• Print

Uden uddannelse ingen frigørelse. Velkommen til Pædagogisk filosofi


14. november 2023

Talen neden­for blev holdt på engelsk tors­dag den 2. marts 2023 på veg­ne af Forskningsenhed for Pædagogisk Filosofi og Dansk Filosofisk Selskab for at byde de mere end 150 for­sam­le­de filo­sof­fer vel­kom­men til sel­ska­bets års­mø­de på DPU (Danmarks insti­tut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet), Campus Emdrup, under tema­et “Naturens natur”. Mindre end to måne­der efter års­mø­det med­del­te lede­ren af DPU, Claus Holm, imid­ler­tid, at under­vis­nin­gen til den toåri­ge kan­di­da­tud­dan­nel­se i Pædagogisk Filosofi, som for nær­væ­ren­de er den stør­ste filo­so­fi­ske kan­di­da­tud­dan­nel­se i Danmark med mere end 100 kan­di­dat­stu­de­ren­de, skal stil­les i bero i Aarhus. Tilbage bli­ver udbud­det af under­vis­ning til uddan­nel­sen i Emdrup, og på sigt vil det uden tvivl med­fø­re en hal­ve­ring af uddan­nel­sen. Pausen er annon­ce­ret til at træ­de i kraft fra og med efter­å­ret 2024.

Denne dra­sti­ske for­an­stalt­ning ret­tes mod kan­di­da­tud­dan­nel­sen i Pædagogisk filo­so­fi som den ene­ste af DPU’s mere end ti kan­di­da­tud­dan­nel­ser og bety­der i prak­sis en hal­ve­ring af under­vis­nin­gen i pæda­go­gisk filo­so­fi. For man­ge af os berør­te er det der­for meget svært ikke at se det­te til­tag som end­nu et mål­ret­tet angreb fra DPU’s ledel­se på den pæda­go­gi­ske filo­so­fi. Siden DPU’s fusion med AU i 2008, kan vi såle­des se til­ba­ge på, først, et for­gæ­ves for­søg på helt at luk­ke uddan­nel­sen og afske­di­ge til­knyt­te­de for­ske­re og under­vi­se­re alle­re­de i 2010;1Se f.eks. Heine Andersen, Forskningsfrihed: ide­a­ler og vir­ke­lig­hed (København: Hans Reitzel, 2017) og Asger Sørensen, Går på uni­ver­si­te­tet. Skrapbog fra omvælt­nin­ger­ne (Frederiksberg: Filosofisk Rådgivning & Books on Demand, 2020), kap. 2. der­næst mere end et årti med et de facto stop for stil­lings­op­slag til for­ske­re i pæda­go­gisk filo­so­fi til under­støt­ning af uddan­nel­sen, alt imens pen­sion, syg­dom og død ned­brag­te antal­let af ansat­te filo­sof­fer; og ende­lig afske­di­gel­sen i slut­nin­gen af 2022 af det den­gang mest offent­ligt kend­te med­lem af det pæda­go­gisk filo­so­fi­ske lærer­kor­ps, Thomas Aastrup Rømer,2Se f.eks. Espen Løkeland-Stai, “Fikk var­sel om oppsi­gel­se etter 14 år. Mener det er ide­o­lo­gisk moti­vert”, Khrono, 2. decem­ber 2022, og “Akademiker­opprop mot oppsi­gel­ser: — Forsterker et fryk­t­re­gi­me”, Khrono, 6. decem­ber 2022. der i uger­ne for­in­den bl.a. hav­de leve­ret kri­ti­ske ana­ly­ser af uni­ver­si­tets- og insti­tut­le­del­sens beslutninger.3Se f.eks. Thomas Aastrup Rømer, “Aarhus Universitet angri­ber pæda­go­gik­ken”, Politiken, 26. sep­tem­ber 2022, og “AU’s svar på udflyt­nings­re­for­men er et udtryk for kon­kur­ren­ce­sta­tens ide­o­lo­gi – og et angreb på DPU”, Omnibus, 18. novem­ber 2022. Se også Heine Andersen et al., “Professorer og lek­to­rer: Ledelsen af DPU vil fyre sine … Continue reading Tilsyneladende videre­fø­rer pau­se­rin­gen på ube­stemt tid af under­vis­nin­gen i pæda­go­gisk filo­so­fi i Aarhus såle­des en meget lang og helt kon­se­kvent gen­nem­ført pro­ces, og hen­vis­nin­gen til aktu­el­le beskæf­ti­gel­ses- og fra­fald­stal vir­ker blot som et påskud. Alt afhæn­ger jo af hvad der sam­men­lig­nes med hvor­når.

