­ne­tæ­re påvirk­ning som defi­ne­ren­de for vores aktu­el­le ære.9Malm deler ofte den­ne ære med Jason Moo­re og Don­na Haraway, som dog beg­ge kre­di­te­rer ham. Se Nico­le Welk-Joer­ger, “Restor­ing Eden in the Amish Ant­hro­po­ce­ne,” Environ­men­tal Huma­ni­ties 11, nr. 1 (2019): 90; Man­dy Bloom­fi­eld, “Wide­ning Gyre: A Poe­ti­cs of Oce­an Pla­sti­cs”, Con­fi­gu­ra­tions 27, nr. 4 (2019): 508; Jason Moo­re, … Continue reading Men Malm er også for­fat­te­ren bag en af de mest omfat­ten­de kri­tik­ker af nyma­te­ri­a­lis­men til dato. I The Pro­g­ress of this Storm opsum­me­rer og udfol­der han en ræk­ke øko­marxi­sti­ske ind­ven­din­ger, der alle i sid­ste ende afvi­ser de nyma­te­ri­a­li­sti­ske onto­lo­gi­er som poli­tisk dub­i­ø­se. Ved nær­me­re efter­syn viser de afvi­ste onto­lo­gi­er sig imid­ler­tid at være ret så beslæg­te­de med dem, øko­marxi­ster­ne selv præ­sen­te­rer.

Bogens hove­d­ar­gu­ment lyder, at nyma­te­ri­a­lis­mens onto­lo­gi­er slø­rer skel­let mel­lem natur og sam­fund på måder, der er kon­cep­tu­elt og filo­so­fisk pro­ble­ma­ti­ske. Den­ne slø­ring, skri­ver Malm, frarø­ver nem­lig men­ne­sket dets eks­klu­si­ve evne til at hand­le ved at distri­bu­e­re agens til alle eksi­sten­ser, men­ne­ske­li­ge såvel som ikke-men­ne­ske­li­ge. I deres for­søg på at kor­ri­ge­re soci­al­kon­struk­ti­vis­mens tek­stu­a­lis­me går nyma­te­ri­a­li­ster­ne sim­pelt­hen for langt, når de gør mate­ri­a­li­te­ten frem for dis­kur­ser­ne til fun­da­men­tet for al hand­len, og af den grund, hæv­der Malm, udvi­sker de væsent­li­ge for­skel­le mel­lem men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge værens­for­mer. “Alt udlæg­ges som et vir­var af hybri­der,” lyder det i bag­si­de­teksten, men i den­ne sta­digt mere opvar­me­de ver­den, “er det vig­ti­ge­re end nogen­sin­de at skel­ne mel­lem det natur­li­ge og det sociale”.10Dette og alle cita­ter neden­for, som stam­mer fra engel­ske kil­der, er over­sat af forfatteren. For hvor­dan skul­le vi kun­ne iden­ti­fi­ce­re kli­ma­kri­sens rød­der, hvis vores teo­ri­er ikke kan skel­ne mel­lem anthro­pos og resten af natu­ren? Det er men­ne­sker, der er pro­ble­met her – ikke myrer og træ­er.

Så langt så godt. Det hele bli­ver straks mere kom­pli­ce­ret, når Malm løf­ter slø­ret for sin egen onto­lo­gi. For nyma­te­ri­a­li­ster begyn­der han i hvert fald at lyde mere som en fjern slægt­ning end en døds­fjen­de. Tag hans defi­ni­tion af “natur”, som vir­ker til at hen­vi­se til de selv sam­me fæno­me­ner, som nyma­te­ri­a­li­ster beskri­ver med deres begreb om ikke-men­ne­ske­lig agens. Med en for­mu­le­ring fra Kate Soper opfat­ter Malm natu­ren som “de mate­ri­el­le struk­tu­rer og pro­ces­ser, der er uaf­hæn­gi­ge af men­ne­ske­lig akti­vi­tet (i den for­stand at de ikke er et men­ne­ske­skabt pro­dukt), og hvis kræf­ter og kaus­a­li­tetskæ­der er den nød­ven­di­ge betin­gel­se for ethvert men­ne­skes handling­er og deter­mi­ne­rer de muli­ge for­mer, det kan tage”.11Soper cite­ret i Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 28. I den­ne udlæg­ning er natu­ren ken­de­teg­net ved kræf­ter, der ikke kan kon­trol­le­res af men­ne­sket, men net­op betin­ger men­ne­skets gøren og laden. Natu­ren er hin­si­des vores ræk­ke­vid­de, sam­ti­dig med at den påvir­ker os. Mens nyma­te­ri­a­li­ster nok vil­le beskri­ve den­ne egen­skab ved natu­ren med ter­mer som autopoie­sis, vita­li­tet eller, ja, agens, sig­ter de ikke desto min­dre til en meget beslæg­tet dyna­mik. I sid­ste ende under­stre­ger beg­ge posi­tio­ner de ikke-men­ne­ske­li­ge kræf­ters evne til at gøre en for­skel uden hjælp fra men­ne­sket og dets kul­tur, og at den­ne for­skel­s­gø­ren gen­nem­træn­ger og regu­le­rer ethvert men­ne­ske.

På den måde aner­ken­der Malm et vist over­lap mel­lem natur og kul­tur, selv­om han i udgangs­punk­tet argu­men­te­rer for at hol­de dis­se kate­go­ri­er adskil­te. Fak­tisk ind­pla­ce­rer han sene­re beg­ge i den sam­me sub­stans og beken­der sig der­med eks­pli­cit til en slags monis­me. “Sam­men­flet­nin­gen af soci­a­le og natur­li­ge rela­tio­ner,” skri­ver han, “er ikke ale­ne mulig men uund­gå­e­lig, for så vidt de beg­ge tager del i den sam­me mate­ri­el­le verden”.12Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 60. Iføl­ge Malm adskil­ler den­ne monis­me sig imid­ler­tid mar­kant fra nyma­te­ri­a­li­ster­nes monis­me. Sidst­nævn­te inde­bæ­rer nem­lig en flad onto­lo­gi, der til­de­ler de sam­me egen­ska­ber til alle enti­te­ter og væs­ner, mens Malms egen posi­tion aner­ken­der de distink­te træk, der adskil­ler men­ne­sker fra ikke-men­ne­sker. Ved at udlæg­ge dis­se træk som “emer­gen­te egen­ska­ber”, der opstår til­fæl­digt op igen­nem evo­lu­tions­hi­sto­ri­en, rede­gør Malm for de spe­ci­fik­ke kva­li­te­ter, der udmær­ker men­ne­sket (inten­tio­na­li­tet er hans pri­mæ­re eksem­pel), uden at fal­de til­ba­ge i meta­fy­si­ske diko­to­mi­er. Nav­net han anven­der for den­ne posi­tion er “substans-monist-materialist-egenskabsdualisme”.13Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 59.

