• Print

Ansvarets uafsluttelige forhandling


18. september 2023

Hvad bety­der at tage eller påta­ge sig ansvar? At være ansvar­lig eller at opfø­re sig ansvar­ligt? Hvad bety­der det at stå op for eller at leve op til sit ansvar? Det lig­ger alle­re­de i ordet, at det hand­ler om en måde at sva­re på noget eller at sva­re noget an på. Dette noget kan være en hand­ling, en beslut­ning, en ytring, en per­son, en appel, et pro­blem, eller en kri­se – kli­ma­kri­sen, for eksem­pel. Vi kan ikke åbne en avis uden at få at vide, at det måske mere end nogen­sin­de er nød­ven­digt, at vi tager vores ansvar på os, at vi hand­ler ansvar­ligt. Men hvad er det præ­cis, vi skal sva­re an? Og hvem er vi i den­ne sam­men­hæng? Er det et per­son­ligt eller et kol­lek­tivt ansvar? Er det et civilt eller poli­tisk ansvar? Er det et gene­ra­tio­nelt eller geopo­li­tisk ansvar? Har vi kun et ansvar for det, som vi har umid­del­bar magt til at ændre, eller som vi selv har for­år­sa­get? Eller er vi også ansvar­li­ge for det, som vi ikke umid­del­bart kan ændre, eller som vi til­sy­ne­la­den­de ikke har haft nogen direk­te ind­virk­ning på? Hvorledes afgræn­ses ansva­ret, ikke blot over for kli­ma­kri­sen, men i det hele taget? Er ansva­ret over­ho­ve­det noget, der kan afgræn­ses? Og hvis ikke, hvor­dan tager man i så fald sit “ful­de” ansvar på sig?

To for­stå­el­ser af ansvar

Der gives en vid­træk­ken­de filo­so­fisk tra­di­tion, hvori begre­bet ansvar for­stås, afmå­les og afgræn­ses i for­hold til et andet nøg­le­be­greb: fri­hed. Her kan vi blandt andet næv­ne Aristoteles, som i sine eti­ske skrif­ter skel­ner mel­lem fri­vil­li­ge og ufri­vil­li­ge hand­lin­ger og argu­men­te­rer for, at vi ikke kan siges at være ansvar­li­ge for de hand­lin­ger eller hæn­del­ser, som har det, han kal­der en ekstern eller ydre årsag, men kun for de hand­lin­ger eller hæn­del­ser, som vi selv på en eller anden vis har været med til fri­vil­ligt at forårsage.1I Den niko­mak­hei­ske etik stil­ler Aristoteles spørgs­må­let om den­ne skel­nen som føl­ger: “Da dyden angår liden­ska­ber og hand­lin­ger, og da de fri­vil­li­ge hand­lin­ger mødes med ros og kri­tik, men de ufri­vil­li­ge med und­skyl­del­se, af og til end­da med med­li­den­hed, så er det vel nød­ven­digt for dem, som under­sø­ger dyden, at … Continue reading Hvis vi for eksem­pel kom­mer til at øde­læg­ge noget, for­di en stærk vind gri­ber os og ufri­vil­ligt bevæ­ger os ind i noget, kan vi ikke siges at være ansvar­li­ge for den­ne øde­læg­gel­se.

Vi kan også næv­ne den tyske filo­sof Immanuel Kant, som i sine vær­ker om prak­tisk for­nuft og sæde­lig­hed argu­men­te­rer for, at ide­en om fri­hed og det, som han kal­der “vil­jens auto­no­mi”, er sel­ve grund­ste­nen og for­ud­sæt­nin­gen for over­ho­ve­det at kun­ne tæn­ke eller tale om sæde­lig­hed, etik eller ansvar.2Eksempelvis skri­ver Kant i Religionen inden for den blot­te for­nufts græn­ser fra 1793: “Hvad men­ne­sket er eller skul­le være, godt eller ondt, i moralsk for­stand, det må det selv gøre sig til eller have gjort sig til. Begge dele må være en virk­ning af den frie hand­le­ev­ne, for ellers kan det ikke være ansvar­ligt for det, føl­ge­lig er det hver­ken moralsk godt … Continue reading Denne evne til at væl­ge frit, den­ne auto­no­mi, har vi iføl­ge Kant ude­luk­ken­de i kraft af vores for­nuft. Hvis du snub­ler over en sten, har du intet andet valg end at fal­de på grund af tyng­de­kraf­ten, hvis du tør­ster, har du intet andet valg end at drik­ke for at over­le­ve, men dis­se hand­lin­ger har i sig selv ingen etisk vær­di for Kant. For at agen­ter kan siges at være etisk ansvar­li­ge for en hand­ling eller en hæn­del­se, skal mulig­he­den for, at det kun­ne have været ander­le­des, eksi­ste­re. Det vil sige, at ansvar­lig­hed impli­ce­rer, at der er hand­lings­al­ter­na­ti­ver, og at der træf­fes bevid­ste beslut­nin­ger og valg. Det, der gør os til for­nuftsvæs­ner, til for­skel fra andre væse­ner, er net­op vores evne til at hæve os over natur­li­ge og bio­lo­gi­ske til­bø­je­lig­he­der, præ­fe­ren­cer og snæv­re ege­nin­ter­es­ser og til at træf­fe valg og beslut­nin­ger, der er base­ret på en ratio­nel tan­ke­pro­ces sna­re­re end at være bestemt af vores begær og drif­ter. Således har vi iføl­ge Kant gen­nem for­nuf­ten mulig­hed for at hand­le auto­nomt, det vil sige ud fra for­nufts- og fri­heds­lo­ve, sna­re­re end hete­ro­nomt. Vi besid­der mulig­he­den for ikke at bli­ve sty­ret af ekster­ne årsa­ger, som vi ikke selv har valgt, men der­i­mod at være vores egen årsag, defi­ne­re vores egne love, vores egne vær­di­er og væl­ge at for­føl­ge vores egne mål.