Min invi­ta­tion ved nævn­te års­mø­de til de for­sam­le­de filo­sof­fer om at bli­ve en del af og støt­te den pæda­go­gi­ske filo­so­fi viste sig såle­des at være alt for beti­me­lig.Jeg ved, at vi er sam­let her for at sæt­te fokus på Naturens natur,4Se Sune Frølund & Jon Auring Grimm, “The Nature of Nature. Introduction”, Danish Yearbook of Philosophy 58, nr. 2 (2025). men jeg vil invi­te­re jer som med­fi­lo­sof­fer til også at over­ve­je uddan­nel­sens natur. Pointen er, at vi har brug for jer i pæda­go­gisk filo­so­fi. Uddannelse er i kri­se, og som jeg ser det, har vi filo­sof­fer inden for det­te felt ikke været i stand til at for­sva­re uddan­nel­se effek­tivt. Så der er arbej­de at gøre, filo­so­fisk arbej­de, kri­tisk såvel som kon­struk­tivt.

Mennesket er i live, og det bety­der, at det altid er i en til­bli­vel­ses­til­stand, altid i færd med at ople­ve og inter­a­ge­re med både sig selv og resten af vir­ke­lig­he­den. Alle dis­se pro­ces­ser kan udfø­res med mere eller min­dre omhu, mere eller min­dre omtan­ke, mere eller min­dre over­ve­jet. Overvejelser kan såle­des være mere eller min­dre fint­ma­ske­de afhæn­gigt af til­gæn­ge­li­ge begre­ber og kate­go­ri­er, og uddan­nel­se er net­op den pro­ces, der gør end­nu bed­re begre­ber og kate­go­ri­er til­gæn­ge­li­ge. Uddannelse ska­ber sta­dig rige­re ord­for­råd, der mulig­gør nye distink­tio­ner og præ­ci­se­rin­ger, der igen mulig­gør gen­ken­del­se, erken­del­se og ska­bel­se af nye møn­stre i vir­ke­lig­he­den.

Derfor er uddan­nel­se aner­kendt som fri­gø­ren­de, der­for taler vi – især på engelsk – om libe­ral uddan­nel­se i mod­sæt­ning til erhvervsuddannelse.5Se f.eks. Paul Standish, “The Nature and Purposes of Education”, i A Companion to the Philosophy of Education, red. Randall Curren (Blackwell, 2003). Se også Asger Sørensen, “Truth in Education and Science. The Central Idea of the University”, Eco-ethi­ca 8 (2019): 201–244. Mens libe­ral uddan­nel­se har til for­mål at give teo­re­tisk eller bred viden om man­ge aspek­ter af vir­ke­lig­he­den, der kan anven­des til en ræk­ke for­mål og erhverv, lærer erhverv­s­ud­dan­nel­ser ele­ver­ne den viden og de præ­ci­se fær­dig­he­der, der er nød­ven­di­ge for at udfø­re et spe­ci­fikt hånd­værk, en tek­nisk fær­dig­hed eller kun­nen inden for et bestemt områ­de, det være sig som tand­læ­ge, VVS’er eller kok.

Uddannelse i libe­ral for­stand bety­der at udvik­le men­ne­sket som sådan, at rea­li­se­re det men­ne­ske­li­ge poten­ti­a­le. Derfor er uddan­nel­se på én gang fri­gø­rel­se og træ­ning i kon­trol, som Herbert Marcuse under­stre­ge­de for årti­er siden.6Se Herbert Marcuse, “Lecture on Education, Brooklyn College, 1968” og “Lecture on Higher Education and Politics, Berkeley, 1975”, i Marcuse’s Challenge to Education, red. Douglas Kellner (Lanham: Rowman & Littlefield, 2009). Det er også grun­den til, at uddan­nel­se tra­di­tio­nelt har været begræn­set til de øver­ste lag af sam­fun­det, idet uddan­nel­sens pri­vil­e­gi­um kun admi­ni­stre­res i omhyg­ge­li­ge doser til de men­ne­sker, der er udset til at kon­trol­le­re andre men­ne­sker, de men­ne­sker, der har det pri­vil­e­gi­um at træf­fe beslut­nin­ger.