Læser man de nyma­te­ri­a­li­sti­ske tek­ster opmærk­somt, vil man imid­ler­tid opda­ge, at selv­om de fle­ste nyma­te­ri­a­li­ster hol­der sig fra begre­ber som “dia­lek­tik” og “dua­lis­me”, aner­ken­der de fak­tisk de for­skel­le, der adskil­ler det men­ne­ske­li­ge fra det ikke-men­ne­ske­li­ge. Tæn­ke­re som Rosi Brai­dot­ti, Karen Barad, Eliza­beth Grosz, Sta­cy Alai­mo og Ben­nett bru­ger selv­føl­ge­lig rig­tig nok mest tid på at udpe­ge lig­he­der­ne – for eksem­pel ved at afslø­re de mere-end-men­ne­ske­li­ge kva­li­te­ter ved menneskekroppen.14Se for eksem­pel Sta­cy Alai­mo, Bodi­ly Natu­res: Bodi­ly Natu­res: Sci­en­ce, Environ­ment, and the Mate­ri­al Self (Bloo­m­ing­ton: Indi­a­na Uni­ver­si­ty Press, 2010) og Astri­da Nei­ma­nis, Bodi­es of Water: Post­hu­man Femi­nist Pheno­meno­lo­gy (Lon­don: Blooms­bury Publis­hing, 2017). Men ingen af dis­se skik­kel­ser udlæg­ger men­ne­sket og ikke-men­ne­ske­li­ge arter som én og sam­me ting. Poin­ten her er ikke at udvi­ske dis­se for­skel­le fuld­stæn­digt, sådan som Dia­na Coo­le og Samantha Frost også under­stre­ger i deres ofte cite­re­de intro­duk­tion til New Mate­ri­a­lis­ms (2010), men at vise, at “for­skel­len mel­lem men­ne­sker og dyr, ja, selv mel­lem san­sen­de og ikke-san­sen­de mate­ri­a­li­tet, mere er et spørgs­mål om gra­der end om arter”.15Diana Coo­le og Samantha Frost, “Intro­ducing the New Mate­ri­a­lis­ms”, i New Mate­ri­a­lis­ms: Onto­lo­gy, Agen­cy, Poli­ti­cs, red. Dia­na Coo­le og Samantha Frost (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2010), 21. Og over­ra­sken­de nok for­kla­rer fle­re nyma­te­ri­a­li­ster dis­se for­skel­les opstå­en med de selv sam­me begre­ber som Malm, for eksem­pel når Ben­nett skri­ver om mate­ri­a­li­te­tens “emer­gens” og Grosz om dens “evolution”.16Bennett, Vibrant Mat­ter, 24; Grosz, Beco­m­ing Undo­ne, 11–25.

Kri­tik­ken som dog­me

Dis­se lig­he­der rej­ser selv­føl­ge­lig en mas­se spørgs­mål. Hvis Malms onto­lo­gi på cen­tra­le punk­ter lig­ner nyma­te­ri­a­li­ster­nes, hvor­for så gå så meget op i at afvi­se sidst­nævn­te? Hvad er det egent­lig, der dri­ver pole­mi­k­ken, hvis ikke sub­stan­ti­el­le uenig­he­der om for­hol­det mel­lem natur og kul­tur?

Dis­se spørgs­mål kan givet­vis udfor­skes på man­ge for­skel­li­ge måder, men nøg­len til at besva­re dem, tror jeg, gem­mer sig i den spe­ci­fik­ke reto­rik, man fin­der i The Pro­g­ress of this Storm. Her viser der sig nem­lig et sær­ligt møn­ster. Malms reto­ri­ske ynd­lings­greb går ud på at udvæl­ge et pro­vo­ke­ren­de begreb fra det nyma­te­ri­a­li­sti­ske voka­bu­lar og der­ef­ter for­læn­ge dets impli­ka­tio­ner ud i det absur­de. Inden for reto­rik­ken kal­des det­te greb reductio ad absur­dum, og det til­la­der Malm at afvi­se nyma­te­ri­a­lis­men ved at frem­stil­le dens kon­se­kven­ser som uac­cep­tab­le. Manøv­ren går nogen­lun­de sådan her: Tror nyma­te­ri­a­li­ster vir­ke­lig, at mate­ri­a­li­te­ten er leven­de? “Ingen vil­le adspør­ge CO2-mole­ky­ler om at kom­me ned fra him­len eller kræ­ve, at olie­p­lat­for­me skrot­ter sig selv og råder bod på sine handlinger”.17Malm, Pro­g­ress of this Storm, 117. Tror de vir­ke­lig, at agens er distri­bu­e­ret på tværs af men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge aktø­rer? “Man kan lige fore­stil­le sig, hvor­dan den­ne tan­ke­gang vil­le tage sig ud i inter­na­tio­na­le kli­ma­for­hand­lin­ger. Det var ikke os, der star­te­de kul­ud­vin­din­gen eller udled­te CO2’en; det var svær­men af aktø­rer, der ind­fan­ge­de os i deres hvirvelvind”.18Malm, Pro­g­ress of this Storm, 111. Hvis nyma­te­ri­a­lis­men, fort­sæt­ter Malm, “skal give nogen som helst mening i den her sam­men­hæng, opfor­dres vi fak­tisk til at tro, at depo­ter selv har agens i mod­sæt­ning til dem, der udgra­ver dem, at kul og sky­er har hand­let som ude­frakom­men­de kræf­ter, at ikke-men­ne­ske­li­ge arter hele tiden har været ivri­ge efter at for­bru­ge fos­si­le brændsler”.19Malm, Pro­g­ress of this Storm, 110.

Som dis­se eksemp­ler tyde­lig­gør, byg­ger Malms argu­ment i vid udstræk­ning på en lat­ter­lig­gø­rel­sens reto­rik. Se alle dis­se fjol­le­de nyma­te­ri­a­li­ster! Deres ker­ne­be­gre­ber er absur­de! Og alli­ge­vel er det hele ikke så enkelt, som det lyder. For lige så meget som absur­di­tet­ser­fa­rin­ger kan vir­ke sel­vind­ly­sen­de, er det ikke nød­ven­dig­vis givet, hvad der tæl­ler som absurd. Som Foucault min­der os om, afhæn­ger enhver afgræns­ning mel­lem menings­ful­de og absur­de påstan­de af deres spe­ci­fik­ke epi­ste­mi­ske kontekster.20Foucault, The Order of Things: An Archa­e­o­lo­gy of the Human Sci­en­ces. (New York: Vin­ta­ge Books, 1970 [1966]), 183. Hvad der opfat­tes som menings­fuldt, kom­mer med andre ord an på kri­te­ri­er­ne for menings­ska­bel­se i det gæl­den­de dis­kur­si­ve regi­me. I det lys bli­ver spørgs­må­let ikke, om Malm har ret eller ej, men hvil­ke epi­ste­mi­ske præ­mis­ser, der lig­ger bag hans lat­ter­lig­gø­rel­se. Eller ander­le­des for­mu­le­ret: Hvil­ke aka­de­mi­ske nor­mer får i det­te til­fæl­de nyma­te­ri­a­lis­mens voka­bu­lar til at frem­stå absurd?

