Bachelor­konkurrence 2023

Med ønsket om at hyl­de ori­gi­nal tænk­ning blandt stu­de­ren­de på ikke-empi­ri­ske uddan­nel­ser har Paradoks udskre­vet en bachel­or­kon­kur­ren­ce. I kon­kur­ren­cens før­ste år fandt vi tre vin­der­bi­drag base­ret på bachel­or­pro­jek­ter udar­bej­det i løbet af 2022. Deltagerne blev bedt om at afle­ve­re en for­kor­tet udga­ve af deres bachel­or­pro­jekt i arti­kel­form, hvor­ef­ter de tre udvalg­te artik­ler gen­nem­gik et læn­ge­re redak­tions­for­løb og udkom i ende­lig form i begyn­den­sen af juni 2023.

D. 7. juni afholdt vi prisover­ræk­kel­se med bob­ler og oplæg på Københavns Universitet. Læs Uniavisens repor­ta­ge fra arran­ge­men­tet her, hvor du også kan læse mere om bag­grun­den for kon­kur­ren­cen.

Vinderne af bachel­or­kon­kur­ren­cen 2023 er:

Hvorfor afhol­de en bachel­or­kon­kur­ren­ce? Konkurrencen er et ini­ti­a­tiv, som giver dyg­ti­ge stu­de­ren­de fra filo­so­fi og beslæg­te­de fag mulig­hed for at publi­ce­re vig­tigt arbej­de, der ellers risi­ke­rer blot at bli­ve gemt og glemt i skri­ve­bord­s­skuf­fen. Hensigten er at moti­ve­re stu­de­ren­de til at udfø­re ori­gi­nalt filo­so­fisk og teo­re­tisk arbej­de alle­re­de tid­ligt i uddan­nel­ses­for­lø­bet, og vores for­håb­ning er, at det grun­di­ge bedømmelses‑, revi­sions- og udgi­vel­ses­for­løb, her­un­der sel­ve pri­s­ce­re­mo­ni­en hvor pro­jek­ter­ne frem­læg­ges, kan bidra­ge til talen­t­ud­vik­lin­gen blandt dan­ske filo­so­fistu­de­ren­de. I lyset af nedskæ­rin­ger og “huma­ni­o­ra­bas­hing” mener vi i Paradoks, at det er meget vig­tigt at få bidra­ge til en følel­se af pre­sti­ge omkring god, ikke-empi­risk forsk­ning – bachel­or­kon­kur­ren­cen er et for­søg på det­te.

Prisoverrækkelsesarrangementet blev støt­tet af Dansk Filosofisk Selskab.