Som Alasdair MacIntyre har understreget,7Se Alasdair MacIntyre, “The Very Idea of a University: Aristotle, Newman, and Us”, British Journal of Educational Studies 57, nr. 4 (2009): 347–362. kræ­ver dét at tage de rig­ti­ge beslut­nin­ger om kom­pli­ce­re­de spørgs­mål evnen til at tage man­ge for­skel­li­ge aspek­ter af vir­ke­lig­he­den i betragt­ning på en gang. Derfor anses almen dan­nel­se som vig­tigt for god rege­rings­fø­rel­se. Når bor­ge­re er invol­ve­re­de i beslut­nings­tag­nin­gen, som i repu­blik­ker og demo­kra­ti­er, er det vig­tigt, at de også for­står udfor­drin­ger­ne ved at tage stil­ling til kom­pli­ce­re­de spørgs­mål. Republikker og demo­kra­ti­er er kendt for at tage bed­re beslut­nin­ger, net­op for­di de eks­pe­ri­men­te­rer med og dis­ku­te­rer sager, før de beslut­ter sig. Udvidelse af libe­ral uddan­nel­se til bor­ge­re i al almin­de­lig­hed øger den­ne kva­li­tet, idet det både er et tegn på lige­stil­ling og vilj­en til at træf­fe de bed­ste sam­funds­be­slut­nin­ger. Det har pro­mi­nen­te nav­ne som John Dewey og Émile Durkheim været med til at understrege.8Se f.eks. John Dewey, Democracy and Education. An intro­duction to the phi­los­op­hy of educa­tion (New York: The Free Press, 1966 [1916]); Émile Durkheim, L’Éducation mora­le (Paris: Ed. Fabert, 2006 [1925]) og Leçons de socio­lo­gie (Paris: P.U.F., 1997 [1950]). Se også Asger Sørensen, “Durkheim: The Goal of Education in a Democratic State is Autonomy”, i Politics in … Continue reading

Uddannelse bety­der også at for­fi­ne sma­gen for at kun­ne nyde de fine­ste kul­tu­rel­le pro­duk­ter. Som under­stre­get af den unge Karl Marx9Se f.eks. Karl Marx, “Ökonomisch-phi­los­op­hi­s­che Manuskripte aus dem Jahre 1844”, i Ergänzungsband. Schriften, Manuskripte, Briefe bis 1844. Erster Teil., vol. 1, Marx-Engels-Werke (MEW) vol. 40 (Berlin: Dietz, 1968). bety­der kom­mu­nis­me at til­eg­ne sig en for­fi­net smag for kunst, at kul­ti­ve­re ører­ne til at lyt­te til avan­ce­ret musik, næsen til at værds­æt­te end­nu mere raf­fi­ne­re­de lug­te, ganen til at nyde spe­ci­el­le smags­va­ri­an­ter, øjne­ne til at nyde godt af for­skel­li­ge far­ver og pro­por­tio­ner. Men at udvik­le san­ser­ne kræ­ver også en for­stå­el­se af pro­blem­stil­lin­ger rela­te­ret til de ople­ve­de gen­stan­de, viden om mate­ri­a­ler, fysik, kemi og bio­lo­gi, for­stå­el­se af geo­me­tri og sam­men­sæt­ning, at kun­ne læse noder og gen­ken­de grund­læg­gen­de træk og ele­men­ter, der kan kom­bi­ne­res.

Traditionelt var uddan­nel­se der­for et ker­nespørgs­mål for filo­so­fi­en. Tænk på Platon, Locke, Rousseau, Kant, Hegel.10Se f.eks. Randall Curren (red.), Philosophy of Education. An Anthology (Oxford: Blackwell, 2007). Se også Asger Sørensen, “Not Work, but Alienation and Education”, Hegel-Studien 49 (2015): 57–88. Som histo­ri­en har udvik­let sig, må kon­sensus om at uddan­ne men­ne­ske­he­den betrag­tes som en af men­ne­ske­he­dens stør­ste suc­ce­ser. Derfor er det alar­me­ren­de, at uddan­nel­se som sådan, og libe­ral uddan­nel­se især, ikke læn­ge­re værds­æt­tes i sam­me grad som tid­li­ge­re i de rige­ste og mest udvik­le­de lan­de i verden.11Se f.eks. Duke Maskell & Ian Robinson, The New Idea of a University (Thorverton: Imprint Academic, 2002); Ronald Barnett & Paul Standish, “Higher Education and the University”, i The Blackwell Guide to the Philosophy of Education, red. Nigel Blake et al. (Oxford: Blackwell, 2003). Tværtimod er en sær­lig dis­kurs inter­na­tio­nalt i det sid­ste årti ble­vet sta­dig stær­ke­re, nem­lig dis­kur­sen om “over­ud­dan­nel­se”, der ned­gør ønsket om en uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se som “uddan­nel­ses­snob­be­ri”.