Lad os star­te med påstan­den om, at nyma­te­ri­a­lis­men skul­le lede os til at bede olie­p­lat­for­me om at skrot­te sig selv og beta­le sine syn­der. Hvor­for er det sjovt? Jo, det er vel sjovt, for­di det vil­le være absurd at hol­de olie­p­lat­for­me ansvar­li­ge. Nyma­te­ri­a­lis­men lat­ter­lig­gø­res med andre ord for dens mang­len­de evne til at pla­ce­re et ansvar, og i andre pas­sa­ger bekræf­ter Malm eks­pli­cit den­ne logik, for så vidt idéen om ansvar får en cen­tral rol­le, når Malm frem­læg­ger sit hove­d­ar­gu­ment. I for­bin­del­se med glo­bal opvarm­ning, skri­ver han, hin­drer nyma­te­ri­a­lis­mens ikke-men­ne­ske­li­ge agens os i at udpe­ge men­ne­skets forseelser.21Malm, Pro­g­ress of this Storm, 111. Fak­tisk del­ta­ger nyma­te­ri­a­li­ster­ne lige­frem i en slags “hvidvaskning”.22Malm, Pro­g­ress of this Storm, 111. For hvor­dan skul­le vi kun­ne kri­ti­se­re de skyl­di­ge, hvis men­ne­ske­lig agens distri­bu­e­res ud på både men­ne­ske­li­ge og ikke-men­ne­ske­li­ge aktø­rer. “Det ene­ste for­nuf­ti­ge nu er at stop­pe med at udvi­de agens­be­gre­bet,” skri­ver Malm: “I den­ne opvar­me­de ver­den til­hø­rer den ære kun de men­ne­sker, der udvin­der, køber, sæl­ger og afbræn­der fos­si­le brænds­ler, og dem, der opret­hol­der det­te kredsløb, og dem, der har begå­et dis­se handling­er over de sid­ste to århundreder”.23Malm, Pro­g­ress of this Storm, 112.

Der er meget at sige om den­ne pas­sa­ge, men hvad der først og frem­mest inte­res­ser mig er den til­ba­ge­ven­den­de anta­gel­se, at nyma­te­ri­als­mens mål skul­le være at hol­de folk ansvar­li­ge. I Malms udlæg­ning for­ven­tes nyma­te­ri­a­li­ster­ne at loka­li­se­re de soci­a­le og histo­ri­ske driv­kræf­ter bag den glo­ba­le opvarm­ning og for­døm­me dem, der støt­ter dis­se driv­kræf­ter. Når alt kom­mer til alt, lyder det, “vil det hele være et spørgs­mål om ansvar”, og af den grund skal “enhver teo­ri om vores nuvæ­ren­de situ­a­tion” ikke ale­ne kæm­pe for at sta­bi­li­se­re kli­ma­et, men gøre det “ved at nedri­ve den fos­si­le øko­no­mi som det nød­ven­di­ge før­ste skridt”.24Malm, Pro­g­ress of This Storm, 18.

Det er klart, at for­mu­le­rin­ger som dis­se ind­skri­ver Malm i en stør­re ten­dens i sam­ti­dig kul­tur­te­o­ri, hvor man ger­ne posi­tio­ne­rer kri­ti­ske meto­der som de ene­ste legi­ti­me. I den­ne logik frem­står kri­tik­ken ikke blot som én af fle­re muli­ge til­gan­ge, men som et “nød­ven­digt skridt” i “enhver teo­ri”. Her går alt i sid­ste ende ud på at hol­de folk ansvar­li­ge. Som Rita Felski og andre har note­ret, har vi at gøre med en slags meto­do­lo­gisk dog­ma­tis­me, der vali­de­rer for­ske­re, som dena­tu­ra­li­se­rer fal­ske fore­stil­lin­ger eller udstil­ler pro­ble­ma­ti­ske soci­a­le struk­tu­rer, mens man sam­ti­dig affe­jer dem, der arbej­der på andre måder, som menings­lø­se eller lige­frem poli­tisk dubiøse.25Rita Felski, The Limits of Cri­tique (Chi­ca­go: Chi­ca­go Uni­ver­si­ty Press, 2015). Se også Sed­gwi­ck Tou­ching Fee­ling: Affect, Peda­go­gy, Per­for­ma­ti­vi­ty. (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2002) og Nicho­las Hom, “Cri­ti­cal Capi­tal: Cul­tu­ral Stu­di­es, the Cri­ti­cal Dis­po­si­tion, and Cri­ti­cal Rea­ding as Eli­te Prac­tice”, … Continue reading Den­ne ten­dens fin­des i en lang ræk­ke fel­ter og disci­pli­ner, men den er sær­ligt tyde­lig, vil jeg mene, i øko­marxi­sti­ske kri­tik­ker af nyma­te­ri­a­lis­men. Udover Malm kun­ne man næv­ne Carl Cas­se­gård, der kri­ti­se­rer Ben­nett for “en ukri­tisk” hold­ning, som angi­ve­ligt afhol­der hen­de fra at anven­de makro-begre­ber til at kri­ti­se­re kapitalismen.26Cassegård, Toward a Cri­ti­cal The­ory of Natu­re, 170–173. Eller tag John B. Foster, der håner Bru­no Latours “neut­ra­le monis­me” for ikke at udfor­dre “kapi­tal­ak­ku­mu­la­tion og uen­de­lig øko­no­misk vækst”.27Foster, “Marxism in the Ant­hro­po­ce­ne”, 398, 410. I dis­se udlæg­nin­ger, for­står man, leder alle veje til kapi­ta­lis­me­kri­tik, og kar­di­nal­syn­den går slet og ret ud på ikke at til­slut­te sig det øko­marxi­sti­ske pro­jekt. På den bag­grund er det næp­pe over­ra­sken­de, at det nyma­te­ri­a­li­sti­ske voka­bu­lar frem­står absurd. Bedømt ud fra kri­tik­kens epi­ste­mi­ske præ­mis­ser ale­ne giver det gan­ske rig­tigt ingen mening at for­læn­ge agens­be­gre­bet ud over kul­tu­rens græn­ser. Hvad vil­le man få ud af at iden­ti­fi­ce­re myrer­nes og træ­er­nes handling­er, hvis det ende­li­ge mål er at kri­ti­se­re og hol­de men­ne­sker til ansvar? Natu­ren er da ligeg­lad med vores kri­tik af den.