I den­ne ind­fly­del­ses­ri­ge filo­so­fi­ske tra­di­tion, som man kun­ne næv­ne man­ge fle­re og også mere nuti­di­ge eksemp­ler på (såvel filo­sof­fer som poli­ti­ke­re), er ansvar alt­så tæt for­bun­det med en bestemt fore­stil­ling om fri­hed, som igen er knyt­tet til fore­stil­lin­ger om ratio­na­li­tet, selv­be­vidst­hed og det at træf­fe velover­ve­je­de beslut­nin­ger og valg. Det er min for­mod­ning, at en sådan for­stå­el­se af ansvar­lig­hed er dybt rod­fæ­stet og sedi­men­te­ret i vores vester­land­ske kul­tur og gør sig gæl­den­de ikke blot i den filo­so­fi­ske tra­di­tion, men også i vores mere hver­dags­li­ge, såvel som straf­fe­rets­mæs­si­ge eller juri­di­ske, for­stå­el­se af ansvar. Som den fransk-algi­er­ske filo­sof Jacques Derrida har påpe­get, for­bin­des ansvar­lig­hed inden for den­ne tra­di­tion ofte med “mulig­he­den eller nød­ven­dig­he­den af at stå til regnskab”,3Jacques Derrida, Dødens gave, over­sat af Jeanette Bresson Ladegaard Knox (København: Forlaget Anis, 2007), 78. det vil sige på en eller anden måde at kun­ne opreg­ne legi­ti­me grun­de for sine hand­lin­ger, hæn­del­ser, ytrin­ger, beslut­nin­ger, og at kun­ne begrun­de dem over for andre på en ratio­nel, kon­si­stent, og ikke-selv­mod­si­gen­de vis, som så kan gen­ken­des, aner­ken­des og god­ken­des eller afvi­ses af andre.

I den­ne for­stand er ansvar også for­bun­det med en anta­gel­se om en form for pligt eller for­plig­ti­gel­se, nem­lig plig­ten til at stå til regn­skab for en selv ved på en eller anden vis at aflæg­ge regn­skab over for andre – på engelsk har man også begre­bet acco­un­ta­bi­li­ty, som ofte bru­ges nær­mest syno­nymt med respon­si­bi­li­ty. Ikke at leve op til den­ne for­plig­tel­se, for eksem­pel ved at for­hol­de sig tavst eller næg­te at begrun­de sine hand­lin­ger, bli­ver der­for ofte betrag­tet som uansvar­ligt, umo­dent, irra­tio­nelt eller direk­te uet­isk i den tra­di­tion, som abon­ne­rer på det­te ansvars­be­greb. Hvis vi for eksem­pel tæn­ker på ret­ten og det juri­di­ske system, bli­ver en ankla­get, der ikke kan rede­gø­re for eller begrun­de sine hand­lin­ger på kon­si­stent, ikke-selv­mod­si­gen­de og ratio­nel vis, ofte kendt enten skyl­dig eller sinds­syg i ger­nings­ø­je­blik­ket.

Denne tra­di­tions for­stå­el­se af ansvar for­ud­sæt­ter alt­så en anta­gel­se om det ansvar­li­ge sub­jekt som væren­de ratio­nelt, inten­tio­nelt, velover­ve­jet, selv­be­vidst, hand­le­dyg­tigt og til en vis grad fri og i kon­trol i for­hold til sine hand­lin­ger. Det er fore­stil­lin­gen om et sub­jekt, som hand­ler med omtan­ke, som tager hen­syn til for­skel­li­ge aspek­ter af en given situ­a­tion, som kal­ku­le­rer, opve­jer og opreg­ner dis­se aspek­ter og så træf­fer sine beslut­nin­ger på bag­grund af den­ne opgø­rel­se. Man kan end­da hæv­de, at anta­gel­sen af et sådant sub­jekt er sel­ve udgangs­punk­tet for det­te ansvars­be­greb – som der­for kan siges at ori­en­te­re sig ud fra et grund­læg­gen­de auto-cen­trisk per­spek­tiv: Ansvar anses som væren­de noget, der dre­jer sig om og ved­rø­rer sel­vet (autos) eller sub­jek­tet – at det sæt­ter sel­vet eller sub­jek­tet i cen­trum for ansva­ret. Dette selv er selv­føl­ge­lig til tider ansvar­ligt for andre eller for den anden per­son, men i sid­ste ende kan ansva­ret føres til­ba­ge til jeget, som for­modes og for­ven­tes at tage en beslut­ning om, hvor­vidt det vil aner­ken­de det­te ansvar eller ej, og i så fald over­ve­je hvor­le­des det vil fra­si­ge eller påta­ge sig det­te ansvar. Subjektet, jeget eller sel­vet – vel at mær­ke det ratio­nel­le, for­nuf­ti­ge, selv­be­vid­ste sub­jekt – udgør i den­ne tra­di­tion alt­så en art prin­cip såvel som kri­te­ri­um for vur­de­rin­gen af ansvar­lig­hed.

I og omkring 1960’ernes Frankrig – blandt andet i for­læn­gel­se af Nietzsches og psy­ko­a­na­ly­sens frag­men­te­ring og decen­tre­ring af sub­jek­tet såvel som af Heideggers såkald­te destruk­tion af meta­fy­sik­ken – frem­kom dog en radi­kal anden tænk­ning af og om ansvar. En tænk­ning, som net­op for­sky­der ansvars­be­gre­bet bort fra den auto­cen­tri­ske eller sub­jekt­o­ri­en­te­re­de for­stå­el­se af ansvar og hen imod en tænk­ning af ansvar, der tager udgangs­punkt i den anden eller det andet. Det er en tænk­ning af ansvar, som ikke blot tager høj­de for andet­hed eller alte­ri­tet og hete­ro­ge­ni­tet, men som lige­frem base­rer sin ansvar­lig­heds- og sub­jek­ti­vi­tets­for­stå­el­se på den­ne hete­ro­ge­ne andet­hed og på sub­jek­tets eks­po­ne­ring eller udsat­hed for andet­hed.

Det er den fransk-jødi­ske filo­sof Emmanuel Levinas, som for alvor igang­sæt­ter den­ne gen­tænk­ning af ansvar­lig­hed og af “etik­ken som første­fi­lo­so­fi”, som han skri­ver det i sit før­ste hoved­værk Totalitet og uen­de­lig­hed fra 1961, hvis tan­ke­gang han yder­li­ge­re radi­ka­li­se­rer i det andet hoved­værk Autrement qu’être ou au-delà de l’es­sen­ce (Anderledes end væren eller hin­si­des essen­sen) fra 1974. Levinas’ tænk­ning har været og er sta­dig ind­fly­del­ses­rig, og man­ge tæn­ke­re fulg­te hur­tigt i kølvan­det, blandt andre Jacques Derrida, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy og Rosalyn Diprose, men listen er lang. Ifølge den­ne gen­tænk­ning er ansva­ret ikke noget, som et på for­hånd kon­sti­tu­e­ret jeg (for­stå­et som et ratio­nelt, selv­be­vidst sub­jekt) kan væl­ge at påta­ge sig som en attri­but eller ej, men er i ste­det noget, der udvæl­ger mig og som både går for­ud for og over­skri­der mig og mine for­søg på at begri­be, for­stå og kal­ku­le­re med det. Det er den­ne anden tænk­ning af et både exces­sivt, excen­trisk og sågar trau­ma­tisk ansvar, som jeg vil frem­læg­ge og dis­ku­te­re i det føl­gen­de med udgangs­punkt i et udvalg af Levinas’ tek­ster. Afslutningsvist vil jeg også kom­me kort ind på Derridas med- og mod­læs­ning af Levinas’ ansvars­be­greb.