I Danmark argu­men­te­re­de under­vis­nings­mi­ni­ste­ren fra Danmarks libe­ra­le par­ti, Venstre, såle­des i 2015 for, at det var de dan­ske poli­ti­ke­res pligt at sik­re, at dan­sker­ne ikke over­ud­dan­ne­de sig.12Se f.eks. Martin Ejlertsen, “I 2010 vil­le V have fle­re højtud­dan­ne­de, nu er V ban­ge for at over­ud­dan­ne”, Akademikerbladet, 23. maj 2016. Siden da har for­skel­li­ge dan­ske rege­rin­ger kon­se­kvent skå­ret ned på de vide­re­gå­en­de uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser og ikke mindst de huma­ni­sti­ske uddan­nel­ser. Resultatet er, at frem­ti­di­ge dan­ske bor­ge­re vil have min­dre adgang til libe­ral uddan­nel­se end tid­li­ge­re generationer,13Kort efter afhol­del­sen af den­ne tale blev det doku­men­te­ret, at siden 2013 er opta­get af stu­de­ren­de på huma­ni­o­ra i Danmark ble­vet skå­ret ned med 47 %. Se f.eks. Jens Ringsmose, “Humanistisk task­for­ce: Historisk lav ledig­hed viser, at dimen­sio­ne­ring vir­ker”, Altinget, 17. juni 2023. Og med den sene­ste afta­le om uddan­nel­se i Danmark, så … Continue reading hvil­ket tvin­ger et sti­gen­de fler­tal til at udvik­le deres fag­li­ge fær­dig­he­der til at bli­ve elek­tri­ke­re, blik­kensla­ge­re eller tøm­re­re, sygeple­jer­sker, fol­ke­sko­le­læ­re­re eller pæda­go­ger.

Så i et af de rige­ste lan­de i ver­den, i et af de æld­ste fun­ge­ren­de demo­kra­ti­er, har vi valgt poli­ti­ke­re og beslut­nings­ta­ge­re, der ser det som deres pligt at sik­re, at kom­men­de gene­ra­tio­ner ikke får de uddan­nel­ses­mu­lig­he­der, som de selv har nydt godt af.


Denne sal er en gan­ske sær­lig sal for den dan­ske uddannelsesverden.14Det dre­jer sig om den såkald­te festsal på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Campus Emdrup, i den nord­li­ge del af København. Den har været vid­ne til utal­li­ge fored­rag og dis­kus­sio­ner om uddan­nel­se i de sid­ste 75 år. I 1948 blev dis­se byg­nin­ger – byg­get af tysker­ne under deres besæt­tel­se af Danmark15Se f.eks. Kirsten Reisby, Emdrupborg: histo­ri­er om en pæda­go­gisk kamp­plads, (Risskov/København: Forlaget Reisby/Forlaget UP – Unge Pædagoger, 2012), og John T. Lauridsen, ““En ægte pro­pa­gan­dasko­le”: Planerne for og nybyg­nin­gen af den tyske sko­le i København 1940–44″, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 30, nr. 3 (2017): 17–36. – ker­nen i Danmarks lærer­højsko­le, der var en selv­stæn­dig stat­sin­sti­tu­tion, hvor fol­ke­sko­le­læ­re­re lan­det over fik til­budt forsk­nings­ba­se­ret videreuddannelse.16Se f.eks. Erik Jensen, I for­dums tid: Fortællinger fra de før­ste hund­re­de år af Lærerhøjskolens histo­rie (København: Danmarks Lærerhøjskole, 1999), og Harald Torpe, Aldrig løses mand af lære: Bidrag til Danmarks Lærerhøjskoles histo­rie med hoved­vægt på tiden 1959–1977 (København: Danmarks Lærerhøjskole, 1988).

Denne sal og net­op den­ne taler­stol var ste­det, hvor­fra teo­lo­gen og filo­sof­fen Knud Ejler Løgstrup i 1981 holdt sit fored­rag om “Skolens formål”.17Se Knud Ejler Løgstrup, “Skolens for­mål”, i Skolens for­mål – debat om sko­lens opga­ve, red. Peter Lauridsen and Ole Varming (København: Danmarks Lærerhøjskole, 1985 [1981]). Netop fra det­te sted på Danmarks lærer­højsko­le under­stre­ge­de Løgstrup betyd­nin­gen af eksi­sten­ti­el oplys­ning for den dan­ske fol­ke­sko­le. For ham var uddan­nel­se ikke nok. Uddannelse anså han som erhverv­s­ud­dan­nel­se, det vil sige som en for­be­re­del­se til frem­ti­digt arbej­de på arbejds­mar­ke­det, og som han argu­men­te­re­de, skal sko­len være mere end uddan­nel­se i den­ne begræn­se­de for­stand.