Pro­ble­met med den­ne udlæg­ning er bare, at de fle­ste nyma­te­ri­a­li­ster ikke udvi­der agens­be­gre­bet med det for­mål at kri­ti­se­re myrer­nes og træ­er­nes handling­er. Fak­tisk har fle­re cen­tra­le figu­rer eks­pli­cit taget afstand fra de tra­di­tio­nel­le kri­ti­ske meto­do­lo­gi­er. Jane Ben­nett, Rosi Brai­dot­ti, Sta­cey Alai­mo, Karen Barad og Eliza­beth Grosz, for bare at næv­ne et par styk­ker, har alle i for­skel­li­ge sam­men­hæn­ge frem­stil­let nyma­te­ri­a­lis­men som en mulig­hed for net­op at bevæ­ge sig hin­si­des “den gængse kri­ti­ske gestus” og eks­pe­ri­men­te­re med andre ruter end “kri­tik­kens udt­rå­d­te stier”.28Elizabeth Grosz, Time Tra­vels: Femi­nism, Natu­re, Power (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2005), 2; Sta­cy Alai­mo og Sus­an Hek­man (red.), Mate­ri­al Femi­nis­ms (Bloo­m­ing­ton: Indi­a­na Uni­ver­si­ty Press, 2008), 4. Se også Jane Ben­nett, Influx and Efflux: Wri­ting Up with Walt Whit­man (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2020), xix-xx; Malou … Continue reading Malms lat­ter­lig­gø­rel­se byg­ger med andre ord på fal­ske præ­mis­ser eller i hvert fald på et sæt af epi­ste­mi­ske anta­gel­ser, som ikke deles af dem, han udlæg­ger. Han frem­stil­ler kri­tik­ken som den ulti­ma­ti­ve hori­sont for det nyma­te­ri­a­li­ske pro­jekt, selv­om man­ge nyma­te­ri­a­li­ster har bevæ­get sig væk fra kri­tik­ken i dens tra­di­tio­nel­le for­mer. Malm kan alt­så kun få nyma­te­ri­a­lis­men til at se absurd ud, for­di han ude­la­der helt cen­tra­le anta­gel­ser hos hans mod­stan­de­re. I reto­rik­ken har man også et ord for den type argu­men­ter. Det hed­der en strå­mand.

Fra ansvar­lig­hed til respons-habi­li­tet: Jane Ben­nett

Ind­til nu har jeg for­søgt at vise, at øko­marxi­sti­ske pole­mik­ker ofte for­klæ­der sig som filo­so­fi­ske ind­læg om onto­lo­gi, men i rea­li­te­ten prom­ove­rer en meto­do­lo­gisk dog­ma­tis­me, der opfat­ter kri­ti­ske til­gan­ge som de ene­ste legi­ti­me. Jeg har også prø­vet at vise, at i Malms til­fæl­de mani­feste­rer den­ne manøv­re sig i en lat­ter­lig­gø­rel­sens reto­rik, som ude­la­der nyma­te­ri­a­li­ster­nes alter­na­ti­ver til kri­tik­ken og der­ved får dem til at frem­stå absur­de. Nu er det imid­ler­tid ble­vet tid til at udfor­ske, hvad dis­se alter­na­ti­ver går ud på. Hvad er poin­ten med at frem­sæt­te mate­ri­a­li­sti­ske onto­lo­gi­er med udgangs­punkt i begre­ber som agens og vita­li­tet?

Først og frem­mest skal det under­stre­ges, at nyma­te­ri­a­li­ster­nes mål med dis­se onto­lo­gi­er ikke er at byt­te én meto­do­lo­gisk dog­ma­tis­me ud med en anden. Til for­skel fra Malm opfat­ter de gene­relt ikke deres egne posi­tio­ner som en pas­sen­de lin­se for alle teo­ri­er om glo­bal opvarm­ning uag­tet spe­ci­fik­ke forsk­nings­spørgs­mål, cases eller kon­tek­ster. Tvær­ti­mod argu­men­te­rer fle­re eks­pli­cit for en meto­do­lo­gisk plu­ra­lis­me, hvor fle­re til­gan­ge kan arbej­de side om side. Tag Ben­netts sene­ste bog Influx and Efflux (2020), der læg­ger ud med at under­stre­ge kri­tik­kens vig­tig­hed i vores nuvæ­ren­de poli­ti­ske situ­a­tion. Den­ne under­streg­ning bety­der imid­ler­tid ikke, at alle andre til­gan­ge skal for­la­des eller bekæm­pes. Frem­for at læg­ge alle vores æg i sam­me kurv, skri­ver hun, har vi brug for en bred vif­te af ana­ly­ti­ske og intel­lek­tu­el­le værk­tø­jer. Ben­netts eget mål er føl­ge­lig ikke at “erstat­te”, men at “sup­ple­re” kritikken.29Bennett, Influx and Efflux, xx.

De nyma­te­ri­a­li­sti­ske onto­lo­gi­er er en cen­tral del af den­ne bestræ­bel­se. Ved at for­læn­ge agens­be­gre­bet ud over kul­tu­rens græn­ser for­sø­ger Ben­nett ikke at gøre myrer og træ­er til gen­stan­de for kri­tik, sådan som Malm giver ind­tryk af, men der­i­mod at hjæl­pe os med at for­stå, affek­tivt og per­cep­tu­elt, vores egen dimi­nu­ti­ve rol­le i et stort ver­densalt med det håb at få os til at hand­le på min­dre selv­cen­tre­re­de og sel­vover­vur­de­ren­de måder. Ved at lære om det ikke-men­ne­ske­li­ges evne til at hand­le, lyder logik­ken, vil vi gan­ske enkelt være mere til­bø­je­li­ge til at udvik­le et alter­na­tivt for­hold til vores mil­jø. I den for­stand er Ben­netts pro­jekt at gøre vores per­cep­tion min­dre antro­po­cen­trisk og der­i­gen­nem for­stær­ke vores evne til at respon­de­re på de myri­a­der af liv, der fol­der sig ud i og omkring os, men­ne­ske­ligt såvel som ikke-men­ne­ske­ligt. I ste­det for at pla­ce­re ansvar håber Ben­nett at kul­ti­ve­re det, Don­na Haraway har kaldt “respons-habilitet”.30Haraway, When Spe­cies Meet (Min­ne­a­po­lis: Uni­ver­si­ty of Min­neso­ta Press, 2007), 88–93. Over­sæt­tel­se af respon­se-habi­li­tet stam­mer fra den dan­ske udga­ve af Staying with the Troub­le (2016) med tit­len At bli­ve i besvæ­ret: Om at ska­be slægt i chtulucæn, på dansk ved Ole Lin­de­gård Hen­rik­sen (Køben­havn: For­la­get Mind­s­pa­ce, … Continue reading Vi har brug for at bli­ve i stand til at respon­de­re på livs­for­mer, ting og akti­vi­te­ter, der ind­til nu blot er ble­vet opfat­tet som bag­grun­den for vores eksi­stens. Gør man det, er det ikke hvid­va­sk­ning, men en måde at opdyr­ke en stør­re omsorg for mil­jø­et.