Traumatisk ansvar

Levinas’ gen­tænk­ning af ansvar­lig­hed er ikke blot et opgør med det auto­cen­tri­ske ansvars­be­greb, som jeg ind­led­te med at skit­se­re, men til­li­ge med afgø­ren­de ten­den­ser i den vester­land­ske filo­so­fi­hi­sto­rie, som han anser for at være dog­ma­tisk auto­cen­trisk i det hele taget. Levinas går end­da så vidt som til at skri­ve, at “filo­so­fi­en som sådan er en egologi.”4Emmanuel Levinas, Totalitet og uen­de­lig­hed, over­sat af Manni Crone (København: Hans Reitzels Forlag, 1996), 35. Med det­te mener Levinas, at sel­ve filo­so­fi­ens domi­ne­ren­de frem­gangs­må­de histo­risk set har været at redu­ce­re al form for andet­hed, ander­le­des­hed, alte­ri­tet eller hete­ro­ge­ni­tet til noget, som det ratio­nel­le sub­jekt, ego eller jeg i en eller anden grad kan begri­be, iden­ti­fi­ce­re og der­med beme­stre og gøre til en del af sin egen iden­ti­tet og “øko­no­mi”. Levinas kal­der det­te den onto­lo­gi­ske tæn­ke­må­de: “Den vester­land­ske filo­so­fi har i de fle­ste til­fæl­de været en onto­lo­gi; en reduk­tion af det Andet til det Samme ved en neut­ral eller for­mid­len­de terms mel­lem­komst, der skul­le sik­re værens forståelighed.”5Levinas, Totalitet og uen­de­lig­hed, 34.

Gennem sin begri­ben­de og iden­ti­fi­ce­ren­de til­gang har vest­lig filo­so­fi, og sær­ligt den moder­ne filo­so­fi, som siden Descartes for alvor har sat det ratio­nelt tæn­ken­de sub­jekt i cen­trum, iføl­ge Levinas alt­så udspil­let sig som en reduk­tion, en under­ord­ning, en assi­mi­le­ring af “den anden” eller “det andet” til det, som han kal­der det “sam­me” eller “det iden­ti­ske”. I essay­et Transcendens og høj­de skri­ver Levinas: “Erkendelses jeg er fak­tisk på én gang det sam­me i egent­lig­ste for­stand, sel­ve iden­ti­fi­ka­tio­nens begi­ven­hed og den smel­te­di­gel, hvori ethvert andet for­vand­les til det sam­me. Erkendelsens jeg er de vises sten, som den filo­so­fi­ske alky­mi sid­der inde med.”6Emmanuel Levinas, Fænomenologi og etik, over­sat af Michael Rasmussen (København: Gyldendal, 2002), 114. Med andre ord kan man sige, at den filo­so­fi­ske måde at tæn­ke på, dens alky­mi, histo­risk set ude­luk­ker, fortræn­ger eller redu­ce­rer noget, nem­lig den anden, det andet, det ander­le­des, det for­skel­lig­ar­te­de, det ikke-iden­ti­ske, det dis­pa­ra­te, det, der ikke kan brin­ges enty­digt på begreb. Det er net­op det­te, som Levinas kal­der den onto­lo­gi­ske tænk­nings vold, for­stå­et som udryd­del­sen, anni­hi­la­tio­nen eller mor­det på det singu­læ­re andet, som ikke kan begri­bes, iden­ti­fi­ce­res, kate­go­ri­se­res eller gene­ra­li­se­res i det onto­lo­gi­ske sprog.

For på en eller anden vis at kun­ne til­nær­me sig eller gøre plads til det­te ube­gri­be­li­ge andet i tænk­nin­gen og i spro­get, kræ­ver det der­for, at det net­op ikke sker via begri­bel­se eller iden­ti­fi­ce­ring, men at det for­bli­ver andet, frem­med og til en vis grad ukendt, hvil­ket vil sige, at det beva­rer sin andet­hed i og for tænk­nin­gen. At tæn­ke eller tale om det andet eller den anden som anden for­drer der­for en ander­le­des tænk­ning i bog­sta­ve­lig for­stand. Det er en sådan ander­le­des tænk­ning, som Levinas for­sø­ger at udfor­me med udgangs­punkt i et radi­kalt hete­ro­gent ansvar, hvil­ket vil sige et ansvar, som kom­mer fra den andens appel og for­dring og ikke kan udle­des fra min egen for­nuft, det vil sige auto­nomt eller fra en kon­ven­tio­nel com­mon sen­se for­stå­el­se af ansvar.

Ifølge Levinas gør ansva­ret krav på og stil­ler krav til mig, før­end jeg har nogen som helst mulig­hed for at begrebs­lig­gø­re dets betyd­ning eller omfang, accep­te­re det, afvi­se det eller end­da for­sva­re mig imod det. Ansvaret kom­mer iføl­ge Levinas fra en ur-oprin­de­lig og radi­kal eks­po­ne­ring, sår­bar­hed og udsat­hed for den anden, som gør mig ansvar­lig net­op for den andens eks­po­ne­ring, sår­bar­hed og udsat­hed. Som Levinas beskri­ver det i Autrement qu’être: “Selvet er grund­læg­gen­de set et gid­sel, ældre end Egoet, før alle principper.”7Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’es­sen­ce (Paris: Kluwer Academic, 1990), 186. Det bety­der, at sub­jek­ti­vi­tet, eller sub­jek­ti­vi­te­tens gene­se, iføl­ge Levinas er sam­men­fil­tret med og abso­lut uad­skil­le­ligt fra ansvar. Ansvarlighed eller uansvar­lig­hed er ikke blot præ­di­ka­ter på linje med ethvert andet præ­di­kat, som man kan hæg­te på et sub­jekt, der alle­re­de er kon­sti­tu­e­ret. Snarere er det sådan, at der ingen sub­jek­ti­vi­tet er uden ansvar – det er ansva­ret, som kal­der mig til og kon­sti­tu­e­rer min sub­jek­ti­vi­tet. Det er for­di jeg er ansvar­lig for den anden, at jeg over­ho­ve­det eksi­ste­rer som et sub­jekt, at jeg over­ho­ve­det får en plads i ver­den – en plads, som ikke desto min­dre ikke bare er min egen, som ikke er min ejen­dom, men som jeg net­op kun til­de­les i kraft af min rela­tion og mit ansvar for den anden. Derfor beskri­ver Levinas sub­jek­tet eller jeget som et gid­sel for den anden. Der er ikke først et sub­jekt, som eksi­ste­rer og tæn­ker, og som der­næst kan bli­ve bevidst om et ansvar for den anden og væl­ge at aner­ken­de det­te ansvar eller ej. Subjektet har ikke et ansvar hos Levinas, det er ansvar. Jeg eksi­ste­rer “gen­nem den anden og for den anden, men uden frem­med­gø­rel­se: inspi­re­ret”, hvor­for Levinas også skri­ver: “Her stam­mer sub­jek­tets iden­ti­tet fra umu­lig­he­den af at unds­lip­pe ansvaret.”8Levinas, Autrement qu’être, 181; 29.