For Løgstrup bety­der sko­len såle­des den fri­hed fra slid, der gør det muligt for enhver at få den nød­ven­di­ge eksi­sten­ti­el­le oplys­ning for livet som sådan. Skolen er oply­sen­de om men­ne­ske­lig væren og til­bli­vel­se, om sam­fun­det som sådan, om hvor­dan vi lever af og med os selv, med vores krop­pe og med hin­an­den, det hand­ler om poesi og sprog, det hand­ler om histo­rie, kul­tur og reli­gion, det hand­ler om fri­tid, for­nø­jel­se og sport, om viden­skab og viden, etik og poli­tik. Det er også der­for, under­stre­ge­de Løgstrup, at det er en vig­tig opga­ve for sko­len at opdra­ge folk til demo­kra­ti, selv­om det ikke er sko­lens ulti­ma­ti­ve for­mål. Ifølge Løgstrup for­be­red­te fol­ke­sko­len såle­des folk på vær­di­en af libe­ral uddan­nel­se, selv­om han ikke brug­te det udtryk.

I dag på den­ne insti­tu­tion, nu kal­det Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, er pri­o­ri­te­rin­ger­ne nær­mest ble­vet omvendt. Nu sæt­ter vores loka­le leder Claus Holm en ære i at for­næg­te sko­lens fri­hed og alsi­dig­hed og under­stre­ger i ste­det, at fol­ke­sko­len skal uddan­ne til arbejds­mar­ke­det, at uddan­nel­se skal være erhverv­s­ud­dan­nel­se, og når det kom­mer til demo­kra­ti, ja, så er det ikke en pri­mær opga­ve læn­ge­re. Løgstrup tog fejl, siger Holm.18Se f.eks. John Willy Olsen, “Forsker om fol­ke­sko­lens for­mål: Læring som livs­form”, Folkeskolen.dk, 19. august 2015. Og da Holm sid­ste efter­år fra den­ne taler­stol tal­te til årets kan­di­da­ter fra net­op det­te Institut for Pædagogik og Uddannelse, for­tal­te han dem, at liv og arbej­de ikke er i kon­flikt, at deres egen vide­re­gå­en­de uddan­nel­se blot har bestå­et i lærings­kom­pe­ten­cer, der gør dem i stand til at arbej­de på et høje­re niveau. Og sådan er livet, for­tal­te han dem.19Se Claus Holm, “Jagten på livs­du­e­lig­hed er fast arbej­de”, i Dimission 2022 fra DPU (Aarhus & Emdrup, 2022). For Holm er uddan­nel­se såle­des redu­ce­ret til kun at bety­de erhverv­s­ud­dan­nel­se, og det er alt, hvad der er.

Dette er, hvad det dan­ske sam­fund får at vide, når det søger auto­ri­ta­tiv vej­led­ning om uddan­nel­se og pæda­go­gik fra DPU’s ledel­se. Selvfølgelig er den­ne ide­o­lo­gi for uddan­nel­se og sko­le ble­vet kri­ti­se­ret og dis­ku­te­ret, både inden for DPU’s mure og uden for. En af de skar­pe­ste inter­ne kri­ti­ke­re, Thomas Rømer, udgav sid­ste år en viden­ska­be­lig mono­gra­fi med sam­me titel som Løgstrups klas­si­ske fored­rag, Skolens for­mål, hvor han kri­ti­se­rer den loka­le uddannelsesideologi.20Se Thomas Aastrup Rømer, Skolens for­mål. Dannelse, split­tel­se og uni­for­ma­ti­ve­ring (Aarhus: Klim, 2022). Desværre blev Rømer en af de få udvalg­te til afske­di­gel­se inden jul 2022,21Se f.eks. Emilie Palm Olesen, “Skoleforsker i oprør over fyrings­var­sel: Der er åben­bart ikke plads til kri­tik”, Folkeskolen.dk, 1. decem­ber 2022. og han må nu fort­sæt­te sit kri­ti­ske arbej­de uden for vores institut.22Ugen efter afhol­del­sen af oven­stå­en­de tale blev Rømer til­delt den dan­ske for­e­ning Trykkefrihedsselskabets pris for ytrings­fri­hed, Sappho-pri­sen (se Karen Ravn, “Thomas Aastrup Rømer får Trykkefrihedsselskabets pris for at stå vagt om dan­nel­sen”, Folkeskolen.dk, 3. febru­ar 2023). Begrundelsen for til­de­ling af pri­sen var vig­tig­he­den af hans … Continue reading