For til­hæn­ge­re af kri­tik­ken kan det­te for­søg på at modu­le­re affek­ti­ve dis­po­si­tio­ner og per­cep­tions­va­ner mulig­vis frem­stå uam­bi­tiøst eller sim­pelt­hen bare ikke poli­tisk nok. Uden at tak­le det­te tema direk­te er Malm for eksem­pel ret hur­tig til at afvi­se teo­ri­er, der begår “den pate­ti­ske fejlslutning”.31Malm, Pro­g­ress of this Storm, 100–101. Men for nyma­te­ri­a­li­ster­ne er affek­tiv mobi­li­se­ring helt afgø­ren­de. For uden affekt er der intet til at dri­ve den soci­a­le for­an­dring. Vi kan være dybt over­be­vi­ste om, hvil­ke slags sam­fund vi fore­træk­ker, eller hvil­ke slags handling­er vi bifal­der, men hvis dis­se over­be­vis­nin­ger ikke dri­ves frem af krops­li­ge impul­ser, sen­si­bi­li­te­ter og vaner, er de lidt lige­som en bil uden motor (eller bat­te­ri, selv­føl­ge­lig). Poli­ti­ske nor­mer for rig­tigt og for­kert, eti­ske idéer om godt og ondt, alle har de brug for affek­ter for at vir­ke. “Hvis [en etisk kode] skal omsæt­tes til hand­ling”, skri­ver Ben­nett, “må affek­ter enga­ge­res, orke­stre­res og bin­des libi­di­nøst til den – koder kan ikke selv frem­dri­ve dens egen virkeliggørelse”.32Jane Ben­nett, The Enchant­ment of Modern Life: Atta­ch­ments, Cros­sings, and Eth­ics (Prin­ce­ton, NJ: Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Press, 2001), 131. Det for­kla­rer også, hvor­for så man­ge af os hand­ler i mod­sæt­ning til, hvad vi tror på. For nyma­te­ri­a­li­ser er hyk­le­ri­et ikke et spørgs­mål om falsk bevidst­hed, men om ina­dæ­kva­te affek­ti­ve respon­ser.

Ved at opfor­dre os til at tale om ikke-men­ne­ske­li­ge fæno­me­ner som “leven­de”, “hand­len­de”, lige­frem “inten­tio­nel­le”, fore­slår nyma­te­ri­a­li­ster­ne en stra­te­gi for at ændre vores affek­ti­ve respon­ser, for så vidt de håber, at sådan­ne ter­mi­no­lo­gi­ske antro­po­mor­fi­se­rin­ger siver ned fra reflek­sio­nens til krop­pens domæ­ne og her indstif­ter et sæt nye respons-habi­li­te­ter. Det nyma­te­ri­a­li­sti­ske voka­bu­lar, lyder det, er sær­ligt anven­de­ligt til det­te for­mål, for­di det afvi­ger fra etab­le­re­de antro­po­cen­tri­ske sand­heds­re­gi­mer, i hvil­ke men­ne­sker opfat­tes som leven­de og akti­ve, og ikke-men­ne­ske­li­ge fæno­me­ner som døde og pas­si­ve. Af præ­cis den grund kan det­te voka­bu­lar imid­ler­tid også nu og da vir­ke util­gæn­ge­ligt, sådan som nog­le kri­tik­ke­re rig­tigt har ind­vendt. For eksem­pel har Toril Moi sar­ka­stisk omtalt Vicky Kir­bys stil som “bevidst dunkel”,33Toril Moi, Revo­lu­tion of the Ordi­nary: Lite­rary Stu­di­es After Witt­genste­in, Austin, and Cavell (Chi­ca­go: Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Press, 2017), 124. og Malm note­rer til­sva­ren­de, at nyma­te­ri­a­li­sti­ske tek­ster ofte min­der om poesi, “en ædel beskæf­ti­gel­se, men noget helt andet end kri­tisk forskning”.34Malm, Pro­g­ress of this Storm, 100. Mens nog­le nyma­te­ri­a­li­sters util­gæn­ge­li­ge stil vit­ter­ligt er pro­ble­ma­tisk, mener jeg imid­ler­tid ikke, at vi prin­ci­pi­elt skal afvi­se de poe­ti­ske kva­li­te­ter. Som jeg har argu­men­te­ret for andet­steds, inkorpo­re­rer nyma­te­ri­a­li­ster ofte sådan­ne sti­li­sti­ske træk i for­sø­get på net­op at gøre deres ter­mi­no­lo­gi­ske innova­tio­ner mere tilgængelige.35Tobias Ski­ve­ren, “Fictio­na­li­ty in New Mate­ri­a­lism: (Re)Inventing Mat­ter”, The­ory, Cul­tu­re & Socie­ty 39, nr. 3 (2022): 187–202. Her opfat­tes fæno­me­ner som fabu­le­ring, spe­ku­la­tion, fik­tio­na­li­tet og histo­ri­e­for­tæl­ling som attrak­ti­ve epi­ste­mo­lo­gi­ske greb, der kan hjæl­pe nyma­te­ri­a­li­ster med at ændre affek­ti­ve og per­cep­tu­el­le dis­po­si­tio­ner. Det er ikke et til­fæl­de, at Ben­nett i Influx and Efflux fin­der sin hove­d­in­spira­tion i Walt Whit­mans digt­ning.

Whit­man er vig­tig her, for­di han til­la­der Ben­nett at over­skri­de de tra­di­tio­nel­le aka­de­mi­ske gen­rer ved at blan­de filo­so­fi­ske dis­kur­ser med affek­ti­ve bil­led­dan­nel­ser af post-antro­po­cen­tri­ske onto­lo­gi­er. Uden at for­vand­le sig til deci­de­ret fik­tion adap­te­rer og trans­for­me­rer Ben­nett Whit­mans man­ge fik­tio­na­li­se­rings­greb – besjælin­ger, visio­ner, meta­fo­rer osv. – som alle afvi­ger fra antro­po­cen­tri­ske sand­heds­re­gi­mer, for på den måde at opfin­de nye måder af føle og se ver­den på. Ben­netts fasci­na­tion af Whit­man – og Franz Kaf­ka og Hen­ry D. Thoreau, for den sags skyld – star­ter og slut­ter med ønsket om at hjæl­pe os med at for­stå hen­des onto­lo­gi­er ikke kun intel­lek­tu­elt, men også affek­tivt. Og bare for at under­stre­ge udbre­del­sen af det­te greb i nyma­te­ri­a­li­sti­ske stu­di­er dri­ves væsent­li­ge dele af Sta­cy Alai­mos Bodi­ly Natu­res (2010), Don­na Haraways Staying with the Troub­le (2016), Rebe­kah Shel­dons The Child to Come (2016) og Astri­da Nei­ma­nis’ Bodi­es of Water (2017) af en beslæg­tet inte­res­se for fik­tion og dens affek­ti­ve poten­ti­a­ler.