At være et jeg eller et sub­jekt, at “have” en iden­ti­tet, som man siger, er iføl­ge Levinas net­op ikke noget, man blot har eller fødes med, det er noget man til­de­les ude­luk­ken­de i kraft af det ansvar for den anden, som man til­bli­ver i og som; men selv­om jeg på den­ne vis kun er i den andens sted, alt­så at mit sted er givet mig gen­nem og for den anden, så kan ingen anden sva­re an i mit sted; ingen anden kan over­ta­ge mit ansvar for den anden, og det er net­op det­te singu­læ­re ansvar, der kon­sti­tu­e­rer min unik­ke eksi­stens. Levinas beskri­ver det såle­des: “Subjektet frem­med­gø­res i dybet af sin iden­ti­tet i en frem­med­gø­rel­se, som ikke udtøm­mer det Samme for sin iden­ti­tet, men som for­plig­ter det her­på med en uaf­vi­se­lig til­de­ling af ansvar.”9Levinas, Autrement qu’être, 222. Det vil sige, at for­di jeg kun har en unik eksi­stens og iden­ti­tet gen­nem og i kraft af mit ansvar for den anden, er jeg frem­med­gjort fra begyn­del­sen af. Men det­te er net­op ikke en frem­med­gø­rel­se, som frarø­ver os en for­modet iden­ti­tet eller auten­ti­ci­tet, sådan som vi fin­der det i en bestemt marxi­stisk for­stå­el­se. Omvendt er det frem­med­gø­rel­sen for­stå­et som rela­tio­nen til og ansva­ret for den anden, som er mere oprin­de­lig og mere intim end mit eget selv­for­hold, og som gør, at jeg over­ho­ve­det kan siges at have et selv eller en iden­ti­tet, net­op for­di det er for­hol­det til den anden, der mulig­gør, at jeg over­ho­ve­det kan have et for­hold til mig selv. Derfor kan Levinas skri­ve: “På para­doksal vis er det qua ali­e­nus – frem­med og anden – at men­ne­sket ikke er frem­med­gjort” og i lidt mere udfol­det form: “I ansva­rets for­mer er sjæ­lens psy­kis­me den anden i mig, iden­ti­te­tens lidel­se, både til­talt og selv, den sam­me for den anden, den sam­me gen­nem den anden.”10Levinas, Autrement qu’être, 99; 111. Altså gives og opret­hol­des sub­jek­tets psyk­he, eller livsprin­cip, kun i kraft af dens Andens for­dring om ansvar.

Dette er også grun­den til, at det er etik­ken, som iføl­ge Levinas er første­fi­lo­so­fi, sna­re­re end meta­fy­sik­ken (selv­om Levinas har en anden for­stå­el­se af meta­fy­sik end den gængse), onto­lo­gi­en eller logik­ken, som det tra­di­tio­nelt er ble­vet tænkt i filo­so­fi­hi­sto­ri­en. Etikken er første­fi­lo­so­fi, for­di der slet ikke vil­le være nogen onto­lo­gi, meta­fy­sik eller logik uden rela­tio­nen til den anden. Det er den anden, der åbner mulig­he­den for tænk­ning, for sprog og der­med for en mening­s­la­det rela­tion til væren og til eksi­sten­sen, ikke omvendt. Etikken er der­for ikke et adden­dum til en mere grund­læg­gen­de disci­plin såsom meta­fy­sik­ken hos Aristoteles, epi­ste­mo­lo­gi­en hos Descartes eller onto­lo­gi­en hos Heidegger. Ifølge Levinas er etik­ken, for­stå­et som for­hol­det til den anden, sel­ve mulig­heds­be­tin­gel­sen for enhver anden form for disci­plin. Vi vil­le ikke tale, tæn­ke, arbej­de, male eller skri­ve, hvis den anden ikke på en eller anden måde for­an­le­di­ge­de os til det. At etik­ken kom­mer “før” onto­lo­gi­en skal der­for ikke for­stås kro­no­lo­gisk, men bety­der sna­re­re, at det er etik­ken, som giver onto­lo­gi­en dens rai­son d’être – en væren og en ver­den uden den anden vil­le for­bli­ve menings­løs. Ontologien har ingen mening, hvis ikke den ledes af spørgs­mål, som peger ud mod det, som trans­cen­de­rer eller over­skri­der væren, og der­med ledes af det, som Levinas, efter Platon, kal­der for “det gode hin­si­des væren” eller “det godes vold”. I mod­sæt­ning til onto­lo­gi­ens vold mod det andet bry­der den­ne over­skri­del­se med det iden­ti­ske sub­jekts inde­luk­ke ved altid alle­re­de at have åbnet det mod det andet og pla­ce­ret dets mening uden for sig selv. Mennesket er iføl­ge Levinas ikke, som hos Heidegger, kastet ind i en ver­den, der altid alle­re­de er der, på for­hånd struk­tu­re­ret med en betyd­nings­struk­tur. I ste­det er det mødet med og eks­po­ne­rin­gen for den anden, der ska­ber betyd­ning og mening, åbner en fæl­les ver­den og instal­le­rer en sub­jek­ti­vi­tet, der altid alle­re­de er ansvar­lig for den anden per­son. Det er den anden, der åbner enhver mulig­hed for betyd­ning, enhver adgang til ver­den, enhver tænk­ning og der­med enhver filo­so­fi. Uden eks­po­ne­rin­gen for den anden, vil­le der ikke være nogen histo­rie at for­tæl­le, intet sprog til at for­tæl­le histo­ri­en med og intet sub­jekt til at erfa­re og for­tæl­le den.