Denne meget tri­ste udvik­ling i vores lil­le hjør­ne af ver­den afspej­ler – vil jeg påstå – en inter­na­tio­nal ten­dens. Men hvor­for fin­der det­te sted? Hvordan kan det være, at libe­ra­le uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser, og i sær­de­les­hed uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­ser inden for huma­ni­o­ra, har kun­net få så dår­ligt et ry?

Her må vi ven­de os mod kri­tik­ken af kul­tur og kapitalisme.23Se f.eks. Nancy Fraser & Rachel Jaeggi, Capitalism: A con­ver­sa­tion in Critical Theory (Cambridge, UK: Polity Press, 2018). Se også Asger Sørensen, “Ohne Kapitalismuskritik kei­ne Sozialdemokratie. Über kri­ti­s­che Theorie, Ideologiekritik und die Notwendigkeit von Kritik”, Zeitschrift für kri­ti­s­che Theorie 28, nr. 54/55 (2022): 245–257, og Asger Sørensen, … Continue reading Med den i ryg­gen kan vi pege på eksi­sten­sen af ide­o­lo­gi og falsk bevidst­hed, der gør os ude af stand til at tro på alter­na­ti­ver til den nuvæ­ren­de verdensorden.24Se f.eks. Michael J. Thompson, “False Consciousness Reconsidered: A Theory of Defective Social Cognition”, Critical Sociology 41, nr. 3 (2014): 449–461. Se også Asger Sørensen, “Critical the­ory, imma­nent cri­tique and neo-libe­ra­lism. Reply to cri­tique rai­sed in Copenhagen”, Philosophy & Social Criticism 48, nr. 2 (2022): 184–208. Det er der­for, at vi bebrej­der os selv som indi­vi­der for fejl og mang­ler, der er påført os af den kul­tu­rel­le og soci­a­le orden.25Se f.eks. George Monbiot, “Neoliberalism – the ide­o­lo­gy at the root of all our pro­blems”, The Guardian, 15. april 2016. For at imø­de­gå en sådan mysti­fi­ka­tion har vi brug for viden og uddan­nel­se. Vi har altid brug for at for­bed­re vores tek­no­lo­gi, men den nuvæ­ren­de kri­se kræ­ver også, at vi udvik­ler vores evne til at tage de rig­ti­ge beslut­nin­ger, alt­så vores døm­me­kraft. Derfor har vi brug for mere libe­ral uddan­nel­se, mere uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se, mere eksi­sten­ti­el oplys­ning, mere filosofi.26Se f.eks. Roger Scruton, “The Idea of a University”, i Education! Education! Education! Managerial Ethics and the Law of Unintended Consequences, red. Stephen Prickett & Patricia Erskine-Hill (Thorverton: Imprint Academic, 2002). Se også klas­si­ke­ren, John Henry Newman, The Idea of a University: Defined and Illustrated. I: in Nine Discourses deli­ve­red to the Catholics of Dublin. … Continue reading Uddannelse er for vig­tig til at over­la­de til uddan­nel­ses­for­ske­re og poli­ti­ke­re.