For at være helt klar i mælet: Det er jo ikke, for­di den kri­ti­ske tra­di­tion ikke også vir­ker igen­nem affek­ti­ve mid­ler. Selv en skik­kel­se som Malm, der frem­hæ­ver reflek­tio­nen som et mid­del til at mod­ar­bej­de emo­tio­nel­le impul­ser, skri­ver på måder, der bear­bej­der læse­rens affek­ti­ve dis­po­si­tio­ner. At udstil­le soci­a­le uret­fær­dig­he­der, at afslø­re fal­ske ide­o­lo­gi­er, at blot­læg­ge den fos­si­le øko­no­mis påvirk­ning af mil­jø­et, har utvivl­s­omt emo­tio­nel­le kon­se­kven­ser, for så vidt de har mulig­hed for at udlø­se en for­nem­mel­se af indig­na­tion, alvor og vre­de, som for­hå­bent­lig igen vil udlø­se en eller anden form for hand­ling. I en vis for­stand er det sådan, kul­tur­te­o­ri gene­relt vir­ker. I sine aka­de­mi­ske skri­ve­ri­er kan Malm jo pla­ce­re alt det ansvar, han vil, men han har ingen juri­di­ske befø­jel­ser til at hånd­hæ­ve sine dom­me. Alt han har, er mulig­he­den for at bevæ­ge folk ved at påvir­ke deres ver­dens­syn, sen­si­bi­li­te­ter og reak­tions­møn­stre. I mod­sæt­ning til Malm under­stre­ger nyma­te­ri­a­li­ster­ne vig­tig­he­den af sådan­ne affek­ti­ve påvirk­nin­ger og for­føl­ger på den bag­grund en ræk­ke nye aka­de­mi­ske inter­ven­tions­for­mer. For hvis de kri­ti­ske meto­der først og frem­mest vir­ker ved at til­by­de argu­men­ter og idéer, der kan indstif­te en for­nem­mel­se af indig­na­tion og vre­de, så vil andre typer af teo­ri­er kun­ne inter­ve­ne­re ved at mobi­li­se­re andre affek­ti­ve regi­stre. Der­af nyma­te­ri­a­lis­mens fasci­na­tion for omsorg, bekym­ring, for­tryl­lel­se og glæde.36María Puig de la Bel­la­ca­sa, Mat­ters of Care: Specu­la­ti­ve Eth­ics in More Than Human Worlds (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2017); Bru­no Latour, “Why has Cri­tique Run out of Steam”, Cri­ti­cal Inquiry 30, nr. 2 (2004): 225–48; Ben­nett, The Enchant­ment of Modern Life; Brai­dot­ti, “Eth­ics of Joy”, i: Post­hu­man Glos­sary, red. Rosi … Continue reading

Nog­le vil sik­kert asso­ci­e­re sidst­nævn­te regi­ster med en hap­py-go-lucky og hip­pie­ag­tig atti­tu­de, der kan vir­ke harm­løs. Men ved nær­me­re efter­syn er der utvivl­s­omt en køn­net bias i sådan en asso­ci­a­tion. I hvert fald er det slå­en­de, at det affek­ti­ve regi­ster, der her til­by­des af femi­ni­sti­ske nyma­te­ri­a­li­ster som Ben­nett, Barad, Alai­mo og co., igno­re­res fuldt og helt af Malm, der – lige­som så man­ge andre øko­marxi­ster – iden­ti­fi­ce­rer sig som mand. Og det er en skam. For selv­om omsorg, bekym­ring, for­tryl­lel­se og glæ­de ofte kodes som mere femi­ni­ne følel­ser, har det­te regi­ster ikke nød­ven­dig­vis min­dre gen­nem­slags­kraft end kri­tik­kens. Beg­ge regi­stre giver næring til vores omgang med ver­den og kan af den grund, hvis de mobi­li­se­res rig­tigt, lede os til at for­føl­ge mere bære­dyg­ti­ge øko­lo­gi­er. “Hvis det poli­ti­ske,” skri­ver Ben­nett, “inklu­de­rer alle affek­ter og ener­gi­er – affir­ma­ti­ve og nega­ti­ve – som har poten­ti­a­let til at udlø­se soci­al for­an­dring, så kan Influx and Efflux (bl.a.) kva­li­fi­ce­re som en poli­tisk bog”.37Bennett, Influx and Efflux, xx. I den for­stand er nyma­te­ri­a­li­ster­nes inte­res­se i onto­lo­gi også dre­vet af et meto­do­lo­gisk mål: at omdan­ne affek­ti­ve reak­tions­møn­stre og til­skyn­de til en mere posi­tiv omgang med også den ikke-men­ne­ske­li­ge ver­den.

Hin­si­des dog­ma­tis­men

Hvad jeg har for­søgt at vise her, er, at øko­marxi­ster risi­ke­rer at eks­klu­de­re et poten­ti­elt bety­de­ligt sup­ple­ment til kri­ti­ske meto­der, hvis de ikke aner­ken­der sådan­ne affek­ti­ve eks­pe­ri­men­ter som legi­ti­me aka­de­mi­ske bestræ­bel­ser. Som vi har set hos Malm, er dét nog­le gan­ge til­fæl­det på grund af en dybt rod­fæ­stet meto­do­lo­gisk dog­ma­tis­me, som leder øko­marxi­ster til at pole­mi­se­re imod dis­se alter­na­ti­vers onto­lo­gi­ske fun­da­ment, selv­om det­te fun­da­ment lig­ner deres egen til for­veks­ling.

Min poin­te er ikke – vil jeg ger­ne under­stre­ge – at dis­se lig­he­der bur­de få alle øko­marxi­ster og nyma­te­ri­a­li­ster til at slå pjal­ter­ne sam­men. For selv­om deres respek­ti­ve posi­tio­ner mulig­vis kun­ne til­la­de en sådan onto­lo­gisk for­so­ning, vil­le vi efter alt at døm­me ende med en one-size-fits-all-meto­do­lo­gi, der risi­ke­rer at få os alle til lave det sam­me. Sna­re­re end en meto­do­lo­gisk homo­ge­ni­tet tror jeg, at vi har brug for meto­do­lo­gisk plu­ra­lis­me (ikke at for­veks­le med meto­do­lo­gisk rela­ti­vis­me). Der­for hil­ser jeg i prin­cip­pet den øko­marxi­sti­ske bøl­ge vel­kom­men og bifal­der dens udvi­del­se af etab­le­re­de til- og tan­ke­gan­ge. Sam­ti­dig håber jeg dog, at bøl­gens hoved­fi­gu­rer vil drop­pe deres vane med at diskva­li­fi­ce­re alter­na­ti­ve til­gan­ge, bare for­di dis­se til­gan­ge ope­re­rer ud fra andre epi­ste­mi­ske præ­mis­ser. I mil­jøhu­ma­ni­o­ra – såvel som i de fle­ste andre aka­de­mi­ske kon­tek­ster – har vi ikke brug for én Teo­ri til at rege­re over dem alle. Det, vi har brug for, er en bred vif­te af værk­tø­jer og per­spek­ti­ver.