Tænk på histo­ri­en om Palle ale­ne i ver­den: Uden rela­tio­nen til den anden eller de andre taber rela­tio­nen til ver­den og til eksi­sten­sen enhver form for betyd­ning og mening. Det er her, at den vester­land­ske filo­so­fi iføl­ge Levinas tra­di­tio­nelt set har mis­set noget helt essen­ti­elt: Det giver ikke nogen mening at under­sø­ge “tin­ge­ne i sig selv”, for tin­ge­ne “i sig selv” har ingen betyd­ning – det får de først i kraft af de rela­tio­ner, som de ind­går i. Vi må der­for begyn­de med rela­tio­ner­ne, før vi kan sige noget som helst menings­fuldt om tin­ge­ne, ja, før vi over­ho­ve­det kan tale. Kort sagt begyn­der alt med den anden, hvor­for den anden selv ikke har nogen bestem­me­lig begyn­del­se – eks­po­ne­rin­gen for den anden er an-arkisk, det vil sige uden bestem­me­lig oprin­del­se. Udsatheden for den anden er i ste­det enhver oprin­del­ses oprin­del­se, enhver begyn­del­ses begyn­del­se, for det er den­ne rela­tion, der åbner for og mulig­gør alle andre rela­tio­ner. Derfor er mødet med den anden også alde­les singu­lært. Det er et ur-oprin­de­ligt punkt, der over­skri­der vores for­søg på at defi­ne­re det, idet det går mod uen­de­lig.

Det an-arki­ske ansvar er alt­så ikke blot uden oprin­del­ses- eller begyn­del­ses­punkt, det er også uen­de­ligt, det vil sige uden ende­punkt. Det bety­der, at jeg aldrig med sik­ker­hed kan kon­sta­te­re eller vide, at jeg har levet op til eller opfyldt mit ansvar, net­op for­di ansva­ret er det, der over­skri­der enhver form for viden, repræ­sen­ta­tion eller tema­ti­se­ring og der­med også ethvert for­søg på at be- eller afgræn­se det. Så snart jeg siger, at “nu har jeg levet op til mit ansvar” eller “nu er ret­fær­dig­he­den sket fyl­dest”, så for­rå­der jeg både ansva­rets og ret­fær­dig­he­dens uen­de­li­ge appel eller for­dring. At tro, at man med sik­ker­hed har ydet ansva­ret ret­fær­dig­hed, er iføl­ge Levinas, men også Derrida, et sik­kert tegn på, at man net­op der­med har begå­et en uret­fær­dig­hed eller for­sømt sit ansvar. I den­ne for­stand inde­bæ­rer ansva­ret også en vis umu­lig­hed, idet det ikke er muligt for det ende­li­ge sub­jekt at opfyl­de et ansvar for den anden og der­ved opnå “god samvit­tig­hed”, idet ansva­ret net­op er uen­de­ligt. Denne umu­lig­hed er dog ikke noget dår­ligt. Snarere er det sel­ve ansva­rets og ret­fær­dig­he­dens mulig­heds­be­tin­gel­se, at man aldrig kan bli­ve fær­digt med det, at det ved­bli­ver med at stil­le spørgs­måls­tegn ved vores hand­lin­ger, ved vores tan­ker og ved sel­ve vores væren. Ansvarets for­dring intro­du­ce­rer der­for en vis rast­løs­hed i eksi­sten­sen. Der er en rest, som altid vil over­skri­de og unds­lip­pe vores for­søg på at få (be)greb om vores ansvar, hvil­ket gør, at vi ikke selv­til­stræk­ke­ligt kan luk­ke os om os selv, men hele tiden må afbry­des og opbry­des af den anden. Som Levinas skri­ver i Totalitet og uen­de­lig­hed, inde­bæ­rer “ide­en om det uen­de­li­ge en sjæl, der kan rum­me mere, end den kan uddra­ge af sig selv.”11Levinas, Totalitet og uen­de­lig­hed, 177. Eller som han sene­re refor­mu­le­rer det i Autrement qu’être: “Subjektet fødes i anar­ki­ets begyn­del­ses­løs­hed og i for­plig­tel­sens endeløshed.”12Levinas, Autrement qu’être, 219.

Ansvarets tids­lig­hed

At ansva­ret og eks­po­ne­rin­gen for den anden er an-arkisk – både uro­p­rin­de­ligt og uen­de­ligt – bety­der iføl­ge Levinas, at etik­ken har en anden tem­pora­li­tet eller tids­lig­hed end onto­lo­gi­ens og meta­fy­sik­kens klas­sisk line­æ­re, kro­no­lo­gi­ske tid, som består i en suc­ces­sion af punk­tu­el­le nu’er, hvor for­tid altid kom­mer før og frem­tid altid efter nutid, og hvor en årsag altid kom­mer før sin virk­ning. Levinas sæt­ter i ste­det ansvars­be­gre­bet i rela­tion til psy­ko­a­na­ly­ti­ske teo­ri­er om trau­met og taler til tider om et deci­de­ret trau­ma­tisk ansvar, idet det net­op angår en radi­kal ikke-line­ær form for tem­pora­li­tet, som Freud i sine skrif­ter blandt andet beskri­ver ved hjælp af begre­bet Nachträglichkeit. Den mest bog­sta­ve­li­ge dan­ske over­sæt­tel­se af nach­träg­lich er måske “efter­slæ­ben­de” eller “efter­vir­ken­de” i en dob­belt betyd­ning: både at en trau­ma­tisk begi­ven­heds virk­ning eller betyd­ning først mani­feste­rer sig på for­sin­ket og forskudt vis gen­nem re-trau­ma­ti­se­ren­de gen­ta­gel­ser, drøm­me eller flas­h­ba­cks af en begi­ven­hed, som er ble­vet fortrængt – og at en for­ti­dig begi­ven­hed kan få nye betyd­nin­ger med til­ba­ge­vir­ken­de kraft, alt­så at frem­ti­den i en vis for­stand kan påvir­ke og omfor­me for­ti­den, som for eksem­pel i det, Freud kal­der urs­ce­nen, en begi­ven­hed, der ikke nød­ven­dig­vis nogen­sin­de har fun­det sted, sådan som den erin­dres, men som ikke desto min­dre har meget reel­le effek­ter. Begge dis­se betyd­nin­ger har noget at gøre med en trau­mets tem­pora­li­tet, som for­styr­rer, afbry­der og forvri­der en line­ær for­stå­el­se af tid, og som også frem­vi­ser et sub­jekt, der er split­tet i kraft af, at vis­se af dets erfa­rin­ger ikke er direk­te til­gæn­ge­li­ge, det vil sige i kraft af det ube­vid­ste.