1. Se f.eks. Heine Andersen, Forskningsfrihed: ide­a­ler og vir­ke­lig­hed (København: Hans Reitzel, 2017) og Asger Sørensen, Går på uni­ver­si­te­tet. Skrapbog fra omvælt­nin­ger­ne (Frederiksberg: Filosofisk Rådgivning & Books on Demand, 2020), kap. 2.
2. Se f.eks. Espen Løkeland-Stai, “Fikk var­sel om oppsi­gel­se etter 14 år. Mener det er ide­o­lo­gisk moti­vert”, Khrono, 2. decem­ber 2022, og “Akademiker­opprop mot oppsi­gel­ser: — Forsterker et fryk­t­re­gi­me”, Khrono, 6. decem­ber 2022.
3. Se f.eks. Thomas Aastrup Rømer, “Aarhus Universitet angri­ber pæda­go­gik­ken”, Politiken, 26. sep­tem­ber 2022, og “AU’s svar på udflyt­nings­re­for­men er et udtryk for kon­kur­ren­ce­sta­tens ide­o­lo­gi – og et angreb på DPU”, Omnibus, 18. novem­ber 2022. Se også Heine Andersen et al., “Professorer og lek­to­rer: Ledelsen af DPU vil fyre sine kri­ti­ke­re”, Politiken, 5. decem­ber 2022.
4. Se Sune Frølund & Jon Auring Grimm, “The Nature of Nature. Introduction”, Danish Yearbook of Philosophy 58, nr. 2 (2025).
5. Se f.eks. Paul Standish, “The Nature and Purposes of Education”, i A Companion to the Philosophy of Education, red. Randall Curren (Blackwell, 2003). Se også Asger Sørensen, “Truth in Education and Science. The Central Idea of the University”, Eco-ethi­ca 8 (2019): 201–244.
6. Se Herbert Marcuse, “Lecture on Education, Brooklyn College, 1968” og “Lecture on Higher Education and Politics, Berkeley, 1975”, i Marcuse’s Challenge to Education, red. Douglas Kellner (Lanham: Rowman & Littlefield, 2009).
7. Se Alasdair MacIntyre, “The Very Idea of a University: Aristotle, Newman, and Us”, British Journal of Educational Studies 57, nr. 4 (2009): 347–362.
8. Se f.eks. John Dewey, Democracy and Education. An intro­duction to the phi­los­op­hy of educa­tion (New York: The Free Press, 1966 [1916]); Émile Durkheim, L’Éducation mora­le (Paris: Ed. Fabert, 2006 [1925]) og Leçons de socio­lo­gie (Paris: P.U.F., 1997 [1950]). Se også Asger Sørensen, “Durkheim: The Goal of Education in a Democratic State is Autonomy”, i Politics in Education, red. Peter Kemp and Asger Sørensen, Philosophy of Education 2 (Paris/Berlin: Institut inter­na­tio­nal de philosophie/Lit Verlag, 2012).
9. Se f.eks. Karl Marx, “Ökonomisch-phi­los­op­hi­s­che Manuskripte aus dem Jahre 1844”, i Ergänzungsband. Schriften, Manuskripte, Briefe bis 1844. Erster Teil., vol. 1, Marx-Engels-Werke (MEW) vol. 40 (Berlin: Dietz, 1968).
10. Se f.eks. Randall Curren (red.), Philosophy of Education. An Anthology (Oxford: Blackwell, 2007). Se også Asger Sørensen, “Not Work, but Alienation and Education”, Hegel-Studien 49 (2015): 57–88.
11. Se f.eks. Duke Maskell & Ian Robinson, The New Idea of a University (Thorverton: Imprint Academic, 2002); Ronald Barnett & Paul Standish, “Higher Education and the University”, i The Blackwell Guide to the Philosophy of Education, red. Nigel Blake et al. (Oxford: Blackwell, 2003).
12. Se f.eks. Martin Ejlertsen, “I 2010 vil­le V have fle­re højtud­dan­ne­de, nu er V ban­ge for at over­ud­dan­ne”, Akademikerbladet, 23. maj 2016.
13. Kort efter afhol­del­sen af den­ne tale blev det doku­men­te­ret, at siden 2013 er opta­get af stu­de­ren­de på huma­ni­o­ra i Danmark ble­vet skå­ret ned med 47 %. Se f.eks. Jens Ringsmose, “Humanistisk task­for­ce: Historisk lav ledig­hed viser, at dimen­sio­ne­ring vir­ker”, Altinget, 17. juni 2023. Og med den sene­ste afta­le om uddan­nel­se i Danmark, så flyt­tes omkring 1 mia. kr. fra uni­ver­si­te­ter­ne til andre uddan­nel­ser, 30 % af kan­di­da­tud­dan­nel­ser­ne for­kor­tes og erhvervs­ret­tes, og der skæ­res yder­li­ge­re på opta­get af nye bachel­or­stu­de­ren­de. Se Ritzau, “Ny poli­tisk afta­le: Op mod hver tred­je kan­di­da­tud­dan­nel­se skal for­kor­tes eller omlæg­ges”, Politiken, 27. juni 2023.