1. Artiklen er en over­sæt­tel­se af “New Mate­ri­a­lism and the Eco-Marxist Chal­len­ge: Onto­lo­gi­cal Sha­dow­boxing in the Environ­men­tal Huma­ni­ties”, som oprin­de­ligt blev udgi­vet i tids­skrif­tet Environ­men­tal Huma­ni­ties årg. 15. nr. 2, 2023. Jeg vil ger­ne tak­ke The­re­se Vil­lemo­es Marstal, Marie Lou­i­se Krogh, Mar­tin Karls­son Peder­sen, Karl Emil Rosen­bæk, Mar­tin Rohr Gre­ger­sen, Mati Klit­gård, Mads Ejsing, Val­de­mar Niel­sen Pold og Nico­lai Ski­ve­ren for kon­struk­tiv feed­ba­ck på tid­li­ge­re ver­sio­ner af min arti­kel, såvel som Jacob Rosen­da­hl, Søren Mau og Mar­tin Hau­berg-Lund Lau­ge­sen for at læse og dis­ku­te­re Malms og Moo­res arbej­der med mig. Jeg vil også ger­ne tak­ke de skar­pe og enga­ge­re­de til­hø­re­re ved Capi­tal, Cli­ma­te, Cri­sis, den 6. årli­ge Marx-kon­fe­ren­ce arran­ge­ret af Sel­skab for Marxi­sti­ske Stu­di­er, og Eco­fi­ction in the Capi­ta­lo­ce­ne, en årlig wor­ks­hop arran­ge­ret af the Aesthe­ti­cs of Empi­re-forsk­nings­klyn­gen ved Lin­na­eus Uni­ver­si­tet, hvor jeg oprin­de­ligt præ­sen­te­re­de min kri­tik af The Pro­g­ress of this Storm. Og ende­lig tak til Dan­marks Frie Forsk­nings­fond, der har støt­tet til­bli­vel­sen af artik­len øko­no­misk (2102–00187B).
2. Se Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (New York: Ver­so, 2016); Anne Pasek, “Car­bon Vita­lism: Life and the Body in Cli­ma­te Deni­al”, Environ­men­tal Huma­ni­ties 13, nr. 1 (2021): 1–20; John Bel­la­my Foster, “Marxism in the Ant­hro­po­ce­ne: Dia­lecti­cal Rifts on the Left”, Inter­na­tio­nal Cri­ti­cal Thought 6, nr. 3 (2016): 398–402; Carl Cas­se­gård, Toward a Cri­ti­cal The­ory of Natu­re: Capi­tal, Eco­lo­gy, and Dia­lecti­cs (New York: Blooms­bury Aca­de­mic, 2021). For beslæg­te­de marxi­sti­ske kri­tik­ker, se Austin Lil­lywhi­te: “Is Post­hu­ma­nism Pri­mi­ti­vism? Net­work, Fetis­hes, and Race”, Dia­cri­ti­cs 46, nr. 3 (2018): 100–19; Andrew Cole, “The Natu­re of Dia­lecti­cal Mate­ri­a­lism in Hegel and Marx,” i Sub­ject Les­sons: Hegel, Lacan, and the Futu­re of Mate­ri­a­lism, red. Rus­sell Sbrig­lia og Sla­voj Žižek (Evan­ston, IL: Nort­hwestern Uni­ver­si­ty Press, 2020): 82–101; og Ter­ry Eag­le­ton, Mate­ri­a­lism (New Haven, CT: Yale Uni­ver­si­ty Press, 2016): 1–35.
3. Se Goog­le Ngram, “Eco­marxism 2010–2019”.
4. Se John Bel­la­my Foster, Brett Clark og Richard York, The Eco­lo­gi­cal Rift: Capi­ta­lis­m’s War on the Earth (New York: Mont­hly Review Press, 2010); Andreas Malm, Fos­sil Capi­tal: The Rise of Steam Power and the Roots of Glo­bal War­m­ing (New York: Ver­so, 2016); Mik­kel Krau­se Frantzen og Jens Bje­ring, “Eco­lo­gy, Capi­ta­lism, Waste: From Hypero­b­ject to Hype­rab­ject”, The­ory, Cul­tu­re, and Socie­ty 37, nr. 6 (2020): 87–109.
5. Se Don­na Haraway. “Situ­a­ted Know­led­ges: The Sci­en­ce Question in Femi­nism and the Pri­vil­e­ge of Par­ti­al Per­specti­ve.” Femi­nist Stu­di­es 14, nr. 3 (1988): 591; Eliza­beth Grosz, Vola­ti­le Bodi­es: Toward a Corpo­re­al Femi­nism. (Bloo­m­ing­ton: Indi­a­na Uni­ver­si­ty Press, 1994), 190; og Jane Ben­nett, Vibrant Mat­ter: A Poli­ti­cal Eco­lo­gy of Things (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2010), xvi.
6. Jane Ben­nett, “System and Things: On Vital Mate­ri­a­lism and Object-Ori­en­ted Phi­los­op­hy”, i The Non­hu­man Turn, red. Richard Gru­sin (Min­ne­a­po­lis: Min­neso­ta Uni­ver­si­ty Press, 2015 85): 223–40; Don­na Haraway, “Situ­a­ted Know­led­ges”, 588; Mayra Rive­ra, Poe­ti­cs of the Flesh (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2015), 149–152; Don­na Haraway The Com­pa­ni­on Spe­cies Mani­fe­sto: Dogs, Peo­ple, and Sig­ni­fi­cant Others (Chi­ca­go: Pri­ck­ly Para­digm, 2003).
7. Foster, Clark, and York, Eco­lo­gi­cal Rift, 32; Moo­re, Capi­ta­lism in the Web of Life: Eco­lo­gy and the Accu­mu­la­tion of Capi­tal (Lon­don: Ver­so, 2015), 5–8; Malm, Pro­g­ress of this Storm, 59.
8. See for eksem­pel Foster, “Marxism in the Ant­hro­po­ce­ne”, 398–402; Moo­re, Capi­ta­lism in the Web of Life, 77; og Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 97–99.
9. Malm deler ofte den­ne ære med Jason Moo­re og Don­na Haraway, som dog beg­ge kre­di­te­rer ham. Se Nico­le Welk-Joer­ger, “Restor­ing Eden in the Amish Ant­hro­po­ce­ne,” Environ­men­tal Huma­ni­ties 11, nr. 1 (2019): 90; Man­dy Bloom­fi­eld, “Wide­ning Gyre: A Poe­ti­cs of Oce­an Pla­sti­cs”, Con­fi­gu­ra­tions 27, nr. 4 (2019): 508; Jason Moo­re, Ant­hro­po­ce­ne or Capi­ta­lo­ce­ne? Natu­re, History, and the Cri­sis of Capi­ta­lism. (Oakland: PM Press/Kairos, 2016), 5; og Don­na Haraway, Staying with the Troub­le: Making Kin in the Cht­hulu­ce­ne. Dur­ham (NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2016), 184.