Traumet har såle­des, med Levinas’ ord, en para­doksal anakro­ni­stisk eller diakro­ni­stisk struk­tur, der gør, at sub­jek­tet aldrig kan bli­ve syn­kront eller sam­ti­digt med dets oprin­de­li­ge begi­ven­hed eller med dets egen erfa­ring af det­te. Traumet vir­ker kun indi­rek­te – det mani­feste­rer sig gen­nem sine forskud­te, for­sin­ke­de eller retrospek­ti­ve effek­ter, men for­bli­ver i sig selv util­gæn­ge­ligt for bevidst­he­den, erfa­rin­gen eller erin­drin­gen. På den måde kan man sige, at trau­met på sin vis kom­mer fra frem­ti­den eller det kom­men­de (l’à-venir), for­di det altid kun viser sig som en gen­ta­gel­se eller til­ba­ge­ven­den af en for­tid, der aldrig har været nuti­dig eller præ­sent som sådan, men net­op ana­kro­ni­stisk. På lig­nen­de vis struk­tu­rer det trau­ma­ti­ske ansvar sub­jek­tet dia­kront, dvs. ikke sam­ti­digt, men forskudt fra sig selv, idet det stam­mer fra en eks­po­ne­ring for den anden, som aldrig har været præ­sent, idet det både går for­ud for, over­skri­der og gen­ta­gen­de afbry­der enhver bevidst­hed om eller begri­bel­se af det:

For sel­vets betin­gel­se, eller betin­gel­ses­løs­hed, begyn­der ikke med et suverænt jegs selv­på­virk­ning, som kun efter­føl­gen­de vil­le være “med­fø­len­de” med den anden. Det er lige omvendt: Det ansvar­li­ge jegs unik­hed er kun muligt i besæt­tel­sen af den anden, i trau­met under­gå­et før enhver sel­vi­den­ti­fi­ka­tion, i et ikke-repræ­sen­ter­bart før­hen. Den ene påvir­ket [affecté] af den anden – et an-arkisk trau­me eller den enes inspira­tion af den anden.13Levinas, Autrement qu’être, 196.

Selvet eller sub­jek­tet er alt­så kon­sti­tu­e­ret som altid alle­re­de trau­ma­ti­se­ret af en ekste­ri­o­ri­tet eller en andet­hed, der går for­ud for dets inte­r­i­o­ri­tet eller iden­ti­tet, og som gen­ta­gen­de over­sti­ger, over­ra­sker og over­væl­der det. Det er såle­des berørt, påvir­ket og inva­de­ret af den anden, før­end det har kun­net for­be­re­de sig på eller mod­stå den­ne berø­ring eller inva­sion. Ordet trau­me stam­mer fra old­græsk og kan net­op bety­de både “et sår”, “en ska­de”, eller “et hårdt slag.” For Levinas er det trau­ma­ti­ske ansvars ikke-oprin­del­se både et sår og en åbning – en sår­bar­hed, der stam­mer fra en umin­de­lig for­tid, men som åbner sub­jek­tet mod den andens kom­me eller til­nær­mel­se, hvor­for Levinas beskri­ver det som “den Andens trau­ma­ti­ske greb om det Samme, der er så stramt, at det ikke giver det Samme tid til at afven­te den Anden.”14Levinas, Autrement qu’être, 221.

Den anden må, for at kun­ne kom­me og imø­de­kom­mes som anden, afbry­de og inva­de­re det sam­me ufor­ud­set, over­ra­sken­de og til en vis grad vol­de­ligt. Den anden kan kun kom­me som en ubu­den gæst, for hvem ingen vel­komst kan for­be­re­des, og der­for til­li­ge som en frem­med. Men skal den anden for­bli­ve anden, kan den­ne inva­si­ve kom­men aldrig domesti­ce­res. Den er ikke noget, vi kan væn­ne os til. Den anden må, for at beva­re sin andet­hed, for­bli­ve frem­med, uden fami­li­a­ri­tet, inkom­men­su­ra­bel, hvil­ket vil sige, at den andens kom­me aldrig hol­der op med at kom­me, men hel­ler aldrig helt ankom­mer, aldrig hol­der op med at afbry­de, for­styr­re og sæt­te spørgs­måls­tegn ved det sam­me i sin iden­ti­tet. Dette er, igen, hvad Levinas kal­der den gode vold eller ufri­he­dens vold, hvil­ket er den ene­ste muli­ge mod­stand mod det sam­mes vold, der ellers vil­le absor­be­re, under­ord­ne eller assi­mi­le­re den anden gen­nem tema­ti­se­ring, objek­ti­ve­ring, repræ­sen­ta­tion, kate­go­ri­se­ring med vide­re. Ansvaret har der­for både en bag­ud­ret­tet og en fremad­ret­tet ori­en­te­ring. Det angår den anden, som både kom­mer før og efter, men som aldrig bli­ver sam­ti­dig med mig.

Vi møder alt­så hos Levinas et ansvar, som ikke er bun­det op på en fore­stil­ling om auto­nom fri­hed og om det ratio­nel­le, selv­be­vid­ste sub­jekt, som er i stand til at væl­ge og fra­væl­ge sit ansvar og over­ve­je, hvil­ke beslut­nin­ger og hand­lin­ger, der skal fore­ta­ges for at kun­ne leve op til det­te ansvar. Tværtimod er det hos Levinas den andens appel om ansvar, der udpe­ger og udvæl­ger sub­jek­tet, før­end det har haft mulig­hed for at over­ve­je, begri­be, beslut­te eller for­plig­te sig på det­te ansvar. Det er et ansvar, som vi på ingen måde har valgt eller beslut­tet os for at påta­ge os, men som altid alle­re­de er os givet, hvad end vi vil det eller ej. Det er et ansvar, som både over­skri­der og inva­de­rer os, men som også betin­ger vores eksi­stens og vores iden­ti­tet. Som Levinas beskri­ver det: “Ansvaret uden tid­li­ge­re for­plig­ti­gel­se, uden præ­sens, uden oprin­del­se, an-arkisk, er såle­des et uen­de­ligt ansvar for den anden, som er mig over­ladt, uden at nogen anden er i stand til at over­ta­ge min plads som ansvar­lig for denne.”15Levinas, Autrement qu’être, 239–40.