14. Det dre­jer sig om den såkald­te festsal på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Campus Emdrup, i den nord­li­ge del af København.
15. Se f.eks. Kirsten Reisby, Emdrupborg: histo­ri­er om en pæda­go­gisk kamp­plads, (Risskov/København: Forlaget Reisby/Forlaget UP – Unge Pædagoger, 2012), og John T. Lauridsen, ““En ægte pro­pa­gan­dasko­le”: Planerne for og nybyg­nin­gen af den tyske sko­le i København 1940–44″, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 30, nr. 3 (2017): 17–36.
16. Se f.eks. Erik Jensen, I for­dums tid: Fortællinger fra de før­ste hund­re­de år af Lærerhøjskolens histo­rie (København: Danmarks Lærerhøjskole, 1999), og Harald Torpe, Aldrig løses mand af lære: Bidrag til Danmarks Lærerhøjskoles histo­rie med hoved­vægt på tiden 1959–1977 (København: Danmarks Lærerhøjskole, 1988).
17. Se Knud Ejler Løgstrup, “Skolens for­mål”, i Skolens for­mål – debat om sko­lens opga­ve, red. Peter Lauridsen and Ole Varming (København: Danmarks Lærerhøjskole, 1985 [1981]).
18. Se f.eks. John Willy Olsen, “Forsker om fol­ke­sko­lens for­mål: Læring som livs­form”, Folkeskolen.dk, 19. august 2015.
19. Se Claus Holm, “Jagten på livs­du­e­lig­hed er fast arbej­de”, i Dimission 2022 fra DPU (Aarhus & Emdrup, 2022).
20. Se Thomas Aastrup Rømer, Skolens for­mål. Dannelse, split­tel­se og uni­for­ma­ti­ve­ring (Aarhus: Klim, 2022).
21. Se f.eks. Emilie Palm Olesen, “Skoleforsker i oprør over fyrings­var­sel: Der er åben­bart ikke plads til kri­tik”, Folkeskolen.dk, 1. decem­ber 2022.
22. Ugen efter afhol­del­sen af oven­stå­en­de tale blev Rømer til­delt den dan­ske for­e­ning Trykkefrihedsselskabets pris for ytrings­fri­hed, Sappho-pri­sen (se Karen Ravn, “Thomas Aastrup Rømer får Trykkefrihedsselskabets pris for at stå vagt om dan­nel­sen”, Folkeskolen.dk, 3. febru­ar 2023). Begrundelsen for til­de­ling af pri­sen var vig­tig­he­den af hans arbej­de for aka­de­misk fri­hed, uddan­nel­se og demo­kra­ti. I Danmark gør pæda­go­gisk filo­so­fi bestemt en for­skel – så læn­ge den findes.
23. Se f.eks. Nancy Fraser & Rachel Jaeggi, Capitalism: A con­ver­sa­tion in Critical Theory (Cambridge, UK: Polity Press, 2018). Se også Asger Sørensen, “Ohne Kapitalismuskritik kei­ne Sozialdemokratie. Über kri­ti­s­che Theorie, Ideologiekritik und die Notwendigkeit von Kritik”, Zeitschrift für kri­ti­s­che Theorie 28, nr. 54/55 (2022): 245–257, og Asger Sørensen, Capitalism, Alienation and Critique. Studies in Economy and Dialectics (Dialectics, Deontology and Democracy, vol. I, red. Lisbet Rosenfeldt Svanøe), Studies in Moral Philosophy 13, red. Thom Brooks (Leiden & Boston: Brill, 2019).
24. Se f.eks. Michael J. Thompson, “False Consciousness Reconsidered: A Theory of Defective Social Cognition”, Critical Sociology 41, nr. 3 (2014): 449–461. Se også Asger Sørensen, “Critical the­ory, imma­nent cri­tique and neo-libe­ra­lism. Reply to cri­tique rai­sed in Copenhagen”, Philosophy & Social Criticism 48, nr. 2 (2022): 184–208.
25. Se f.eks. George Monbiot, “Neoliberalism – the ide­o­lo­gy at the root of all our pro­blems”, The Guardian, 15. april 2016.
26. Se f.eks. Roger Scruton, “The Idea of a University”, i Education! Education! Education! Managerial Ethics and the Law of Unintended Consequences, red. Stephen Prickett & Patricia Erskine-Hill (Thorverton: Imprint Academic, 2002). Se også klas­si­ke­ren, John Henry Newman, The Idea of a University: Defined and Illustrated. I: in Nine Discourses deli­ve­red to the Catholics of Dublin. II: in occa­sio­nal Lectures and Essays addres­sed to the Members of the Catholic University (London: Longmans, Green and co., 1931 [1907]). Jeg har argu­men­te­ret for Newmans fort­sat­te rele­vans i Sørensen, “Truth in Education and Science”.