10. Dette og alle cita­ter neden­for, som stam­mer fra engel­ske kil­der, er over­sat af forfatteren.
11. Soper cite­ret i Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 28.
12. Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 60.
13. Malm, The Pro­g­ress of this Storm, 59.
14. Se for eksem­pel Sta­cy Alai­mo, Bodi­ly Natu­res: Bodi­ly Natu­res: Sci­en­ce, Environ­ment, and the Mate­ri­al Self (Bloo­m­ing­ton: Indi­a­na Uni­ver­si­ty Press, 2010) og Astri­da Nei­ma­nis, Bodi­es of Water: Post­hu­man Femi­nist Pheno­meno­lo­gy (Lon­don: Blooms­bury Publis­hing, 2017).
15. Diana Coo­le og Samantha Frost, “Intro­ducing the New Mate­ri­a­lis­ms”, i New Mate­ri­a­lis­ms: Onto­lo­gy, Agen­cy, Poli­ti­cs, red. Dia­na Coo­le og Samantha Frost (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2010), 21.
16. Bennett, Vibrant Mat­ter, 24; Grosz, Beco­m­ing Undo­ne, 11–25.
17. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 117.
18. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 111.
19. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 110.
20. Foucault, The Order of Things: An Archa­e­o­lo­gy of the Human Sci­en­ces. (New York: Vin­ta­ge Books, 1970 [1966]), 183.
21. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 111.
22. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 111.
23. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 112.
24. Malm, Pro­g­ress of This Storm, 18.
25. Rita Felski, The Limits of Cri­tique (Chi­ca­go: Chi­ca­go Uni­ver­si­ty Press, 2015). Se også Sed­gwi­ck Tou­ching Fee­ling: Affect, Peda­go­gy, Per­for­ma­ti­vi­ty. (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2002) og Nicho­las Hom, “Cri­ti­cal Capi­tal: Cul­tu­ral Stu­di­es, the Cri­ti­cal Dis­po­si­tion, and Cri­ti­cal Rea­ding as Eli­te Prac­tice”, Cul­tu­ral Stu­di­es 34, nr. 1 (2020): 143–66. I lit­te­ra­tur­vi­den­ska­ben er den­ne ten­dens ble­vet dis­kut­te­ret under over­skrif­ten “post­kri­tik”. For en nye­re over­sigt, se Ski­ve­ren, “Postcri­tique and the Pro­blem of the Lay Rea­der”, New Lite­rary History 53, nr. 1 (2022): 161–80.
26. Cassegård, Toward a Cri­ti­cal The­ory of Natu­re, 170–173.
27. Foster, “Marxism in the Ant­hro­po­ce­ne”, 398, 410.
28. Elizabeth Grosz, Time Tra­vels: Femi­nism, Natu­re, Power (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2005), 2; Sta­cy Alai­mo og Sus­an Hek­man (red.), Mate­ri­al Femi­nis­ms (Bloo­m­ing­ton: Indi­a­na Uni­ver­si­ty Press, 2008), 4. Se også Jane Ben­nett, Influx and Efflux: Wri­ting Up with Walt Whit­man (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2020), xix-xx; Malou Juelskjær og Nete Schwen­ne­sen, “Intra-acti­ve Entang­le­ments: An Inter­view with Karen Barad”, Women, Gen­der, and Research, nr. 1–2 (2012): 14; Rosi Brai­dot­ti, Meta­morp­ho­sis: Towards a Mate­ri­a­list The­ory of Beco­m­ing (Cam­brid­ge: Poli­ty Press, 2002), 57; Iris van der Tuin, “ ‘A Dif­fe­rent Star­ting Point, a Dif­fe­rent Metap­hy­si­cs’: Rea­ding Berg­son and Barad Dif­fra­cti­ve­ly”, Hypa­tia 26, nr. 1 (2011): 22; Mas­su­mi, “On Cri­tique”, Infle­xions, nr. 4 (2010): 339.
29. Bennett, Influx and Efflux, xx.
30. Haraway, When Spe­cies Meet (Min­ne­a­po­lis: Uni­ver­si­ty of Min­neso­ta Press, 2007), 88–93. Over­sæt­tel­se af respon­se-habi­li­tet stam­mer fra den dan­ske udga­ve af Staying with the Troub­le (2016) med tit­len At bli­ve i besvæ­ret: Om at ska­be slægt i chtulucæn, på dansk ved Ole Lin­de­gård Hen­rik­sen (Køben­havn: For­la­get Mind­s­pa­ce, 2021), 21.
31. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 100–101.
32. Jane Ben­nett, The Enchant­ment of Modern Life: Atta­ch­ments, Cros­sings, and Eth­ics (Prin­ce­ton, NJ: Prin­ce­ton Uni­ver­si­ty Press, 2001), 131.
33. Toril Moi, Revo­lu­tion of the Ordi­nary: Lite­rary Stu­di­es After Witt­genste­in, Austin, and Cavell (Chi­ca­go: Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go Press, 2017), 124.
34. Malm, Pro­g­ress of this Storm, 100.
35. Tobias Ski­ve­ren, “Fictio­na­li­ty in New Mate­ri­a­lism: (Re)Inventing Mat­ter”, The­ory, Cul­tu­re & Socie­ty 39, nr. 3 (2022): 187–202.
36. María Puig de la Bel­la­ca­sa, Mat­ters of Care: Specu­la­ti­ve Eth­ics in More Than Human Worlds (Dur­ham, NC: Duke Uni­ver­si­ty Press, 2017); Bru­no Latour, “Why has Cri­tique Run out of Steam”, Cri­ti­cal Inquiry 30, nr. 2 (2004): 225–48; Ben­nett, The Enchant­ment of Modern Life; Brai­dot­ti, “Eth­ics of Joy”, i: Post­hu­man Glos­sary, red. Rosi Brai­dot­ti og Maria Hla­va­jova (New York: Blooms­bury Aca­de­mic, 2018): 221–24.
37. Bennett, Influx and Efflux, xx.