Derridas pro­ble­ma­ti­se­ring af det singu­læ­re ansvar

Til den­ne gen­tænk­ning af ansvar­lig­he­den til­fø­jer Jacques Derrida, at vi på trods af vores uen­de­li­ge og ube­græn­se­de ansvar for den singu­læ­re anden sta­dig er tvun­get til at træf­fe ende­li­ge og begræn­se­de beslut­nin­ger. Dette giver ansva­ret en para­doksal, tve­ty­dig og apo­re­tisk karak­ter, som kom­mer til udtryk på fle­re måder. Hvis ansva­ret for­plig­ter os abso­lut over for den andens singu­la­ri­tet, kaster det os ud i det, som Derrida i Dødens gave fra 1992 kal­der “områ­det eller risi­ko­en for en abso­lut ofring.”16Derrida, Dødens gave, 86. Hvad mener han med det? Jo, han mener, at mit ansvar over for den ene anden altid er udfor­dret af mit ansvar over for alle de andre, som også singu­læ­re “ande­ner”, hvis man kan sige det i fler­tal:

I det øje­blik jeg ind­går i et for­hold til den abso­lut anden, ind­går min singu­la­ri­tet i et for­hold til hans singu­la­ri­tet med hen­syn til for­plig­ti­gel­se og pligt. Jeg er ansvar­lig over for den anden qua anden […] Men det, der såle­des for­bin­der mig, i min singu­la­ri­tet, til den andens abso­lut­te singu­la­ri­tet kaster mig selv­føl­ge­lig straks ud i områ­det eller risi­ko­en for en abso­lut ofring. Der er også andre, et uen­de­ligt antal, de andres utal­li­ge almen­hed, til hvem jeg bør bin­des med et lig­nen­de ansvar, et alment og uni­ver­selt ansvar. Jeg kan ikke sva­re kal­det, begæ­rin­gen, for­plig­tel­sen, end ikke en andens kær­lig­hed, uden at ofre den anden anden, de andre andre. Tout aut­re est tout aut­re.17Derrida, Dødens gave, 86.

Problemet eller dilem­ma­et er alt­så, at “enhver anden er helt anden” (tout aut­re est tout aut­re). Og den­ne uund­gå­e­li­ge mul­ti­pli­ce­ring af den anden til de andre og den­ne split­tel­se i ansva­ret frem­vi­ser iføl­ge Derrida også det pro­ble­ma­ti­ske for­hold mel­lem etik i Levinas’ betyd­ning – for­stå­et som et abso­lut ansvar ansigt til ansigt med den singu­læ­re anden – og poli­tik for­stå­et som et ansvar over for de man­ge andre, over for det alme­ne, som aldrig kan opfyl­des på sam­me tid:

Jeg kan kun sva­re den ene (eller den Ene), dvs. den anden, ved at ofre den anden til ham. Jeg er kun ansvar­lig over for den ene (dvs. den anden) ved at for­søm­me mit ansvar over for alle andre, over for etik­kens eller poli­tik­kens almen­hed. Og jeg kan aldrig ret­fær­dig­gø­re den­ne ofring, jeg må altid tie om den. Om jeg vil det eller ej, kan jeg aldrig ret­fær­dig­gø­re det­te, at jeg fore­træk­ker eller at jeg ofrer den ene (en anden) frem­for den anden.18Derrida, Dødens gave, 88, over­sæt­tel­se modificeret.

Det, at man aldrig kan ret­fær­dig­gø­re sin uund­gå­e­li­ge ofring af ansvar, bety­der dog ikke, at vi skal igno­re­re eller und­gå det pro­ble­ma­ti­ske for­hold mel­lem etik og poli­tik eller mel­lem et abso­lut og et gene­relt ansvar, eller at vi skal for­sø­ge at behand­le dem hver for sig. Dette vil­le iføl­ge Derrida net­op være uansvar­ligt. For at sva­re an på ansvar­lig­he­den er vi iføl­ge Derrida net­op nødt til på para­doksal vis at hand­le eller at for­hol­de os både ansvar­ligt og uansvar­ligt. Det vil sige, at vi er tvun­get til at ind­gå i en for­hand­ling af ansva­ret, til trods for at ansva­ret iføl­ge både Levinas og Derrida er det ufor­hand­le­li­ge og uom­gæn­ge­li­ge par excel­len­ce. Derfor ender ansva­ret per defi­ni­tion med at bli­ve en umu­lig for­hand­ling, net­op for­di det er en for­hand­ling der, som Derrida skri­ver det i sit afskeds­skrift til Levinas, pålæg­ger os “at sam­men­lig­ne det usam­men­lig­ne­li­ge […] Det må påby­de en for­hand­ling af det ufor­hand­le­li­ge for at fin­de frem til det ‘bed­ste’ eller det mindst værste.”19Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas (Paris: Galilée, 1997), 193–4.

I alle kon­kre­te situ­a­tio­ner, der på en eller anden vis afkræ­ver, at jeg sva­rer an på noget, er jeg i for­sø­get på at fin­de den “bed­ste” eller mindst ska­de­li­ge måde at gøre det­te på nødt til at fore­ta­ge en bereg­ning af det ube­reg­ne­li­ge, en sam­men­lig­ning af det usam­men­lig­ne­li­ge, og der­med at ind­gå i en for­hand­ling af det ufor­hand­le­li­ge. Derrida illu­stre­rer det­te med en dom­mer i en rets­sag: For at for­hol­de sig ansvar­ligt må dom­me­ren ind­gå i en for­hand­ling mel­lem det abso­lut­te, singu­læ­re og det alme­ne, gene­rel­le ansvar ved på én og sam­me tid at føl­ge og ikke føl­ge loven. For at for­hol­de sig til det alme­ne ansvar må dom­me­ren tage høj­de for de gene­rel­le love, for præ­ce­dens og der­med sam­men­lig­ne den kon­kre­te singu­læ­re sag med tid­li­ge­re sager. For at for­hol­de sig til det abso­lut­te ansvar, må dom­me­ren dog net­op se bort fra præ­ce­dens og fra de gene­rel­le love og tage høj­de for den helt spe­ci­fik­ke, unik­ke sag og de singu­læ­re per­so­ner, der er invol­ve­ret

For at en dom skal være ret­fær­dig og ansvar­lig, må den […] på én gang være regu­le­ret og uden regel, på én gang kon­ser­ve­re loven og være så destruk­tiv eller sus­pen­de­ren­de, at den hver gang genop­fin­der loven […] Hvert til­fæl­de er ander­le­des, hver afgø­rel­se for­skel­lig og kræ­ver abso­lut unik for­tolk­ning, som ingen eksi­ste­ren­de eller kodi­fi­ce­ret regel hver­ken kan eller skal leve­re en abso­lut garan­ti for.20Jacques Derrida, “Lovkraft – Autoritetens mysti­ske fun­da­ment”, over­sat af Rolf Reitan, i Lov og lit­te­ra­tur (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2007), 237.

