Skrivevejledning

Før du ind­sen­der dit bidrag, bedes du sør­ge for, at det føl­ger neden­stå­en­de skri­ve­vej­led­ning.

Alme­ne ret­nings­linjer

 • Artik­ler skal have en læng­de på maks. 10 nor­mal­si­der, dvs. 24.000 tegn, eks­klu­siv fod­no­ter.
 • Vi opfor­drer til at hol­de kom­men­te­ren­de fod­no­ter til et mini­mum.
 • Spro­get skal som udgangs­punkt være dansk. Cita­ter på andet end engelsk og dansk skal ledsa­ges af en over­sæt­tel­se, enten i fod­no­te eller i sel­ve brød­tek­sten.
 • Bidrag­sy­der har ansvar for, at der er læst grun­dig kor­rek­tur på artik­len før den ind­sen­des. Artik­ler kan sen­des til­ba­ge, hvis redak­tio­nen bedøm­mer, at det­te ikke er til­fæl­det.
 • Artik­ler må ger­ne inde­hol­de bil­le­der, figu­rer, gra­fer, tabel­ler osv., hvis de bru­ges aktivt i tek­sten (dvs. ikke blot fun­ge­rer som pynt). Sådan­ne skal ledsa­ges af en titel, evt. efter­fulgt af en kort for­kla­ring, hvis nød­ven­digt. Vær opmærk­som på, at vi ikke kan brin­ge bil­le­der under copy­right uden til­la­del­se.

For­ma­lia

 • Artik­ler skal begyn­de med brød­tekst. Det bety­der, at de ikke kan begyn­de med en over­skrift, lige­som brug af epi­gra­fer (“stem­nings­ci­ta­ter”) fra­be­des.
 • Artik­lens titel må ikke over­skri­de 80 tegn, og for­kla­ren­de under­tit­ler bør så vidt muligt und­gås. Tit­len må des­u­den meget ger­ne væk­ke nys­ger­rig­hed og give en lyst til at læse artik­len.
 • Cita­ter i brød­tek­sten angi­ves med “dob­belt cita­tions­tegn”. Ved et citat i citat angi­ves det­te med ‘enkelt cita­tions­tegn’. Læn­ge­re cita­ter indryk­kes.
 • Ude­la­del­se af ord i en sæt­ning i et citat eller mel­lem to sæt­nin­ger angi­ves med “[…]”. Alle øvri­ge ændrin­ger i cita­tet, eksem­pel­vis ændring til ver­sa­ler, angi­ves ved klam­mer. Hvis der til­fø­jes kur­si­ve­ring, note­res det­te ved hen­vis­nin­gen.
 • Brug kun kur­si­ve­ring og “anfør­sels­tegn” til frem­hæv­nin­ger, ikke fed eller under­stre­get tekst. Tit­ler på artik­ler i brød­tek­sten sæt­tes i “dob­belt cita­tions­tegn”. Bog- og tids­skrift­tit­ler sæt­tes i kur­siv.

Refe­ren­cer

Artik­ler publi­ce­res uden lit­te­ra­tur­li­ste og med ful­de hen­vis­nin­ger i fod­no­ter­ne. Fod­no­ten sæt­tes altid efter punk­tum, kom­ma eller et andet tegn, den står op ad, med­min­dre den hen­vi­ser til et spe­ci­fikt led i sæt­nin­gen.

Refe­ren­cer skal føl­ge the Chi­ca­go Manu­al of Sty­le Notes and Bibli­o­grap­hy (NB). Før­ste gang der hen­vi­ses til et værk, skal alle rele­van­te oplys­nin­ger angi­ves. Ved efter­føl­gen­de hen­vis­nin­ger er det til­stræk­ke­ligt med efter­navn, for­kor­tet titel samt side­tal. Vi fra­be­der des­u­den brug af “ibid.”.

Eksemp­ler

 • Bog: For­fat­ter, Bogens titel (By: For­lag, Års­tal), Side­tal.
  • Før­ste hen­vis­ning: Mauri­ce Mer­leau-Pon­ty, Adven­tu­res of the Dia­lectic (Evan­ston, Ill.: Nort­hwestern Uni­ver­si­ty Press, 1973), 23–24.
  • Efter­føl­gen­de: Mer­leau-Pon­ty, Adven­tu­res, 32.
 • Kapi­tel i en bog: For­fat­ter, “Kapi­tel”, i Bogens titel, red. Redak­tør (By: For­lag, Års­tal), side­tal.
  • Før­ste hen­vis­ning: Mor­ten Hau­gaard Jep­pe­sen, “Kants revo­lu­tion af tæn­ke­må­den”, i System, fri­hed og vir­ke­lig­hed. En ind­fø­ring i den tyske ide­a­lis­mes hoved­po­si­tio­ner, red. Anders Moe Ras­mus­sen & Mor­ten Ziet­hen (Aar­hus C: For­la­get Phi­los­op­hia, 2016), 25.
  • Efter­føl­gen­de: Jep­pe­sen, “Kants revo­lu­tion af tæn­ke­må­den”, 25.
 • Aka­de­misk arti­kel: For­fat­ter, “Titel”, Tids­skrift Årgang, Num­mer (Års­tal): Side­tal
  • Før­ste hen­vis­ning: W. V. Qui­ne, “Two Dog­mas of Empi­ri­cism”, The Phil­o­soph­i­cal Review 60, nr. 1 (1951): 20–43.
  • Efter­føl­gen­de: Qui­ne, “Two Dog­mas”, 29.
 • Onli­ne publi­ka­tio­ner: For­fat­ter, “Titel”, Udgi­ver, Udgi­vel­ses­da­to eller sid­ste ændrings­da­to, URL
  • Før­ste hen­vis­ning: Hen­rik Jøker Bjer­re, “Kom­mu­ni­stisk libe­ra­lis­me”, Tids­skrif­tet Para­doks, 27. august 2020, https://paradoks.nu/2020/08/27/kommunistisk-liberalisme/, ¶5.
  • Efter­føl­gen­de: Bjer­re, “Kom­mu­ni­stisk libe­ra­lis­me”, ¶5.

I tvivls­til­fæl­de kon­sul­te­res Chi­ca­go Manu­al of Sty­le Onli­ne.

Vel­be­grun­de­de afvi­gel­ser fra refe­ren­cestil – såsom brug af for­kor­tel­ser ved gen­tag­ne hen­vis­nin­ger til et bestemt værk eller en stan­dar­dud­ga­ve (f.eks. Step­ha­nus-pag­i­ne­ring) – angi­ves i en fod­no­te.