En ret­fær­dig og ansvar­lig udø­vel­se af loven må alt­så hver­ken være ren impro­vi­sa­tion eller ren auto­ma­tisk kon­for­mi­tet i for­hold til loven, men må fin­de sted i et usta­bilt inter­val der­i­mel­lem. Retfærdighed under ansvar kan der­for aldrig siges at være fyl­dest­gjort, men fin­der hvil­e­løst sted i en for­hand­ling mel­lem uansvar­lig lov­løs­hed og tyran­ni på den ene side og uansvar­ligt bureau­kra­ti på den anden. Derridas ord­valg i det tid­li­ge­re citat er sigen­de: Det fran­ske négo­ci­a­tion stam­mer fra lat­in og er net­op sam­men­sat af sub­stan­ti­vet oti­um, som bety­der hvi­le, ro, fri­tid, og nega­tio­nen neg-. Ansvarets for­hand­ling er med andre ord en for­hand­ling, der ikke kan brin­ges til hvi­le, der aldrig kan ende­ligt afgø­res, men som rast­løst må fort­sæt­te i det uen­de­li­ge og det på trods af, at vi i den­ne uen­de­li­ge og uaf­slut­te­li­ge for­hand­ling er nødt til at træf­fe ende­li­ge beslut­nin­ger og der­med fore­ta­ge valg. Men den­ne uaf­slut­te­li­ge og umu­li­ge for­hand­ling er for Levinas såvel som Derrida net­op ansva­rets mulig­heds­be­tin­gel­se: Det er den, som ikke til­la­der os at læne os til­ba­ge med god samvit­tig­hed og en for­vis­ning om, at nu har vi gjort vores pligt og opfyldt vores ansvar. Snarere er den uaf­slut­te­li­ge for­hand­ling den, der på trods af ende­li­ge beslut­nin­ger bestan­digt hol­der os til ilden, bestan­digt sæt­ter spørgs­måls­tegn ved vores for­mod­nin­ger, for­vis­nin­ger og fortrøst­nin­ger og som der­ved hol­der ansva­ret for den anden og de andre i live.

Hvad bety­der den­ne anden ansvars­for­stå­el­se så for vores ind­le­den­de spørgs­mål, der angik afgræs­nin­gen og til­de­lin­gen af ansvar? Hvad bety­der det eksem­pel­vis i for­hold til vores såkald­te kli­maansvar? Dette spørgs­mål kun­ne man reflek­te­re læn­ge over, men afslut­nings­vist vil jeg blot give det bud, at det vil­le bety­de en per­spek­tiv­for­skyd­ning væk fra det antro­po­cæ­ne, auto­cen­tri­ske og til­ba­ge­sku­en­de per­spek­tiv, der kred­ser om men­ne­sket, dets “frie” hand­lin­ger, dets skyld og dets skam, og heni­mod et per­spek­tiv, der ret­ter sig mod vores kli­ma­ti­ske omgi­vel­ser og de anmod­nin­ger om ansvar, som kom­mer til os her­fra – anmod­nin­ger, som vi må for­sø­ge bedst muligt at sva­re an på i en uaf­slut­te­lig for­hand­ling med en frem­tid, der bestan­digt kom­mer os i møde, men som for­bli­ver radi­kalt anden.

1. I Den niko­mak­hei­ske etik stil­ler Aristoteles spørgs­må­let om den­ne skel­nen som føl­ger: “Da dyden angår liden­ska­ber og hand­lin­ger, og da de fri­vil­li­ge hand­lin­ger mødes med ros og kri­tik, men de ufri­vil­li­ge med und­skyl­del­se, af og til end­da med med­li­den­hed, så er det vel nød­ven­digt for dem, som under­sø­ger dyden, at defi­ne­re det fri­vil­li­ge og det ufri­vil­li­ge” (Aristoteles, Etikken, over­sat af Søren Porsborg (København: Det lil­le Forlag, 2000), 73).
2. Eksempelvis skri­ver Kant i Religionen inden for den blot­te for­nufts græn­ser fra 1793: “Hvad men­ne­sket er eller skul­le være, godt eller ondt, i moralsk for­stand, det må det selv gøre sig til eller have gjort sig til. Begge dele må være en virk­ning af den frie hand­le­ev­ne, for ellers kan det ikke være ansvar­ligt for det, føl­ge­lig er det hver­ken moralsk godt eller ondt” (Immanuel Kant, Om det radi­ka­le onde i den men­ne­ske­li­ge natur, over­sat af Mogens Chrom Jacobsen (København: Det lil­le Forlag, 2018), 59).
3. Jacques Derrida, Dødens gave, over­sat af Jeanette Bresson Ladegaard Knox (København: Forlaget Anis, 2007), 78.
4. Emmanuel Levinas, Totalitet og uen­de­lig­hed, over­sat af Manni Crone (København: Hans Reitzels Forlag, 1996), 35.
5. Levinas, Totalitet og uen­de­lig­hed, 34.
6. Emmanuel Levinas, Fænomenologi og etik, over­sat af Michael Rasmussen (København: Gyldendal, 2002), 114.
7. Emmanuel Levinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’es­sen­ce (Paris: Kluwer Academic, 1990), 186.
8. Levinas, Autrement qu’être, 181; 29.
9. Levinas, Autrement qu’être, 222.
10. Levinas, Autrement qu’être, 99; 111.
11. Levinas, Totalitet og uen­de­lig­hed, 177.
12. Levinas, Autrement qu’être, 219.
13. Levinas, Autrement qu’être, 196.
14. Levinas, Autrement qu’être, 221.
15. Levinas, Autrement qu’être, 239–40.
16. Derrida, Dødens gave, 86.
17. Derrida, Dødens gave, 86.
18. Derrida, Dødens gave, 88, over­sæt­tel­se modificeret.
19. Jacques Derrida, Adieu à Emmanuel Levinas (Paris: Galilée, 1997), 193–4.
20. Jacques Derrida, “Lovkraft – Autoritetens mysti­ske fun­da­ment”, over­sat af Rolf Reitan, i Lov og lit­te­ra­tur (Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2007), 237.